Page 1

ÂÌÚfi˜ TETAPTH 12.03.2008

SPORT

∆∂ÀÃ√™ 10√ EB¢OMA¢IAIA A£§HTIKH EK¢O™H ∆√¶π∫√ ∞΄

ª¶∞™∫∂∆

™YNENTEY•H

∏ ¢¿ÊÓË ¤Î·Ó ¿Óˆ οو ÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·!

ÕÊËÛ·Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ §¤Û‚Ô˘

∫ÏÂÔ̤Ó˘ ¶··ÏfiÔ˘ÏÔ˜ «£¤Ïˆ Ó· ΢ÓËÁ‹Ûˆ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘»

∞π√ ·fi ¿ÏÏÔ Ï·Ó‹ÙË, «ÓÙ‡ıËλ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤Î·„ ÙÔÓ Î·ÚÓ¿‚·ÏÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘… ∆Ú›· ÁÎÔÏ «ÔÈ‹Ì·Ù·» ̤۷ Û ¤Ó· ηٿÌÂÛÙÔ Á‹‰Ô, ·fi ÙÔ˘˜ ¡Ù·Ï·Ì¤ÎË, ÃÚfiÓË Î·È °¿Ï·!

∞π√§π∫√™-∫√ƒπ¡£√™ 3-0

¶APA§HPHMA!


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ÂÌÚfi˜ SPORT

TEYXO™ 10O 12 Mαρτίου 200 8 Eιδική έκδοση της εφηµερίδας «Εµπρός» Eκδότης - ∆ιευθυντής: Mανόλης Mανώλας Yπεύθυνοι σύνταξης: Μαρίνος Ορφανός Μανώλης Λαγουτάρης ∆ιόρθωση κειµένων: Μαριάνθη Παρασκευά Φωτογραφίες: Φωτογραφικό αρχείο «EMΠPOΣ» Art Director: Xρήστος Παρασκευαΐδης Yπεύθυνη Eµπορικού Tµήµατος: Aναστασία Mπαµπούλα Yπεύθυνοι ∆ιαφήµισης: Μαρία Κορδερά, Kαλλιόπη Παπαβασιλείου Παραγωγή - Eκτύπωση - Bιβλιοδεσία: EΠIKOINΩNIA ΛEΣBOY A.E. Eφηµερίδα «Εµπρός» Kαρά Tεπέ, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22510 41619 Fax 22510 27300 e-mail: info@emprosnet.gr URL: http://www.emprosnet.gr

ÂÌÚfi˜ SPORT Kυκλοφορεί µαζί µε το “E” κάθε Τρίτη ∆ιανέµεται δωρεάν

2 ÂÌÚfi˜

SPORT

4 8 10 11 12 13 14

∞ÈÔÏÈÎfi˜

ŒÎ·„ ÙÔÓ Î·ÚÓ¿‚·ÏÔ! ∞’ ∆ÔÈÎfi ∞π°∂∞™-¢∞º¡∏

(ÈÎÚÔ)¢∞º¡∏! A’ ∆ÔÈÎfi

∏ ¢¿ÊÓË ¤Î·Ó ¿Óˆ οو ÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·! B’ ∆ÔÈÎfi

12ÛÊ·ÈÚÔ˜ Î·È ÚÒÙÔ˜! M¿ÛÎÂÙ

ÕÊËÛ·Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ §¤Û‚Ô˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ∫ÏÂÔ̤Ó˘ ¶··ÏfiÔ˘ÏÔ˜

«£¤Ïˆ Ó· ΢ÓËÁ‹Ûˆ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘» ™ÊËÓ¿ÎÈ·


ÂÌÚfi˜

12.03.2008

SPORT

ª¿Ï· ·fi Ù· ·ÏÈ¿… ÂÁ¿ÏË Ì¿Ï· ·fi Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó ÔÈ ª˘ÙÈÏËÓÈÔ›, Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ηٿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡, Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ªÈ¯¿Ï˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘. √È ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ›¯·Ó ˘Ô„È·ÛÙ› ·fi… ÙȘ ‰È·‰fiÛÂȘ fiÙÈ ı· ¤Ê¢Á·Ó Ì Û΢Ì̤ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô, fï˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ı· ¤·ÈÚÓ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÈÔ ‚·ÚÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ‹ÙÙ·˜. 3-0 Î·È Ï›Á· ‹Ù·Ó, ·fi ·›ÎÙ˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜, Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÊÒÓ·Í·Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜, Û fiÔÈÔÓ ‰Â‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. √ ¢È·ÁfiÚ·˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ ›‰Â Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓˆÓ, Ó· ÙÔÓ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ó·‚¿ÙÛÔ. ∏ ˘fiıÂÛË ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ¤Ó· ¿Û¯ËÌÔ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ 2008. ŸÌˆ˜ Î·È Ë, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· §¤Û‚Ô˘ ∞∂§∫, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÁÔ‹ÙÚÔ˘ Î·È ı· ·Ï¤„ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÎÔ‡·, ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ ¢¿ÊÓË Û˘Ó¤ÙÚȄ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÙÔÓ ·Ô‰ÂηÙÈṲ̂ÓÔ ∞ÈÁ¤· Î·È ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. ∆Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ϤÔÓ ‹Ú ÌÈ· ¿ÁÚÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿, ·ÊÔ‡ Ù· Ì·Ú¿˙ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Û›ÁÔ˘Ú·, ÙÒÚ· Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·… ·ÎÚ·›Ô ÛÂÓ¿ÚÈÔ! ∏ ∞∂§∫ ·Ó ‰ÈηȈı› ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈο Î·È ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Ì ÙÔÓ ∞ÈÁ¤·, ı· ·ÔÛ·ÛÙ› 7 ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¿ÂÈ ÛÙË §‹ÌÓÔ ·¢ı›·˜, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ÿ‰ˆÌÂÓ… √ ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ¤ÚÈÍ 12 ÁÎÔÏ ÛÙÔÓ πÛÛ·˚Îfi Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ µã ÙÔÈ΋˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·Ô¯ˆÚÈÛÙ› ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. √ ∫ÂÚ·˘Ófi˜ Ù˘ §‹ÌÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ›‰Â ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ó· ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ Î·È ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηٷÛÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ·fi ÙË §¤Û‚Ô, ÁÈ· Ù· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi.

M

°΄∂£¡π∫∏ η

Αποτελέσµατα 18 αγωνιστική Ατσαλένιος-Παναιγιάλειος 1-0 Κορωπί-Αίας Σαλαµίνας 1-1 Θύελλα Πατρών-Αχαρναϊκός 2-0 Θήβα-Ρόδος 0-0 Αιολικός-Κόρινθος 3-0 Μεσσηνιακός-Αστέρας Ρεθ. 1-0 ∆ιαγόρας-Βύζας Μ. 1-0 Φωστήρας-Παναχαϊκή 0-0 Ηλιούπολη- Παναιτωλικόςαναβλ. Η βαθµολογία σε 18 αγώνες 1. ∆ιαγόρας 37 24-9 2. Κόρινθος 35 24-16 3. Παναιτωλικός 33* 31-14 4. Φωστήρας 27 21-17 5. Ηλιούπολη 26** 23-17 6. Αίας Σαλαµίνας 26 21-18 7. Παναχαϊκή 26 18-16 8. Ατσαλένιος 24 20-23 9. Βύζας Μ. 24 19-21 10.Αιολικός 23 16-19 11.Θύελλα Π. 23 12-18 12.Ρόδος 22 17-17 13.Αστέρας Ρεθ. 21 13-17 14.Κορωπί 20* 9-13 15.Αχαρναϊκός 19* 16-19 16.Μεσσηνιακός 19* 10-16 17.Παναιγιάλειος 18 13-20 18.Θήβα 11 12-29 *Ένα παιχνίδι λιγότερο **∆ύο παιχνίδια λιγότερο Η επόµενη 19η αγωνιστική 16-3-08 Παναιγιάλειος-Αίας Σαλαµίνας Αχαρναϊκός-Ατσαλένιος Ρόδος-Κορωπί Κόρινθος-Θύελλα Π. Αστέρας Ρεθ.-Θήβα Βύζας Μ.-Αιολικός Παναχαϊκή-Μεσσηνιακός Παναιτωλικός-∆ιαγόρας Ηλιούπολη-Φωστήρας

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ Εξ αναβολής αγώνες ΠΑΟ Ρουφ-Πανναξιακός 0-0 ΕΛΛΑΣ Σύρου-Αίας Ταύρου 0-4 Μύκονος-Απόλλων Αθ. 3-3 Η βαθµολογία σε 1. Αγία Παρασκευή 2. ∆όξα Βύρωνα 3. Νέα Ιωνία 4. ΠΑΟ Ρουφ 5. Αθηναϊκός 6. Άγιοι Ανάργυροι 7. Άγιος Ιερόθεος 8. Ολυµπιακός Λ. 9. Μύκονος 10.Πανναξιακός 11.∆ιαγόρας 12.Απόλλων Αθ. 13.Αίας Ταύρου 14.ΕΛΛΑΣ Σύρου

19 41 37 35 31 28 28 28 27 21 21 19 19 18 7

αγώνες 35-10 42-21 40-24 21-18 22-20 17-17 32-33 29-26 24-27 18-22 17-31 17-32 19-35 14-42

H επόµενη 20η αγωνιστική 16-3-08 ΠΑΟ Ρουφ-ΕΛΛΑΣ Σύρου Μύκονος-Αγία Παρασκευή Αθηναϊκός-∆ιαγόρας Αίας Ταύρου-Άγιος Ιερόθεος Άγιοι Ανάργυροι-∆όξα Βύρωνα Απόλλων Αθηνών-Ολυµπιακός Λ. Πανναξιακός-Νέα Ιωνία

Οι κορυφαίες αθλήτριες της οµάδας της Λέσβου, έτσι όπως τις επέλεξαν οι διοργανωτές, Καλαµπόγια, Κουκέλλη και ∆ήµου, που κατέκτηασαν την 3η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα κορασίδων


°΄∂£¡π∫∏ 18Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞π√ ·fi ¿ÏÏÔ Ï·Ó‹ÙË, «ÓÙ‡ıËλ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤Î·„ ÙÔÓ Î·ÚÓ¿‚·ÏÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘…

ŒÎ·„ ÙÔÓ

M

ÔÚ› ÔÈ ÌÔÏfifiÙÙÔÊ Ó· ¤ÂÊÙ·Ó ‚ÚÔ¯‹ ÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ·fi οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ıˆÚÔ‡Ó fifiÙÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfifi˜˜… ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ‚Ú¤ıËΠÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Î·È ÌÚÔÛÙ¿ Û 1.000 ı·٤˜, ¤Î·„ ÙÔÓ Î·ÚÓ¿‚·ÏÔ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °ã ∂ıÓÈ΋˜! ¶·›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ï· ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 60 ÏÂÙ¿, Ô ∞ÈÔÌ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ó· ÏÈÎfifi˜˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÁÈ· Ì›· ·ÎfifiÌ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ·Ó·ÔÏԇ̠ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙÔ ¤Ó ‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfifiÓÓ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ «‰ÈÏfifi»» ÙÔ˘ ÚÈÓıÔ, ÂÙ˘¯·› ªÂÓȉ›Ô˘, «¿ÙËÛ» Î·È ÙËÓ ∫fifiÚ ÓÔÓÙ·˜ ÙÚ›· ÁÎÔÏ «ÔÈ‹Ì·Ù·» Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÛ·, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ·Ó‚¿ Ï· ÙfifiÛ ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ Û ··ÁÔÚ¢ÙÈο ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· · ÓËÏ›ÎˆÓ Â›‰·! ∫È fifiÏÏ· ·˘Ù¿, ÂÓ Ì¤Ûˆ ‰ÈÔÈ ÎËÙÈ΋˜ ·‚‚·ÈfifiÙÙËÙ·˜, ÔÏÏÒÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ Î·È Ì·ÛÙÂ… ·ÔÎÚÈÒÓ! ÁÈ· Ó· ÌË Í¯ÓÈfifiÌ ŸÛÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∆·ÚÏ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Û ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛË Î·È Ù˘ ÊÔ‚ÂÚ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¤Ó· ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ∞ÈÔÏÈÎfi˜, ÙˆÓ 1000 ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ (Û.Û ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ÙˆÓ fiÛˆÓ ÎfiËηÓ, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ‰È·ÚΛ·˜), ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÔÏÏ¿. ∫·È Ê˘ÛÈο, Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û fiÔÈÔÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Â¿Óˆ ÙÔ˘, ‚Á¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÙÒÚ· ·fi ÙÔ

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ô˘ ‚·‰›˙ÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘…

™Ô‡ÂÚ ÂÌÊ¿ÓÈÛË! ªÔÚ› ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ÙÔ ·ÁÓÔÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÈÔÏÈÎÔ‡, fï˜ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹Ù·Ó fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿! ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ›,

™˘Óı¤ÛÂȘ:

ΑΙΟΛΙΚΟΣ

3-0 KOPINΘOΣ

4 ÂÌÚfi˜

SPORT

AIOΛIKOΣ

∫·Ú·‚·Û›Ï˘, ÃÚfiÓ˘, ∆Ûȷӿη˜, °ÎÔÛÔÓÙ›ÓÔÊ, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿Î˘, ∫·Ï·Ê¿Ù˘, ¢ÈÔÓ˘Û¿ÙÔ˜ (90’ ∫ÚÔÙÛ›‰·˜), ¡›ÎÈÙ˜ (51’ °¿Ï·˜), ∑Ô˘ÏÈÒÙ˘, ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ (87’ ™ÔÊÈ¿Ó˘), ¡Ù·Ï·Ì¤Î˘ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: °ÚËÁÔÚ›Ô˘ KOPINΘOΣ

ÊÔ‚ÂÚ‹ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜, ¤ÌÓ¢ÛË, ·ÏÏËÏÔÎ¿Ï˘„Ë Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù·¯‡Ù·Ù˜ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ, ‹Ù·Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Î·È Ù· ¤‚Á·ÏÂ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ô ∞ÈÔÏÈÎfi˜, Ô˘ ·Ï‡ÂÈ Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·.

MVP: √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÃÚfiÓ˘, Ì ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜, Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. ∆Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ‰Â, Ô˘ ı· ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡ÛÂ Î·È Ô ª·Ú·ÓÙfiÓ·, ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘!

¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú‡‰Ë˜, º‡Ï˘, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ∫·Ú‡‰Ë˜, ™ÎÔ‡ÚÙ˘ (46’ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜), ƒÂÎÏ›Ù˘, ™·‚‚›‰Ë˜, ∂˘ı˘Ì›Ô˘, ™ÈÒÎÔ˜ (75’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜), ∫·Ê·ÓÙ¿Ú˘ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘ °KO§: ¡Ù·Ï·Ì¤Î˘ 3’, °¿Ï·˜ 71’, ÃÚfiÓ˘ 85’

∞π√§π∫√™

KOPIN£O™


ÂÌÚfi˜

12.03.2008

SPORT

∆Ú›· ÁÎÔÏ «ÔÈ‹Ì·Ù·» ̤۷ Û ¤Ó· ηٿÌÂÛÙÔ Á‹‰Ô, ·fi ÙÔ˘˜ ¡Ù·Ï·Ì¤ÎË, ÃÚfiÓË Î·È °¿Ï·!

ηÚÓ¿‚·ÏÔ!

Όσο κι αν προσπαθούσαν οι αµυντικοί της Κορίνθου, η µπάλα δεν έβγαινε µε τίποτα από τα καρέ τους… Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ¤Ó· ·ÈªfiÏȘ ÛÙÔ 3ã, Ô ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿Î˘ ¤‚Á·Ï ̛· ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·‚Ú·ÛÌfi. ¯Ó›‰È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·È˙fiÙ·Ó Ë ÎÔÚ˘Ê‹… ªÂ ÙËÓ Ôχ ηϋ Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· Ï¿ÁÈ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ¶¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ Ì·›ÓÂÈ ÎÂÚΛ‰· ÙˆÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¡Ù·Ï·Ì¤ÎË, Ô˘ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙË- ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÚÓ¿ÂÈ ‰‡Ô ∞ϤÎÔ ∫·Ú‡‰Ë, Ô˘ ‹Úı ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ Πӷ ‚¿ÏÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó ·ÔÛ‚Ô- ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË, „¤ÏÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË… 1-0 ÏÔÈfiÓ ·fi ψ̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡- οÔÈ· «Á·ÏÏÈο» ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ô¯ÒÚË-

¶‹Á ӷ ÙÔ˘˜ Ó›ÍÂÈ!


°΄∂£¡π∫∏ 18Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √È ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ˆ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜

Û ·fi ÙÔÓ ∞ÈÔÏÈÎfi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÛÙÔ 16ã, Ô ¡›ÎÈÙ˜ ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù, ÛÎÔÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¿ÏÏË Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ∫¿Ô˘ ÛÙÔ 20ã, Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛÔÎ Ô˘ ˘¤ÛÙË Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂÈ Ù· ·Ù‹Ì·Ù¿ Ù˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ οÔÈ· ·Î›Ó‰˘Ó· ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™Ù·‰È·Î¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ηÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Ê·ÓÔ‡Ó Ô‡Ù ̛· ÊÔÚ¿ ·ÂÈÏËÙÈÎÔ› ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∫·Ú·‚·Û›ÏË.

∞Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙÔ˜… ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÍÂΛÓËÛ «Î·ÚÌfiÓ», fiˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ. √ ∞ÈÔÏÈÎfi˜, ÊÔ˘ÚÈfi˙Ô˜, Í·Ó¿‚·Ï ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘, Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‚ÔÏÂ̤Ó˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË °ÚËÁÔÚ›Ô˘. ™ÙÔ 55ã, Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ ¤ÎÏ„ ÙË Ì¿Ï· ·fi

6 ÂÌÚfi˜

SPORT

ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, Ì‹Î ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ, ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËΠ۠ÎfiÚÓÂÚ. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÃÚfifiÓÓË Ó· ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ÁȈÙfifiÔ˘ÏÔ Û ‰‡ÛÎÔÏË Â¤Ì‚·ÛË Ì ٷ fi‰È·. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¯¿ıËΠfï˜ ÛÙÔ 60ã, ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ª·ÓÔ‡ÛÔ, Ô˘ ‚Á‹Î ÌfiÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ› Ó· ÙÔÓ Ï·Û¿ÚÂÈ, ı¤ÏËÛ ӷ ÙÔÓ ÂÍ¢ÙÂÏ›ÛÂÈ Î·È ¤Ûη„ ÙË Ì¿Ï·, Ë ÔÔ›· ¤Ú·Û Ôχ ¿Ô˘Ù.

√ ª·Ú·ÓÙfiÓ· Î·È Ô º·Ó ª¿ÛÙÂÓ! Ÿ,ÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ fï˜ Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÍ¢ÙÂÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ, ÙÔ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ 71ã Ô °¿Ï·˜, Ô˘ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÈÙ˜ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ªÂ ·Û‡ÏÏËÙÔ „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi ÛÔ˘Ù, 35 ̤ÙÚ· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô Ó·Úfi˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· Ó· ·Ó··˘Ù› ÛÙÔ «°» Ù˘ ÂÛÙ›·˜ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ˘ ÁÎÔÏ

Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙË °ã ÂıÓÈ΋! ∆ÔÓ Ù›ÙÏÔ fï˜ ·˘ÙfiÓ, ÙÔÓ ¤¯·Û 15 ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·fi ¤Ó·Ó? ¿Î·Ú‰Ô Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÙË Ì¿Ï· ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ, Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ 3-0! ∆Ô ÁÎÔÏ ·Ú¤ÂÌ ÛÂ… ª·Ú·ÓÙfifiÓÓ· Î·È ·Ó ı˘Ì¿ÛÙÂ, Ô Ó·Úfi˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ̤ÛÔ˜ ›¯Â ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜ οÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î·È ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˘! ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë ÁÎÔÏ¿Ú· ÙÔ˘ ÃÚfiÓË, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÁÎÔÏ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Î¿ı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘! 3-0 ÏÔÈfiÓ, ̤۷ Û ·Ôı¤ˆÛË Î·È? ÛÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ›, Ô ∞ÈÔÏÈÎfi˜ «Í‚ڿΈÛ» ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¿ÊËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡.

∏ ·Ôı¤ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÔ˘Ù˜ ªÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Ë ÎÂÚΛ‰· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∞π√, ̤۷ Û ÓÙÂÏ›ÚÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÊ¿ÓÈÛË (Û.Û ›Ûˆ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ


ÂÌÚfi˜

™ÙÔ Á‹Â‰Ô ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÂÚ›Ô˘ 10 Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì·˙› Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÈÔÏÈÎÔ‡, ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙÔ ªÂÓ›‰È ‹ ÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË…

12.03.2008

∂›·Ó ªÈ¯¿Ï˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞ÈÔÏÈÎÔ‡

«∆Ô ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔ…»

«Σ

Ο Αιολικός από τα πρώτα λεπτά της αναµέτρησης, έδειξε αποφασισµένος για τη νίκη, η οποία µάλιστα µπορεί να χαρακτηριστεί και ως ρεβάνς της βαριάς ήττας του πρώτου γύρου µε 4-0 ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 5 ÂÙÒÓ), ·Ôı¤ˆÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÊÒÓ·Í ڢıÌÈο ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜, ªÈ¯¿ÏË °ÚËÁÔÚ›Ô˘! ™ÙÔ Á‹Â‰Ô ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÂÚ›Ô˘ 10 Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ‰›Ï· ·fi ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∞π√ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó¿ÚÙËÛ·Ó Î·È Ù· ·Ófi ÙÔ˘˜, ‰›Ï· Û ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ∞ÈÔÏÈÎÔ‡, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÂÓÒÓÂÈ.

υγχαρητήρια στα παιδιά, που έδωσαν πραγµατικά τον καλύτερό τους εαυτό και έκαναν το χρέος τους. Προηγηθήκαµε νωρίς στο σκορ και αυτό µας έκανε πιο εύκολο το έργο µας. Στη συνέχεια δώσαµε χώρο στον αντίπαλο, για να βγούµε και να χτυπήσουµε στις αντεπιθέσεις. Σε δύο περιπτώσεις πετύχαµε δύο πανέµορφα γκολ και ευχαριστήσαµε όλους εκείνους που ήρθαν στον κόσµο. Έχω την εντύπωση, ότι θα συνεχίσουµε έτσι και θα εξασφαλίσουµε άνετα την παραµονή µας. Με εµφανίσεις σαν κι αυτές, νοµίζω ότι προετοιµάζουµε και το αύριο, που θα είναι ακόµα καλύτερο. Συγχαρητήρια σε όλους και ειδικά σε αυτόν τον υπέροχο κόσµο.».

£‡ÌÈÔ˜ °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘, ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘

«∏¯ËÚ‹ ÛÊ·ÏÈ¿Ú·»

«∆

εχτήκαµε σήµερα µία ηχηρή σφαλιάρα από τον Αιολικό και για πρώτη φορά από ένα σηµείο και µετά παρατήσαµε

SPORT

το παιχνίδι. Εµείς έχουµε σαν στόχο να µάθουµε την κατηγορία και να διεκδικήσουµε κάτι καλό. Όλες οι οµάδες έχει αποδειχθεί ότι φέτος δεν είναι ιδιαίτερα σταθερές και σίγουρα δεν είναι καταδικαστικό το ότι πέσαµε από την κορυφή. Ο Αιολικός αν και δεν πρέπει να µιλήσω εγώ για αυτόν, σήµερα (σ.σ την Κυριακή), ήταν µια άλλη οµάδα σε σχέση µε αυτήν που αντιµετωπίσαµε στον πρώτο γύρο».

∞ϤÎÔ˜ ∫·Ú‡‰Ë˜, ·›ÎÙ˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘

«ŒÓȈ۷ ÂÚ›ÂÚÁ·»

«O

Αιολικός κέρδισε δίκαια το παιχνίδι γιατί ήταν καλύτερος καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Tα συναισθήµατά µου ήταν ανάµεικτα

°ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔÌ›Ï·˜, °ÂÓ. ∞Ú¯ËÁfi˜ ∞ÈÔÏÈÎÔ‡

«∂›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ Ì·˜»

«H

οµάδα δεν έχει πρόεδρο αφού ο Γιάννης Καραµπάσης έχει ουσιαστικά εδώ και λίγες ηµέρες παραιτηθεί. Οι παίκτες εδώ και δύο µήνες είναι απλήρωτοι και επικρατεί διοικητικό χάος. ∆εν υπάρχει ενδιαφέρον από κανέναν και τα πράγµατα κάθε µέρα που περνάει, είναι και πιο δύσκολα…».

∆Ô ÊÈÏÌ ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ· 3΄: Σέντρα Κωσταντάκη, ο Νταλαµπέκης µε κεφαλιά ανοίγει το σκορ, 1-0! 9΄: Ο Μανούσος διεµβολίζει από τα αριστερά την άµυνα της Κορίνθου αλλά πλασάρει πάνω στον Παναγιωτόπουλο. 16΄: Ο Νίκιτς στοπάρει τη µπάλα µέσα στην περιοχή αλλά σουτάρει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. 55΄: Ο Μανούσος κερδίζει τη µπάλα από τους αµυντικούς της Κορίνθου, µπαίνει

µέσα στην περιοχή αλλά το σουτ του αποκρούεται σε κόρνερ. 57΄: Σειρά του Χρόνη να µπει µέσα στην περιοχή και να σουτάρει, ο Παναγιωτόπουλος και αυτή τη φορά διώχνει µε τα πόδια. 60΄: Τετ α τετ του Μανούσου µε τον Παναγιωτόπουλο, η µπάλα φεύγει πολύ ψηλά άουτ. 71΄: Ο Γάλας µε ασύλληπτο σουτ 35 µέτρα έ-

ξω από την περιοχή, στέλνει ψηλοκρεµαστά τη µπάλα στο «Γ»! 2-0! 76΄: Σέντρα Κωσταντάκη, ο Παναγιωτόπουλος προλαβαίνει τελευταία στιγµή το Νταλαµπέκη, πριν αυτός πλασάρει. 86΄: Show time! Ο Χρόνης παίρνει τη µπάλα από το κέντρο και περνάει όποιον βρει µπροστά του, όπως και τον τερµατοφύλακα, και βάζει ένα γκολ αλά Μαραντόνα! 3-0!

ÂÌÚfi˜ SPORT

7


A΄TO¶IKO 25Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∏ ¢¿ÊÓË Î¤Ú·Û ÎÒÓÂÈÔ ÙÔÓ ∞ÈÁ¤· Î·È ÙÔÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ӷ… Í·Ó·‚·ÊÙ›ÛÂÈ ÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜! 0-3 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ô˘ ÙË ‚¿˙ÂÈ Û ÙÚԯȿ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜

(ÈÎÚÔ)¢∞º¡∏!

M

›· ηٷÈÁÈÛÙÈ΋ ¢¿ÊÓË,  Ô ˘  Ú· Á Ì· Ù Ô Ô› ËÛ Â ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚· ÙÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÚˆÙ· ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ¶ÏˆÌ¿ÚÈ, ¤‚·Ï ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ·Ôηı‹ÏˆÛ ÙÔÓ ∞ÈÁ¤· ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, Ú›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙÚ›· ÙÂÌ¿ ¯È· ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ Û›ÙÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ªÂÛ·ÁÚfi, ·¤‰ÂÈÍ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ·Ô‰ÂηÙÈṲ̂ÓÔ ‚¤‚·È· ∞ÈÁ¤·, fiÙÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ Ù˘ ÔÚ›·, ÌfiÓÔ Ù˘¯·›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ·Ó¿ÍÈ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ϤÔÓ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ (Û.Û ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ), ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ „·Ï›‰ÈÛÌ· Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ∞∂§∫, Ô˘ ı· ÙËÓ Ê¤ÚÂÈ Û ı¤ÛË Ó· ¿ÂÈ ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. °È· ÙÔÓ ∞ÈÁ¤·, Ë ‹ÙÙ· ·˘Ù‹ ¤ÊÂÚ ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹, ·fi ÙËÓ ¤ÊÂÛË Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂§∫.

∂›ıÂÛË Ô ∞ÈÁ¤·˜ ∞Ó Î·È ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛ‹ ÒÚ·, Ô ∞ÈÁ¤·˜ ¤‰ÂȯÓ ηχÙÂÚÔ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi˜ Î·È Û·Ó ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÁÎÔÏ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·ı·ÚÔ‡ Ì˘·ÏÔ‡ Û fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂÌÊ·Ó‹˜. ™ÙÔ 30ã, ÔÈ ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÁÈ· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ Ë ‰˘Ó·Ù‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÷Ù˙¤ÏÏË, ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ·Ú¯Èο ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÛηÛ Â¿Óˆ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰È·-

AIΓEAΣ

0-3 ∆AΦNH

8 ÂÌÚfi˜

SPORT

Οι παίκτες της ∆άφνης, πανηγυρίζουν µία µεγάλη νίκη επί του Αιγέα που τους φέρνει πλέον στη δεύτερη θέση του πρωταθλήµατος Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó fiÙÈ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‹Ú ÙÔ «ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ» Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·ÙÚ¿ÁÚ·ÌÌ‹, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ·¢ı˘Ó- ËΠ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ Ú¤ÊÂÚÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ µÔ˘ÏÁ·Ú¤ÏÏË, Ô Ã·Ù˙¤ÏÏ˘ ÙÚËÛ˘, ¤‰ÂÈÍÂ Î·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ì¿ÏÏÔÓ ÔÚı¿ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÷Ù˙¤ÏÏË, Ë Ì¿Ï· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ™˘Óı¤ÛÂȘ: Ú¿ÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ™Â οı ÂÚ›ÙˆAIΓEAΣ ÛË, Ô ‚ÔËıfi˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ª·‡ÚÔ˜, ∫·ÙˆÙÚÈÒÙ˘, ÷Ù˙¤ÏÏ˘ °., (81’ §Ô‡Ô˜) ÔÙÈÎfi ‰›Ô, ‰Â ۋΈÛ ÙË ÛËÌ·›· ∫·Ú·Ì¤ÙÛÔ˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ∆¿Î·˜, ªÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÙÔ˘. Ó˘ ¢., ªÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª., ¶·Ú¿Û¯Ô˜ (61’ ª·Ì¿…·ÓÙÂ›ıÂÛË Ë ¢¿ÊÓË ÎÔ˜), °È·ÓÓ›ÎÔ˜, ÷Ù˙¤ÏÏ˘ ∞˘Ù‹ Ë Ê¿ÛË Û˘Ó¤‚·ÏÏ ÛÙÔ Ó· ͢¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ Ó‹ÛÔ˘Ó Î¿ˆ˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ, ∆AΦNH Ô˘ ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó Î·È ∞ÔÛÙÔϤÏÏ˘, ∫·Ú·ÓÙÒÓ˘, ∫·Ú·‚·Ù¿Î˘, ∫·Ù·- √ ∆ÛÈÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ‹Ù·Ó fiÏ· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó Î·Ï¿ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ‰ÂÓ Â›ÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ʷψÓÈ¿Ù˘, ª·ÁÎÔ‡Ú·˜, ∆ÛÈÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∞- Ù· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙË ¢¿ÊÓË, ·- ¯·Ó ÈÛÙ¤„ÂÈ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÊÔ‡ ¤ÙÚÂÍ ·Î·Ù¿·˘ÛÙ·, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Á¿˜, µÏ¿Ì˘ (80’ ∫ÔÓٿη˜), ∫ÔÎÎÈÓ¤ÏÏ˘, ∆¿ÎÔ˜ ›¯Â ¤Ó· ÁÎÔÏ Î·È ¤Ó· ‰Ô- ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∆ËÓ ·Ú¯‹ ¤Î·Ó (84’ ¶·˘Ï¤ÏÏ˘) οÚÈ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤Ó·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ∫ÔÎÎȶÚÔÔÓËÙ‹˜: ∫ÔÎÎÈÓ¤ÏÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ó¤ÏÏ˘, Ô˘ ‚ڋΠ̠fiÌÔÚÊË Ì·°ÎÔÏ: ∆ÛÈÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 60’, µÏ¿Ì˘ 76’, ∫ÔÓٿη˜ 80’ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ¤·. ÏÈ¿ ÙÔ µÏ¿ÌË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ∫¿ÚÙ˜: ∫·Ú·Ì¤ÙÛÔ˜ (∞ÈÁ¤·˜), ªÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÕÍÈÔ˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ ۈ¢. ÎfiÎÎÈÓË (∞ÈÁ¤·˜) Î·È Ô ∫ÔÎÎÈÓ¤ÏÏ˘.

MVP:


ÂÌÚfi˜

12.03.2008

SPORT

∂›·Ó ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™·Óȉ¿˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÈÁ¤·

«£· ‰ÈηȈıԇ̻

«H

οµάδα µου θα δικαιωθεί. Βλέπουµε διάφορα τον τελευταίο καιρό, αλλά ο Αιγέας θα κερδίσει την ένσταση και δε θα µηδενιστεί. Αν γίνει αυτό, θα έχουµε ελπίδες να διεκδικήσουµε κάτι στα µπαράζ. Σήµερα όπως είδατε, παρά την ήττα µας, δε «λύθηκε µύτη» στο Πλωµάρι και αυτό πρέπει να αναφερθεί.».

ºÒÙ˘ ∫ÔÎÎÈÓ¤ÏÏ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¢¿ÊÓ˘

«∫¿ı ·È¯Ó›‰È ͯˆÚÈÛÙ¿…»

«N

Πολλές και δυνατές µονοµαχίες, επεφύλασσε το ντέρµπι της αγωνιστικής, τις οποίες ωστόσο κέρδισαν κατά κράτος οι φιλοξενούµενοι ÛÙ¿ ÙË Ê¿ÛË. ™ÙÔ 37ã, Ë ¢¿ÊÓË ¤¯·Û ¿ÏÏË Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ì ÙÔÓ ∆¿ÎÔ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÛÚÒÍÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ¤ÂÈÙ· ·fi fiÌÔÚÊË ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª·ÁÎÔ‡Ú·. ™ÙÔ 40ã, Ë ¢¿ÊÓË Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ӷ ΢Úȷگ› ÛÙÔ Á‹‰Ô, ¤¯·Û ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ‹ Ù˘ ¢ηÈÚ›· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, Ì ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ∆ÛÈÙ·ÓÙ›ÓÔ Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ! √ ∞ÈÁ¤·˜, Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ϛÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ¯·Ì¤Ó·, ·›ÏËÛ ͷӿ Ì ÙÔ Ã·Ù˙¤ÏÏË ÛÙÔ 45ã, Ì ¤Ó· ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

ÀÂÚ›Û¯˘Û ∆Ô ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÙÔ‡ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ì·˜ ÚÔ˚‰¤·˙ ÁÈ· ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, fiÔ˘ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÏÔ… ™ÙÔ 60ã, Ô ∆ÛÈÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ì ÛÔ˘Ù Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙË ¢¿ÊÓË, Ô˘ Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Ù˘ ·fi‰ÔÛË ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡Ù·Ó. ™ÙÔ 69ã, Ô ∞ÈÁ¤·˜ ¤¯·Û Ì ÙÔ °. ÷Ù˙¤ÏÏË ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ¢ηÈÚ›· Ó· Í·Ó·Ì› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ì ̛· ‰˘Ó·Ù‹

ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. §›Á· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ Ì ·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÙÔ˘ ªÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ¢. ÁÈ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ù¿ÎÏÈÓ ·fi ›Ûˆ, Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔ 16¯ÚÔÓÔ ∫·Ù·ÁÈ¿ÓÓË, οÙÈ Ô˘ ¤Î·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÌÔ‡Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È.

¶¿ÚÙÈ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ™ÙÔ 76ã, Ë ¢¿ÊÓË ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔÓ ∞ÈÁ¤·, Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ ̷˙Èο ÚÔ˜ ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È Û ̛· ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙˆÓ ∫ÔÎÎÈÓ¤ÏÏË, ∆¿ÎÔ˘ Î·È µÏ¿ÌË, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‹Ú ÙËÓ ·Û›ÛÙ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ 0-2. ™ÙÔ 80ã, Ë ¢¿ÊÓË, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˜ Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ‹Ú ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∞∂§∫, ¤Ú·Û ÛÙÔ 80ã ·ÏÏ·Á‹ ÙÔÓ ∫ÔÓٿη Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Â·Ê‹ Ì ÙË Ì¿Ï·, ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ª·‡ÚÔ˘! ∆Ô Ù¤ÚÌ· ·˘Ùfi ¤‰ˆÛ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙË Ó›ÎË Ù˘ ¢¿ÊÓ˘, Ô˘ ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È Î·Ù·‰ÈÒÎÂÈ ÙËÓ ∞∂§∫…

οµίζω ότι σήµερα κάναµε ένα πολύ καλό παιχνίδι και φτάσαµε πλέον στη δεύτερη θέση. Πραγµατικά, όπως και από την αρχή του πρωταθλήµατος, στόχος µας είναι η πεντάδα. ∆ε µας αγχώνει που βρισκόµαστε δεύτεροι κι ούτε σκεφτόµαστε πολύ µακριά. Κοιτάµε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και ό,τι βγει. Είµαστε όλοι πολύ ευχαριστηµένοι από την προσπάθειά µας και µπράβο στα παιδιά.»

¶Ôχ ηÏfi Îϛ̷ ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘ ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÙfiÛÔ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, fiÛÔ Î·È ÙÔ ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ì Ì·Ú¿˙ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‰Â «Ï‡ıËΠ̇ÙË» Î·È ÙÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó ¿ÚÈÛÙÔ, ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ 22 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËηÓ. º˘ÛÈο Û ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·ÏÏÂ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÈÁ¤·, Ì ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ™·Óȉ¿ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ, fiÙÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∞ÈÁ¤· ˘‹ÚÍ·Ó Î¿ÔȘ ÁÎÚ›ÓȘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· µÔ˘ÏÁ·Ú¤ÏÏË, Ô˘ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· οÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜, ÚÔοÏÂÛ·Ó Á¤ÏÈ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÔÚÁ‹ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË.

ÂÌÚfi˜ SPORT

9


∆√¶π∫√ A΄ ∫∞∆∏°√ƒπ∞ 25Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∏ ∞∂§∫ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¿ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·¢ı›·˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ì ÙË §‹ÌÓÔ

∞΄∆√¶π∫√ 25Ë ∞°ø¡π™∆π∫∏ Αποτελέσµατα Αιγέας-∆άφνη ΑΕΛΚ-Ολυµπιακός Λ. Αετός Λ.-∆όξα Αστέρας Νίκης-Προοδευτική Όλυµπος-Παλλεσβιακός Ορφέας-Ερµής Θύελλα-Αλκιβιάδης

0-3 6-0 2-0 2-0 3-1 2-2 5-0

Η βαθµολογία σε 25 αγώνες 1. ΑΕΛΚ 57* 95-15 2. ∆άφνη 53 60-23 3. Αιγέας 53* 68-33 4. Θύελλα 42 60-26 5. ∆όξα 42 49-52 6. Αστέρας Νίκης 37 38-32 7. Όλυµπος 37 48-36 8. Ατρόµητος 30 49-49 9. Ερµής 26 47-59 10.Αετός Λ. 26 22-36 11.Ολυµπιακός Λ. 24 18-34 12.Παλλεσβιακός 24 34-58 13.Αλκιβιάδης 18 24-67 14.Ορφέας 15 28-67 15.Προοδευτική 12 20-80 *Εκκρεµεί η ένσταση του Αιγέα H επόµενη 26η αγωνιστική 16-3-08 Αετός Λ.-Ατρόµητος ∆όξα-Όλυµπος Προοδευτική-Ορφέας Παλλεσβιακός-Θύελλα Ερµής-Αιγέας Αλκιβιάδης-ΑΕΛΚ ∆άφνη-Ολυµπιακός Λ.

∏ ¢¿ÊÓË ¤Î·Ó ¿Óˆ οو ÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·! ˆÙÈ¿ ¤‚·Ï ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ë Ó›ÎË Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ Â› ÙÔ˘ ∞ÈÁ¤· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Ô˘ ÙËÓ Ê¤ÚÓÂÈ ϤÔÓ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. µ¤‚·È· ÙÔ «‰ÈÏfifi»» Ù˘ Ô Ì¿‰·˜ ·fi ÙÔ ªÂÛ·ÁÚfifi,, ¤‰ˆÛ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Èı·ÓfifiÙÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÂÏÈο Ì·Ú¿˙, ·ÊÔ‡ Ë ∞ ∂§∫ ϤÔÓ, ·ÔÛ¿ÛÙËΠ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·Ù¿ 4 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·Ó ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ∞∂§∫-∞ÈÁ¤· Ô˘ ‰ÈÂÎfifiË Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÏÏÔÓÈ¿Ù˜ Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔÚ (2-1), ı· ‚ÚÂı› 7 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ÌÚÔÛÙ¿, fifiÛ ¿ÂÈ ·¢ı›·˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ì ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ §‹ÌÓÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ∞ÈÁ¤·˜ Î·È ¢¿ÊÓË ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ Ì·Ú¿˙, ··ÈÙÂ›Ù·È ϤÔÓ Û›ÁÔ˘Ú· ¤Ó· ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· Ù˘ ∞∂§∫ Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈο ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¶ÏˆÌ·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ªÂÛ·ÁÚÔ‡, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó fifiÏÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó.

º

√ ¤Ó·˜ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô, Ô ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· ÊÔ‡ÓÙÔ ∏ £‡ÂÏÏ·, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ΢ÓËÁ¿ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘, ‰È¤Ï˘Û Ì 5-0 ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë Î·È Î·¿ÚˆÛ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ¢fiÍ·. ∆˙¿ÓÔ˜ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ Î·È ¢ÈÔÓ˘Û¿ÙÔ˜, ¤‚·Ï·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶ËÁ‹˜ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÊÈÏ› ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, Ô˘ ϤÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· ı·‡Ì· ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·.

∑‹ÙËÌ· ÙÈÌ‹˜ ∞Ó Î·È ‰˘ÛÎÔχÙËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ó·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·ÏÏÂÛ‚È·ÎÔ‡, Ô ŸÏ˘ÌÔ˜ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞Ó‹ÊÔÚÔ˘, ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Ì ÙÔ ÛÎÔÚ 2-1, ·ÏÏ¿ ÔÈ ∞ÁÈ·ÛÒÙ˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Â˘Ù‡¯ËÛ·Ó Ó· ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜ Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™·ÌÔıڷ΋, ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-1.

ºÔ˘Ï ÁÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi!

ŒÛˆÛ fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ÛÙÔ 90΄

∏ ∞∂§∫ ‰ÂÓ ¯·Ú›ÛÙËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi §Ô˘ÙÚÒÓ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ôχ ηϿ fiÙÈ ¢¿ÊÓË Î·È ∞ÈÁ¤·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È, ‰ÂÓ ÎˆÏ˘ÛȤÚÁËÛÂ Î·È ‹Ú οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¿ÓÂÙ·, ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∆Ô 6-0 Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Ù· ϤÂÈ fiÏ· Î·È ϤÔÓ ÔÈ ∫·ÏÏÔÓÈ¿Ù˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È È· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú·Î¿Ì„Ô˘Ó Ù· Ì·Ú¿˙, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ +7. ¡ÙÔ˘ÓÈ¿˜ Î·È ∆·ÌÔ˘Ú¿Î˘, Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Û ̛· ·ÎfiÌ· Ó›ÎË Ù˘ ∞∂§∫.

√ √Úʤ·˜ ¤·È˙ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ·ÏÏ¿ ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·fi ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÷Ϸη٤‚· Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ›ÂÛ·Ó ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 90ã, Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¶·ÌÊ›ÏˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ Ô ª·Ú̷Ϥη˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ¤‰ˆÛ ¤ÛÙˆ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÏ›‰Â˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÒÓ.

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ… Ù‹ÛÂȘ ∂¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ Ô ∞ÂÙfi˜, Ô˘ χÁÈÛ ÙË ¢fiÍ· ̤۷ ÛÙ· §Ô˘ÙÚ¿ Ì 2-0. ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ·ÓÂÈÙ˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÔÈ §Ô˘ÙÚ·ÁÒÙ˜ Ì ÙÔ °È·Ï·Ì¿ Î·È ÙÔ §È·‰¤ÏÏË Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó, ‹Ú·Ó ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ·Ó¤ÏÈÛÙÔ ‰ÒÚÔ ÛÙË £‡ÂÏÏ·, Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË. ∏ ¢fiÍ·, Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì 10 ·›ÎÙ˜, ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘.

Η Θύελλα, σάρωσε τον Αλκιβιάδη µε πέντε γκολ και βλέπει πλέον ξεκάθαρα τα µπαράζ, ελπίζοντας όµως κι αυτή σε γκέλα της ΑΕΛΚ…

ŒÎ·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ∆¤ÏÔ˜, Û ¤Ó· ·‰È¿ÊÔÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·È¯Ó›‰È, Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¡›Î˘ ¤Î·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ô˘Ú·Áfi ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 2-0. ∆· ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ¤Ù˘¯Â Ô ∫·ÙÛÈ¿ÓÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘.

∞΄ ∆√¶π∫√ ∆Ô ÊÈÏÌ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ΑΕΛΚ-Ολυµπιακός Λ.

6-0 (1-0)

Ταµπουράκης, Μελαχροινός, Ντουνιάς 2, Γκιάτα, Νερατζής ∆οκάρι: Βαλαχής (Ολυµπιακός Λ.) Θύελλα-Αλκιβιάδης

5-0 (2-0)

Τζάνος 2, ∆ιονυσάτος, Βουργουτζής, Κου-

10 ÂÌÚfi˜

SPORT

βαρντάς Αποβολή: ∆ασκαλάκης (Αλκιβιάδης) Όλυµπος-Παλλεσβιακός

3-1 (2-1)

Ανήφορος 2, Σαµοθρακής (Όλυµπος), Αναιρούσης (Παλλεσβιακός) Ορφέας-Ερµής

2-2 (0-1)

Μαστραντωνάς (πεν.), Μαρµαλέκας (Ορφέ-

ας), Χαλακατέβας, Μουτζούρης (Ερµής) Αετός-∆όξα

2-0 (1-0)

Γιαλαµάς, Λιαδέλης Αποβολή: Χρήστου Αστέρας Νίκης-Προοδευτική 2-0 (1-0)

Κατσιάνος 2


∆√¶π∫√ B΄ ∫∞∆∏°√ƒπ∞ 18Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋

ÂÌÚfi˜

12.03.2008

SPORT

¶¿ÓÙ· ÚÒÙÔ˜ Ô ∫ÂÚ·˘Ófi˜, ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· «ÁÎÂÏ¿ÚÂÈ»

B΄∆√¶π∫√

12ÛÊ·ÈÚÔ˜ Î·È ÚÒÙÔ˜!

18Ë ∞°ø¡π™∆π∫∏ Αποτελέσµατα ΑΕΜ-Βύρων 2-0 Κεραυνός-Ισσαϊκός 12-0 Αστέρας Ιππείου-Σίγρι 3-0 (α.α) Εθνικός-Αίας 4-2 Ποσειδώνας-Φίλια 0-0 Αρίων Μηθ.-Αχιλλέας 1-2 Βασιλικά-Αρίων Παλαιοκ. 3-2 Η βαθµολογία σε 18 1. Κεραυνός 48 2. Εθνικός 44 3. Αχιλλέας 41 4. ΑΕΜ 35 5. Βύρων 35 6. Αρίων Μηθ. 33 7. Φίλια 32 8. Αστέρας Ιππ. 26 9. Αίας Μυτ. 21 10.Α.Ο Βασιλικών 18 11.Ποσειδών 16 12.Αρίων Παλαιοκ. 16 13.Ισσαϊκός 5 14.Σίγρι 0 Το Σίγρι αποχώρησε από το πρωτάθληµα

αγώνες 65-18 46-17 53-27 37-18 34-16 46-38 47-28 43-44 26-35 33-42 24-43 26-63 19-67 -

Ο Εθνικός παραµένει κολληµένος πίσω από τον Κεραυνό, µετά την πύρρεια νίκη του επί του Αίαντα

ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ 12 ÁÎÔÏ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ˜ ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ πÛÛ·˚Îfi, Ô ∫ÂÚ·˘Ófi˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·Ô¯ˆ ÚÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. √ ∂ıÓÈÎfi˜ Ó›ÎËÛ ÎÈ ·˘Ùfi˜ 4-2 ÙÔÓ ∞›·ÓÙ·, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ ªfiÏ˘‚Ô, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ‹Ú ÙÔ «‰ÈÏfi» ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ… ÔÏ›ÁÔÓ Û˘ÌÔÏ›ÙË ÙÔ˘, ∞Ú›ˆÓ· ª‹ı˘ÌÓ·˜. ∆· µ·ÛÈÏÈο ΤډÈÛ·Ó ÙÂÏÈο Ì 3-2 ÙÔÓ ∞Ú›ˆÓ· ¶· Ï·ÈÔ΋Ô˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ Î·È º›ÏÈ· Ì ÙË Ï¢΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÔ·Ï›·, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ∞∂ª Ù¤ÏÔ˜, χÁÈÛ ÙÔ µ‡ÚˆÓ· Ì 2-0.

H επόµενη 19η αγωνιστική 22-3-08 Κεραυνός-ΑΕΜ Βύρων-Αστέρας Ιππ. Ισσαϊκός-Εθνικός Σίγρι-Ποσειδώνας Αίας-Αρίων Μηθ. Φίλια-Βασιλικά Αχιλλέας-Αρίων Παλ.

Èڛ˜ ¤ÏÂÔ˜ ¢ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ¤ÏÂÔ˜ ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙÔÓ πÛÛ·˚Îfi 12 ÊÔÚ¤˜ ÛÙË Û¤ÓÙÚ·, ·ÚÈıÌfi˜ ÚÂÎfiÚ Ú·ÁÌ·ÙÈο. ∏ Ô˘Û›· ¿ÓÙˆ˜, ›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·fi ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi, ·ÊÔ‡ Î·È 50 ÁÎÔÏ Ó· ¤‚·˙·Ó, ÔÈ ‚·ıÌÔ› Ô˘ ı· ¤·ÈÚÓ·Ó ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÚÂȘ…

¢‡ÛÎÔÏ·… √ ∂ıÓÈÎfi˜ ‰˘ÛÎÔχÙËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Ì·¯ËÙÈÎfi

∞›·ÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-2. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÙˆ˜, ›¯·Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È.

¶‹Ú ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ªÔχ‚Ô˘, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶¤ÙÚ·˜ ¿ÏˆÛ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞Ú›ˆÓ· Î·È ‹Ú ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, fï˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È ‹Ú ‰›Î·È· ÙË Ó›ÎË.

¡›ÎË ÁÈ· ∞∂ª ∏ ∞∂ª ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠2-0 ÙÔ˘ µ‡ÚˆÓ· Î·È ÛηÚʿψÛ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ Ù˘ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ªfiÚÈ·˜. ™ÙÔ ¶¤Ú·Ì·, ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ Î·È º›ÏÈ·, ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÔÈÚ·›·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÁÎÔÏ Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ Ìˉ¤Ó.

ºÔ‚ÂÚfi Ì·Ù˜ ÛÙ· µ·ÛÈÏÈο ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‹Ú·Ó Ù· µ·ÛÈÏÈο, Ô˘ ΤډÈÛ·Ó Ì 3-2 ÙÔÓ ¶·Ï·ÈfiÎËÔ, Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ. √ ∞√µ, ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌÔ˜, ηٿÊÂÚ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙË Ó›ÎË.

B΄ ∆√¶π∫√ ∆Ô ÊÈÏÌ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Εθνικός-Αίας Μυτ.

4-2 (2-1)

Ισαλάρι, Βερβέρης, Κάσσος, Στρίγκος (Εθνικός), Μαρινάκης, Ντάνι (Αίας) Αρίων Μηθ.-Αχιλλέας

1-2 (1-1)

Βατής (Αρίων), Ευσταθόπουλος, Πάντας (Α-

χιλλέας) Κεραυνός-Ισσαϊκός

12-0 (5-0)

Χαρατσιάρης 3, Τσαϊρης 2, Βαλσάµης, Μαλίδης, Γιαννάκας, Γιαννάκας Τ., Κοντηβέης, Χατζηγιαννάκης, Κανδύλης Α.Ο Βασιλικών-Αρίων Παλ.3-2 (1-0)

Καρδάτος, Νικέλλης, Βαµβακούρης (ΑΟΒ) Κιµούρης, Κουρούνης (Αρίων) Ποσειδώνας-Φίλια

0-0

ΑΕΜ-Βύρων

2-0

Πάστος 2 Αποβολή: Γκάγκας (Βύρων)

ÂÌÚfi˜ SPORT

11


ª¶∞™∫∂∆ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫·Ï‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ Ù˘ §¤Û‚Ô˘, ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª¿ÛÎÂÙ, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÛÙË ™‡ÚÔ

ÕÊËÛ·Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ §¤Û‚Ô˘

τη Σύρο διεξήχθηκαν το τριήµερο 7, 8, 9 Μαρτίου, οι αγώνες του β’ γύρου του Πανελλήνιου Α ναπτυξιακού Πρωταθλήµατος Κορασίδων, όπου συµµετείχαν οι µικτές οµάδες της Λέσβου, της Χίου, της ∆ωδεκα νήσου και των Κυκλάδων. Τη διεξαγωγή των αγώνων είχε αναλάβει ο ∆ήµος Ερµούπολης µαζί µε τον Αθλητικό Οργανισµό και την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κυκλάδων, αποσπώντας τα καλύτερα σχόλια για τη φιλοξενία, αλλά και τη διεξαγωγή των αγώνων. Αξίζει να τονίσουµε ότι ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισµού, ∆ηµήτρης Γρυπάρης, βράβευσε όλες τις αθλήτριες µε το συλλεκτικό µετάλλιο, που φέρει τη µορφή του ∆ηµητρίου Βικέλα για τα 100 χρόνια από το θάνατό του. Το «παρών» στους αγώνες έδωσαν και τρεις προπονητές στελέχη του Συνδέσµου Προπονητών Ελλάδας, οι οποίοι έκαναν και σεµινάριο προπονητικής παράλληλα µε τους αγώνες, οι Οµοσπονδιακοί Κώστας Μίσσας, Σοφία Κλιγκοπού λου και Έλενα Μουάτσου και ο πρόεδρος Ανάπτυξης ΕΟΚ, Γιάννης Κουτραφούρης. Η λεσβιακή οµάδα αγωνίσθηκε αρκετά καλά, διεκδικώντας τη δεύτερη θέση απέναντι στη γηπεδούχο οµάδα, αλλά τελικά αρκέστηκε στην τρίτη. Από τις Κορασίδες της Λέσβου, ξεχώρισε η ∆ήµου, η οποία διακρίθηκε στις υψηλότερες θέσεις του πίνακα των σκόρερ. Τα αποτελέσµατα ΛΕΣΒΟΣ – ΧΙΟΣ 54-36 Σκορ ηµιχρόνου : 22-21 Τα δεκάλεπτα : 9-9, 13-12, 14-11, 18-4. ΛΕΣΒΟΣ (Μάγειρας – Γιαννίκος): ∆ήµου 8, Κουκέλλη 10, Καλαµπόγια 13, Τσοκαρά 4, Σεµερτζίδου 7, Καλατζή, Ζήκου 3, Καραλούδα, Τσιβγούλη, Ψηµίτη 7, Κεραµιδά 2, Ξυνού. ΧΙΟΣ (Κουτσοδόντης): Τσαλίκη 2, Μπουρέκα 15, Τσούκαρη 8, Λούρου, Πύρρου, Λεοντάρα, Τσαρούχα 9, Μαθιούδη 2, Γρηγοριάδου 4, Ρισκάκη, Τουρλιώτη 2, Μαργαρίτη. ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ – ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ 29-84 Σκορ ηµιχρόνου : 18-39 Τα δεκάλεπτα : 10-17, 8-22, 7-26, 419. ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ (Μαύρος): Βελούδου 8, Μανθοπούλου 2, Βόϊκου, Γαλανού, Ψαραδέλλη 3, Σηµαντήρη 2, Μάλκαζι 6, Τατσιώνα, Μινάρδου 2, Βασιλάκη 2, Μάκαρη 4, Μπαλόγλου. ∆Ω∆/ΣΑ (Τζοµάκας): Παγώνη Μ.16, Πασενίδη, Αράπη, Χατζηγιακουµή 35, Συρεγγέλα 14, Καµπούρη 2, Ταµπουρά, Ιεροµνή-

12 ÂÌÚfi˜

SPORT

Την τρίτη θέση κατέκτησαν τα κορίτσια της Λέσβου στο πανελλήνιο αναπτυξιακό πρωτάθληµα, που διεξήχθη στη Σύρο. Οι αθλήτριες της Λέσβου σε παράταξη µων, Αυγητίδου 14, Ντέλιου, Νικολένδρη, Γιαννούλη 3. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ - ΛΕΣΒΟΣ 92-24 Σκορ ηµιχρόνου : 35-14 Τα δεκάλεπτα : 15-8, 20-6, 25- 5, 32-5. ∆Ω∆/ΣΑ (Τζοµάκας): Παγώνη Μ.11, Πασενίδη 6, Αράπη 6, Χατζηγιακουµή 19, Συρεγγέλα 9, Καµπούρη 15, Ταµπουρά, Ιεροµνήµων 11, Αυγητίδου 11, Ντέλιου, Νικολένδρη, Γιαννούλη 2, Παγώνη Ν. 2. ΛΕΣΒΟΣ (Μάγειρας – Γιαννίκος): ∆ήµου 6, Κουκέλλη 5, Καλαµπόγια 7, Τσοκαρά, Σεµερτζίδου 2, Καλατζή, Ζήκου, Καραλούδα, Τσιβγούλη, Ψηµίτη 4, Κεραµιδά, Ξυνού. ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ – ΧΙΟΣ 79-28 Σκορ ηµιχρόνου : 46-17 : 16-11, 30-6, 12-4, Τα δεκάλεπτα 21-7. ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ (Μαύρος): Βελούδου 26, Μανθοπούλου, Βόϊκου 4, Γαλανού 4, Ψαραδέλλη, Σηµαντήρη 6, Μάλκαζι 14, Τατσιώνα 6, Μινάρδου 8, Βασιλάκη 4, Μάκαρη 3, Μπαλόγλου 4. ΧΙΟΣ (Κουτσοδόντης): Τσαλίκη 3, Μπουρέκα 13, Λαδικού, Λούρου, Πύρρου, Λεοντάρα 2, Τσαρούχα 1, Μαθιούδη 2, Γρηγοριάδου 2, Ρισκάκη 2, Τουρλιώτη, Μαργαρίτη. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ – ΧΙΟΣ 100-22 Σκορ ηµιχρόνου : 50-11 : 21-9, 29-2, 28-7, 22Τα δεκάλεπτα 4. ∆Ω∆/ΣΑ (Τζοµάκας): Παγώνη Μ.19, Πασενίδη 4, Αράπη 6, Χατζηγιακουµή 19, Συρεγγέλα 6, Καµπούρη 6, Ταµπουρά 2, Ιεροµνήµων 14, Αυγητίδου 14, Νικολένδρη,

Γιαννούλη, Παγώνη Ν. 4, Παρασκευά 6. ΧΙΟΣ (Κουτσοδόντης): Τσαλίκη, Μπουρέκα 12, Λαδικού, Λούρου, Πύρρου 2, Λεοντάρα 3, Τσαρούχα, Μαθιούδη, Γρηγοριάδου 5, Ρισκάκη, Τουρλιώτη, Μαργαρίτη. ΛΕΣΒΟΣ – ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 38-61 Σκορ ηµιχρόνου : 21-29. Τα δεκάλεπτα : 8-14, 13-15, 4-12, 13-20. ΛΕΣΒΟΣ (Μάγειρας – Γιαννίκος): ∆ήµου 10, Κουκέλλη 16, Καλαµπόγια 3, Τσοκαρά 2, Σεµερτζίδου 5, Καλατζή, Ζήκου, Καραλούδα, Τσιβγούλη, Ψηµίτη 2, Κεραµιδά, Ξυνού. ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ (Μαύρος): Βελούδου 29(4), Μανθοπούλου 1, Βόϊκου 4, Γαλανού, Ψαραδέλλη 5, Σηµαντήρη 2, Μάλκαζι, Τατσιώνα 8, Μινάρδου 4, Βασιλάκη, Μάκαρη 6, Μπαλόγλου. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες) ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ΛΕΣΒΟΣ ΧΙΟΣ

12 10 8 6

6-0 4-2 2-4 0-6

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ Χατζηγιακουµή (∆ω Βελούδου (Κυκλ.) Παγώνη Μ. (∆ωδ.) Μπουρέκα (Χίος) Αυγητίδου (∆ωδ.) Κουκέλλη (Λέσβ.) Συρεγγέλα (∆ωδ.) ∆ήµου (Λέσβος) Καλαµπόγια (Λέσβ.) Ιεροµνήµων (∆ωδ.)

73 63 46 40 39 31 29 24 23 22


ÂÌÚfi˜

™À¡∂¡∆∂À•∏ ™ÙÔÓ M·Ú›ÓÔ OÚÊ·Ófi

Œ

Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ٷϤÓÙ· Ô˘ ¤‚Á·Ï ÙÔ ÏÂÛ‚È·Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ¿ÏÏÔÙ ¿ÛÛÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÈÔÏÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ·, £Ô‰ˆÚ‹ ¶··ÏfifiÔ˘ÏÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ ¶·›‰ˆÓ. √ ∫ÏÂÔ̤Ó˘, ·Ú¿ Ù· 17 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙfiÛÔ ÛÙË °ã ∂ıÓÈ΋ Ì ÙÔÓ ∞ÈÔÏÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ÙÔ ¢È·ÁfiÚ· Î·È ‰ÂÓ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜ ·fi Ù· «Ï·ÁˆÓÈο» ٷϤÓÙˆÓ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÚfiÙ˘Ô ·fi ÌÈÎÚfi˜ ÙÔÓ ·Ï·›Ì·¯Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ÿÓÙÂÚ, ºÚ·Ù˙¤ÛÎÔ ∆fifiÏÏÓÙÔ, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ fi Ó Â È Ú fi ÙÔ˘, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·›ÎÙ˜ ·ÛÙ¤ÚÈ·, fiˆ˜ Ô ∫˘ÚÈ¿ ÎÔ˜ ¶··‰fifi-Ô˘ÏÔ˜

12.03.2008

SPORT

√ ÔÚÙȤÚÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¶·›‰ˆÓ ϤÔÓ, ∫ÏÂÔ̤Ó˘ ¶··ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ «E»sport

«£¤Ïˆ Ó· ΢ÓËÁ‹Ûˆ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘» ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È Ô˘ ͤÚÂÙÂ, ÌÔÚ› ÙÔ ÌÈÎÚfi Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÙÔÓ ‰Ô‡Ì ӷ ·›˙ÂÈ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ Î·È Ôχ ηϿ οÓÂÈ. ∫ÏÂÔ̤ÓË, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â˜ ÎÏËı› ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ›˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·Ï‹ıÂÈ· ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÙÂÏÈο fiÙÈ ı· ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÙÚ¿ÓÙ˙·ÏË ÁÈ· ÙÔ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜; «∆ËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËη ·fi ÙÔÓ Î. ™ÙÚ¿ÓÙ˙·ÏË, ÔÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢· fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‚ÚÂıÒ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó ÙÂÏÈο ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ. ∆Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, Ô˘ ÎÏ‹ıËη ¿ÏÈ ÁÈ· ‰ÔÎÈÌ‹, ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ Â›¯· Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ó· ›ۈ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÌÔ˘. ∂›¯· ¿ÏÈ Ôχ ¿Á¯Ô˜, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÔ˘ Ì ÊÒÓ·Í ӷ Á›Óˆ ÚÒÙË ·ÏÏ·Á‹, ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÓÈÒıˆ fiÙÈ Ì ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤·ÈÍ·, ¿ÏÈ Ì‹Î· ÚÒÙË ·ÏÏ·Á‹ Î·È ‹Á· Ôχ ηϿ, ‰¤¯ÙËη fï˜ ¤Ó· ÁÎÔÏ ·fi ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Ï¿ıÔ˜, ¿ÏÈ ·fi Ù· fi‰È· ÌÔ˘, Ô˘ Ì ¤¯Ô˘Ó ÏËÁÒÛÂÈ Ôχ ʤÙÔ˜. µ¤‚·È· ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 3-0 fiÙ·Ó ‰¤¯ÙËη ÙÔ ÁÎÔÏ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰Â ÌÔ˘ › οÙÈ, ›Û· ›Û· Ì ÂÈ‚Ú¿‚¢Û ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰›ÙÂÚÌ·, ¤·ÈÍ· Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ‹ÌÔ˘Ó ·Ï¿Óı·ÛÙÔ˜. ŸÌˆ˜ ʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ÂΛ, ÂÓÒ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ˙‹ÙËÛ ٷ ÙËϤʈӷ ¿ÏÏˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, Â̤ӷ ‰Â Ì ÂÓfi¯ÏËÛ ηÓ›˜ Î·È Î¿Ô˘ ›ÛÙ„· fiÙÈ ‰Â ı· ‹ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∆ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÔ˘ ÛÙË ªÈÎÙ‹ Î·È ÙÔÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó fiÙÈ Ì ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ Î·È ÙÂÏÈο Ë ÔÏ˘fiıËÙË ÎÏ‹ÛË, ‹Úı ÙËÓ ¶¤ÌÙË! ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· fiÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·›ÎÙË Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·.». ∆È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÔ˘, ·˘ Ù‹ Ë ÎÏ‹ÛË ÛÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋; ™Î¤ÊÙÂÛ·È ϤÔÓ ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ; «∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ, ¿ÓÙ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·fi ÌÈÎÚfi

·È‰› ÙÔ ¤·ÈÚÓ· ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿, ÁÈ·Ù› ÙÔ ·Á·Ô‡Û·. ∏ ÎÏ‹ÛË ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ηٷÎÙÒ, ·ÏÏ¿ ¤ÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔÈ…». ¶fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È ÁÈ· ¤Ó· ·È‰› Ù˘ Â·Ú¯›·˜, Ó· ‰È·ÎÚÈı› ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·; «™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÏfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· Î·È ÂȉÈο ·fi ¤Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ ÓËÛ›, Ó· ÎÂÓÙÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ó·Ó Ô˘ ·›˙ÂÈ Î¿ı ̤ڷ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·fi ¤Ó· ·Ïfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ó· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ‹ Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·.». ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÚ›· ÛÔ˘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ; «¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÌÔ˘, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ∞ÈÔÏÈÎfi. ∂Λ, ÔÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÙÚÔÌ›Ï·, ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó ¿Ú· Ôχ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ¶›Ùη Î·È ÙÔ˘ ∫·Ú·‚·Û›ÏË. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ̤ӷ Ó· ·›˙ˆ ‰›Ï· Û ·˘ÙÔ‡˜. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤Úˆ Î·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ‰›Ï· ÌÔ˘ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÌÔ˘ ‚‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Î. §¿ÛηÚË Î·È ÙÔÓ Î. µ·ÚÈÂ̤˙Ë.». ∆ÒÚ· ϤÔÓ ·ÔÙÂÏ›˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜. Œ¯ÂȘ ¿Á¯Ô˜ ÂÓfi„ÂÈ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ˘„ËÏfi Â›‰Ô; «™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÌÔ˘ ‰Â ʇÁÂÈ, ÙÒÚ· Ô˘ ÎÏ‹ıËη (Á¤ÏÈ·). ŸÌˆ˜ ı¤Ïˆ Ó· ·Ú¿Íˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÌÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋, ı· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ٷ ÌfiÚÈ· Ô˘ ı· ¿Úˆ, ·ÏÏ¿ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û ‚Á¿ÏÂÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›·…». ™ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÔ˘, ÙÈ ÚÔÛ‰Ôο˜; «£¤Ïˆ ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¿Úˆ Ì›· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Û ̛· ÔÌ¿‰· ÂÎÙfi˜ ÓËÛÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڈ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Î·È Ï›ÁÔ Ì ÙË Û¯ÔÏ‹ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÂÚ¿Ûˆ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Â›Ù ÛÙÔÓ ∞ÈÔÏÈÎfi, ›Ù ͷӿ Û ̛· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô˘ ı· ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.». √ ¢È·ÁfiÚ·˜ Ù¤ÏÔ˜, ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·; «™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ı· ·Ï¤„Ô˘ÌÂ. Œ¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹.».

ÂÌÚfi˜ SPORT

13


™º∏¡∞∫π∞

£· Ìˆ!

T

ιµωρηµένος ήταν ο Πρόεδρος του Αιγέα, Στέφανος Σανιδάς, από την ΕΠΣΛ για τον αγώνα της οµάδας του µε τη ∆άφνη, λόγω της αποβολής του από το παιχνίδι της περασµένης αγωνιστικής µε την ΑΕΛΚ. Ο κ. Σανιδάς δεν είχε δικαίωµα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και έµοιαζε σαν θηρίο στο κλουβί του. Στη φωτό χαιρετά τους συντάκτες του «Ε»sport σαν τους λέει… «Θα µπω»! Έµπαινε Στέφανε! Πάντως, πέραν της πλάκας, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Πλωµαρίτες παρά τη βαριά ήττα τους, φιλοξένησαν µε τον καλύτερο τρόπο τη ∆άφνη, η οποία δυστυχώς δεν είχε κάνει το ανάλογο στην έδρα της.

∆ÂÏÈÎfi˜ ΢¤ÏÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ·

A

ΕΛΚ και ∆ιαγόρας συγκρούονται σήµερα, για τον τελικό στο Κύπελλο Λέσβου. Οι δύο κορυφαίες οµάδες (σ.σ µετά τον Αιολικό) του νησιού φέτος, έφθασαν δίκαια στην τελική φάση και θέλουν όσο τίποτα άλλο αυτόν τον τίτλο, για τους δικούς τους λόγους η κάθε πλευρά. Η ΑΕΛΚ απέκλεισε στην πορεία της µέχρι εδώ εντυπωσιακά τον Κεραυνό (8-1), τη ∆όξα (7-0) και τον Ατρόµητο (5-1) όπως και τον Αιγέα (5-1) και θα παραταχθεί σήµερα στις 16.30 στο δηµοτικό στάδιο της Καλλονής, χωρίς απουσίες. Ο ∆ιαγόρας από την πλευρά του, απέκλεισε µε 8-1 τον Αίαντα και στον ηµιτελικό κέρδι∏ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË σε στα πέναλτι τον Αστέρα Νίκης (87), ενώ στην κανονική διάρκεια του Ô˘ ¤„·¯Ó αγώνα το παιχνίδι ήταν 0-0. Από την θελε πολύ να κά- οµάδα της Αγίας Παρασκευής, θα ανει µία καλή εµφά- πουσιάζουν οι Π. ∆ελόλµας λόγω τιµωνιση µε τον Αιολικό ο Κωνστα- ρίας και ο Απόστολος Αγραφιώτης, που ντάκης και τελικά τα κατάφερε εξαιτίας ενός τραυµατισµού χάνει την υαπέναντι στην Κόρινθο. Ο νεαρός πόλοιπη χρονιά.

out in

µπακ-χαφ του ΑΙΟ είχε µία σέντρα «πάρε-βάλε» στο Νταλαµπέκη στο πρώτο γκολ και στη συνέχεια ήταν από τους διακριθέντες. Άλλο ένα κέρδος του ΑΙΟ, σε αυτό το πολύ σηµαντικό παιχνίδι µε την Κόρινθο.

&

14 ÂÌÚfi˜

SPORT

ºøTH™ KOKKINE§§H™ Έχει κάθε λόγο να βρίσκεται στα πολύ επάνω του, µετά και από το εντυπωσιακό «διπλό» της ∆άφνης µέσα στην έδρα του Αιγέα. Η ∆άφνη βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση και διεκδικεί µαθηµατικά ακόµα και το πρωτάθληµα. Η συµβολή του σε αυτό, είναι αναµφισβήτητη.

∆· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

º °IANNH™ MANOY™O™ Για ένα ακόµα παιχνίδι, είδε την οµάδα του µε πολλές ελλείψεις, ανήµπορη να επιβληθεί. Ο απολογισµός του Αιγέα στα τρία ντέρµπι που έδωσε, είναι µόλις ένας βαθµός, πολύ χαµηλό ρεκόρ για έναν προπονητή σαν το Γιάννη Μανούσο.

ωτίου και Κοπάνου, τα δύο φιλαράκια που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στην ίδια οµάδα, αυτή του Παναθηναϊκού, απολαµβάνουν τους καρπούς της επιτυχίας τους, µετά το πανελλήνιο πρωτάθληµα. Οι δύο τους στη σκυταλοδροµία, έδωσαν τη δεύτερη θέση στον ΠΑΟ και πολύτιµους βαθµούς, ενώ έρχονται κι άλλες επιτυχίες σύντοµα…


ÂÌÚfi˜

12.03.2008

SPORT

ŸÙ·Ó ‹ÚıÂ Ô «¶ÈÙÛÏfi˜» ÛÙÔ Á‹‰Ô

Ÿ

ταν ήρθε ο Μαρίνος Γιαννίκος στο γήπεδο, γνωστός και ως «Πιτσλός», πώς να µην έτρωγε τρία µπαλάκια η Κόρινθος! Μαζί του στη φωτογραφία ντοκουµέντο για αυτούς που ξέρουν, κάθε «καρυδιάς καρύδι», µπροστά από την εξέδρα των φίλων της Κορίνθου και σας την παραθέτουµε χωρίς επιπλέον σχόλια. Αστυνόµοι, παλαίµαχοι, δικηγόροι, καναλάρχες και πολιτικοί και Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ!

Fair-play

M

ε µία αγωνιστική µακριά από την έδρα του, ήταν τιµωρηµένος ο Κεραυνός Λήµνου για τα επεισόδια στον τελικό κυπέλλου µε τον Ηρακλή Ατσικής, αλλά οι άνθρωποι του πρωτοπόρου στο πρωτάθληµα της Λήµνου, µας εξέπληξαν µε το fair-play τους. Συγκεκριµένα, στην αναµέτρηση µε το Φιλοκτήτη, δεν επέλεξαν ένα ουδέτερο γήπεδο για να αναµετρηθούν, αλλά προτίµησαν ο αγώνας να γίνει στον Κοντιά, στην έδρα δηλαδή του Φιλοκτήτη. Η όµορφη αυτή κίνηση, φαίνεται ότι τους βγήκε και σε καλό, αφού εκτός από τη νίκη, είδαν και το διώκτη τους Ηρακλή να στραβοπατά στη δική του αναµέτρηση και να χάνει κι άλλο έδαφος.

∫·È Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·

O

µεγάλος αυτός προπονητής του στίβου, Βαγγέλης Ζορµπάς , παραχώρησε πριν λίγες ηµέρες στο «Ε» µία συνέντευξή του, η οποία ήταν τόσο µεγάλη, που τελικά κατέστη αδύνατον, να µπει φωτογραφία του. Σας την παραθέτουµε λοιπόν σήµερα, για να αναγνωρίσετε όλοι τον κ. Ζορµπά.

∂ÁÎÂÊ·ÏÔÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ˘… ∫·„Ô‡Ú·

Αλέκου Καρύδη, παίκτη Κορίνθου

Λυπάµαι για την αντίδραση του κόσµου και για όλα αυτά που µε χρέωσε ότι δήθεν έπαιξα και αυτό το παιχνίδι στο στοίχηµα και το έπιασα…

Τα συναισθήµατά µου ήταν ανάµεικτα. Σίγουρα, έχω να θυµάµαι πολλά από τη Μυτιλήνη. Το Monkey, το Marush, το De Facto…

Αµ δεν το έπιασα, γιατί το είχα παίξει άσσο ηµίχρονο, άσσο τελικό αλλά under… Πού να φανταστώ ότι έτσι στο τζάµπα, οι παίκτες τους, θα έβαζαν τρία µπαλάκια;

Όσο για τα 15 ευρώ που λένε ότι χρωστάω στο Marush από ποτά, τι να πω. Είναι µικροπρεπείς… Εγώ τα είχα βάλει στοίχηµα µε το µπάρµαν ότι ο ΑΙΟ δε θα πέσει κατηγορία και κέρδισα.

O

16χρονος Καπταγιάννης «καψούρεψε» πολύ κόσµο, παρουσιάζοντας κάποια µικρά έστω δείγµατα του τεράστιου ταλέντου του, στον αγώνα του Αιγέα µε τη ∆άφνη. Ο αριστερός µπακ-χαφ της ∆άφνης, ήταν όλα τα λεφτά και απέδειξε περίτρανα ότι στο λεσβιακό ποδόσφαιρο υπάρχουν ακόµα παιχταράδες, που αξίζουν την προσοχή όλων µας. Τι κι αν είναι µόνο 16 ετών, η εµφάνισή του ήταν αρχοντική και έβγαλε την πλευρά του τόσο ανασταλτικά όσο και επιθετικά, αλάνθαστα, κερδίζοντας µάλιστα και την αποβολή του Μου τσογιάννη. Όπως µάθαµε, ο νεαρός είναι και αριστούχος στο σχολείο του. Μπράβο µικρέ, συνέχισε έτσι! ÂÌÚfi˜ SPORT

15


H Eπικοινωνία Λέσβου A.E. είναι µία εξειδικευµένη εταιρεία Γραφικών Tεχνών που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πάνω στην έντυπη και ψηφιακή επικοινωνία, σε κάθε µορφή της. H σωστή συνεργασία µε τους πελάτες µας, η συνέπεια, οι λογικές τιµές, καθώς και ο άρτιος τεχνολογικός εξοπλισµός που διαθέτουµε, εγγυώνται το επιθυµητό αποτέλεσµα.

Kύριο αντικείµενο εργασιών είναι οι εκτυπώσεις και οι εκδόσεις, όπου οι απαιτήσεις σε θέµατα ποιότητας, οµοιογένειας και χρόνου παράδοσης είναι αυξηµένες. ∆ιαθέτοντας τη µοναδική στο νησί τεχνολογία CTP, που προεκτυπώνει απ’ ευθείας σε ψηφιακούς τσίγκους, σε συνδυασµό µε τη δίχρωµη αµφίπλευρη εκτυπωτική µηχανή HEIDELBURG, εξασφαλίζουµε την άριστη απόδοση στη µεταφορά των ηλεκτρονικών δεδοµένων και εγγυώµαστε την απόλυτη ακρίβεια στην εκτύπωση.

σχεδιασµός εντύπου επιµέλεια εκδόσεων βιβλία περιοδικά εφηµερίδες εταιρική ταυτότητα (λογότυπο, επιστολόχαρτα, φάκελα, κάρτες)

διαφηµιστικό υλικό φυλλάδια συσκευασίες

Πιστεύοντας στις νέες ιδέες και µε στόχο την προώθηση των προϊόντων των πελατών µας, µελετάµε, δηµουργούµε και επιµελούµαστε, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, έντυπα, ψηφιακές εφαρµογές και κατασκευές, ανταποκρινόµενοι σε κάθε σχεδιαστική απαίτηση. H καθετοποιηµένη παραγωγή και η υψηλή τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναµικού είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εταιρεία µας και συµβάλλουν στη δηµιουργία εντύπων µε αξιώσεις, προσφέροντας στον σύγχρονο επιχειρηµατία τη σιγουριά και την ποιότητα που αναζητεί.

Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 811 00

Τηλ.: 22510 27801, Fax: 22510 27607

ετικέτες ηµερολόγια folders αφίσες µηχανογραφικά έντυπα

e-mail: sales@emprosnet.gr

www.epikoinonialesvou.gr

E-SPORT_10_NET  

Ένθετο της εφημερίδας Εμπρός

E-SPORT_10_NET  

Ένθετο της εφημερίδας Εμπρός