Page 19

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

19

Ένας άνεργος ζητά διαβεβαιώσεις αν η εμπειρία ήταν αντικειμενικό κριτήριο στην προκήρυξη για την Κοινωφελή Εργασία στον Πολιτισμό

ΧΡΗΣΙΜΑ

«Δεδομένο ή ζητούμενο η αξιοκρατία;» ι χρειάζεται για να εξασφαλίσει ένας κατ’ εξακολούθηση άνεργος μία θέση απασχόλησης για επτά μήνες με 500 ευρώ το μήνα; Είναι ή όχι η εμπειρία αντικειμενικό κριτήριο και πώς εξασφαλίζει κανείς «προϋπηρεσία» ως φύλακας ή μουσειολόγος; Τα ερωτήματα αυτά διατυπώνει ένας απ’ τους 257 αποκλεισθέντες, ελλείψει εμπειρίας, απ’ την πρόσφατη διαδικασία επιλογής προσωπικού για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, με επιστολή του στο «Ε». Ανοιχτή επιστολή. την οποία απευθύνει στο φορέα που ανέλαβε το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στον Πολιτισμό για το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και σ’ όλους τους τοπικούς φορείς. Εκτός απ’ τα ερωτήματα όμως και τις διαβεβαιώσεις, στην ίδια επιστολή ο άνεργος αποστολέας της ζητά κυρίως να διαψευστεί. Να τύχει πειστικής απάντησης ή απαντήσεων, οι οποίες θα στηρίξουν την ελπίδα του πως το σύστημα δεν πάσχει. Τραγική ειρωνεία είναι πως χρειάστηκε να επικοινωνήσει με το ΑΣΕΠ για να διαπιστώσει ότι μπορεί να κάνει τουλάχιστον ένσταση, διεκδικώντας μια δεύτερη ευκαιρία στη θέση του επταμηνίτη. Η άκρως αποκαλυπτική της απόγνωσης που βιώνουν οι άνεργοι και στη Λέσβο επιστολή έχει ως εξής: «Στις 11 Απριλίου ανα- www.epeka.gr/, αλλά και κοινώθηκε ο κατάλογος στα γραφεία τού ΕΠΕΚΑ των επιλεχθέντων και άρα (οδός Μυτιλήνης - Λουπροσληφθέντων υποψη- τρών), κάθε άλλο παρά αφίων της προκήρυξης ντικειμενικά και αξιοκραΚΟΧ.Π. 6.1102/1/2013 τικά ήταν. Πέρα από τον που δημοσιεύτηκε στις πίνακα των επιλεχθέντων, 31/12/2012 και αφο- αναρτήθηκε όπως ήταν αρούσε την πλήρωση 59 ναμενόμενο και ένας πίθέσεων σε αρχαιολογι- νακας με τους απορρικούς χώρους και μουσεία φθέντες. Ο πίνακας αυτης Λέσβου. Πιο συγκε- τός, για όσους δε γνωρίκριμένα αφορούσε την ζουν, αφορά αιτήσεις υκάλυψη για πέντε θέσεις ποψηφίων που είτε δεν αρχαιολόγων, τέσσερις πληρούν τα προαπαιτούθέσεις μουσειολόγων, 31 μενα προσόντα της εκάθέσεις φυλάκων (21 ημέ- στου προκήρυξης, είτε οι ρας και 10 νύχτας), 23 αιτήσεις τους είναι ελλιθέσεις εργατών και δύο πείς και λανθασμένες. θέσεις καθαριότητας στα Στη συγκεκριμένη προκήμουσεία της Μυτιλήνης, ρυξη της Κοινωφελούς Θερμής, Μολύβου και Εργασίας, οι αιτήσεις πεΜουσείου Φυσικής Ιστο- ρίπου 257 ατόμων - κατά ρίας Απολιθωμένου Δά- προσέγγιση - (από τις σους στο Σίγρι. συνολικά 334 που απορΤα αποτελέσματα όπως ρίφθηκαν) διαγράφηκαν αναρτήθηκαν και δημοσι- με την αιτιολογία τής ή εύτηκαν στην ιστοσελίδα και της “έλλειψης απαι-

T

Προαγγελία γάµου Σύµφωνα µε το άρθρο 1369 του Aστικού Kώδικα ανακοινώνεται ότι:

Ο Κωνσταντίνος Δαύκος του Γεωργίου και της Κυριακής, το γένος Χαραλαμπίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Δράμα, και η Ελένη Σπάρταλη του Γεωργίου και της Βασιλικής, το γένος Γριππιώτου, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και κατοικεί στα Λουτρά, πρόκειται να παντρευτούν.

τούμενης προϋπηρεσίας” για τις θέσεις των ημερήσιων φυλάκων, αλλά και των μουσειολόγων. Όντως η συγκεκριμένη προκήρυξη ζητούσε για τη θέση του ημερήσιου φύλακα, εκτός των τυπικών προσόντων “και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους”. Για τη θέση του μουσειολόγου αντίστοιχα ζητούνταν: “Πτυχίο ή δίπλωμα Μουσειολογίας ή Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Μουσειολογία/Μουσειακή Εκπαίδευση, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών σε μουσειολογικές μελέτες”. Συνοπτικά για τις θέσεις των φυλάκων χρειαζόταν πτυχίο της σχολής Φυλάκων ή απολυτήριο λυκείου και ένας χρόνος προϋπηρεσίας ως φύλακας, ενώ για τις θέσεις μουσειολόγων, πτυχίο Μουσειολογίας ΑΕΙ ή απολυτήριο λυκείου και δυο χρόνια προϋπηρεσία σε μουσειολογικές μελέτες. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την εξής απορία και κατ’ επέκταση να ζητήσω ταπεινά να μου απαντηθεί από το φορέα που ανέλαβε τη διαδικασία: - Όλοι όσοι επιλέχτηκαν με τα κατά τ’ άλλα αξιο-

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

κρατικά και αμερόληπτα κριτήρια της προκήρυξης, κατέχουν τη συγκεκριμένη (ενός έτους) προϋπηρεσία ως φύλακες και αντίστοιχα τη διετή προϋπηρεσία σε μουσειολογικές μελέτες ως μουσειολόγοι, που ήταν το προαπαιτούμενο προσόν για την εγκυρότητα της αίτησης; - Είχε ισχύ η ζητούμενη προϋπηρεσία στις αιτήσεις των επιλεχθέντων; - Με ποια κριτήρια διαγράφονται οι περίπου 257 νέοι του νησιού μας από το διαγωνισμό; - Με ποια κριτήρια επιλέγονται να γίνονται “λάθη” από το ΑΣΕΠ για όσους “πληρούν” τελικά τις προϋποθέσεις; - Με ποια μέτρα και ποια σταθμά γίνεται η επιλογή τους; - Ποια ήταν τελικά τα σωστά προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για να διεκδικήσει με αξιοπρέπεια ένας άνεργος μια θέση στη συγκεκριμένη προκήρυξη; Ήταν η μακροχρόνια ανεργία; Ένας υψηλός βαθμός πτυχίου/απολυτηρίου; Ήταν το χαμηλό εισόδημα; Ή μήπως η είσοδος και η ύπαρξη σε ένα στενό κλειστό κύκλο γνωριμιών; - Πώς κρίνετε και αποφασίζετε ποιοι θα εργαστούν και ποιοι όχι; Ποιοι θα επιλεχτούν και ποιοι θα απορριφθούν; Πού βρίσκεται η Κερκόπορτα που οδηγεί στις μηνιαίες απολαβές των 500 ευρώ; Ποιος είναι αυτός τελικά που ορίζει και καθορίζει την ανεργία σε αυτό τον τόπο; Σε μια εποχή που η ανεργία μαστίζει τη χώρα μας και κατ’ επέκταση τη μικρή μας κοινωνία, ζητώ την παρέμβαση των τοπικών αρχών για την επανεξέταση της προκήρυξης, των αιτήσεων, των αποτελεσμάτων των επιλεχθέντων-προσληφθέντων,

αλλά και τη δικαίωση των παιδιών εκείνων που στάθηκαν “άτυχα” όταν το ΑΣΕΠ κρίνει αυστηρά τις αιτήσεις τους κάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο σωστά το έργο του και ακολουθώντας το γράμμα του νόμου. Πάνω από όλα, όμως, ζητάω από κάποιον αρμόδιο να με διαψεύσει, να με διαβεβαιώσει πως κρίνω εσφαλμένα, πως τα συμπεράσματά μου είναι βεβιασμένα και λανθασμένα, πως τα κριτήρια επιλογής ήταν σωστά και αξιοκρατικά, πως οι 59 επιλεχθέντες σωστά και δικαίως θα εργάζονται αύριο στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού μας, πως η πόλη μας και αυτοί που ασκούν εξουσία, εργάζονται για το καλό του συνόλου, την άνοδο και την ανάπτυξη αυτού του τόπου, πως οι υπάλληλοί της έχουν τα προσόντα και τα κριτήρια για να εργάζονται προς την εξυπηρέτηση των πολιτών, πως η πάταξη της ανεργίας είναι προτεραιότητα, είναι στόχος και όχι ακριβό ένδυμα που έχει φθαρεί από την πολλή χρήση και επίδειξη, πως η αξιοκρατία είναι δεδομένο σε μια πολιτισμένη κοινωνία και όχι ζητούμενο, πως ο πλειστηριασμός των θέσεων εργασίας για ψηφοθηρικούς λόγους αποτελεί ύβρη για την πατρίδα του Αλκαίου και της Σαπφούς. Σας ευχαριστώ για το χρόνο και την υπομονή σας, Ένας από τους 257 κατ’ εξακολούθηση ανέργους» (τα στοιχεία του στη διάθεση της εφημερίδας)

ΠΕΜΠΤΗ: ΔΙΗΜΕΡΕΥΕΙ 07.45 - 20.30

ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. Βοστάνη 61, έναντι νοσοκομείου Τηλ. 22510 25314

ΠΕΜΠΤΗ: ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ 17.30 - 07.45

ΜΥΛΩΝΑΔΗ ΜΑΡΙΡΕΝΑ Ερμού 16 Τηλ. 22510 28447 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ των φαρμακείων δεν κοινοποιούνται στην εφημερίδα.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ: 18.4.2013

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ “B. STAR PATMOS” 20.00 ΠΡΟΣ

ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΑΠΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ “Ν. Χίος”

20.00 ΠΡΟΣ

ΧΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε στους αναγνώστες μας να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα κατά τόπους πρακτορεία για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Τουρ. Αστυνομία Αστυνομία Πυροσβεστική Περιφέρεια Β. Αιγαίου Νοσοκομείο

22510 22776 22510 41911 199

22510 37080 22513 51100 22513 51200 Δημαρχείο 22510 27777 Τελωνείο 22510 28311 Λιμεναρχείο 22510 24115 Αεροδρόμιο 22510 38722 2251038700 Δημ. Θέατρο 22510 37194 Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 22510 41161 Δικαστήριο 22510 45489 ΠΕΔ Β. Αιγαίου 22510 27333 Ταχυδρομείο 22510 28823 Μητρόπολη Μυτιλήνης 22510 40892 Υπηρεσία ταξί Taxiplon 18222 (αστική χρέωση) Ραδιοταξί 22510 25900 Σταθμός Υπεραστικών Λεωφ. ΚΤΕΛ 22510 28873 Σταθμός Αστικών Λεωφ. 22510 46436 Δρομολόγια ΚΤΕΛ 22510 14505 ΚΕΘΕΑ ΛΕΣΒΟΥ 22510 25670 6973-245453

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Δημαρχείο Νοσοκομείο Πυροσβεστική Αστυνομία Λιμεναρχείο Ο.Α. Αεροδρόμιο Ο.Α. ΚΤΕΛ Ταχυδρομείο Περιφερειακή Ενότητα Αegean Airlines

22543 50000 22540 82000 22540 22199 22540 22200 22540 22225 22540 92700, -1 22540 22214, -5 22540 22464 22540 22462 22540 22996 22540 92720

ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ εμπρός ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ:

SUDOKU

“EΠIKOINΩNIA ΑΙΓΑΙΟΥ A.E.” ΕΥΚΟΛΟ

ΜΕΤΡΙΟ

EΘNIKH TPAΠEZA

∆ΥΣΚΟΛΟ

415/470156-97

ALPHA BANK

ΛYΣΕΙΣ ΕΥΚΟΛΟ

ΜΕΤΡΙΟ

601-00-2002-008741 ∆ΥΣΚΟΛΟ

TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ 5709-017817-954

ΓENIKH TPAΠEZA 9800145525-7

EMΠOPIKH TPAΠEZA 85231511

CYPRUS POPULAR BANK (CPB) 0266727426

Εμπρός 3795  

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου

Εμπρός 3795  

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου

Advertisement