Page 1

VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR EMPEL EN MEERWIJK DATUM: 26 MAART 2013 Aanwezig: Voorzitter Overlegpartner Secretaris Leden

Publiek Afwezig

: de heer H. Brakkee : de heer G. Snijders : mevrouw J.C. Pawiroredjo : de heer A.A.R.F.C. van Bakel : de heer L.J.M. van Dulmen : mevrouw M.G.J. Kerkhof : de heer J.M.H.M. Koelen : de heer W.J.A.M. Merks : mevrouw M.R.W.J. v.d. Oord-v. Rooij : de heer W. van Schaik :1 : de heer J. de Bruijn : de heer F.J.M. van Eijkeren : de heer R.A. Magielsen : de heer W.J.A.M. Merks

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN De heer Brakkee opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen insprekers. 2. VERSLAG VERGADERING 30 JANUARI 2013 Naar aanleiding van: Pag. 2 Borden Welkom in Empel Afgesproken is, dat mevrouw Van den Oord een factuur stuurt aan mevrouw Pawiroredjo voor de 1 vergoeding van de kosten ad € 200,- . De heer Van Bakel heeft een voorbeeld van de borden gemaakt. Deze zullen binnenkort worden geplaatst op dezelfde locaties waar nu de gemeenteborden staan. Pag. 3: 12.09 Aanbesteding openbaar vervoer De heer Van Dulmen heeft vernomen dat de buslijn Empel behouden blijft. De heer Koelen heeft van de provincie vernomen dat de buslijn in Empel niet wordt afgeschaft. De heer Van Dulmen bedankt de gemeente voor de verrichte inspanningen. Pag. 4: Wijkverlichting Empel De heer Snijders meldt dat de metingen zijn verricht. Naar aanleiding daarvan zijn defecten gerepareerd. De verlichting in Empel moet nu goed branden. Als er storingen zijn, moeten die gemeld worden bij het Meldpunt. Verkiezingen i.r.t. gemeentelijke herindeling De heer Snijders meldt dat de zittingsduur van de bestuursraad gelijk is aan die van de gemeenteraad. Dat betekent dat tussentijdse verkiezingen ook gelden voor de bestuursraad. Hoe dat zal uitpakken is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de evt. herindeling met Maasdonk. Datum werkbezoek college B&W aan Empel De heer Brakkee meldt dat het werkbezoek van het college van B&W aan Empel gepland is op donderdag 6 juni 2013 vanaf 18.00 uur. Het programma zal vóór 17 mei 2013 aan de heer Jeunink worden verzonden. Trapveldjes De heer Merx heeft tijdens de vergadering van 4 december 2012 geïnformeerd of het mogelijk is om, net als in Rosmalen, trapveldjes in Empel aan te leggen. De heer Snijders geeft aan dat de trapveldjes in 1

De factuur is ontvangen en wordt verrekend met de BR.

1


Rosmalen grotendeels gerealiseerd zijn met Sportpuntgelden via de Sportpunt Alliantie Rosmalen. Empel kan daar geen aanspraak op maken. Mevrouw Pawiroredjo vult aan dat de BR zelf de financiën bijeen moet brengen als zij een trapveldje in Empel wil realiseren. Dan kan in overleg met ORV/S&R gekeken worden naar de realisering. Het verslag wordt vastgesteld. 3. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN 09.02 Uitwerking gebiedsvisie Maasuiterwaarden De heer Van Schaik heeft contact gehad met de heer Van Mierlo (beheerteammedewerker bij Natuurmonumenten) over de inrichting van de wandelroute door de Empelsewaard en de Koornwaard, inclusief het parkeerplaatsje bij de A2, de nieuwe ingang bij het waterschapsmonument, het informatiebord en eventueel een natuurspeeltuin. De plannen voor het informatiebord en de wandelroute liggen klaar om uitgevoerd te worden. Natuurmonumenten heeft voor het parkeerterrein aan de A2 financiering buiten de Groene Delta kunnen vinden. De vergunning voor de aanleg kan nu worden aangevraagd. Natuurmonumenten doet voor het beheer van het beoogde parkeerterrein een beroep op de gemeente. Het gaat bij deze projecten niet om veel geld en met medefinanciering van bijvoorbeeld de gemeente zijn ze snel te realiseren. Tijdens de vergadering van de BR van 30 januari 2013 is gemeld dat de gemeente wil blijven investeren in groene en recreatieve projecten in de rest van de Groene Delta en dat verwacht wordt dat er binnenkort middelen voor projecten beschikbaar gesteld kunnen worden. Mevrouw Pawiroredjo zal bij de heer Brinkhof navragen wat de stand van zaken is. 10.10 Voortgang verondieping Koornwaard De heer Snijders meldt dat BV De Koornwaard nog geen financiële onderbouwing heeft aangeleverd bij het ingediende inrichtingsplan. Hij zal zich inspannen om de benodigde informatie te krijgen. 12.04 Verharding Meerwijkweg De gemeente heeft op 19 maart 2013 de watervergunning voor het aanleggen van de halte aan de Meerwijkweg ontvangen. Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit houdt dus in, dat de halte over zes weken aangelegd kan worden als er geen bezwaar wordt gemaakt. 12.05 Verkeerskundige zaken Empel De heer Brakkee heeft het concept-adviesrapport van het extern adviesbureau ontvangen met het verzoek om deze week een terugkoppeling daarover te geven. Daarna kan het officiële rapport worden opgesteld. Het rapport wordt daarna openbaar gemaakt. De bewoners aan de Dorsvlegel hebben inmiddels de rapportage van Veilig Verkeer Nederland ontvangen. De BR zal beide rapporten meenemen in het totale adviesplan. De heer Van Dulmen stelt voor om de heer Bongers uit te nodigen voor het overleg van de BR op 18 juni. De heer Snijders adviseert de BR om niet steeds met losse voorstellen te komen, maar eerst concrete punten op te stellen. Dan kan daar gericht over gesproken worden met de verkeerskundige. De heer Brakkee geeft aan dat de adviezen van de BR eerst met de bewoners worden besproken. Als de standpunten voor 18 juni geformuleerd kunnen worden, zal de heer Bongers worden uitgenodigd. 12.06 Bouwplannen Deken Pompenstraat Het college van B&W heeft op 5 maart 2013 ingestemd met de start van de inspraak voor de bouw van 11 seniorenwoningen aan de Deken Pompenstraat te Empel. Het concept bouwplan en de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van 11 maart gedurende 4 weken ter visie ter inzage. Op 21 maart is er een inloopmiddag georganiseerd. De heer Van Dulmen merkt op dat er nu al een gebrek aan openbare parkeerruimte is in de Deken Pompenstraat. Door de realisatie van deze 11 woningen zal het parkeerprobleem nog groter worden. Het noemen van een gehanteerde parkeernorm van 1,4 en dus nog geen 16 parkeerplaatsen is hier dan ook niet op zijn plaats omdat 13 van deze parkeerplaatsen, op een private plaats zijn gesitueerd en niet door de omgeving zijn te gebruiken.

2


De BR is blij met de plannen om seniorenwoningen te bouwen in Empel, maar is van mening dat dit een ongewenste situatie is. De BR is van mening dat de huidige bewoners niet met een nog groter parkeerprobleem mogen worden opgezadeld, en dat dit probleem moet worden opgelost voor er met bouwen wordt begonnen. Concreet betekent dat, dat de 13 parkeerplaatsen op eigen terrein worden vrijgegeven voor openbare parkeerbehoefte. 2 De heer Snijders adviseert de BR om een zienswijze in te dienen bij de gemeente . 13.02 Markering parkeerplaatsen Brink De heer Snijders meldt dat er ambtelijk een negatief advies ligt om de parkeerplaatsen op de Brink te markeren d.m.v. extra belijning of gekleurde stenen. De heer Van Dulmen geeft aan dat er tussen de bomen aan de randen van de Brink steeds ruimte is voor drie parkeerplaatsen. Omdat deze niet afzonderlijk zijn aangegeven kan het voorkomen dat een derde auto niet meer past, omdat twee al geparkeerde auto’s te ruim geparkeerd zijn. Dit is het eenvoudigst op te lossen door de parkeervakken iets beter te markeren, bijv. met RVS doppen of een andere kleur klinker, zonder meteen een parkeerterrein van de Brink te maken. De heer Snijders zal dit verzoek uitzetten bij de afdeling ORV. 13.03 Bomenaanplant Wasweg De heer Van Schaik heeft contact gehad met de heer Van Tol. Er worden waarschijnlijk een haag en knotwilgen toegevoegd tussen de bosstrook en de Wasweg, zodat het aansluit bij de groene vingers. Ook wordt bekeken of er fruitbomen in de bosstrook geplant kunnen worden. 13.05 Voetpad oversteek Diepteweg Bij de Taxandriatunnel onder de A2 ligt er aan de noord(west)zijde een trottoir van ongeveer 1,7 meter langs het fietspad. Dat trottoir loopt over de gehele lengte tussen de rotonde Kasteeldreef en de rotonde Maaspoortweg door. Aan de zuid(oost)zijde zit er op dit wegvak alleen een trottoir vanaf de Maaspoortweg tot aan de Marathonloop (de Maaspoorthal). Alleen ter hoogte van de tunnelbak zit er aan deze zijde een tegelpaadje van bijna 1,2 meter. Dit kan ook worden gebruikt bij onderhoud van de tunnelbak, zodanig dat het fietsverkeer toch nog doorgang kan vinden. Bij de aanleg van de rotonde Kasteeldreef is geen aanleiding gevonden om de voetgangersstructuur aan deze zijde van de Burgemeesters Godschalxstraat over de volledige lengte (en breedte) tussen de Marathonloop en de Diepteweg aan te passen. Bij de rotonde Kasteeldreef is voorzien in goede oversteekgelegenheid voor voetgangers in beide richtingen. Dit punt kan van de aandachtspuntenlijst. 13.07 Matrixborden De heer Gijsbrechts heeft tijdens het Bewonersradenoverleg van 12 maart 2013 gemeld dat er in overleg met de afdeling realisatie en beheer zes dynamische veiligheidspanelen worden aangeschaft die in lichtmasten kunnen worden opgehangen. Het is de bedoeling dat de gemeente deze in overleg met wijken bestuursraden ophangt om d.m.v. een snelheidsmeting te registreren of er mogelijk sprake is van een gevaarlijke verkeerssituatie. De dynamische veiligheidspanelen blijven ongeveer drie maanden hangen. Daarna worden ze weer opgehaald. Op deze manier kan maatwerk worden verricht in verkeersonderzoeken. Dit punt kan van de aandachtspuntenlijst worden gehaald. 13.08 Deltaprogramma Rivieren Het Deltaprogramma Rivieren is een langlopend proces. Op verzoek van de heer Snijders zal informatie die aan de gemeenteraad is verstuurd, ook aan de beide BR’en worden verzonden. 4. RONDVRAAG De heer Brakkee meldt dat de gemeente op 17 april 2013 een bijeenkomst organiseert m.b.t. het 1200jarig bestaan van een aantal dorpskernen in 2015. De BR zal daarbij aanwezig zijn. De heer Van Schaik nodigt de BR uit om deel te nemen aan een “Groen rondje Maaspoort” op 16 april 2013. Het betreft een fietsroute langs drie groene initiatieven: volkstuinencomplex Maaspoort, De Ekartweide en Het Groene Erf. De stichting Tempel van Empel wil op 25 augustus of 22 september 2013 een Romeinse dag organiseren. De dag staat in het teken van romeinen die terugkeren naar Empel. Er wordt een geschiedenisgroep uit Nijmegen uitgenodigd, om een en ander uit te beelden. De financiering is nog niet helemaal rond. 2

De heer Van Dulmen heeft de zienswijze op 1 april 2013 ingediend bij het college van B&W.

3


5. SLUITING De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij sluit hij de vergadering om 20.40 uur. De volgende vergadering is gepland op dinsdag 18 juni 2013 om 19.30 uur. Openstaand: 09.02 Uitwerking gebiedsvisie Maasuiterwaarden (Johan Mees) 10.09 Omlegging Zuid-Willemsvaart (Ilonka Vรถlker) 10.10 Voortgang verondieping Koornwaard (Marco Deenik) 12.01 Renovatie RWZI (Bestuursraad) 12.03 Visienota BR 12.04 Verharding Meerwijkweg (Marcel Berends) 12.05 Verkeerskundige zaken Empel en Meerwijk (Arnold Bongers, Hennie Brakkee) 12.06 Bouwplannen Deken Pompenstraat (Ton Habraken) 12.09 Aanbesteding Openbaar Vervoer 2015 (Marcel Berends) 13.01 Inschrijving kermis 2013 (Henri Holtz) 13.02 Markering parkeerplaatsen Brink (William Jans) 13.03 Bomenaanplant Wasweg (Ruben Blok, Ilonka Vรถlker) 13.04 Aanpassen statuten Bestuursraden (Jane Pawiroredjo) 13.07 Deltaprogramma Rivieren (Martine Beuken)

9 april 2013 J. Pawiroredjo, BZ/BO

4

Verslag Bestuursraad 2013 03 26  

Verslag Bestuursraad Empel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you