Page 1

Historia Contemporània.  Florida  Secundaria.  Centre  de  Secundària.  Catarroja  

    EXERCICI  D’ANÀLISI  i  COMENTARI  DE  TEXT   PROCEDIMENT  PER  ANALITZAR  i  COMENTAR  UN  DOCUMENT  ESCRIT     1. Classificació  del  text   -­‐ Tipus  de  font:  primària  o  secundària.   -­‐ Tipus  de  text:  pel  seu  contingut.   -­‐ Context  històric:  situar  el  text  en  el  període  històric  (tema  i  aspectes   rellevants).   -­‐ Identificar  l’autor:  individual  o  col.lectiu;  conegut  o  desconegut.   -­‐ Destinatari:  persona  o  grup;  públic  o  privat.   -­‐ Finalitat:  explicar  l’objectiu,  propòsit,  allò  que  l’autor  vol  comunicar.   2. Anàlisi  del  text   -­‐ Subratllar  vocabulari  clau,    idea  principals  de  cada  parràgraf  o  part  i  les   idees  secundàries.   -­‐ De  què  tracta:  fer  un  breu  resum   3. Redactar  el  comentari    introducció  (anàlisi  del  text  i  identificar  el  tema),  desenvolupament   (explicació  de  les  causes,  esdeveniments  o  procés,  conseqÜències)  i   conclusions  (importància,  valoració  històrica)    

 


1.-­ Classificació  del  text.  Després  d’identificar  el  text  i  de  llegir-­‐lo,  contesta:   TIPUS DE FONT: es tracta d’una font primària (font de l’època, escrita en el període al que correspon la informació que aporta) o d’una font secundària (document historiogràfic o investigació escrit per un historiador o altre autor posterior als fets exposats al text)?

    TIPUS DE TEXT: pel contingut, es tracta d’un document JURÍDIC, (constitució, lleis, decrets, tractats, ordres) POLITIC (discursos, plamflets, proclames, manifests), ECONÒMIC (contractes, compravendes, donacions...), TESTIMONIAL (memories, cartes, autobiografies...) DEMOGRÀFIC, PERIODISTIC, TRACTAT POLÍTIC, FILOSÒFIC...?

      CONTEXT HISTÒRIC (enquadrament espaciotemporal): cal situar el text en el període històric rellevant (tema) que tinga a vore amb el contingut concret del text. Per això, has de fer una breu redacció d’allò més general (identificar el tema) a allò més concret relacionat amb al text que s’analitza. Indica també altres fets importants relacionats.

                  AUTOR: Ës individual o col.lectiu? Si és un autor conegut, cal fer una breu biografia amb les dades més importants i la seua relació amb el text.

      DESTINATARI: persona o grup? privat o públic?

      FINALITAT: amb quin objectiu es va fer el text, quin propòsit tenia l’autor o o autors?

     


2.-­ Anàlisi  del  text   - EXPLICACIÓ DE personatges, llocs, paraules clau, termes historics que apareixen en el text.

- RESUM DEL TEXT: Per faciltar el resum, cal primer vore si en el text es poden distingir parts, i subratallar per extraure la idea o idees principals i secundàries. Idea o idees principals:

Idees secundàries

I ara fes un breu resum del contingut (no caure en l’error de repetir el text (copiar) o dir el mateix (parafrasejar). Cal fer una breu descripció del seu contingut: de què tracta?

                           


3.-­ Comentari   - Es tracta d’elaborar una redacció per desenvolupar el tema relacionat amb la font analitzada. - Per realitzar el comentari has de tindre en compte: . Utilitzar la informació de la font analitzada. . Integrar els teus coneixents del tema . Seguir la segÜent estructura: Introducció: anàlisi del text i el context històric (identificació del tema) Desenvolupament: els antecedents (referència a les causes llunyanes o profundes i les pròximes o conjunturals; fet o fets del procés; conseqÜències. No has d’oblidar fer referència al text analitzat. Conclusions: es tracta de fer un balanç resumit, i de fer una valoració del propi text o del procés explicat (importància, transcendència....). No és una opinió personal

Revolucio Russa-comentari text  

Exercici de comentari del text Peticions dels obrers al Tsar Nicolau II 1905

Revolucio Russa-comentari text  

Exercici de comentari del text Peticions dels obrers al Tsar Nicolau II 1905