Page 1

INFORME D’AVALUACIÓ TRIMESTRAL 1r Trimestre Curs: 2013-2014 Grup: 5é B 20 de desembre de 2013 Tutora: Empar Jiménez Alumne/a: __________________


Situació acadèmica de l’alumne/a: _________________________________

nº _____

NEE Reforç educatiu Educació Compensatòria Logopèdia Claus d’avaluació: Controls i treballs: 60%

A: Àmpliament aconseguit

Hàbits de treball: 20%

B: Aconseguit

C: Aconseguit amb dificultat

Comportament: 20%

D: No aconseguit

Els percentatges són orientatius. La nota final de cada trimestre podrà variar depenent de la valoració general que el/la professor/a faça de l’esforç i el progrés individual de cada alumne/a.

HÀBITS DE TREBALL

CONTROLS I TREBALLS

CONEIXEMENT DEL MEDI

COMP.

CONTROLS I TREBALLS

C

D

A

B

C

D

Participació positiva a classe i en les activitats extraescolars Treball diari a classe i a casa: realització, correcció i material Cooperació en el treball per parelles i/o en grup Grafia, ortografia, ordre, presentació i correcció del quadern Acceptació i compliment de les normes de convivència +

Hàbits de treball: _____

+ Comportament: _____

MATEMÀTIQUES

HÀBITS DE TREBALL

B

Controls de les unitats Treballs de les unitats: individuals i/o en grup Observació, experimentació, treta de conclusions, confecció de mapes, gràfics, ... Tractament de la informació i competència digital (informàtica)

Controls i treballs: _____

COMP.

A

Controls de les unitats: - Nombres - Operacions - Resolució de problemes - Mesura i càlcul de magnituds - Geometria - Tractament de la informació, atzar i probabilitat Treballs de les unitats: individuals i/o en grup Participació positiva a classe i en les activitats extraescolars Treball diari a classe i a casa: realització, correcció i material Cooperació en el treball per parelles i/o en grup Grafia, ortografia, ordre, presentació i correcció del quadern Acceptació i compliment de les normes de convivència Controls i treballs: _____

+

Hàbits de treball: _____

+ Comportament: _____


HÀBITS DE TREBALL

CONTROLS I TREBALLS

VALENCIÀ

COMP.

CONTROLS I TREBALLS

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Participació positiva a classe i en les activitats extraescolars Treball diari a classe i a casa: realització, correcció i material Cooperació en el treball per parelles i/o en grup Grafia, ortografia, ordre, presentació i correcció del quadern Acceptació i compliment de les normes de convivència +

Hàbits de treball: _____

+ Comportament: _____

CASTELLÀ

HÀBITS DE TREBALL

B

Controls de les unitats: - Parlar, escoltar i conversar - Comprensió de textos - Composició de textos - Educació literària - Coneixement de la llengua - La llengua com instrument d’aprenentatge Treballs de les unitats: individuals i/o en grup

Controls i treballs: _____

COMP.

A

Controls de les unitats: - Parlar, escoltar i conversar - Comprensió de textos - Composició de textos - Educació literària - Coneixement de la llengua - La llengua com instrument d’aprenentatge Treballs de les unitats: individuals i/o en grup Participació positiva a classe i en les activitats extraescolars Treball diari a classe i a casa: realització, correcció i material Cooperació en el treball per parelles i/o en grup Grafia, ortografia, ordre, presentació i correcció del quadern Acceptació i compliment de les normes de convivència Controls i treballs: _____

+

Hàbits de treball: _____

+ Comportament: _____

CONTROLS I TREBALLS

ANGLÉS Control de les unitats: - Vocabulari - Comprensió oral - Comprensió escrita - Expressió escrita Interaccions orals Treballs

HÀBITS DE TREBALL

Atenció i participació positiva Treball diari: realització, correcció i material

COMP.

Acceptació i compliment de les normes de convivència Controls i treballs: _____

+

Hàbits de treball: _____

+ Comportament: _____


PLÀSTICA TREBALL

HÀBITS DE TREBALL

COMP.

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Aplicació de la tècnica adient Presentació del treball amb gust, cura i originalitat Participació positiva a classe i en les activitats extraescolars Treball diari a classe: realització i material Cooperació en el treball en grup Acceptació i compliment de les normes de convivència Treballs: _____

+

Hàbits de treball: _____

+

Comportament: _____

CONTROLS I TREBALLS

MÚSICA

HÀBITS DE TREBALL

COMP.

Interpretació de les cançons amb bona emissió vocal Interpretació correcta de les lliçons de flauta dolça Realització dels treballs Participació positiva a classe Treball diari a classe i a casa: realització, correcció i material Acceptació i compliment de les normes de convivència Controls i treballs: _____

+

Hàbits de treball: _____

+ Comportament: _____

ARTÍSTICA:

PLÀSTICA - MÚSICA =

HÀBITS

Assimilació de conceptes i reflexió del continguts Du el material i entrega de treballs de manera adequada Desenvolupament motriu adequat a l’edat Interés per l’Educació Física i l’esforç Preocupació per la higiene personal i compliment de rutines

COMPORTAMENT

CONTINGUTS HABILITATS

E. FÍSICA

Control en les situacions de cooperació/competició Participació i treball en equip Comportament adequat amb els companys/es Continguts-habilitats (30%): _____ + Hàbits (20%): _____

+

Comportament (50%): _____

HÀBITS DE TREBALL

CONTROLS I TREBALLS

CIUTADANIA

COMP.

Controls de les unitats Treballs de les unitats: individuals i/o en grup Participació positiva a classe i en les activitats extraescolars Treball diari a classe i a casa: realització, correcció i material Cooperació en el treball en parelles i/o en grup Grafia, ortografia, ordre, presentació i correcció del quadern Acceptació i compliment de les normes de convivència Controls i treballs: _____

+

Hàbits de treball: _____

+ Comportament: _____

ALTRES Entrega dels controls signats per la família, correccions, notificacions... amb puntualitat

Ús de l’agenda L’assistència a classe és: normal - irregular - retards freqüents - absentisme Observacions:

Informe trimestral 5é  
Informe trimestral 5é  
Advertisement