a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

de Stempel 40 jaar

Patroon van Empel en Meerwijk

Dorpsblad voor Empel, Oud-Empel, Gewande en Krommenhoek www.empelsnieuws.nl

/empelsnieuws

PROJECT BUURTKUNSTPOOL VAN START Van de redactie Afgelopen zomer heeft het project BuurtKunstPool van de Empelse kunstenares Anne van den Heuvel en mede-initiatiefnemer Albert Caron de 1ste prijs gewonnen in de wedstrijd ‘De kunst van verbinding’ die was uitgeschreven door de gemeente ’sHertogenbosch. Vergrijzing Als één van de zes gemeenten die deelnamen aan het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ zet ’s-Hertogenbosch de vergrijzing en daarmee thema’s als eenzaamheid en toegankelijkheid hoog op de agenda. De wedstrijd bestond uit een oproep om een project voor onze stad in te dienen met als doel senioren te helpen tegen (dreigende) vereenzaming middels actieve kunst en cultuurparticipatie. Verbinding Door allerlei oorzaken zoals het wegvallen van een partner, vrienden, buren en/of kinderen die ver weg wonen, kan de wereld van senioren steeds kleiner worden. Velen zijn wel geïnteresseerd in nieuwe contacten, maar weten soms niet hoe dat aan te pakken of waar ze terecht kunnen. BuurtKunstPool zoekt daarom de senioren op in hun eigen buurt en nodigt ze uit om elkaar te leren kennen door samen te borduren aan een gezamenlijk kunstwerk. Verbinding ontstaat dan letterlijk aan tafel, tussen de buurtbewoners die komen kijken of meeborduren èn tussen de buurten onderling. Er is ‘gespreksstof’ genoeg. Anne zelf is er wekelijks bij. Samen met een team van 6 vaste en 5 flexibele BuurtVerbinders begeleidt ze de senior-artisans (de hulpkunstenaars) op locatie.

En mochten de mensen niet willen of kunnen borduren maar wel benieuwd zijn ... dan zijn ze welkom om te komen kijken, zingen, dichten, vertellen of luisteren, want dat is waar het om gaat: verbinding. Kunstwerk Het kunstwerk waar aan gewerkt wordt is een levensgroot portret van één van de Bossche muzen van kunstenares Anne van den Heuvel en onderdeel van haar ‘gespreksstof’ project. De Bossche muze draagt de landkaart van de stad en als deze Stempel verschijnt is daar hopelijk al het eerste steekje op gezet. Van Buurt naar Buurt 26 weken lang reist een team van vrijwillige BuurtVerbinders van buurt naar buurt. Er zijn 6 buurtlocaties: Praktijk AnneNei op de Buitenpepers, SCC De Helftheuvel, Babel aan de Hinthamerstraat, Park Eemwijk aan de Eemweg, Brasserie Onder Ons in Vught en de Meent aan de Zuiderparkweg. Woon je niet precies in de buurt van een locatie, kies dan degene die het dichtste bij of best bereikbaar voor je is. Iedereen is van harte welkom. Het project is op 9 maart gestart en duurt nog tot en met 7 september. Samenwerking BuurtKunstPool is dankbaar dat Hermes, Gemeente ’s-Hertogenbosch en Prins Bernard Cultuurfonds het project mede financieren. BuurtKunstPool is ook trots op de samenwerking met Stichting Met je Hart. Deze stichting heeft veel ervaring met het organiseren van projecten om eenzaamheid bij senioren tegen te gaan. Als BuurtKunstPool succesvol gaat worden, hoopt het team dat het project verder uitgebreid zal worden over de stad en de omliggende dorpen. Dat is natuurlijk alleen mogelijk als er voldoende locaties, vrijwilligers en financiële middelen voor zijn. Doe mee en loop binnen bij één van de buurtlocaties. Voor vragen kan je terecht bij Albert Caron en Anne van den Heuvel via 0615076892 of kijk op Facebook: @BuurtKunstPool.


UIT DE OUDE STEMPEL

OKTOBER 1983

In het kader van 40 jaar De Stempel kijken we terug in de tijd. Bijdrage met dank aan Peter Wagenaar, oud-hoofdredacteur De Stempel (2005-2018).

2


LIEF EN LEED

PALMPASEN

INHOUD

Ingezonden door de Parochie

Op 18 februari jongstleden is op 98-jarige leeftijd onze lieve moeder, schoonmoeder en oma overleden. Cisca Geerts - van den Berg “Tante Cis” Wij willen iedereen bedanken voor de lieve woorden, bloemen en vele kaarten. Wij voelen ons hierdoor enorm gesteund bij dit grote verlies.

Zondag 5 april 2020 is het om 09.30u Gezinsviering in de Landelinuskerk. Welkom!!! Vind je het leuk om zelf ook een Palmpasenstok te maken? Kom dan zaterdag 4 april 2020 om 13.30u naar ’t Wikveld (locatie Meerwijkweg).

Onze speciale dank gaat ook uit naar Buurtzorg Empel, huisartsen Peerden en Verheul en Pastor Piet de Jong.

Voorpagina - BuurtKunstPool

1

Uit de Oude Stempel

2

Palmpasen - Erkeland Bedankt Seniorenvereniging - Stempeltjes Maria en Carnaval

3

Bestuursraad - Regenton

5

The Dog Studio - Column Loes

7

Wikveld - EDD - Ben jij ondernemend?

9

Caleidoscoop - Exempel - Omloop 11 van Empel

Kinderen en kleinkinderen Coppens

BEDANKT BAKKERIJ ERKELAND! Ingezonden door Jacquelien Cuppers

Tijdens de BrinkParade in mei 2019 won onze vriendin Yvonne Rooze de hoofdprijs van de verloting. Een workshop taart maken bij bakkerij Erkeland voor vier personen. Wij, drie vriendinnen van Yvonne mochten met haar mee. Wat een gezellige en vooral ook lekkere middag hebben wij beleefd. De banketbakkers Thea en Corné ontvingen ons met koffie en heerlijke eigengemaakte bonbons. Hierna ging Corné met ons aan de slag. Na een gedegen uitleg en het voordoen hoe je een spuitzak hanteert, mochten we het in de praktijk brengen. Nou, onze schuimkoekjes waren wel lekker, maar erg misvormd. Er werd weer rondgegaan met de koffiekan en onderwijl vertelde Corné hoe we zo meteen kokosmacroontjes moesten maken. Nadat deze in de oven lagen, gingen we over op het echte werk: de taart. De taartbodems waren al voor ons gemaakt, lekker luchtige cake. Stap voor stap bouwden we ieder aan onze eigen taart, goed luisterend naar de tips en tricks die Corné ons toespeelde. Onderwijl snoepend van de crème, slagroom en chocolaatjes die eigenlijk voor op de taart bedoeld waren, maar helaas de eindbestemming niet haalden en vroegtijdig in onze maag belandden. We willen langs deze weg, namens Yvonne, Helmi, Helma en Jacquelien de organisatie van BrinkParade en Bakkerij Erkeland bedanken voor een superleuke middag.

NIEUW JAAR VOOR SENIORENVERENIGING Ingezonden door Sjan Engelbert

De Seniorenvereniging is het nieuwe jaar begonnen met een jaarverslag en het bekendmaken van het nieuwe programma voor 2020. Hierna was er kienen en ook een mooie loterij. Ook interesse in onze vereniging? Nieuwe senioren zijn van harte welkom. Aanmelden en informatie via seniorensecretariaatempel@gmail.com of bel 073-6421443

Parochienieuws - Paaseieren zoeken 13 - Passion Slotgat

15

Buurtteam - Impla

17

Agenda - Rosmalense Komedie Landelijke Opschoondag 19 Colofon Collage Ruth Prinsloo

20

STEMPELTJES HUISHOUDELIJKE HULP Gezocht: Huishoudelijke hulp voor gezin in Empel voor 3 uur per week. Bij interesse graag contact opnemen via 0615074183. OPPAS-ADRESSEN GEZOCHT Hallo, ik ben Sophie. Ik ben 14 jaar en zoek oppas-adressen in Empel. Avond en weekend. Ik heb oppas ervaring met kinderen van 1 t/m 8 jaar. Stuur een mailtje naar s20dielissen@gmail.com.

MARIA & CARNAVAL Ingezonden door pastor Piet de Jong

Op Carnavalszondag stonden vier carnavalsvierders In de Mariakapel. Ik zeg: “Wat mooi dat jullie eerst gaan bidden voor ge Carnaval gaat vieren.” “Nee pastor”, zeggen ze “we staan te schuilen, wachtend op de bus naar Oeteldonk.” “Dan steken jullie toch zeker wel een kaarsje op als schuilvergoeding?” En dat deden ze en ze gaven een goeie fooi aan Maria. Dat is echt Empel. 3


BESTUURSRAAD EMPEL EN MEERWIJK Het volledig verslag van deze en voorgaande vergaderingen is online te lezen op onze website empelsnieuws.nl

BEKNOPT VERSLAG BESTUURSRAADVERGADERING VAN 21 JANUARI 2020 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er zijn geen verzoeken tot inspreken ontvangen. 2. Verslag openbare vergadering van 17 december 2019 Oostelijke Landweg Rosmalen Dhr. Van Ballegooyen informeert naar de stand van zaken rondom de Oostelijke Landweg. Mw. Pawiroredjo meldt dat het tracé-onderzoek oostelijke gemeentedelen momenteel door het adviesbureau (Royal Haskoning DHV) wordt afgerond. Het bevindt zich nu in de afrondende fase. Daarna wordt besproken hoe de verdere procedure eruit gaat zien en volgt besluitvorming door B&W. Dit onderzoek heeft veel raakvlakken met de lopende MIRT A2-verkenning. Die verkenning zal na de zomer duidelijkheid geven over een te kiezen voorkeursvariant (die daarna verder zal worden uitgewerkt). Dhr. Van Os nam deel aan de Klankbordgroep voor de BR. Deze taak is nu overgenomen door dhr. Michels. De BR zal contact met hem opnemen om af te stemmen over de voortzetting van de belangenbehartiging voor de BR. Regionale Energiestrategie (RES) Mevrouw Pawiroredjo meldt dat de gemeente regelmatig door grondeigenaren wordt benaderd met het verzoek om mee te werken aan een zonnepark. Dat gaat dan om plannen van particuliere initiatiefnemers en niet om plannen van de gemeente. Deze verzoeken worden pas in behandeling genomen na het vaststellen van de Visie energielandschap. Het gaat om informele vragen, die niet openbaar zijn. Het is aan de grondeigenaar om te communiceren over zijn of haar plannen. Voor informatie over plannen van particuliere grondeigenaren kan het beste contact worden opgenomen met de grondeigenaar. Zie voor meer informatie over de ontwikkeling van de visie energielandschap: https:// www.s-hertogenbosch.nl/plannen/ontwerpvisie-energielandschap.html. De Regionale Energiestrategie RES is in ontwikkeling en is nog niet vastgesteld. Dit wordt een globale strategie, waarin niet op niveau van een perceel wordt aangegeven wat de plannen zijn. Het verslag wordt vastgesteld. 3. Mededelingen en aandachtspunten Kascontrole Dhr. Bergenhenegouwen en dhr. Blanksma hebben de kascontrole verricht voor het jaar 2019. De kas klopt volledig en is goedgekeurd. Er wordt décharge verleend aan de penningmeester, dhr. Van Ballegooyen. 4. Ontwikkeling Empels Gat Dhr. Bergenhenegouwen meldt dat de resultaten van de enquête bekend zijn. Deze kunnen echter nog niet worden gedeeld.

Postcodes woonboten Empels Gat Dhr. Bergenhenegouwen informeert of het antwoord van de gemeente al bekend is op het verzoek van de BR om de woonboten op de Rosmalense plas een “Empelse” postcode te geven. 5. Een toekomstbestendig centrum Dhr. Van der Burgt meldt dat er contact is geweest met de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente. Zij hebben nuttige tips gegeven die gebruikt kunnen worden voor de finetuning van de enquêtevragen.

11. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 12. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.35u. De volgende vergadering van de BR is gepland op dinsdag 24 maart 2020.

6. Woningbouw Op 11 februari 2020 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor inwoners van Empel over het woningbouwproject Empel Fase 3. Deze zal waarschijnlijk plaatsvinden in D’n As of de Caleidoscoop. Tijdstip: 18.30u tot 20.30u. 7. Verkeerssituatie Emplina Dhr. Van Ballegooyen geeft aan dat er nu geen ontwikkelingen zijn te melden. Er wordt afgewacht of er bij de start van het seizoen weer problemen gaan ontstaan. Mevrouw Pawiroredjo meldt dat de handhavers tijdens het voetbalseizoen bij Emplina hebben gecontroleerd op zaterdagen en zondagen. Ook is de afgelopen maanden via een briefing aandacht gevraagd voor het parkeren aldaar. Er zijn handhavers ter plaatse geweest om waar mogelijk te handhaven. Er is meerdere malen met de grootste klachtgever gesproken, maar hij blijft iedere week meldingen aanmaken. Handhaving heeft de voetbalclub verder meerdere malen geattendeerd op het feit dat er op andere plaatsen geparkeerd kan worden. Daaraan hebben zij op diverse manieren gehoor gegeven door borden met verwijzingen te plaatsen en hun leden beter te informeren. In september is met een van de bestuursleden gesproken en is gevraagd iets op hun website te plaatsen over het parkeren. Al met al is er vanuit de gemeente veel inzet gepleegd en zal er, als de capaciteit dat toelaat, gecontroleerd worden tijdens de weekenden. De BR vraagt of er bij de start van het seizoen gecontroleerd kan worden. 8. Nutsvoorzieningen Gewande De werkzaamheden liggen op schema. 9. Buslijn Empel Er ligt een verzoek om een afspraak in te plannen met de gemeente, Arriva en de BR om een ronde door Empel te rijden. Daar is nog geen reactie op ontvangen. 10. Veiligheidsscan Empel Dhr. Trommar meldt dat er op 5 maart 2020 om 19.00u een inloopavond georganiseerd gaatworden over de veiligheidsscan. De burgemeester zal daarbij aanwezig zijn.

OP NAAR DE 1000 REGENTONNEN!

Ingezonden namens de gemeente ’s-Hertogenbosch

Voor het derde jaar op rij organiseert de gemeente ’s-Hertogenbosch de regentonnenactie. En dit keer is het een extra feestelijke editie. Uit een optelsom van alle eerdere regentonnenacties, blijkt dat we samen op de 1.000ste regenton afstevenen. En dat moet gevierd worden! Elk deelnemend tuincentrum verloot onder de deelnemers van de regentonnenactie op die locatie, een Mooi & Groen tuinpakket! Dus ga je dit voorjaar aan de slag in de tuin? Schaf dan in de maand maart meteen een regenton aan, zodat je regenwater op kunt vangen en kunt gebruiken om je tuin in de zomermaanden mooi groen te houden. In maart korting op een regenton! Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch krijgen van 1 tot en met 31 maart 2020 € 25,- korting op een regenton. Een regenton is een slimme manier waarmee je eenvoudig schoon regenwater opvangt. Je gebruikt het vervolgens bijvoorbeeld in je tuin. Daarmee bespaar je eenvoudig kostbaar drinkwater. Print de bon online uit of knip deze elders uit de Stempel, vul ‘m in en krijg direct € 25,- korting op een regenton. Je levert de bon in bij: -Intratuin Rosmalen, Blauwe Sluisweg 3 -Groenrijk Den Bosch, Graafseweg 244246A -Boerenbond Rosmalen, Weidestraat 14 -Boerenbond Den Bosch, Rietveldenweg 2 Bekijk www.denbosch.nl/kortingopeenregenton voor meer informatie.


SPIC EN SPAN VERZORGD IN THE DOG STUDIO Door Marja van Kampen-Molenaar

Een jaar geleden begon Ingrid Zwanenberg The Dog Studio: een hondentrimsalon aan Rijstveld 33 en hoewel De Stempel geen te trimmen hond heeft, nemen we uit pure nieuwsgierigheid een kijkje in haar salon! Het moet wel klikken met de “cliënt” Toegegeven, de chic verbouwde garage naast haar woning ziet er tiptop uit en is van alle gemakken voorzien. De eyecatcher is toch wel de prachtig zachtblauw betegelde wasgelegenheid. Echt, zoiets vind je niet overal. De behandeltafel in het midden oogt professioneel, maar wel een beetje eng voor honden, dus neemt Ingrid altijd de tijd om kennis met de hond te maken, vooral bij de eerste behandeling. Wat snuffelen en knuffelen, want het is stressvol voor een hond, dat begrijpen wij ook. Het moet wel klikken met de cliënt, is haar stelregel. Waarom iets met honden? Met Ingrid zelf klikt het snel. Ze is een enthousiaste jonge vrouw, die voorheen in de modewereld zat. Ze heeft zelf 2 kindermodezaken gehad en was later bij een fijne werkgever in dienst. Het werd haar snel duidelijk dat fysieke winkels de dupe zijn van de webshop-invasie en op een gegeven moment prakkiseerde ze over hoe nu verder te gaan. Ze is zich meer in honden gaan verdiepen sinds ze zelf een labrador heeft, maar reizen is ook haar grote passie. Ze koos voor honden en volgde een opleiding aan De Trimacademie. Haar toenmalige ‘baas’ gaf haar die gelegenheid, want de opleiding bestaat uit 800 uur stage, buiten de theorie. Veel honden onder handen gehad In die 800 uur heeft Ingrid veel diverse hondenvachten onder handen gehad en elke vacht heeft een andere behandeling nodig: er zijn knipvachten, plukvachten en vachten die erg opknappen van een ruibehandeling. Haar voorkeur ging nooit uit naar poedelsoorten, maar door haar eindexamenmodel poedel Bertus stapte ze snel van haar vooroordeel af, zo’n lieverd was dat. Het is stevig fysiek werk. Voor een labradoodle is een trimbeurt van 3 uur nodig. De nagels worden geknipt, oren gereinigd, dan wassen en föhnen van de vacht, borstelen en kammen of ontwollen, ontklitten, knippen, plukken, strippen, effileren of scheren van de vacht volgens de rasstandaard of anders. “Het voelt nog steeds als een hobby”, vat ze samen. Hondenkledinglijn, accessoires? “Nee, ik doe geen hondenkledinglijn. Daarvoor is in Empel geen markt”, lacht ze. Ze verkoopt wel goede neutrale hondenshampoos en een lekker hondengeurtje. En natuurlijk kammen en borstels. Voor haar 4-daagse werkweek heeft ze al een trouwe hondenclientèle, maar meer honden zijn welkom. De Stempel hoopt dat onze hondenbaasjes hun weg naar haar salon vinden, zodat alle Empelse honden met opgeheven kop mooi rond kunnen snuffelen. Zie www.thedogstudio.nl

LOES Colum door Loes van den Eijnde, Oefentherapeute Cesar, Achter de Blauwe Deur

Bewegen als medicijn Zitten is het nieuwe roken. We zijn in de loop van de tijd steeds minder gaan bewegen. Zo zijn er de sociale media, waardoor we er minder op uit hoeven te gaan. Maar ook hebben we tegenwoordig allemaal een auto of reizen we met het openbaar vervoer naar het werk. Deze inactiviteit is zorgwekkend, omdat lichamelijke activiteit van groot belang is. Bewegen is belangrijk voor je lichaam en je geest. We kunnen beter omgaan met stress en hebben een beduidend lagere kans op chronische aandoeningen zoals rugklachten, een te hoge bloeddruk en suikerziekte type 2. Volgens de beweegrichtlijn dienen volwassenen en ouderen minimaal 150 minuten per week matig intensief te bewegen. Matig intensief bewegen betekent bewegen waarbij de hartslag verhoogt en de ademhaling versnelt. Denk hierbij aan activiteiten zoals wandelen en fietsen. Daarnaast geldt: hoe meer beweging, hoe beter! Ook wordt aangegeven: doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten. Denk hierbij aan krachttraining en met het eigen lichaamsgewicht belastende activiteiten zoals springen en traplopen. Je hebt naast een sportieve leefstijl ook een actieve leefstijl, en nee, hiervoor hoef je niet verplicht naar de sportschool maar kun je ook gebruikmaken van onderstaande tips. Tips om meer te bewegen door de dag heen: 1. Neem vaker de trap. 2. Ga in de lunchpauze (met collega’s) een stuk wandelen. 3. Wissel tijdens je werk geregeld van houding: zitten, staan, lopen.

4. Maak het zitten dynamisch door bijvoorbeeld je bekken te kantelen. Maak je rug een aantal keer hol en bol en ga dan weer verder. 5. Voer een vergadering eens staand uit of voer een telefoongesprek terwijl je loopt. 6. Spreek met een vriend/ vriendin/ familielid af om regelmatig te gaan sporten. Door de mindset over bewegen aan te passen kunnen we vele mentale problemen en chronische ziekten voorkomen of verminderen in de toekomst. Een factor die hier een grote rol in speelt is tijd. Tijdgebrek is voor velen een excuus om niet aan voldoende beweging te komen op een dag. Herken jij dit ook bij jezelf? Bij een actieve leefstijl gaat dat niet. Velen denken dat ze dertig minuten per week niet kunnen halen en bewegen vervolgens helemaal niet. Maar als je regelmatig voor een actieve optie probeert te kiezen en bewegen onderdeel maakt van je dagelijkse activiteiten, kom je zeker aan deze richtlijn! Bovenstaande tips gaan daar vast bij helpen. Heb je hulp nodig bij het veranderen van je beweeggedrag? Wij helpen je graag met het maken van bewuste keuzes.

7


‘T WIKVELD Ingezonden door Imke Duijs en Sanne van der Burgt

Groep 7 van KC ’t Wikveld ontmoet een (ex-)vluchteling Begin februari hebben de groepen 7 een bezoekje gehad van een politiek vluchteling en iemand van Vluchtelingenwerk. De leerlingen hadden vooraf vragen bedacht die ze wilden stellen. De vluchtelingen vertelden hun verhaal en de kinderen waren erg onder de indruk. Ze hebben nu een beter beeld van wat een politiek vluchteling is en allemaal meegemaakt heeft, voordat hij op een veilige plek is. Het was mooi dat de uitgenodigde mensen echt op alle vragen antwoorden gaven. De kinderen in de klas waren erg nieuwsgierig en opvallend stil. De gasten hadden ook ontzettend veel foto’s meegenomen die de kinderen allemaal mochten bekijken; de realiteit.

Op dinsdag 28 januari hadden wij in ons Kindcentrum een voorleesontbijt. Alle kinderen mochten in hun pyjama naar school komen om te starten met een ontbijt. Het mooie prentenboek van ‘Moppereend’ werd voorgelezen en onze leesconsulent Janneke Donders bracht het boek met een knuffel van de eend en een paraplu mooi tot leven.

Voorleesontbijt: Moppereend Van 22 januari t/m 1 februari waren de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen vinden wij heel belangrijk op school, dus deden we met veel kinderen van KC ’t Wikveld (peuterarrangement, kinderdagverblijf en groep 1, 2 en 3) hier graag samen aan mee. Het prentenboek van het jaar, dat dus speciaal in de belangstelling stond, heet: ‘Moppereend’ van Joyce Dunbar en Petr Horáček.

We zagen bijvoorbeeld Bob de Bouwers in de optocht voorbijkomen en voorwerpen die veel te groot of veel te klein waren. De groepen 6 t/m 8 hebben de carnavalsviering mooi afgesloten in D’n As met een groots feest!

Carnaval op ’t Wikveld Op vrijdag 21 februari hebben we carnaval gevierd op school. De prinsengroep en de Slotschatjes hebben een bezoek gebracht aan locatie Meerwijkweg. Meester Edward heeft ze verwelkomd. De carnavalsviering hebben we afgesloten met een heuse carnavalsoptocht samen met KC Caleidoscoop. Het thema dit jaar was ‘Ut is passe en mete’.

EMPELSE DOE DAGEN 2020 Ingezonden door Claudia Deckers; fotografie EDD

Editie 12 Als jullie dit lezen is carnaval achter de rug en dat betekent dat het bijna tijd is voor de inschrijving voor de 12e editie van de Empelse Doe Dagen! Deze 12e editie zal weer veel verrassende activiteiten in petto hebben. Activiteitencommissie Onze activiteitencommissie is druk bezig om er weer een fantastisch programma van te gaan maken. Wij mogen met trots vermelden dat er weer twee nieuwe leden bij zijn gekomen. Dat zijn Danielle Heesbeen en Marleen Brouwer. Wij wensen ze heel veel plezier met het mede-organiseren van de 12e editie van de EDD. Vanuit het bestuur zijn we blij met de grote inzet van de activiteitencommissie om steeds weer opnieuw een gevarieerd programma neer te zetten. Zonder hen zouden deze dagen zeker niet mogelijk zijn. Datum De Empelse Doe Dagen zijn dit jaar op 17, 18 en 19 augustus.

Wij begrijpen dat het ook van jullie veel vraagt, maar je krijgt er ook enorm veel voor terug als je al die vrolijke en blije kinderen ziet. Junior EDD’s Voor de jeugd vanaf de brugklas is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om mee te helpen als junior EDD. Je staat dan samen met een ouder extra op een groepje of activiteit. Je kunt je opgeven via het kopje ‘aanmelden vrijwilliger’. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 15 jaar. Vanaf 15 jaar heb je meer verantwoordelijkheid en help je samen met een andere ouder op een groep of activiteit. Wij zien jullie inschrijving graag tegemoet. Jij bent er toch zeker ook weer bij dit jaar? Wij hebben er in ieder geval weer heel veel zin in.

BEN JIJ ONDERNEMEND? Ingezonden door Edith Kooijmans

Powervrouwen Ben jij woonachtig in Empel of ben je in de buurt geboren of heb je een andere connectie met Empel? Sluit je dan gratis aan bij onze ‘community’ die in de kinderschoenen staat . Ben je enthousiast over jouw product of wil je bijvoorbeeld graag werven voor een instelling voor vrijwilligers? Of werf je personeel? klantenwerving? Fondsen? Kom eens vertellen over jouw passie, en deel je ervaring en kennis. Laten we elkaar inspireren. Als heuse powervrouwen is samen delen prachtig!

Inschrijfweek Van 22 t/m 29 maart is de inschrijfweek. Dit gaat zoals voorgaande jaren digitaal via onze site: www.empelsedoedagen. nl. Lees eerst op de site de inschrijfregels goed door. Dit om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen. Ook dit jaar geldt dat er maximaal 300 kinderen kunnen deelnemen bij voldoende hulp van ouders/vrijwilligers. Zonder ouders/vrijwilligers is het onmogelijk om deze dagen te organiseren.

Datum Vrijdag 1 mei 2020 om 09.30 uur. Kennismaken onder het genot van een kopje koffie of thee in café De Lachende Vis, Empelsedijk 21 (1 mei: Dag van de Arbeid) Info, vragen en aanmelden Edith Kooijmans T:06-11591899 E:e. kooijmans72@gmail.com LinkedIn: Edith Kooijmans. Telefonisch bereikbaar van ma t/m za van 08.30 – 13.30 uur

9


LE(E)R(M)AAR Ingezonden door Ton Geerts

Leraar zijn Het beroep van leraar kreeg veel aandacht in de afgelopen periode. Er is een enorm lerarentekort en de aantrekkelijkheid van het beroep schoot op allerlei punten tekort. De leraren hadden er populair gezegd ‘tabak van’ en zijn massaal gaan staken voor betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Niet zonder resultaat! Zowel in beloning als aandacht voor hun beroep hebben ze resultaten behaald. Inspireren Onze kinderen zitten alweer geruime tijd op het middelbare onderwijs, maar de basisschool tijd ligt nog vers in het geheugen. Voor het vak van leraar heb ik als ouder veel bewondering gekregen. De diversiteit van de aangeboden leerstof is erg hoog; rekenen en schrijven herinner ik me van mijn eigen tijd als pijlers, maar dezelfde leerkracht wordt ook geacht tijdens verkeersweken, sportdagen en kerstvieringen (om maar eens willekeurig enkele voorbeelden te noemen) te inspireren en enthousiasmeren. En dat voor een groep die niet alleen groot is in aantal, maar ook in diversiteit en niveauverschil.

In zo’n gastles merk je direct hoe scherp en alert je moet zijn om de aandacht van de kinderen te houden. Maar wat me het meest opviel is hoe ontzettend leergierig de kinderen zijn, en hoeveel waardering je krijgt als je ze weet te inspireren met onderwerpen die het individuele kind aanspreken. Muziek in de klas Zoals de meeste lezers weten ben ik actief in de muziek. Ook daarin zien we dat de beste muziekleraren echte professionals zijn die continu weten te boeien en inspireren. Als het lekker gaat, maar veel belangrijker, juist als het even minder goed gaat of niet zo wil lukken. Het is de combinatie van leraren in het basisonderwijs en muziekleraren die mij geïnspireerd heeft om met een aantal anderen een initiatief op te zetten om muzieklessen in het basisonderwijs in ’s-Hertogenbosch een boost te geven. Iedereen heeft vast al eens gehoord of gelezen dat allerlei onderzoeken aantonen

Gastles Zelf mocht ik afgelopen jaar een gastles Flapdrol geven aan groep 8: uitleg over het gevaar van je mobiel gebruiken in het verkeer. Gewoon een uurtje voor de klas, over een onderwerp dat aansluit op mijn werk.

dat kinderen die een instrument bespelen daar positieve impulsen uit halen. En dat Koningin Maxima zich persoonlijk inzet voor Meer Muziek in de Klas. Muziekakkoord ‘s-Hertogenbosch In ons eigen dorp kwam ik een aantal mensen tegen die professioneel betrokken zijn bij Meer Muziek in de Klas, of muziekonderwijs. De geestelijk vader van Opus Leo (Leo de Bekker) was natuurlijk ook een bekende dorpsgenoot en zijn stichting zet zich ook in voor onderwijs aan jongeren. Met de mensen die ik op die manier ontmoet heb, zijn we een initiatief gestart om Muziekakkoord ’s-Hertogenbosch te proberen van de grond te krijgen en de signalen zijn zeer positief. Hoe mooi zou het zijn als we daarmee binnenkort kunnen zeggen dat we onze leraren in het basisonderwijs een stukje kunnen ontlasten doordat zij vanuit gedreven betrokkenen extra middelen en mogelijkheden aangereikt krijgen om de kinderen op school een extra boost muziekles mee te kunnen geven?! EXEMPEL in Concert Hoe samen muziek maken uiteindelijk kan klinken laat Exempel u zien tijdens twee concerten op zaterdag 28 maart in Perron-3. Hebt u nog geen kaarten, kijk dan op onze website of er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.

GEKKE HOEDJES DAG OP CALEIDOSCOOP OMLOOP VAN EMPEL Ingezonden door Anita van den Berg

Van de redactie

In deze vrolijke tijden, op moment van schrijven de dag vóór Carnaval, kunnen er alleen maar gezellige foto’s geplaatst worden. Met als logo dit keer ons carnavalsembleem! En dan ook nog eens die prachtige datum: 20-02-2020. Om alvast in de sfeer te komen van Het Grote Feest is het Gekke Hoedjes-dag op Caleidoscoop… een heel gezellig gezicht! Er wordt wel gewoon gewerkt deze dag… hoewel het best lastig is leerkrachten serieus te nemen als zij eruit zien als een pinguïn, piloot, cowboy of deftige dame! We hopen dat het mooie carnavalsdagen worden en dat bij het lezen van deze Stempel iedereen nog lekker kan nagenieten! “Geen mooiere val dan Carnaval!”

Omloop van empel 28 juni 2020

Op 28 juni 2020 vindt de zesde editie plaats van hét leukste hardloopfeest in de regio! Al vijf jaar op rij is de Omloop van Empel uitverkocht en dat is iets om trots op te zijn. Inschrijven, ook voor teams! De inschrijving is geopend en je kunt kiezen uit 3 afstanden: 5 km, 10 km en de 10 EMpelse mijl. Ook de wandelaars kunnen meedoen aan de 5 km. En natuurlijk is er ook weer de KidsRun. Nieuw dit jaar is de ‘teaminschrijving’. Hoe dit werkt, vind je op de website: www.wiedaagjijuit.nl. Dus daag je collega’s, buren, vrienden of familie uit om samen mee te doen aan de Omloop van Empel en schrijf je in!

11


NIEUWS UIT DE PAROCHIE Ingezonden door Paula Doorenbosch ; foto pastor door Christel Smits

Vijfjarig priesterschap voor pastor Piet de Jong Vijf jaar geleden was het voortbestaan van de H. Landelinuskerk in Empel nog niet zo zeker. Er was namelijk geen vaste priester meer, maar na een intensief noveengebed kregen we van het Bisdom te horen dat diaken Piet de Jong in mei 2015 tot priester zou worden gewijd en in de H. Landelinuskerk aan de slag zou gaan. Dit nieuws werd in Empel met grote vreugde en dankbaarheid ontvangen. We realiseerden ons dat oprecht gebed veel tot stand kan brengen! Pastor Piet de Jong was in die periode al gepensioneerd. Tijdens zijn huwelijk had hij een studie theologie gedaan, echter na het overlijden van zijn vrouw José bleek deze interesse voorbestemd voor een nieuwe weg in zijn latere leven. Nu is hij inmiddels bijna vijf jaar priester en willen we graag een moment stilstaan bij wat hij voor ons heeft gedaan en voor de Empelse parochiegemeenschap betekent. Met al zijn levenservaring en bestuurlijk talent weet hij goede relaties met mensen op te bouwen, waardoor verbondenheid en saamhorigheid ontstaan. Een herder die oog heeft voor al zijn schapen! Energiek en door God geleid blijft hij enthousiast en heeft hij nog veel nieuwe en mooie ideeën. Op 2 april wordt hij 78 jaar en op 30 mei is hij vijf jaar priester. Dit vieren we op zondag 5 april en op zondag 31 mei. We blijven bidden voor hem en voor alle priesters in onze parochie. Pastor, namens de Empelse parochiegemeenschap heel veel dank voor alles! We hopen de samenwerking nog vele jaren te mogen voortzetten. Heilige Mis iedere dinsdagavond Iedere dinsdagavond is er om 19.00u in de Sint Jozefkapel een Heilige Mis. Eerste Heilige Communie Op zondag 17 mei a.s. is de Communieviering. De mis begint om 10.30u (let op! gewijzigde tijd). Er zijn dit jaar 22 communicanten. Sam’s Kledingactie Op zaterdag 25 april is er weer een kledingactie t.b.v. Mensen in Nood. Er wordt in Empel goed aan meegedaan. U kunt uw kleding, dekens en schoeisel in plastic zakken afgeven voor de kerkdeuren op het plein tussen 10.00u en 11.45u.

THE PASSION Samen kijken, samen op weg naar Pasen. U bent van harte welkom op 9 april vanaf 20:00u in de Landelinus kerk. De uitzending begint om 20.30u.

Zegeltjesactie Plus De zegeltjesactie van de gratis PLUS zegels heeft ruim 60 pakketten opgeleverd. Waarvoor onze dank. Wij hebben er een goede bestemming voor gevonden. Wij danken iedereen die zegels heeft ingeleverd om zo bij te dragen aan het welzijn van een ander en deel te nemen aan een goed doel. Goede week en Pasen Palmpasen zondag 5 april: Intocht van Jezus in Jeruzalem met Palmpasenstokken Gezinsviering om 9.30u. Tevens viering verjaardag Pastor de Jong. Zie bericht elders in De Stempel over het maken van de Palmpasenstokken. Witte Donderdag 9 april: We vieren de instelling van de Heilige Eucharistie door Jezus op de avond voor zijn dood. Ook is er voetwassing (Jezus waste dienend de voeten van de apostelen). Aansluitend is het uitstelling van de Heilige Eucharistie tot 22.30u in het stiltecentrum (m.m.v. het EmMakoor).

Goede Vrijdag 10 april is er om 15.00u een kinderkruisweg waarbij kinderen met hun ouders worden uitgenodigd om stil te staan bij het overlijden van Jezus. Ook is er om 19.00u een meditatieve Kruisweg voor volwassenen met muziek, gebed en overweging. Aansluitend is er Kruisverering en kunnen zelf meegebrachte bloemen bij het kruis worden gelegd. Vorig jaar was het heel sfeervol en bijzonder. Stille zaterdag 11 april is er de Paaswake welke begint om 20.30u m.m.v. het EmMakoor. Voorafgaand zal omstreeks 19.45u buiten op het kerkplein het vuur worden ontstoken waaraan de Paaskaars zal worden ontstoken en vervolgens iedereen een kaars ontsteekt. 1e Paasdag zondag 12 april is de Heilige Mis om 9.30u. De kerk biedt u een flesje wijwater aan. 2e Paasdag zondag 13 april is de Heilige Mis om 9.30u. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijzondere vieringen.

PAASEIEREN ZOEKEN Paaseieren zoeken voor kinderen tot en met groep 4 Je grote broer of zus mag ook mee komen helpen of gezellig kletsen met andere broers of zussen. Voor papa en mama is er een bak koffie of thee met wat lekkers. Papa of mama even per email, dopenlandelinus@gmail.com laten aanmelden. Een briefje, met je naam, mailadres en groep, in de postbus van de kerk is ook goed.

13


’T SLOTGAT: UT WAS PASSE & METE Ingezonden door Marcel Mol; fotografie Ruth Prinsloo

21 februari was het dan zover. 27 kinderen!!! Prinsengroep en Slotschatjes, ze waren er klaar voor: carnaval 2020, ’t Slotgat, ut is passe & mete. Na weken van wachten en voorbereiden was het zover: iedereen kon van start en wat was het weer geweldig!!!

Dinsdag De dag waarop we traditiegetrouw een zieke en de laatstgeborene bezoeken. Samen met onze Prins Dennis d’n Twidde en Adjudant Stijn eerst op pad naar Tess, de Slotgatbaby. Papa en mama zijn echte carnavalsvierders en vinden ons bezoek prachtig. Onze Prins en Adjudant laten zien dat ze ook als oppas ingezet kunnen worden. Vervolgens naar het Breeakkerhuis. Mensen die, bij het zien van de Prins, Adjudant en Slotschatjes, hopelijk weer beelden van vroeger op hun netvlies krijgen. We zien links en rechts in ieder geval een glimlach verschijnen. Daarna richting Piet van den Oord. Hij heeft onlangs een nieuwe heup gekregen en is alweer redelijk opgeknapt. Toch willen we hem bezoeken vanwege alle hulp die hij en Ria ons altijd bieden. Dinsdagmiddag vervolgens de matinee. Ook dan loopt het weer gezellig vol in het Slotbuitershof.

Vrijdag Vrijdag startten we met een bezoek aan KC Caleidoscoop waar onze Prins Dennis d’n Twidde voor het eerst binnen ’t Slotgat zijn officiële opwachting maakte. Vervolgens door richting KC ‘t Wikveld aan de Meerwijkweg waar het ook een drukte van belang was. Onze Slotschatjes konden in hun programma zelfs nog een bezoekje aan de Zeis gepland krijgen. Daarna zoals gebruikelijk weer een prachtige optocht door de Slotgatse straten met alle basisschoolleerlingen. Heerlijk om dat rondje rond de Brink te lopen met al dat publiek. De kinderen uit de bovenbouw feestten daarna gelijk door in D’n As. Wat een feestje weten ze daar met z’n allen te bouwen. Aansluitend meteen door naar het carnavalsbal van Emplina. Ieder jaar wordt het daar een beetje drukker. Een mooie ontwikkeling. Als aan het eind van de middag het programma erop zit, hebben de kinderen een eerste indrukwekkende dag achter de rug. Zaterdag Tijd voor de ZaterdagMiddagShow met jonge talenten uit ons eigen Slotgat. Wat een superleuke middag is dat toch. Kinderen die dansen, playbacken en zelfs live zingen. Wat was het gezellig voor jong en oud in een zeer goed gevuld Slotbuitershof. De mensen die er na die middag nog niet genoeg van hadden konden direct door met ’t Slotgat Gaot Dur. Een feestje voor iedereen die nog niet naar de stad wil en in eigen dorp de gezelligheid van carnaval wil beleven. Zondag De weersvoorspellingen hielden we al tijden in de gaten! Storm Ellen ligt op de loer en we hebben besloten om de Intocht van Prins Dennis d’n Twidde anders te organiseren én de optocht af te lasten. Om 14.11u vormen bijna alle carnavalsvierders in D’n As een erehaag. Zo worden Prins Dennis d’n Twidde, Adjudant Stijn en de rest van de Prinsengroep en Slotschatjes verwelkomd, nadat onze Prins in een prachtige Hotrod is gearriveerd. We maken er een geweldige middag van in ’t Slotbuitershof, terwijl buiten de regen, hagel en wind regeren. Maandag Een mooie gevulde dag in ’t Slotgat met een andere opzet dan andere jaren. We nodigen alle inwoners van ’t Slotgat uit, jong en oud, door elkaar. Eerst katerblaosen met koffie, soep en een broodje en voor sommige al een eerste biertje. In de zaal zitten en staan de mensen door elkaar. De Kupkes laten weer eens horen wat een lekker stukske muziek ze kunnen maken. Echt een mooie carnavalsochtend. Als de Kupkes richting stad vertrekken, beginnen we met onze lunch en komt meneer pastoor zijn woordje doen. Ook dat hoort erbij en hij weet de lachers op zijn hand te krijgen. Na de drukte met muziek kun je ineens een speld horen vallen, want de carnavaleske bingo is gestart. De Stichting heeft een aantal mooie prijzen geregeld waar om gespeeld wordt. ’s Avonds weer een ander beeld met de jeugddisco! Op stevige beats wordt er door de jeugd tot 16 volop gesprongen en gedanst. Ook zij hebben een mooie avond.

Afscheid en GeisePieterverbranding In de zaal nemen we afscheid van de Prinsengroep en dan is het weer tijd voor de GeisePieterverbranding. Omdat de Prinsenwagen zondag niet heeft kunnen rijden, hebben we besloten een klein rondje te rijden met de hele Prinsengroep, voorafgegaan door VC De Viskus. De Slotvoogd neemt de Sleutel terug in ontvangst en onze Prins houdt zijn afscheidsspeech. Dan steekt Niels de GeisePieter aan. Daarmee is Carnaval 2020 helaas weer voorbij. Ut was passe & mete, maar we hebben alle feestvreugde, lol en plezier erin weten te stoppen. Dankwoord en motto 2021 Namens Prins Dennis d’n Twidde, Adjudant Stijn, GeisePieter Niels, Slotkwekker Janne, Het Gevollug en de Slotschatjes, willen we alle ouders, begeleiders, bouwploeg, verkeersregelaars, sponsoren, mensen van D’n As en alle stille krachten op de achtergrond hartelijk bedanken voor deze geweldige carnaval. Op naar 2021 met ons nieuwe motto: ’t Slotgat hèd de wind meej !

15


INFORMATIEAVOND ALCOHOL- EN DRUGSGEBRUIK Ingezonden namens het Buurtteam door Michel Lensen

Hoe help ik mijn geliefden, familie, vrienden of buren? Op woensdagavond 25 maart is er weer een ‘Thuis in...’ voor inwoners van Empel en Maaspoort. Deze keer gaat de avond over overmatig gebruik van alcohol en drugs en wat je kan doen voor mensen om je heen die moeite hebben met het matig of niet gebruiken van deze middelen. We hopen het natuurlijk niet, maar de kans dat u in uw omgeving iemand (een partner, kind, buurman/ -vrouw, familielid of vriend(in)) kent die problemen heeft met alcohol of drugs is best groot. In 2018 dronk ruim 8% van de 18+’ers overmatig, met name mensen onder de 30 jaar. Dit betekent dat in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen regelmatig te veel drinkt. Soms is dit best moeilijk om aan te zien, laat staan te bespreken. Je gunt mensen hun gezondheid, maar hoe maak je dit bespreekbaar? En welke hulp is er eigenlijk voorhanden? Op deze avond zijn er sprekers die ervaring hebben met overmatig alcohol- en drugsgebruik. Zij het als ervaringsdeskundige of als professional. Stichting Ismes en Novadic Kentron komen hier graag over vertellen. Daarnaast zal ook de GGD het e.e.a. uiteenzetten over dit onderwerp. U krijgt die avond de kans vragen te stellen, nadat zij eerst informatie hebben gegeven over de beschikbare hulpverlening. Dat kan in de vorm van lotgenotencontact zijn, maar ook individuele hulp. Zij geven ook bruikbare tips en handvatten voor uzelf. Vanaf 19.15u kunt u bij De Schans binnenlopen bij deze ‘Thuis in overmatig alcohol- en drugsgebruik’ van Buurtteam Maaspoort/ Empel. De avond eindigt rond 21.00u. Toegang is gratis; wij zorgen voor koffie en thee. Het is voor ons fijn als u zich wel even aanmeldt. Dat kan via michellensen@farent.nl of 06-54784859.

‘VAN WIE IS DIE STRING?’ Van de redactie

De nieuwste voorstelling van Theatergroep IMPLA ‘Van wie is die string?’ is een hilarische komedie van Rob van Vliet. Een wervelende en zeer vlotte, eigentijdse klucht van een auteur die al een indrukwekkend oeuvre op zijn naam heeft staan. Jort, Frans en Rien zijn een avondje flink doorgezakt met een aantal mannen! De vrouwen waren in die tijd een weekendje naar Amsterdam geweest, om te shoppen. Als de heren weer bij kennis zijn, kunnen ze zich weinig van de vorige avond herinneren! Maar dat er flink gefeest is, staat wel vast: overal ligt rommel, zoals lege bierflesjes en lege pizza-dozen. Er ligt zelfs een rode string! Hoe die daar gekomen is? De heren hebben werkelijk geen idee. Er waren toch alleen mannen op het feest?! Dan blijkt dat de dames eerder thuiskomen. Paniek in de tent! Wie ruimt de zooi op! Ze huren een schoonmaakster in, ene Svetlana. Zij komt voor ‘de grote beurt’. Dat is het begin van allerlei misverstanden, roddels en achterklap. Want de dames komen thuis en zien de puinhoop en….de rode string! En dat pikken ze natuurlijk niet. Kom dus kijken in SCC D’n As in Empel op 21, 27 of 28 maart. Kaarten zijn online te reserveren via de website en ook verkrijgbaar bij Greenstyling en Bakkerij Erkeland. 17


COLOFON

AGENDA Op basis van uw aanmeldingen aan redactie@empelsnieuws.nl

De Stempel is een uitgave van en voor Empelnaren.

Datum

Activiteit

Plaats

21, 27 & 28 maart

Impla speelt “Van wie is die string?”

SCC D’n As

20, 21 & 27 maart

Jubileumuitvoering Rosmalense Komedie

Perron-3 / Den Durpsherd

28 maart

Exempel in Concert

Perron-3, Rosmalen

22 t/m 29 maart

Inschrijfweek Empelse Doe Dagen

empelsedoedagen.nl

24 maart

Bestuursraadvergadering om 20.00u

Brink 7

25 maart

Informatieavond hoe te helpen bij alcohol- SCC De Schans (Maaspoort) en drugsgebruik

4 april

Palmpasenstokken maken om 13.30u

9 april

EO The Passion Live op scherm vanaf H. Landelinuskerk 20.00u

12 april

Paaseieren zoeken: kinderen t/m groep 4 H. Landelinuskerk [11-12u]

25 april

Sam’s Kledingactie [10.00-11.45u]

Plein H. Landelinuskerk

17 mei

Eerste Heilige Communie om 10.30u

H. Landelinuskerk

Wikveld (Meerwijkweg)

ROSMALENSE KOMEDIE VOOR DE 35E KEER Ingezonden door Véronique van Erp

Rosmalense Komedie, in 1984 opgericht als toneelvereniging De Plattelanders, maakt zich op voor haar jubileumuitvoering. Ze spelen hun 35e toneelstuk op 20 en 21 maart in Perron-3 te Rosmalen en op 27 maart in Den Durpsherd te Berlicum. De regie is wederom in handen van Petra Kagchelland. Elk jaar doet het gezelschap haar uiterste best om een verrassend stuk neer te zetten. Haar doel? Het publiek een leuke avond laten beleven, vol hilarische en herkenbare momenten. Met het jubileumstuk “Maleisië is zo gek nog niet” lijkt dat ook dit jaar weer goed te komen. Het stuk speelt zich af op een onbewoond eiland, waar diverse mensen aanspoelen nadat hun cruiseschip gezonken is. Wie het tv-programma Expeditie Robinson wel eens heeft gezien, weet wel een beetje wat voor ludieke situaties dat kan opleveren! Voor meer informatie over Rosmalense Komedie en haar jubileumuitvoering kun je terecht op: www.rosmalensekomedie.nl.

Kopijsluitingsdata 2020 10 jan / 28 febr / 3 april / 15 mei / 19 juni / 28 aug / 9 okt / 20 nov Jaargang 40 - nr. 2 18 maart 2020 Eerstvolgende editie 22 april 2020 6-wekelijks gratis huis aan huis bezorgd Verspreidingsgebied Empel, Oud-Empel, Gewande en Krommenhoek Oplage 2450 stuks Redactieadres (ook voor Stempeltjes en Lief en Leed) Marjos le Duc Zeewaardin 4 5236 EG Den Bosch redactie@empelsnieuws.nl Bezorgklachten secretaris@empelsnieuws.nl Commerciële advertenties adverteren@empelsnieuws.nl Adverteren al vanaf € 12,- ex. btw Bijdragen Vrijwillige bijdragen zijn welkom op NL03 RBRB 0698 5842 79 t.n.v. De Stempel, Den Bosch. Druk Drukkerij van der Heijden Voorbehoud De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anoniem ingezonden kopij wordt niet geplaatst.

Vrijdag Zaterdag Vrijdag

20 maart 21 maart 27 maart

Perron-3 Perron-3 Den Durpsherd

Zaal open om 19.45 uur | Aanvang 20.00 uur | Entree € 12,50

Kaartverkoop

www.rosmalensekomedie.nl

Perron 3

www.perron-3.nl rechtstreeks aan de kassa telefonisch 073-8507550

Den Durpsherd

www. durpsherd.nl kaartverkoop@durpsherd.nl rechtstreeks aan de kassa (telefonisch niet mogelijk)

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De Stempel is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en aangeleverde teksten en foto’s. Door inzending verklaart de afzender de Stempel te vrijwaren van beeld- en auteursrechtelijke aanspraken van derden.

19


Profile for Redactie de Stempel

De Stempel 2020 editie 2 maart  

Dorpsblad van Empel editie 2 - 18 maart 2020

De Stempel 2020 editie 2 maart  

Dorpsblad van Empel editie 2 - 18 maart 2020

Advertisement