Page 1

VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR EMPEL EN MEERWIJK DATUM: 7 NOVEMBER 2019 Aanwezig: Voorzitter Overlegpartner Secretaris Leden

Pers Afwezig

: de heer A. Bergenhenegouwen : de heer J.W.F. Hoskam : mevrouw J. Pawiroredjo – de Jezus : de heer F.H. van Ballegooyen : de heer D.G. Blanksma : de heer R. van de Graaf : mevrouw M. van de Sande – van de Ven : de heer K. Trommar : de heer P. Roovers (Brabants Dagblad) : de heer R. van der Burgt : de heer M. van Iersel : de heer J.T.G. de Greef

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De heer Van Os spreekt in als vertegenwoordiger van de Klankbordgroep Oostelijke Landweg. Hij brengt een kort verslag uit van de laatste bijeenkomst met de Klankbordgroep. Daarbij waren Royal Haskoning en de gemeente aanwezig. Tijdens de bijeenkomst zijn de bevindingen gepresenteerd. Er zijn drie varianten in ontwikkeling. Op maandag 11 en dinsdag 12 november zijn er inloopbijeenkomsten in Perron 3 in Rosmalen waarbij de drie varianten worden toegelicht.1 De 1e variant is de oostelijke variant, met ontsluiting aan de oostzijde van Rosmalen. De 2e variant is de westelijke variant (west kort), met ontsluiting aan de westzijde van Rosmalen en de 3e variant (west lang) wordt doorgetrokken langs het industrieterrein Rosmalense Plas. Het aantal motorvoertuigbewegingen is heel belangrijk voor de uiteindelijke keuze van een variant. De oostelijke variant scoort het minst. West kort scoort best wel goed. West lang scoort heel goed met meer dan 10.000 motorvoertuigbewegingen. Dat zou de beste variant zijn. Vanuit Empel is heel duidelijk aangegeven dat luchtkwaliteit en leefbaarheid heel erg belangrijk zijn. De kosten vormen ook een belangrijk criterium. De gemeente moet dat financieren. Bewoners kunnen tijdens de informatiebijeenkomst vooral informatie krijgen. Opmerkingen worden dan verzameld. Daarna wordt er een rapport opgesteld. Dat wordt weer besproken in de klankbordgroep. Daarna zal het worden aangeboden aan de betreffende wethouder, zodat hij binnen het college vervolgstappen kan nemen. De heer Van Os heeft ook een aantal bijeenkomsten over de MIRT-Verkenning A2 Deil – ’sHertogenbosch – Vught bijgewoond. Daar is een aantal projectvoorstellen uit voort gekomen. Die hebben geleid tot vier kansrijke initiatieven. Alle initiatieven hebben een impact op Empel. Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen op het voornemen een plan-m.e.r.-procedure te starten voor de verkenning A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught. Dat kan tot woensdag 4 december 2019. 2. Verslag openbare vergadering van 3 september 2019 Het verslag wordt vastgesteld. 3. Mededelingen en aandachtspunten De heer Bergenhenegouwen meldt dat er een mailbericht is binnengekomen van de bestuursraad Engelen en Bokhoven. Zij hebben klachten ontvangen over overlast bij Kasteel Meerwijk en willen daar een gesprek over voeren met de exploitant van Kasteel Meerwijk. De bestuursraad neemt dit bericht voor kennisgeving aan. 4. Presentatie projectmogelijkheden duurzaamheidstransitie Mevrouw Verhoof is consultant organisatieveranderingen. Zij houdt zich niet alleen bezig met organisaties maar ook met netwerkmodellen: alles wat te maken heeft met complexe innovaties. De Nederlandse overheid heeft besloten om Nederland op te splitsen in een aantal energie-regio’s, de zgn. RES (Regionale Energie Strategie).2 Binnen deze regio’s werken gemeentes, provincies en waterschappen samen met stakeholders. “Doel is om gezamenlijk te komen tot keuzes voor o.a. de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en energie 1

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/11/article/informatieavond-bereikbaarheid-van-oostelijkegemeentedelen.html 2

Zie voor meer informatie: https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx 1


infrastructuur”. Mevrouw Verhoof is bezig met het uitvoeren van een project in het dorpje Herpt. Dat valt binnen de RES Hart van Brabant: Tilburg, Oisterwijk e.o. en Herpt. ’s-Hertogenbosch valt daar niet onder. Mevrouw Verhoof is gevraagd om deel te nemen aan het project SMILE.3 Dit is een project waarbij plannen gerealiseerd worden voor het realiseren van een energie neutrale wijk. Er zijn in totaal 10 wijken aangewezen die meedoen aan dit project. Het is een soort testlab waarbij iedere wijk een duurzaamheidsvisie en strategie moet aan bepalen. Dat gebeurt bottom up, vanuit de inwoners. De projectleiders van elke wijk hebben carte blanche gekregen om dat vorm te geven. De inhoud is bij alle trajecten verschillend ingestoken. Herpt wordt als voorbeeld gezien omdat de bewoners daar het meest betrokken zijn bij het project. Het project is in mei gestart en wordt op 18 november afgerond. De focus is gelegd op wat de bewoners willen bereiken. Er is gestart met een kick off met daarna twee workshops. Daarna zijn er vijf expert avonden georganiseerd met verschillende thema’s: wind, zon, water, isolatie, biodiversiteit. Vooral gefocust op voedsel en watermanagement. Er is vooral gekeken naar wat de bewoners als dorpsgemeenschap willen, hoever zij willen gaan en waar de kracht zit. Het gaat om 700 inwoners, waarvan 500 volwassenen. Er zijn zeker 100 mensen bereikt die deel hebben genomen aan één of meerdere avonden en workshops. Daarnaast zijn er ook nog vragenlijsten uitgestuurd. De opdracht is puur het neerzetten van de visie, de strategie en de scenario’s. Binnen de RES wordt de inbreng van alle verschillende dorpen bij elkaar gezet. Dat moet uiteindelijk tot een voorstel leiden. De RES zou in februari de strategie op moeten leveren, maar dat is uitgesteld naar juni. De projectleiders zijn nog op zoek naar de verhouding tussen de inhoud van de projecten en de RES. Er zijn heel veel initiatieven, maar die zijn nog niet op elkaar afgestemd. De projectleiders willen daar in de komende periode veel aandacht aan besteden. Het moet niet alleen bij een visie blijven, maar er moet in de praktijk ook actie worden ondernomen. De randvoorwaarde daarvoor is een hele goede governance. Er is een visie, drie scenario’s en acht voorstelprojecten. Als die uitgevoerd worden, dan krijg je een breed draagvlak in het dorp. Bewoners moeten een kans krijgen om aan die verschillende projecten deel te nemen. Gekeken wordt naar alternatieve vormen van windenergie; aquathermie is ook interessant. Mevrouw Verhoof is ook aangesloten bij Platform 31.4 De betrokkenheid van bewoners blijft lastig: zodra er een gewin in zit, dan worden ze actiever. In dit project wordt geprobeerd respect te hebben voor een ieders belang. In Empel is onlangs een brief verspreid voor het collectief inkopen van zonnepanelen. We moeten kijken naar een integrale balans tussen zonne- en windenergie, in relatie tot het verbruik overdag en ‘s avonds. De heer Bergenhenegouwen geeft aan dat het mooi zou zijn als in Empel een soortgelijk traject als in Herpt plaats zou kunnen vinden. De BR gaat erover nadenken wat de mogelijkheden zijn en of daar animo of ruimte voor is. De heer Hoskam geeft aan dat de RES Noordoost Brabant (waar ’s-Hertogenbosch onder valt) nog in ontwikkeling is. Het probleem met een RES is, dat die gericht is op de hele regio. Projecten in gemeenten of wijken krijgen dan minder kans om uitgevoerd te worden. 4. Ontwikkeling Empels Gat De heren Blanksma en Bergenhenegouwen hebben een gesprek gehad met de nieuwe projectleider. Er was sprake van miscommunicatie, maar dat is inmiddels rechtgezet. Op 21 november wordt er een inloopavond georganiseerd over de Rosmalense plas in de kantine van Emplina. De projectgroep presenteert dan de plannen. Daar is inspraak op mogelijk gedurende zes weken. De BR zal daarbij aanwezig zijn om hun project toe te lichten in informatie op te halen bij bewoners. Horeca De BR is al vanaf 2015 in gesprek met de gemeente over horeca bij het Empels Gat. De mogelijkheid voor kleinschalige horeca is opgenomen in de Beleidsnotitie algemeen kader Bossche plassen. Het is een van de speerpunten van de BR. Een ondernemer heeft een initiatief voor horeca aan het Empels Gat voorgelegd aan de gemeente. Gevraagd wordt of er horeca mogelijk is aan de Rosmalense Plas. De heer Hoskam geeft aan dat horeca wel degelijk mogelijk is, echter niet in de vorm die nu door de ondernemer is gepresenteerd. De Plassenvisie geeft mogelijkheden om meer functionaliteit te realiseren, letterlijk: “versterking van sport- en recreatie functies is mogelijk: kansrijke ligging voor uitbundige, intensieve (sport-) functies”. Ook de horecavisie die nog in de maak is, zal hier kansen bieden. Dit laat onverlet dat er bij de initiatiefaanvraag een aantal zaken zitten die het complex maken om de aanvraag direct met een positief advies te honoreren. Belangrijke aandachtspunten zijn de omvang, de afwezigheid van zwemwaterkwaliteit (en dus de mogelijkheid van een strand), parkeren en bereikbaarheid en de openbaarheid van het geheel (de mogelijkheid om een rondje om de plas te lopen). Om te bekijken of de initiatiefnemer open staat voor planaanpassingen waarmee aan dergelijke 3

https://www.stimulus.nl/opzuid/project/smile-sociaal-maatschappelijke-innovatie-labs-energieneutrale-woningvoorraad-middenbrabant/ 4

https://www.platform31.nl/ 2


kanttekeningen tegemoet kan worden gekomen, zal er een afspraak worden ingepland. Behoud natuurwaarden Gevraagd wordt hoe het behoud van natuurwaarden zich verhoudt tot de komst van woonboten. In de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan is omschreven dat de plas is omgeven door een groene, bosachtige zone. Met name aan de noordoostzijde waar de woonboten zijn gepland is dit karakter kenmerkend. Een deel van de oever is in de Verordening Ruimte van de provincie ook aangewezen als ‘Natuur Netwerk Brabant’. In dat kader is het belangrijk dat de bestaande oever met bomen en beplanting zoveel mogelijk wordt gehandhaafd en dat de Rosmalense Plas zijn groene karakter behoudt. Daarom is voor een ontwerp gekozen, waarbij de woonarken niet aan de oever liggen, maar dat eilanden worden gecreëerd als aanlegplaatsen. Hierdoor vinden op de oever nauwelijks ingrepen plaats, waardoor het natuurlijke karakter intact blijft. Over de instandhouding van het Natuur Netwerk Brabant zal met de provincie onder andere in het kader van vooroverleg overleg gevoerd worden. Met het ontwerp en de in het bestemmingsplan opgenomen welstandscriteria wordt gezorgd dat de woonarken gaan passen bij de natuurlijke en groene uitstraling van de omgeving. Een ander belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is het handhaven van het bestaande ‘rondje om de plas’. Dit biedt ruimte voor recreatie vanuit de omgeving, zoals benoemd in het Algemeen Kader Bossche Plassen. Daarbij is het van belang dat er vanuit het rondje ook zichtlijnen naar de plas behouden blijven om het water te beleven, waardoor het aantrekkelijk is om op deze plek te recreëren. Het ontwerp houdt hier rekening mee. 5. Een toekomstbestendig centrum Dit project wordt getrokken door de heren De Graaf, Trommar en Van der Burgt. Het bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Eerst zal een aantal punten worden benoemd en uitgewerkt. Vervolgens zal er een enquête worden gemaakt, in overleg met ambtenaren van de gemeente.5 6. Afstemming woningbouw De heer Bergenhenegouwen meldt dat de eengezinswoningen van kwadrant 1 te koop staan op Funda. De omgevingsvergunning is verleend. 7. Verkeerssituatie Emplina De heer Van Ballegooyen heeft bij de vorige vergadering gevraagd of de handhaving op parkeren in groenstroken e.d. weer geactiveerd kan worden. Er is in de afgelopen periode niets actiefs gebeurd op het gebied van handhaving. Nogmaals het verzoek om de handhaving op vooral parkeren buiten het parkeerterrein van Emplina weer nieuw leven in te blazen. Dat is de beste remedie om overlast te beperken. De heer Hoskam zal het verzoek nogmaals doorgeven. Hij merkt op dat er veel verzoeken om handhaving bij de gemeente liggen. De handhavers kunnen niet overal aanwezig zijn. 8. Nutsvoorzieningen Gewande Er heeft een artikel in het Brabants Dagblad gestaan over de aanleg van de nutsvoorzieningen in Gewande. De bestuursraad is daarover geïnformeerd. De heer Hoskam geeft aan dat de planning nu is dat voor het einde van het jaar zoveel mogelijk adressen zijn aangesloten. Komende week gaan de eerste rioolpompen werken, worden de gasaansluitingen gemaakt en de waterleiding overgezet. Voor het einde van het jaar gaat ook de glasvezel functioneren. In de week van 18 november wordt het asfalt aangebracht. Een enkel perceel dat in de primair kerende dijk ligt kan nu niet op de drukriolering aangesloten worden; de huidige voorzieningen blijven echter functioneren. Na het einde van de geslotenverklaring (1 april) zullen de laatste percelen op het nieuwe drukriool worden omgezet. 9. Enquête buslijn De heren Van Ballegooyen en Blanksma hebben een gesprek gehad met de verkeerskundige van de gemeente. Het gesprek was constructief en er zijn ervaringen uitgedeeld. Er zijn twee actiepunten. De eerste is om met Arriva te gaan praten over het gedrag van chauffeurs die door Empel rijden. Dat gesprek moet nog plaatsvinden. De tweede is om met Arriva met de bus de route te gaan rijden en te toetsen op de kwaliteit van de weg, bijv. of drempels nog voldoen aan de constructieve eisen. Ook zal bij de toets, aan de hand van de klachten, worden gekeken naar de hotspots. Verder zal met Arriva worden gekeken of er een alternatieve route mogelijk is. Verder zal worden gekeken naar rijtijden en bereikbaarheid. Individuele schade, bijv. aan huizen, kan bij de gemeente worden gemeld. 11. Duurzame polder De heren Bergenhenegouwen en De Greef zijn naar de eerste bijeenkomst over de Duurzame polder geweest. Het is een initiatief van de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss. De inwoners werden 5

De contactgegevens zijn doorgegeven aan de BR. 3


gehoord. Er is veel weerstand. De BR twijfelt over het wel of niet betrokken blijven bij dit project. 12. Veiligheidsscan Empel De heer Trommar meldt dat er een overleg is geweest over de veiligheidsscan. Op 26 november vindt het spel “Boef in de wijk” plaats, een interactief spel georganiseerd door de politie. In groepen wordt concreet gezocht naar een boef. Het doel is om bewoners met elkaar in gesprek te brengen over veiligheid in de wijk. De veiligheidsscan is gestart in Maaspoort. Nu is zijn Empel, Gewande en Meerwijk aan de beurt.6 Hoe voelen mensen zich op straat, bijv. overlast, inbraken. Inwoners zullen worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Daarnaast zal er een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij de burgemeester in gesprek gaat met bewoners over wat er speelt in het dorp. De heer Bergenhenegouwen vult aan dat tijdens die bijeenkomst ook de resultaten van het onderzoek gepresenteerd zullen worden. De gemeente zal dan samen met de politie en bewoners kijken welke mogelijkheden er zijn om problemen aan te pakken. 13. Rondvraag Woon je hier met plezier? De heer Blanksma meldt dat er op De Brink een busje van de gemeente stond waarbij aan bewoners de vraag “woon je hier met plezier?” werd gesteld. Hij was niet op de hoogte van deze actie. De heer Hoskam geeft aan dat de actie wel is aangekondigd. Horecavisie Mevrouw Van de Sande gaat op 18 november samen met de heer Van de Burgt naar een bijeenkomst van de gemeente over de horecavisie. Op 12 november wordt een onderzoek voor de gemeente van een student gepresenteerd over burgerparticipatie in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Verzoek plaatsing speeltoestel De heer Hoskam meldt dat er een verzoek bij de gemeente binnen is gekomen voor de plaatsing van een speeltoestel aan de Balkbrug-Oost. Dit verzoek zal ter advisering aan de BR worden verzonden. 14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.16 uur. De volgende vergadering van de BR is gepland op dinsdag 17 december 2019.

Jane Pawiroredjo, 28 november 2019

6

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/11/article/samen-maken-we-empel-veiliger.html 4

Profile for Redactie de Stempel

Verslag Bestuursraad Empel en Meerwijk 2019 11 07  

Verslag van de bestuursraadvergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk op 7 november 2019

Verslag Bestuursraad Empel en Meerwijk 2019 11 07  

Verslag van de bestuursraadvergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk op 7 november 2019

Advertisement