Page 83

Empresas CMPC S.A. y subsidiarias Estados Financieros Consolidados Sal do al 31 de di ci e mbre de 2013

RUT em presa de udora Nom bre e mpre sa de udora O bl i gacione s bancari as

Pré stamos que devengan i nterese s (MUS$)

Moneda

Nombre acre edor

Hasta un m e s

Más de un m es hasta tres me se s

Más de tres me se s hasta un año

96.596.540-8 Ext ranjera

Inversiones CMPC S.A. La Papelera del Plat a S.A.

US$ ARS

Bank of T okio - Mit subishi UFJ, Lt d. - Est ados Unidos (1) BBVA Banco Francés S.A. - Argent ina

1.878

-

750 -

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

BBVA Banco Francés S.A. - Argent ina

1.534

-

-

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

BBVA Banco Francés S.A. - Argent ina

-

Más de un año hasta tres años 397.110 -

Más de ci nco años

Ti po de am orti z ación

Total

Tasa efe ctiva

Val or nom i nal obli gaci ón Tasa nomi nal

-

-

397.860 1.878

Semest ral Diario

0,90% 26,00%

400.000 1.878

Libor+0,65% 26,00%

-

-

1.534

Diario

24,00%

1.534

24,00%

-

-

15,25%

1.227

*

-

136

1.227

T rimestral

15,25%

*

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

BBVA Banco Francés S.A. - Argent ina

-

-

1.155

-

-

-

1.155

Semest ral

16,75%

1.150

16,75%

*

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Sant ander Río - Argent ina

7.228

-

-

-

-

-

7.228

Diario

35,00%

7.228

35,00%

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Sant ander Río - Argent ina

34

-

128

-

-

259

T rimestral

15,01%

256

15,01%

*

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Sant ander Río - Argent ina

20

-

58

77

-

-

155

T rimestral

15,01%

155

15,01%

*

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Sant ander Río/BBVA Banco Francés S.A. - Argent ina

1

-

562

1.124

-

-

1.687

T rimestral

15,25%

1.686

15,25%

*

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Nación - Argent ina

10

-

562

1.125

-

-

1.697

Mensual

15,00%

1.687

15,00%

*

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Nación - Argent ina

743

-

-

-

-

-

743

Diario

25,00%

743

25,00%

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Nación - Argent ina

4

-

118

590

-

-

712

Mensual

15,00%

708

15,00%

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Nación - Argent ina

2

-

-

403

-

-

405

Mensual

15,00%

402

15,00%

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Ciudad - Argent ina

6.117

-

-

-

-

-

6.117

Diario

28,00%

6.117

28,00%

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Ciudad - Argent ina

-

204

273

-

-

545

T rimestral

15,01%

545

15,01%

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Ciudad - Argent ina

68 14

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Pat agonia - Argent ina

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Galicia - Argent ina

-

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

ARS

Banco Macro - Argent ina

6.074

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

US$

Banco de Chile - RUT 97.004.000-5

-

Ext ranjera

La Papelera del Plat a S.A.

US$

Banco Corpbanca - Chile - RUT 97.023.000-9

-

Ext ranjera

Prot isa Perú S.A.

PEN

BBVA Banco Cont inent al - Perú

Ext ranjera

Ipusa S.A.

US$

Banco Lloyds T SB Banc plc. - Uruguay

Ext ranjera

Ipusa S.A.

US$

Banco Lloyds T SB Banc plc. - Uruguay

Ext ranjera

Ipusa S.A.

US$

Banco Cit ibank - Uruguay

Ext ranjera

Ipusa S.A.

US$

Banco Cit ibank N.A. - Uruguay

Ipusa S.A.

UYU

Ext ranjera

Banco BBVA - Uruguay

97

1.091

Más de tre s años h asta ci nco años

7.145

-

1.547

-

-

-

-

-

7.145

102

170

256

341

-

-

699

-

-

-

-

-

6.074

-

10.084

-

-

-

10.084

-

14.059

-

-

-

14.059

Vencimient o

176

-

-

352

-

-

-

1.508

13 -

27 -

-

511

136 1.508

852

-

T rimestral

15,25%

15,25%

1.534

Diario

25,00%

7.145

25,00%

15,01%

682

15,01%

Diario

35,50%

6.074

35,50%

Vencimient o

2,19%

10.000

Libor+1,80%

*

2,25%

14.000

Libor+1,89%

*

Mensual

6,30%

352

6,30%

*

Vencimient o

3,00%

1.500

3,00%

1.203

-

-

-

-

1.203

Vencimient o

3,00%

1.200

3,00%

-

-

-

-

-

3.277

Vencimient o

4,06%

3.250

4,06%

-

2.005

-

-

-

-

2.005

Vencimient o

3,03%

2.000

3,03%

Vencimient o

16,00%

2.054

16,00%

-

-

-

-

-

2.071

Ext ranjera

Ipusa S.A.

US$

Banco BBVA - Uruguay

-

1.062

-

-

-

-

1.062

Vencimient o

4,50%

1.050

4,50%

Ext ranjera

Ipusa S.A.

US$

Banco BBVA - Uruguay

-

1.004

-

-

-

-

1.004

Vencimient o

4,25%

1.000

4,25%

Ipusa S.A.

UYU

Vencimient o

13,00%

700

13,00%

Ext ranjera

Banco BBVA - Uruguay

-

708

-

-

-

-

708

Ext ranjera

Ipusa S.A.

US$

Banco HSBC - Uruguay

-

1.517

-

-

-

-

1.517

Vencimient o

4,50%

1.500

4,50%

Ext ranjera

Ipusa S.A.

US$

Banco HSBC - Uruguay

-

1.370

-

-

-

-

1.370

Vencimient o

4,50%

1.350

4,50%

Ext ranjera

Banco Itaú - Uruguay

1.007

Ext ranjera

Ipusa S.A.

UYU

Banco Sant ander - Uruguay

4.723

-

-

-

-

-

4.723

Vencimient o

13,75%

4.667

13,75%

Ext ranjera

Ipusa S.A.

UYU

Banco Sant ander - Uruguay

-

2.337

-

-

-

-

2.337

Vencimient o

13,25%

2.333

13,25%

Ext ranjera

Ipusa S.A.

Ipusa S.A.

US$

US$

-

-

-

-

-

-

1.007

* *

T rimestral

3.277 2.071

*

Vencimient o

4,58%

1.000

1.300

* *

4,58%

Banco Sant ander - Uruguay

-

1.301

-

-

-

1.301

Vencimient o

4,59%

Ext ranjera

Ipusa S.A.

US$

Banco Comercial - Uruguay

-

600

-

-

-

-

600

Vencimient o

3,50%

600

3,50%

Ext ranjera

Drypers Andina S.A.

US$

BancoEst ado - Chile - RUT 97.030.000-7

-

-

237

25.500

-

-

25.737

Vencimient o

1,77%

25.500

Libor+1,42%

4,59% *

Ext ranjera

Prot isa Colombia S.A.

US$

Banco BBVA - Chile - RUT 97.032.000-8

203

-

-

20.000

-

-

20.203

Vencimient o

1,97%

20.000

Libor+1,62%

*

Ext ranjera

Prot isa Colombia S.A.

US$

Banco Sant ander - Chile - RUT 97.036.000-K

-

-

-

44.000

-

-

44.000

Vencimient o

1,97%

44.000

Libor+1,62%

*

-

-

10.500

Vencimient o

Libor+1,42%

*

Ext ranjera

Prot isa Colombia S.A.

US$

BancoEst ado - Chile - RUT 97.030.000-7

-

-

10.598

1,77%

10.500

Ext ranjera

Melhorament os CMPC Lt da.

BRL

Banco Itaú / BBA - Brasil

2.764

-

-

-

-

15.041

17.805

Vencimient o

4,50%

17.409

4,50%

*

Ext ranjera

Melhorament os CMPC Lt da.

BRL

Banco Itaú / BBA - Brasil

206

-

-

-

-

1.171

1.377

Vencimient o

5,50%

1.342

5,50%

*

Ext ranjera

Melhorament os CMPC Lt da.

BRL

Banco Itaú / BBA - Brasil

15

-

-

-

-

5.430

5.445

Mensual

3,00%

5.382

3,00%

*

Melhorament os CMPC Lt da.

BRL

Ext ranjera

Banco BNDES - Brasil

98

2.183

-

-

-

6.646

-

8.829

Mensual

7,82%

8.513

T JLP+2,82%

*

Ext ranjera

Melhorament os CMPC Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

2.186

-

-

-

6.644

-

8.830

Mensual

8,82%

8.470

T JLP+3,82%

*

Ext ranjera

Melhorament os CMPC Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

2.923

-

-

-

8.877

-

11.800

Mensual

9,52%

11.279

T JLP+4,52%

*

1.039

Ext ranjera

Melhorament os CMPC Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

-

-

-

3.169

Ext ranjera

Melhorament os CMPC Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

96

-

-

-

293

Ext ranjera

Melhorament os CMPC Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

618

-

-

-

-

Ext ranjera

Melhorament os CMPC Lt da.

BRL

-

-

6,92%

4.072

T JLP+1,92%

*

Mensual

5,00%

377

5,00%

*

Mensual

7,28%

4.899

T JLP+2,28%

*

Banco BNDES - Brasil

374

Mensual

8,28%

2.937

T JLP+3,28%

Melhorament os CMPC Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

662

-

-

-

-

4.516

5.178

Mensual

11,28%

5.052

SELIC+2,28%

*

CMPC Celulose Riograndense Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

46

-

-

-

738

2.809

3.593

Mensual

5,96%

3.547

ECM+2,32%

*

Ext ranjera

CMPC Celulose Riograndense Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

-

-

1.650

4.950

6.619

Mensual

7,32%

Ext ranjera

CMPC Celulose Riograndense Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

-

Ext ranjera

CMPC Celulose Riograndense Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

88

-

2.992

*

Ext ranjera

CMPC Celulose Riograndense Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

-

Ext ranjera

CMPC Celulose Riograndense Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

-

Ext ranjera

CMPC Celulose Riograndense Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

-

Ext ranjera

CMPC Celulose Riograndense Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

Ext ranjera

CMPC Celulose Riograndense Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

-

12

Ext ranjera

CMPC Celulose Riograndense Lt da.

BRL

Banco BNDES - Brasil

-

8

6.600

T JLP+2,32%

*

-

-

990

2.970

3.973

Mensual

8,32%

3.960

T JLP+3,32%

*

-

1.718

2.426

4.952

9.184

Mensual

5,92%

9.129

ECM+2,28%

*

60

-

4.024

5.364

10.728

20.176

Mensual

7,28%

20.187

T JLP+2,28%

*

40

-

2.414

3.218

6.439

12.111

Mensual

8,28%

12.112

T JLP+3,28%

*

42

-

10.233

10.233

20.464

40.972

Mensual

2,50%

41.072

2,50%

*

-

-

-

651

659

Mensual

5,92%

651

ECM+2,28%

*

-

-

-

1.418

1.430

Mensual

7,28%

1.418

T JLP+2,28%

*

-

-

-

851

859

Mensual

8,28%

851

T JLP+3,28%

13

8

2.618

Mensual

389

Ext ranjera

-

-

-

4.208 4.981

Ext ranjera

19

-

4.363

*

Ext ranjera

Absormex CMPC T issue S.A. de C.V.

US$

Bank of T okio - Mit subishi UFJ, Lt d. - Est ados Unidos

-

-

-

39.874

-

-

39.874

Vencimient o

1,34%

40.000

Libor+1,075%

*

Ext ranjera

Absormex CMPC T issue S.A. de C.V.

US$

HSBC Bank USA, N.A. - Est ados Unidos

-

-

-

39.874

-

-

39.874

Vencimient o

1,34%

40.000

Libor+1,075%

*

55.404

13.668

30.433

50.248

89.371

840.551

Total O bl i gaci one s ban carias (1) Riesgo gestionado mediant e un cont rat o swap * Crédit os cont rat ados con vencimient os a más de un año.

- 83 -

601.427

2014-1Q14-Empresas-CMPCs-Financial-Statements  
Advertisement