Page 1

3r ESO  Assignatura  Ciències  Socials.  Geografia.  Florida  Secundària.  Guia  informativa.          

CONTINGUTS:   En  el  primer  trimestre   • El  Medi  Físic  Mundial  i  Europeu:  característiques,   climes,  factors  i  elements  del  clima  i  paisatges,   l’impacte  de  les  activitats  humanes   • El  Medi  Físic  d?Espanya:  relleu,  hidrografia,  clima  i   paisatges  naturals.  El  Medi  Fisic  de  la  CV   • L’activitat  econòmica:  la  produccio  i  fases,  tipus   d’activitats  econòmiques,  factors  productius,   l’economia  de  mercat,  agents  econòmics,  el  mercat   laboral   • El  sector  primari:  les  activitats  del  sector,  el  sector   en  l’actualitat,  factors  i  elements  del  paisatge  agrari   En  el  segon  trimestre     • El  sector  secundari:  concepte,  les  activitats  del   sector,  les  matèries  primeres,  fonts  d’energia,  tipus   d’indústria  i  tendències  actuals,  factors  de   localització,  els  problemes  mediambientals   • El  sector  de  serveis:  el  sector  en  l’actualitat,  les   activitats  del  sector,  la  importància  econòmica  del   turisme  i  les  tendències  actuals   • .El  comerç:  concepte,  les  tendències  actuals,  les   organitzacions  supranacionals   • Les  noves  tecnologies  de  la  informació  i   comunicacions  i  els  mitjans  de  comunicació  de   massa  

HABILITATS,  DESTRESES  I  ACTITUDS  A  DESENVOLUPAR     Competències  especifiques  de  l’àrea:     -­‐ Comunicació  lingüística:     Adquisició  d’un  vocabulari  bàsic  de  la  matèria   Adquisició  habilitats  per  utilitzar  diferents  formes  de  discurs   (descriure,  exposar,  explicar)   Argumentar  amb  coherència  i  exemples  adients   Descriure  elements  geogràfics  de  l’espai     -­‐ Competència  social  i  ciutadana   Comprensió  de  la  realitat  econòmica  i  social,  actual  i   històrica,  del  món  en  què  es  viu   Expressar  les  pròpies  idees  i  escoltar  i  respectar  les  dels   altres   Treballar  en  equip  de  manera  constructiva  i  col.laborativa     -­‐ Coneixement  i  interacció  amb  el  medi     Coneixement  de  l’espai  on  es  desenvolupen  les  activitats   humanes   Procediments  de  localització,  observació  i  interpretació  dels   espais  i  paisatges,  reals  o  representats   Coneixement  de  la  interacció  home-­‐medi  i  l’impacte   resultant   Analitzar  l’acció  dels  éssers  humans  en  l’espai  i  en  la   utilització  dels  recursos   Adquisició  d’actituds  acurades  vers  el  mediambient     -­‐ Tractament  de  la  informació  i  competència  digital   Destreses  per  a  l’obtenció  i  comprensió  de  la  informació  de   fonts  escrites,  gràfiques,  audiovisuals  tant  en  paper  com  en   les  noves  TIC   Distingir  els  aspectes  rellevants  de  la  informació  dels  que  no   ho  són   Establiment  de  criteris  per  a  la  selecció  de  la  informació  de  

INSTRUMENTS  D’  AVALUACIÓ       • Control  de  continguts  de  les  unitats   • Activitats  de  les  unitats  proposades  al  llibre   • Activitats  del  blog  de  l’aula  de  Socials   • Treballs  en  equip   • Participació  activa  a  classe      


En el  tercer  trimestre   • El  subdesenvolupament,  els    països  desenvolupats,   els  indicadors  de  desenvolupament   • Un  món  globalitzat:  concepte,  les  dades  de  la   globalització,  els  agents  de  la  globalització,   conseqüències   • Els  problemes  del  món  actual      

les diverses  fonts   Interpretació  de  llenguatges  icònics,  simbòlics  i  de   representació  (cartogràfic  i  imatges)     -­‐ Competència  matemàtica   Operacions  senzilles  amb  magnituds,  percentatges  i   proporcions   Nocions  d’estadístiques  bàsiques,  ús  d’escales  numèriques  i   gràfiques   Representació  gràfica  d’informació  numèrica     -­‐ Aprendre  a  aprendre   Estratègies  per  organitzar  la  informació  (resums,  esquemes   o  mapes  conceptuals)   Buscar  les  causes  o  factors  d’un  fet,  esdeveniment  o  procés   Solucionar  problemes  de  forma  autònoma  i  prendre   decisions  

    ACTIVITATS  D’ENSENYAMENT-­APRENENTATGE       Les  activitats  d’ensenyament-­‐aprenentatge  de  l’assignatura  es  poden  classificar  en:   o Presentació  i  explicació  dels  continguts  utilitzant  el  propi  llibre  de  text  i  recursos  digitals  diversos  d’elaboració  pròpia  o  d’altres  professors  i  portals  educatius   o Selecció  d’aquelles  activitats  proposades  al  llibre  de  text  que  desenvolupen  les  habilitats,  destreses  i  actituds  descrites  en  les  competències   o Activitats  a  l’aula,  individual  i/o  en  parelles  i  posterior  correcció  i  posada  en  comú   o Activitats  proposades  al  blog  de  l’assignatura  que  complementen  els  continguts  per  realitzar  a  casa  o  a  l’aula   o Activitats  interactives  d’autoaprenentatge  i  autoavaluació   o Treballs  grupals  d’un  tema  realitzats  en  diversos  suports  i  posterior  exposició  a  l’aula    

http://socialsbloc.blogspot.com/    


programa Socials 3ESO  

guia informativa de la programació de l'assignatura de Ciències Socials 3r d'ESO