Page 1


NORMES DE CONVIVÈNCIA A. Desplaçaments: 1. Caminar correctament pels passadissos. 2. Pujar i baixar les escales sense córrer i alçant els carros de les motxilles. 3. Baixar les escales per la part de la paret i pujar-les per la part de la barana.

B. A les aules: 1. Abandonar les aules una vegada acabades les classes, en el cas de que no estiga el/la mestre/a. 2. Deixar l’aula ordenada en acabar la sessió de matí i vesprada. Pujar les cadires al migdia a juny i setembre i de vesprada d’octubre a maig.

C. Als serveis: 1. 2. 3. 4.

Romandre als serveis només el temps necessari. Deixar obertes les portes dels serveis després d’utilitzar-los. Utilitzar el paper higiènic correctament. Tirar aigua després d’utilitzar el servei.

D. Durant les activitats acadèmiques: Al recinte escolar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Seguir en tot moment les indicacions del personal docent del centre. Parlar amb veu baixeta. Demanar la paraula per a parlar. Escoltar en silenci quan parla altra persona. Respectar les opinions dels altres. Mantenir endreçat el prestatge, la reixeta i el material. Complir amb les responsabilitats assignades. Fer un ús correcte del material i mobiliari de l’escola. Respectar les pertinences de tothom. Fer totes les activitats acadèmiques amb rapidesa, cura i silenci. Dur el material necessari per realitzar les diferents activitats.

Fóra del recinte escolar 1. Seguir en tot moment les indiccions dels mestres, monitors, etc. 2. Respectar les normes del lloc on anem i de les activitats en les que participem. 3. Complir les normes de convivència establertes al nostre centre.

E. Educació i convivència en pau: 1. Parlar al personal de l’escola educadament (mestres, conserge, educadores, cuineres, netejadores). Tema de salutacions, entrades i eixides de les aules, respectar els espais que estan ocupats, etc. 2. Resoldre els conflictes evitant les faltes de respecte i les agressions físiques.


F. Al pati: 1. Respectar l’organització dels jocs de pati i els horaris. 2. Jugar a les zones autoritzades. NO a la zona d’Educació Infantil ni a les tancades (darrere de 4 anys, darrere de 3 anys i darrere del menjador). 3. Evitar passar i/o jugar a l’aparcament i a les zones de jardí. 4. Respectar les xarxes i les proteccions de les rampes i porteries de bàsquet. 5. Utilitzar les papereres. 6. Utilitzar les rampes i els parcs assignats a cada curs. No es pot pujar amb patins. 7. No s’ha de llançar pedres a l’aire.

Les bicicletes 1. La porta d’entrada de bicicletes és la que dona junt al parc i Carretera de les Corregudes. (Horari: 8’50/9’05, 16’25/16’40, al migdia no s’obri). 2. El pas per la zona prohibida serà a peu, i a tot el pati es respectarà qui va caminant. 3. Durant l’horari escolar no es poden tocar les bicis ni entrar a l’aparca bicis. No tocar ni la bicicleta pròpia.

G. Menjador: 1. 2. 3. 4. 5.

No es pot traure cap producte mengívol al pati ni cap cosa del menjador. Respectar a les educadores, cuineres i companys/es. Fer un ús correcte dels aliments (no es deuen llançar). Menjar correctament. Parlar amb veu baixeta.

H. Altres: 1. Està totalment prohibit dur i fer ús, en qualsevol activitat escolar, de càmeres de fotos o qualsevol aparell que grave àudio i/o vídeo sense autorització del professorat del Centre. 2. Està totalment prohibit dur i fer ús, en qualsevol activitat escolar, de telèfons mòbils sense autorització del professorat del Centre.

Mesures correctores: 1. La gravetat de les conductes, que no s’ajusten a aquestes normes, vindrà donada per lo disposat al reglament de regim interior del centre. 2. Les mesures correctores s’ajustaran a la gravetat de la conducta. 3. Si per qualsevol circumstància se li lleva a un/a alumne/a algun objecte, pel seu ús inadequat o per no complir la prohibició de dur-lo a l’escola, en cap cas li serà tornat.

Normes de convivència  
Advertisement