Page 1

18

m2-••+ǖ-7• • • •

 ‡ÇÍËÐÓÐÖÃÙÃÒÀÕ¾ÏÇÔÃÊÇÈÊÏÇÔ¿Æé(0ˆ32ŒªÕÇÕÛÐÇÔÉÃÕ¿ÃÏÇÖÑ0(…2„,.2žÔÑÐÖËÕÖ¾ÔËÑ×ÃÆÊÏÑÕËÇÂÇË ÖËÙÃÒÃÐÖ¾ÕÇËÙÕÖÃ×½ÏÃÖÃÖØÐÒÃÐÇÎÎÃÆËÍÓÐÇÌÇÖ¢ÕÇØÐ2ËÍÃ×ÊÉÊÖ½ÙÖÑÛžÔÑÐÖËÕÖÊÔ¿ÑÛ×ÃÇ¿ÐÃËÕÖÊÆË¢×ÇÕ¾ÕÃÙ ÉËÃÑÒÑËÃƾÒÑÖÇÆËÇÛÍÔ¿ÐËÕÊ

 

 (1„(,.7,.(Œ$ˆ$17+Œ (,ŒŒ720$…+0$ 7+Œ1(2(††+1,.+ Œ ƒ†¡ŒŒ$Œ ƒ(1,.+Œ ˆ$,„( ,$Œ (ˆ$† %m ǹȆİȡȓȜȘȥȘ ǹȆİȡȓȜȘȥȘ ȉȠ țİȓȝİȞȠ țİȓȝİȞȠ Į ȞĮijȑȡİIJĮȚ ı IJȠ İȞįȚĮijȑȡȠȞ İȞįȚĮijȑȡȠȞ IJIJȠȣ Ƞȣ Į ȞșȡȫʌȠȣ ȞȞĮ Į ȖȖȞȦȡȓıİȚ ȞȦȡȓıİȚ IJIJȠ Ƞ ıȪȝʌĮȞ ıȪȝʌĮȞ ȉȠ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ ĮȞșȡȫʌȠȣ țĮȚ ȖȒȚȞȠ ıIJȘȞ ĮʌȠțĮIJĮıIJȒıİȚ țĮȚ ı IJȘȞ ĮȞȐȖțȘ ĮȞȐȖțȘ IJȠȣ IJȚȢ ıȤȑıİȚȢ ıȤȑıİȚȢ IJȠȣ IJȠȣ ȝİ ȝİ IJȠ IJȠ ȖȒȚȞȠ IJȠȣ ȞĮ ȞĮ Į ʌȠțĮIJĮıIJȒıİȚ IJȚȢ Ƞȣ Į ȞșȡȫʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ǹȡȤȚțȐ Ƞ ı IJȚ Ș İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ IJIJȠȣ ȣȖȖȡĮijȑĮȢ ʌ ȚıIJİȪİȚ ȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞǹȡȤȚțȐȠ ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ ʌȚıIJİȪİȚ ȩIJȚ ĮȞșȡȫʌȠȣ ıȪȝʌĮȞ İȓȞĮȚ İȓȞĮȚ ĮįȪȞĮIJȘ İȞȫ Ș ȗȦȒ ȝİ ȝİ IJȘ IJȘ ȗȦȒ ȗȦȒ ıIJȠ ıIJȠ ıȪȝʌĮȞ ĮįȪȞĮIJȘ ȝ ȑȤȡȚ ıIJȚȖȝȒȢ ıIJȚȖȝȒȢ İȞȫ ȗȦȒ ıIJȠ ıIJȠ ijȣıȚțȩ ijȣıȚțȩ ȝȑȤȡȚ ʌĮȞȑȝȠȡijȘ țĮȚ ȍıIJȩıȠ İȞȫ IJȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĮȞĮįİȚțȞȪİIJĮȚ ĮȞĮįİȚțȞȪİIJĮȚ ʌĮȞȑȝȠȡijȘ țĮȚ ȖȠȘIJİȣIJȚțȒ ȖȠȘIJİȣIJȚțȒ ȍıIJȩıȠ İȞ ȫ IJȠȣ ĮȞȑʌIJȣȟİ İʌȚıIJȒȝȘ İʌȚıIJȒȝȘ ȜȩȖȠ ȜȩȖȠ țĮȚ țĮȚ IJȑȤȞȘ IJȑȤȞȘ Įʌȩ Įʌȩ IJȘȞ IJȘȞ ȐȜȜȘ ȐȜȜȘ Ș ʌȠȡİȓĮ ʌȠȡİȓĮ IJIJȠȣ Ƞȣ ıIJȘ ıIJȘ ȖȖȘ Ș ĮȞȑʌIJȣȟİ țĮȚ ȑȜȜİȚȥȘȢ ȑȜȜİȚȥȘȢ ʌȠȜȑȝȦȞ ĮȞȚıȠIJȒIJȦȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ țĮIJĮıIJȡȠijȚțȒ țĮIJĮıIJȡȠijȚțȒ İȟĮȚIJȓĮȢ İȟĮȚIJȓĮȢ ʌȠȜȑȝȦȞ ĮȞȚıȠIJȒIJȦȞ țĮȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ ʌȡȠIJİȓȞİȚ ʌȡȠIJİȓȞİȚ ijȣıȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞȈIJȘ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮȠ ıȣȞȑȤİȚĮȠ ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ ıİȕĮıȝȠȪ ʌȡȠȢ ʌȡȠȢ IJȠ IJȠ ijȣıȚțȩ ıİȕĮıȝȠȪ ȗȦȒ ıIJȘ ıIJȘ ȖȘ ȖȘ țĮȜȜȚİȡȖȫȞIJĮȢ țĮȜȜȚİȡȖȫȞIJĮȢ IJȩıȠ IJȩıȠ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȖȚĮ ȖȚĮ IJȘ IJȘ ȗȦȒ IJȠ ȐIJȠȝȠ ȐIJȠȝȠ ȞĮ ȞĮ İȞįȚĮijİȡșİȓ İȞįȚĮijİȡșİȓ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ IJȠ IJȘ ʌ ĮȚįİȓĮ IJȠȣ IJȠȣ ȩ IJȠȣ Į ȩIJ Ț ȟȓİȢ ȀĮIJĮȜȒȖȠȞIJĮȢ IJȠȞȓȗİȚ ȩIJȚ ıȠ țĮȚ țĮȚ IJIJȚȢ ȚȢ ʌ ȠȜȚIJȚıIJȚțȑȢ IJȠȣ IJȘ ʌĮȚįİȓĮ ȩıȠ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȑȢ ĮȟȓİȢȀĮIJĮȜȒȖȠȞIJĮȢIJȠȞȓȗİȚ ıIJȩȤȠȢ IJȠȣ IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ İȓȞĮȚ İȓȞĮȚ Ș țĮIJȐțIJȘıȘ țĮIJȐțIJȘıȘ IJȘȢ IJȘȢ ȚıȩIJȘIJĮȢ ȚıȩIJȘIJĮȢ țĮȚ țĮȚ IJȦȞ IJȦȞ ĮȟȚȫȞ ĮȟȚȫȞ Ƞ ıIJȩȤȠȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ IJIJȦȞ ȦȞ ʌ ȠȜȑȝȦȞ ț ĮȚ Ș ʌȡȠıIJĮıȓĮ ʌȡȠıIJĮıȓĮ IJIJȠȣ Ƞȣ ij ȣıȚțȠȪ ʌ İȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ ʌȠȜȑȝȦȞ țĮȚ ijȣıȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ȂȩȞȠ ȝİ ȝİ ĮȣIJȠȪȢ ĮȣIJȠȪȢ IJȠȣȢ IJȠȣ IJȠȣȢ IJȡȩʌȠȣȢ IJȡȩʌȠȣȢ șĮ șĮ ĮȞĮįİȚȤșİȓ ĮȞĮįİȚȤșİȓ IJȠ IJȠ ȝİȖĮȜİȓȠ ȝİȖĮȜİȓȠ IJȘȢ IJȘȢ ȪȪʌĮȡȟȒȢ ʌĮȡȟȒȢ IJȠȣ ȂȩȞȠ ĮʌĮȜȜȐııȠȞIJĮȢ IJIJȠȞ ȠȞ İİĮȣIJȩ ĮȣIJȩ IJȠȣ IJȠȣ Įʌȩ Įʌȩ IJȘ IJȘ ȝȠȞĮȟȚȐ ȝȠȞĮȟȚȐ ĮʌĮȜȜȐııȠȞIJĮȢ ǺǹıțȒıİȚȢ ǺǹıțȒıİȚȢ Ǻ ȆĮȡǯȩIJȚ Ș IJİȤȞȠȜȠȖȓĮ IJİȤȞȠȜȠȖȓĮ ȣʌȩıȤİIJĮȚ ȣʌȩıȤİIJĮȚ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ IJȦȞ IJȦȞ IJȡȩʌȦȞ IJȡȩʌȦȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ǺȆĮȡǯȩIJȚ ʌȠȟȑȞȦıȘȢ IJIJȠȣ Ƞȣ ĮȞșȡȫʌȠȣǼȓȞĮȚ ĮȞșȡȫʌȠȣ ǼȓȞĮȚ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ĮȪȟȘıȘ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ IJȘȢ ȝȠȞĮȟȚȐȢ ȝȠȞĮȟȚȐȢ țĮȚ țĮȚ IJIJȘȢ ȘȢ Į ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ĮʌȠȟȑȞȦıȘȢ ıIJȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ ȐȞșȡȦʌȠ ȞĮ ȞĮ ȑȤİȚ ȑȤİȚ IJȘ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ıIJȠȞ ȝȑıĮ įȓȞȠȣȞ įȓȞȠȣȞ IJȘ İȝijĮȞȑȢ ȩ IJȚ IJĮ IJĮ ı ȪȖȤȡȠȞĮ ȝȑıĮ İȝijĮȞȑȢ ȩIJȚ ıȪȖȤȡȠȞĮ IJĮ ȖİȖȠȞȩIJĮȍıIJȩıȠ ȖİȖȠȞȩIJĮ ȍıIJȩıȠ İʌĮijȒ ȝİ ȝİ IJȠȣȢ IJȠȣȢ ȠȚțİȓȠȣȢ ȠȚțİȓȠȣȢ IJȠȣ IJȠȣ țĮȚ țĮ Ț ʌ ȡȩıȕĮıȘ ı ıȣȤȞȩIJİȡȘ İʌĮijȒ ıȣȤȞȩIJİȡȘ ʌȡȩıȕĮıȘ ıIJĮ țĮșȫȢ ı IJİȡİȓIJĮȚ IJȘȞ ĮȣIJȒ Ș İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ IJȘȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Ȧ ĮʌȡȩıȦʌȘ țĮșȫȢ ĮȣIJȒ ȦȢȢ ĮʌȡȩıȦʌȘ ıIJİȡİȓIJĮȚ ĮȝİıȩIJȘIJĮ IJIJȘȢ ȘȢ ȖȞȒıȚĮȢ įȚĮʌȡȠıȦʌȚțȒȢ İʌĮijȒȢ İʌĮijȒȢ ǹʌȠIJȑȜİıȝĮ ǹʌȠIJȑȜİıȝĮ ȖȞȒıȚĮȢ Į ȣșİȞIJȚțȒȢ įȚĮʌȡȠıȦʌȚțȒȢ ĮȝİıȩIJȘIJĮ ĮȣșİȞIJȚțȒȢ ĮȣIJȒȢ IJIJȘȢ ȘȢ IJİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ IJİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ İȟȑȜȚȟȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ İȓȞĮȚ İȓȞĮȚ Ș ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ IJȠȣ IJȠȣ ıȪȖȤȡȠȞȠȣ ıȪȖȤȡȠȞȠȣ ĮȣIJȒȢ ıȣȞȐȞșȡȦʌȩ IJȠȣ IJȠȣ ĮȜȜȐ ĮȜȜȐ țĮȚ țĮȚ Ș IJȐıȘ ĮȞșȡȫʌȠȣ Įʌȩ Įʌȩ IJȠȞ IJȠȞ ıȣȞȐȞșȡȦʌȩ IJȐıȘ ʌ ȡȠȢ ĮʌȠȝȩȞȦıȘ ĮʌȠȝȩȞȦıȘ ȉȠ ȉȠ ĮȞșȡȫʌȠȣ ʌȡȠȢ IJĮ țİȜİȪıȝĮIJĮ țİȜİȪıȝĮIJĮ IJȘȢ IJȘȢ IJİȤȞȠȜȠȖȓĮȢĮʌȠȝĮțȡȪȞİIJĮȚ IJİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ĮʌȠȝĮțȡȪȞİIJĮȚ Įʌȩ ȐIJȠȝȠ İȖțȜȦȕȓȗİIJĮȚ İȖțȜȦȕȓȗİIJĮȚ ı Įʌȩ IJȚȢ IJȚȢ ȐIJȠȝȠ ıIJĮ ȣȖȚİȓȢ ıȤȑıİȚȢ ıȤȑıİȚȢ țȜİȓȞİIJĮȚ țȜİȓȞİIJĮȚ ıIJȠȞ ĮȡțİȓIJĮȚ ıIJȘȞ ıIJȘȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ʌȠȣ ıIJȠȞ İĮȣIJȩ İĮȣIJȩ IJȠȣ IJȠȣ ț ĮȚ ĮȡțİȓIJĮȚ ʌȠ ȣ ȣȖȚİȓȢ țĮȚ IJȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ ʌĮȡȑȤİȚ IJȠ IJȠ įįȚĮįȓțIJȣȠ ȚĮįȓțIJȣȠ țĮȚ țĮȚ IJȠ IJȠ țȚȞȘIJȩ țȚȞȘIJȩ IJȘȜȑijȦȞȠ ǼʌȠȝȑȞȦȢ İȓȞĮȚ İȓȞĮȚ İȣșȪȞȘ İȣșȪȞȘ IJȘȜȑijȦȞȠ ǼʌȠȝȑȞȦȢ IJȠȣ IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ ȞĮ ȞĮ ĮʌȠțĮIJĮıIJȒıİȚ IJȠȣ ȝİ ȝİ IJȠȣȢ IJȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ țĮȚ țĮȚ ȝİ ĮʌȠțĮIJĮıIJȒıİȚ IJȘȞ IJȘȞ İİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ IJȠȣ ȝİ IJȠȣ IJȠȞ İİĮȣIJȩ ĮȣIJȩ IJȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ IJĮ IJİȤȞȠȜȠȖȚțȐ IJİȤȞȠȜȠȖȚțȐ ȝȑıĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ IJĮ ȝȑıĮ IJȠȞ %Į ĬİȝĮIJȚțȒ ʌȡȩIJĮıȘ©ǹʌȠțĮȜȪʌIJİIJĮȚ«ȣʌȩıIJĮıȘª ʌȡȩIJĮıȘ©ǹʌȠțĮȜȪʌIJİIJĮȚ«ȣʌȩıIJĮıȘª %Į ĬİȝĮIJȚțȒ ȁİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ©ǹʌȩ IJIJȘ Ș ȝȚĮ«ıȣȝijİȡȩȞIJȦȞ ȝȚĮ«ıȣȝijİȡȩȞIJȦȞ IJȠȣª IJȠȣª ȁİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ©ǹʌȩ ȀĮIJĮțȜİȓįĮ©Ǿ ȣʌİȡijȓĮȜȘ«ȣʌȐȡȟİȦȢª ȣʌİȡijȓĮȜȘ«ȣʌȐȡȟİȦȢª ȀĮIJĮțȜİȓįĮ©Ǿ %ȕ Ș ȗȦȒ«ĮȞșȓȗİȚ † ȗȦȒ«ĮȞșȓȗİȚ † %ȕ Ș ȖȑȞȞȘıİ ĮȡȚıIJȠȣȡȖȒȝĮIJĮ † ĮȡȚıIJȠȣȡȖȒȝĮIJĮ † ȖȑȞȞȘıİ ȠȡİȓĮ † ıijȡĮȖȓȗİȚ IJȘȞ IJȘȞ ȚıIJȠȡȚțȒ ȚıIJȠȡȚțȒ ʌ ıijȡĮȖȓȗİȚ ʌȠȡİȓĮ † ȜȓțȞȠ IJȘȢ IJȘȢ ȣʌȐȡȟİȦȢ † ȣʌȐȡȟİȦȢ † ȜȓțȞȠ %Į IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮıȣȖȤȡȩȞȦȢ %Į IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȖȑȞȞȘıİįȘȝȚȠȪȡȖȘıİ ȖȑȞȞȘıİįȘȝȚȠȪȡȖȘıİ ĮȚıșĮȞșİȓȞȚȫıİȚ ĮȚıșĮȞșİȓȞȚȫıİȚ ʌȜȘșĮȓȞȠȣȞĮȣȟȐȞȠȞIJĮȚ ʌȜȘșĮȓȞȠȣȞĮȣȟȐȞȠȞIJĮȚ ĮȞȐȜȖȘIJȘıțȜȘȡȒĮȞȘȜİȒȢ ĮȞȐȜȖȘIJȘıțȜȘȡȒĮȞȘȜİȒȢ %ȕ ĮȞȠȪıȚĮȠȣıȚĮıIJȚțȒ %ȕ ĮȞȠȪıȚĮȠȣıȚĮıIJȚțȒ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚİȟĮijĮȞȓȗİIJĮȚ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚİȟĮijĮȞȓȗİIJĮȚ ĮȞȑijȚțIJȘİijȚțIJȒ ĮȞȑijȚțIJȘİijȚțIJȒ ʌȣțȞȫȞİȚİțȜİȓʌİȚ ʌȣțȞȫȞİȚİțȜİȓʌİȚ ȣȥȘȜȐȤĮȝȘȜȐİȣIJİȜȒ ȣȥȘȜȐȤĮȝȘȜȐİȣIJİȜȒ Ǻ Į ȅ Į  ȅ ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ ı Ƞȣ țİȚȝȑȞȠȣ țİȚȝȑȞȞȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ IJȠ IJȠ Ǻ ıIJȘ IJȘ ʌȡȫIJȘ ʌȡȫIJȘ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ IJIJȠȣ İȡȦIJȘȝĮIJȚțȩ ȖȚĮIJȓ ȖȚĮIJȓ șȑȜİȚ ĮȞĮȖȞȫıIJİȢ ȖȚĮ ȖȚĮ IJȠ IJȠ ȜȩȖȠ ȜȩȖȠ ʌȠȣ ʌȠ ȣ İȡȦIJȘȝĮIJȚțȩ șȑȜİȚ ȞĮ ȞĮ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȓıİȚ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȓıİȚ IJȠȣȢ IJȠȣȢ ĮȞĮȖȞȫıIJİȢ ȐȞșȡȦʌȠȢ İȞįȚĮijȑȡİIJĮȚ İȞįȚĮijȑȡİIJĮȚ ȖȚĮ ȂȑıȦ IJȠȣ IJȠȣ İȡȦIJȘȝĮIJȚțȠȪ İȡȦIJȘȝĮIJȚțȠȪ Ƞ ȐȞșȡȦʌȠȢ ȖȚĮ IJȘ IJȘ ȗȦȒ ȗȦȒ ıIJȠ ıIJȠ ıȪȝʌĮȞ ıȪȝʌĮȞ ȂȑıȦ ȝʌȠȡȠȪȝİ IJȠȣ ĮȝİıȩIJİȡĮ ĮȝİıȩIJİȡĮ ȝ ʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȝİ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȝİ IJȠȞ IJȠȞ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȩ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȩ IJȠȣ IJȠȣȢ ț ĮȜȫȞIJĮȢ IJIJȠȣȢ ȠȣȢ ȞȞĮ Į ǼʌȓıȘȢ ĮȞĮȖȞȫıIJİȢ ʌȡȠ ʌȡȠ IJȦȞ IJȦȞ İȣșȣȞȫȞ İȣșȣȞȫȞ IJȠȣȢ țĮȜȫȞIJĮȢ ǼʌȓıȘȢ șȑIJİȚ șȑIJİȚ IJȠȣȢ IJȠȣȢ ĮȞĮȖȞȫıIJİȢ ıIJȠ ıIJȠȤĮıȝȩ ıIJȠȤĮıȝȩ IJȠȣ IJȠȣ ı ıȣȝȝİIJȐıȤȠȣȞ ȣȝȝİIJȐıȤȠȣȞ İİȞİȡȖȘIJȚțȐ ȞİȡȖȘIJȚțȐ ıIJȠ Ȃ Ș į ȚʌȜȒ ʌ ĮȪȜĮ Ƞ ı ȣȖȖȡĮijȑĮȢ Į ʌȠȝȠȞȫȞİȚ ȑȞ Ȃİİ IJIJȘ įȚʌȜȒ ʌĮȪȜĮ ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ ĮʌȠȝȠȞȫȞİȚ ȑȞĮ ȩȘȝĮ ȞĮ İİʌȠȣıȚȫįİȢ ʌȠȣıȚȫįİȢ ȞȞȩȘȝĮ ȍ ıIJȩıȠ įįİȞ İȞ șșİȦȡİȓ IJȚ Ș İİʌȚșȣȝȓĮ ʌȚșȣȝȓĮ IJIJȠȣ Ƞȣ Į ȞșȡȫʌȠȣ ȞȞĮ ȍıIJȩıȠ ȩIJȚ ĮȞșȡȫʌȠȣ ıȪȝʌĮȞ Į ȖȖȞȦȡȓıİȚ ȞȦȡȓıİȚ IJIJȠ Ƞ ı ȪȝʌĮȞ İȦȡİȓ ȩ İİȓȞĮȚ ȫıIJİ ĮʌȠȝȠȞȫıİȚ ıİİ ʌ ʌĮȡȑȞșİıȘ ǼʌȠȝȑȞȦȢ ȓȞĮȚ IJIJȩıȠ ıIJİ ȞȞĮ Į IJIJȘȞ ȘȞ Į ʌȠ ȝ Ƞ Ȟ ȫ ı İ Ț ı ĮȡȑȞșİıȘ Ǽ ʌȠȝȑȞȦȢ ȩıȠ İİʌȠȣıȚȫįȘȢ ʌȠȣıȚȫįȘȢ ȫ ȩıĮ ĮȞȐȝİıĮ ıIJȚȢ ʌĮȪȜİȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ȩ ıĮ IJIJȓșİȞIJĮȚ ȓșİȞIJĮȚ Į ȞȐȝİıĮ ı ʌȠIJİȜȠȪȞ İİʌİȟȘȖȘȝĮIJȚțȐ ʌİȟȘȖȘȝĮIJȚțȐ Ȓ IJȚȢ ʌ ĮȪȜİȢ Į ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮIJȚțȐ ıȤȩȜȚĮ țĮȚ Įʌȩ ıȣȖȖȡĮijȑĮ ĮȡțİIJȐ ȡțİIJȐ ı ȣȝʌȜȘȡȦȝĮIJȚțȐ ı ȤȩȜȚĮ ț ĮȚ șșİȦȡȠȪȞIJĮȚ İȦȡȠȪȞIJĮȚ Į ʌȩ IJIJȠȞ ȠȞ ı ȣȖȖȡĮijȑĮ Į ȫıIJİ ıȣȝʌİȡȚȜȘijșȠȪȞ ıIJĮ ȤȤȡȒıȚȝĮ ȡȒıȚȝĮ ȫ ıIJİ ȞȞĮ Įı ȣȝʌİȡȚȜȘijșȠȪȞ ı IJĮ ȖȖȡĮijȩȝİȞĮ ȡĮijȩȝİȞĮ ȕ ǹʌȩ ȐȜȜȘĮʌȩ ȐȞșȡȦʌȠ ıijȡĮȖȓȗİIJĮȚ ʌȠȡİȓĮ ȝİİ ȕ

ǹʌȩ IJIJȘȞ ȘȞ Ȑ ȜȜȘĮʌȩ IJIJȠȞ ijȡĮȖȓȗİIJĮȚ Ș ȚȚıIJȠȡȚțȒ ıIJȠȡȚțȒ ʌ ȠȡİȓĮ ȝ ȠȞ ȓȓįȚȠ įȚȠ IJIJȠȞ ȠȞ Ȑ ȞșȡȦʌȠ ı ʌȠȜȑȝȠȣȢ ĮȖĮșȐ țĮȚ ıȣȞIJȘȡȠȪȞIJĮȚ ȖĮșȐ ț ĮȚ ı ȣȞIJȘȡȠȪȞIJĮȚ Ș ʌ ȠȜȑȝȠȣȢ țĮȚ țĮȚ ĮȖȡȚȩIJȘIJİȢ ĮȖȡȚȩIJȘIJİȢ șșİȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ İȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ IJIJĮ Į ȣȣȜȚțȐ ȜȚțȐ Į ĮįȚțȓĮ ȠȚȚ Į ĮȞȚıȩIJȘIJİȢ ĮįȚțȓĮ țĮȚ țĮȚ Ƞ ȞȚıȩIJȘIJİȢ 

 ī ©ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ ț ī©ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ ĮȚ ȕ ȕȚȫıȚȝȘ ȚȫıȚȝȘ țȠȚȞȦȞȓĮª țȠȚȞȦȞȓĮª ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȀȅ Ǽ ȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȀȅ ȆȁǹǿȈǿȅǹȇĬȇȅ ȆȁǹǿȈǿȅǹȇĬȇȅ ȉ ǿȉȁȅȈ ȉǿȉȁȅȈ ǹ ijȩȡȝȘıȘ Į ʌȩ İİʌȓțĮȚȡȠ ʌȓțĮȚȡȠ ȖȖİȖȠȞȩȢ İȖȠȞȩȢ ǹijȩȡȝȘıȘ Įʌȩ Ȁ ȣȡȚȠȜİțIJȚțȒ ȤȤȡȒıȘ ȡȒıȘ IJIJȘȢ ȘȢ ȖȖȜȫııĮȢ ȜȫııĮȢ ȀȣȡȚȠȜİțIJȚțȒ ȅ ȣįȑIJİȡȠİʌȓıȘȝȠ ȪijȠȢ ȪijȠȢ ȅȣįȑIJİȡȠİʌȓıȘȝȠ ȆȇȅȁȅīȅȈ ȆȇȅȁȅīȅȈ ĮȚ IJȘȞ Ȇ ĮȖțȩıȝȚĮ Ǿ ȝȑȡĮ IJIJȘȢ ȘȢ īȘȢǹʌȡȚȜȓȠȣ īȘȢǹʌȡȚȜȓȠȣ ț ǼʌȓțĮȚȡȠ ȖİȖȠȞȩȢǹȞĮijȠȡȐ ȖİȖȠȞȩȢǹȞĮijȠȡȐ ı ǼʌȓțĮȚȡȠ ıIJȘȞ ȆĮȖțȩıȝȚĮ ǾȝȑȡĮ țĮȚ ȝİ ȠȡȖĮȞȫıİȦȞ ȝİ ı ıȣȝȕȠȜȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ĮȞșȡȫʌȦȞ ĮȞșȡȫʌȦȞ țĮȚ țĮȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȫȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȫȞ ȠȡȖĮȞȫıİȦȞ ıİİ ıȣȝȕȠȜȚțȑȢ ȣĮȚıșȘIJȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ıIJȩȤȠ ı IJȩȤȠ IJȘȞ IJȘȞ İİȣĮȚıșȘIJȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȫȞ ʌȠȜȚIJȫȞ ȂİIJĮȕĮIJȚțȒ ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ ȉ ȞĮ Ƞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȖİȖȠȞȩȢ Ȗ İȖ Ƞ Ȟ ȩ Ȣ ı IJȐșȘțİ ĮijȠȡȝȒ ĮijȠȡȝȒ ȞĮ ȂİIJĮȕĮIJȚțȒ ȉȠ ıIJȐșȘțİ ĮȞĮȜȠȖȚıșȠȪȝİ IJIJȘȞ ȘȞ Į ȞĮȖțĮȚȩIJȘIJĮ IJIJȘȢ ȘȢ ʌ ȡȠıIJĮıȓĮı IJȠȣ IJȠȣ ij ȣıȚțȠȪ ĮȞĮȜȠȖȚıșȠȪȝİ ĮȞĮȖțĮȚȩIJȘIJĮ ʌȡȠıIJĮıȓĮı ijȣıȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ Ǽ IJȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚȐ ʌȡȠıʌȐșİȚȐ ȓȞĮȚ ij ȐȞșȡȦʌȠȢ ı ĮȞİȡȩ ȩIJȚ ȩIJȚ Ƞ ıȪȖȤȡȠȞȠȢ ıȪȖȤȡȠȞȠȢ ȐȞșȡȦʌȠȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ǼȓȞĮȚ ijĮȞİȡȩ ıIJȘȞ IJȠȣ ȞĮ ȞĮ IJIJȠ Ƞ İİȜȑȖȟİȚ ȜȑȖȟİȚ ʌ IJȠȣȢ ț ȩȜʌȠȣȢ IJIJȠȣ Ƞȣ ȝ ĮIJĮıIJȡȠijȑȢ ı ȡȠȟȑȞȘıİ ı ȘȝĮȞIJȚțȑȢ ț IJȠȣ ʌȡȠȟȑȞȘıİ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ țĮIJĮıIJȡȠijȑȢ ıIJȠȣȢ țȩȜʌȠȣȢ ȝİİ ȐȝİıȠ Į ȞIJȓțIJȣʌȠ ı IJȘȞ ȓȓįȚĮ įȚĮ IJIJȠȣ Ƞȣ IJIJȘ Ș ȗȗȦȒ ȦȒ ȐȝİıȠ ĮȞIJȓțIJȣʌȠ ıIJȘȞ ȘIJȠȪȝİȞȠ Ǽ ǼʌȚʌIJȫıİȚȢ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȜȜİȚȥȘ ıİȕĮıȝȠȪ ıİȕĮıȝȠȪ IJȠȣ IJȠȣ ʌȚʌIJȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȑȤİȚ ʌ ȡȠțĮȜȑıİȚ Ș ȑȑȜȜİȚȥȘ Ƞ ȗȗȘIJȠȪȝİȞȠ Į ȞșȡȫʌȠȣ ʌȡȠȢ ʌȡȠȢ IJȠ ĮȞșȡȫʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ IJȠ ijȣıȚțȩ ijȣıȚțȩ ʌ İȡȚȕȐȜȜȠȞ ǹ ȈIJȠ ǹ

ȈIJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ  ȇȪʌĮȞıȘ ĮIJȝȩıijĮȚȡĮȢ ĮȜȜȠȓȦıȘ ıȪȞșİıȘȢ ĮIJȝȠıijĮȚȡȚțȠȪ 

 ȇ ȪʌĮȞıȘ IJȘȢ IJȘȢ Į IJȝȩıijĮȚȡĮȢ Į ȜȜȠȓȦıȘ IJIJȘȢ ȘȢ ı ȪȞșİıȘȢ IJIJȠȣ Ƞȣ Į IJȝȠıijĮȚȡȚțȠȪ ĮȑȡĮ ȩȟȚȞȘ țĮIJĮıIJȡȠijȒ ȩȗȠȞIJȠȢ ©ijĮȚȞȩȝİȞȠ ĮIJĮıIJȡȠijȒ IJIJȠȣ ĮȑȡĮ ȞȑijȠȢ Ȟ ȑ ijȠ Ȣ  ȩ ȟȚȞȘ ȕȡȠȤȒ ȕȡȠȤȒ ț Ƞȣ ȩ ȗȠȞIJȠȢ © ijĮȚȞȩȝİȞȠ IJIJȠȣ Ƞȣ șșİȡȝȠțȘʌȓȠȣª İȡȝȠțȘʌȓȠȣª ȀȜȚȝĮIJȚțȑȢ ʌȠȜȚțȫȞ ʌȐȖȦȞ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢIJȒȟȘ ʌ ȠȜȚțȫȞ ʌ ȐȖȦȞ 

ȀȜȚȝĮIJȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢĮȪȟȘıȘ ĮȜȜĮȖȑȢĮȪȟȘıȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢIJȒȟȘ  ȀĮIJĮıIJȡȠijȒ ʌĮȞȓįĮȢ ȜȦȡȓįĮȢ țĮȚ țĮȚ ʌ ĮȞȓįĮȢ İİȟĮijȐȞȚıȘ ȟĮijȐȞȚıȘ İİȚįȫȞ 

 Ȁ ĮIJĮıIJȡȠijȒ ȤȤȜȦȡȓįĮȢ ȚįȫȞ IJIJȠȣ Ƞȣ ȗȗȦȚțȠȪ ȦȚțȠȪ ȕĮıȚȜİȓȠȣ Ȓ ȝİIJȐȜȜĮȟȘ ĮʌȠįȐıȦıȘ²ȠȚțȠʌİįȠʌȠȓȘıȘ ȕ ĮıȚȜİȓȠȣ Ȓ ȖȖİȞİIJȚțȒ İȞİIJȚțȒ IJȠȣȢ IJȠȣȢ ȝ İIJȐȜȜĮȟȘ ĮʌȠįȐıȦıȘ²ȠȚțȠʌİįȠʌȠȓȘıȘ ȇȪʌĮȞıȘ ʌȩȡȦȞȘ ĮʌȠȡȡȣʌĮȞIJȚțȫȞijȣIJȠijĮȡȝȐțȦȞ 

 ȇȪʌĮȞıȘ IJIJȦȞ ȦȞ ȣȣįĮIJȚțȫȞ įĮIJȚțȫȞ ʌ ȩȡȦȞ Ș ȤȤȡȒıȘ ȡȒıȘ Į ʌȠȡȡȣʌĮȞIJȚțȫȞ ijȣIJȠijĮȡȝȐțȦȞ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ʌȠȣ țĮȚ Į ȕ ȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȞșȡȫʌȚȞȦȞ ĮʌȠȕȜȒIJȦȞ ȝȠȜȪȞȠȣȞ IJĮ IJĮ ȗȗȫĮ ȫĮ țĮȚ țĮȚ IJIJĮ Į ijȣIJȐ ij ȣIJ Ȑ ʌ Ƞȣ ĮʌȠȕȜȒIJȦȞ ȝȠȜȪȞȠȣȞ ȦȞ ȣįȐIJȦȞ ȣįȐIJȦȞ ȠȣȞ ıIJȚȢ ıIJȚȢ șșȐȜĮııİȢİȣIJȡȠijȚıȝȩȢ ȗȗȠȣȞ ȐȜĮııİȢİȣIJȡȠijȚıȝȩȢ IJIJȦȞ  ijȣıȚțȫȞ ʌȩȡȦȞ ĮʌȠșȑȝĮIJĮ ȦȞ ij ȣıȚțȫȞ ʌ ȩȡȦȞ IJIJĮ Į Į  ǼȟȐȞIJȜȘıȘ ǼȟȐȞIJȜȘıȘ IJIJȦȞ ʌȠșȑȝĮIJĮ ȤȡȣıȠȪ ȤȡȣıȠȪ ȤȤĮȜțȠȪ ĮȜțȠȪ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ijȣıȚțȠȪ țĮȚ ȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ĮİȡȓȠȣ ț ʌİIJȡİȜĮȓȠȣ ij ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ ʌİIJȡİȜĮȓȠȣ ĮȚ ȐȞșȡĮțĮ ȐȞșȡĮțĮ ȝİȚȫȞȠȞIJĮȚ ȝİ IJIJȘȞ ȘȞ ȝİȚȫȞȠȞIJĮȚ ȝİ ʌȐȡȠįȠ ʌȐȡȠįȠ IJȦȞ IJȦȞ ȤȡȩȞȦȞ ȤȡȩȞȦȞ Ǻ ȈIJȠȞ Ǻ ȈIJȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ ȐȞșȡȦʌȠ ȀȜȠȞȚıȝȩȢ ȖİȓĮȢ ȝİȓȦıȘ IJȘȢ IJȘȢ ĮȞIJȠȤȒȢ ĮȞIJȠȤȒȢ IJȠȣİȝijȐȞȚıȘ  ȀȜȠȞȚıȝȩȢ IJȘȢ IJȘȢ ȣȣȖİȓĮȢȝİȓȦıȘ IJȠȣ İȝijȐȞȚıȘ ȞȑȦȞ ȞȑȦȞ ĮıșİȞİȚȫȞ ĮıșİȞ İȞİȚȫȞ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȐțĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢțĮȡțȓȞȠȢ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȐțĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢțĮȡțȓȞȠȢ  țĮȚ ȐȖȤȠȢ ² ² ıIJȡİȢ ıIJȡİȢ ȞİȣȡȚțȑȢ ȞİȣȡȚțȑȢ  ǻȚĮIJȐȡĮȟȘ ǻȚĮIJȐȡĮȟȘ ȥȣȤȚțȒȢ ȥȣȤȚțȒȢ ȖĮȜȒȞȘȢ ȖĮȜȒȞȘȢ ț ĮȚ ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ ȐȖȤȠȢ ʌĮșȒıİȚȢ ĮȞĮıijȐȜİȚĮ ʌĮșȒıİȚȢ ĮȞĮıijȐȜİȚĮ țĮȚ țĮȚ ĮȜȜȠIJȡȓȦıȘ ĮȜȜȠIJȡȓȦıȘ ȘIJȠȪȝİȞȠ ȉ ȉȡȩʌȠȚ ȡȩʌȠȚ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢ IJȘȢ IJȘȢ ı ıȤȑıȘȢ ȤȑıȘȢ IJIJȠȣ Ƞȣ Į ĮȞșȡȫʌȠȣ ȞșȡȫʌȠȣ ȝ ȝİİ IJIJȠ Ƞ Ƞ ȗȗȘIJȠȪȝİȞȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌ İȡȚȕȐȜȜȠȞ Į įȚĮȝȠȡijȫıİȚ įȚĮȝȠȡijȫıİȚ Ƞ ȚțȠȜȠȖȚțȒ ıȣȞİȓįȘıȘ  ȠȚțȠȖȑȞİȚĮ ȠȚțȠȜȠȖȚțȒ ʌĮȚįȚȐ 

 Ǿ Ƞ ȚțȠȖȑȞİȚĮ ȞȞĮ ıȣȞİȓįȘıȘ ıIJĮ ıIJ Į ʌ ĮȚįȚȐ ȞĮ ȞĮ ĮȚįȚȐ ȖȖȚĮ ȚĮ IJIJȚȢ ȚȢ Į ȚIJȓİȢ ț ĮȚ İİʌȚʌIJȫıİȚȢ ȘȢ ʌ İȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒȢ İȞȘȝİȡȫıİȚȢ ʌĮȚįȚȐ ĮȚIJȓİȢ țĮȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒȢ ʌȚʌIJȫıİȚȢ IJIJȘȢ İȞȘȝİȡȫıİȚȢ IJIJĮ Į ʌ țĮIJĮıIJȡȠijȒȢ țĮIJĮıIJȡȠijȒȢ ȉȠ ıȤȠȜİȓȠ ıȣȞįȑıİȚ ȝȐșȘȝĮ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒȢ ȉ Ƞ ı ȤȠȜİȓȠ ȞȞĮ Įı ȣȞįȑıİȚ ȕȚȦȝĮIJȚțȐ ȘȢ ʌ İȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ ĮȖȦȖȒȢ ȕȚȦȝĮIJȚțȐ IJIJȠ Ƞȝ ȐșȘȝĮ IJIJȘȢ ȝȑıĮ Įʌȩ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓİȢ ȝ ȑı Į Į ʌȩ ʌ ȡȦIJȠȕȠȣȜȓİȢ ȖȖȚĮ ȚĮ ĮȞĮįĮıȫıİȚȢįİȞIJȡȠijȣIJİȪıİȚȢįȚȠȡȖĮȞȫȞȠȞIJĮȢ ĮȞĮįĮıȫıİȚȢ įİȞIJȡȠijȣIJİȪıİȚȢ įȚȠȡȖĮȞȫȞȠȞIJĮȢ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȑȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ ıȣȝȝİIJȠȤȒ ıİİ İİȣȡȦʌĮȧțȐ ʌ ȠȜȚIJȚıIJȚțȑȢ İİțįȘȜȫıİȚȢ ĮȚ ı ȣȝ ȝ İ IJ Ƞ Ȥ Ȓ ı ȣȡȦʌĮȧțȐ ȝİ șșȑȝĮ ȑȝĮ IJIJȠ Ƞʌ İȡȚȕȐȜȜȠȞ ț țįȘȜȫıİȚȢ ȝİ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ȈȦțȡȐIJȘȢ&RPHQLXV İțʌĮȓįİȣıȘȢ ȈȦțȡȐIJȘȢ&RPHQLXV  Ǿ ȝȑIJȡĮ Ǿ ʌȠȜȚIJİȓĮ ʌȠȜȚIJİȓĮ ȠijİȓȜİȚ ȑIJȡĮ ȖȚĮ ȖȚĮ IJȘȞ IJȘȞ ʌȡȠıIJĮıȓĮ ʌȡȠıIJĮıȓĮ ȠijİȓȜİȚ ȞĮ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȜȐȕİȚ ĮȣıIJȘȡȐ ĮȣıIJȘȡȐ ȞȠȝȠșİIJȚțȐ ȞȠȝȠșİIJȚțȐ ȝ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ IJIJȠȣ Ƞȣ ʌ İȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ʌȠȚȞȑȢ ʌȠȚȞȑȢ ȣȣʌȠȤȡİȦIJȚțȒ ȡȒıȘ ʌȠȤȡİȦIJȚțȒ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ȣȣʌȠȤȡİȦIJȚțȒ ʌȠȤȡİȦIJȚțȒ ȤȤȡȒıȘ ijȓȜIJȡȦȞ ȖȚĮ ʌȡȠıIJĮıȓĮ ʌȡȠıIJĮıȓĮ IJȦȞ IJȦȞ ȣįȐIJȦȞ ȣįȐIJȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȓ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȓ țĮșĮȡȚıȝȠȓ țĮșĮȡȚıȝȠȓ ijȓȜIJȡȦȞ ȝȑIJȡĮ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ ȋȊȉǹ ȋȊȉǹ ǼʌȓıȘȢ ǼʌȓıȘȢ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ʌ ʌȠȜȚIJİȓĮȢ ȠȜȚIJİȓĮȢ ț țĮȚ ĮȚ İİȚįȚțȫȞ ȚįȚțȫȞ İʌȚıIJȘȝȩȞȦȞ İʌȚıIJȘȝȩȞȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȠȜȩȖȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȠȜȩȖȦȞ  ʌȠȜȓIJȘ  ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJIJȠȣ Ƞȣ ʌ ȠȜȓIJȘ İʌĮȖȡȪʌȞȘıȘ İʌĮȖȡȪʌȞȘıȘ țĮȚ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ İȞįȚĮijȑȡȠȞ İȞįȚĮijȑȡȠȞ ĮȜȜȘȜİȟȐȡIJȘıȘȢ ĮIJȠȝȚțȒȢ ĮIJȠȝȚțȒȢ ʌȡȠȩįȠȣ ʌȡȠȩįȠȣ țĮȚ țĮȚ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ IJȠȣ İʌȓȖȞȦıȘ IJȘȢ IJȘȢ ĮȜȜȘȜİȟȐȡIJȘıȘȢ İʌȓȖȞȦıȘ IJȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ıȣȝȝİIJȠȤȒ ıİ ȠȡȖĮȞȫıİȚȢ İșİȜȠȞIJȚțȑȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ıȣȝȝİIJȠȤȒ ıİ ȠȚțȠȜȠȖȚțȑȢ ȠȚțȠȜȠȖȚțȑȢ ȠȡȖĮȞȫıİȚȢ İșİȜȠȞIJȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ įȡȐıİȚȢ ȤȡȒıȘ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ijȚȜȚțȫȞ ijȚȜȚțȫȞ ʌȡȠȢ ʌȡȠȢ IJȠ IJȠ ʌ İȡȚȕȐȜȜȠȞ įȚĮIJȒȡȘıȘ įȚĮIJȒȡȘıȘ țĮșĮȡȚȩIJȘIJĮȢ țĮșĮȡȚȩIJȘIJĮȢ ȤȡȒıȘ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȝİ ȝȑıĮ ȝ ȑı Į ȝ ĮȗȚțȒȢ ȝ įȘȝȩıȚȦȞ ȤȫȡȦȞ ȤȫȡȦȞ ȝİIJĮțȓȞȘıȘ ȝİIJĮțȓȞȘıȘ ȝİ İIJĮijȠȡȐȢ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ įȘȝȩıȚȦȞ ȝĮȗȚțȒȢ ȝİIJĮijȠȡȐȢ IJȦȞ ȕİȞȗȚȞȠțȓȞȘIJȦȞ ȕİȞȗȚȞȠțȓȞȘIJȦȞ țĮȚ țĮȚ ʌİIJȡİȜĮȚȠțȓȞȘIJȦȞ ʌİIJȡİȜĮȚȠțȓȞȘIJȦȞ ĮȣIJȠțȚȞȒIJȦȞ ĮȣIJȠțȚȞȒIJȦȞ ȝİ ȝİ ȣȕȡȚįȚțȐȝİȓȦıȘ ȣȕȡȚįȚțȐ ȝİȓȦıȘ IJȦȞ IJȘȢ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ı IJȠ ıʌȓIJȚ ıʌȓIJȚ IJȘȢ ıIJȠ ȞĮ  ȅȚ ȅȚ įȚİșȞİȓȢ įȚİșȞİȓȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȠȓ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȠȓ Ƞ ȡȖĮȞȚıȝȠȓ *UHHQSHDFH *UHHQSHDFH ::) ::) țȜʌ țȜʌ ȞĮ  ȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ İȞȘȝİȡȫȞȠȣȞ țĮȚ țĮȚ ȞĮ ȞĮ ʌȡȠȦșȠȪȞ ʌȡȠȦșȠȪȞ ȝȑIJȡĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢIJȠȣ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢIJȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ İȞȘȝİȡȫȞȠȣȞ  ǹȞĮȗȒIJȘıȘ İȞĮȜȜĮțIJȚțȫȞ İȞĮȜȜĮțIJȚțȫȞ ʌȘȖȫȞ ʌȘȖȫȞ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȘȜȚĮțȒĮȚȠȜȚțȒȖİȦșİȡȝȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȘȜȚĮțȒ ĮȚȠȜȚțȒ ȖİȦșİȡȝȚțȒ  ǹȞĮȗȒIJȘıȘ ȝİ IJIJȘȞ ȩȡȦȞ ıȣȞȣijĮıȝȑȞȘ ȝİ ȘȞ ĮİȚijȩȡȠ ĮİȚijȩȡȠ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ İʌĮȞĮįȚĮʌȡĮȖȝȐIJİȣıȘ İʌĮȞĮįȚĮʌȡĮȖȝȐIJİȣıȘ IJȦȞ IJȦȞ ȩȡȦȞ ıȣȞȣijĮıȝȑȞȘ ȤȡȒıȘȢ IJȘȢ IJȘȢ ʌȣȡȘȞȚțȒȢİȞȑȡȖİȚĮȢ ʌȣȡȘȞȚțȒȢİȞȑȡȖİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ ǼȆǿȁȅīȅȈ ȅȚ ȅȚ ı ȣıȚțȩ ʌȑȝȕĮıȘȢ ı IJȠ ij ȣȞȑʌİȚİȢ IJȘȢ IJȘȢ Į ȞșȡȫʌȚȞȘȢ İİʌȑȝȕĮıȘȢ ǼȆǿȁȅīȅȈ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ıIJȠ ijȣıȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ İȓȞĮȚ İȓȞĮȚ Į ȞȣʌȠȜȩȖȚıIJİȢ Ǿ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒ ȞĮ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ ĮȖȦȖȒ ȝʌȠȡİȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĮȞȣʌȠȜȩȖȚıIJİȢ ıȣȞįȡȐȝİȚ ı IJȘȞ Į ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ IJȘȢ ı ȤȑıȘȢ IJIJȠȣ Ƞȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ ȝİ ȝİ IJȘ IJȘ ij ȪıȘ ıȣȞįȡȐȝİȚ ıIJȘȞ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ ıȤȑıȘȢ ijȪıȘ

Ǽ ʌȚȝȑȜİȚĮ ǼʌȚȝȑȜİȚĮ ȁ ĮıțĮȡȓįȘ Ǻ ĮıȚȜİȓĮijȚȜȩȜȠȖȠȢ ȁĮıțĮȡȓįȘ ǺĮıȚȜİȓĮijȚȜȩȜȠȖȠȢ ȂĮțȡȑȜȜȘȢ Ȉ IJȣȜȚĮȞȩȢijȚȜȩȜȠȖȠȢ ȂĮțȡȑȜȜȘȢ ȈIJȣȜȚĮȞȩȢijȚȜȩȜȠȖȠȢ

Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013  

Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013

Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013  

Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013

Advertisement