Page 1

Algunes de les vostres redaccions a partir de la información de l’esquema de la indústria

El sector secundari agrupa les activitats econòmiques encarregades de la transformació dels béns i recursos del medi natural (matèries primeres) en productes elaborats o semielaborats. Les matèries primeres ja siguen vegetals, animals o minerals serveixen de base a la indústria perquè siguen aptes per al consum humà. La transformació de les matèries primeres necessita energia que és proporcionada per les fonts d’energia (renovables o no renovables) La transformació d’aquestes matèries es produeix a les indústries i els productes que allí es fabriquen s’anomenen manufactures. Les indústries segons el productes que fabriquen es classifiquen en: - indústria pesant quan elabora productes que serveixen de primera matèria per a altres indústries (productes semielaborats) - indústria lleugera o de bens de consum quan elabora productes destinats al consum directe a través dels mercats Eva Giner La indústria engloba el conjunt d’activitats necessàries per a transformar una primera matèria en un producte. 3r ESO


Per a que les indústries fabriquen un producte necessiten primeres matèries que són recursos que s’obtenen de la natura, ja siguen vegetals, animals o minerals. Per a que es duga a terme l’anterior procés, les indústries fan servir fonts d’energia per al funcionament de la indústria, el transport… i que poden ser renovables -es regeneren gràcies als cicles naturals i que es poden explotar sense que s’acaben- i no renovables -no es regeneren o el seu cicle tarda segles a completar-se-. Una vegada les indústries tenen les primeres matèries i fonts d’energia necessàries, duen a terme el procés fabricació. Els productes poden ser elaborats que són que s’utilitzen directament, o semielaborats que són que utilitzen unes altres indústries.

les de els els

Quan estan creats els productes es distribueixen segons el tipus. Si és elaborat ja està preparat per a vendre’s i es distribueix al mercat, i si és semielaborat es distribueix a un tipus d’indústria anomenada lleugera, que elabora els productes per al mercat. Alberto Manzano 3r ESO


La indústria és el conjunt d’activitats necessàries per a transformar una primera matèria en un producte. Per a que siga possible, necessita primeres matèries, que són els recursos que s’obtenen de la natura, i fonts d’energia, que són els recursos que permeten obtindre energia útil per al funcionament de la indústria. Gràcies a les matèries primeres i a les fonts d’energia és possible la fabricació de productes, que poden ser elaborats o semielaborats. Els productes elaborats són els que s’utilitzen o es consumiexen directamente, per exemple les conserves alimentàries, i els semielaborats són matèries primeres per a una indústria, per exemple la cel.lulosa per a la indústria paperera. Després, els productes elaborats van a parar al mercat per a vendre’ls i tindre beneficis, i els productes semielaborats van a parar a la indústria lleugera, que és la indústria que elabora productes destinats al consum directe. Claudia Baranova 3r ESO

la indústria  
la indústria  

redaccions alumnes