Page 1

VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR EMPEL EN MEERWIJK DATUM: 17 DECEMBER 2019 Aanwezig: Voorzitter Overlegpartner Secretaris Leden

Publiek

: de heer A. Bergenhenegouwen : de heer J.W.F. Hoskam : mevrouw J. Pawiroredjo – de Jezus : de heer F.H. van Ballegooyen : de heer D.G. Blanksma : de heer R. van der Burgt : de heer R. van de Graaf : de heer J.T.G. de Greef : mevrouw R. Hendrix : mevrouw M. van de Sande – van de Ven : de heer K. Trommar : de heer R. van Gaal

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 2. Verslag openbare vergadering van 7 november 2019 Oostelijke Landweg Rosmalen De heer Van Ballegooyen informeert naar de stand van zaken rondom de Oostelijke Landweg. De status zal worden teruggekoppeld aan de BR. Het verslag wordt vastgesteld. 3. Mededelingen en aandachtspunten Een speciaal welkom aan mevrouw Hendrix. Zij komt de bestuursraad versterken en zal de functie van secretaris op zich gaan nemen. Verder wordt gemeld dat de heer Blanksma later bij de vergadering zal aansluiten. Postcodes woonboten Empels Gat De heer Bergenhenegouwen is gebeld door wethouder Geers over het verzoek van de BR om de woonboten op de Rosmalense plas een “Empelse” postcode te geven. Dit verzoek vloeit voort uit een advies/instemming van de BR voor een nieuwe woonplaatsgrens in het noorden van De Groote Wielen in december 2018. Het idee is, dat de woonboten bij Rosmalen zullen gaan horen. Rosmalen wordt gezien als een aparte woonplaats. De woonplaats “Empel” is in de jaren ’90 opgeheven. De bewoners van Empel hebben sinds die tijd een adres en postcode van ’s-Hertogenbosch.1 De BR heeft aangegeven dat niet prettig te vinden, aangezien de BR destijds heeft ingestemd om een deel van Empel af te staan aan De Groote Wielen. Door de scheiding met het Maximakanaal is het volgens de BR logischer dat de woonboten bij Empel gaan horen. De heer De Graaf geeft aan dat de ontwikkeling van het Empels Gat één van de speerpunten van de BR is. Uit vorengaande zou de BR daar dan niets over te zeggen hebben, want het is geen Empel maar Rosmalen. Hij zou graag willen vernemen of daar een historische grens ligt. De heer Van Ballegooyen geeft aan dat de BR vrij fel zal gaan reageren mocht er een negatief antwoord komen. De heer Hoskam geeft aan dat het advies op het verzoek van de BR nog bij hem ter behandeling voorligt. Dit punt wordt vervolgd. 4. Ontwikkeling Empels Gat De heer Hoskam meldt dat er inmiddels een constructief gesprek heeft plaatsgevonden met de initiatiefnemer voor horeca aan het Empels Gat. Inloopbijeenkomst Er zijn ca. 40 bezoekers geweest bij de inloopbijeenkomst over de Rosmalense Plas op 21 november in de kantine van Emplina. Er hing een prettige sfeer. De gemeente heeft veel ruimte en tijd genomen om 1 Om toekomstige woonboten in de Rosmalense Plas van een postcode van ’s-Hertogenbosch te voorzien moet de woonplaatsgrens worden aangepast. De Rosmalense Plas zou met een dergelijke woonplaatscorrectie binnen de woonplaatsgrens van ’s-Hertogenbosch worden getrokken. En omdat de wijk- en buurtgrenzen idealiter gelijk moeten lopen met de woonplaatsgrens, moeten deze ook gewijzigd worden. 1


inwoners voor te lichten over de woonboten. Verder is te melden dat de enquête van de BR over recreatieve wensen een goede respons heeft opgeleverd. 5. Een toekomstbestendig centrum De heer Van der Burgt meldt dat er op 13 december een overleg is geweest met ambtenaren van de gemeente. Daarbij zijn hele nuttige tips gegeven op het enquêtevoorstel. De BR gaat daarmee aan de slag. De gemeente is onder de indruk van het voorwerk dat de BR heeft gedaan. Verwacht wordt dat de enquête in de maand mei uitgezet zal worden. 6. Woningbouw De heer Bergenhenegouwen meldt dat de gemeente begin volgend jaar een inloopbijeenkomst wil organiseren in Empel om geïnteresseerden en omwonenden te informeren over de bouwplannen van Zayaz / Van Wanrooij en AM (57 woningen). Daarnaast kan de gemeente dan toelichten hoe het totale inrichtingsplan er uitziet inclusief de herinrichting van de kruising en de aansluiting op de wegen. Aan de BR is gevraagd hoe zij tegen een dergelijke bijeenkomst aankijken. De BR wil daar graag aan meewerken. Verder is er bij de BR een vraag binnengekomen of er ruimte is voor vrije kavels. Deze vraag zal worden uitgezet binnen de ambtelijke organisatie. 7. Verkeerssituatie Emplina De heer Van Ballegooyen heeft gevraagd of de handhaving op parkeren in groenstroken e.d. weer geactiveerd kan worden. Daar is nog geen reactie op gekomen. Er wordt nogmaals verzocht om handhaving op met name het parkeren buiten het parkeerterrein van Emplina. De heer Hoskam zal het verzoek nogmaals doorgeven. 8. Nutsvoorzieningen Gewande De heer De Greef meldt dat het project zich in de afrondende fase bevindt. De werkzaamheden verlopen volgens planning De aannemer is bezig om alles dicht te maken. Een aantal huizen moet nog worden aangesloten vanaf de weg. Bij een aantal huizen ligt nog een sceptic tank. De aannemer komt daar nog voor terug om ze te verwijderen. De weg is geasfalteerd, er zijn drempels aangelegd en er is nieuwe verlichting geplaatst. Voor de kerst zal een groot deel van de woningen worden aangesloten op internet. De riolering werkt nagenoeg bij alle huizen. 9. Buslijn Empel De heren Van Ballegooyen meldt dat er ca. 600 reacties zijn geweest op de enquête over de buslijn. De samenvatting daarvan zal waarschijnlijk in januari op de projectsite van de BR worden opgenomen. De heren Blanksma en Van Ballegooyen hebben een gesprek gevoerd met de gemeente en Arriva over twee actiepunten. Als eerste over het rijgedrag van chauffeurs van Arriva. Mensen die daar overlast van ervaren kunnen daar melding van maken bij Arriva via een app. Ten tweede is gesproken over de buslijn an sich. In januari zal een afvaardiging van de BR samen met de gemeente en Arriva langs de hotspots uit de enquête rijden. Ook wordt gekeken naar een alternatieve route via Maaspoort, onder de Taxandriatunnel, rechtsaf de Diepteweg op, evt. terug langs het Goudvisje het dorp in. Zowel de gemeente als Arriva staan daar positief tegenover. De dienstregeling voor 2020 is al vastgesteld. Aanpassingen in de dienstregeling kunnen pas plaatsvinden in 2021. De BR is er nu op tijd bij. Als er acute problemen zijn, dan staan zowel de gemeente als Arriva open voor suggesties van de BR. 10. Veiligheidsscan Empel De heer Trommar meldt dat op 26 november het spel “Boef in de wijk” heeft plaatsgevonden. Ca. 40-50 mensen hebben daaraan deelgenomen. De heer Trommar is twee weken geleden bij de gemeente geweest om te praten over de evaluatie van de veiligheidsscan. Op dat moment waren er 680 enquêtes ingeleverd. Afgelopen vrijdag zijn studenten met tablets bij de scholen gaan staan om de enquête af te nemen. Daarnaast zijn er op diverse punten enquêtes neergelegd. Naar verwachting zijn er nu in totaal meer dan 700 reacties binnengekomen, zo’n 11 à 12 % van de bevolking. De evaluatie zal begin januari plaats gaan vinden. Op 5 maart komt de burgemeester naar de inloopavond in Empel om te praten over de veiligheidsscan. Het doel van de avond is om samen met de aanwezigen te kijken welke oplossingen er aangedragen kunnen worden. 11. Rondvraag Woningbouw De heer Van Gaal meldt dat het laatste kwadrant bouwrijp wordt gemaakt. De werkzaamheden zullen in 2


februari gaan starten. Het is van belang dat er goed gecommuniceerd wordt over de bouwplannen tijdens de inloopavond die georganiseerd gaat worden. Regionale Energiestrategie (RES) De heer De Greef heeft een vraag over de RES Noord-Oost Brabant. Bij een aantal mensen is de schrik om het hart geslagen omdat er plannen zijn om een aantal weilanden aan de Rosmalensedijk vol te leggen met zonnepanelen. De heer Hoskam geeft aan dat daar bij hem niets over bekend is. Hij zal de vraag uitzetten. Kascontrole De heer Van Ballegooyen meldt dat de kascontrole in januari plaats zal vinden. Afsluiting 2019 De heer Hoskam geeft aan de BR mee dat het een mooi jaar is geweest. Hij heeft de vergaderingen met de BR als open, prettig en ontspannen ervaren. De heer Bergenhenegouwen vult aan dat de samenwerking tussen de BR en de gemeente intensiever en soepeler is geworden. De leden van de BR hebben zich daarbij belangeloos en met enorm veel enthousiasme ingezet. 14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.41 uur. De volgende vergadering van de BR is gepland op dinsdag 21 januari 2020.

Jane Pawiroredjo, 6 januari 2020

3

Profile for Redactie de Stempel

Verslag Bestuursraad Empel en Meerwijk 2019 12 17  

Verslag van de vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk op 17 december 2019

Verslag Bestuursraad Empel en Meerwijk 2019 12 17  

Verslag van de vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk op 17 december 2019

Advertisement