Page 1

La globalització  té  inconvenients  en  general.     Als   països   subdesenvolupats   no   ha   arribat   a   la   població,  ja  que  no  tenen  mitjans  per  a  accedir  a   les  noves  tecnologies.   Augmenten   les   diferències   económiques   entre   les   persones.   Les   recessions   económiques   es   contagien   amb   més   facilitat   pel   fet   d’estar   interconnectades  les  economies  mundials.     Amb  aquesta  inestabilitat  económica,  augmenten   la  precarietat  laboral  i  ,  per  tant,  la  pobresa.   Creix  l’intercanvi  desigual,  és  a  dir,  el  comerç  en   el   qual   es   generen   diferències   pel   que   fa   als   productes  que  s’intecanvien  i  pel  que  fa  als  preus   L’intercanvi   desigual   es   produeix   entre   el   països   industrialitzats  i  el  menys  desenvolupats,  ja  que   els   primers   fixen   els   preus   de   compra   de   les   primeres  matèries  que  adquireixen  al  segons.

La globalitzacio, inconvenients  

Problemes del mon actual. Els efectes negatius de la globalitzacio.