Page 1

EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

ÂÌÚfi˜ ∆ƒπ∆∏ 10.03.2009

Page 1

SPORT

∆∂ÀÃ√™ 57√ EB¢OMA¢IAIA A£§HTIKH EK¢O™H ƒ∂¶√ƒ∆∞∑

¶∞π¢π∫√

§∏ª¡√™

∞∂∫… ·’ Ù· ·ÏÈ¿

¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °¤Ú·˜!

∞ÊÂÓÙÈÎfi Ô ∫ÂÚ·˘Ófi˜

∆√¶π∫√ A΄

ª¶ƒπ∆∑

M¶∞™∫∂∆

√ ∞¯ÈÏϤ·˜… ¤Û˘Ú ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi

°È· ÙÔÓ ∆¿ÛÔ…

¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÂ Ë °¤Ú·…

™À¡∂¡∆∂À•∏ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜:

«¶ÏËÚÒÓÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ…»

∞∏¢π∞!!!!! √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, Ô˘ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤ÛÙËÛ ÙÔÓ ∞ÈÔÏÈÎfi ÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·ÏÙÈ-Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ˘¤Ú ÙˆÓ «◊ÏȈӻ, Û ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓË ˘ËÚÂÛ›· «Î·ı¿ÚÈÛ» ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ µ‡ÚˆÓ· Î·È ÙËÓ ∞∂§∫, ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ Ù˘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. √ ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¶∞ƒ∞∫ƒ∞∆√™ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› Ì ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ √§ø¡ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ÙÔ ‰‡ÛÌÔÈÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ŒÓÈÍ ÙÚ›· ¤Ó·ÏÙÈ ˘¤Ú Ù˘ ∞∂§∫, ηٷÏfiÁÈÛ ¤Ó· «Ê¿ÓÙ·ÛÌ·» ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Î·È fiÙ·Ó Ô ∫·Ú·‚·Û›Ï˘ ÙÔ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ, ‹Ú ÙÔÓ ∞ıËÓ·˚Îfi ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÙÔÓ ¤‚·Ï ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·ÏÏÔÓÈ·ÙÒÓ. ∂˘ÓÔË̤ÓÔ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙË ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fi¯È ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· ÏÂÛ‚È·Îfi ۈ̷ÙÂ›Ô ‰È·ÈÙËÙÈ΋ ÛÊ·Á‹, ÙÔ ƒÔ˘Ê, Ô˘ Í¤Ê˘Á ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜… °È· Ì›· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∞∂§∫ ÛËÎÒÓÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ·Ó‹ÌÔÚÔÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÛÙ˘ÁÓ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŸÌˆ˜ ÙÔ Î·Îfi ∂Ã∂π ¶∞ƒ∞°π¡∂π! ∏ ∞∂§∫ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ˘ÁȤ˜ ۈ̷ÙÂ›Ô Ô˘ ¤‚Á·Ï ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë §¤Û‚Ô˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi. ªÂ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ fï˜, ¿ÂÈ ÛÙÚ¿ÊÈ fiÏË Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿… ∫·ÏËÓ‡¯Ù·… ¶¤ÙÚÔ, ·Ï‹ıÂÈ·, Ù¤ÙÔÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ ı˜;

E¶øNYMø™ °Ú¿ÊÂÈ Ô ™˘ÌÂÒÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 2

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ÂÌÚfi˜

SPORT

TEYXO™ 57O Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 Eιδική έκδοση της εφηµερίδας «Εµπρός» KΩ∆IKOΣ: 8199 Eκδότης - ∆ιευθυντής: Mανόλης Mανώλας Yπεύθυνος σύνταξης: Μαρίνος Ορφανός Συντάκτες: Μανώλης Λαγουτάρης Συνεργάτης: Συµεών Aλεξανδρίδης ∆ιόρθωση κειµένων: Μαριάνθη Παρασκευά Φωτογραφίες: Φωτογραφικό αρχείο «EMΠPOΣ» Art Director: Xρήστος Παρασκευαΐδης

4

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√

6 7 8 9 10

™À¡∂¡∆∂À•∏

∆ËÓ ∂™∆∏™∞¡!

™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ƒ∂¶√ƒ∆∞∑

∞∂∫… ·’ Ù· ·ÏÈ¿ ∞’ ∆√¶π∫√

√ ∞¯ÈÏϤ·˜… ¤Û˘Ú ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °’ ∆√¶π∫√

ªÔÚ› Ô ŒÊË‚Ô˜! ª¶ƒπ∆∑

°È· ÙÔÓ ∆¿ÛÔ… §∏ª¡√™

Yπεύθυνη Eµπορικού Tµήµατος: Aναστασία Mπαµπούλα Yπεύθυνοι ∆ιαφήµισης: Μαρία Κορδερά, Kαλλιόπη Ψαριανού Kωνσταντίνα Mουτζουρέλλη Στρατής Πλωµαρίτης Παραγωγή - Eκτύπωση - Bιβλιοδεσία: EΠIKOINΩNIA ΛEΣBOY A.E. Eφηµερίδα «Εµπρός» Kαρά Tεπέ, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22510 41619 Fax 22510 27300 e-mail: info@emprosnet.gr URL: http://www.emprosnet.gr

ÂÌÚfi˜

SPORT Kυκλοφορεί µαζί µε το “E” κάθε Τρίτη ∆ιανέµεται δωρεάν

2 ÂÌÚfi˜

SPORT

∞ÊÂÓÙÈÎfi Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ∫ÂÚ·˘Ófi˜!

11

¶∞π¢π∫√ ¶ƒø∆∞£§∏ª∞

12 13 14

ª¶∞™∫∂∆

¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °¤Ú·˜! ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÂ Ë °¤Ú·… ∂¶ø¡Àªø™

ŒÂÛ·Ó ÔÈ Ì¿ÛΘ… ™ÊËÓ¿ÎÈ·


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 3

ÂÌÚfi˜

10.03.2009

SPORT

ºÙ¿ÓÂÈ È·!

µολογώ ότι γελάω πολύ µε το χαµό που γίνεται ειδικά τελευταία, µε τη διαιτησία στη Superleague. ∆ηµοσιογράφοι, πρώην διαιτητές, παράγοντες, προπονητές, µέχρι και… βουλευτές (!) σκίζονται στις αθλητικές εκποµπές, φωνάζοντας για τις αποφάσεις των διαιτητών, που… αλλοιώνουν αποτελέσµατα και χαρίζουν πρωταθλήµατα και άλλα τέτοια γραφικά. Ο Κουκουλάκης έβγαλε δύο κόκκινες στο ντέρµπι Κυπέλλου ανάµεσα σε Ολυµπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Σπάθας είδε το βοηθό του να σηκώνει οφσάιντ στον Κλέιτον και σταµάτησε το παιχνίδι στο ντέρµπι των «αιωνίων». Και η καραµέλα της διαιτησίας που δικαιολογεί τα πάντα, καλά κρατεί… Γιατί όµως γελάω εγώ; Γιατί αυτά που βλέπω στη Superleague είναι… πταίσµατα µπροστά σε αυτά που έχω δει τόσα χρόνια στη Γ΄ Εθνική! Και µαζί µου οι φίλοι του Αιολικού και εσχάτως οι φίλοι της ΑΕΛΚ. Σήκωσε οφσάιντ ενώ δεν ήταν, λέει, στον Κλέιτον! Σιγά τα αυγά! Αυτές οι φάσεις είναι… αµφισβητούµενες. Ο καθένας τις ερµηνεύει όπως θέλει. Έχετε δει όµως ποτέ αγαπητοί τηλεκριτικοί, έστω και σε βίντεο, το Αιολικός - Ηλιούπολη 2-3; Το Ηλιούπολη - Αιολικός 2-0; Το ∆ιαγόρας - Αιολικός 2-1; Το Αιολικός - Ηλιούπολη 1-0; Εκεί που το παιχνίδι έληγε στο 100΄ και… εκεί που οι αποφάσεις των Χρήστου (εξαφανίστηκε αυτός) και Σταυρίδη ήταν πραγµατικά σκάνδαλα! Είδατε µήπως το Αθηναϊκός - ΑΕΛΚ; Αυτά ελάτε να δείτε. Όπως και εσείς, κύριε Μίχο, που έχετε εργαστεί στη Μυτιλήνη και ξέρετε λίγο από την αντιµετώπιση που έχουν τα λεσβιακά σωµατεία. Και σήµερα είστε έτοιµος να κατακτήσετε το πρωτάθληµα στο Περιφερειακό µε τον ΠΑΟ Ρουφ και µιλάτε για τη διαιτησία και το ελληνικό ποδόσφαιρο µέσω του βήµατος της «Αθλητικής Κυριακής». Συµφωνώ µε πολλά απ? όσα λέτε. Πείτε όµως κάτι και για τη δική µας κατηγορία. Θα ήµασταν αντίπαλοι για τον τίτλο… Ξέρετε τι έγινε στο Βύρωνα; Και εσείς, κύριε Παύλο Παπαδηµητρίου… Λέσβιος είστε στην καταγωγή. Μία κουβέντα για τον ΑΙΟ δεν είπατε ποτέ στην τηλεόραση. Για την ΑΕΛΚ µπορείτε να πείτε κάτι, έστω και τώρα, στο φίλο σας Πέτρο Μίχο… Κάντε και λίγο χαβαλέ µε κάτι που δεν αφορά το βάζελο ή το γαύρο.

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ Αποτελέσµατα 19η αγωνιστική Αθηναϊκός-ΑΕΛΚ 2-1 Απόλλων Αθηνών-Άγιαξ Ταύρου 2-0 Θεµιστοκλής-∆όξα Βύρωνα 2-0 Νέα Ιωνία-Άγιος Ιερόθεος 1-1 Νηρέας-Α.Ο. Βριλησσίων 5-2 Ολ.Λιοσίων-Αγ. Ανάργυροι 1-0 Πεύκη-ΠΑΟ Ρουφ 0-1 Η βαθµολογία σε 18 αγώνες 1. ΠΑΟ Ρουφ 43 41-14 2. Άγιος Ιερόθεος 38 32-16 3. Νέα Ιωνία 38 31-13 4. Απόλλων Αθηνών 38 25-10 5. ΑΕΛΚ 36 29-16 6. Θεµιστοκλής 27 18-15 7. Άγιοι Ανάργυροι 25 20-20 8. Αθηναϊκός 23 26-25 9. Ολυµπιακός Λ. 23 23-32 10. Νηρέας 19 21-25 11. Άγιαξ Ταύρου 18 24-37 12. Πεύκη 17 19-32 13. ∆όξα Βύρωνα 15 19-35 14. Βριλήσσια 7 10-48 Η επόµενη αγωνιστική Αγιαξ Ταύρου-Νέα Ιωνία Αγ. Ανάργυροι-Αθηναϊκός Βριλησσίων Α.Ο.-Πεύκη ∆όξα Βύρωνα-Ολυµπιακός Λιοσίων Θεµιστοκλής-Νηρέας ΑΕΛΚ-Αγ. Ιερόθεος ΠΑΟ Ρουφ-Απόλλων Αθηνών

ΥΣΤ.: Πριν το παιχνίδι της Τούµπας, βγήκαν… «Μακεδονοµάχοι» εκλεγµένοι να σηκώσουν ασπίδα προστασίας στον ΠΑΟΚ που δήθεν σφαγιάστηκε στο Καραϊσκάκη. ∆εν εγκρίνω στο απόλυτο τα λεγόµενά τους. Όµως πραγµατικά θα ήθελα να δω κάποια στιγµή και ένα δικό µας εκλεγµένο να µιλήσει δηµόσια για τα πραγµατικά αίσχη εις βάρος του λεσβιακού µας ποδοσφαίρου… Μαρίνος Ορφανός

ÂÌÚfi˜ SPORT

3


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 4

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ¤Î·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÛÊ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ ÙËÓ ∞∂§∫ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠0-1, ·ÏÏ¿…

∆ËÓ ∂™∆∏™∞¡!

ο φοβόµασταν. Το τονίζαµε σε κάθε ευκαιρία. Ελπίζαµε όµως να µη χρειαστεί να επιβεβαιωθούµε ακόµα και όταν µάθαµε για την επιλογή του αλησµόνητου διαιτητή Σταυρίδη από το Σύνδεσµο Αττικής για το µατς. ∆υστυχώς το απίστευτης οµορφιάς και σύλληψης γκολ που πέτυχε ο Καρτάλης µόλις στο 2΄ δεν ήταν αρκετό για να επιτρέψει στην ΑΕΛΚ να αποδράσει µε τη νίκη. Και ακολούθησαν αίσχη… Ένα λάθος του Βαλλιού στο 12΄ έδωσε το δικαίωµα στους Αθηναίους (σ.σ. όχι µόνο του Αθηναϊκού…) να ελπίζουν στο θαύµα του… Σταυρίδη. Ο… ρέφερι, αφού κατάφερε να πνίξει σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τρία πέναλτι σε καθαρές ανατροπές του Τσατσαλίδη, φρόντισε να ολοκληρώσει το έργο του µετά το 69΄. ∆ίνοντας αρχικά εύκολα την εσχάτη των ποινών υπέρ του Αθηναϊκού. Όµως ο Καραβασίλης ήταν εκεί για να κρατήσει όρθια την ΑΕΛΚ, αποκρούοντας το πέναλτι που εκτέλεσε Σταύρου. Τρία λεπτά αργότερα, ο Σταυρίδης ξαναχτύπησε… Έκλεισε τα µάτια σε µία ακόµα ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι, πάλι σε ανατροπή του Τσατσαλίδη. ∆εν ήθελε ο κύριος… ∆εν ήθελε κανένας να περάσει η ΑΕΛΚ µε νίκη και από το Βύρωνα. Και κάπου εκεί το ποδόσφαιρο παύει να είναι το οµορφότερο άθληµα. Η παράγκα κάποιων… γραβατωµένων φιόγκων µε την ανοχή ΟΛΩΝ, έκανε µία ακόµα θριαµβευτική εµφά-

νιση. Και η ΑΕΛΚ απλά δεν έχει δικαίωµα να ανέβει ούτε φέτος ούτε ποτέ…

π‰·ÓÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· Η ΑΕΛΚ, µε ψυχολογία νικήτριας οµάδας, που πραγµατικά ξεφεύγει και από τη µίζερη πολλές φορές πραγµατικότητα του λεσβιακού µας ποδοσφαίρου, µπήκε στο γήπεδο του Βύρωνα πολύ δυνατά, φροντίζοντας να επιβεβαιώσει ξανά το ότι είναι η οµάδα που όλοι φέτος φοβούνται στον 8ο όµιλο. Μία όµορφη σέντρα από τα δεξιά του Χατζηκυριάκου αξιοποιήθηκε µε τον καλύτερο τρόπο από την ποδοσφαιρική διάνοια που ακούει στο όνοµα Καρτάλης. Με ένα ανάποδο ψαλίδι έστειλε την µπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπούγλα και το χρονόµετρο έδειχνε µόλις το 2ο λεπτό της αναµέτρησης. Το ονειρεµένο ξεκίνηµα της ΑΕΛΚ, όµως, δεν είχε συνέχεια. Μία ολιγωρία του Βαλλιού στην άµυνα, χάνοντας την µπάλα από το Σταύρου, έδωσε το δικαίωµα στον επιθετικό των γηπεδούχων να νικήσει τον Καραβασίλη και να φέρει το µατς στα ίσια. Το 1-1 φυσικά άλλαζε τις ισορροπίες του παιχνιδιού και έδινε πίσω τη χαµένη ψυχολογία των παικτών του Αθηναϊκού από το άσχηµο ξεκίνηµά τους. Μέχρι το 25΄, οι δύο οµάδες δεν µπορούσαν να δηµιουργήσουν κινδύνους στις αντίπαλες εστίες. Στο 29΄ σηµειώθηκε όµως µία πολύ καλή στιγµή για τον Αθηναϊκό. Ο Βαλλιός, κάνοντας πάλι µία λανθασµένη εκτίµηση, έδωσε το δικαίωµα στο Ζαφειράκη να απειλήσει, αλλά ο Καραβασίλης απέκρουσε εντυπωσιακά και κράτησε όρθια την οµάδα του. Η φάση αυτή σα να αφύπνισε όµως την ΑΕΛΚ και δύο λεπτά αργότερα ήταν

™˘Óı¤ÛÂȘ:

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2-1

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ªÔ‡ÁÏ·˜, ª›Ó·˜, ∫ˆÛÙ‹˜, ∫·Ú‰Ô‡Ï·˜, ∞ÎÚÈÙ›‰Ë˜ (60’ ∆Û›ÙÛ·˜), ªÂϤÚÈ, ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, ™Ù·‡ÚÔ˘, ªÂÍ‹˜ (80’ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘), ∑·ÊÂÈÚ¿Î˘, ªÈÙ›Ó˘ (71’ ƒ‹Á·˜)

η σειρά του Τσατσαλίδη να προβληµατίσει τους γηπεδούχους, µε µία δυνατή κεφαλιά από σέντρα του Καρτάλη, που πέρασε λίγο άουτ. Στο 42΄ η ΑΕΛΚ βρέθηκε και πάλι κοντά στο γκολ, αλλά ο Καρτάλης πιάνοντας την κεφαλιά µέσα στην περιοχή, την έστειλε λίγο άουτ.

∆Ô ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ÛÊ·Á‹˜… Ο Αντωνίου, πριν το µατς, πίστευε ότι αν η οµάδα του καταφέρει να κρατήσει την ισοπα-

MVP: √ ¶ÚÔÎfi˘ ∫·ÚÙ¿Ï˘, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·›ÛÙ¢Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÁÎÔÏ, Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ÙÚ›ÔÓÙÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi…

ΑΕΛΚ

∫·Ú·‚·Û›Ï˘, ƒÈ˙Ô‡Ï˘, ∫ÚÈÙÛȈٿ΢ (84’ ºˆÙÈ¿‰Ë˜), µ·ÏÏÈfi˜, ª·ÁÁ·Ó¿˜, °ÎÈ¿Ù· (66’ ∫·‰‹˜), ¶ÂÙÚÔ˘˙¤ÏÏ˘, ∫·ÚÙ¿Ï˘, ∆Û·ÙÛ·Ï›‰Ë˜, ¢ÈÔÓ˘Û¿ÙÔ˜, ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ (62’ ™ÂÚ·Ê›ÁÁÔ˜) °ÎÔÏ: ∫·ÚÙ¿Ï˘ 2’, ™Ù·‡ÚÔ˘ 12’, 82’

ΑΕΛΚ

4 ÂÌÚfi˜

SPORT

∞£∏¡∞π∫√™

∞∂§∫


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 5

ÂÌÚfi˜

10.03.2009

SPORT

∆È ÎÈ ·Ó ·¤ÎÚԢ ¤Ó·ÏÙÈ Ô ∫·Ú·‚·Û›Ï˘, Ô «ÁÓˆÛÙfi˜-¿ÁÓˆÛÙÔ˜» Ú¤ÊÂÚÈ ÂÈÓÔÔ‡ÛÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘˜… ƒÔ˘Ê «ª·˜ ¤ÛÊ·Í·Ó» υρ και µανία ήταν ο Πρόεδρος της ΑΕΛΚ, ¶ Γιώργος Μαλλής, στις δηλώσεις του αµέσως µετά το παιχνίδι, στην εκποµπή «Φουλ Επίθεση» στον «Best Fm 98,1». Χωρίς περιστροφές, κατήγγειλε αλλοίωση αποτελέσµατος από το διαιτητή Σταυρίδη και δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για την αντιµετώπιση που έτυχε για µία ακόµη φορά ένα λεσβιακό σωµατείο, από τους κρατούντες την τύχη το ελληνικού ποδοσφαίρου.

«¢Â Ì·˜ Û¤‚ÔÓÙ·È…» αντίπαλος ήθελε τη νίκη για να σωθεί. «√ Εµείς αξίζαµε τουλάχιστον

Φάση από το παιχνίδι της ΑΕΛΚ στο Βύρωνα λία στο ηµίχρονο, τότε θα κατάφερνε να κερδίσει το µατς, πιστεύοντας στην καλή φυσική κατάσταση και στην ποιότητα των παικτών του. Με το «καληµέρα», και πάλι η ΑΕΛΚ στο 49΄ µε το Ριζούλη έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά ο Μπούγλας είπε «όχι». Και ακολουθεί το χάος… Ο Τσατσαλίδης ανατρέπεται δύο φορές µέσα στην περιοχή, αλλά ο Σταυρίδης είχε πάρει ήδη τις αποφάσεις του. «Σήκω πάνω» η αντίδρασή του στα εντός περιοχής αντικανονικά µαρκαρίσµατα των παικτών του Αθηναϊκού στον επιθετικό της ΑΕΛΚ… Κατ’ ευθείαν στη βούλα όµως, όταν ο Σταύρου έπεσε µέσα στην περιοχή των Καλλονιατών. Το πέναλτι που θύµισε τις

στιγµές του περιβόητου πια διαιτητή στην Ηλιούπολη εις βάρος του Αιολικού, στοίχειωνε άλλο ένα παιχνίδι λεσβιακής οµάδας. Ο Καραβασίλης ήταν παρών και σε εκείνο, και πήρε τη δική του ρεβάνς από το Σταυρίδη την Κυριακή, αποκρούοντας το πέναλτι που εκτέλεσε ο Σταύρου. Όµως το έγκληµα δεν έµελλε να τελειώσει εκεί… ∆ύο λεπτά αργότερα ο Σταυρίδης δεν είδε πέναλτι µαρς του Κωστή στον Τσατσαλίδη. Οι διαµαρτυρίες των Καλλονιατών περνάνε στο βρόντο και εκεί πια διαφάνηκε ότι ο «τυπάκος µε τα µαύρα», απλά δεν ήθελε… Στο 82΄ ο Σταύρου µε πλασέ έκανε το 2-1. Η ΑΕΛΚ δεν πήρε ούτε το βαθµό…

το βαθµό της ισοπαλίας. Μέχρι το 70΄ η διαιτησία του Σταυρίδη ήταν, θα λέγαµε, σωστή. Από εκεί και έπειτα µάς σταύρωσε. ∆εν ξέρω τι να πω. Έδωσε µε ευκολία πέναλτι στον Αθηναϊκό, ενώ σε εµάς έκλεισε τα µάτια προκλητικά. Έκανε τα πάντα για να χάσουµε. ∆ε µας άφησε να παίξουµε µπάλα. Οι διαιτητές δε µας σέβονται! Νιώθουµε πίκρα και πραγµατικά δεν ξέρουµε τι να κάνουµε από εδώ και πέρα…» Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο προπονητής της ΑΕΛΚ, Σωτήρης Αντωνίου, ο οποίος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που έχασε η οµάδα του, αλλά και για το γεγονός ότι πλέον η υπόθεση «τίτλος» αποµακρύνεται.

«ª·˜ ¤ÛÙËÛ·Ó» «Με πειράζει κυρίως ο τρόπος που χάσαµε. Μας έστησαν κανονικά. ∆εν ξέρω τι να πω στα παιδιά… Για µένα είναι ηθικοί πρωταθλητές από χθες (σ.σ. προχθές). Εµείς συνεχίζουµε όπως και να’χει η κατάσταση, µέχρι το τέλος, για να τελειώσουµε τη σεζόν αξιοπρεπώς. Θα διεκδικήσουµε όποιες πιθανότητες µας αναλογούν για να βγούµε πρωταθλητές, και από εκεί και πέρα στόχος µας είναι να τερµατίσουµε τουλάχιστον δεύτεροι.»

ÂÌÚfi˜ SPORT

5


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 6

™À¡∂¡∆∂À•∏ ÛÙÔÓ M·ÓfiÏË §·ÁÔ˘Ù¿ÚË

√ ∆¯ÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∞∂∫, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜, ‚Ú¤ıËΠÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Î·È Ì›ÏËÛ ÛÙÔ «∂» Sport ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÛÙÔ ÓËÛ›…

«¶ÏËÚÒÓÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ…»

τη Μυτιλήνη βρέθηκε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά ο Τεχνικός ∆ιευθυντής πλέον της ΠΑΕ ΑΕΚ, Στέλιος Μανωλάς. Η «σηµαία» της µεγάλης ΑΕΚ, που εδώ και λίγους µήνες επιχειρεί από το νέο του πόστο και σε συνεργασία µε τον Ντούσαν Μπάγιεβιτς να φέρει την οµάδα ξανά στο δρόµο των επιτυχιών, έφτασε στη Μυτιλήνη την Παρασκευή, για να δώσει το πα ρών σε εκδήλωση του Συνδέσµου Φιλάθλων της ΑΕΚ στη Μυτιλήνη. Το «Ε» Sport υποδέχτηκε τον αγαπηµένο Στέλιο των φίλων της ΑΕΚ και της Εθνικής και µίλησε µαζί του για το «δικέφαλο» και τη δύσκολη διοικητική κατάσταση που διανύει αυτήn τη στιγµή. Μίλησε όµως και για το καµάρι της Λέσβου, που φοράει τα κιτρινόµαυρα και δεν είναι άλλο από το Μιχάλη Παυλή. Ο Στέλιος απάντησε πρόθυµα σε όλες τις ερωτήσεις µας και αποδείχθηκε ιδιαίτερα καυστικός σχετικά µε το… παρελθόν, µε τις αιχµές του να αγγίζουν ακόµα και τον πρώην Πρόεδρο της οµάδας, Ντέµη Νικολαΐδη.

Κύριε Μανωλά, πώς είναι η κατάσταση αυτήν τη στιγµή στην ΑΕΚ; «Πληρώνουµε λάθος χειρισµούς των διοικούντων που πέρασαν και που µε τις κινήσεις τους χρέωσαν την οµάδα πολύ. Έφυγαν ποδοσφαιριστές που τώρα έπρεπε να είναι στην οµάδα. Και αυτοί όλοι ήταν αναντικατάστατα στελέχη. Αναλάβαµε µαζί µε τον κ. Μπάγιεβιτς σε µια κρίσιµη περίοδο να κάνουµε οµάδα αυτό που βρήκαµε. Χρειάζεται δουλειά, λίγα λόγια και απόλυτη στήριξη. Είµαστε έτοιµοι να το παλέψουµε, αφού η οµάδα πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Θα κάνουµε τα πάντα ώστε να πετύχουµε το στόχο αυτόν.» Χρειάζονται ποιοτικές προσθήκες στο ρόστερ; «Η οµάδα διαθέτει καλούς παίκτες και ποιότητα. Αλλά χρειαζόµαστε και άλλα πράγµατα που τα ξέρει ο κόσµος της ΑΕΚ. Πάντως έχουµε περιθώρια η οµάδα να βελτιωθεί και να προσφέρει καλύτερο ποδόσφαιρο.» Αν γίνουν αυτά που θέλετε, θα µπορέσει η οµάδα του χρόνου να χτυπήσει το πρωτάθληµα; «Αυτό δεν µπορώ να το πω τώρα. ∆ε γνωρίζω τι θα γίνει, ποιος θα είναι του χρόνου και ποιος θα φύγει. Οπότε για πρωτάθληµα δεν µπορώ να µιλήσω. Μπορώ να σας πω για το

6 ÂÌÚfi˜

SPORT

παρόν, που στόχοι µας είναι το κύπελλο και µια καλή θέση στα πλέι-οφ. Όταν µε το καλό τελειώσει η χρονιά, τότε µπορούµε να πούµε περισσότερα.» Η άποψή σας για τον Μπάγιεβιτς; «Ο Ντούσαν είναι ο προπονητής που µπορεί να δηµιουργήσει µια οµάδα που θα πρωταγωνιστεί. Είναι η προσωπικότητα που µπορεί να οδηγήσει και πάλι την Ένωση στην κατάκτηση του πρωταθλήµατος και του κυπέλλου.» Για την παρουσία του Ντέµη Νικολαΐδη στην προεδρία; «Λυπάµαι που το λέω, ο Ντέµης ζηµίωσε την οµάδα µε τις λάθος του κινήσεις. Ήταν αέρας που κόπασε γρήγορα και δεν είχε συνέχεια.» Για ακόµη µια φορά αποδεχθήκατε την πρόσκληση που σας έγινε από τον Σ.Φ. ΑΕΚ Μυτιλήνης και παρευρεθήκατε στην εκδήλωση των φιλάθλων. Οι εντυπώσεις σας; «Πολύ όµορφα. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την ωραία βραδιά που µου προσέφεραν και το εκτιµώ. Πέρασα µια ευχάριστη βραδιά µαζί τους, συζητήσαµε θέµατα της οµάδας, γνωριστήκαµε καλύτερα και αποχωρώ µε τις καλύτερες εντυπώσεις, µια και οι υποχρεώ-

σεις δε µου το επιτρέπουν να µείνω περισσότερο στο όµορφο νησί σας. Ελπίζω µια άλλη φορά να µείνω περισσότερο κοντά σας.» Για το δικό µας, το Μιχάλη τον Παυλή, ποια είναι η εκτίµησή σας; «Είναι ταλέντο. Ξέρει ποδόσφαιρο, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι που τον χρησιµοποίησε ο προπονητής του, µε τον Αστέρα Τρίπολης, έδειξε πολύ αγχωµένος, µε αποτέλεσµα να µην ικανοποιήσει. Αποτελεί µια υπολογίσιµη µονάδα και αν δουλέψει σκληρά, µπορεί να φθάσει ψηλά. Και χαίροµαι που η καταγωγή του είναι από τη Μυτιλήνη.» Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, εδώ στο νησί, πίνουν νερό στο όνοµά σας… «Τους ευχαριστώ πολύ για την αγάπη τους. Τους δίνω την υπόσχεση ότι θα κάνουµε τα πάντα να ξανακάνουµε την ΑΕΚ µεγάλη και σε κάθε πρόσκληση που θα µου κάνουν τα παιδιά του Συνδέσµου, θα δηλώνω παρών, αν φυσικά µου το επιτρέπουν οι πολλές υποχρεώσεις που έχω.» Για το πρωτάθληµα; «Τι να σου πω. ∆εν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ο Ολυµπιακός είναι ο πρωταθλητής ό,τι και να γίνει.»


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

∞∂∫

Page 7

ÂÌÚfi˜

10.03.2009

SPORT

300 Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∞∂∫ ·Ôı¤ˆÛ·Ó ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ª·ÓˆÏ¿ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË

∞∂∫… ·’ Ù· ·ÏÈ¿

ª

ία µαγική βραδιά προσέφε ραν στοn Τεχνικό ∆ιευθυντή της ΑΕΚ, Στέλιο Μανωλά, οι υπεύθυνοι του Συνδέσµου Φιλάθλων του δικεφάλου στο νησί. Σε µία ιδιαίτερη εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή το βράδυ στο «Πιθάρι» στη Χαραµίδα, 300 περίπου φίλοι της ΑΕΚ καταχειροκρότησαν τη «σηµαία» τους και του ζήτησαν το Κύπελλο µε νίκη επί του Ολυµπιακού! Ανάµεσα στους παρόντες της εκδήλωσης ο ∆ήµαρχος Μυτιλήνης, Νάσος Γιακαλής, γνωστός και για τα… ΑΕΚτζήδικα αισθήµατά του, ο οποίος µάλιστα έχει αναπτύξει και φιλία µε το Στέλιο Μανωλά µετά την παρουσία του τελευταίου πέρυσι στη Μυτιλήνη, για τα εγκαίνια του γηπέδου «Γεώργιος Σκούφος». «Είναι τιµή για το Σύνδεσµό µας η παρουσία του Τεχνικού ∆ιευθυντή της οµάδας µας, Στέλιου Μανωλά. Χαιρόµαστε που για µία ακόµη φορά αποδέχεται την πρόσκλησή µας να βρίσκεται στη Μυτιλήνη και κυρίως για το ότι βλέπουµε πως η ?σηµαία? µας ανεµίζει και πάλι στον ιστό της», είπε ο Πρόεδρος του Συνδέσµου, Πάρις Ελευθερίου, καλωσορίζοντας τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο ίδιος ο Μανωλάς, φανερά συγκινηµένος από τις εκδηλώσεις αγάπης των φιλάθλων, τόνισε ότι για αυτόν η επίσκεψή του στη Μυτιλήνη είναι κάτι το ξεχωριστό… «Χαίροµαι που είµαι κοντά σας σε µία οικογενειακή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχοµαι να ξανάρθω να γιορτάσουµε µαζί και κάποιον τίτλο µας», είπε χαρακτηριστικά όταν πήρε το λόγο.

«£· Í·Ó¿Úıˆ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ˜…» Το καλύτερο όµως το κράτησε για το τέλος, όταν υποσχέθηκε πως στην επόµενη επίσκεψή του στο νησί, θα φέρει µαζί του και έναν από τους ενεργούς ποδοσφαιριστές της οµάδας. «Οι τιµές πρέπει να αποδίδονται σε αυτούς που παίζουν ακόµα και όχι µόνο στους παλαιµάχους. Όταν ξανάρθω θα φέρω µαζί µου και ένα από τα αστέρια µας», υποσχέθηκε ο Τεχνικός ∆ιευθυντής.

√È ‚Ú·‚‡ÛÂȘ Η βραδιά, ωστόσο, περιελάµβανε, εκτός από τη βράβευση του Μανωλά, και τιµές σε πολλούς «αφανείς εργάτες» της οµάδες. Ένας από αυτούς ο Σεραφείµ Σοφιανίτης, εφοπλιστής και επιτυχηµένος παράγοντας της Ένωσης στο παρελθόν, αλλά και ο «δικός µας» Βαγγέλης παλαίµαχος τερµατοφύλακας Χατζηαναγνώστου, που έπαιξε στο παρελθόν µε την κιτρινόµαυρη φανέλα. Να σηµειώσουµε ότι ο Σύνδεσµος Φιλάθλων της ΑΕΚ σε µία ευγενική χειρονοµία, που δείχνει ωστόσο µεγαλείο, θα διαθέσει τα έσοδα της εκδήλωσης για την αποθεραπεία των σοβαρά τραυµατισθέντων σε τροχαίο στα Λουτρά, Χρήστο Μπαζίνα και Θανάση Σίµο.

ÂÌÚfi˜ SPORT

7


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 8

∞΄ ∆√¶π∫√ √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¤ÚÈÍ ÛÙË µã ∆ÔÈ΋ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ Î·È ¤‚·Ï ʈÙÈ¿ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿! √Úʤ·˜ Î·È ∞ÈÁ¤·˜ Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ

A΄∆√¶π∫√

√ ∞¯ÈÏϤ·˜… ¤

25Ë ∞°ø¡π™∆π∫∏ Αποτελέσµατα Αιγέας - ∆ιαγόρας 0-4 Θύελλα - Ερµής 4-2 Παλλεσβιακός - ∆όξα 2-2 Ορφέας - Όλυµπος 1-1 Αλκιβιάδης - Ατρόµητος 2-0 Κεραυνός - Αετός 2-2 Αχιλλέας - Εθνικός 2-0 Αναγ. Γέρας - Αστέρας Ν. 3-0 Η βαθµολογία σε 25 αγώνες 1) ∆ιαγόρας 66 94-22 2) Αναγ. Γέρας 54 57-22 3) Θύελλα 54 60-35 4) Αστέρας Ν. 45 59-43 5) Αλκιβιάδης 41 63-50 6) Ατρόµητος 40 60-35 7) ∆όξα 39 41-29 8) Κεραυνός 33 36-35 9) Αετός Λ. 31 41-43 10) Ερµής 27 30-56 11) Παλλεσβιακός 27 32-52 12) Όλυµπος 25 22-45 13) Αιγέας 22 30-55 14) Ορφέας 20 43-71 15) Αχιλλέας 19 28-59 16) Εθνικός 11 28-67 H επόµενη 26η αγωνιστική 15-3-08 Παλλεσβιακός - Αχιλλέας Εθνικός - Ορφέας ∆όξα - Κεραυνός Όλυµπος - Αλκιβιάδης Αετός - Θύελλα Ατρόµητος - Αιγέας Ερµής - Αναγέννηση Γέρας ∆ιαγόρας - Αστέρας Ν.

ª

ε ψυχή και τεράστια δύναµη ο Αχιλλέας, κέρδισε το πρώτο από τα τρία µεγάλα ντέρµπι σωτηρίας και έστειλε άδοξα τον Εθνικό από την περασµένη Κυριακή το απόγευµα, στη Β΄ κατηγορία, επικρατώντας στην Πέτρα µε 2-0. ∆εν έκανε το ίδιο όµως ο Ορφέας που έµεινε στο 1-1 στην έδρα του µε τον Όλυµπο και εξακολουθεί να είναι ανασφαλής… Από τα δύο αυτά αποτελέσµατα πλέον, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο… πόλεµος για την παραµονή θα έχει ακόµα κι άλλες µάχες, τις οποίες πλέον καλείται να κερδίσει και ο Αιγέας που βρίσκεται στην 15η

θέση και µετά την ήττα του από το ∆ιαγόρα στο Πλωµάρι, µπαίνει κι αυτός σε περιπέτειες… Το φινάλε προµηνύεται συγκλονιστικό αν κοιτάξει κανείς το πρόγραµµα των επόµενων αγωνιστικών για τις οµάδες της ουράς. Στην κορυφή έγιναν πάλι ενδιαφέροντα παιχνίδια, αν και χωρίς βαθµολογικό ενδιαφέρον. Η Αναγέννηση Γέρας συνέτριψε µε 3-0 τον Αστέρα Νίκης και παρέµεινε στη δεύτερη θέση, ενώ στις νίκες επέστρεψε και η Θύελλα Πηγής µε 42 επί του Ερµή, διατηρώντας κι αυτή τη δεύτερη θέση. Στο ντέρµπι των πιο φορµαρισµένων οµάδων της κατηγορίας, ο «φονέας» ήταν και πάλι… όνοµα και πράγµα, και κέρδισε και τον Ατρόµητο µε τον Απόστολο Ανηφόρου σε µεγάλα κέφια. Ο Αλκιβιάδης, για µία ακόµα αγωνιστική, έµεινε αήττητος και πραγµατικά µ;aς εκπλήσσει µε την εκπληκτική του πορεία το τελευταία διάστηµα.

ªÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Με έναν υγιεινό απογευµατινό περίπατο ο ∆ιαγόρας πέρασε απαρατήρητος από το Πλωµάρι, νικώντας τον Αιγέα µε 4-0 και επιστρέφοντας και πάλι στις νίκες. Ο πρωτοπόρος, χωρίς να συναντήσει κανένα πρόβληµα, προηγήθηκε στο ηµί-

χρονο µε 0-2 µε γκολ των Καζάνη - Νεράτζη. Ο Αιγέας, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, αγωνίστηκε φιλότιµα στο υπόλοιπο του παιχνιδιού, χωρίς όµως να µπορέσει να αναστρέψει την κατάσταση, δεχόµενος άλλα δύο τέρµατα από τους Αγκαφιώτη και Νησιώτη στο δεύτερο ηµίχρονο. Ο ∆ιαγόρας, λοιπόν, πλησίασε ακόµα περισσότερο και στη µαθηµατική εξασφάλιση του τίτλου, ενώ ο Αιγέας πια καλείται να βρει άµεσα βαθµούς για να αποφύγει τον υποβιβασµό στις επόµενες αγωνιστικές.

°ÎÔÏ Î·È ı¤·Ì· Επιστροφή στις νίκες για τη Θύελλα, η οποία µε πολύ καλή εµφάνιση επιβλήθηκε µε 4-2 του Ερµή που γνώρισε την πέµπτη συνεχόµενη ήττα του στο πρωτάθληµα. Η Θύελλα προηγήθηκε µε 2-0 στο πρώτο 45λεπτο, µε τους Καραγιάννη Παπαβασιλείου. Ο Λουκέλλης ανέβασε το σκορ σε 3-0 και ο Χαλακατέβας µείωσε µε πέναλτι 31. Το 4-1 διαµόρφωσε ο Τζανός, για να έρθει ο Νέστορας για τον Ερµή και να µειώσει πριν το τέλος σε 4-2.

∫·ı¿ÚÈÛÂ Î·È ·˘ÙfiÓ

A΄ ∆√¶π∫√ ∆Ô ÊÈÏÌ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Αιγέας - ∆ιαγόρας 0-4 (0-2)

Καζάνης, Νερατζής, Αγραφιώτης, Νησιώτης Θύελλα - Ερµής 4-2 (2-0)

Κακαγιάννης, Παπαβασιλείου, Λουκέλης, Τζάνος (Θύελλα) Χαλακατέβας (πέν.), Νέστορας (Ερµής) Παλλεσβιακός - ∆όξα 2-2 (1-1)

Κροτσίδας (2) (Παλλεσβιακός)

ÂÌÚfi˜ 8 ÂÌÚfi˜

SPORT SPORT

Τακός, Μ. Φωτέλλης (∆όξα) Ορφέας - Όλυµπος 1-1 (1-0)

Μαρµαλέκας (Ορφέας) Τσαµπλάκος (Όλυµπος) Αλκιβιάδης - Ατρόµητος 2-0 (1-0)

Χωµατάς (πέν.), Ανήφορος Αποβολή: ∆ουκάκης (Αλκιβιάδης), Ευαγγέλου (Ατρόµητος)

Κεραυνός - Αετός 2-2 (0-1)

Τσαΐρης, Σγουρέλλης Μ. (Κεραυνός) Γιαλαµάς (2) (Αετός) Αναγέννηση Γέρας - Αστέρας Νίκης 3-0 (0-0)

Παυλέλλης (2), Κακαγιάννης Αχιλλέας - Εθνικός 2-0 (2-0)

Γρούβας, Χρήστου


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 9

ÂÌÚfi˜

10.03.2009

SPORT

… ¤Û˘ÚÂ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi φορά, µε πέναλτι άνοιξε το σκορ στο πρώτο ηµίχρονο και το παιχνίδι άνοιξε νωρίς νωρίς. Στο 75΄ ο ∆ουκάκης αποβλήθηκε, αφήνοντας τον Αλκιβιάδη µε παίκτη λιγότερο, αλλά ο Ανηφόρου δεν άφησε κανένα περιθώριο στους παίκτες του Ατροµήτου, κάνοντας σε εκείνο το κρίσιµο χρονικό σηµείο το 2-0. Με δέκα παίκτες έµεινε και ο Ατρόµητος στο τέλος, χάνοντας τον Ευαγγέλου µε δεύτερη κίτρινη.

•¤Û·Û ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ

Παλλεσβιακός και ∆όξα έµειναν στο ισσόπαλο 2-2 στα ΤΕΛ Ο νόµος του Αλκιβιάδη να κερδίζει τους ισχυρούς συνεχίστηκε και αυτή τη φορά, µε θύµα του τώρα τον Ατρόµητο. Η οµάδα της Αγίας Μαρίνας πριν το παιχνίδι στο Κάτω Τρίτος έτρεχε ένα σερί τεσσάρων συνεχόµενων νικών, αλλά απέναντι στον Αλκιβιάδη δεν µπόρεσε να συνεχίσει… Η νίκη για την οµάδα του Κ. Τρίτους ήταν πέρα για πέρα δικαιότατη, αφού πίστεψε περισσότερο σε αυτή από τον αντίπαλο, που δε ρίσκαρε ιδιαίτερα στο παιχνίδι. Ο Χωµατάς, για ακόµη µια

ªÔÚ› Ô ŒÊË‚Ô˜!

Σε πολύ καλή µέρα βρέθηκε η Αναγέννηση Γέρας, η οποία επωφελήθηκε και τη δυνατή της έδρα, νικώντας µε 3-0 τον Αστέρα Νίκης. Στο πρώτο ηµίχρονο ο Αστέρας Ν. ήταν ανταγωνιστικός και έδειχνε ικανός να κάνει τη ζηµιά. Άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων που δηµιούργησαν ευκαιρίες, όµως το γκολ Παυλέλλη άλλαξε τη ροή του αγώνα, µε αποτέλεσµα να έρθουν άλλα δύο από τον ίδιο και τον Κακαγιάννη, για να δώσουν τη νίκη στην οµάδα τους. Η Γέρα εξακολουθεί να πιστεύει στο θαύµα…

æ˘¯ÚÔÏÔ˘Û›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ματς για γερά νεύρα στο Ίππειος, µε τον Ορφέα να αυτοκτονεί στις καθυστερήσεις του αγώνα, δεχόµενος την ψυχρολουσία µε την ισοφάριση των φιλοξενουµένων λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής το τέλος του αγώνα. Με την ισοπαλία αυτή, ο κλοιός σφίγγει για τα καλά για την οµάδα των Κεραµειών και ο υποβιβασµός είναι πιο κοντά από ποτέ, αφού ο Αχιλλέας την πλησίασε στον πόντο και ο κίνδυνος είναι µεγάλος. Ο Μαρµαλέκας πέτυχε το γκολ του Ορφέα, ο Τσαµπλάκος στις καθυστερήσεις έφερε στα ίσια το παιχνίδι και ο Όλυµπος απέσπασε σηµαντικό βαθµό που ενδεχοµένως του χαρίζει και την παραµονή.

πηÓÔÔÈ‹ıËηÓ

°΄∆√¶π∫√ 15Ë ∞°ø¡π™∆π∫∏ Αποτελέσµατα Καραβαγγέλης - Μακαρέας 3-3 Μεσότοπος - Έφηβος 1-5 Ταξιάρχης - Πλωµάρι 3-0 (α.α.) Ισσαϊκός - Παπανικολής 0-3 (α.α.) Ρεπό: Αναγέννηση Η βαθµολογία σε 15 αγώνες 1) Μακαρέας 32 37-20 2) Έφηβος 30 32-17 3) Αναγέννηση 26 18-14 4) Καραβαγγέλης 26 22-18 5) Ταξιάρχης 26 21-14 6) Παπανικολής 16 17-26 7) Μεσότοπος 10 9-18 8) Ισσαϊκός H επόµενη 16η αγωνιστική 21-3-08 Μακαρέας - Ταξιάρχης Έφηβος - Καραβαγγέλης

ª

πορεί να µην κέρδισε τον Καραβαγγέλη στο ίδιο του το γήπεδο και να απέσπασε ισοπαλία 3-3, εν τούτοις ο Μακαρέας Άγρας παρέµεινε και την αγωνιστική αυτή πρώτος και µε διαφορά δύο βαθµών από τον Έφηβο, ο οποίος πέρασε µε περίπατο από το Μεσότοπο 5-1 και δείχνει πια έτοιµος να κερδίσει την κατηγορία που είναι διακαής του πόθος.

°΄ ∆√¶π∫√ ∆Ô ÊÈÏÌ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Μεσότοπος - Έφηβος 1-5 (0-3)

Στρ. Πατσόγλου (3), Καµάτσος, Σάλτας Καραβαγγέλης - Μακαρέας 3-3 (3-3)

Ψαρρός, Πετριώτης, Φίλης (Καραβαγγέλης) Κουλουδής ∆., Κακαρώνης (2) (Μακαρέας)

Συµβιβάστηκαν µε την ισοπαλία Παλλεσβιακός και ∆όξα στα ΤΕΛ (22) ύστερα από ένα δυνατό παιχνίδι. Και οι δύο αντίπαλοι ήθελαν τη νίκη, αν και χωρίς ιδιαίτερο βαθµολογικό ενδιαφέρον. Ο Τάκος έδωσε το προβάδισµα στη ∆όξα. Ο Κροτσίδας µε δύο προσωπικά του τέρµατα έβαλε µπροστά την οµάδα του Παλλεσβιακού 2-1. Ο έµπειρος Μαν. Φωτέλλης, 20 λεπτά πριν το τέλος, ισοφάρισε για την οµάδα της Πλαγιάς σε 2-2.

∫·ı¿ÚÈÛ ӈڛ˜ Καλό θέαµα προσέφεραν στους φιλάθλους Κεραυνός και Αετός στα Πάµφιλα, µε την οµάδα των Λουτρών να έχει και πάλι σε µεγάλη µέρα το Λάµπρο Γιαλαµά, ο οποίος αποδείχθηκε ο πολυτιµότερός της παίκτης, ανοίγοντας πρώτος το σκορ αρχικά και χαρίζοντας στην εκπνοή το βαθµό της ισοπαλίας στην οµάδα του. Ενδιάµεσα, ο γηπεδούχος ισοφάρισε µε τον Τσαΐρη και πήρε προβάδισµα µε το Μιχ. Σγουρέλη.

∂Ï›‰· ÛˆÙËÚ›·˜ Νίκη οξυγόνου και πολλές τώρα ελπίδες για παραµονή για τον Αχιλλέα, που νίκησε στην Πέτρα µε 2-0 τον Εθνικό και τον έριξε οριστικά στη Β΄ κατηγορία. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά το παιχνίδι και στο δεκάλεπτο άνοιξαν το σκορ µε το Γρούβα. Η πίεση των γηπεδούχων επέφερε αποτέλεσµα πέντε λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο µέρος, όταν ο Χρήστου µε κεφαλιά κλείδωσε τη νίκη για την οµάδα του (2-0).

ÂÌÚfi˜ SPORT

9


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 10

ª¶ƒπ∆∑

1c2s

¢Âο‰Â˜ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ∆¿ÛÔ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™§∞ª ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘

°È· ÙÔÓ ∆¿ÛÔ…

M

ε απόλυτη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση του ΣΛΑΜ στη µνήµη του Τάσου Γιαννακόπουλου, το περασµένο Σάββατο, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Οµίλου της Μυτιλήνης. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του ΣΛΑΜ, Παναγιώτης Μυριτζής, που µίλησε για τη µοναδική καλοσύνη και κοινωνικότητα του εκλιπόντος, καλώντας στη συνέχεια τους παρευρισκόµενους φίλους τού Τάσου να θυµηθούν µε τη σειρά τους κάποιες λεπτοµέρειες από τη ζωή του. Στο κάλεσµά του ανταποκρίθηκαν οι κύριοι Γαληνός Σπύρος, Βογιατζής Παύλος, Βίκτωρας Ταπανλής, Γιάννης Στεργέλλης, Αναστασία Μπαµπούλα και βέβαια η σύζυγος του εκλιπόντος, Ντίνα Γιαννακοπούλου, που έκανε και τα αποκαλυπτήρια της αναµνηστικής πινακίδας που ονοµατοδοτεί την αίθουσα σε αίθουσα «Τάσου Γιαννακόπουλου». Χαιρετισµό απηύθυναν οι βουλευτές Γιάννης Γιαννέλλης και Νίκος Η σύζυγος του Σηφουνάκης. Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόµα ο νοµάρχης Τάσου Λέσβου, κ. Παύλος Βογιατζής , ο αντινοµάρχης Λέσβου, κ. Γιαννακόπουλου Θεόδωρος Βαλσαµίδης , ο Πρόεδρος του Ναυτικού Οµίλου αµέσως µετά τα Μυτιλήνης, κ. Σπύρος Γαληνός, εκπρόσωποι στρατιωτικών και λιµενικών αρχών, εκπρόσωποι κοµµάτων και πολλοί φίλοι του αείµνη- αποκαλυπτήρια της τιµητικής πλακέτας στου Τάσου Γιαννακόπουλου. Να σηµειώσουµε, τέλος, ότι η τιµητική πλακέτα ήταν προσφορά της επιχείρησης «Μιχάλη Παύλου».

∞ÊÂÓÙÈÎfi Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ∫ÂÚ·˘Ófi˜! §∏ª¡√™ 22Ë ∞°ø¡π™∆π∫∏ Αποτελέσµατα Αργοναύτες - ∆ιαγόρας Φιλοκτήτης - Άρης Αητός - ΑΕΛ Αστραπή - Θάνος Προποντίδα - Κορνός Κεραυνός - Ηρακλής Άγιος Γεώργιος - Ηφαιστία Η βαθµολογία σε 22 1. Κεραυνός 62 2. Ηρακλής 52 3. Αργοναύτες 46 4. Αητός 44 5. ΑΕΛ 40 6. ∆ιαγόρας 39 7. Άρης Μ. 35 8. Ηφαιστία 24 9. Κορνός 21 10. Θάνος 20 11. Προποντίδα 18 12. Άγιος Γεώργιος 16 13. Αστραπή 14 14. Φιλοκτήτης 0

10 ÂÌÚfi˜

SPORT

0-0 0-2 3-1 3-2 1-1 1-0 0-2

αγώνες 83-13 79-25 64-25 59-33 56-39 55-29 49-42 30-51 38-63 34-54 32-54 35-74 28-61 11-97

ª

πορεί ο Ηρακλής να προερχόταν από µεγάλη εµφάνιση και νίκη στον τελικό Κυπέλλου στη Λήµνο, αλλά ο Κεραυνός τού έκοψε τη φόρα και τον άφησε µε µισή χαρά. Η οµάδα του Αγίου ∆ηµητρίου έδειξε το ποιος είναι το αφεντικό και φέτος στη Λήµνο και επικρατώντας στο ντέρµπι του Ηρακλή Ατσικής µε 1-0, αύξησε τη διαφορά του στο +10 και πάει φουλ για απευθείας κατάκτηση του πρωταθλήµατος. Η οµάδα της Ατσικής ήθελε τουλάχιστον την ισοπαλία, αλλά πλέον οι ελπίδες της για ανατροπή του σκηνικού είναι ελάχιστες και ρίχνει πια το βάρος στον τελικό Κυπέλλου µε την ΑΕΛΚ, την ερχόµενη Τετάρτη στη Μύρινα.

Φανερά συγκινηµένοι οι Σπύρος Γαληνός (Αριστερά) και Βίκτωρ Ταπανλής µαζί µε το Νοµάρχη Λέσβου (∆εξιά)

Ο πρόεδρος του ΣΛΑΜ Παναγιώτης Μυριτζής κατά την έναρξη της εκδήλωσης


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 11

ÂÌÚfi˜

10.03.2009

¶∞π¢π∫√ ¶ƒø∆∞£§∏ª∞

SPORT

¶·ÚÔ˘Û›· ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ı·ÙÒÓ, ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ı¤·Ì· Î·È ÔÏÏ¿ ÁÎÔÏ

¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °¤Ú·˜!

ι πιτσιρικάδες της Αναγέννησης Γέρας είναι από την Κυριακή το απόγευµα οι πρωταθλητές Λέσβου. Στο µεγάλο τελικό του παιδικού πρωταθλήµατος, που έγινε κάτω από καταρρακτώδη βροχή στο δηµοτικό στάδιο της Μυτιλήνης, η οµάδα της Γέρας κέρδισε µε 3-1 τα Βασιλικά και πήρε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της! Μάλιστα οι µικροί της Γέρας πήραν και µία άτυπη ρεβάνς από τον περσινό αντίστοιχο τελικό ανάµεσα στις ίδιες οµάδες, τον οποίο όµως είχαν κερδίσει µε το ίδιο σκορ οι παίδες των Βασιλικών. Όµως η παρουσία του κ. Λεοντή στον πάγκο της Αναγέννησης άλλαξε το σκηνικό και οι Γεραγώτες είναι πια πρωταθλητές, αν και βρέθηκαν να χάνουν στο παιχνίδι µε 0-1.

∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ Στο µικρό τελικό ο Οδυσσέας Ελύτης επικράτησε σχετικά εύκολα της ΑΕΛΚ µε 4-1 και κατέκτησε την τρίτη θέση στο πρωτάθληµα. Τους τελικούς παρακολούθησαν ο ∆ήµαρχος Γέρας, Σωτήρης Ζαµτράκης, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Λ., Σταύρος Ψαρρόπουλος, ο Γενικός Γραµµατέας της Ένωσης, Χάρης Καλλίας, ο Υπεύθυνος των Πρωταθληµάτων Υποδοµής, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, ο ταµίας της Ε.Π.Σ.Λ., Λεωνίδας Σταυρινός και ο Προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, Παναγιώτης Πιττός. Το άσχηµο των τελικών ήταν η απουσία του κόσµου, αλλά και γενικά των ανθρώπων του ποδοσφαίρου καθώς στον Ταρλά βρέθηκαν ελάχιστοι προπονητές, καθώς και παράγοντες… Κρίµα. ÂÌÚfi˜ SPORT

11


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 12

ª¶∞™∫∂∆ ∞Ó Î·È Ù· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· Ê·‚ÔÚ› °¤Ú· Î·È ∞Ú›ˆÓ, ΤډÈÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ

ª¶∞™∫∂∆ ∞¡¢ƒø¡

¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÂ Ë °¤Ú·…

Το φιλµ των αγώνων ΓΕΡΑ - ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΣ 80-62 Σκορ ηµιχρόνου : 36-30 Τα δεκάλεπτα: 21-10, 15-20, 13-18, 31-14 ∆ιαιτητές : Σαραντίδης - Μυστιλιάδου ΓΕΡΑ (Μπαλής): Γιαννίκος 20 (3), Βολικάκης 2, Ζεστός Γρ. 10, Ζεστός Ι. 25 (1), Κακαγιάννης 8, Ιορδάνους 8 (1), Ζώιτος 5 (1), Χατζηντάνος 4, Τζανής, Κατσάρας ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΣ (Γκλιγκορίεβιτς): Λαµπρινάκος 7, Ορφανός 18 (4), Ρούσσος 9, Τριανταφύλλου 6, Ασηµακόπουλος 5 (1), Οικονόµου 13, Παπάζογλου 4, Καραθάνασης, Χρυσουλάκης ΑΡΙΩΝ ΜΥΤ. - ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 60-46 Σκορ ηµιχρόνου : 31-23 Τα δεκάλεπτα: 18-21, 13-2, 16-13, 13-10. ∆ιαιτητές : Σαλαβός Σπ. – Μαριγλή. ΑΡΙΩΝ (Καταύτος): Σγουράκης 12 (1), Χρυσός 10, Καζάνης 11, Σαρήµπαλης 20 (2), Αργυρίου 6, Ωραιόπουλος 1, Καραΐσκος, Κωδωνάκης, Σολωµός, Κυριαζής ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ (Βαβαλέρος): Τρύπατζης Στ. 16 (2), Τρύπατζης Χρ. 8, Λούκος 10 (1), Σίµος 7, Καραπαναγιώτης 5, Περιβολάρης, Αθανασούλης

¶ƒø∆∞£§∏ª∞ °À¡∞π∫ø¡ ΘΗΣΕΑΣ - ΑΡΙΩΝ ΜΥΤ. 33-63 Σκορ ηµιχρόνου: 19-32 Τα δεκάλεπτα: 6-16, 13-16, 9-13, 518. ∆ιαιτητές: Ροδίτης Κ. - Σωτήρχος. ΘΗΣΕΑΣ (Καραµανώλης): Κουκουρουβλή 8, ∆ήµου 15 (1), Κωστακέλλη 2, Ελευθερίου 1, Καραλούδα 3(1), Βασιλέλλη 4, Χατζηµιχαήλ, Θεοδωρέλλη, Βασιλέλλη ΑΡΙΩΝ (Καταύτος): Καρακλά 14, Μπαλάσα 2, Κουκέλλη 12, Τριανταφύλλου 4, Ψηµµίτη 4, Σαπάνη 13, Παυλή 2, Μελιάδου 5, Ορφανού 5, ∆έδε 2, Χρόνη

12 ÂÌÚfi˜

SPORT

Φάση από το παιχνίδι του Αρίωνα µε τον Αρισβαίο

X

ωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αλλά µε πολύ ενδιαφέρουσες σε εξέλιξη ανα µετρήσεις, πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτοι αγώνες της σειράς των ηµιτελικών ανάµεσα σε Electronet Γέρα - Παλλεσβιακό και Αρίων - Αρισβαίο. Τα φαβορί Γέρα και Αρίων, έστω και δύσκολα, κέρδισαν τους πρώτους αγώ νες και έκαναν το σηµαντικό βήµα για την πρό κριση στον τελικό.

¶ÏËÛ›·Û ÛÙÔ ı·‡Ì· Ô «¶·ÏϤ» Το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, Γέρα, έχοντας αρκετά νεκρά διαστήµατα στο παιχνίδι της, δυσκολεύτηκε περισσότερο απ? όσο δείχνει το τελικό σκορ, να φτάσει στη νίκη. Ο Κώστας Μπαλής θέλησε να δοκιµάσει διάφορα πράγµατα στο παιχνίδι της οµάδας του, δίνοντας χρόνο συµµετοχής σε όλους τους αθλητές τους, αλλά σίγουρα αυτό που είδε στο παρκέ τον προβληµάτισε εν όψει τελικών αλλά και… µπαράζ. Ο Παλλεσβιακός προσπάθησε να κρατήσει σε χαµηλά επίπεδα την ταχύτητα του παιχνιδιού, επιβάλλοντας πιο χαµηλό τέµπο, και τα κατάφερε περίφηµα για ένα περίπου ηµίχρονο, όταν και το σκορ ήταν 36-30. Στην επανάλη-

ψη, οι παίκτες της Γέρας σοβαρεύτηκαν και από εκεί που βρίσκονταν µόλις έναν πόντο µπροστά, στην τρίτη περίοδο, στην τελευταία επέβαλαν τον… νόµο τους και µε πιεστική άµυνα έτρεξαν ένα σερί 31-14 που δικαιολογεί και την τελική διαφορά. Πάντως, µε ανάλογες εµφανίσεις η Γέρα σίγουρα θα έχει πρόβληµα στα µπαράζ… Ο Γιαννίκος ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους µε 20 πόντους, ενώ για τον Παλλέ ο Ορφανός πέτυχε 18.

™Ô‚·Ú‡ÙËÎÂ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ Στο δεύτερο ηµιτελικό, ο Αρισβαίος έχοντας µόλις µία αξιόµαχη πεντάδα, για ένα ηµίχρονο έδειχνε ικανός για τη µεγάλη ανατροπή. Όσο περνούσε η ώρα όµως, ο Αρίων άρχισε να βρίσκει το ρυθµό του και λίγο πριν το ηµίχρονο γύρισε την εις βάρος του διαφορά, που έφτασε µέχρι και τους 10 πόντους. Στο δεύτερο µέρος, οι Καλλονιάτες προσπάθησαν να ξαναµπούν στο παιχνίδι, αλλά η οµάδα του Καταύτου κατάφερε να πάρει το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα της σειράς… Ο Σαρήµπαλης ήταν ο πρωταγωνιστής για τους τυπικά γηπεδούχους και µε δύο τρίποντα και 20 συνολικά πόντους, καθάρισε το παιχνίδι.


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 13

ÂÌÚfi˜

E¶øNYMø™

10.03.2009

SPORT

ŒÂÛ·Ó ÔÈ Ì¿ÛΘ…

°Ú¿ÊÂÈ Ô ™˘ÌÂÒÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜,

‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ¡∂∆

την Τούµπα, οι µάσκες της υποτιθέµενης καλής συµπεριφοράς των οπαδών του ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά... έπεσαν. Η απίστευτη οργή κατά του Ολυµπιακού εκδηλώθηκε εµπράκτως µε σκηνές βίας και τροµοκρατίας, που δεν ταιριάζουν επ’ ουδενί σε κανένα γήπεδο του κόσµου. ΠΑΟΚ και Ολυµπιακός έπαιξαν περισσότερο ένα παιχνίδι τακτικής, µε τους ερυθρόλευκους να προσπαθούν απλά να µην ηττηθούν και το δικέφαλο να αδυνατεί να διασπάσει την άµυνα των πρωταθλητών, οι οποίοι είχαν παραταχθεί µε ενδεκάδα εκτάκτου ανάγκης. Όσον αφορά στο παιχνίδι, - τελικά - και οι δύο οµάδες θα µπορούσαν να πάρουν τη νίκη. Ο Φερνάντο Σάντος έχει πολλά να πει στο Λάµπρο Χούτο για την ανεπανάληπτη ευκαιρία που σπατάλησε, ενώ ο Βαλβέρδε διαπίστωσε για πολλοστή φορά την ανεπάρκεια του Μήτρογλου στην τελική προσπάθεια... Στον Ολυµπιακό κρατούν την πολύ καλή εµφάνιση των Γιάννη Παπαδόπουλου και Λεονάρντο, ενώ στον ΠΑΟΚ, απλά τον βαθµό της ισοπαλίας...

∞∂∫ ·fi Ù· ·ÏÈ¿… Τη νίκη της ηµέρας πέτυχε η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος εκµεταλλεύτηκε την ανυπαρξία του Πανσερραϊκού και µετά από πολύ καιρό έδωσε πραγµατική χαρά στους φίλους της οµάδας. Όµως δεν ήταν µόνο οι οπαδοί της Ένωσης που απόλαυσαν τη νίκη µέσα στις Σέρρες. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, εµφανώς ικανοποιηµένος από την εµφάνιση της οµάδας, µοίρασε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του και δήλωσε πως η ΑΕΚ πραγµατοποίησε την καλύτερή της φετινή εµφάνιση.

ŒÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· µÈÁÈ·ÚÂ¿Ï Θετικό το κλίµα και στον Παναθηναϊκό εν όψει της δύσκολης ρεβάνς µε τη Βιγιαρεάλ. Οι πράσινοι εκµε-

ταλλεύτηκαν στο έπακρο το κενό του Νταµπίζα στην άµυνα της ΑΕΛ και πήραν µια τονωτική νίκη και µάλιστα µε µεγάλο σκορ. Σαλπιγγίδης και Χριστοδουλόπουλος ήταν οι πολυτιµότεροι και θέτουν υποψηφιότητα για τη βασική ενδεκάδα το βράδυ της Τρίτης. Ο Τεν Κάτε εξήρε τη φυσική κατάσταση των παικτών του και είπε πολλά για το µατς µε τη Βιγιαρεάλ, όµως κρατάω την ατάκα: «Θα ταξιδέψουµε ξανά στα γήπεδα της Ευρώπης...»

∆¤ÏÔ˜ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· √º∏ Την 25η αγωνιστική έµελλε να κριθεί ποιες οµάδες θα συνεχίσουν στη Σούπερλιγκ. Εκτός αν συµβεί ένα µικρό θαύµα, Θρασύβουλος, ΟΦΗ και Πανσερραϊκός θα υποβιβαστούν στη Β΄ Εθνική. Οι Κρητικοί του Εργοτέλη πήραν τεράστια νίκη στη Φυλή επί του Θρασύβουλου και σφράγισαν την παραµονή τους. Οι Μπούντιµιρ και Ογκουνσότο ήταν οι κυριότεροι παράγοντες της µεγάλης επιτυχίας της οµάδας του Νίκου Καραγεωργίου. Μάλιστα, µετά τον αγώνα έξω από τη σουίτα που είχε παραχωρηθεί στην οµάδα του Εργοτέλη από τη διοίκηση του Θρασύβουλου, ο πρόεδρος των Κρητικών, Απόστολος Παπουτσάκης, πανηγύριζε συγκινηµένος την παραµονή της οµάδας φωνάζοντας: «Τελείωσε!» Το ίδιο θα µπορούσαν να φωνάζουν θριαµβευτικά και στο Λεβαδειακό. Οι Βοιωτοί συνόδευσαν την πρώτη τους εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθληµα µε την παραµονή στην κατηγορία, εκτός - φυσικά - συγκλονιστικού απροόπτου. Ο ΟΦΗ, σε ακόµα ένα παιχνίδι, φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων... Ηρακλής, Αστέρας Τρίπολης και Ξάνθη έκαναν επίσης ένα σηµαντικό βήµα προς... καλύτερες ηµέρες... Ειδική αναφορά αξίζει στον Αστέρα, καθώς και στο Νίκο Κωστένογλου, ο οποίος πήρε την οµάδα σε πολύ δύσκολη θέση και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

ÂÌÚfi˜ SPORT

13


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 14

™º∏¡∞∫π∞

ŒÊ˘ÁÂ Ô ŒÓÙÈ √˘Ì… φυγε από τη ζωή σε ηλικία µόλις 33 ετών ο επί σειρά ετών πρώτος σκόρερ της Γ΄ Εθνικής µε τη φανέλα του Ατσαλένιου και του ∆ιαγόρα, Έντι Ουµ. Ο γνωστός επιθετικός, που ήρθε αρκετές φορές στη Μυτιλήνη ως αντίπαλος του Αιολικού, προσβεβληµένος από ηπατίτιδα και µε εξασθενισµένο οργανισµό, άφησε την τελευταία του πνοή την περασµένη Παρασκευή. Ο θάνατος του δυναµικού και ιδιαίτερα συµπαθούς ποδοσφαιριστή σόκαρε το πανελλήνιο. Τον τελευταίο καιρό δεν έπαιζε ποδόσφαιρο µετά την αποµάκρυνσή του λίγο µετά από την οµάδα του ∆ιαγόρα το καλοκαίρι. Η φωτογραφία που σας παραθέτουµε είναι έξω από τον Ταρλά, όταν και οι υπογράφοντες Μανόλης Λαγουτάρης και Μαρίνος Ορφανός τού είχαν πάρει συνέντευξη πριν από τρία χρόνια… Αντίο Έντι…

Œ

ŒÂÛÂ Ô √º∏ ηȅ Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ ετά από 33 χρόνια ανελλιπούς παρουσίας στην Α΄ Εθνική, η µεγάλη οµάδα της Κρήτης, ΟΦΗ, φαίνεται ότι αποχαιρετά οριστικά πια τη Superleague. Η ήττα από το Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο, την Κυριακή, ήταν καταδικαστική για το ιστορικό σωµατείο, που αγωνίστηκε και πάλι µε το δικό µας Μανούσο στην 11άδα, χωρίς όµως η παρουσία του να συµβάλει στην αποφυγή της ήττας.

ª

ŒÌÂÈÓ fï˜ Ô ∞ÁÚ›Ù˘ Ì ÁÎÔÏ! πορεί βέβαια ο Μανούσος να περνάει δύσκολες ώρες στην Κρήτη και στον ΟΦΗ, όµως ο έτερος εκπρόσωπός µας στη Superleague Ανέστης Αγρίτης έχει κάθε λόγο να χαµογελά, καθώς µε ένα δικό του γκολ και ένα ακόµη του Επστάιν, η οµάδα του, ο Ηρακλής, εξασφάλισε και µαθηµατικά την παραµονή του στην κατηγορία, µε νίκη 2-1 επί του Πανιωνίου.

ª

√˘‰¤Ó ÓÂÒÙÂÚÔÓ; καιρός περνάει και εξελίξεις από το µέτωπο… Καµµένου φαίνεται ότι δεν υπάρχουν. Ας ελπίσουµε το ενδιαφέρον του υφυπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας να µην ατόνησε τις τελευταίες ηµέρες και να βγει το θέµα της εµπλοκής του µε τον Αιολικό ξανά στην επικαιρότητα.

out in

&

14 ÂÌÚfi˜

SPORT

™∆∂§π√™ Ãøª∞∆∞™ Συνεχίζει µε γκολ ο πρώτος σκόρερ του Αλκιβιάδη. Τελευταίο του θύµα, ο Ατρόµητος και συνεχίζει…

™Ê·ÁÒÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·… πό τον Γκιόλια στο Σταυρίδη, από το Σταυρίδη στο Χρήστου, από το Χρήστου στον Παπανδριόπουλο και από αυτόν, πάλι στον Σταυρίδη… Και πόσοι άλλοι… Μετά τον Αιολικό που βιώνει εδώ και χρόνια τη σαπίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου και στις χαµηλές κατηγορίες, ήταν η σειρά και της ΑΕΛΚ να γευτεί από πρώτο χέρι την απογοήτευση και την ήττα µε απόφαση… άνωθεν. Ως πότε;

∞Ó·Áη›· ‰ÈfiÚıˆÛË το προηγούµενο τεύχος µας αναφέραµε σαν Πρόεδρο του Αλκιβιάδη το Φώτη Βαγγελάκη. Κάναµε λάθος και ζητούµε συγγνώµη από τον… σωστό Πρόεδρο του «φονέα», που είναι ο Χαράλαµπος ∆άλλας.

™ °πøƒ°√™ ª∞§§∏™ ∆εν µπορούσε να πιστέψει κι αυτός αυτό που έβλεπε στο Βύρωνα. Και δεν µπορεί να χωνέψει, αν και το «ψιλοήξερε» ότι βγαίνει εκτός τίτλου από κάποιον… Σταυρίδη.


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 15

ÂÌÚfi˜

10.03.2009

SPORT

∫ÈÓ‰‡Ó„ ÏfiÁˆ… ÛÎfiÓ˘ δεύτερη επίσκεψη του Στέλιου Μανωλά στη Μυτιλήνη έµοιαζε µε µία µικρή… «οδύσσεια». Τα πυκνά σύννεφα σκόνης που υπήρχαν πάνω από τη Λέσβο την Παρασκευή, δηµιούργησαν προβλήµατα στις πτήσεις των αεροσκαφών προς το «Οδυσσέας Ελύτης», κάτι που έβαλε σε κίνδυνο και την παρουσία του Τεχνικού ∆ιευθυντή της ΑΕΚ στην εκδήλωση του Συνδέσµου. Όª·˜ ¤‚Á·Ï·Ó Ù· Ì¿ÙÈ·! ρκετά ανορθόγραφοι οι υπεύθυνοι του κλει- µως, τρεις ώρες µετά την προγραµµατισµένη άφιξή του στο νησί, το αεροσκάφος που µεστού γηπέδου της Νεάπολης… Μας µπέρ- τέφερε τη «σηµαία» της ΑΕΚ προσγειώθηκε και η µορφή του Στέλιου ξεπρόβαλε στην αίδεψαν µε την πινακίδα η οποία ευτυχώς αφορά θουσα των αφίξεων… τους αθλητές, που µάλλον έχουν µάθει… απ’ έŒÁÚ·„ ÈÛÙÔÚ›· ξω για το τι πρέπει να κάνουν όταν µπαίνουν προπονητής της Αναγέννησης Γέρας στο τερέν… στους Παίδες είναι ένας από τους λό¢ÂÓ ÙÔÓ ¤ÂÈÛÂ… γους που η νεοσύστατη οµάδα κατέκτησε την πορεί το βιογραφικό του να ήταν Κυριακή, κόντρα αρκετά πλούσιο και η εµπειρία στα Βασιλικά, τον του ενδεχοµένως να έδινε ακόµα µεγα- πρώτο τίτλο της ιλύτερη ποιότητα στο ρόστερ της οµά- στορίας τους… Και δας του, όµως ο προπονητής της η όρεξη ανοίγει και Electronet Γέρας, Κώστας Μπαλής, δε για το αντρικό τµήφάνηκε να πείθεται από τον Ελληνοϊτα- µα. Όπως και να λό φόργουορντ Ζαµπέλλη. Έτσι, η µετα- ?χει όµως, ο Νάγραφή δεν προχωρά και µε τα τωρινά σος Λεοντής έγραδεδοµένα µάλλον η Γέρα θα πάει µε το ψε ιστορία µαζί µε ήδη υπάρχον δυναµικό στα µπαράζ… τα τροµερά παιδιά του ως ο πρώτος προπονητής της οµάδας που πήρε πρωτάθληµα…

ª

∂ÁÎÂÊ·ÏÔÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ˘… Στέλιου Μανωλά, Τεχνικού ∆ιευθυντή ΠΑΕ ΑΕΚ

Όποτε έρχοµαι στη Μυτιλήνη, φεύγω µεθυσµένος…

Και όποτε είµαι τύφλα βρίσκω µπροστά µου το Λαγουτάρη να µου κάνει συνέντευξη…

∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË

Τώρα που έφυγα πάλι από το νησί, βάλαµε πέντε στον Πανσερραϊκό…

Σωτήρης Αντωνίου απογοητεύτηκε πολύ από την εξέλιξη που πήρε το πρωτάθληµα για την οµάδα του. Αν και το φοβόταν, δεν µπορούσε να το πιστέψει αυτό που βίωνε στο Βύρωνα. Ο Σταυρίδης έκοψε τα φτερά της ΑΕΛΚ, αλλά υπάρχει µία ευκαιρία ακόµα για να αποδείξει ότι η οµάδα της Καλλονής, είναι η καλύτερη του οµίλου… Στο Ρουφ σε λίγες ηµέρες. Έτσι «διπλό», για πάρτη µας…

Την τελευταία φορά που ήρθα στο νησί, µετά έγινα τεχνικός διευθυντής.

Αν ξανάρθω. µετά θα γίνω Πρόεδρος!

ÂÌÚfi˜ SPORT

15


EMPROS_SPORT_57

09-03-09

15:24

Page 16

E-SPORT_57_NET  

Ένθετο της εφημερίδας Εμπρός

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you