Page 1

Geografia d’Espanya. T reball en grup. 2n de Batxillerat L’ACTUAL ORGAN I TZACIÓ TE RR I TOR IAL DE L’ESTAT. ELS DESEQU I L I BR IS TERR I TOR IALS

1

OBJECTIU: Explicar l'organització territorial actual de l'Estat Espanyol com a resultat d'un procés històric complex que va originant fronteres interiors, i conéixer la creació de sentiments de pertinença a un territori (nacionalisme i regionalisme).

QUÈ? Cada grup elaborarà una presentació d'un dels apartats del tema. La presentació es pujarà a la carpeta habilitada a https://www.floridacampus.com/ i es lliurarà una còpia en paper.

COM? Disseny i contingut de la presentació: - Haurà de tindre homogeneïtat i amb el fons, color i tamany de la lletra que facilite la bona visió en ser projectada. - Títol del tema, del contingut concret, els autors i el curs - Esquema o mapa conceptual que jerarquitze, ordene i relacione els conceptes/idees. - Caldrà situar en el temps el contingut que s'explica. - Redacció de frases curtes, concises, amb un màxim de 2-3 per cada diapositiva. - Definició dels conceptes necessaris. - Mapes i imatges per a il.lustrar oportunament el contingut. - Altres elements complementaris. - Una conclusió.

FONTS I RECURSOS - Llibre de text de Geografia d'Espanya i d'Historia de'Espanya - Material proporcionat. - Articles de la Constitució relacionats amb el tema: http://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978/T %C3%8DTULO_VIII:_De_la_Organizaci%C3%B3n_Territorial_del_Estado - Mapes: - http://clio.rediris.es/n32/atlas_espana.htm http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/cartoteca.html

AVALUACIÓ:


Geografia d’Espanya. T reball en grup. 2n de Batxillerat L’ACTUAL ORGAN I TZACIÓ TE RR I TOR IAL DE L’ESTAT. ELS DESEQU I L I BR IS TERR I TOR IALS

2 L'avaluació es basarà en el que s'ha descrit a l'apartat COM, així com el grau de domini dels continguts per part de tots els membres del grup durant l'exposició.


Geografia d’Espanya. T reball en grup. 2n de Batxillerat L’ACTUAL ORGAN I TZACIÓ TE RR I TOR IAL DE L’ESTAT. ELS DESEQU I L I BR IS TERR I TOR IALS

3

TEMA L’ACTUAL ORGANITZACIÓ TERRITORIAL. ELS DESEQUILIBRIS TERRITORI 1.- LES ARRELS HISTÒRIQUES a. La formació dels regnes cristians a l'Edat Mitjana i l'organització territorial.

b. Edat Moderna: de la federació de regnes al centralisme borbònic: • •

c. • •

d. • • •

l'organització política del segles XVI-XVII els Decrets de Nova Planta i les conseqüències. L'Edat Contemporània: la divisió provincial de 1833 context: revolució burgesa i centralisme liberal la divisió provincial de Javier de Burgos i criteris. El segle XX: Els regionalismes durant la Restauració. L'estat regional de La II República: estatuts i projectes autonòmics truncats. El franquisme: nacionalisme espanyolista.

2.- L'ACTUAL ORGANITZACIÓ TERRITORIAL a. La transició democràtica i la Constitució de 1978: - Estat democràtic. - Model d'estat territorial. b. La formació de les Comunitats Autónomes: - El procés i els criteris utilitzats. - Les autonomies: competències i institucions. 3.- ELS DESEQUILIBRIS TERRITORIALS a. Econòmics i socials. b. Població. b. Cooperació i cohesió interterritorial.

L'actual organització de l'Estat Espanyol  

Geografia d'Espanya.Treball en grup. 2n de batxillerat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you