Page 8

8

EI∆HΣEIΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Φοβούνται αποδιάρθρωση των υπηρεσιών στα νησιά και απολύσεις

Διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι στις νομαρχίες ο καμπανάκι του κινδύνου κρούουν οι υπάλληλοι των νομαρχιών του Βορείου Αιγαίου για την αυτοδιοικητική Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που θα δημιουργηθεί το καινούργιο έτος. Ζητούν την απόσυρση του σχεδίου του οργανισμού, καθώς δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα του Αιγαίου. Χαρακτηριστικά σημειώνουν ότι το συγκεκριμένο σχέδιο οργανισμού είναι ολόιδιο με τα σχέδια των Περιφερειών που δημιουργούνται στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Ακόμη ζητούν ενίσχυση οικήσεων Χίου, Σάμου και των υπηρεσιών στις περι- Λέσβου, σημειώνουν πως φερειακές ενότητες και ει- «είναι φανερό ότι πρόκειται δική διάταξη για ορθή αξιο- για έναν οργανισμό που ποίηση όλων των υπαλλή- δεν έχει λάβει καθόλου υλων των νομαρχιών, πάντα πόψη ούτε τις ανάγκες της μέσα στα όρια των νησιών νησιωτικής περιφέρειας, μονίμου κατοικίας τους. ούτε την υφισταμένη κατάΣτην ουσία, εκείνο που φο- σταση προσωπικού στις νοβούνται οι εργαζόμενοι εί- μαρχίες του Βορείου Αιγαίναι ότι αρκετές από τις αρ- ου. Παρατηρείται ένας υμοδιότητες που είχαν οι περσυγκεντρωτισμός υπηνομαρχίες και δε μεταφέ- ρεσιών στην έδρα της Περιρονται στους δήμους, θα φέρειας, καθώς στις περιμεταφερθούν στις περιφε- φερειακές ενότητες δεν προβλέπονται Διευθύνσεις ρειακές διοικήσεις. Το δεύτερο και πιο σημα- Προγραμματισμού ή Τεχνιντικό ζήτημα είναι πως φο- κές Υπηρεσίες, με ό,τι αυτό βούνται ότι με το σχέδιο συνεπάγεται για την υλοοργανισμού που παρουσιά- ποίηση των έργων και την σθηκε, ανοίγει ο δρόμος προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τις τοπιγια απολύσεις μόνιμου κές κοινωνίες πέραν της προσωπικού. Γι’ αυτό και Λέσβου. Η εφαρμογή του σε πολλά σημεία της διασυγκεκριμένου σχεδίου σημαρτυρίας που έστειλαν μαίνει άμεση υποβάθμιση, στον υπουργό Εσωτερικών, τόσο των νησιών μας όσο σημειώνουν ότι θα πρέπει και των υπαλλήλων που υνα αξιοποιηθεί όλο το υ- πηρετούν στις νομαρχίες. πάρχον προσωπικό. Δε γίνεται καμμία αναφορά

Τ

Για τις ιδιαίτερες ανάγκες

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Σύλλογοι Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδι-

στο ρόλο της αντιπεριφέρειας (αρμοδιότητες, χωροθέτηση κ.λπ.). Η προχειρότητα στην κατάρτιση του σχεδίου οργανισμού της

Περιφέρειας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα σχέδια που αφορούν τις άλλες Περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για έναν οργανισμό που δεν αποτελεί προϊόν μελέτης, αλλά αποτέλεσμα copy/ paste!» Σε άλλο σημείο υπογραμμίζουν ότι το σχέδιο του οργανισμού δημιουργεί εκ των πραγμάτων φόβους για αναγκαστικές μετακινήσεις προσωπικού και σύσταση προσωποπαγών θέσεων. Θεωρούν ότι η επιλογή αυτή εντάσσεται στο οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης για συρρίκνωση του δημόσιου τομέα.

Τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει Η αιρετή Περιφέρεια, κατά την άποψη των εργαζομένων, πρέπει να συνδυάζει: - τον επιτελικό ρόλο των υπηρεσιών στην έδρα της, - τη στελέχωση των υπηρεσιών της, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, - την πολύπλευρη αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού και - τον κομβικό ρόλο των περιφερειακών της ενοτήτων, όπως αυτές έχουν οριστεί από το νόμο, ως στοιχεία δημοκρατικής νομιμοποίησης και εκπροσώπησης των τοπικών κοινωνιών. Το νέο σχέδιο οργανισμού

Το άλλο Σάββατο στο Βόλο

Γενική συνέλευση του ΕΟΑΕΝ ο Σάββατο 9 Οκτωβρίου θα Τγενική πραγματοποιηθεί η 27η συνέλευση του ΕΟΑ-

τα όπως: α) η αίτηση του Επιμελητηρίου Καβάλας για την εγγραφή του ως μέλλος του ΕΝ, στο Βόλο, με την παρου- ΕΟΑΕΝ, β) η τροποποίηση σία βουλευτών των νησιωτιτου καταστατικού, γ) παρουκών περιοχών και των τοπισίαση των προγραμμάτων κών αρχών. Στη γενική συνέ- που υλοποιεί ο ΕΟΑΕΝ και δ) λευση θα συζητηθεί το θέμα θέματα οικονομικής διαχεί«Οι επιπτώσεις της οικονορισης. μικής κρίσης στις νησιωτικές Επίσης, στις εργασίες της γεεπιχειρήσεις και τρόποι αντι- νικής συνέλευσης έχουν μετώπισής τους», με εισηγη- προσκληθεί η υφυπουργός τή τον Παναγιώτη ΛαμπρόΘαλασσίων Υποθέσεων, Νήπουλο, οικονομολόγο, συσων και Αλιείας, Ελπίδα νεργάτη του ΕΟΑΕΝ. Τσουρή, ο γενικός γραμματέΗ περιφερειάρχης Βορείου ας Αιγαίου και Νησιωτικής Αιγαίου, Σοφία Θεολογίτου, Πολιτικής, Δημήτρης Χαλθα παρουσιάσει το ειδικό α- κιώτης, και η επικεφαλής του ναπτυξιακό πρόγραμμα «Βό- Γραφείου Αθηνών της Ευρωρειο Αιγαίο: Βιώσιμη και χω- παϊκής Τράπεζας Επενδύσερίς Αποκλεισμούς Ανάπτυ- ων, Φωτεινή Κουτζούκου, ξη» και ο επίκουρος καθηγη- προκειμένου να κάνουν σχετής του Πανεπιστημίου Αι- τικές τοποθετήσεις για θέμαγαίου κ. Ι. Σπιλάνης, τα απο- τα της αρμοδιότητάς τους τελέσματα της μελέτης για τα που αφορούν στις νησιωτιευρωπαϊκά νησιά. κές περιοχές και ιδιαίτερα τις Επίσης θα συζητηθούν θέμα- νησιωτικές επιχειρήσεις.

της Περιφέρειας - κατά την άποψη των σωματείων - θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη νησιωτικότητα, να αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση των νομαρχιών και της Περιφέρειας, να καταγράφει τις ανάγκες και να αξιοποιεί τις υφιστάμενες ειδικότητες με τη δημιουργία τουλάχιστον τόσων θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, όσες ο αριθμός του υπηρετούντος προσωπικού στους καταργούμενους οργανισμούς. Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση των υπηρεσιών στα επιμέρους νησιά, τονίζουν ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στις κατά τόπους περιφερειακές ενότητες, ώστε να καλύπτονται εντός των νησιών οι αρμοδιότητες των σημερινών νομαρχιών που δε μεταφέρονται στους δήμους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των νησιωτών. Να προβλεφθεί με ειδική διάταξη (και όχι μόνο στα λόγια) η ορθή αξιοποίηση-διαχείριση όλων των υπαλλήλων των νομαρχιών στις περιφερειακές ενότητες ή με τη σύμφωνη γνώμη τους σε κενές θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και πάντα μέσα στα όρια των νησιών μονίμου κατοικίας τους, για να μη διαλυθούν οικογένειες.

Παρέμβαση Γαληνού για τις αεροπορικές συνδέσεις των αεροπορικών συνδέσεων Λέσβου Υ ποβάθμιση και Λήμνου καταγράφει με ερώτησή του ο βουΣπύρος Γαληνός

λευτής της Νέας Δημοκρατίας και ζητά από τους υπουργούς Οικονομίας και Υποδομών να λάβουν μέτρα ώστε να επανέλθουμε στα προηγούμενα επίπεδα. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η υποβάθμιση της αεροπορικής σύνδεσης της Λέσβου με την Αθήνα είναι φαινόμενο που τείνει να αποκτήσει χαρακτήρα μόνιμο, με εποχικές εξάρσεις. Η αφετηρία του προβλήματος καταγράφεται με την προαναγγελία της συγχώνευσης των αεροπορικών εταιρειών Olympic Air και Aegean Airlines, που οδήγησε σε διακοπές γραμμών του εσωτερικού, παρά τη δέσμευσή τους να εκτελέσουν αυτά τα δρομολόγια. Ο νομός Λέσβου είναι νησιωτικός και ακριτικός. Η αποτελεσματική διασύνδεσή του με αεροπορικές γραμμές με τα πολιτικά και οικονομικά κέντρα της χώρας, καθώς και η καταπολέμηση της απομόνωσης και των συνεπειών της είναι όχι μόνο παλλαϊκό αίτημα των κατοίκων, αλλά και υποχρέωση της Πολιτείας. Το τέλος της τουριστικής περιόδου οδήγησε σε περαιτέρω υποβάθμιση των αεροπορικών συνδέσεων του νομού Λέσβου. δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες στην κοινωνία και την οικονομία. Το ζήτημα είναι επείγον και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» στο ΙΚΑ Μυτιλήνης ο ΙΚΑ της Μυτιλήνης επισκέΤ«Λαϊκής φθηκε χθες κλιμάκιο της Συσπείρωσης», με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο του συνδυασμού, Βαγγέλη Παλαιολόγο. Ο κ. Παλαιολόγος και τα μέλη του συνδυασμού είχαν συζήτηση με τους εργαζομένους, τους γιατρούς, αλλά και τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ Μυτιλήνης, για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. «Το ΙΚΑ Μυτιλήνης αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, έχει πολύ μεγάλες ελλείψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Αυτό έχει ως συνέπεια οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρει στους εργαζομένους της Μυτιλήνης και όλης της Λέσβου να είναι δραματικά υποβαθμισμένες. Είναι και αυτό αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής που ασκείται από την παρούσα κυβέρνηση, όπως και από τις προηγούμενες» δήλωσε στο «Ε» ο κ. Παλαιολόγος. Χθες το απόγευμα, η «Λαϊκή Συσπείρωση» επρόκειτο να πραγματοποιήσει εξόρμηση στα χωριά της Λέσβου.

Ο Βουνάτσος στην Καλλονή υποψήφιος δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, συνοΟδευόμενος από κλιμάκιο του συνδυασμού του, επισκέφθηκε χθες την Καλλονή, όπου στο Δημοτικό Θέατρο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με στελέχη της τοπικής κοινωνίας για τα προβλήματα του - για περίπου ένα μήνα ακόμη - δήμου Καλλονής και ανάλυση των ρυθμίσεων του «Καλλικράτη». Ο κ. Βουνάτσος επανέλαβε τη θέση του συνδυασμού του, που ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση των γενικών κατευθυντήριων αρχών της πολιτικής του για το δήμο Λέσβου την προηγούμενη Τρίτη, στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, και εγγυήθηκε προσωπικά ότι το πρόβλημα του ενός και μόνο δήμου στη Λέσβο δεν έχει κλείσει, παραμένει ανοιχτό και θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για την αποδοχή από την κυβέρνηση της πρότασης της ΤΕΔΚ για δημιουργία τριών δήμων, το ελάχιστον, ή την πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ο επιστημονικός σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ και προτείνει πέντε δήμους.

Οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ. Ρόδη Κράτσα και Γιώργος Παπανικολάου σήμερα σε εκδήλωση στη Μυτιλήνη

«Οι προκλήσεις για τα νησιά» νοιχτή εκδήλωση διοργανώνουν σήμερα στη Ακοινοβουλίου Μυτιλήνη η αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού και ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα και ο ευρωβουλευτής Γιώργος Παπανικολάου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι δύο ευρωβουλευτές της Ν.Δ. και μέλη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα μετάσχουν σε εκδήλωση με θέμα «Δημιουργία - Ευκαιρίες - Ανάπτυξη. Ώρα για νέα πορεία. Οι προκλήσεις για τα νησιά», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο «Σινέ Αρίων» στις 19.30΄. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο νομάρχης Λέσβου, Παύλος Βογιατζής, ο τέως πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ανδρέας Τρούμπης και ο αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Παναγιώτης Γρηγορίου. Θυμίζουμε ότι η κ. Κράτσα έχει τιμηθεί απ’ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την υποστήριξη που παρείχε στη δημιουργία του Κέντρου Έρευνας και Σπουδών για την Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα σε προσπάθειες ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών του ιδρύματος.

Εμπρός 3170  

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου

Advertisement