Page 12

2/12

TETAPTH 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Προσλήψεις εποχικών σε δήμους…

30 θέσεις στην Πάτρα την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 30 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του θα προχωρήσει ο δήμος Πατρέων, ο οποίος θα προσλάβει δύο πολιτικούς μηχανικούς Π.Ε. για διάστημα οκτώ μηνών, ένα χειριστή μηχανημάτων έργων (Δ.Ε. χειριστών γεωργικού ελκυστήρα-τρακτέρ) για τέσσερις μήνες, 14 εργάτες δασοπροστασίας Υ.Ε. για τέσσερις μήνες και 13 εργάτες πυρασφάλειας Υ.Ε., ομοίως για τέσσερις μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Διοίκησης, οδός Παντανάσσης αριθ. 30, 2ος όροφος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης αριθ. 30, Τ.Κ.: 26221 Πάτρα - Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα προσωπικού υπόψη κ. Μεταξά Παναγιώτη, μέχρι την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2010. Πληροφορίες στο Τμήμα Προσωπικού (τηλ.: 2610 966322, 223, 224).

Σ

19 θέσεις στο Διδυμότειχο Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 19 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου Διδυμοτείχου, ανακοινώθηκε απ’ το δήμο, ο οποίος θα προβεί στην πρόσληψη ενός Π.Ε. πολιτικού μηχανικού, δύο

Π.Ε. αρχιτεκτόνων, ενός Π.Ε. μηχανολόγου, ενός Π.Ε. Δασολόγου, δύο Δ.Ε. Ηλεκτροσυγκολλητών, δύο Δ.Ε. τεχνιτών οικοδόμων (συντηρητές πεζοδρομίου), ενός Δ.Ε. υδραυλικού εσωτερικών εγκαταστάσεων, ενός Δ.Ε. συντηρητή κτηρίων (πλακατζής εσωτερικών δαπέδων), ενός Δ.Ε. συντηρητή κτηρίων (καλουπατζής), τριών Υ.Ε. εργατών/-τριών (χειρώνακτες), ενός Δ.Ε. οδηγού, ενός Δ.Ε. χειριστή μηχανημάτων έργων (γκρέιντερ και φορτωτή εκσκαφέα) κι ενός Δ.Ε. χειριστή μηχανημάτων έργων (προωθητήρας γαιών). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1» και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλ-

Σε Αθήνα και Πειραιά

140 διανομείς στα ΕΛΤΑ Ελληνικά ΤαΤ αχυδρομεία που εδρεύουν στο δήμο Αθηναίων, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού 140 ατόμων (Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ), για την υλοποίηση του προγράμματος κανονικών αδειών των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των νομαρχιών Αθήνας και Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 3812/2009. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός προθεσμίας 10 ημερών και συγκεκριμένα έως και 30 Ιουνίου 2010, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00 στην κάτωθι Διεύθυνση ΕΛΤΑ: Περιφερειακή Διεύθυνση Επιστολικού Ταχυδρομείου Αττικής, Κουμουνδούρου 29, 101 10 Αθήνα, 3ος όροφος, τηλ. 210 3353859, 210 3353698.

λο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου και Ορφέως, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού Δήμου Διδυμοτείχου υπ’ όψιν κ. Γκιρτζιμανάκη Αθανάσιου (τηλ. επικοινωνίας: 25533 50617). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η λήξη της προθεσμίας είναι αύριο 24 Ιουνίου.

69 θέσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής Ο δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής ανακοίνωσε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά 69 άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Απασχόληση στα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής», «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», «Οδηγοί Ασθενοφόρου», «Οδηγοί στα Λεωφορεία του Δήμου» και «Στελέχωση Κοινωνικής Υπηρεσίας» ως ακολούθως: Κέντρο Προσχολικής Αγωγής, Ιερού Λόχου & Δημητσάνας: δύο Π.Ε. Νηπιαγωγών για επτά μήνες Κέντρο Προσχολικής Αγωγής, Ιερού Λόχου & Δημητσάνας: επτά

Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων (μήνες 12) Κέντρο Προσχολικής Αγωγής, Ιερού Λόχου & Δημητσάνας: επτά Δ.Ε. Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμοι (μήνες 20) Κέντρο Προσχολικής Αγωγής, Ιερού Λόχου & Δημητσάνας: επτά Δ.Ε. Μαγείρων (μήνας ένας) Κέντρο Προσχολικής Αγωγής, Ιερού Λόχου & Δημητσάνας επτά Υ.Ε. Βοηθοί Μαγείρων (μήνας ένας) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων επτά Υ.Ε. Οικιακών Βοηθών (μήνες 13) Δημοτικά Ιατρεία, Ηρακλείου & Ελευθερίας: επτά Δ.Ε. Οδηγών Ασθενοφόρου (μήνες έξι) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μεταμόρφωσης: επτά Δ.Ε. Οδηγών Λεωφορείων (μήνες 10) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μεταμόρφωσης: επτά Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών (μήνες δύο) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μεταμόρφωσης: επτά Π.Ε. Ψυχολόγων (μήνες δύο) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, 1ος όροφος, υπ’ όψιν κ. Βασιλάκη Αφροδίτης ή κ. Παπαδάκη Αυγερινού (τηλ. επικοινωνίας: 213 2012920). Η λήξη της προθεσμίας είναι στις 25 Ιουνίου.

Για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

35 θέσεις στις παιδικές κατασκηνώσεις την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Σιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 35 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Κατασκηνώσεών του προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα θα προσληφθούν: Π.Ε. Ιατρών (χωρίς ειδικότητα) δύο Π.Ε. Ειδικών Συνεργατών δύο Π.Ε. Φυσικής Αγωγής (Ναυαγοσωστών) δύο Τ.Ε. Νοσοκόμων εν ελλείψει Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων δύο Δ.Ε. Μαγείρων δύο Υ.Ε. Βοηθών Μαγείρων δύο Υ.Ε. Τραπεζοκόμων τέσσερις Υ.Ε. Βοηθών Προσωπικού Μαγειρείων (Λαντζέρης - Λαντζέρισσα) τέσσερις Υ.Ε. Φυλάκων δύο Υ.Ε. Φυλάκων ένας Εργατών/-τριών (Χειρωνάκτων) δύο Εργατών/-τριών (Χειρωνάκτων) δύο Προσωπικό Καθαριότητας οκτώ

Για την προκήρυξη 1/2007 της ΔΕΗ Α.Ε.

Πίνακες προσληπτέων νακοινώθηκαν από τη Ανακες ΔΕΗ Α.Ε. οι οριστικοί πίπροσληπτέων της Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Αχαρνών 2 - Τ. Κ. 101 76 - Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου - Τμήμα Β΄, υπ’ όψιν κ. Γεωργουσίδου Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 210 2124503).

Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες των Κατηγοριών/Ειδικοτήτων α) Τ3/Β (Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και β) Τ3/Ω - Πτυχιούχοι Λοιπών Ειδικοτήτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ορυχείων ή Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος). Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες απεστάλησαν στις 17/06/2010 προς δημοσίευση στο ΦΕΚ. Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. www.dei.gr/.

Εμπρός 3102  
Εμπρός 3102  

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου

Advertisement