Page 1

Boek een reis met en

win een koelkast* van Smeg! * Model FAB28, geldt alleen voor de basiskleuren. Info en reglement op: nlbe.emozioni.be/ win-een-smeg-koelkast

INDIVIDUELE- EN GROEPSREIZEN YOUR STYLE OF TRAVEL

FAB28RIT1

§ 12130583

Koelkast stijl jaren ’50 met vriesvak Energieklasse A++

SMEG BELGIUM NV Industriezone Puurs 560 Schoonmansveld 12 2870 Puurs Tel. 03 8609696 Fax 03 8860666 www.smeg.be info@smeg.be

01/01/2014 01/01/2015


CONDIZIONI GENERALI DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

Stranden, langs de Adriatische en de Middellandse kusten, onder de mooiste van Europa, dorpjes waar de terrasjes tot leven komen in de avondkoelte, steden die getuigen van een roemrijk verleden door hun architectuur en hun historische overblijfsels, grandioze landschappen, een immense culturele en artistieke rijkdom, altijd levendige tradities, een zonnige doch fijne keuken waaraan elke regio, van de Alpen tot Sicilië, haar persoonlijke toets weet te geven, schitterende wijnen, hartelijke mensen, de “dolce vita”; dit alles heeft Italië voor u “in petto”. Er zijn duizenden redenen om ons prachtig land te ontdekken. Italië betekent levenskunst en verrukking, emoties waarvan u heel lang de herinnering zult blijven koesteren, zoals Goethe en Stendhal het ons voordeden. Marco Montini Directeur Italiaanse Nationale Dienst voor Toerisme Belux

Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. Artikel 2 Promotie 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering; c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract. Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. Artikel 5 Totstandkomen van het contract 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Artikel 6 De Prijs 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. Artikel 7 Betaling van de reissom 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11. Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. 2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen. Artikel 13 Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing. Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Artikel 16 klachtenregeling 1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Artikel 17 Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02/206.52.38 fax: 02/206.57.74 e-mail: verzoening.gr@skynet.be Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: - telefoon: 02/206 52 37 (9u tot 12 u) - fax: 02/206 57 74 - Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel - e-mail: clv.gr@skynet.be Verant. uitgever : Gennaro Bilotta en Toni Arioti EMOZIONI© van Mundomania bvba / Nieuwkerkenstraat, 29 / B-9100 Sint Niklaas Lic 7091 / BE 080 988 996

SPECIFIEKE VOORWAARDEN EMOZIONI Artikel 1 : de prijs 1. De prijzen zijn per persoon per nacht (behalve anders vermeld in de prijzentabel) ; de diensten die inbegrepen zijn, zijn vermeld in de tabellen. De vermeldingen « laagseizoen », middenseizoen » en « hoogseizoen » verwijzen naar de prijs per persoon in een dubbelkamer, respectievelijk van de laagste naar de hoogste. De kortingen in de rubriek « uw voordeel » zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld. 2. Emozioni is niet verantwoordelijk voor kosten die voortvloeien uit vertragingen wegens weersomstandigheden, technisch defect, stakingen, oorlog of uurswijzigingen. 3. De prijzen die telefonisch medegedeeld worden door onze reservatiedienst zijn onderworpen aan wijzigingen. De prijzen van onze geschreven offertes zijn onderworpen aan beschikbaarheid bij reservatie. 4. Dossierskosten van 5 euro per persoon voor reservaties zoinder transport van minder dan 7 nachten (deze kosten hebben geen betrekking op de kosten van de leveranciers die medegedeeld zullen worden op moment van reservatie) met een maximum van 20 euro per dossier. 5. Dossierskosten voor reservatie van evenementen zoals een concert, een opera of een sportevenement zullen bij reservatie medegedeeld worden. 6. De prijzen zijn gebaseerd op de transportkosten en brandstoffen gekend op datum van de publicatie van de brochure (februari 2012) 7. Een voorschot van 30% is verschuldigd bij reservatie (75% indien het een korting « Early booking » betreft) met een minimum van 150 euro per persoon. Het saldo is een maand voor afreis verschuldigd Artikel 2 : Formaliteiten 1. Voor Italië, deel uitmakend van het Schengenbied, kunnen reizigers voorzien van een identiteitsbewijs dat geldig is in Belgie naar Italië reizen zonder specifieke formaliteiten. Reizigers van niet belgische nationaliteit dienen bij het Italiaans Consulaat te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen ; een verblijfsvergunning is geen identiteitsbewijs. Voor reizen van minderjarigen dienen de ouders of anderen kennis te nemen van de vereiste formaliteiten bij hun gemeente. Zij moeten in ieder geval in het bezit zijn van een identiteitsbewijs met foto. 2. Huisdieren moeten in regel zijn met de hygiëne- eisen en vaccinatie. Emozioni aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of problemen vanwege de vervoerder. Artikel 3 : Bagage Gelieve kennis te nemen van het reglement voor wat objecten betreft die niet in de bagage of in de cabine mogen vervoerd worden. Voor elk object buiten standaard formaat gelieve ons te informeren, zelfs indien het binnen het toegelaten gewicht is (bijv fietsen, golfclubs, enz) In geval van verlies of beschadiging moet de reiziger een verklaring bij de betreffende vervoersmaatschappij invullen : zonder dit document is het onmogelijk een compensatie te bekomen. Artikel 4 : Uurroosters De vermelde uurrroosters zijn indicatief. Zij kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan buiten onze wil. Artikel 5 : Annulatie en wijzigingen door de reiziger De reiziger kan op elk ogenblik vragen om zijn reis te annuleren of te wijzigen ; de kosten daaruit voortvloeiend zijn de volgende (te betalen zelfs indien de annulatie te wijten is aan heirkracht of een ongeval). De kosten die de touroperator al heeft gemaakt voor de reservering en die niet terugbetaalbaar zijn (vliegtickets, spektakels, enz.) zijn te betalen en zijn niet opgenomen in de onderstaande vermelde sancties. Wijziging hotel (sancties per persoon) Administratieve wijziging (bijv naamswijziging) 25 Euro Wijziging reservatie tot 8 weken voor aankomst 25 Euro* 55 dagen – 28 dagen 50 Euro* 27dagen– 15 dagen 100 Euro* Vanaf 14 dagen voor vertrek 125 Euro* Annulatie hotel (sancties per persoon) Annulatie reservatie tot 8 weken voor aankomst 50 euro 55 dagen – 28 dagen 30%* 27 dagen – 15 dagen 50%* 14 dagen - 7dagen 75%* Vanaf 6 dagen voor vertrek 100% Andere wijzigingen (sancties per persoon) Wij zullen de kosten aanrekenen die aangerekend worden door de provider plus 25 euro administratieve kosten. *in deze kosten zijn de verschillende tarieven voortvloeiend uit de wijziging niet inbegrepen en voor annulatie zal een minimum van 50 euro per persoon gefactureerd worden. Artikel 6 : Verantwoordelijkheid 1) Emozioni is niet verantwoordelijk voor onvoorziene omstandigheden, zoals nieuwe reglementen of bestellingen, ongevallen, epidemieën, oorlogen, enz, alle gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van de Touroperator inbegrepen en onverwachte toeslagen zowel voor het transport als voor de accomodatie. 2) Deze brochure werd opgesteld volgens de informatie die wij tot 6 maanden voor zijn publicatie verkregen. Indien er wijzigingen mochten zijn met betrekking tot de aangeboden diensten zal Emozioni een Errata opstellen (zie artikel 9) 3) Bouwwerkzaamheden : het is altijd mogelijk dat er in de omgeving van uw hotel werkzaamheden aan de gang zijn om de snelwegen te verbeteren of andere redenen. Emozioni kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 4) Vluchtwijzigingen : eventuele wijzigingen kunnen geschieden, dikwijls onaangekondigd, met als gevolg het verlies van uw correspondentievlucht : Emozioni zal U assisteren in samenspraak met de luchtvaartmaatschappijen, waarvan het reglement toepasselijk zal zijn in dit specifiek geval. Artikel 7: Klachten 1) De lokale vertegenwoordiger, waarvan de gegevens vermeld zijn op de reisdocumenten, moet onmiddellijk door de reiziger geïnformeerd worden indien er een eventueel probleem is. 2) Terugbetaling voor niet geleverde diensten moeten door de provider ter plaatse verzekerd worden. 3) Voor elk geschil, niet opgelost door de geschillencommissie is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd. Artikel 8 : Kleine huisdieren Vliegtuig : het transport van kleine huisdieren (max 5 kg) in cabine is onderworpen aan een aanvraag bij de luchtvaartmaatschappij die kan weigeren vanwege interne aanverwante redenen of veiligheidsregels. Hotels : In bepaalde hotels zijn kleine huisdieren (max 5 kg) toegelaten (vermeld in de beschrijving) ; in ieder geval zijn huisdieren nooit toegelaten in het restaurant of aan het zwembad. Artikel 9 : Errata Bepaalde informatie in deze brochure kan een wijziging ondergaan hebben na publicatie van de brochure maar voorkomend in zijn geldigheidsperiode : Emozioni zal in dit geval aan alle reiskantoren een Errata versturen die ook op zijn website www.emozioni.be zal verschijnen.


Inhoud

I Vostri Vantaggi (Uw voordelen) I Nostri trasporti (Hoe Italië te bereiken) Viaggiare in auto (Naar Italië gaan met de auto) Viaggiare in treno (Italië per trein) Venice Simplon Orient Express Spa en Wellness Sport & events Onze tours Italië à la carte

X

X

Campania Napoli Sorrento Amalfi Capri Ischia

91-102

X

X

Friuli Venezia Giulia

À la carte

X

X

Emilia-Romagna Riviera Adriatica, Bologna, Ferrara

49-51

X

X

Lazio Roma

83-90

X

X

Laghi del Nord Maggiore, Orta, Como, Iseo, Garda

32-36

X

Liguria Riviera Ligure

52-56

X

Lombardia Milano, Bergamo

37-39

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trentino Alto Adige

À la carte

Toscana Firenze

57-70

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28-31

118-138

X

X

X

X

Sicilia E Isole Eolie

X

X

X

139-146

X

X

X

76-78

103-112

X

X

Marche

Puglia

X X

Piemonte e Val d’Aosta Torino, Langhe Sardegna

X

Charme bestemmingen

113-117

Luxresort

Calabria

X

Villa's en woningen

X

X

Agrotoerisme

X

X

Family resort

Bergen en vulkanen

X

Duiken

Zee

X

Trekking

Culturele ontdekking

78-82 113-117

Wellness

Kunststeden

Abruzzo Basilicata

Bike

PAGINA’S

Om uw ideale bestemming beter te kiezen

Golf

Algemene reisvoorwaarden

Begeleiden reizen

I Nostri Prezzi (Nuttige informatie)

Small cruises

4 - 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - 26 27 - 146 147

Inleiding

X

X

X

X

X

X

X X

X

Umbria

71-75

X

X

40-48

X

X

X

Val d’Aosta

À la carte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

Veneto Venezia

X

X

X

X

X

X

X

Pictures by : ©Mundomania, ©Piero Principi (Frasassi), Orient Express, Gennaro Bilotta, Toni Arioti, Franco Di Luca, © concept & design: Gabriele Pellegrini (e-VIVA.be), lay out: Eva Nowosielska-Falconieri

3


Informazioni utili Voor reservatie van een opera, een concert of een sportevenement rekenen wij 25 euro dossierkosten per persoon aan (dergelijke reservaties maken wij enkel in combinatie met een verblijf).

City-tax De Italiaanse steden hebben een soort verblijfstaks ingevoerd. Deze taks moet ter plaatse betaald worden en kan niet in België aangerekend worden.

Reisverzekering

Hoe berekent u uw prijs? De hotelprijzen zijn per persoon per nacht, volgens de aangegeven formule. Voor residenties zijn de prijzen per appartement. De seizoenen geven de eerste en de laatste nacht van een periode aan. Kinderen genieten bijna altijd van kortingen met twee betalende volwassenen op één kamer: tenzij anders vermeld gelden de kortingen op de basisprijs (logies en ontbijt, half pension of vol pension).

Toeslagen, kortingen en prijsvariatie We hebben ons beperkt tot de essentie in onze brochure. Voor meer gedetailleerde informatie over toeslagen, kan u steeds onze website raadplegen www.emozioni.be.

Dossierkosten Emozioni kan voor u minimum 2 nachten reserveren. Voor elke reservatie minder dan 7 nachten en zonder transport rekenen wij 5 euro per persoon dossierkosten aan, met een maximum van 20 euro.

Onze prijzen zijn exclusief reisverzekeringen. Emozioni heeft een overeenkomst met De Europese om u vóór, tijdens en na uw vakantie te beschermen. Wij stellen u polissen voor die correct de risico’s dekken bij annulering, onderbreking, bijstand en bagage. Elke annuleringsverzekering dient op moment van reservatie ondertekend te worden. Aarzel niet om ons te contacteren.

Uw reisagent, de beste partner voor uw vakanties Een reisagent is niet noodzakelijk iemand die alle antwoorden kent gezien het over uw vakanties gaat en u beslist, maar het is eerder de ideale partner om te definiëren “waar, wanneer en hoe” uw vakantie zou moeten zijn. Hier zijn enkele voorbeelden van wat een reisagent u kan bieden:

Kennis : of hij kent uw bestemming persoonlijk of hij kent de specialist die de bestemming kent, maar voor alles ziet hij uw verwachtingen.

Professionele garanties : om het beroep uit te oefenen moet een reisagent heel wat weten door studies en/of door een jarenlange ervaring.

Financiële garanties : een reisbureau moet zich verzekeren tegen insolvabiliteit en garanties bieden. Dit alles maakt u immuun voor alle “virtuele” verrassingen.

Tijd : uw tijd is geld; uw reisagent helpt u sneller en efficiënter, verspil dus zelf geen kostbare tijd. Ook de reisagent zijn tijd is geld.

Verzekeringen : bent u zeker dat u verzekerd bent tegen alle risico’s? Uw reisagent kan u adviseren en u begeleiden om de meest passende formule te kiezen.

4

www.emozioni.be


I vostri Vantaggi Uw vakantie bij ons boeken betekent ook dat u meegeniet van de voordelen die Emozioni heeft bekomen in hotels, logementen en bij de georganiseerde reizen. Dit geldt voor alle vakanties in de brochure, op de site www.emozioni.be en alle aanbiedingen à la carte, die u wenst te vragen. Hier volgt een gids om beter onze kortingen en onze prijstabellen te begrijpen:

EB10

EB betekent een « vroegboeking ». Het cijfer duidt de korting aan die men krijgt op de prijs als men voor een bepaalde datum boekt (bv. EB10 voor 31/3 is een reductie van 10% bij een reservatie voor 31 maart). Dit type korting houdt in dat men het totaalbedrag van het verblijf moet betalen op moment van de boeking.

3+1

Geniet van éen dag gratis vakantie. In bepaalde periodes bieden hotels een gratis dag aan voor verblijf van een zekere duur : hier bijvoorbeeld bij 4 nachten 1 nacht gratis. De gratis nacht, is altijd de goedkoopste als er sprake is van een prijsverschil.

1+1

Hotels bieden in het algemeen kortingen aan voor kinderen die bij 2 volwassenen logeren. Dit symbool duidt de reductie aan voor 1 kind

HMP

FRP

CH100

www.emozioni.be

op de kamer bij 1 volwassene.

Honey Moon Privileges : onze partners hebben altijd speciale aan-

dacht voor koppels op huwelijksreis. Een fles spumante, prosecco of een fruitmand op de kamer. Het zelfde geldt ook voor huwelijksverjaardagen.

Family Room Plan, sommige hotels bieden een speciale familieprijs aan : bijvoorbeeld 2 volwassenen en 2 kinderen betalen evenveel als 3 personen als ze verblijven in een familiekamer.

Gratis kinderen in een kamer met 2 volwassenen : het aanbod is wel begrensd in leeftijd en vaak beperkt tot het derde kind (het 4de kind krijgt een kleinere korting).

SPA

Enkele hotels bieden de klanten van Emozioni gratis toegang tot hun wellnesscenter (sauna en fitness).

REST

Enkele hotels bieden korting aan in hun restaurant of in een restaurant in de buurt afhankelijk van de verblijfsduur.

TRF

Enkele hotels bieden aan de gasten van Emozioni een gratis shuttle aan om naar de stad, de luchthaven of elders te gaan.

5


Come usare i nostri transporti Met het vliegtuig Emozioni is partner van Alitalia en Brussels Airlines, twee klassieke luchtvaartmaatschappijen met de meeste verbindingen naar Italië. Alitalia, de nationale Italiaanse maatschappij heeft lijnvluchten vanuit Brussel naar Roma Fiumicino en Milano Linate. Van hieruit kan je naar alle Italiaanse streken met zeer interessante uren. Bovendien heeft Alitalia nu ook een directe verbinding met Venetië. SN Brussels Airlines verzekert verschillende directe verbindingen met Italië, zoals Rome, Milaan, Venetië, Turijn, Bologna, Firenze, Napels, Lamezia Terme, Palermo en Catania. Sommige bestemmingen hebben dagelijks een vlucht. De prijzen variëren naargelang het aantal plaatsen op het vliegtuig, de kerosinetoeslag of luchthaventaksen.

Met de trein Laatste nieuwkomer in de spoorwegfamilie is Thello, een groep die een nachtverbinding verzorgt tussen Parijs en de voornaamste Italiaanse steden in Noord- en Midden-Italië met couchette met 2 of om te delen. Bovendien wordt zich verplaatsen in Italië van een stad naar de andere steeds eenvoudiger dankzij de hogesnelheidstreinen die de grootste steden verbinden (zie p.8 voor onze gecombineerde treinreizen.) Tenslotte mag men de droomtrein niet vergeten, de Venetië Simplon Orient Express (zie p.9) die van Parijs naar Venetië reist.

6

Emozioni kan uw reservaties verzorgen in combinatie met een verblijf in één van onze hotels.

Met de boot Voor de liefhebbers van autoreizen zijn er ook verschillende veerboten die het vasteland verbinden met de grootste eilanden: Sicilië, Sardinië en Elba. Altijd in combinatie met een hotelverblijf kunnen wij voor u een plaats op de veerboot boeken.

Autoverhuur Wij kunnen voor u autoverhuur verzorgen over heel Italië. In onze formules is altijd een franchise voor antidiefstal en aangerichte schade(TP en CDW) inbegrepen. De verhuur is met onbeperkt kilometerverbruik en tweede chauffeur gratis (behalve als anders vermeld). Wij zoeken voor u de beste voorwaarden die de markt aanbiedt, maar wij hebben vooral het voordeel de wegen te kennen en u zo de meest geschikte wagen aan te raden aangepast aan het parcours.

www.emozioni.be


Viaggiare in auto Naar Italië gaan met de auto Verschillende Italiaanse regio’s zijn op een «doenbare» afstand met de auto: vooral dan de meren in het Noorden (op 800 km, het Comomeer en het Lago Maggiore, 1000 km het Gardameer), vervolgens Toscana, de Bloemenrivièra, Piemonte en Lombardije.

De etappes Wij raden altijd aan, vooral als je eindbestemming Toscana of een ander deel van de laars is, in etappes te rijden. Als u een etappe wilt maken van twee of drie dagen is het Comomeer, niet ver van de grens een goed idee. Naast de hotels in de brochure kunnen wij u nog andere hotels in Comostad aanraden. Als u daarentegen aleen een overnachting wilt, dan zijn de AS-HOTELS een goede oplossing om in de buurt van Milaan te stoppen, zonder te ver van de weg af te rijden en toch van een zeker comfort te genieten. Voor prijzen raadpleeg onze site www.emozioni.be.

Met de boot Het is ook mogelijk om met de auto naar de grote eilanden met de auto te reizen. Voor Sardinië kan men inschepen in Genua of Livorno; dit geldt ook voor Sicilië. Enkele maatschappijen maken een overtocht naar Sardinië overdag in vier uur, maar wij raden de nachtelijke overtocht aan, iets langer maar minder tijdverlies. Naar Sicilië duurt de overtocht 20 uur vanuit Genua. Nog een mogelijkheid is eerst naar Napels te rijden en daar om 20u in te schepen en de volgende ochtend aan land te gaan in Palermo.

Nuttige informatie De wegcode is volledig in overeenkomst met de Europese wegcode en het Belgische rijbewijs (Europees formaat) is geldig om in Italië te rijden. Het wettelijk toegelaten maximum alcoholgehalte is 0,5 promille. De maximumsnelheid op de autosnelweg is 130 km/u en het gebruik van de standlichten is verplicht. Let zeker goed op de signalisatie in de steden met beperkt verkeer en enkel voor geautoriseerde voertuigen. De Italianen, vooral in het Zuiden, rijden eerder op een chaotische manier: wij raden toch aan de wegcode te respecteren en geen voorrang van rechts te nemen. Men rijdt wel niet echt snel in de steden in het Zuiden. De prijs voor diesel benadert op dit moment (december 2012) 2 euro per liter, ook de benzineprijs is heel hoog. Alle Italiaanse autosnelwegen zijn betalend, behalve die van Palermo-Reggio Calabria (enkel aan te raden voor lokaal verkeer). In Sicilië zijn ze bijna allemaal gratis behalve tussen Messina-Syracuse en Messina-Palermo.

www.emozioni.be

7


Viaggiare in treno Per trein van de ene stad naar de andere De grote Italiaanse steden, van Napels tot Milaan, van Venetië tot Rome, van Firenze tot Bologna zijn allemaal verbonden door hogesnelheidstreinen. De Eurostar is de bekendste en maakt deel uit van Trenitalia, de nationale spoorwegen, terwijl Italo NTV de nieuwe maatschappij momenteel op de lijn Milaan-Napels rijdt (halte in Bologna, Firenze en Rome). Deze formule laat u toe twee, drie of vier kunststeden te bezoeken en u snel te verplaatsen van stadscentrum naar stadscentrum.

Formules Wij stellen u enkele formules voor, maar werken ook graag uw ideeën uit. U kan hotels kiezen en combineren met transport. De formules 3* en «charme» omvatten 7 nachten kamer en ontbijt en treintickets. De «luxeformule» omvat ook privétransfers in de steden. De «charmeformule» brengt 4* en luxe 5* hotels.

Venetië-Firenze-Rome

Rome-Napels

2 nachten in Venetië: logies in gekozen hotel

4 nachten in Rome: logies in gekozen hotel

2 nachten in Firenze: VenetiëFirenze met de Eurostar (1 trein/uur - duur 2h08-260 km)

3 nachten in Napels: Rome-Napels met de Eurostar (1 trein/uur - duur 1h10-230 km)

3 nachten in Rome: Firenze-Rome met de Eurostar (2 treinen/uur duur 1h30-278 km) Formule 3* vanaf 548 Eur / Formule charme vanaf 698Eur / Formule luxe vanaf 1.090Eur

8

Formule 3* vanaf 498Eur / Formule charme vanaf 748Eur / Formule luxe vanaf 1.090Eur

Andere mogelijke combinaties Met de hogesnelheidstrein kan men nog andere combinaties kiezen: Milaan-Bologna-Firenze; Venetië-Bologna-Firenze; Milaan-Firenze-Rome; Milaan-Rome-Napels; Venetië-Bologna-Firenze; enz… Aarzel niet ons een prijsofferte te vragen!

www.emozioni.be


Venice Simplon Orient Express Deze luxetrein, geboren uit Engelse en Belgische passie, vertegenwoordigt één van de meest fascinerende reizen van het oude continent. Hij doorkruist Centraal-Europa en door zijn stijl, comfort en kwaliteitsservice verandert het zich louter verplaatsen in aangenaam reizen. Geniet elk moment van de dag en zie hier wat je elke dag meemaakt…

Parijs-Venetië Ga ’s avonds aan boord in Parijs voor het diner en ‘s ochtends rijdt je door de Alpen en tegen de avond ben je in la Serenissima Serenissime, Venetië (2 dagen en 1 nacht)

Venetië-Parijs Vertrek in de ochtend naar Verona en Innsbruck. Een dag breng je door in de magische sfeer van deze droomtrein. ‘s Ochtends aankomst in Parijs.

Speciale routes

Hotels en transfers

Profiteer van de Venetië Simplon Oriënt Express om kunststeden te bezoeken zoals Praag, Wenen of Budapest. De Venetië Simplon Oriënt Express gaat van Venetië naar jouw lievelingsstad of je kan 2 nachten verblijven op de trein voor je terug naar Parijs vertrekt.

Emozioni kan in Venetië voor u een hotel boeken, transfers, excursies of concerten regelen en ook een vlucht vanuit Venetië boeken. Dit geldt ook voor Praag, Wenen en Budapest.

De Orient Express en Emozioni De Orient Express vertegenwoordigt in Italië magie en uitzonderlijke gastvrijheid. Ga op zoek in onze brochure naar Hotel Splendido in Portofino (p. 43), Hotel Cipriani in Venetië (p. 33), de Villa San Michele in de heuvels van Firenze (p. 49), het magische Caruso Belvedere aan de Amalfitaanse kust (p. 33) en in Taormina het Grand Hotel Timeo en de Villa Sant’Andrea (p.103)

Parijs-Venetië VSO157C

Venetië-Parijs VSO158C

Maart, 20 en 27 April, 3, 10, 17 en 24 Mei, 1, 15, 22 en 29 Juni, 12, 19, 26, Juli, 17 en 24 Augustus, 14 en 21 September, 18 Oktober, 9, 16 en 30 November, 6

Maart, 19 en 26 April, 2, 9, 16, 23 en 30 Mei, 21 en 28 Juni, 11, en 18 Juli, 16 en 23 Augustus, 13, 20 en 27 September, 17 en 24 Oktober, 8, 15 en 29 November, 5

www.emozioni.be

Prijs per persoon op basis van een dubbele cabine in euro

Speciale routes vanuit Venetië

Parijs – Venetië of Venetië – Parijs 2 020 Venetië – Wenen– Parijs 2 490 Venetië – Praag – Parijs 2 760 Venetië – Boedapest – Parijs 2 760

Venetië – Parijs: 7 Mei en 22 Oktober Praag – Parijs: 4 Juni Boedapest – Parijs: 7 Mei en 22 Oktober

9


Esperienza Spa & Welness

Abano Terme Toscane

Sardinië

Ischia

Sicilië

Salus per Aqua Italië is een vulkanische regio : dit uit zich niet alleen figuurlijk in het explosieve karakter van de Italianen maar ook letterlijk in de natuur en zijn omgeving. Daarom heeft het vulkanische Italië tal van thermale bronnen. De Romeinen kenden hiervan al de helende werking. Vandaag de dag spelen thermen een belangrijke rol in de behandeling van meerdere ziektebeelden : modderbaden bijvoorbeeld worden aangewend bij de behandeling van artrose. Vandaag zet de moderne filosofie van « wellness » het lichamelijke en psychologische welzijn in het middelpunt en niet alleen voor de behandeling van ziektes. Wellness wordt nu vooral gebruikt als zuivering en ontgifting voor mensen die een gestresseerd bestaan leiden. Thermen dienen tot een betere harmonie tussen geest en lichaam. De weldaad van de mineralen verbeteren het leven van elkeen. En als water gezond maakt, kan de zee dit ook en zo is « thalasso-therapie » ontstaan. Zo kan men naast thermale zwembaden en grotten van verschillende behandelingen genieten : van een simpele massage tot een Kneippkuur of Pilates.

Italiaanse Kuuroorden Er zijn verschillende Italiaanse regio’s waar je kuuroorden kan vinden. We stellen hieronder de belangrijkste voor rekening houdend met het type vakantie dat u wenst

Abano Terme (zie p. 48) Op een uurtje rijden van Venetië bevindt zich Abano, aan de voet van de Colli Euganei, een interessante regio waar u grote kunststeden kan bezoeken zoals Venetië, Padua, Vicenza, Verona en andere kleinere plekjes rond Venetië. Ook de Dolomieten bevinden zich op een 1u30min afstand.

Toscane (zie p. 57-70) Langs de Apennijnen zijn er verschillende kuuroorden te vinden : we hebben een voorkeur voor de thermale bronnen met openluchtzwembad die zich in de Orciavallei bevinden en de Chiantistreek in het Noorden.

Ischia (zie p. 101) Een wellnessverblijf op Ischia is uitermate ontspannend. Dit wondermooie eiland in de baai van Napels biedt een mild klimaat en een kleurrijke vegetatie. Door zijn vulkanische oorsprong heeft het eiland een grillige vorm en dit maakt een rondvaart rond het eiland betoverend. Napels en Pompei zijn niet veraf, maar we raden u aan te genieten van de rust en schoonheid van het eiland tijdens uw verblijf.

Sicilië (zie p. 118-135) Veertig km ten Westen van Agrigento bevindt zich Monte Kronos en de villa Sciacca. We raden u deze plaats aan als u een bezoek aan Sicilië wil koppelen aan een wellnessverblijf.

Sardinië (zie p. 139-146) Dit is de enige bestemming volledig gericht op Thalassa in Italië. Ideaal voor gezinnen : de zee is er subliem en de wellnesscentra zijn tot in de puntjes uitgebouwd.

10

www.emozioni.be


Esperienza sport & events Golf

Kunst en cultuur

Cursussen…

Als u gepassioneerd bent door een fantastische sport als GOLF en u ze ook graag op vakantie zou beoefenen, terwijl uw partner geniet van een heerlijk strand, een toeristische site of gaat winkelen in een middeleeuws dorp, dan heeft EMOZIONI de ideale oplossing voor u. We bieden u een verblijf aan in een resort dat zorgt voor de perfecte combinatie van uw passie en die van uw geliefden (soms ook voorzien van een mooi terrein).

Italië is dikwijls omschreven als een openluchtmuseum. Steeds meer sites zijn te bezoeken na reservatie en wij kunnen deze doen in combinatie met de reservatie van een hotel. Door op voorhand te reserveren kan u het aanschuiven vermijden: in de Uffizi in Firenze en in de Vaticaanse Musea te Rome. Soms is reserveren verplicht zoals il Cenacolo van Milaan en de Galleria Borghese in Rome. Er zijn ook tal van artistieke evenementen: wij kunnen voor u een plaats boeken voor een voorstelling in de Scala van Milaan of in het Teatro San Carlo in Napels. Kamermuziek … in openlucht in het feeërieke kader van de Villa Rufolo in Ravello. In Firenze zijn er in mei ook muziekfestivals en in Umbrië « Umbria Jazz » of het Festival « dei due mondi ».

U kunt ook in Italië veel leren: op zoek gaan naar truffels met een gespecialiseerde begeleider; de kunst van het pasta maken of andere specialiteiten leren bereiden; meewerken aan een didactisch diner om zo de geheimen te ontdekken van Italiaanse gerechten. In Toscana of in Puglia zijn er vaak kookcursussen. Je kunt ook … Italiaans leren. Wij kunnen voor jou een beetje overal in de laars taalcursussen organiseren. Bovendien kan je ook de fauna en flora onderzee ontdekken: Sicilië en Sardinië zijn hét terrein om te leren diepzeeduiken. Als je een beoefend duiker bent kunnen wij voor u een vakantie organiseren op het eiland Ustica bij Palermo of op de Eolische Eilanden.

Incentives, evenementen, huwelijken Bike Italië is het ideale land voor een mooie fietstocht, zowel voor eenvoudige fietstoeristen als overtuigde amateurs die een goed uitgewerkte fietsroute wensen. Van Toscana tot Sicilië, van de Marken tot Abruzzo wachten panoramische en afwisselende routes op u. Onze partnerhotels hebben ook vaak de nodige infrastructuur ontwikkeld. Als u met een groep komt, aarzel dan niet om ons advies te vragen voor uw reis.

www.emozioni.be

Italië is ook het ideale kader voor team building, een incentive voor uw klanten of een eenvoudig cadeau. Een weekend in een Italiaanse villa met een typisch diner en/of bezoek aan een monument kan een mooi verjaardagsgeschenk zijn. Een uitstap met een 4x4 op de Etna of een trekking in de buffelvallei en een typische maaltijd in een agriturismo zijn unieke momenten om een ploeg samen te brengen, net zoals een Vespatour doorheen Rome. Italië is ook het ideale land om te trouwen: de lagune van Venetië, de tuinen van Ravello, het vissersdorpje Portofino zijn feeërieke kaders om de mooiste momenten van uw leven te vieren.

11


Viaggi di gruppo e individuali Op de volgende bladzijden stellen we u een selectie individuele trips en groepsreizen voor georganiseerd door EMOZIONI en zijn partners. Wij zijn ervaren gidsen gepassioneerd door ons land. Langs deze routes willen wij u de ziel van het meest authentieke Italië laten ontdekken. Onze groepsreizen zijn begeleid in het Frans en het Nederlands. Onze gidsen zijn geselecteerd omwille van hun professionaliteit en hun capaciteit om u Italië op de beste manier te laten ontdekken. In ons programma zijn er altijd, naast de klassieke bezoeken, ook typische lokale bezienswaardigheden. Als u er liever individueel op uittrekt, kunnen we voor u een gedetailleerde route uitstippelen die u op eigen ritme aflegt.

Groepsreizen

Supplement vliegtuig per traject in Euro

Luci di Sicilia Sicilië

Pagina 13

Paascruise Middellandse Zee

Pagina 14

Napoli dai mille colori

Pagina 15

Sn Brussels Airlines

Scoperta Eoliana Eolische Eilanden

Pagina 16

L

-40.00

Agri-charme in Sicilia Sicilië

Pagina 17

E

-20.00

T

-10.00

Pagina 18

W

30.00

Pagina 19

V

50.00

Q

70.00

Luci di Puglia

Campania

Puglia

Di Montagna e di mare Abruzzo en Marche

referentieklasse S

Magna Grecia di Sicilia Sicilië

Pagina 20

H B-FLEX U B-FLEX

120.00

Luci di Sardegna Sardinië

Pagina 21

M B-FLEX

160.00

Luci di Toscana Toscana

Pagina 22 Alitalia

Voyages individuels Meren van het Noorden

Page 23

Piemonte Reis van de smaak

Page 24

Lazio

Page 25

Agritoerisme in Italië

Page 26

90.00

referentieklasse X

L

-30.00

W

-15.00

Q

30.00

S

60.00

N

80.00

T

100.00

Symbolen helpen U om de rondreis naar wens te vinden.

12

Cultuur

Intéressant

Heel intéressant

Gepassioneerd

Heel gepassioneerd

Natuur

Intéressant

Mooi

Heel mooi

Magnifiek

Fysiek

makkelijk

Makkelijk-actief

Actief

Heel actief

Wijngastronomie

Maaltijden hôtels

Enkele restaurants

Restaurants en agritoerisme

Restaurants Agritoerisme en degustatie

www.emozioni.be


Viaggi di gruppo

Luci di Sicilia

Culture GARANZIA

Luci di Sicilia 8d/7n

by EMOZIONI

Sicilië doorkruisen in 8 dagen is een ideale manier om een beeld te krijgen van het grootste eiland in de Mediterraanse Zee met bijna 1000 km kustlijn en een grote waaier aan cultuur. In de laatste 2000 jaar hebben alle grote koninkrijken hier hun sporen achtergelaten: de wondermooie Griekse tempels in Europa, Romeinse amfitheaters en villa’s, verschillende Byzantijnse Kerken, paleizen en sublieme Barokke dorpen, enz. Dit alles zorgt ervoor dat Sicilië één van de meest bezochte eilanden is. Maar Sicilië biedt meer dan geschiedenis. Ook de Etna (actieve vulkaan), de prachtige natuur met bijzondere panorama’s, de gezellige en pittoreske dorpjes, lekkere wijnen, fruit en overheerlijke culinaire streekgerechten. Kortom Sicilië is een eiland waar u nooit genoeg van krijgt. le LUCI DI SICILIA.

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in euro Vertrekdata zaterdag – duur 8 dagen / 7 nachten vol pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag SIC8001 – Vertrekdata 19 april, 24 mei en 12 juli 10 mei, 14 juni, 6 en 20 september

Dubbel 1 198.00 998.00

Singel 1 398.00 1 198.00

Tripel 1 148.00 948.00

In de prijs inbegrepen: * Lijnvluchten Brussel / Catania met Alitalia (zie aangewezen vluchten) in klasse X of SN Brussels Airlines in klasse S * Luchthaven en veiligheidstaksen, actuele fueltoeslag : 132.26 Euro/SN 208.63 Euro/AZ * Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met autocar GT en Franstalige begeleiding en gids Niet in de prijs inbegrepen: * Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage * Reisverzekering * Dranken tijdens de maaltijden * Ingangen tot de sites (actueel budget 85.00 Euro) onderdanen van de EU jonger dan 18 jaar en ouder dan 65 hebben bijna overal gratis toegang tot de sites * Alles wat niet vermeld staat in het programma Toeslagen : Alitalia aangewezen vluchten: BRUSSEL/ROME 11H25/13H30 - AZ159 ROME/CATANIA 14H30/15H45 AZ1741 CATANIA/MILANO 10H25/12H15 – AZ7246 MILANO/BRUSSEL 13H30/15H00 AZ7196 Voor andere vluchten is er een toeslag van 45 Euro per vlucht, ongeacht de toeslag voor een andere klasse (zie blz 12) Nota : Om logistieke redenen kan de rondreis in een andere volgorde zijn. Dit zal natuurlijk de inhoud van de bezoeken niet veranderen.

www.emozioni.be

Nature Physique Oenogastronomie 1ste dag / Brussel Catania Aankomst en onthaal, transfert naar het hotel. Avondmaal en overnachting. 2de dag / Syracuse en Noto Syracuse was de belangrijkste griekse stad van Sicilie. Ortigia en de Neapolis zullen U het mysterie van deze oude bevoegdheid onthullen. Niet ver daar vandaan is Noto een magnifieke barokke stad. 3de dag / Piazza Armerina en Agrigento In Piazza Armerina bevindt zich een Romeinse villa van 3 400 m² met mosaïeken in perfecte staat van bewaring. In de late namiddag is de lichtinval ideaal om de mooiste wandeling van de wereld te maken : de Tempelvallei. 4de dag / Selinunte, Segesta en Erice Bezoek aan de Griekse buitenpost van Selinunte en vervolgens voortzetting naar Segesta. Na het bezoek aan de tempel (overeind sinds zijn opbouw!), bezoek aan Erice, een pittoresk middeleeuws gehucht. 5de dag / Cefalù en Castelbuono De oudste Arabisch-normandische kathedraal domineert het vissersdorp van Cefalù. Wij maken een wandeling in de kleine straatjes van dit pittoresk dorp. In de namiddag ontdekking van Castelbuono. 6de dag / Palermo en Monreale Bezoek aan de hoofdstad en zijn historisch centrum. Verrassingswandeling « in het kloppend hart van de stad ». Monreale en zijn prachtige Normandische kathedraal vervolledigt de rondreis van de Normandische monumenten. In de namiddag is er een optionele wandeling mogelijk. 7de dag / Etna en Taormina Beklimming naar de Rifugio Sapienza, op 1920 m hoogte en optionele mogelijkheid om hoger te gaan met de kabelbaan of met 4x4. Taormina, de bloem van de Baai van Napels zal de dag vervolledigen. 8ste dag / Catania Brussel Na het ontbijt, transfert en vertrek naar Brussel.

vanaf €

998 13


100% Italia

MENU Opdat het een authentieke keuken wordt, is er een chef nodig die goed de smaken, geuren, kleuren kent. Emozioni is de specialist voor vakanties in ItaliĂŤ. Deze brochure biedt u overal in ItaliĂŤ vakanties aan, maar op onze website www.emozioni.be vindt u nog meer voorstellen. U vindt er ook de naam van uw favoriete reisbureau. Voor uw veiligheid vertrouw uw vakantie toe aan een reiskantoor. by EMOZIONI

xclusive


Viaggi di gruppo

Napoli dai mille colori

Culture Nature

De drie baaien van Napels 8d/7n min 15 - vertrek 3 mei

by EMOZIONI

xclusive

Napels is de stad van talloze kerken en kapellen, van de voetbal (de gouden tijd was deze waar Diego Armando Maradona speelde, die voor de Napolitanen beter was dan Pelé); het is de stad van de Vesuvius die Pompei liet uitdoven; het is de stad van de muziek, de stad van Caruso en van het San Carlo theater, maar ook van de melodische zangers. Het is ook één van de mooiste italiaanse kunststeden : van de Quartieri Spagnoli tot de Chartreuse van Saint-Martin onthult zij haar geheimen van grote waarde. Het is natuurlijk de stad van de napoletanen, mensen van de zee met een levendige geest. Zij houden van eten, drinken, dansen, zingen en zijn fier op hun stad en trouw aan hun tradities. Dan is er ook het kader : de drie baaien van Napels die lijken gemaakt uit een prachtige afbeelding. Met deze reis bezoekt U ook de andere parels van deze streek : Capri, de parel van de Romeinse Keizers, Paestum, de belangrijkste griekse site van het schriereiland en de Amalfitaanse kust, deze paradijselijke hoek, geplakt tussen de Lattari bergen en de Tyrreense zee, op zoek naar het Zuiden zoals een zon die in de spiegel kijkt.

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Duur 8 dagen / 7 nachten vol pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag CAM9002 3 mei

Dubbel 1 439.00

Single 1 639.00

Triple 1 385.00

In de prijs inbegrepen : * Lijnvluchten Brussel / Napels met SN Brussels Airlines in klasse S * Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend : 132.26 Euro/SN * Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en nederlands­ talige begeleiding en gidsen * 7 overnachtingen zoals vermeld in het programma * 6 middagmalen (dranken niet inbegrepen) Niet in de prijs inbegrepen : * Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage * Reisverzekeringen * Dranken tijdens de maaltijden * Ingangen tot de sites (actueel budget 85.00 Euro) onderdanen van de UE jonger dan 18 jaar en ouder dan 65 ans zijn gratis in de meeste sites * Alles wat niet vermeld is in het programma Toeslag : voor een andere klasse (zie blz.12) / Nota : DE RONDREIS ZAL DOORGAAN MET EEN MINIMUM VAN TIEN DEELNEMERS – Uiterste datum ter bevestiging van de rondreis : 31 maart 2014. Op www.emozioni.be kan u de bezetting van de rondreis volgen. Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan.

www.emozioni.be

Physique Oenogastronomie 3 mei / Brussel Napels Aankomst in de namiddag en transfert naar het hotel, in de regio van Napels. 4 mei / Cuma, Pozzuoli en Solfatara Bezoek van de griekse site van Cuma, zetel van de beroemde Sybil; Pozzuoli met zijn amfitheater en observatie van de vulkanische verschijnselen van Solfatara. 5 mei / Napels Napels is een van de mooiste italiaanse steden : begeleid bezoek van het historisch centrum. Na een pizza, bezoek van het archeologisch museum : dit is één van de rijkste van Italië. 6 mei / Pompei en de Vesuvius Na het ontbijt, check out en vertrek naar Pompei, voor het bezoek van de rijkste en belangrijkste archeologische site van de wereld op de romeinse beschaving. Om de dynamiek van de verdwijning van Pompei goed te begrijpen bezoekn wij ook de Vesuvius. Nadien richting Sorrento en overnachting. 7 mei / Paestum Na Cuma, is Paestum de belangrijkste griekse site van de streek met zijn prachtige tempels. In de streek bezoeken wij ook een boerderij waar de mozzarella van buffelmelk gemaakt wordt (met degustatie). 8 mei / Costa Amalfitana De bergen van Lattari vormen een prachtige kroonlijst rond de zee : de amalfitaanse kust, met zijn pittoreske stadjes en dorpjes, Amalfi, Positano en het sublieme Ravello. 9 mei / Capri Heel de dag gewijd aan het eiland, reeds gekozen door de romeinse keizers als holiday resort. Een wandeling vanaf de Piazetta laat ons toe de bijzondere sfeer van dit paradijselijk hoekje te ervaren. 10 mei / Sorrento Brussel Vrije tijd in de voormiddag om te genieten van het stadje. Nadien transfert en vertrek naar Brussel. Hotels : 3 nachten Napels, 4 nachten Sorrento

vanaf €

1439 15


Viaggi di gruppo

Scoperta Eoliana Culture Nature Physique Oenogastronomie 1ste dag / Brussel – Catania – Lipari/Vulcano Aankomst in de voormiddag en transfert naar de Eolische eilanden voor het verblijf in uw hotel in Lipari of Vulcano. 2de dag / Lipari Half pension in het hotel. In de voormiddag bezoek-wandeling in het centrum met vrije tijd. Optionele mogelijkheid voor een bezoek aan de Citadel en zijn museum. In de namiddag rondrit van Lipari met de bus, met halte aan panoramische punten en in sommige dorpjes. 3de dag / Panarea en Stromboli Half pension in het hotel (avondmaal onder vorm van lunchpakket voor de late aankomst) ‘s Morgens vertrek naar Panarea: U zult de baai van Cal Junco zien. Vrije tijd op het eiland. Voortzetting naar Stromboli. Halte en vrije tijd (mogelijkheid om de beklimming te doen te voet en volgens beschikbaarheid). In de schemering vertrek naar Lipari met halte aan de « Sciara du Focu » om de « vuurfonteinen » te bewonderen. 4de dag / Lipari/Vulcano Vrije dag. Half pension in het hotel. 5de dag / Filicudi en Alicudi Half pension in het hotel. Vertrek naar het westen, vrije voormiddag in het dorp. Boottocht in de namiddag met ontdekking van de scheuren en spleten van het eiland en de grot van « Bue Marino ». Vervolgens voortzetting naar Alicudi en halte op het eiland. Gedurende de excursie is er mogelijkheid tot zwemmen, indien het weer het toelaat. 6de dag / Salina Half pension in het hotel. Vertrek naar Rinella waar U per bus het bezoek aan het eiland begint. U klimt tot Valdichiesa, tussen de twee bergen; In Pollara waar de film « Il Postino » gedraaid werd (film geïnspireerd in een periode van ballingschap van Pablo Neruda). Tenslotte vrije tijd in Marina Salina. In de namiddag terug naar het hotel. 7de dag / Vulcano Half pension in het hotel. Ochtend gewijd aan een boottocht van het eiland Vulcano, beginnend met de kleine Vulcanello. Halte in de kleine haven van Gelso – indien het weer het toelaat. In de namiddag vrije tijd om het eiland te ontdekken : Van de beklimming van de » Grande Fossa » (1h30 / 1h45 H/T), tot de modderbaden of zonnebaden op het zwarte zandstrand. 8ste dag / Lipari/Vulcano – Catania – Brussel Na het ontbijt, check-out en transfert naar Catania voor de terugvlucht naar Brussel. Optionele uitstappen: Museum van Lipari 16.00 Euro, Beklimming van de Stromboli met gids 90 Euro, rondrit van Vulcano per autobus 15.00 Euro.

vanaf €

16

1210

GARANZIA

Scoperta Eoliana 8d/7n

by EMOZIONI

Deze vulkanische archipel ten noorden van de Siciliaanse kust is een echt universum om te delen. Om het goed te kennen is een ontdekkingsverblijf een goede oplossing: 1 week verblijven op één van de twee belangrijkste eilanden (Lipari of Vulcano) en excursies (5 in totaal waarvan 4 per boot) om de andere bewoonde eilanden van de archipel te ontdekken. Een vrije dag om te genieten van het landschap of het dorp Lipari. De kleine eilanden zoals Alicudi en Panarea zullen u verrassen dankzij hun eenvoudige schoonheid. Filicudi en Lipari zijn de bewaarders van de geschiedenis van de archipel, terwijl Salina de grootste (960 meter hoog) en de groenste is. Vulcano en Stromboli tonen u duidelijk het vulkanisme: dampen, een zwembad van modder en prachtige fonteinen van lava.

VERTREKDATA APR MEI 19 03 17 31

JUNI 14 28

JULI 05 12 19 26

AUG 02 09 16 23

SEPT. 06 20

OKT. 04 18

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in euro Vertrekdata zaterdag – duur 8 dagen /7 nachten half pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag Dubbel 4* Dubbel 3*

1 290.00 1 210.00

1 390.00 1 310.00

1 460.00 1 380.00

1 610.00 1 480.00

1 790.00 1 660.00

In de prijs inbegrepen : * Vluchten Alitalia Brussel /Catania via Milaan Linate of Rome klasse X of directe vluchten SN Brussels Airlines in klasse S * Luchthaven- en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend : 208.26 Alitalia / 132.26 SN Brussels Airlines * Transferts bij aankomst en vertrek * Circuit en bezoeken zoals vermeld in bovenvermeld programma * Franstalige reisbegeleider en gidsen Niet in de prijs inbegrepen : * Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage * Reisverzekering * Dranken tijdens de maaltijden * Alles wat niet vermeld staat in het programma Toeslag : Individuele kamer formule 4* / 226.00 Euro – formule 3* 198.00 Euro // Toeslagen vliegtuigklasse pag. 12. Opmerking : Afhankelijk van de weersomstandigheden en de lokale eisen zijn de geplande bezoeken onderhevig aan verandering in het reisprogramma; het gebruik van verschillende vluchten kan leiden tot het verblijf van één nacht op Sicilië. Mogelijkheid om te combineren met een verblijf in Sicilië of Luci di Sicilia (pag. 13).

www.emozioni.be


Viaggi di gruppo

Agri-Charme in Sicilia

Culture

Het Oosten van Sicilie 8d/7n min 10 - vertrek 10 mei

by EMOZIONI

xclusive

Agriturismi zijn boerderijen die, terwijl ze hun landbouwactiviteit verderzetten, een deel van hun gebouwen aangepast hebben voor onthaal. Sommigen zijn charme hotelletjes geworden : overal gaat het om een structuur met een beperkt aantal kamers. Deze rondreis laat U kennismaken met het oosten van Sicilië, met zijn natuurlijke en artistieke schoonheden, maar ook met een knipoog naar het platteland. Bovendien is logeren in een agriturismo direct contact met de lokale bevolking. De rondreis begint in het achterland van Syracuse, het barokke Sicilie, land van hoogvlaktes en prachtige steden. Vervolgens passeert U door het hart van het eiland, een landschap dat U zal verrassen. Het laatste stuk van de reis is gewijd aan de Etna, waar de rijkdom van het land van de lava bijgedragen heeft aan de geboorte van een rijke landelijke cultuur.

Nature Physique Oenogastronomie 10 mei / Brussel, Catania Regio Syracuse Aankomst in de namiddag en transfert naar het hotel, in de regio Syracuse/Noto. 11 mei / Syracuse Pantalica Voormiddag gewijd aan het bezoek van Syracuse : Ortigia, het historisch centrum en de Neapolis of de archeologische zone. Middagmaal in een typische trattoria. In de namiddag bezoek van de site van Pantalica. 12 mei / Syracuse, Piazza Armerina Dag gewijd aan het barokke Sicilië, Noto, Modica en Ragusa Ibla. Middagmaal onderweg. Overnachting in de streek van Piazza Armerina. 13 mei / Piazza Armerina Voormiddag, bezoek van de Villa Romana del Casale en de stad Piazza Armerina. Middagmaal in een typische trattoria. In de namiddag bezoek van Caltagirone.

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in euro Duur 8 dagen /7 nachten vol pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag SIC9004 10 mei

Dubbel 1 290.00

Single 1 490.00

Triple 1 245.00

In de prijs inbegrepen : * Lijnvluchten Brussel / Napels met SN Brussels Airlines in klasse S * Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend : 132.26 Euro/SN * Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en nederlandstalige begeleiding en gidsen * 7 nachten in een agriturismo in half pension * 6 middagmalen in een restaurant Niet in de prijs inbegrepen : * Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage * Reisverzekeringen * Dranken tijdens de maaltijden * Ingangen tot de sites (actueel budget 85.00 Euro) onderdanen van de UE jonger dan 18 jaar en ouder dan 65 ans zijn gratis in de meeste sites * Alles wat niet vermeld is in het programma Supplement : voor een andere klasse (zie blz 12) Nota : DE RONDREIS GAAT DOOR MET EEN MINIMUM VAN TIEN DEELNEMERS – Uiterste datum van bevestiging van de rondreis : 31 maart 2014. Op www.emozioni.be kan U de bezetting van de rondreis volgen. Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan.

www.emozioni.be

14 mei / Piazza Armerina, Etna Vertrek naar de Etna, halte in Catania, daana naar de Riviera van de Cyclops. ‘s Avonds aankomst in de agriturismo, avondmaal en overnachting. 15 mei / Etna Dag gewijd aan de ontdekking van de vulkaan. Wandeling naar de kraters. Optionele mogelijkheid om te klimmen tot 3000m. 16 mei / Taormina In de voormiddag vertrek naar Taormina. Bezoek van de stad en het grieks theater, nadien vrije tijd. In de namiddag bezoek van de kloof van Alcantara. 17 mei / Catania Brussel In de voormiddag een beetje vrije tijd en nadien transfert en vertrek naar Brussel. 2 nachten in de regio Syracuse, 2 nachten in de regio van Piazza Armerina, 3 nachten in de regio Etna/Taormina

vanaf €

1290 17


Viaggi di gruppo

Luci di Puglia

Culture Nature Physique

GARANZIA

Luci di Puglia 8d/7n

Oenogastronomie 1ste dag / Brussel Brindisi Vertrek van Brussel om 11h25 met Alitalia via Rome. Aankomst te Brindisi om 15h55. Avondmaal en overnachting in het hotel. 2de dag / Alberobello Ostuni Alberobello, hoofdstad van de « Trulli » is vandaag een museumdorp. Middagmaal. In de namiddag bezoek van de witte stad Ostuni, en mogelijkheid om olijfolie te proeven.

by EMOZIONI

De hiel van de italiaanse laars wordt bezet door Puglia, een landelijk gebied, cultureel geworteld in de oosterse cultuur en op hetzelfde moment open voor de westerse cultuur. Deze rondreis geeft U een overzicht van deze rijkdom en verscheidenheid : van de barok van Lecce naar de kathedralen, tot aan de zee van het « Keizerlijke Puglia », van Ostuni, de witte stad, tot de grotwoningen van Matera, de « Sassi » (Basilicata), het exoterisme van Fréderic II en de boeren met hun « Trulli ». Een volledige rondreis die U de kans geeft om een fascinerende regio te ontdekken.

3de dag / Matera Altamura In een district van Matera leefden de inwoners in grotten tot de jaren 60 : de « Sassi ». Middagmaal onderweg en in de namiddag bezoek van het mooie dorpje Altamura. 4de dag / Puglia Imperiale Trani, ten noorden van Bari, heeft een prachtige romeinse kathedraal langs de zee. Middagmaal onderweg. In de namiddag bezoek van Castel Monte, gezocht door Fréderic II. 5de dag / Valle d’Itria La journée commence par la visite des Grottes de Castellana. Ensuite déjeuner et continuation vers Martinafranca, jolie ville baroque, considérée la capitale de la Vallée d’Itria. 6de dag / Lecce en Salento Het uiterste zuiden van de streek is de Salento : hier bevindt zich de stad Lecce, artistiek juweel, Otranto, de meest oostelijke stad van Italië en we doorkruisen een panoramische route die ons de ontmoeting van twee zeeën doet ontdekken : de Adriatische en de Ionische. Middagmaal onderweg. 7de dag / Gallipoli en Galatina Het bezoek van de Salento gaat verder met Gallipoli (de mooie stad) en Galatina, klein middeleeuws juweel. Middagmaal onderweg. 8ste dag / Brindisi Brussel Een beetje vrijde tijd in de voormiddag en vervolgens transfert en vertrek naar Brussel met Alitalia via Rome om 16h45 (aankomst om 23h30). Vluchturen kunnen steeds wijzigen buiten onze wil om. Deze rondreis is gegarandeerd voor vertrek vermeld in het frans. Wij kunnen deze organiseren in een andere taal à la carte. 4 nachten in Castellaneta Marina, 3 nachten in regio van Lecce.

vanaf €

18

1190

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in euro Vertrekdata zondag – duur 8 dagen /7 nachten vol pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag PUG8002 – Vertrekdata 20 april, 13 juli 25 mei, 15 juni, 7 en 21 september

Dubbel 1 290.00 1 190.00

Single 1 490.00 1 390.00

In de prijs inbegrepen : * Lijnvluchten Brussel / Bari en retour van Brindisi met Alitalia (zie aangegeven vluchten in het programma) in klasse X * Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend : 208.63 Euro/AZ * Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en nederlands­ talige begeleiding en gidsen Niet in de prijs inbegrepen : * Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage * Reisverzekeringen * Dranken tijdens de maaltijden * Ingangen tot de sites (actueel budget 85.00 Euro) onderdanen van de UE jonger dan 18 jaar en ouder dan 65 ans zijn gratis in de meeste sites * Verblijfstaks in het hotel * Alles wat niet vermeld is in het programma Supplementen : Voor andere vluchten dan deze die aangegeven zijn is er een supplement van 45 euro per traject, ongeacht de toeslag voor een andere klasse (zie blz 12). Nota : Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan. Dit zal uiteraard de inhoud van de bezoeken niet veranderen.

www.emozioni.be


Viaggi di gruppo

Luci di Sardegna

Culture Nature Physique Oenogastronomie

Smaken van Sardinië 8d/7n min 20 - 13 september

by EMOZIONI

xclusive

Het tweede grootste eiland van de Middelandse zee is een unieke ervaring : zijn natuur, tot heden bewaard dankzij een beperkte demografische aanwezigheid, is krachtig en uniek. Niet enkel door zijn 1 000 km aan uitzonderlijke stranden, maar ook het binnenland, sober, wild en ongerept. Met deze rondreis willen wij U een levenservaring voorstellen, U unieke ontmoetingen laten beleven met de herders van de bergen, U laten kennismaken met de smaak van lokale producten zoals U deze nog nooit geproefd hebt en uiteraard bezoeken aan sites die naar een oud geheugen zoals Tharros verwijzen. Maar ook populaire hedendaagse cultuur zoals de graffiti/muurschilderingen van Orgosolo.

13 september / Brussel Oristano Vertrek van Bussel naar Cagliari via Rome om 07h00. Aankomst in Cagliari om 12h20. Vrij middagmaal. Bezoek van het historisch centrum van Cagliari, vervolgens transfert naar Oristano, avondmaal en overnachting. 14 september / Oristano en de Sinis In de voormiddag bezoek van het historisch centrum van Oristano. Vervolgens bezoek van het Museum van Cabras. Degustatie van de beroemde Vernaccia, dan voortzetting naar Peschiera Pontis voor een degustatie middagmaal op basis van Mercka. In de namiddag bezoek van het schiereiland van Sinis, met Tharros. Avondmaal en overnachting in het hotel. 15 september / Oristano Orosei De voormiddag zal worden besteed aan proeverijen van locale producten : van wijn tot olijfolie en kaas. Middagmaal onderweg. In de namiddag bezoek van de site van Paulilatino. Avondmaal en overnachting in het hotel. 16 september / Su Gologone en Sa Oke Vertrek per 4X4 voor een dagexcursie en middagmaal met de herders. Bezoek van de archeologische site van sa Oke.

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in euro Duur 8 dagen /7 nachten vol pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag SAR8003 13 september

Dubbel 1 639.00

Single 195.00

Triple 1 589.00

17 september / Orgosolo Nuoro Carbonia Vertrek naar Orgosolo om de stad met de graffiti te bezoeken. Nadien naar Nuoro met zijn museum van populaire tradities. In de avond aankomst in Carbonia, avondmaal en overnachting.

In de prijs inbegrepen : * Lijnvluchten Brussel / Cagliari met Alitalia in classe X * Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend : 212 Euro * Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en nederlands­ talige begeleiding en gidsen * 7 nachten in de vermelde hotels * Alle maaltijden vermeld in het programma Niet in de prijs inbegrepen : * Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage * Reisverzekeringen * Dranken tijdens de maaltijden * Ingangen tot de sites (actueel budget 85.00 Euro) onderdanen van de UE jonger dan 18 jaar en ouder dan 65 ans zijn gratis in de meeste sites * Alles wat niet vermeld is in het programma

18 september / Montessu en Sant’Antioco In de voormiddag bezoek van de necropolis van Montessu, middagmaal onderweg en in de namiddag bezoek van het schiereiland van Antioco. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Supplement : voor een andere klasse (zie blz 12) Nota : Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan. Dit zal uiteraard de inhoud van de bezoeken niet veranderen. / Minimum 20 deelnemers. De rondreis zal definitief bevestigd worden op 31/8 / U kan de bezetting volgen op www.emozioni.be

2 nachten in Oristano, 2 nachten in Orosei, 3 nachten in Carbonia

www.emozioni.be

19 september / Sadali en de groene trein In de voormiddag vertrek naar Sadali, om met de kleine trein het prachtige achterland van Cagliari te doorploegen. Middagmaal onderweg. In de namiddag terug naar Carbonia, met halte in Cagliari om te shoppen. 20 september / Carbonia Brussel Na het middagmaal, transfert en vertrek naar Brussel.

vanaf €

1639 19


Viaggi di gruppo

Sicilia Magna Grecia Culture 12 juni / Brussel Palermo Vertrek te Brussel om 9h25 naar Palermo, via Milaan met AZ151. Vervolgens naar Palermo met AZ7919, aankomst om 13h25. Aankomst en onthaal, transfert naar het hotel. Avondmaal en overnachting. 13 juni / Palermo In de voormiddag bezoek van het historische centrum met de kathedraal en de Palatijnse kapel. Voor het middagmaal is er een degustatie van street-food. In de namiddag bezoek van het archeologisch museum met de beroemde metopen van van Selinunte. Avondmaal en overnachting. 14 juni / Palermo Monreale Marsala In de voormiddag bezoek van de kathedraal van Monreale en zijn prachtig klooster. Middagmaal in het hotel en vertrek naar Segesta. Bezoek van het theater en de zuilengang. ‘s Avonds aankomst in het hotel, avondmaal en overnachting. 15 juni / Eryx en Mozia Selinunte, Segesta en Erice In de voormiddag bezoek van Erice, schilderachtig middeleeuws dorp. Middagmaal onderweg. In de namiddag wandeling op het eiland Mozia, oude fenicische hoofdstad, in het midden van de zoutmoerassen. 16 juni / Marsala Selinunte Agrigento In de voormiddag, bezoek van de griekse site van Selinunte, acropolis en oosterse tempels. Middagmaal in Marinella. Vervolgens naar Agrigento en bezoek van de Tempelvallei. Avondmaal en overnachting in het hotel. 17 juni / Agrigento P.Armerina Syracuse Alvorens Agrigento te verlaten, bezoek van het Archeologisch museum. Voortzetting naar Piazza Armerina en bezoek van de Villa Romana del Casale. Middagmaal. Voortzetting naar Syracuse. Avondmaal en overnachting.

Magna Grecia di Sicilia 11d/10n min 20 - 12 juni

by EMOZIONI

xclusive

Geduwd door demografische verhogingen, door de volkeren van het noorden die naar de Middellandse zee kwamen en door de aard van de bodem, bergachtig en niet bevorderlijk voor cultuur, vertrokken vele Grieken in de 8ste eeuw voor Christus naar het Westen. In Zuid Italië, in Sicilië en in andere landen werden kolonies geboren die soms in heerlijkheid hun moederland overschreden. Voor haar ligging was Sicilië meest geinteresseerd in deze stroom van immigratie. Uw reis zal beginnen met het westen van het eiland, waar de griekse aanwezigheid zeer gecontrasteerd was door de Elymiërs (Erice en Segesta) en natuurlijk door de Feniciërs (Mozia). U zal de grote kolonies van Selinunte naar Akragas, tot het machtige Syracuse ontdekken. Natuurlijk zult U ook de eerste zien : Naxos. Buiten het thema, aangezien U hier bent, kunt U de arabo-normandische wonderen van Palermo bewonderen, de Villa Romana van Piazza Armerina, de Etna en Taormina.

18 juni / Syracuse In de voormiddag, bezoek van Ortigia, het historisch centrum van Syracuse, de kathedraal en de Tempel van Apollo. Middagmaal in een typische trattoria. In de namiddag bezoek van de archeologische zone, met het Oor van Dyonissos en het theater. 19 juni / Sicilië barok Dag gewijd aan deze regio verwoest door een aardbeving in 1693 en volledig herbouwd in barokke stijl : Noto, Modica en ragusa Ibla. Midddagmaal tijdens de tour. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in euro Vertrekdata zaterdag– duur 8 dagen/7 nachten vol pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag

20 juni / Syracuse Regio Taormina Bezoek van het archeologisch Museum van Syracuse. Vertrek naar Catania. Halte in Bellantonio. Middagmaal onderweg. In de namiddag bezoek van Taormina, het Grieks theater en zicht op de baai van Naxos. Avondmaal en overnachting in het hotel.

In de prijs inbegrepen : * Lijnvluchten Brussel/ Palermo // Catania / Brussel met Alitalia (zie aangegeven vluchten) in klasse X * Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend 208.63 Euro/AZ * Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en nederlandstalige begeleiding en gidsen * 10 nachten in 4* hotels op basis van half pension * Middagmaal in typische restaurants, behalve in Palermo, degustatie restaurant Niet in de prijs inbegrepen : * Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage * Reisverzekeringen * Dranken tijdens de maaltijden * Ingangen tot de sites (actueel budget 85.00 Euro) onderdanen van de UE jonger dan 18 jaar en ouder dan 65 ans zijn gratis in de meeste sites * Alles wat niet vermeld is in het programma * Verblijftaks ter plaatse te betalen, budget € 2.00/€2.50 per persoon per dag

21 juni / Etna en Taormina Klim naar de Rifugio Sapienza, op 1920 m hoogte en optionele mogelijkheid om nog hoger te gaan met de kabelbaan of 4x4. Middagmaal in een agriturismo. In de namiddag wandeling in de kloof van Alcantara. Retour naar het hotel en vrije tijd. Avondmaal en overnachting. 22 juni / Catania Brussel Na het ontbijt, transfert en vertrek naar Brussel om 12h15, via Rome met AZ1756. Met AZ160 naar Brussel, aankomst om 17h15.

vanaf €

20

1698

SIC9003 – Vertrekdata 12 juni

Dubbel 1 698.00

Single 1 898.00

Triple 1 618.00

Supplement : Voor een andere klasse zie supplementen blz 12. Nota : Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan. Dit zal uiteraard de inhoud van de bezoeken niet veranderen. Deze rondreis gaat door met een minimum van 20 deelnemers. Wij bevestigen deze rondreis ten laatste op 30 april 2014. U kan de bezetting volgen op www.emozioni.be

www.emozioni.be


Viaggi di gruppo

Marche e Abruzzo

Culture Nature

Bergen en zee 8d/7n min 18 - 14 juni

by EMOZIONI

xclusive

Het zuiden van Le Marche en het noorden van Abruzzo vormen een volwaardige regio met prachtige bezienswaardigheden : eerst de natuur, met de Apennijnen die zachtjes naar de zee afdalen ; vervolgens de cultuur met echte kunststeden zoals Ascoli Piceno, Macerata of Civitella del Tronto. Zonder de gastronomie te vergeten die gevarieerd is van spécialiteiten uit de zee en traditionele keuken uit de bergen. Gedurende deze reis maakt U kennis met één van de mooiste streken van Italie, op slechts twee uur rijden van Rome. U logeert twee nachten in een « albergo diffuso » : dit is een hotel in een middeleeuws dorp waar de kamers zich in het dorp bevinden. Vervolgens verblijven wij in het dorp Colonnella om de vallei van de Tronto te verkennen.

Physique Oenogastronomie 14 juni / Brussel, Roma, Gran Sasso Aankomst te Rome, ontvangst en transfert naar uw hotel. Onderweg rit naar Campo Imperatore in de Gran Sasso. Avondmaal en overnachting. 15 juni / Calascio, Casteldelmonte Bezoek van deze dorpen die zo boeiend zijn dat ze dienden als decor voor de films « Ladyhawke » en « The American ». Avondmaal en overnachting. 16 juni / Civitella del Tronto, Alba Adriatica Vertrek naar uw hotel in Colonnella, bezoek van de stad Civitella en zijn prachtige forten. In de namiddag mogelijkheid om Alba Adriatica te verkennen. 17 juni / Loreto Recanati Bezoek van Loreto, de stad van het huis van Maria, met een mooi heiligdom en een voormalige cult. Recanati, de stad van de grootste italiaanse dichter, Leopardi, is een charmant dorp.

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Duur 8 dagen /7 nachten ABR9001 – Vertrekdatum 14 juni

Dubbel 1 359.00

Single 1 659.00

In de prijs inbegrepen : * Lijnvluchten Brussel / Rome FCO met SN Brussels Airlines in classe S * Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend : 123.63 Euros/SN * Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en nederlandstalige begeleiding en gidsen * 7 nachten in 3* hotels in half pension * 3 middagmalen in een restaurant Niet in de prijs inbegrepen : * Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage * Reisverzekeringen * Dranken tijdens de maaltijden * Ingangen tot de sites (actueel budget 65.00 Euro) onderdanen van de UE jonger dan 18 jaar en ouder dan 65 ans zijn gratis in de meeste sites * Verblijftaks in het hotel * Alles wat niet vermeld is in het programma Supplement : voor een andere klasse (zie blz. 12) / Nota : Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan. Dit zal uiteraard de inhoud van de bezoeken niet veranderen. / Minimum 20 deelnemers. De rondreis zal definitief bevestigd worden op 31/8 / U kan de bezetting volgen op www.emozioni.be

www.emozioni.be

18 juni / Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto Dag gewijd aan twee van de mooiste kunststeden van Italië: Ascoli behoudt haar middeleeuws karakter. In de namiddag wandeling en vrije tijd in S Benedetto del Tronto. 19 juni / Tolentino, Macerata Tolentino is één van de belangrijkste historische dorpjes van Le Marche. Halte in Abbadia di Fiastra. Macerata is de stad die het record voor theaters in de regio van Puccini en Rossini houdt. 20 juni / Norcia Net na de Apennijnen ligt Umbrië en daar is de stad Norcia één van de belangrijkste. 21 juni / Roma, Brussel In de voormiddag vertrek naar Rome en terug naar Brussel met een rechtstreekse vlucht. Vluchturen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen buiten onze wil om. 2 nachten Santo Stefano di Sessanio, 5 nachten à Colonnella.

vanaf €

1359 21


Viaggi di gruppo

Luci di Toscana

Culture Nature Physique

Luci di Toscana 8d/7n min 10 - vertrek 27 september

Oenogastronomie 27 september / Brussel Rome Val d’Orcia Vertrek met directe vlucht naar Rome om 7h40. Aankomst te Rome om 9h45 en vertrek naar Viterbo. Bezoek van deze oude Etruskische hoofdstad en middagmaal. Voortzetting naar Val d’Orcia, avondmaal en overnachting in het hotel. 28 september / Val d’Orcia Half pension in het hotel. In de voormiddag bezoek van Montepulciano en degustatie lunch in Montalcino. In de namiddag bezoek van Pienza.

by EMOZIONI

xclusive

Toscane is de bakermat van de italiaanse taal, maar ook van de italiaanse keuken. Maar het is vooral de culturele en artistieke geest die het italiaanse genie verwoordt. De kunststeden, van Firenze tot Pienza, van Lucca tot Sienna, zijn levende musea in openlucht. Buiten de steden heeft Toscane ook een prachtige natuur, van de heuvels van Chianti tot de terracotta (klei) van Val d’Orcia. Deze reis is een overzicht van wat deze regio vertegenwoordigt. Van het zuiden tot het noorden met de mogelijkheid om uw verblijf te verlengen aan de Toscaanse Riviera.

29 september / Val d’Orcia Half pension in het hotel. Dag gewijd aan het nabije Umbrie met bezoek van Assisi et Perugia. Middagmaal onderweg. 30 september / Val d’Orcia - Chianti Na het ontbijt vertrek naar Sienna met gegidst bezoek. Middagmaal. In de namiddag bezoek van San Gimignano. Avondmaal en overnachting in het hotel. 1 october / Chianti Half pension in het hotel. Dag gewijd aan de Chianti met bezoek van de meest typische dorpjes en een degustatie middagmaal. 2 october / Chianti - Lucca Na het ontbijt vertrek naar Firenze. Gegidst bezoek van de stad. Vrij middagmaal en vrije tijd om de stad te ontdekken op uw eigen rythme. Avondmaal en overnachting in het hotel. 3 october / Lucca Half pension in het hotel. In de voormiddag gegidst bezoek van de stad. Vrij middagmaal. In de namiddag bezoek van Pisa met de Piazza dei Miracoli en het historisch centrum. 4 october / Lucca Firenze Brussel Na het ontbijt check out. Vrije tijd in de stad. Om 13h30 vertrek naar Firenze voor de vlucht naar Brussel. 3 nachten in Val d’Orcia, 2 nachten in Chianti, 2 nachten in Lucca

vanaf €

22

1498

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Duur 8 dagen/7 nachten TOS90004 27 september

Dubbel 1 498.00

Single 298.00

Triple 1 448.00

In de prijs inbegrepen : * Lijnvluchten Brussel / Rome FCO met SN Brussels Airlines in classe S * Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend : 117 Euro * Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en nederlands­ talige begeleiding en gidsen * 7 nachten in de vermelde hotels * Middagmalen vermeld in het programma Niet in de prijs inbegrepen : * Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage * Reisverzekeringen * Dranken tijdens de maaltijden * Ingangen tot de sites (actueel budget 85.00 Euro) onderdanen van de UE jonger dan 18 jaar en ouder dan 65 ans zijn gratis in de meeste sites * Alles wat niet vermeld is in het programma Supplement : Voor een andere klasse zie blz 12. Nota : Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan. Dit zal uiteraard de inhoud van de bezoeken niet veranderen. / Minimum 20 deelnemers. De rondreis zal definitief bevestigd worden op 10/8 / U kan de bezetting volgen op www.emozioni.be

www.emozioni.be


Viaggi individuali

i laghi del Nord

De Meren van het Noorden 8d/7n Aan de voet van de Alpen en zelfs verzonken in de Alpine boog, bieden de meren van het Noorden schitterende landschappen : het Lago Maggiore en zijn Borromese eilanden of het romantische Comomeer of ook onze « noordzee » het Gardameer, met een mediterraan microklimaat. Maar naast deze gekende meren zijn er nog andere, zoals het Orta Meer of dat van Iseo. Wij hebben twee routes samengesteld, zodat U van deze landschappen kan profiteren. De eerste concentreert zich op het westelijk deel met Lago Maggiore, Orta en Como. De tweede met het Iseo en het Gardameer.

VAN LAGO MAGGIORE NAAR HET COMOMEER Deze rondreis is voor fijnproevers in het toerisme : het Orta meer en het Lago Maggiore zijn gescheiden door de Monte Motterone (1 500 m hoogte) die bij mooi weer een prachtig uitzicht op de omgeving biedt. Het eiland San Giulio, De Borromese eilanden en Bellagio zijn een unieke omgeving om deze romantische plaatsen te beleven. Buiten de platgetreden paden zijn de berglandschappen in het Noorden van Lago Maggiore een bezoek waard. 1ste dag 2de dag 3de dag 4de dag 5de dag 6de dag 7de dag 8de dag

Brussel Milano Ortameer Orta meer Maggiore meer Maggiore meer Maggiore meer Comomeer Comomeer Milano Brussel

Mogelijkheden tot verlenging of variatie : men kan aankomen in Turijn (blz 29) of vertrekken van Turijn door de richting van de rondreis om te keren. Een verblijf in Milaan (blz 37) is ook mogelijk op het einde van de rondreis. Hotels 4* zie blz 33-36 OMGEVING VAN HET GARDAMEER Het Gardameer is een aparte wereld : het grootste meer van Italië creeert een contrast in het Alpine landschap waar men olijfolie produceert en citrusvruchten cultiveert, zoals in de mediterraanse gebieden. Eigenschappen die ook betrekking hebben op de kleine buur, het Iseomeer. Het noordelijke deel van het Gardameer biedt meer Alpine landschappen (mogelijkheid voor een excursie naar het bergmeer van Molveno. Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Duur 8 dagen/7 nachten De prijs is gebaseerd op de datum van vertrek Van Lago Maggiore naar Comomeer

Januari April 1 150.00

Mei September 1 450.00

October December 1 150.00

In de prijs inbegrepen : * Vluchten Brussel Milaan en retour met SN Brussels Airlines in classe S * 7 x 24 heures huurwagen cat B / onbeperkte km’s / SCDW/STP * 7 nachten in de vermelde hotels in overnachting en ontbijt * Roadbook EMOZIONI en advies over de regio’s * BTW Niet in de prijs inbegrepen : * Persoonlijke uitgaven, fooien, bagage * Reisverzekering (4% annulatie, 7% bijstand + annulatie) * Verblijftaks in de hotels (ter plaatse te betalen, ongeveer 3 à 4 Euro per dag per persoon) * Alles wat niet vermeld is in het programma

www.emozioni.be

1ste dag 2de dag 3de dag 4de dag 5de dag 6de dag 7de dag 8de dag

Brussel Milano Iseomeer Ortameer Gardameer (Noord) Gardameer (Noord) Gardameer (Zuid) Gardameer (Zuid) Gardameer (Zuid) Milano Brussel

Mogelijkheid tot verlenging of variatie : Verona (blz 46), Venetië (blz 41) met een retour van Venetië. 4* Hotels zie blz. 33-36 behalve voor het noorden van het Gardameer, zal het hotel in Riva à la carte gereserveerd worden.

vanaf €

1150 23


Viaggi individuali

Piemonte

TURIJN, LAGO D’ORTA EN MONFERRATO Aankomend in Turijn, gaat U eerst naar het Noorden. Op ontdekking van het Orta meer en de streek van de rijstvelden. Vervolgens gaat U naar het Zuiden om Alba te ontdekken, de streek van Cuneo en Monferrato : land van kastelen, middeleeuwse dorpen en heuvels gekleurd door verschillende culturen. Hier zullen we verblijven in een hotel gevestigd in de eerste universiteit van de smaak en in de belangrijkste wijnbank van Italië. U komt terug in contact met de cultuur van de slowfood. Vervolgens logeert U in Turijn, één van de mooiste kunststeden van Italië. Hier kan U enkele goede gastronomische adresjes ontdekken, maar ook sites van grote schoonheid bezoeken zoals het Cinema Museum in de Mole Antonelliana. 1ste dag 2de dag 3de dag 4de dag 5de dag 6de dag 7de dag 8de dag

Brussel Torino Orta meer Orta Meer Pollenzo Pollenzo Pollenzo Torino Torino Torino Brussel

Piemonte – het parcours van de smaak Kern van de italiaanse staat, is Piemonte een belangrijk onderdeel van het voormalige koninkrijk Sardinië van het huis van Savoye. De 2de regio van Italie, economische motor van de italiaanse industrie dankzij de Fiat fabriek. In een natuurlijk amfitheater gevormd door de westelijke Alpen, is het grondgebied heuvelachtig in het zuiden en in de regio voor de Alpen, terwijl tussen de Po, la Sesia en la Dora Baltea de oneindige vlakte van Padana ligt. Het parcours van de smaak richt zich op twee belangrijke assen : die van de locale producten en die van de culinaire cultuur van Piemonte. De locale producten vertegenwoordigen belangrijke italiaanse excellenties: het gaat van de rijstvelden van het Noorden tot de witte truffels van Alba, en van de rode Barolo wijn tot de kastanjes van Cuneo. De 2de as is afgeleid van de 1ste, want het is waarschijnlijk dankzij de aanwezigheid van deze producten dat de piemontezen een gastronomische cultuur van hoog niveau hebben ontwikkeld. Hier heeft U dus één van de beste keukens van Italië, maar hier is ook een vereniging geboren die pleit voor « slowfood », voor een betere levenskwaliteit. Deze reis is bedoeld om U deze regio’s te laten ontdekken op uw eigen tempo, en te genieten van de regionale piemontese keuken.

Nota : In het pakket is inbegrepen : 3 gastronomische avondmalen, in de regio Pollenzo en in Turijn, zonder dranken, alsook een degustatie bij de wijnbank. Bij uw reisdocumenten krijgt U een roadbook met adressen van aanbevolen restaurants en verwijzing naar producten of typische specialiteiten. Uiteraard ook met de te bezoeken sites. Mogelijkheid tot verlenging of variatie : het lago Maggiore in het begin of na uw verblijf door het circuit om te draaien vertrekkende van Milaan Malpensa. Hotels : de hotels zijn hier vermeld als type, behalve dat van Pollenzo die de hoeksteen van deze rondreis is. Orta meer – L’Approdo blz 33 / Pollenzo – L’Agenzia blz 30 / Turijn – NH Santo Stefano blz 29

vanaf €

24

1540

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Duur 8 dagen/7 nachten De prijs is gebaseerd op de datum van vertrek Dubbel/gelieve ons te contacteren voor andere accommodatie

Januari–december 1 540.00

In de prijs inbegrepen : * Vlucht Brussel Turijn en retour met SN Brussels Airlines in classe S * 8 x 24 uur huurwagen cat B / onbeperkte km’s / SCDW/STP * 7 nachten in de vermelde hotels in overnachting en ontbijt * Roadbook EMOZIONI en advies over de regio’s * BTW Niet in de prijs inbegrepen : * Persoonlijke uitgaven, fooien, bagage * Reisverzekering (4% annulatie, 7% bijstand + annulatie) * Verblijftaks in de hotels (ter plaatse te betalen, ongeveer 3 à 4 Euro per dag per persoon) * Alles wat niet vermeld is in het programma

www.emozioni.be


Viaggi individuali

Lazio

Lazio Men identificeert deze centrale regio van Italië met zijn hoofdstad Rome en deze verduistert zijn schoonheid. Doorkruist door de Apennijnen, heeft Lazio een zeer gevarieerd landschap : bergen aan de grens met Abruzzo en Umbrië en de prachtige stranden van de Riviera d’Ulisse. Deze rondreis laat U niet alles zien maar toont U toch drie representatieve gebieden. La Tuscia en Viterbo, zijn hoofdstad en zijn prachtig historisch centrum. In de omgeving de landschappen van het Bolsena meer en verschillende typische dorpjes. Vervolgens de regio van de Castelli Romani rond de hoofdstad, met zijn aangenaam klimaat, zijn typische dorpjes en het adembenemende uitzicht. Om te eindigen in Ciociarìa (spreek uit Tchotchiarìa), ten zuiden van Rome. Men denkt aan de cinema (La Ciociara – Anna Magnani) met deze naam en U logeert in feite in het geboortedorp van Marcello Mastroianni.

VAN TUSCIA TOT CIOCARIA De luchthaven van aankomst is deze van Rome Fiumicino. Van hieruit vertrekt U naar het Noorden. Langs de kust kan U de necropool van Cerveteri en Tarquinia ontdekken. Viterbo zal dienen als uitvalsbasis voor het verkennen van de omgeving : Acquapendente, het meer van Bolsena en Civita di Bagnoreggio, Todi en Orvieto. Om van Tuscia naar Ciociaria te gaan, geniet van uw dag en ga naar de watervallen van Marmore (let op de openingsuren), vervolgens op de Apennijnen naar Rieti, charmante provinciehoofdstad, om aan te komen in Arpino. Er zijn verschillende opties om de regio te bezoeken, maar wij raden aan om van het stadje en zijn directe omgeving te genieten. Tenslotte, terugkeer naar de regio van de Castelli Romani, ontdek de pittoreske stadjes bezocht door de Romeinen wanneer zij « fuori porta » gingen. 1ste dag 2de dag 3de dag 4de dag 5de dag 6de dag 7de dag 8de dag

Brussel Rome Viterbo Viterbo Viterbo Arpino Arpino Frascati Frascati Rome Brussel

Nota : Bij uw reisdocumenten krijgt U een roadbook met adressen van aanbevolen restaurants en verwijzing naar producten of typische specialiteiten. Uiteraard ook met de te bezoeken sites. Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Duur 8 dagen/7 nachten De prijs is gebaseerd op de datum van vertrek Dubbel/gelieve ons te contacteren voor andere accommodatie

Januari – december 1 198.00

In de prijs inbegrepen : * Vlucht Brussel Rome en retour met SN Brussels Airlines in classe S of Alitalia in classe X * 8 x 24 uur huurwagen cat B / onbeperkte km’s / SCDW/STP * 7 nachten in de vermelde hotels in overnachting en ontbijt * Roadbook EMOZIONI en advies over de regio’s * BTW Niet in de prijs inbegrepen : * Persoonlijke uitgaven, fooien, bagage * Reisverzekering (4% annulatie, 7% bijstand + annulatie) * Verblijftaks in de hotels (ter plaatse te betalen, ongeveer 3 à 4 Euro per dag per persoon) * Alles wat niet vermeld is in het programma

www.emozioni.be

Mogelijkheid tot verlenging of variatie : la Riviera di Ulisse (Sperlonga, Terracina en Sabaudia) stelt badplaatsen voor van 1ste keuze (blz 89), in het geval van een verlenging zal de rondreis in Frascati beginnen, om te voltooien in Arpino dat niet ver van de Riviera is. Indien U verlengd in Rome (blz 85-87) kan U dit in het begin of aan het einde van de rondreis doen. Hotels : de vermelde hotels zijn indicatief en kunnen vervangen worden door gelijkwaardige hotels Viterbo – Alla Corte delle Terme of gelijkaardig / Arpino – Cavalier d’Arpino blz 88 / Frascati – Villa Vecchia blz 88

vanaf €

1198 25


Viaggi individuali

Agriturismi

De agriturismi Agriturismi zijn boerderijen die een deel van hun gebouwen gewijd hebben aan gastvrijheid en eetgelegenheid. In het algemeen zijn zij in het binneland gelegen; de eigenaars wonen er en houden zich dikwijls persoonlijk bezig met de gasten. Ze bevinden zich een beetje overal in Italië en Emozioni kan voor U in elke streek een verblijf in een agriturismo organiseren. Een groot voordeel zit precies in de kwaliteit van de maaltijden die zij voorstellen, die absoluut streekproducten moeten zijn. Een ander voordeel is ook de kostprijs : de verhouding prijs-kwaliteit is zeer gunstig vergeleken met een klassiek hotel. Wij stellen U hier enkele formules voor naargelang de regio. De formule « smart » voorziet een Agriturismo met een basis comfort en hebben niet altijd een zwembad. Da formule « comfort » stelt Agriturismi voor met comfort vergelijkbaar met een charme hotel. Overal is er een badkamer.

REGION

TOUR

SMART

CONFORT

Piemonte

7 nachten centrum

350.00

380.00

Lombardie

3 nachten Regio Plaisance 4 nachten Regio Brescia

350.00

395.00

Venezia-Friuli

3 nachten Regio Verona 2 nachten Regio Treviso 2 nachten Regio Friuli

330.00

390.00

Emilia-Romagna

2 nachten Regio Parma 2 nachten Regio Bologna 3 nachten Regio Romagna

360.00

390.00

Umbrië

4 nachten Regio San Gimignano 3 nachten Regio Val d’Orcia/Umbrie

355.00

390.00

Marche

3 nachten Regio Pesaro 4 nachten Regio Macerata

340.00

390.00

Latium

3 nachten Regio Tuscia 2 nachten Regio Rieti 2 nachten Regio Castelli Romani

335.00

395.00

Abruzzo

4 nachten Regio Teramo 3 nachten Regio Pescara

320.00

390.00

Campania

7 nachten Regio Cilento

310.00

380.00

Molise Puglia (Gargano)

3 nachten Regio Molise 4 nachten Regio Gargano

335.00

395.00

Puglia

4 nachten Regio Valle d’Itria 3 nachten Regio Salento

340.00

415.00

Basilicata Calabria

2 nachten Regio Basilicata 2 nachten Regio Crotone 3 nachten Regio Tropea/Lamezia

320.00

395.00

Sicilia Orientale

7 nachten Regio Siracusa

310.00

360.00

Sicilia Occidentale

7 nachten Regio Marsala

360.00

420.00

Sicilia

2 nachten Regio Siracusa 2 nachten Regio Marsala 3 nachten Regio Cefalù

345.00

395.00

Sardegna Sud

3 nachten Regio Oliena 4 nachten Regio Cagliari/Zuid-west

370.00

420.00

Sardegna Nord

2 nachten Regio Alghero 2 nachten Regio Nuoro 3 nachten Regio Gallura

370.00

435.00

Prijs per persoon per kamer in logement en ontbijt. Door onvoorziene omstandigheden kan het verblijf vervangen worden door een hotel van hoger niveau (volgens de gekozen formule : 3* voor « smart », 4* voor « comfort »). U kan de regio’s combineren naar wens (volgens geografische compatibiliteit). Op het moment van aanvraag geven wij U de naam van de Agriturismi die U kan accepteren of weigeren. Deze prijzen bevatten geen huurwagen en transport per vliegtuig uit België waarvoor U ons via uw reisagent contacteren kan. Ook is er geen verblijfstaks inbegrepen die ter plaatse te betalen is (2 à 3 Euro per persoon per dag).

26

www.emozioni.be


Sei socio?

schijning r e v e d n e volg 2014 21 maar t Mi

TAS

Volgende editie voorjaar 2014 Thema: Sicilia

Taste-Italy.be Word lid van Taste Italy! Je ontvangt 2x Buonissimo magazine (100pg) én met je lidkaart geniet je tal van voordelen héél het jaar door. Ook met deze lidkaart ga je op reis met Taste Italy aan een VOORDEELprijs! Kijk waar je naartoe reist op www.taste-italy.be/osolemio en schrijf je in.

COLOFON

Buonissimo is een uitgave van Taste Italy vzw (V.U.) - L. Jaarabonnement enkel mogelijk als lid van vzw Taste Hoofdredactie Steven Van Raemdonck art dir sales & Publiciteit Dirk Michiels, Gabriele Pel Catherine Duprès, Michaël Van Raemdonck, Steven Masciello, Koen Branckaerts, Gabriele Pellegrini, Na met dank aan: CVO’s, ModeMuseum Hasselt fo Huybrechts, Kristof Vrancken & Shutterstock digita Websites magazine: www.buonissimo.be • verenigin

De in Buonissimo geplaatste advertenties zijn de uitsluitende ve van de opgenomen informatie. De redactie kan in geen geval en uitgebaat door Taste Italy vzw. ©2013. Alle rechten voorbehoud


Piemonte

Piemonte is na Sicilië de tweede grootste streek van Italië. Haar geschiedenis is diep verbonden met de eenheid van Italië : het is inderdaad het huis van Savoie dat protagonist was van de oorlogen en de onderhandelingen wat in 1861 leidde tot de eenheid van Italië. Het ligt in het noordwesten van Italië en is gescheiden door de Alpen (Monviso en Monte Rosa), Val d’Aosta, Ticino, Lombardia, Emilia-Romagna en Liguria. Haar belangrijkste bezienswaardigheden zijn de kunststeden, waarvan Turijn de belangrijkste is, de landschappen (lago Maggiore), de natuur (het park van Gran Paradiso te paard in val d’Aosta) en haar skigebied (Sestriere). En niet te vergeten het gastronomisch aspect : truffeljacht, degustatie van Barolo en talrijke andere smaakervaringen om te beleven. Welkom in het land van slow-food.

28

www.emozioni.be


TORINO

Torino - Nh Santo Stefano Gelegen in het hart van het modieuze “Quadrilatero Romano” en vlakbij de kathedraal van San Giovanni (“ sluier “), maar ook op een steenworp afstand van de belangrijkste attracties zoals het Museum van de Cinema en het Museum van de Egyptische Kunst. De minimalistische versieringen en het gebruik van rijkelijk versierde houten elementen, creëren een uniek geheel voor de liefhebbers van een eigentijdse stijl. De sleutelwoorden van de kamers zijn rust en comfort en het restaurant serveert verfijnde lokale gerechten. Service: Bar / Restaurant / Snack bar / Wi-Fi / Vergaderzaal / Parking / Massages Kamerservice: Airconditioning / Kluisje / Satelliet TV / Ligging: Centrum / metro 400 m / Eataly 5 km / automuseum 5.5 km / museo del cinema 1.2 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k standaard

PIE174C

125 k 2 pers. k superior

3 pers. k superior

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

3

1

A

18/07-31/08

83.10

101.70

80.60

137.60

B

06/01-17/07 01/09-31/10

95.50 83.10

115.30 101.70

88.50 80.60

148.80 137.60

ma - do vr - zo

Toeslag: Minimum verblijf 2 nachten; gedurende beurzen prijzen op aanvraag

• WWW.EMOZIONI.BE/PIE174C

Torino - Nh Lingotto Tech Het hotel is een stuk van de oude recentelijk gerenoveerde Fiatfabriek van Lingotto. De benedenverdieping bevat de imposante galerij 8. Doorheen de vele ramen en glazen liften heeft men een mooi uitzicht over de stad. Op het dak is er nog steeds een piste voor het uittesten van de pasgebouwde Fiat-wagens. Alle kamers zijn in levendige hedendaagse kleuren met hoge plafonds en grote ramen. Het restaurant van het hotel biedt een onvergetelijk ontbijt. Service: Vergaderzaal / Parking / Massages / Restaurant / Sauna / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Metro Lingotto / Turijn Centrum 5 min (metro) / Museo del cinema 4.5 km / Eataly 50 m / automuseum 750 m, Shopping Center 50 m

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

240 k

PIE161A

2 pers. k standaard

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

1

A

03/02-28/02 20/04-04/05 01/07-17/07

63.90

111.20

B

01/03-19/04

ma - do vr - zo

80.60 63.90

144.60 111.20

C

05/05-30/06 08/09-31/10

ma - do vr - zo

95.90 68.10

172.40 114.00

Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten; gedurende beurzen prijzen op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/PIE161A

www.emozioni.be

29


PIEMONTE

Slow Food: gastronomische ethiek Gesticht in 1986 door Carlo Petrini. Slow Food is een vereniging zonder winstoogmerk die 100 000 inschrijvingen telt in zo’n 150 landen. Slow Food prijst de productie en het gebruik van goede kwaliteitsvoeding met respect voor de omgeving aan, bescherming van de biodiversiteit en de garantie van een eerlijk loon voor de producenten. De filosofie van Slow Food verbindt dus de ecologie, de gastronomie en het genieten. Het stelt zich op tegen de voortzetting van de standaardisering van smaken en culturen. Slow Food streeft naar een bewustmaking van de verbruiker en wil het eerlijk genieten van voedingsmiddelen gebonden aan lokale tradities terug in de kijker zetten. (Meer informatie op www.slowfood.it)

Pollenzo - Albergo Agenzia Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

47 k

PIE147A

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

1

A

18/01-08/05 22/06-04/09 30/11-20/12

69.50

97.30

125.10

B

09/05-21/06 05/09-29/11

97.30

125.10

152.90

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw., 75% 3-12j, +13j 50% Toeslag: 39 euro pp/n vr-za van 6/09 tot 23/11; single 52 euro Opmerking: verblijf minimum 2 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/PIE147A Uw voordeel: 4+1 en A; 6+1 en B; gratis parking, internet en minibar (softdrinks)

30

Het hotel Albergo dell’Agenzia bevindt zich in een groot complex wat resulteerde uit een groots project Slow Food genaamd. Hier vind je ook de eerste universiteit ter wereld voor gastronomische wetenschappen en een prestigieuze wijnkelder en een restaurant Da Guido. Dit hotel is succesvol gerestaureerd in het voorjaar van 2004. Het is een ideale verblijfplaats voor degenen die graag eten en drinken. Hier beleef je een beetje de tijd van koning Carlo Alberto. Service: Bar / Vergaderzaal / Fitness / Golf Club / Ontbijtbuffet / Parking / Restaurant / Tuin / Wellness / Wi-Fi / Zwembad / Kamerservice: ADSL / Badjas / Flatscreen / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Cinzano 2,5 km / Alba 13 km / Asti 43 km / Turijn 61 km / Alessandria 77 km / Savona 103 km / Brussel 1052 km

www.emozioni.be


TORINO Museum van de film in de “Mole Antonelliana” De Mole Antonelliana, waarvan de bouw begon in 1863, herbergt vandaag de collecties van het Nationaal Museum van de film. Het traject van het bezoek gaat via 5 tentoonstellingsniveau’s over een totale oppervlakte van ca 3200 m2. Het eerste niveau is gewijd aan de archeologie van de film, de voorlopers van het beeld en de beweging. Op de hogere niveau’s en in de centrale zone kan je de protagonisten ontdekken tussen de filmmachines, de plaatsen waar de films gemaakt werden, de productie, de studio’s, de techniek, de geschriften, de taal en de verschillende soorten films. In de omgeving van de grote ruimt onder de koepel, bevinden zich vele “kapellen”, gewijd aan de grote historische thema’s van de film: de animatie, het absurde, de horror, het fantastische, de avant-garde. Het parcours eindigt met een rijke collectie affiches. De Mole Antonelliana heeft ook een panoramische lift die stijgt tot 85 meter hoogte en een spectaculair panorama biedt over de stad. De toegang en het bezoek zijn individueel.

Barge - Alter Het hotel is gelegen in de buurt van Monviso. Het is eigenlijk een oude textielfabriek die aan het einde van de 19de eeuw werd gerestaureerd en opgeknapt volgens de design van toen : eenvoudige lijnen, grote ruimten en een unieke harmonie. De kamers zijn ingericht in unieke materialen en hebben suggestieve details. Bistro Lacet biedt een ruime gastronomische keuze aan : van de traditionele Piemontese keuken tot hedendaagse trends in de Italiaanse keuken. Er wordt ook belang gehecht aan lichaamsverzorging met hun fitnesszone in de tuin, naast een Turks bad en relaxatiebehandelingen op aanvraag. Service: Ontbijtbuffet / Wellness / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Ligging: Turijn 58 km / Sestriere 70 km / Alba 40 km / Alpes 33 km / Monviso 30 km / Brussel 990 km

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PIE146A

A

2 pers. k executive

21 k

2 pers. k deluxe

Loft

1 pers. k executive

Max nr pers

2

2

4

1

01/01-31/12

57.00

69.50

69.50

97.30

Toeslag: HP 32.50 EURO • WWW.EMOZIONI.BE/PIE146A

31


Lombardia i laghi del Nord

De meren van het Noorden brengen je van een zacht klimaat naar een regio met een meer continentaal klimaat. Beschermd door de Alpen zijn deze meren (Comomeer, Gardameer, Ortameer, ...) net kleine paradijsjes.

Blijf niet in uw hotel en bezoek de verschillende dorpjes in de nabijheid, aarzel ook niet om de boot te nemen om de kust en de eilanden te bezichtigen. Hier vindt u ongetwijfeld de magie van de meren terug.

Elke keer zal u buitengewone contrasten ontdekken zoals citrusvruchtplantages met op de achtergrond de Alpen. De villa’s en de bloemrijke tuinen die grenzen aan de meren zijn als authentieke parels en zorgen zo voor een natuurlijke versiering.

De economische locomotief van Italië is ook een zeer mooie regio. Het is waar dat Lombardije een gunstige geografische ligging geërfd heeft en deel uitmaakt van het kloppend hart van West-Europa. Maar dit heeft ook bijgedragen tot het historisch belang.

32

De regio speelde altijd de hoofdrol in de barbaarse invasies, de oorlogen tussen de grote families zoals de Sforza en de Gonzaga, de langdurige Oostenrijkse heerschappij en tot slot in de éénwording van Italië. Al deze gebeurtenissen hebben een onuitwisbare stempel gedrukt. Milaan, Mantua en Bergamo zijn kunststeden, die de moeite waard zijn om te bezoeken.

www.emozioni.be


LAGO MAGGIORE E LAGO D’ORTA

Stresa - La Palma Centraal en rustig gelegen, vlakbij de promenade van Stresa, met een schitterend zicht op het Lago Maggiore. Het restaurant biedt u de klassiekers van de Italiaanse keuken aan. Het zwembad ligt aan het meer met zicht op de Borromeïsche eilanden. Op de 6de verdieping is er een solarium, jacuzzi en een panoramische fitness. Stresa is een schilderachtig stadje en hotel la Palma is de ideale uitvalsbasis om het meer en ‘Isola bella’ te bezoeken. Service: Bar / Ontbijtbuffet / Parking / Restaurant / Sauna / Tuin / Wellness / Zwembad / Kamerservice: Airconditioning / Balkon / haardroger / Ligging: Centrum / Orta meer 20 km / Milano Malpensa 35 km / Milaan 86 km / Como 88 km / Lecco 129 km / Brussel 880 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

120 k

LMA096B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Junior suite

Max nr pers

2

3

3

2

A

01/04-06/04 13/04-17/04 21/04-24/04 19/10-09/12

80.40

100.50

110.60

134.00

B

05/10-18/10

93.80

110.60

127.30

167.50

C

07/04-12/04 18/04-20/04 25/04-04/10

100.50

113.90

150.80

201.00

Toeslag: 3de bed 47 euro, kinderbed 0-6j 20 euro, 6-12j 27 euro; HP 26 euro Opmerking: lateraal meerzicht op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/LMA096B

Pettenasco - Approdo Hotel-restaurant L’Approdo geniet van een schitterende ligging aan het Orta meer, in een oase van rust. Ideaal voor wie een relaxerende vakantie wil beleven. Het hotel bevindt zich op enkele minuten van het pittoreske, middeleeuws dorpje van Orta en van het eilandje San Guilio, makkelijk te bereiken per boot vanaf het hotel. Service: Parking / Restaurant / Tuin / Zwembad / Ontbijtbuffet / Kamerservice: Airconditioning / Balkon / haardroger / Ligging: Maggiore meer 20 km / Milano Malpensa 48 km / Milano 85 km / Como 95 km / Lecco 131 km / Brussel 865 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LOR097B

2 pers. k standaard

72 k

2 pers. k superior

2 pers. std meer zicht

2 pers.K sup vue de lac

Max nr pers

2

2

2

2

A

21/09-20/10

48.20

58.30

63.00

73.00

B

11/04-11/07 24/08-20/09

58.30

68.30

70.40

83.10

C

12/07-23/08

65.70

78.40

80.40

98.50

Korting: 100% kind 0-8j/2 volw.; 9-14j 26 euro Toeslag: HB 36.50 euro, 3de bed 39 euro Opmerking: kleine honden toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/LOR097B Uw voordeel: gratis babybed

www.emozioni.be

33


Lago d’Iseo

Il Naet del lago d’Iseo Ze glijden over het meer en geven ons een “déjà vu” gevoel. Inderdaad, deze bootjes hebben we reeds gezien in Venetië, maar met een ander “jasje”. Het schijnt dat een zekere Archetti die tekeningen van gondels had, gelijkaardige bootjes wou ontwerpen voor gebruik op het zachte water van het Iseo-meer. Zo ontstond er in het dorp Montisola een scheepswerf, gespecialiseerd in de bouw van vissersbootjes. We mogen niet vergeten dat het Iseo-meer lange tijd onder Venetiaanse overheersing stond. Het is een contrastrijke streek: het micro-klimaat van de oevers van het meer is tegengesteld aan het Alpijnse klimaat van de omliggende valleien. Dit contrast maakt het Iseo-meer uniek tegenover zijn grote buur.

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

43 k

LIS256B

2 pers. k standaard

2 pers. k classic

2 pers. k superior

Junior suite

Suite

Max nr pers

2

2

4

7

7

A

04/10-30/10 03/11-04/12 10/12-26/12

54.40

63.90

68.00

97.90

103.40

B

07/01-17/04 22/04-29/05 03/06-08/08 23/08-03/10 31/10-02/11 05/12-09/12

61.20

70.70

74.80

108.10

112.90

C

18/04-21/04 30/05-02/06 09/08-22/08

68.00

77.50

81.60

119.70

125.10

Korting: 3e en 4e bed kind 0-3j/2 volw. 20 euro Toeslag: HP 30 euro, VP 58 euro, meer zicht superior 13 euro Opmerking: Familie suite tot 7 personen; huisdieren 15 euro/dag ter plaatse te betalen • WWW.EMOZIONI.BE/LIS256B

Lovere - Hotel Lovere Resort & Spa Aan de noordkant van het meer bevindt zich het charmante stadje Lovere, een mondaine plaats op slechts 50 km van Bergamo, gekenmerkt door zijn zachte klimaat. Dit hotel is de ideale verblijfplaats voor wie dicht bij het meer wenst te logeren en eveneens in het dorpje wil wandelen. Het restaurant biedt een regionale keuken aan en het pronkstuk van dit hotel is het wellnesscenter en de suites met een eigen privéwellness. Uiteraard verkiezen wij de superior-kamers met uitzicht op het meer. Service: Wi-Fi / Bar / Lift / Fitness / Verwarmd overdekt zwembad / Massages / Panoramisch restaurant / Parking / Restaurant / Sauna / Solarium / SPA / Wellness / Kamerservice: ADSL / Airconditioning / Balkon / Hydro-massagebad / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Waterkoker / Ligging: Milano Malpensa 132 km / Brussel 966 km / Lago di Garda 89 km / Bergamo 42 km / Brescia 50 km

Uw voordeel: EB15 voor 29/2, EB10 voor 31/3, 1 volw +1 kind 0-11j betalen 1x prijs DUS (behalve in E)

34

www.emozioni.be


LAGO DI COMO

Como - Metropole & Suisse Ideale positie voor degenen die het magische Comomeer willen bezoeken zonder te rijden. Het is gelegen op de belangrijkste plaats van de stad (gemakkelijk bereikbaar per trein vanuit Milaan), niet ver van de steigers vanwaar de boten vertrekken, die varen naar verschillende plaatsen aan het meer, Villa Carlotta in Bellagio. De familie Cassani, die het al vier generaties lang beheert, biedt u een bijzondere kwaliteitsvolle service. Het restaurant Imbarcadero serveert een uitstekende regionale keuken. Service: Bar / Lift / Restaurant / Zwembad / Wellness / Wi-Fi / Kamerservice: ADSL / Airconditioning / Kluisje / Terras / Minibar / Ligging: Como 2 km / Belagio 28 km / Milano 48 km / Maggiore Meer 70km / Bergamo 87 km / Brussel 865 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LCO285B

2 pers. k classic

71 k

2 pers.view

3 pers. view

1 pers. view

Max nr pers

2

2

3

2

A

01/11-28/02

59.40

79.90

67.80

139.90

B

01/03-31/10

80.50

108.20

87.10

188.80

Korting: 100% kind 0-6j/2 volw. • WWW.EMOZIONI.BE/LCO285B

Tremezzo - Grand Hotel Tremezzo Ideale positie voor degenen die het magische Comomeer willen bezoeken zonder te rijden. Het is gelegen op de belangrijkste plaats van de stad (gemakkelijk bereikbaar per trein vanuit Milaan), niet ver van de steigers vanwaar de boten vertrekken, die varen naar verschillende plaatsen aan het meer, Villa Carlotta in Bellagio. De familie Cassani, die het al vier generaties lang beheert, biedt u een bijzondere kwaliteitsvolle service. Het restaurant Imbarcadero serveert een uitstekende regionale keuken. Service: Continentaal ontbijt / Lift / Uitgerust strand / Fitness / Tuin / Golf Club / Verwarmd overdekt zwembad / Verwarmd buitenzwembad / Massages / Parking / Restaurant / Solarium / Tennis / Wellness / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Minibar / Kluisje / Satelliet TV /   Ligging: Gravedona 28 km / Como 32 km / Lugano Meer 27 km / Varese 52 km / Milaan 70 km / Maggiore meer 98 km / Brussel 887 km

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LCO268C

2 pers. k superior

90 k 2 pers. k deluxe

2 pers. K presitge

Family

Max nr pers

2

2

2

4

A

15/03-13/04 30/09-01/11

162.80

181.10

218.90

300.30

B

14/04-29/05

218.90

237.80

281.40

394.10

C

30/05-26/06 18/08-29/09

250.20

281.40

331.60

462.60

D

27/06-17/08

274.90

312.70

387.60

506.80

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; kind 3-12j 138 euro/n • WWW.EMOZIONI.BE/LCO268C Uw voordeel: EB10 voor 27/2 voor verblijf van 15/03-29/05; 6+1 in A+B

35


LAGO DI GARDA

Desenzano del Garda - Villa Rosa Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LGA372B

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

J. Suite met zicht

Suite with vieuw

Max nr pers

2

2

3

4

A

07/01-21/03 19/10-19/12

73.70

87.10

115.20

128.60

B

22/03-23/05 14/09-18/10

93.80

105.90

136.70

167.50

C

24/05-13/09

109.90

124.60

160.80

187.60

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; kind 4-11j 45 euro/dag; +12j 49 euro/dag Toeslag: HP 35 euro Opmerking: Honeymoon of verjaardag : fles spumante in kamer

• WWW.EMOZIONI.BE/LGA372B

Hotel Villa Rosa is gelegen in het zuiden van het Gardameer, in het dorp van Desenzano, een strategische uitvalsbasis voor diverse belangrijke bezoeken (Sirmione zonder enige twijfel de belangrijkste). Het was een oud huis langs het meer, volledig aangepast tot een modern hotel met behoud van de oorspronkelijke neoklassieke stijl. Het restaurant Rose & Sapori is een referentie in de regio. Service: met handicap / Lift / Bar / Fietsen / Fitness / Tuin / Minigolf / Restaurant / Dakterras / Zwembad / Glutenvrij / Wi-Fi / Feestzaal / Vergaderzaal / Parking / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Hydro-massagebad / Ligging: Desenzano 700 m / Gardone 23,8 km / Verona 45,6 km / Lake Garda 93,3 km / Riva del Garda 95,9 km / Milano 122 km / Milan Linate 123 km / Bruxelles 1.016 km.

Uw voordeel: EB10 voor 31/01+ EB5 voor 03/03 bij min 7n; 6+1 van 22/03-24/05 + 13/09-18/10

San Felice al Benaco - Villa Luisa Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

54 k

LGA098B

2 pers. k standaard

2 pers. comfort K

2 pers. K presitge

Max nr pers

2

4

4

A

28/02-27/03 08/10-26/12

52.30

57.60

61.60

B

02/04-30/05 02/10-07/10

59.00

64.30

72.40

C

31/05-29/06 08/09-01/10

68.30

73.70

79.10

D

28/03-01/04 01/07-07/09

76.40

85.80

105.90

Korting: 100% kind 0-11j/2 volw.; 2de kind 50%; +12j 30% Toeslag: HP 24 euro • WWW.EMOZIONI.BE/LGA098B

Hotel Villa Luisa ligt tussen de groene heuvels van Valtenesi en het helderblauwe water van het Gardameer. Elegantie en ontspanning smelten samen in dit architecturaal juweeltje en zorgen voor een rustig en comfortabel verblijf. Zijn locatie is zeer aangenaam : een kleine heuvel dichtbij het pittoreske centrum van Portese. Het hotel heeft een mooi panorama op de oneindige wijnen olijfgaarden, zover het oog kan zien. Het uitzicht op het meer strekt zich uit van de golf van Salo in Manerba, waar het fort aan de horizon staat. Het hotel is recentelijk volledig gerenoveerd en zeer verzorgd en comfortabel ingericht. Service: Bar / Ontbijtbuffet / Parking / SPA / Wellness / Zwembad / Kamerservice: haardroger / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Gardameer 1 km / Desenzano 16 km / Gardone 9 km / Riva del Garda 49 km / Verona 60 km / Milaan 141 km / Brussel 1010 km / Linate 130 km

Uw voordeel: 4+1 bij verblijf van 01/03 - 28/3 + 01/04 - 10/6 + 01/10 02/12; 6+1 bij verblijf van 01/03 - 02/12

36

www.emozioni.be


Milano Events Milaan meer dan een stad om te bezoeken is een stad om te beleven. Met onze partners kunnen wij voor U een verblijf organiseren gefocust op verschillende thema’s. Van design tot cultuur, van shopping tot gastronomie, van sport tot muziek en hier is de referentie het Theater « La Scala », de tempel van de lyrische muziek in Italie.

Theater « La Scala » Wij bieden pakketten aan om optredens in la Scala bij te wonen : de basisformule is de Gift Box. Deze is de ideale formule om te schenken aan zij die U liefhebt. U ontvangt uw reisdocumenten in een elegante doos met het embleem van La Scala en schenkt een ware VIP behandeling aan uw geliefden. U kan deze pakketten uiteraard verlengen, hetzij in Milaan of in de nabijgelegen meren (Como, Iseo, Maggiore of Orta). Opera

Datum

Reisperiode

3*

3S/4*

4*

5*

Lucia di Lammermoor

01/02

31/01 – 02/02

916.00 1 232.00

973.00 1 287.00

1 063.00 1 423.00

1 142.00 1 535.00

07/02 11/02 14/02 28/02 19/02 21/02 23/02

06/02 – 08/02 10/02 – 12/02 13/02 – 15/02 27/02 – 01/03 18/02 – 20/02 20/02 – 22/02 22/02 – 24/02

PRIJS in Euro per persoon. Supplement single of extra nacht op aanvraag.

950.00 1 254.00

1 007.00 1 321.00

1 198.00 1 558.00

1 220.00 1 637.00

1 074.00 1 378.00

1 187.00 1 502.00

1 254.00 1 614.00

1 434.00 1 828.00

Het basis pakket bevat : ü Vlucht heen en terug Brussel-Milaan met Alitalia in klasse X (klasse suppl. blz 12) ü 2 nachten in overnachting en ontbijt in dubbel kamer in de typologie van het gekozen hotel ü 1 entree voor La Scala ticket van 1ste categorie

15/02 18/02 06/03 20/02 22/02 26/02 01/03 04/03 07/03 26/04 30/04 16/04 22/04 16/07 18/07 19/06 27/06 30/06 03/07 14/07 21/06 24/06 05/07 08/07 11/11 19/11 31/10 02/11 05/11 06/11 09/11 13/11 16/11

14/02 – 16/02 17/02 – 19/02 05/03 – 07/03 18/02 – 20/02 20/02 – 22/02 22/02 – 24/02 28/02 – 02/03 03/03 – 05/03 06/03 – 08/03 25/04 – 27/04 29/04 – 01/05 15/04 – 27/04 21/04 – 23/04 15/07 – 17/07 17/07 – 19/07 18/06 – 20/06 26/06 – 28/06 29/06 – 01/07 02/07 – 04/07 13/07 – 15/07 20/06 – 22/06 23/06 – 25/06 04/07 – 06/07 07/07 – 09/07 10/11 – 12/11 18/11 – 20/11 30/10 – 01/11 01/11 – 03/11 04/11 – 06/11 05/11 – 07/11 08/11 – 10/11 12/11 – 14/11 15/11 – 17/11

950.00 1 254.00

1 007.00 1 321.00

1 198.00 1 558.00

1 220.00 1 637.00

1 074.00 1 378.00

1 187.00 1 502.00

1 254.00 1 614.00

1 434.00 1 828.00

838.00 1 066.00 866.00 1 175.00 916.00 1 232.00

894.00 1 209.00 928.00 1 242.00 973.00 1 287.00

984.00 1 343.00 1 119.00 1 479.00 1 063.00 1 423.00

1 063.00 1 457.00 1 142.00 1 558.00 1 142.00 1 423.00

ü 1 Gift box met : DVD van de Opera, ticket voor

950.00 1 254.00

1 007.00 1 321.00

1 198.00 1 558.00

1 220.00 1 637.00

ü Reisverzekeringen : 4% annulatie en 7% annu-

Il Trovatore

Les Troyens

Cosi fan tutte

Simon Boccanegra

De formule GIFT Box bevat (prijzen in cursief) :

ü Het basispakket ü Welcome drink in het hotel ü 1 diner in een restaurant, dranken inbegrepen ü Bezoek van de stad met privé gids (3 uur), toegang tot het Scala Museum inbegrepen

ü 1 cocktail met « fingers food » in een cafetaria vlakbij la Scala voor de voorstelling de metro, stadsplan en vouchers. Niet in de prijs inbegrepen :

ü Persoonlijke uitgaven, fooien ü Verblijfstaks ter plaatse te betalen : € 5.00 per persoon per dag

latie en bijstand

ü Transferts luchthaven-hotel en terug: Milaan 1 074.00 1 378.00

1 187.00 1 502.00

1 254.00 1 614.00

1 434.00 1 828.00

950.00 1 254.00

1 007.00 1 321.00

1 198.00 1 558.00

1 220.00 1 637.00

1 074.00 1 378.00

1 187.00 1 502.00

1 254.00 1 614.00

1 434.00 1 828.00

Malpensa-Hotel € 122.00 / Milaan Linate-Hotel € 49.80 / prijs per wagen per traject. Wat niet expliciet vermeld is onder «het basispakket bevat » of onder « de formule Gift Box bevat »

ü

Deze lijst van de opera’s en balletten opgevoerd in La Scala is niet volledig. Wij kunnen deze pakketten ook voor andere spektakels organiseren, o.a. : Le Spectre de la Rose/La Rose malade/La Cavalleria Rusticana, Tsar’s bride, Elektra, Le Comte Ory, Soirée Ratmansky, Jewels, het Zwanenmeer, Soirée Petit, Don Quijote, Romeo en Julia.

Wij kunnen ook muzikale weekends organiseren in de arena van Verona, in de Opera van Rome, in het befaamde San Carlo in Napels, in de prachtige Villa Rufolo in Ravello, in de Fenice van Venetië en in andere italiaanse theaters.

www.emozioni.be

37


MILANO

Milano - NH PRESIDENT Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

274 k

2 pers. k standaard

LOM394B

2 pers. k superior

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

1

A

25/07-31/08

89.80

109.90

179.60

B

28/03-04/05 01/07-24/07

vr - zo ma - do

120.60 89.80

140.70 109.90

229.10 179.60

C

17/02-27/03 05/05-30/06 01/09-31/10

vr - zo ma - do

132.70 89.80

152.80 109.90

247.90 179.60

Opmerking: Prijzen beurzen op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/LOM394B

Hotel NH President is duidelijk zeer centraal gelegen, dicht bij de belangrijkste winkelstraten en de Dom van Milaan. Het ligt op een steenworp van het San Babila metrostation en dicht bij de elegante Montenapoleone winkelstraat, Galleria Vittorio Emanuele II en het Scala Theater. Sommige kamers bieden een prachtig uitzicht op de Duomo. Het restaurant Verziere serveert typische Milanese gerechten. Service: Bar / Parking / Restaurant / Snack bar / Wi-Fi / Lift / Huisdieren toegelaten / Kamerservice: Ontbijt op de kamer / Airconditioning / Kluisje / Ligging: Centrum / Metro 400m / Duomo 900m / La Scala 1km / Museo Cenacolo Vinciano 2km Corso buenosaires (shopping) 2km.

Milano - Carlton Hotel Baglioni Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k classic

LOM102C

89 k 2 pers. k superior

2 pers. exclusive

Junior suite

Max nr pers

2

2

3

3

A

01/08-01/09

207.50

218.80

318.10

384.40

B

02/01-31/07 01/10-31/10

di - do ma - ma, vr - zo

235.00 207.50

269.40 218.80

404.40 318.10

456.90 384.40

C

02/09-30/09

ma - do vr - zo

291.30 207.50

331.30 218.80

404.40 318.10

456.90 384.40

Carlton Hotel Baglioni ligt in hartje Milaan, direct aan de Via della Spiga, de hoofdslagader om te shoppen. De Via Montenapoleone, de Duomo en het Scala theater bevinden zich op enkele stappen. Het restaurant “Baretto al Baglioni” is één van de beroemdste in Milaan. Het is één van de favoriete plekken van de Italiaanse en internationale jetset. Café Baglioni is een ontmoetingsplaats voor zij die in Milaan werken, voorzien van een bibliotheek lounge. Service: Bar / Ontbijtbuffet / Restaurant / SPA / Vergaderzaal / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Centrum / Duomo 1 km / La Scala 950m / Museo Cenacolo Vinciano 2.5 km

Opmerking: single op aanvraag, gedurende beurzen prijzen op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/LOM102C Uw voordeel: 2+1 van 01/04-07/4 + 15/04-30/4 + 02/08-01/09

38

www.emozioni.be


LOMBARDIA

Milano - De la Ville Mode, zaken, design, kunst, amusement : Milaan scoort op elk vlak ! Hotel De La Ville ligt in hartje modekwartier, tussen de Duomo, la Scala en de Via Montenapoleone en men heeft hier niettemin het gevoel onthaald te worden in het huis van een nobele Engelsman. Houtbewerking in kerselaar, kostbare stoffen en rijke tapijten nodigen uit tot verfijnde intimiteit. Op de bovenverdieping ontdekt U de Milanese glamour : een prachtig terras met zwembad met zicht op de « Duomo ». Service: Garage / Ontbijtbuffet / Restaurant / Verwarmd overdekt zwembad / Wi-Fi / Bar / Fitness / Solarium / Feestzaal / met handicap / Lift / Parking / Kamerservice: ADSL / Airconditioning / haardroger / Minibar / Satelliet TV / Ontbijt op de kamer / Kluisje / Ligging: Centrum / Duomo 300m / La Scala 300m / Museo Cenacolo Vinciano 300m

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

109 k

LOM099B

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Junior suite

1 pers. k superior

Max nr pers

2

3

3

1

A

01/11-12/01 18/07-31/08

108.50

124.60

536.00

190.30

B

13/01-17/07 01/09-31/10

140.70

154.10

603.00

254.60

Korting: 100% kind 0-12j/2 volw. in deluxe kamer • WWW.EMOZIONI.BE/LOM099B

Brescia e la « millemiglia » “Millemiglia” is een autoracewedstrijd die is ontstaan in 1927 op een parcours van gewone wegen tussen Brescia en Rome. De totale lengte van 1.600 km, ongeveer 1.000 mijl, gaf de naam aan de race. De mix van avontuur en snelheid maakte deze race beroemd en heeft meer dan 30 jaar plaats gevonden. De snelheid en het gevaar van promiscuïteit met het publiek waren de redenen dat men ermee stopte. Onlangs werd de race eens hervat met wagens van vóór 1957. Brescia een mooi stadje in Padana. Hoewel het een belangrijk economisch centrum was, heeft het historische centrum een aangenaam menselijk aspect weten te behouden. Het is een aangename uitstap als u meer wenst te weten over Lombardije. Emozioni maakt graag een boeking voor u.

www.emozioni.be

39


Veneto

De Veneto wordt dikwijls beschouwd als het hinterland van Venetië en dit is gerechtvaardigd door de geschiedenis van de Maritieme Republiek. De hoofdstad van de regio was lange tijd uitvoerder van binnenlandse producten. Aan de andere kant kunnen we zeggen dat de rijkdom en de schoonheid van de « Serenissima » (de oppermacht) zijn provincie als protagonist zag: het was de ambitie van veel patricische families om een paleis in de lagune te realiseren. Aan de regio ontbreekt nochtans geen eigen charme. Verona bijvoorbeeld is één van de meest fascinerende steden : zijn historisch centrum en zijn arena’s, in de zomer geanimeerd door het operaseizoen, zijn het imago van de

40

stad, beroemd gemaakt door Shakespeare. Het balkon van Giulietta bestaat nog steeds en wij stellen u voor er niet ver vandaan te logeren. Ook kunststeden ontbreken niet in deze regio : Vicenza, de « Palladiaanse », Padova en zijn kapel van « Scrovegni » en ook nog Bassano en Marostica, beroemd om haar levensgrote schaakstukken. Elk jaar wordt er een schaakspel gespeeld met levende personages om het eerste spel in 1454 te herdenken, wanneer twee dappere ridders schaakten om de hand van de kasteeldame, in plaats van het zwaard te gebruiken. Veneto, land van bergen. De Dolomieten behoren tot de mooiste bergen door hun vorm, de

verandering van kleur van de steen en het magische aspect van hun kleine meren. In het midden van al dit moois heeft de stad Cortina een wat glamour karakter verworven, maar het blijft niettemin één van de mooiste bestemmingen. En dan is er nog de zee met Lido di Jesolo of het Lido van Venetië, maar de vlakte en de heuvels zijn populair voor levensmiddelen : van de « radicchio trevigiano » tot de wijnen van Franciacorta: een gastronomisch verblijf organiseren in de Veneto is niet moeilijk. Zonder een goed glas Prosecco van Valdobbiadene te vergeten.

www.emozioni.be


Venezia De stad Venetië is net een natuurwonder... Een stad op water bouwen, was ongetwijfeld een enorme uitdaging voor onze voorouders. Het is waar, het is een eilandengroep, en u zal dit ook vaststellen tijdens uw bezoek: water, golven voortvloeiend uit het verkeer van gemotoriseerde bootjes en schepen langs het Giudecca-kanaal. Een hedendaagse schrijver beschrijft Venetië als een prachtige vis die leeft buiten het water.

Excursies (prijs per persoon) Wij stellen U hier excursies voor die U ter plaatse kan doen. Wij kunnen ook een exclusieve gids voor U boeken voor twee of vier uur. Venetië – wandeling rond San Marco duur 1h30 € 23.00 Dit is de « must » van Venetië : een rondleiding door de wijk tussen San Marco en Rialto vertrekkende van de Piazza della Basilica. De Basiliek van San Marco duur 1h00

€ 20.00

Burano, Murano en Torcello Geschenkpakket duur 4h00 € 19.00 Wij kunnen voor U weekends in Venetië organiseren, avondmaal inclusief, een barok Burano, eiland van kant en kleurrijke huizen, muziek spektakel en/of een ritje met een Murano, het eiland van de glasmeesters en Tor- gondel (privé). cello, het eerste bewoonde eiland in de lagune.

Transferts

Venetië, legendes en smaken Het is mogelijk Venetië te bereiken met duur 3h00 € 60.00 lijnbussen die tot aan de Piazzale Roma rijden of met een draagvleugelboot die aan Dit is een avondwandeling, die verschillende vaste haltes stoppen. Wij kunnen ook een routes volgt op zoek naar de verhalen die de privé taxi-boot organiseren die U tot aan legendes van Venetië gemaakt hebben, met be- de hotels brengt die een toegankelijke pier zoek aan een bacaro waar U kunt genieten van hebben of zo dicht mogelijk in de buurt. de Venetiaanse cicchetti. De prijzen van een taxi-boot zijn vanaf 145 euro per traject en variëeren in functie van het hotel en het aankomstuur.

Onze favorieten

Met de wandeling met het thema Palladio bezoekt U de kerk van Santa Maria alla Salute en ontdekt U een onbekend stukje Venetië : Castello, waar zich de kerk van San Pietro bevindt (co-kathedraal !) waar de Venetiaanse Palazzo ducale duur 1h00 € 33.00 kunstenaar in zijn kinderschoenen stond. De Guggenheim stichting (Peggy Guggenheim) is Centrum van de venetiaanse macht is het het bezoeken waard voor zijn speciale sfeer. Zijn kleine collectie bevat waardevolle stukken. Palazzo Ducale meer dan een symbool. La Madonna dell’Orto is een kleine kerk maar Combinatie van de drie vorige excursies zeer interessant. duur 3h30 € 70.00 De Basiliek van San Marco is een uniek meesterwerk versierd met mozaiëken in byzantijnse stijl.

www.emozioni.be

41


venezia

S

Venezia - Al Sole Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

51 k

2 pers. k standaard

VEN001B Max nr pers

2 pers. tuinzicht

2 pers. sup. canaalzicht

2

3

3

A

03/01-20/02

ma - do, zo vr - za

46.90 53.60

53.60 60.30

60.30 67.00

B

05/03-31/03 01/07-31/08

ma - do, zo vr - za

73.70 80.40

80.40 87.10

87.10 93.80

C

21/02-04/03 01/04-30/06 01/09-31/10

ma - do, zo vr - za

83.80 90.50

90.50 100.50

100.50 110.60

D

01/11-03/11

ma - do, zo vr - za

90.50

100.50

107.20

Een elegant paleisje uit begin vijftiende eeuw toebehorend aan de familie Marcello is gelegen in een zeer aangename buurt van Venetië, vlakbij de Piazzale Roma, de universiteiten, de kerk dei Frari, het Campo Santa Margherita en de galerijen de l’Accademia. De binnentuin van het hotel is een privilege in Venetië. Trouwens onze favoriete kamers zijn de superior kamers met zicht op de binnentuin. Service: Wi-Fi / Continentaal ontbijt / Aanlegsteiger / Lift / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Minibar / Kluisje / Ligging: Santa Croce / Vaporetto San Tomà (10 minuten) / Parking betalend

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; kind 2-8j 32.50 euro in A/B, 45.50 euro in C; kind 8-12j 52 euro in A/B, 65 euro in C • WWW.EMOZIONI.BE/VEN001B

Venezia - Dimora Marciana Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt VEN003B

6k

2 pers. k classic

3 pers. k classic

Suite

Max nr pers

2

3

4

A

03/11-26/12

50.30

44.90

93.80

B

02/01-06/01 05/03-07/03 06/07-28/08

83.80

67.00

127.30

C

21/02-04/03 28/03-05/07 29/08-02/11

99.20

73.70

144.10

Dit kleinschalig hotel is geopend in 2009. Het bevindt zich op het gelijkvloers en de 1ste verdieping van een oud gebouw, en op 50m van het San Marco plein. Ideaal voor zij die houden van een vriendelijke omgeving en een centrale ligging. Service: Wi-Fi / Continentaal ontbijt / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Ligging: San Marco / Vaporetto Vallaresso

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw. Opmerking: Huisdieren niet toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/VEN003B

42

www.emozioni.be


venezia

Het ongewone Venetië Venetië is een stad vol mysterie en verloren hoekjes, maar de basiselementen van deze stad zijn altijd dezelfde : steen en water. Ongewone plekjes zijn er waar je elk contact met de realiteit verliest, zoals bijvoorbeeld de stichting Peggy Gugenheim en haar collectie van hedendaagse kunst in de wijk van Dorsoduro. De tuinen van Giudecca en die van Arsenale. Laat de massa toeristen achter je en zoek voor een dag het groen op of geniet zoals van een elixir van de magie van het nachtelijke Piazza San Marco. Natuurlijk kan je ook wandelen door het Ghetto en een Aperol Spritz drinken op de Campo Santa Margherita, of zoek het kleine kerkje van de Madonna dell’Orto, een échte parel.

Venezia - Carlton Capri Het Carlton Capri ligt in de Santa Croce Sestiere, op korte afstand van het Piazzale Roma en het treinstation Santa Lucia, maar op hetzelfde moment in het authentieke Venetië en in een rustige omgeving. Op een paar stappen van hier zijn er belangrijke attracties: Frari van San Rocco en Rialto ligt op slechts 15 minuten lopen. De kamers en het hotel zijn ingericht in een sobere Venetiaanse stijl. Service: Bar / Lift / Wi-Fi / Kamerservice: Ontbijt op de kamer / Airconditioning / Ligging: Trein Station 300m / Cannareggio 900m / Rialto 1.2km / San Marco 2km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

40 k

2 pers. k classic

VEN373B

3 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

1

A

02/01-20/02 05/03-19/03

47.60

46.90

83.10

B

23/02-27/02 03/03-04/03 20/03-10/04 20/07-31/08

ma - do, zo vr - za

73.70 87.10

67.00 80.40

109.90 123.30

C

21/02-22/02 28/02-02/03 11/04-19/07 01/09-02/11

ma - do, zo vr - za

97.80 121.90

83.10 107.20

128.60 152.80

Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/VEN373B Uw voordeel: 3+1 in A en in augustus

www.emozioni.be

43


venezia

Venezia - Palazzo Giovannelli

S

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

29 k

2 pers. k superior

VEN005B Max nr pers

2 pers. k deluxe

Junior suite

2

2

2

A

02/01-20/02 05/03-20/03

ma - do, zo vr - za

107.20 120.60

120.60 140.70

147.40 167.50

B

01/07-28/08

ma - do, zo vr - za

140.70 154.10

154.10 174.20

207.70 227.80

C

21/02-04/03

ma - do, zo vr - za

167.50 187.60

180.90 201.00

234.50 254.60

D

21/03-30/06 29/08-08/11

ma - do, zo vr - za

187.60 207.70

201.00 221.10

234.50 261.30

Historisch gebouw uit de 16de eeuw versierd met fresco’s van de mythologische personnages van Zelotti ofwel ook het paleis Foscarini Giovanelli heeft beroemde personages ontvangen zoals de familie Mozart en de koning van Denemarken. Gelegen aan het Canal Grande, tussen de San Stae kerk en de Ca’ Pesaro. Het meubilair is een geslaagde mix van historisch en modern dat aan het hotel een vriendelijke en gastvrije dimensie geeft. Service: Wi-Fi / Continentaal ontbijt / Aanlegsteiger / Lift / Kamerservice: Airconditioning / Kluisje / Ligging: San Polo / Vaporetto San Stae

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; 10% voor 65+ Toeslag: Kinderbed 25 euro/nacht • WWW.EMOZIONI.BE/VEN005B Uw voordeel: 2+1 en 3+1 in A

Venezia - Hotel Bonvecchiati Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

124 k

2 pers. k standaard

VEN196B Max nr pers

S

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

2

2

2

A

02/01-20/02 05/03-20/03

ma - do, zo vr - za

63.70 83.80

80.40 97.20

97.20 113.90

B

03/11-16/11 21/02-27/02 21/03-17/04 29/06-28/08

ma - do, zo vr - za

113.90 144.10

134.00 160.80

154.10 184.30

C

28/02-04/03 18/04-28/06 29/08-01/11

ma - do, zo vr - za

154.10 180.90

167.50 197.70

187.60 221.10

De eerste troef van dit hotel is zijn ligging : op een boogscheut van het San Marco-plein. Het hotel beschikt eveneens over een « porta d’acqua », voor boten. Het tweede pluspunt is zijn restaurant « la Terrazza », één van de oudste restaurants in Venetië dat je een mix aanbiedt van regionale en internationale keuken. Tenslotte is dit hotel een oud palazzo waar de publieke ruimten hun oude elegantie behouden hebben en het verblijf aangenaam maken ; de perfecte plaats om uit te rusten na een wandeling naar het Museum Correr. Service: Aanlegsteiger / Bar / Lift / Restaurant / excursies / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Badjas / Centrale verwarming / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Ligging: San Marco, Vaporetto Valaresso (5 min.)

Toeslag: Kinderbed 26 euro per dag, 3de bed A 39 euro/B 52 euro/C 65 euro, deluxe canal view 65 euro Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten indien er een zaterdagnacht inbegrepen is, 3n indien 01/03 (Carnaval) en 19+20/4 (Pasen) inbegrepen zijn • WWW.EMOZIONI.BE/VEN196B

44

www.emozioni.be


venezia

Venezia - Bauer Palladio Het « Palladio Hotel & SPA » is ondergebracht in een gebouw van de 18de eeuw, gerealiseerd door architect Andrea Palladio, zeer gekend onder de edele Venitiens, voor wie hij vele villa’s bouwde in het achterland. Gelegen op het « Giudecca » eilandje, tegenover het Bauer Hotel il Palazzo, geniet U van een prachtig uitzicht op de lagune en tegelijkertijd op de mooie privé-tuin. Het Wellness gedeelte bevindt zich vlak naast het hotel ; 8 behandelingskamers met een grote verscheidenheid aan therapieen, o.a. Hammam, Vitalis baden of Obermaier Jacuzzi, ontworpen voor 2 personen. Service: Aanlegsteiger / Tuin / Ontbijtbuffet / SPA / Restaurant / Bar / Wi-Fi / Vergaderzaal / met handicap / Lift / Feestzaal / Kerk (Huwelijken) / excursies / Internetpunt / Massages / Panoramisch restaurant / Parking in de buurt / Huisdieren toegelaten / Privé Yacht / Rest met tafel buiten / Sauna / Snack bar / Solarium / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Satelliet TV / Ontbijt op de kamer / Hydro-massagebad / Badjas / DVD / Ligging: Dorsoduro / Vaporetto Valaresso

L Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k superior

VEN011C

A B

Max nr pers 15/03-24/04 20/07-25/08 19/10-15/11 25/04-19/07 26/08-18/10

79 k 2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

2

3

2

2

ma - do, zo vr - za

137.50 153.10

165.60 181.30

200.00 228.10

256.30 284.40

ma - do, zo vr - za

190.60 221.90

218.80 253.10

281.30 312.50

343.80 371.90

Korting: 100% kind 0-12j/2 volw. Toeslag: Kind 13-17j 143 euro/dag; HP 72 euro/dag • WWW.EMOZIONI.BE/VEN011C Uw voordeel: EB10 voor 28/2 bij min 2n, EB15 bij 3n, EB20 bij 4n

Venezia - Bauer Il Palazzo Het Hotel Bauer il Palazzo is één van de meest luxueuze hotels van Venetië. Het is een authentiek paleis uit de 18de eeuw met een uniek zicht op de stad en de lagune. Het hotel geniet een droomligging: op enkele stappen van het San Marco plein en aan het Canal Grande. De luxueuze suites en kamers zijn recentelijk gerenoveerd met heel mooie stoffen, vergulde spiegels en kroonluchters van Murano glas. De suites op de bovenste verdiepingen zijn in een totaal andere stijl: zij zijn heel licht en ruim, sommigen zijn traditioneel bemeubeld, anderen hebben een meer eigentijdse inrichting. Het toprestaurant “De Pisis” zal de fijnproever niet teleurstellen: haar ligging is uniek met een mooi terras dat uitgeeft op het Canal Grande. Het ontbijt wordt geserveerd in de “Zevende Hemel” vanwaar men een magisch uitzicht heeft op Venetië en de lagune. Service: Aanlegsteiger / Ontbijtbuffet / Wi-Fi / Restaurant / Bar / Kamerservice: haardroger / Kluisje / Satelliet TV / DVD / Airconditioning / Ligging: Dorsoduro / Vaporetto Valaresso

L Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt VEN010C Max nr pers A

02/01-19/02

B

20/02-27/02 05/03-31/03

C

01/04-30/04 20/07-25/08

D

01/05-19/07 26/08-31/10

E

28/02-04/03

ma - do, zo vr - za ma - do, zo vr - za ma - do, zo vr - za ma - do, zo vr - za

72 k

2 pers. k deluxe

Suite deluxe

Deluxe met zicht

J. Suite met zicht

2 153.80 169.10 169.10 203.00

2 181.40 206.00 199.90 233.70

2 212.20 230.60 230.60 261.40

2 270.60 292.10 289.10 322.90

209.10 252.20

295.20 353.60

436.70 485.90

289.10 344.40

390.50 452.00

516.60 599.60

418.20

495.10

301.40

359.80

Korting: 100% kind 0-12j/2 volw. Toeslag: Kind 13-17j/2 volw. 143 euro Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/VEN010C Uw voordeel: EB10 voor 28/2 bij min 2n, EB15 bij 3n, EB 20 bij 4n; 2+1 in A op weekdagen

www.emozioni.be

45


verona

Verona - Il Sogno di Giulietta

S IL SOGNO DI GIULIETTA bevindt zich juist tegenover het balkon van Julia, een mythische liefdesplaats. In hartje historisch centrum heeft dit charme hotel kamers die uitgeven op het balkon van de familie van Julia en op het hof waar Romeo haar riep. Wanneer u in het hotel aankomt, moet u dit hof oversteken om naar uw kamer te gaan. Kortom, dit is de ideale verblijfplaats om alle troeven van deze kunststad te beleven. De kamers en suites zijn met smaak ingericht en voorzien van alle comfort. Service: Wi-Fi / Continentaal ontbijt / Lift / Kamerservice: haardroger / Airconditioning / Hydro-massagebad / Ontbijt op de kamer / Centrale verwarming / Kluisje / Flatscreen / Ligging: Historisch centrum / Arena 300 m / Gardameer 40 km / Mantova 40 km, Vicenza 60 km / Venezia 121 km / Brussel 1035 km

Gazzo Padovano - Villa Tacchi Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt VEN014A

A

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

1

01/02-30/12

48.70

69.50

72.30

Opmerking: Verblijf minimum 2 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/VEN014A

46

49 k

Villa Tacchi is gelegen op het platteland, op 7 km van Vicenza. Deze Palladiaanse Villa uit de 17de eeuw ademt een natuurlijke schoonheid uit en nestelt zich in het landschap alsof ze er reeds eeuwig deel van uit maakte. De originele geest is steeds bewaard gebleven. De herstructurering heeft een artisitieke stempel aan het hotel gegeven: gepersonaliseerde junior suites met antiek meubilair en voormalige Venetiaanse stoffen. Service: Parking / Restaurant / Ontbijtbuffet / Vergaderzaal / Wi-Fi / Solarium / SPA / Zwembad / Bar / Kamerservice: Airconditioning / Centrale verwarming / Flatscreen / haardroger / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Vicenza 7 km / Padova 30 km / Verona 67 km / VenetiĂŤ 64 km / Gardameer 85 km / Bassano del Grappa 51 km / Brussel 1105 km

www.emozioni.be


veneto

In de sporen van Palladio Deze neoklassieke architect was de schepper of de inspiratie voor een reeks villa’s die de Venetiaanse edelen lieten bouwen in het achterland. Men kan er verschillende ontdekken als men met de Bruchiello de Brentastroom stroomopwaarts vaart. Elk jaar van maart tot oktober vertrekt deze boot op wisselende dagen van Venetië of Padua en maakt een stop bij 3 villa’s, namelijk Villa Pisano, Barchessa Valmarano of Villa Widmann en Villa Foscari genoemd “la Malcontenta”. Men kan deze excursie ook maken met een autocar vanaf het aankomstpunt tot het vertrekpunt. Het is ook mogelijk deze Palladiaanse Villa’s te bezoeken met de wagen. Maar in dit geval is het raadzaam een logement vast te leggen in het Venetiaanse hinterland.

Ponzano Veneto - Relais Monaco Het Country Relais Monaco Hotel is gelegen in de buurt van Treviso. Gelegen in een Venetiaanse villa uit de negentiende eeuw wist het zich volledig aan te passen tot een charmehotel met behoud van de oorspronkelijke stijl. Het is een oase van rust ideaal gelegen voor het verkennen van de Veneto met Venetië in het zuiden en de Dolomieten in het noorden. Het restaurant La Vigna serveert in een verfijnde sfeer een typische Venetiaanse keuken. Service: Feestzaal / Bar / Glutenvrij / met handicap / Lift / Fitness / Tuin / Vergaderzaal / Parking / Restaurant / Sauna / Solarium / Zwembad / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Kluisje / Ligging: Treviso 10 km / Conegliano 30 km / Bassano del grappa 44 km, Venezia 55 km / Vicenza 60 km / Padova 70 km / Brussel 1206 km

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt VEN351A

A

2 pers. comfort K

79 k

Junior suite

Suite

1 pers. k classic

Max nr pers

3

3

3

1

01/01-31/12

55.60

86.90

135.50

83.40

Korting: 100% kind 0-12j/2 volw. Toeslag: HP 39 euro • WWW.EMOZIONI.BE/VEN351A

47


ABANO

Abano Terme - La Residence e Idrokinesis Prijs per persoon per nacht in logement en vol pension VEN280C

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Junior suite

J. S. Executive

Max nr pers

2

2

2

3

3

A

12/01-12/04 02/06-02/08 03/11-20/12

92.80

96.90

113.60

119.90

140.60

B

13/04-01/06 03/08-02/11

99.00

103.10

129.30

133.40

151.10

C

22/12-11/01

107.40

111.50

137.10

141.10

C

21/12-11/01

109.40

113.60

139.60

143.80

161.50

Korting: 40% kind 2-6j, 25% kind 7-12j, 15% +13j (vanaf deluxe); HP 12.50 euro pp/dag Toeslag: Babybed 20 euro (maaltijden ter plaatse te betalen); kleine huisdieren 20 euro/dag Opmerking: Minimum 3 nachten en 7n voor Pasen (18-22/04) en Ferragosto (09-17/8); single op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/VEN280C

De rust van de open ruimtes en van het interieur zorgt ervoor dat dit hotel een ideale plaats is voor het welzijn. Op twee passen van het voetgangerscentrum van Abano vind je drie grote thermische binnen-en buitenzwembaden en verschillende massageruimtes. Het is ook mogelijk om te sporten en dit indien gewenst onder begeleiding van een persoonlijke trainer. Dit hotel is ook geschikt voor families. Het restaurant serveert traditionele gerechten (en biedt ook de mogelijkheid om een dieetmenu op maat te krijgen). Service: Wi-Fi / Bar / Ontbijtbuffet / Lift / Fitness / Tuin / Golf Club / kapper en schoonheidssalon / Verwarmd overdekt zwembad / Verwarmd buitenzwembad / Massages / Restaurant / Sauna / Solarium / SPA, Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Kluisje / Satelliet TV /   Ligging: Padova 10 km / Vicenza 42 km / Venezia 50 km / Ferrara 60km / Verona 88 km / Gardameer 110 km / Brussel 1140

Uw voordeel: Kind 0-6j gratis van 29/06-03/08

Abano Terme - Trieste e Vittoria Prijs per persoon per nacht in logement en vol pension VEN279C

A B C C

Max nr pers 23/03-12/04 02/06-02/08 03/11-20/12 13/04-23/04 12/05-01/06 03/08-02/11 22/12-15/01 24/04-11/05 21/12-11/01

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

Imperial Suite

2

3

3

3

3

132.40

142.80

179.30

210.50

424.00

148.00

158.40

194.90

220.90

424.00

165.70

175.90

211.70

237.30

436.60

168.80

179.30

215.60

241.80

444.90

Korting: 20% kind 7-12j, 15% +13j (vanaf deluxe); HP 12.50 euro pp/dag Toeslag: Babybed 30 euro (maaltijden ter plaatse te betalen), kind 2-6j 35% Opmerking: Minimum 3 nachten en 7n voor Pasen (18-22/04) en Ferragosto (0917/8); single op aanvraag; huisdieren niet toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/VEN279C Uw voordeel: Kind 0-6j gratis van 29/06-03/08

48

Dit is het historische hotel van Abano Terme : hier werd in 1918 de oostenrijkse overgave ondertekend die een stap voorwaarts in de eenheid van Italië betekende. In het hartje van de autovrije zone van Abano is het omringd door een prachtig park. In dit park zijn vier grote thermale zwembaden, waarvan één (Anastasia) met verwarmd water tot 28°. Ze zijn uitgerust met hydromassage fietsen, Kneipp bekkens, hydro-massage installaties en waterspelen. Het restaurant Diaz stelt een italiaanse keuken voor. Service: Wi-Fi / Bar / Ontbijtbuffet / Lift / Fitness / Tuin / Golf Club / kapper en schoonheidssalon / Verwarmd overdekt zwembad / Verwarmd buitenzwembad / Massages / Restaurant / Sauna / Solarium / SPA, Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Kluisje / Satelliet TV /   Ligging: Padova 10 km / Vicenza 42 km / Venezia 50 km / Ferrara 60km / Verona 88 km / Gardameer 110 km / Brussel 1140

www.emozioni.be


Emilia Romagna

Emilia-Romagna, in het noorden begrensd door de kronkelingen van de Po-vallei en in het zuiden door de Apennijnen, is een boeiende streek met een rijkdom aan historische steden, badplaatsen en natuurparken. De steden Bologna en Ravenna, de stranden van Rimini en Riccione en het regionale park van de Apennijnen zijn daar een voorbeelden van. Emilia-Romagna is ook de geboortestreek van talrijke beroemde personages. De verkenning van Emilia-Romagna is ondenkbaar zonder kennis te maken met de talrijke

www.emozioni.be

gastronomische producten, die hebben bijgedragen tot de roem van de streek, o.a. de « Culatello », de Parmaham en de Parmezaanse kaas. Als je het echte Italië zoekt, moet je deze streek zeker bezoeken : je zal er mensen ontmoeten die heel open zijn, harde werkers, maar die van het leven weten te genieten. In de hoofdstad van Emilia-Romagna, Bologna, vind je de oudste universiteit in heel Italië. Bologna is dan ook een zeer belangrijke universiteitsstad. Voor het vervoer is dit het centrale knooppunt van snelwegen en de spoorlijnen. Voor de gastronomie: de lasagne en de tortel-

lini komen oorspronkelijk van hier. In Bologna worden ook verschillende beurzen gehouden: als dit het doel is van uw reis, is het aan te raden vooraf te reserveren. Het is een gebiedmet twee gezichten. Het centrum en de binnenkant van Emilia worden gedomineerd door de vlakte. De buitenkant en de zee vertonen een meer open omgeving, waarbij we Fellini en de Casadei orkesten moeilijk kunnen vergeten. Om nog maar te zwijgen over de “strozzaprete”, een typische droge pasta.

49


bologna

Bologna - Touring

S

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt ERO018B

2 pers. k classic

38 k

3 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

2

2

3

1

A

02/01-28/02 01/07-31/08

57.40

85.10

49.30

93.20

B

01/03-30/06 01/09-30/10

77.60

105.30

62.80

106.70

Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten; gedurende beurzen prijzen op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/ERO018B Uw voordeel: EB10 50d vooraf, not refundable; DOUBLE GOLD : superior frigobar gratis, «late check-out»

Hotel Touring is rustig gelegen, in hartje Bologna, op wandelafstand van Piazza Maggiore, San Domenico en het gerechtshof. De taverne, een oude kelder van de broeders van Sint-Procole, stelt u een overheerlijk ontbijtbuffet voor terwijl u in de bar van lokale aperitieven kunt genieten alsook op het terras op de vijfde verdieping. De recent gerenoveerde kamers zijn kleurrijk en smaakvol ingericht, allen met parket of betegeld. Service: Tuin / Vergaderzaal / Ontbijtbuffet / Wellness / Panoramisch terras met Jacuzzi / Wi-Fi / Garage / Huisdieren toegelaten / Kamerservice: Kluisje / ADSL / Satelliet TV / Airconditioning / Ligging: In het centrum / Luchthaven Bologna 12 km / Ravenna 80 km / Modena 55 km / Ferrara 47 km

Bologna - Nh De la Gare Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k standaard

ERO019A

156 k 2 pers. k superior

3 pers. k superior

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

3

1

A

01/12-28/02 01/07-31/08

55.60

63.90

55.60

105.60

B

01/03-30/06 01/09-31/10

73.70 55.60

82.00 63.90

68.10 55.60

141.80 105.60

50

ma - do vr - zo

Hotel NH Bologna De la Gare is het ideale hotel voor wie Bologna wil ontdekken. Dit hotel bevindt zich in het centrum van de stad, vlakbij het station en op wandelafstand van de belangrijkste historische bezienswaardigheden en winkels. Piazza Maggiore, San Petronio en de alom bekende Torre degli Asinelli en Garisenda bevinden zich vlakbij. De kamers bieden alle modern comfort en zijn stijlvol bemeubeld. De regionale keuken van het restaurant Amarcord is zeer gekend in Italië. Service: Vergaderzaal / Ontbijtbuffet / Wellness / Panoramisch terras met Jacuzzi / Wi-Fi / Tuin / Garage / Huisdieren toegelaten / Kamerservice: haardroger / Kluisje / Minibar / ADSL / Satelliet TV / Airconditioning / Ligging: In het centrum / Luchthaven Bologna 12 km / Ravenna 80 km / Modena 55 km / Ferrara 47 km

www.emozioni.be


Emilia Romagna

Producten DOP en IGP DOP= benaming voor beschermde omgeving IGP= beschermde geografische indicatie De Emilia Romana heeft een grote gastronomische traditie. De keuken is “stevig”, overvloedig en rijk. De hoekstenen zijn natuurlijk de verse pasta’s, dikwijls bereid met eieren. Dit is het moment om er op te wijzen dat de beroemde “Ragu à la Bolognaise” niets te maken heeft met deze overweldigende rode saus. Maar de streek is ook rijk aan producten DOP en IGP, waarvan sommige bekend zijn op wereldniveau. De bekendste is de “Parmigiano Reggiano” en, in dezelfde zone blijvend, de Parmaham. Minder gekend, maar even belangrijk, is de welriekende Azijn van Modena en de “Culatello van Zibello”, een van de belangrijkste worsten. Dan is er nog de “Grana Padano”, de “Coppa Fiacentina” en nog meer… Smakelijk!

Ravenna - Nh Ravenna Het NH Ravenna bevindt zich in het historisch centrum van de stad. Hier gaan kunst (o.a. de basilica de San Vitale met zijn wereldbekende mozaïeken) en vertier hand in hand: kuierend langs de vele boetieks, bars, restaurants en pizzeria’s, die zich in de historische gebouwen bevinden, op de meest romantische plekjes. De kamers hebben alle modern comfort en in het restaurant kunnen de gasten genieten van heerlijke gerechten uit de Italiaanse keuken. Service: Restaurant / Vergaderzaal / Ontbijtbuffet / Wi-Fi / Massages / Sauna / Parking in de buurt / Kamerservice: haardroger / Kluisje / Minibar / ADSL / Satelliet TV / Airconditioning / Ligging: In het centrum / Luchthaven van Bologna 77 km / Cervia 32 km / Comacchio 37 km / Ferrara 88 km / Rimini 77 km / San Marino 89 km / Urbino 128 km / Brussel 1198 km

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k standaard

ERO021A

A

84 k 2 pers. k superior

3 pers. k 1 pers. k standaard standaard

Max nr pers

2

2

3

1

01/11-30/03

52.80

93.10

44.50

93.10

61.20

109.80

50.00

109.80

72.30 61.20

125.10 109.80

59.80 50.00

125.10 109.80

B

30/06-31/08

C

31/03-29/06 01/09-31/10

ma - do vr - zo

Opmerking: Séjour minimum 2 nuits • WWW.EMOZIONI.BE/ERO021A

51


Liguria

Ligurië strekt zich uit van de Azurenkust tot Toscane, tussen de Alpen en de zee. Daarom verkiezen de inwoners van deze streek steeds de zee. De grote troef is het klimaat: hoewel het niet ver van de Alpen is en dezelfde breedtegraad heeft van de koudere regio’s, geniet Ligurië van een mediterraan microklimaat. Genova was voor een lange tijd een van de belangrijkste Italiaanse maritieme republieken. Haar invloed reikte vooral tot in Sardinië, waar er nog steeds oorspronkelijke Genovese culturen bestaan.

52

Genova wordt beschouwd als de grens tussen de zonovergoten Riviera di Ponente, in het westen, en de Riviera di Levante, in het oosten, met zijn talloze wijngaarden, citroen-, amandel- en olijfbomen. De pittoreske vissershaventjes en de beroemde badplaatsen vormen een voortdurende afwisseling met de rotskapen en stranden. De heerlijke keuken is geparfumeerd met olijfolie en gekruid met rozemarijn, salie of basilicum, die de basis vormen van de lekkere « pesto ».

De schatkamer van Ligurië ligt ergens verscholen tussen La Spezia en Levanto, in de prachtige streek van de «Cinque Terre», kleine dorpen die nog niet zo heel lang geleden uitsluitend bereikbaar waren langs een muilezelpad of langs de zee. Cinque Terre moet je ontdekken op twee manieren: er toekomen per boot en wandelen op de goed gemarkeerde paden, kortom een aards paradijs voor wandelaars.

www.emozioni.be


Cinque Terre

Cinque Terre De naam komt voort van de vijf dorpen die zich bevinden in deze kleine hoek van het paradijs: Vernazza, Riomaggiore, Manarola, Corniglia en Monterossa al mare. Men kan er ook naartoe met de auto, maar eens ter plaatse, laat u deze best staan en vertrek je liefst op ontdekking langs de voetpaden met adembenemende panorama’s. Inderdaad, het mirakel van de “Cinque Terre” is voor een keer ook het mirakel van de mens. Hij is er in geslaagd, daar waar de bergen bruusk dalen naar de zee, een plaats te scheppen om te leven en dank zij het terrassensysteem, aangelegd op de droge hellingen, wijn en olijven te cultiveren.

Monterosso al Mare - B&B La Villa degli Argentieri Ingesloten tussen de heuvels en de prachtige zee van Monterosso, parel van Cinque Terre, biedt ‘La Villa degli Argentieri’ een adembenemend panorama met een kristalheldere zee, met groene, blauwe en kobaltblauwe tinten. De elegante villa is ontstaan begin jaren vijftig, heden volledig gerenoveerd en ligt binnen een unieke en rustige omgeving, van de zee gescheiden door een kleine poëtische weg omringd door bomen. Service: Bar / Ontbijtbuffet / Parking / Kamerservice: Airconditioning / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Sestri levante 45 km / Rapallo 66 km / Portofino 74 km / Genova 90 km / Viareggio 97 km / Pisa en Lucca 120 km / Brussel 1105 km

www.emozioni.be

S

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A B

2 pers. k deluxe

11 k

LIG108C

2 pers. k standaard

3 pers. k deluxe

Junior suite

1 pers. k standaard

Max nr pers 01/04-30/04 01/10-31/10 01/05-30/09

2

2

3

3

1

96.40

107.40

86.00

134.20

107.40

123.20

134.20

103.70

161.00

161.00

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw. Toeslag: 3de bed op aanvraag Opmerking: Minimum verblijf twee nachten • WWW.EMOZIONI.BE/LIG108C

53


Riviera Di PonentE

Loano - Loano 2 Village Hotel 360 app + k LIG386C

2 pers. k low cost

2 pers. k classic

2 pers. k superior

1 pers. low cost

Max nr pers

3

4

6

1

A

27/09-25/10 01/01-17/04

46.80

56.30

64.00

71.60

B

30/08-26/09 21/04-20/06

55.40

64.90

72.60

80.20

C

18/04-20/04 21/06-04/07 23/08-29/08

69.70

79.20

88.80

106.90

D

05/07-08/08 16/08-22/08

79.20

90.70

100.30

116.40

E

09/08-15/08

94.50

106.00

115.50

131.70

• WWW.EMOZIONI.BE/LIG386C

Loano is een populaire badplaats in het hart van de Riviera di Levante (Riviera delle Palme). Ideale uitvalsbasis om de Ligurische Riviera (Genova, Bloemenriviera) te bezoeken alsook de naburige côte d’Azur, met Nice en Montecarlo, biedt Loano 2 Village twee formules aan zijn gasten : klassiek hotel of appartementen. Met de verschillende animatiemogelijkheden is het de ideale omgeving voor families. Verschillende restaurants bieden de gasten de mogelijkheid om te eten volgens italiaanse of ligurische traditie. Het strand bevindt zich op 3 km van het hotel – aangename wandeling door het dorp – en de structuren bieden de gasten van Loano 2 village speciale voorwaarden. Service: Lift / Fietsen / Ontbijtbuffet / Verwarmd overdekt zwembad / Internetpunt / Mini Club (4-11) / Restaurant / Shuttle / Zwembad / Tennis / Kamerservice: Balkon / Terras / Airconditioning / Koelkast / haardroger / Kluisje / Satelliet TV / Ligging: Aan het Dorp en Strand / Savona 27 km / imperia 50km / Genova 70km / Torino 170 km / Brussel 110 km

Arenzano (Genova) - Grand Hotel Arenzano Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LIG404B

2 pers. k standaard

K std zeezicht en balcon 2

10 k Suite

1 pers. k standaard

Max nr pers 2 2 1 18/04-07/06 A 13/09-03/10 56.80 62.00 91.70 89.80 11/10-12/10 08/06-05/07 B 81.20 89.80 122.80 114.80 17/08-12/09 C 06/07-09/08 89.10 103.00 142.60 136.00 10/08-16/08 D 101.00 115.50 154.40 161.00 04/10-10/10 Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; 40% kind 2-5j, 25% kind 6-11j, 15% 3de bed volw. Toeslag: HP 37 euro, VP 72 euro • WWW.EMOZIONI.BE/LIG404B

Arenzano is één van de favoriete stranden voor de Genuezen (Genova is op slechts 30 km). Het is een gebouw in liberty-stijl uit de vroege twintigste eeuwl. Tijdens de oorlog was het een Duitse bunker dat gespaard bleef tijdens de bombardementen. In 1990 leidde de restauratie dit terug tot de oude pracht. Vandaag is het een perfect adres, dankzij haar ligging, voor degenen die de Riviera Ligure wensen te bezoeken door te verblijven in een prestigieus huis. Het restaurant biedt een verfijnde keuken met sterke regionale accenten. Een van de grote voordelen is het uitzicht op zee. Service: Bar / Fietsen / Duiken / excursies / Fitness / Paardrijden / Massages / Minigolf / Sauna / Solarium / SPA / Restaurant / Snack bar / Wi-Fi / met handicap / Lift / Vergaderzaal / Parking / Kamerservice: Ontbijt op de kamer / Ligging: Aan het strand / dorp 100m / Genova 30km / Rapallo 50km / Alassio 70 km / Levanto 85km / Sanremo 110 km / Brussel 1050 km

Uw voordeel: EB10 voor 31/3; 3+1 in A, 6+1 in B, 9+1 in C

54

www.emozioni.be


Imperia - Giada Country House Het Giada country house is in het achterland van Imperia gelegen, aan de Riviera di Ponente. Het is de ideale plek voor degenen die een vakantie in een rustige omgeving willen doorbrengen, die van mooie landschappen houden, de mogelijkheid om te gaan wandelen in de bergen te voet of met de fiets en tegelijkertijd naar de zee te kunnen gaan (12 km). Het country house biedt zijn klanten een shuttle naar het strand aan, Giada beach. Het resort biedt ook een goede lokale keuken en de mogelijkheid te ontbijten. De structuur is geboren uit de restauratie van een zeventiende-eeuwse Villa. De rustieke stijl werd gecombineerd met een zekere soberheid die het gebouw uniek en harmonieus maakt. Service: Wi-Fi / Fietsen / Internetpunt / Minigolf / Shuttle / Zwembad / Tennis / Kamerservice: Airconditioning / Satelliet TV / Ligging: Imperia 5 km / Sanremo en bloemenriviera 29 km / Savona 72 km / Genova 120 km / Bruxelles 1142 km

S Prijs per persoon per dag in logies

A B C

5k

LIG398B

Bilo

Bilo plus

Bilo superior

Max nr pers 29/03-11/04 03/05-30/05 06/09-01/11 12/04-02/05 31/05-04/07 23/08-05/09 05/07-22/08

2

2

2

4

23.80

31.70

37.00

23.80

31.70

42.20

47.50

29.00

47.50

60.70

68.60

42.20

Trilo

Toeslag: Babybed 20 euro/week; kinderstoel 15 euro/week; linnen 20 euro/ persoon; Opmerking: Huisdieren niet toegelaten; eindschoonmaak verplicht, 50 euro ter plaatse te betalen • WWW.EMOZIONI.BE/LIG398B

Imperia - Villa Giada Holiday Club Villa Giada Holiday Club is een resort dat een residentiële familiale accomodatie voorstelt in appartementen van 2 tot 8 personen. Binnen het resort, in aanvulling op de zwembaden, het park met olijfbomen en bloeiende planten, vindt U een restaurant indien U in een appartement wilt verblijven zonder te koken. Het resort ligt aan de Bloemenriviera en de mogelijkheden voor excursies zijn talrijk. De stranden zijn zandstranden (Giada Beach) of kiezel. Dit is het geval in Oneglia in de provincie Imperia. Het is ook mogelijk om tochten met Mountain Bike te doen. Service: Fietsen / Internetpunt / Parking / Speelruimte voor kinderen / Zwembad / Tennis / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Satelliet TV / Ligging: Imperia 5 km / Sanremo 29 km / Savona 72 km / Bruxelles 1142 km.

www.emozioni.be

Prijs per persoon per dag in logies

60 k

LIG397B

Mono

Bilo

Bilo superior

Trilo

Trilo sup. Quadri

Max nr pers

4

4

5

6

6

7

A

29/03-11/04 03/05-30/05 06/09-01/11

23.40

28.60

15.60

19.50

20.80

18.20

B

12/04-02/05 31/05-04/07 23/08-05/09

33.80

44.20

23.40

31.20

33.80

26.00

C

05/07-22/08

52.00

67.60

39.00

54.60

57.20

43.60

Korting: 100% kind 0-5j/2 volw. Toeslag: Extra bed 15 euro; linnen 20 euro/persoon Opmerking: Huisdieren niet toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/LIG397B

55


RIVIERA DI LEVANTE

Sestri Levante - Grande Albergo Sestri Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LIG396B

A B C

Max nr pers 06/01-18/04 12/10-31/12 19/04-20/06 31/08-11/10 21/06-30/08

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

56 k 2 pers. k deluxe

Junior suite

1 pers. k standaard

2

2

2

2

1

85.40

95.50

105.50

130.70

140.70

110.60

120.60

150.80

174.20

130.70

140.70

180.90

227.80

100.50 115.60

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; 50% 4-12 j; 20% +12j; 3de bed volw. 20% Toeslag: HP 45 euro Opmerking: huisdieren toegelaten 15 euro/dag • WWW.EMOZIONI.BE/LIG396B Uw voordeel: Family plan : 2 volw. + 2 kind. = 3 volw.

Met zicht op zee is Grande Albergo de Sestri Levante een historisch adresje, geboren uit de aanpassing van het oude paleis van de aartsbisschop op het einde van de XIX eeuw. Sestri is de ideale ligging om de Riviera del Levante te ontdekken : van Portofino tot Rapallo, van Cinque Terre tot Genova. Het Grande Albergo biedt een zwembad op het dak met een adembenemend panoramisch uitzicht. Service: Feestzaal / Fietsen / Ontbijtbuffet / Glutenvrij / Continentaal ontbijt / met handicap / Lift / Uitgerust strand / Fitness / Tuin / Internetpunt / Vergaderzaal / Parking / Huisdieren toegelaten / Rest met tafel buiten / Restaurant / Dakterras / Solarium / Zwembad / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Balkon / Ontbijt op de kamer / Flatscreen / haardroger / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Waterkoker / Veranda (tafel en stoelen) / Ligging: Sestri Levante 1,9 km / Rapallo 27 km / Portofino 34,5 km / Genova 48 km / Viareggio 101 km / Pisa en Lucca 115 km / Bruxelles 1082 km.

Sestri Levante - Miramare Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LIG264B

A B C

Max nr pers 28/02-17/04 12/10-26/12 21/04-06/06 27/12-07/01 08/09-11/10 18/04-20/04 07/06-07/09

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

2

2

2 pers. k sup zeezicht 2

93.00

102.70

117.00

141.70

Junior suite

Suite

2

2

112.50

146.30

219.70

136.50

146.30

200.20

282.80

156.00

171.00

224.30

307.50

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw. Toeslag: Garage 20 euro/n, 3de bed 65 euro in Deluxe, J Suite, Suite • WWW.EMOZIONI.BE/LIG264B Uw voordeel: 4+1 in A, 6+1 in A+B; gratis strand uitrusting

56

Aan de Riviera di Levante ligt één van de bekendste en best gelegen badplaatsen, Sestri Levante. Van hieruit kan men gemakkelijk Genua met de auto en Portofino, in de Golf van Tigullio of de « Cinque Terre » met de boot bezoeken. Het historische centrum is aangenaam met zijn smalle straatjes (Carruggi). Vlak aan de Baai van de Stilte, ligt de Miramare, een goed 4* hotel volledig vernieuwd in 2007. Het restaurant, het panoramisch terras en de mooie tuin maken een verblijf ontspannend en aangenaam. Service: Baby room / Feestzaal / Bar / Ontbijtbuffet / Duiken / Lift / Uitgerust strand / excursies / Fitness / Tuin / Paardrijden / Massages / Vergaderzaal / Parking / Restaurant / Snack bar / Solarium / watersporten / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Flatscreen / Hydro-massagebad / Kluisje / Zeezicht / Ligging: Genova 48 km / Pisa 116 km / Rapallo 20 km / Portofino 34 km / Brussel 1065 km

www.emozioni.be


Toscana

Door haar grote verscheidenheid biedt Toscane een antwoord op de vraag van elke bezoeker. De zee biedt u de keuze tussen de “mondaine” Riviera en de prachtige kusten van “l’Argentario”. De Riviera is ideaal voor gezinnen met tieners, terwijl het zuiden meer geschikt is voor koppels die willen genieten van een droomomgeving. Het groene hart, dat de bijnaam “gouden driehoek” kreeg (Sienna, San Gimignano en Firenze) is één van de meest suggestieve locaties van de wereld. In de Chianti streek is een tour per vespa aan te bevelen om haar pano-

www.emozioni.be

ramische routes en haar pittoreske dorpjes te ontdekken. Dat is ook zo voor Val d’Elsa. In het park van Val d’Orcia met haar zonnebloemen en cipressen is menig film opgenomen. Als Chianti de streek is van harmonie, dan is Val d’Orcia de streek van contrast: de rode klei van de bergkammen vormen onregelmatige en fascinerende reliëfs. Ook Arezzo en haar provincie mag je niet te verwaarlozen.

sen de bergen en de zee wisselt in een unieke opeenvolging van panorama’s. De Maremma heeft een uniek ecosysteem, zichtbaar in de reservaat van Argentario. Natuur, cultuur, gastronomie en … kunst: als er al een volk is dat gewend is aan de schoonheid van Italië, dan zijn het de Toscanen. Zij woonden altijd in een levend museum: van Lucca tot Sienna, van Pienza tot San Gimignano en van Volterra tot Firenze.

Tenslotte is ook la Maremma een streek om te ontdekken, woest en puur. Het land van de Etrusken, een ongewijzigd landschap dat tus-

57


Firenze

Tegelijkertijd een kleine en een grote stad. Klein in haar historisch centrum dat men zeer gemakkelijk te voet kan doorlopen van Santa Maria Novella naar Santa Croce, van Piazzale Michelangelo naar de Boboli-tuinen. Groot omwille van haar schoonheid aan monumenten en kunstwerken. Stel je een

stad voor waar op hetzelfde moment kunstenaars hebben gewerkt, symbolen van de Renaissance. Stendhal verloor zoveel kennis en was ontroerd door de schoonheid van de stad: en deze schoonheid staat open voor iedereen, zonder enige onderscheid.

Excursies Wij kunnen voor U excursies naar de belangrijkste bezienswaardigheden organiseren : historisch centrum, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, enz. Op het moment van publicatie van de brochure, indien de prijzen nog niet bekend zijn, kan U ons contacteren via uw reiskantoor. Wij kunnen ook privé excursies organiseren voor U indien gewenst.

Onze favorieten

Firenze is een openluchtmuseum en tegelijkertijd een ervaring. Uiteraard zijn de must geconcentreerd in een relatief kleine zone : van de Duomo tot de Ponte Vecchio, van het Battistero tot de Piazza della Signoria. Men moet ook de belangrijkste italiaanse kunstgalerij niet vergeten (gli Uffizi) en de Accademia. Hiernaast zijn er onze « ervaringen » : de markt van San Lorenzo, het uitzicht vanaf de Piazzale Michelangelo bij zonsondergang en de tuinen van Boboli.

Geschenkpakket

Wij kunnen voor U weekends in Firenze organiseren, inclusief avondmaal en een privébezoek van het centrum van Firenze en de Uffizi.

Transferts

De luchthaven van Firenze is een stadsluchthaven. Wij kunnen voor U een transfert organiseren indien U de files voor een taxi wilt vermijden. De prijs per wagen per traject is 49 euro.

58

www.emozioni.be


firenze

Firenze - Botticelli Het Botticelli-hotel bevindt zich achter de markt van San Lorenzo op een unieke positie die zeer makkelijk toegang biedt tot de grootste bezienswaardigheden van de stad maar ook tot het hart van Firenze. Het voomalige oude palazzo straalt een grote charme uit en geeft je de indruk deel uit te maken van het openluchtmuseum dat Firenze is. Ook al is hotel Botticelli in het hart van Firenze, toch komen de gasten tot rust vooral dankzij zijn aangename en bloemrijke binnenkoer. Service: Baby room / Bar / Lift / excursies / Parking / Wi-Fi / Gratis nachten / Fietsen / met handicap / Huisdieren toegelaten / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / haardroger / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Ligging: Firenze 4,8 km / Firenze luchthaven 7 km / Poggibonsi 51,5 km / San Gimignano 63,4 km / Lucca 74,7 km / Pisa luchthaven 82 km / Siena 86,3 km / Tavernelle 127 km.

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

34 k

TOS222B

2 pers. k standaard

3 pers. k standaard

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

1

A

03/01-31/03 02/11-25/12

56.30

51.60

79.10

B

07/07-31/08

67.00

58.30

92.50

C

01/04-06/07 01/09-01/11 26/12-31/12

91.10

79.10

127.30

2 pers. k deluxe

1 pers. k classic

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; 50% kind 3-12j • WWW.EMOZIONI.BE/TOS222B Uw voordeel: 3+1 in A en B

Firenze - Hotel Pierre Hotel Pierre is gelegen in het hart van het historische centrum van Firenze en is daardoor het ideale startpunt voor liefhebbers van kunst en cultuur alsook voor shopaholics om deze prachtige stad te ontdekken. Op wandelafstand ben je bij de meest belangrijke bezienswaardigheden: Piazza Duomo, Piazza Signoria, Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti, enz. Service: Vergaderzaal / Wi-Fi / Bar / Lift / excursies / Parking / Feestzaal / met handicap / Snack bar / Vroegboekkorting / Gratis nachten / Kamerservice: ADSL / Airconditioning / Flatscreen / haardroger / Kluisje / Satelliet TV / Communicerende kamer / Minibar / Ontbijt op de kamer / Ligging: Centrum, Accademia d’Arte 200 m / Duomo 500m / Uffizi 500 m / Ponte Vecchio 400 m / station 1km / Luchthaven Firenze 6 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS221B

50 k

2 pers. k classic

Max nr pers

2

2

1

A

02/01-06/01 10/01-16/03

83.10

100.50

130.00

B

05/07-04/09

93.80

108.50

144.70

C

17/03-17/04

113.90

132.70

151.40

D

18/04-04/07 05/09-31/10

143.40

168.80

202.30

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; 3de bed op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/TOS221B Uw voordeel: EB10 60 dagen vooraf (minimum verblijf 3n), 3+1 in D

www.emozioni.be

59


firenze

Firenze - Grand Hotel Minerva Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

102 k

TOS025B

2 pers. k classic

3 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

1

A

22/01-13/03 16/03-25/03 29/03-03/04

73.00

68.90

131.30

B

20/11-22/11

131.30

117.10

205.00

C

27/07-31/08 01/11-15/11

109.90

82.70

146.10

D

14/03-15/03 26/03-28/03 04/04-26/07 01/09-31/10

138.70

121.90

205.00

Korting: EB10 60 dagen vooraf in C Opmerking: Tarieven niet geldig gedurende beurzen • WWW.EMOZIONI.BE/TOS025B

Dit exclusieve viersterren hotel is een zeldzame mix van kunst en design: het interieur werd ontworpen door twee hedendaagse architecten Detti en Scarpa, de buitenkant geeft uit op het zeer centrale Piazza Santa Maria Novella, een belangrijk merkteken van de kunst van de Renaissance. Grand Hotel Minerva ligt in de centrale stadszone op wandelafstand van alle voornaamste bezienswaardigheden. Vanaf het groot terras heeft men een uniek panorama over de ganse stad. Tijdens de zomer kan men gebruik maken van het zwembad. Service: Ontbijtbuffet / Zwembad / Wi-Fi / Garage / Feestzaal / Bar / Vergaderzaal / Restaurant / Dakterras / Lift / Family / Parking / Kamerservice: ADSL / Airconditioning / Waterkoker / Kluisje / haardroger / Satelliet TV / Minibar / Ontbijt op de kamer / Ligging: Centrum, Uffizi 950m / Ponte Vecchio 900m / Accademia d’Arte 900m / station 400m

Firenze - Brunelleschi Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS370C

A B C D

Max nr pers 06/01-19/03 23/11-25/12 13/07-04/09 02/11-22/11 20/03-17/04 26/12-05/01 18/04-12/07 05/09-01/11

2 pers. k classic

2 pers. k executive

96 k 2 pers. k deluxe

Family

2

3

3

6

3

93.10

106.30

133.10

240.00

261.90

115.60

127.50

150.00

270.00

273.10

133.10

148.10

177.50

320.00

301.90

163.80

181.30

215.00

386.90

348.10

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; 100% kind 3-12j/2 volw. in A/B/C Toeslag: HP 47 euro Opmerking: 3de bed op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/TOS370C Uw voordeel: 2+1 in A+B

60

Junior suite

De grootste troef van dit hotel is de locatie: in hotel Brunelleschi verblijft u in het hart van het historisch centrum van Firenze. Op enkele minuten bevindt u zich nabij de beroemde Galleria degli Uffizi en andere belangrijke gebouwen in Firenze. Dit hotel is tot stand gekomen vanuit een herstructurering van twee historische gebouwen (de Byzantijnse toren van Pagliazza en de oude kerk van San Michele) en is gebouwd door gebruik te maken van typische materialen van de Florentijnse burgerlijke architectuur en biedt een modern comfort. Waardevolle getuigenissen van dit rijke verleden vindt u in het prive-museum dat dingen tentoonstelt wat gevonden werd tijdens de restauratiewerken. Service: Bar / Fietsen / Fitness / Vergaderzaal / Restaurant / Wi-Fi / Glutenvrij / Feestzaal / met handicap / Family / Parking / Gratis nachten / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Ontbijt op de kamer / Ligging: Firenze 8,7 km / Firenze luchthaven 11 km / Poggibonsi 47,5 km / San Gimignano 59,3 km / Lucca78 km / Siena 82,2 km / Pisa 90,3 km / Tavernelle 123 km / Brussel 1215 km.

www.emozioni.be


CHIANTI

Casole d’Elsa (Siena) - Acquaviva Hotel Acquaviva is gelegen in Chianti, regio Val d’Elsa, in een zeer gunstige positie om het gebied van de Gouden Driehoek (Firenze - San Gimignano Siena) te ontdekken. Op het platteland is dit resort geboren uit de rehabilitatie van de voormalige “cascinali.” In de decoratie zijn er veel elementen terug te vinden van dit landelijke verleden. Het restaurant serveert naast de gekende Italiaanse ook typische Toscaanse gerechten. Dit resort is ideaal om te bezoeken en te geniet van een paar ontspanningsmomenten in het wellness-centrum of in één van de twee zwembaden. Ook geschikt voor gezinnen. Service: Verwarmd overdekt zwembad / Restaurant / Zwembad / Fitness / met handicap / Lift / Vergaderzaal / Parking / Wi-Fi / Fietsen / Kamerservice: Balkon / Terras / Airconditioning / Kluisje / Strandlakens / Ligging: Poggibonsi en San Gimignano 21,5 km / Tavernelle 42,4 km, Siena 45,4 km, Firenze luchthaven 50,8 km, Firenze 68,8 km / Pisa 84,6 km, Lucca 138 km / Brussel 1271 km.

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

35 k

TOS375B

2 pers. k classic

3 pers. k classic

Quadri

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

4

1

A

27/03-04/07 23/08-28/11

68.30

73.70

79.10

77.70

B

05/07-22/08

81.70

89.10

94.50

88.40

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; 100% kind 3-14j; 50% kind 15-17j; 20% +18j (enkel in triple+quadruple) Toeslag: HP 28 euro; kind 3-14j 17 euro Opmerking: Honeymoon : fles spumante in de kamer bij aankomst • WWW.EMOZIONI.BE/TOS375B Uw voordeel: EB20 voor 01/02; EB15 voor 01/03; EB10 voor 01/04; 4+1 van 27/03-05/07 + 23/08-29/11

Figlione Valdarno (FI) - Villa Casagrande Figline Valdarno is een stad gelegen op een strategische positie: met de bekende snelweg ‘van de zon’ kan u gemakkelijk naar Firenze rijden, of omgekeerd naar Arezzo, Cortona en het noorden van Umbrië. Villa Casagrande is een hotel voorzien van modern comfort en gemaakt in een oud gebouw met een grote binnenplaats. Het wellness-centrum in de muren van het naastgelegen kasteel biedt u een moment van ontspanning. Van hieruit kan u zeer gemakkelijk Firenze, San Gimignano en de chianti streek bezoeken. Service: Fietsen / Verwarmd overdekt zwembad / Massages / Sauna / Zwembad / Feestzaal / Glutenvrij / met handicap / Lift / excursies / Fitness / Tuin / Vergaderzaal / Parking / Restaurant / Dakterras / Solarium / SPA / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Strandlakens / Kluisje / Ligging: Firenze 39,3 / Firenze luchthaven 53 km / Siena 64,3 / Poggibonsi 65,5 / San Gimignano 77,4 / Lucca 110 km / Tavernelle 115 km / Pisa 118 km / Brussel 1.242 km.

www.emozioni.be

S Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS374B

60 k

2 pers. k 2 pers. k 2 pers. k 2 pers. k standaard classic superior deluxe

Suite

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

2

3

3

1

A

01/01-24/04 27/09-23/12

48.20

48.20

59.00

68.30

76.40

60.30

B

25/04-20/06 23/08-26/09

65.70

65.70

76.40

80.40

87.10

108.50

C

21/06-22/08 24/12-05/01

71.00

71.00

84.40

88.40

93.80

113.90

Korting: 100% kind 0-12j/2 volw.; +12j 30% Toeslag: HP 30 euro Opmerking: Honeymoon : fles spumante op de kamer bij aankomst; huisdieren niet toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/TOS374B Uw voordeel: EB15 voor 30/04 + EB10 voor 31/05; 3+1 van 01/01-16/05 + 27/09-20/12; 4+1 van 17/05-26/09

61


CHIANTI

Tavarnelle Val di Pesa - Borgo di Cortefreda Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

55 k

TOS027B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

1 pers. k classic

Max nr pers

2

4

1

A

01/02-11/04 01/10-22/12

59.00

75.00

91.80

B

12/04-31/05 15/09-30/09

68.30

84.40

103.20

C

01/06-14/09

80.40

96.50

113.90

Korting: 100% kind/2 volw. 0-13j, 20% 3de bed volwassene Toeslag: HB volw 33.80 euro, kind 3-13j 20.80 euro • WWW.EMOZIONI.BE/TOS027B Uw voordeel: EB 15 voor 31/3 in periode B+C, 5=4 van 01/0207/04+01/10-16/12; 7=6 van 01/06-30/09

Dit charmehotel, wiens architectuur de lijnen van het harmonieuze landschap volgt, ligt in het hartje van de Chianti streek. De Chianti streek is een gouden driehoek tussen de steden Firenze, Arezzo en Sienna. De eindeloze wijngaarden en de glooiende heuvels zorgen voor een eeuwig vergezicht. Hotel Borgo di Cortefredda heeft grote comfortabele kamers, een mooi zwembad en een uitstekend restaurant. Het is het ideale vertrekpunt om Firenze te bezoeken. Service: Parking / Zwembad / Ontbijtbuffet / Restaurant / Kooklessen (vanaf 2 personen) / SPA / Bar / Vergaderzaal / Kamerservice: haardroger / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Airconditioning / ADSL / Ligging: Tavernelle 2 km / San Gimignano 23 km / Poggibonsi 16 km / Siena 46 km / Firenze 35 km / Pisa 86 km / Lucca 100 km / Brussel 1234 km

Gaiole in Chianti - Castello di Spaltenna Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS225B Max nr pers

2 pers. k 2 pers. k 2 pers. k standaard superior deluxe 2

2

3

36 k Junior suite

Suite

1 pers. k standaard

4

4

1

A

01/04-30/10

130.00 148.70 174.20 238.50 285.40 221.10

B

01/01-06/01

105.90 130.00 151.40 205.70 249.20 179.60

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw., 3de bed kind 4-5j gratis, 6-12j 30 euro, volw. 30% Opmerking: Honeymoon : fles spumante bij aankomst • WWW.EMOZIONI.BE/TOS225B Uw voordeel: EB15 voor 31/5 van 1/7-30/9 (min verblijf 3n); 6+1 en 12+2 van 01/04-24/10

62

Il Castello di Spaltenna ligt in Gaiole, in het hart van de Chianti, op 20 minuten van Siena, een uur rijden van Firenze en slechts enkele minuten van Radda, Panzano, Greve of Castellina. De kamers bieden alle comfort en een prachtig uitzicht over de vallei of het klooster. De gasten kunnen genieten van de rust van het platteland en de schoonheid van het omliggende landschap. Uiteraard zijn er heel ook wat faciliteiten aanwezig naast paardrijden en golf spelen in de nabijheid. Service: Bar / Ontbijtbuffet / Parking / Restaurant / Solarium / Thermaal centrum / Tuin / Verwarmd overdekt zwembad / Wellness / Wi-Fi / Zwembad / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Hydro-massagebad / Satelliet TV / Ligging: Centrum 1 km, Siena 29 km / San Gimignano 48 km / Firenze 50 km / Arezzo 54 km / Trasimeno meer 78 km / Pisa 150 km

www.emozioni.be


CHIANTI

San Donato in Poggio - Agriturismo La Papessa U bent hier in hartje Toscane, omringd door de zachte heuvels van de Chianti ; een uitzonderlijke ligging om de kunststeden zoals Sienna en Firenze (30km) en San Gimignano (20 km) te bezoeken. Van hieruit overheerst men het ganse historisch dorp van San Donato in Poggio. La Papessa is vooral een perfect functionerend agrarisch bedrijf dat olijfolie en wijn produceert die U ter plaatse kan proeven tijdens uw verblijf. In de stenen gebouwen vol oude charme zijn moderne appartementen ingericht. Het zwembad, temidden van wijn –en olijfgaarden straalt rust en schoonheid uit : op de ligbedden heeft men het gevoel dat de tijd blijft stilstaan. Service: degustatie van lokale produkten / Parking / Wi-Fi / Zwembad / Bar / Restaurant / Kamerservice: ADSL / Airconditioning / Kluisje / Satelliet TV / Terras / Ligging: San Donato in Poggio 800 m / Florence 35 km / Siena 32 km / San Gimignano 28 km / Pise 128 km / Brussel 1 250 km

Prijs per appartement per week in logies TOS152C

A B C D

Max nr pers 01/03-18/04 27/09-31/10 03/05-30/05 13/09-26/09 19/04-02/05 31/05-04/07 30/08-12/09 05/07-29/08

Quadri 4+2 pers.

11 k Bilo plus

Trilo 4 pers.

Trilo sup. 4 pers.

2

2

4

4

512.00

532.50

665.60

686.10

645.10

665.60

839.70

860.20

768.00

798.70

993.30

1,003.50

917.40

949.40

1,226.80

1,248.00

Toeslag: EB10 voor 1/4 bij aankomst vanaf 12/5; gratis BBQ bij min. 10 logés de 1ste maandag vh verblijf; gratis bezoek aan de wijnkelders en degustatie Opmerking: van 23/6 tot 7/9 aankomst en vertrek op zaterdag; zwembad geopend van 1/5 tot 30/9 • WWW.EMOZIONI.BE/TOS152C

Pontedera - Country Resort Le Sodole Sodole Country Resort & Golf ligt in het Toscaanse platteland tussen Pisa en Firenze en vormt een landelijke residentie en beschikt over 12 appartementen geschikt voor 2 tot 6 personen. Deze appartementen zijn uitgerust met keuken, koelkast en al het noodzakelijke om onafhankelijk te zijn, maar gasten die dit wensen kunnen ook ontbijten in een zaal. Het resort heeft ook een restaurant en een wellness-centrum. De Sodole Golf heeft een oefen- en een 9-holes baan. Service: Bar / Golf Club / Restaurant / Wi-Fi / Zwembad / Sauna / Kamerservice: Airconditioning / Centrale verwarming / haardroger / Kluisje / Satelliet TV / Ligging: Firenze 55 km / Pisa 55 km / Lucca 32 km / Sienna 90 km

www.emozioni.be

63


SAN GIMIGNANO

San Gimignano - Agriturismo il Casolare di Bucciano Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS224B

A

11 k

2 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

3

1

01/03-30/11

57.60

87.10

Korting: 3de bed 100% kind 0-3j, 50% 4-12j, 30% +12j Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/TOS224B Uw voordeel: 4+1 van 13/09-25/11

Il Casolare di Bucciano is ondergedompeld in het mooie landschap van San Gimignano en bevindt zich tussen Volterra en Siena. De eenvoudige en comfortabele kamers zijn ingericht volgens de Toscaanse traditie. Deze agriturismo heeft een grote tuin en zwembad wat prachtig panoramisch gelegen is net tegenover San Gimignano. Hier wordt je hartelijk verwelkomd door familie Biagini, die iedere avond typische Toscaanse gerechten bereidt vergezeld van eigen geproduceerde wijnen. Service: Ontbijtbuffet / Parking / Restaurant / Tuin / Wi-Fi / Zwembad / Animatie / Bar / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Hydro-massagebad / Satelliet TV / Ligging: San Gimignano 3 km / Colle di Val Elsa 14 km / Volterra 25 km / Siena 45 km / Firenze 50 km / Pisa 80 km

San Gimignano - Hotel Sovestro Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

40 k

TOS233C

2 pers. k classic

3 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

1

A

01/01-10/04 26/10-27/12

53.80

45.00

80.00

B

11/04-22/05 05/10-25/10

63.80

51.30

101.30

C

23/05-04/10 28/12-31/12

67.50

105.00

53.80

Korting: 100% kind 0-6j/2 volw.; 50% kind 7-12j Toeslag: HP 35 euro; HP kind 7-12j 19 euro; kind 0-6j ter plaatse te betalen Opmerking: Huisdieren toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/TOS233C Uw voordeel: EB10 30d vooraf van 01/04-09/05 en 05/10-31/10; EB5 voor 30/3 van 10/05-04/10

64

Hotel Sovestro geniet van een ideale ligging : een aangename wandeling van 25 min brengt U in het centrum van San Gimignano, een van de meest pittoreske toscaanse stadjes. Het is een gebouw dat zich horizontaal uitstrekt naar de gewoonte van de landelijke Toscaanse architectuur. Het restaurant « Da Pode » stelt een lekkere toscaanse keuken voor in een zeer traditioneel kader. Het extra voordeel van dit hotel is het familiaal beheer dat van het huis een unieke ervaring maakt voor elke gast. Service: Feestzaal / Bar / Ontbijtbuffet / Lift / excursies / Tuin / Verwarmd buitenzwembad / Parking / Restaurant / Wi-Fi / Fietsen / Huisdieren toegelaten / Zwembad / Fitness / Solarium / Tennis / Vroegboekkorting / Kamerservice: Airconditioning / Balkon / haardroger / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Terras / Strandlakens / Hydro-massagebad / Ligging: San Gimigano 1 km / Poggibonzi 12 km / Siena 45 km / Firenze 56 km / Zee 70 km / Pisa 80 km / Livorno

www.emozioni.be


SAN GIMIGNANO

Volterra en de schaduw van de nacht Volterra mag niet ontbreken wanneer U naar Toscane gaat. Ik weet dat het niet het enige dorp is in Toscane met dergelijke schoonheid maar Volterra is uniek. Uniek als een grensdorp : op een hoogte richting Thyrreense zee, tussen de provincie Pisa en Sienna. De middeleeuwse paleizen met hun onregelmatige vormen lijken de verandering van het landschap te helpen : van de harmonieuze Chianti tot de onregelmatige hoogten van de vlakte van Volterra. Uniek zoals een oude etruskische stad die een bijzondere collectie biedt in een klein museum (het Guarnacci museum). Deze funeraire overblijfselen zijn van groot belang, om dit pré-romeins volk te kunnen begrijpen. Maar het belangrijkste is om in de hoge reliëfs van de ‘Sarcofaag van de echtgenoten “of de sterk gestileerde” Evening Shade “alle hedendaagse sensibiliteit van een kunstenaar van ongeveer 2000 jaar geleden op te merken.

Poggibonsi (Siena) - Villa San Lucchese De positie van dit hotel is zeer interessant: een paar minuten van de dorpjes San Gimignano en Volterra in het oosten; in het westen begint Chianti met haar prachtige landschappen en pittoreske dorpjes. In het zuiden ligt Siena en in het noorden Firenze. De Villa is een charmehotel die haar oude architectuur wist te behouden. De kamers zijn modern uitgerust en het restaurant serveert typische gerechten. Service: Parking / Huisdieren toegelaten / Zwembad / Tennis / Fietsen / Tuin / Panoramisch terras met Jacuzzi / Restaurant / Wi-Fi / Feestzaal / met handicap / Lift / Kamerservice: Airconditioning / Strandlakens / Ontbijt op de kamer / Kluisje / Hydro-massagebad / Ligging: Poggibonsi 2,8 km / San Gimignano 12,7 km / Siena 38 km / Firenze 44,9 km / Firenze luchthaven 59,9 km / Tavernelle 78,8 km / Pisa 92 km / Lucca 117 km / Bruxelles 1.248 km.

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS337B

2 pers. k standaard

37 k

2 pers. k superior

Family

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

4

1

A

01/02-30/04 01/10-01/01

44.20

53.60

67.00

69.70

B

01/05-30/06 21/08-30/09

52.30

61.60

76.40

87.10

C

01/07-20/08

64.30

79.10

92.50

109.90

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw., 3de bed kind 3-12j gratis, volw. 30% Toeslag: HP 32.50 euro • WWW.EMOZIONI.BE/TOS337B Uw voordeel: EB10 voor 30/03 van 01/02-28/12; 6+1 van 01/05-30/09

65


Siena - Garden Siena Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

125 k

TOS345B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

1 pers. k classic

Max nr pers

4

3

1

A

07/01-18/04 22/04-30/05

56.30

67.00

81.70

B

01/08-14/08 17/08-31/08 11/10-31/10

75.00

89.80

105.90

C

19/04-21/04 31/05-30/06 03/07-31/07 01/09-10/10

83.10

96.50

123.30

D

01/07-02/07 15/08-16/08

127.30

139.40

203.70

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw., 3de bed kind 4-6j gratis, 7-12j 50%, volw. 30% Toeslag: HP 34 euro Opmerking: Honeymoon : fles prosecco + fruitmand in de kamer • WWW.EMOZIONI.BE/TOS345B Uw voordeel: EB10 voor 31/3 van 7/1-30/6 + 03/07-14/08; 4+1 van 04/05-31/5 + 03/07-31/07 en 6+1 van 01/09-31/10

Hotel Garden is nabij het historische centrum van Sienna gelegen. Geboren in 1960 uit de herstructurering van een prestigieus paleis uit de XVIII eeuw, ligt het op een benijdenswaardige panoramische locatie, in een grote tuin met eeuwenoude bomen en rozentuinen. Het restaurant « La Limonaia » stelt een lokale keuken voor met traditionele italiaanse gerechten. In de zomer kan men genieten van het zwembad en een tennisveld. Ideaal voor wie op wandelafstand van Sienna wil logeren en toch het plattelandsgevoel te hebben. Service: Garage / Zwembad / Tennis / Feestzaal / Fietsen / Glutenvrij / Lift / Vergaderzaal / Parking / Wi-Fi / met handicap / Vroegboekkorting / Gratis nachten / Kamerservice: Minibar / Satelliet TV / Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Kluisje / Ligging: Siena 7,1 km / Poggibonsi 27 km / San Gimignano 41,8 km / Tavernelle 51 km / Firenze 65,8 km / Firenze luchthaven 80,8 / Pisa 146 km / Lucca 138 km / Bruxelles 1.249 km.

Monteriggioni Siena - Piccolo Castello Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS354B

A B C D

Max nr pers 07/01-25/04 04/10-27/12 26/04-20/06 06/09-03/10 21/06-04/07 16/08-05/09 05/07-15/08

50 k

2 pers. k classic

2 pers. k superior

Junior suite

1 pers. k classic

2

2

4

1

60.30

67.00

67.00

80.40

75.00

83.10

88.40

95.10

87.10

93.80

107.20

108.50

92.50

100.50

117.90

112.60

Korting: 100% kind 0-12j/2 volw.; 50% +12j Toeslag: HP 34 euro pp/dag Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/TOS354B Uw voordeel: EB15 voor 30/4, EB10 40d vooraf (min. verblijf 7n); 4+1 van 07/01-20/06 + 16/08-26/09; 6+1 van 21/06-15/08

66

Monteriggioni is een van de meest pittoreske stadjes van Val d’Orcia. Het was een oud fort belast met de verdediging van Siena. Tegenwoordig is het een stad omgeven door vestingwerken van vorige eeuw. Het hotel Piccolo Castello ligt op minder dan 2 km van het dorp. Het is een neoclassicistisch gebouw van Siena, dat perfect in het landschap past. Het restaurant « la Ducareccia » stelt een lokale keuken voor volgens oude legende, die wilde dat er gezorgd werd voor de maaltijden van de soldaten die belast waren met de verdediging van Sienna. Service: Bar / Fietsen / Glutenvrij / Fitness / Tuin / Verwarmd overdekt zwembad / Massages / Parking / Restaurant / Dakterras / Sauna / Solarium / SPA / Zwembad / Wi-Fi / Feestzaal / met handicap / Lift / Family / Vergaderzaal / Vroegboekkorting / Gratis nachten / Kamerservice: Hydro-massagebad / Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Kluisje / Ligging: Dorp 2km / Siena 19km / San Gimignano 27km / Volterra 36km / Firenze 53 km / Brussel 1260km

www.emozioni.be


SIENA

Over tornooien en klokken In de late Middeleeuwen was Toscane onderverdeeld in onafhankelijke stadsstaten. Dit heeft waarschijnlijk bijgedragen tot onderling wedijveren tot op vandaag de dag. De inwoners van Pisa kunnen die van Livorno niet luchten, om nog maar te zwijgen over de Florentijnen die niemand kan hebben. Sterker nog: wijken binnen dezelfde stad wedijveren onderling, zoals in Siena waar drie keer per jaar de verschillende « contrade » elkaar bestrijden in een paardenrace (Palio). Verder zijn er ook nog Middeleeuwse feesten, zoals de « calcio fiorentino » en de « Giostra del saracino » van Arezzo, waarbij de kampioen van de wijk de anderen uitdaagt tijdens een typisch paardentornooi.

Castelnuovo Berardenga - Castel Monastero Castel Monastero is een voormalig klooster waarvan de bouw uit de 11 eeuw dateert. Gelegen in de heuvels op 20 km van Siena biedt dit hotel kamers en suites in Toscaanse rustieke stijl voorzien van alle comfort zoals je van een resort verwacht. Hier verrijk je jouw ervaringen met verfijnde culinaire voorstellen (mogelijkheid om kooklessen te volgen) en een wellnesscentrum, perfect geïntegreerd in de structuur. Het is een beetje als een privé gehucht, alleen voor jou. Service: Baby room / Feestzaal / Bar / Ontbijtbuffet / excursies / Fitness / Verwarmd overdekt zwembad / Buitenzwembad / Massages / Ver­gaderzaal / Parking / Restaurant / Sauna / Solarium / SPA / Tennis / Wellness / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Kluisje / Flatscreen / Ligging: Luchthaven Firenze 86 km / Sienna 28 km / Arezzo 48 km / San Gimignano 70 km / Perugia 90 km / Lago Trasimeno 60 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS257C

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

73 k 2 pers. K presitge

Junior suite

Max nr pers 2 2 3 4 03/04-16/04 A 18/08-31/08 193.80 218.80 265.60 315.60 06/10-08/12 17/04-30/05 B 225.00 256.30 306.30 356.30 05/07-13/08 31/05-04/07 C 14/08-17/08 243.80 275.00 325.00 381.30 01/09-05/10 Korting: 100% kind/2 volw. 0-2j in alle kamertypes; 3-11j 30 euro en +12j 100 euro, enkel in prestige of junior suite Toeslag: HP 84.50 euro volw., 34.50 euro kind 3-11 jaar Opmerking: Honeymoon of verjaardag : fles spumante en bloemen in de kamer bij aankomst • WWW.EMOZIONI.BE/TOS257C Uw voordeel: EB15 60 dagen vooraf; 3+1 behalve 17/04-22/04,01/0510/05,01/06-04/07,13/08-17/08,01/09-30/09; 5+2 behalve 01/0510/05,29/06-04/07,13/08-17/08

www.emozioni.be

67


VAL D’ORCIA

Pienza - Relais Chiostro di Pienza Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS227B

A B C

D

2 pers. k classic

2 pers. k superior

37 k 2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

Max nr pers

2

2

3

3

3

20/03-31/03 01/07-11/08 19/08-31/08 01/10-30/10 04/05-29/05 03/06-30/06 01/09-30/09 01/05-03/05 30/05-02/06 12/08-18/08 31/10-01/11

38.90

49.60

60.30

64.30

75.00

53.60

64.30

75.00

81.70

92.50

64.30

75.00

85.80

92.50

103.20

71.00

81.70

92.50

97.80

108.50

Dit prachtige hotel ligt op slechts 100 meter van de kathedraal van Pienza. Na wat oude Kerken en prachtige monumenten in de buurt te hebben verkend, is er niets beter dan een frisse duik te kunnen nemen in het buitenzwembad. De kamers bieden uitzicht op de oude stad, het platteland van de Val d’Orcia en het klooster zelf. Chef-kok Michele is echt gepassioneerd door de traditionele Toscaanse keuken en zijn restaurant beschikt over een rijke wijnkelder. Service: Wi-Fi / Garage / Huisdieren toegelaten / Lift / Ontbijtbuffet / Restaurant / Tuin / Zwembad / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Centrum / Montepulciano 13 km / Montalcino & Chinaciano Terme 22 km, Trasimeno meer 41 km / Siena 52 km. Firenze 128 km

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw. Opmerking: single op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/TOS227B Uw voordeel: EB10 voor 31/3; 3+1 van 1/4-17/4 + 01/07-11/08 en 19/08-31/08

Saturnia - Terme di Saturnia Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

140 k

TOS376C

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

2 pers. k executive

Grand Suite

Max nr pers

2

2

2

2

A

18/08-30/10 02/01-17/04 04/05-29/05 03/06-09/08

262.50

287.50

312.50

721.90

B

18/04-03/05 30/05-02/06 10/08-17/08

318.80

343.80

375.00

781.30

Toeslag: Babybed 33 euro; kind 3-12j 63 euro; 3de bed volw. 104 euro; HP 52 euro, VP 85 euro Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten + 5n in augustus • WWW.EMOZIONI.BE/TOS376C

Het bijzondere van dit resort ligt in de unieke aanwezigheid van een waterbron. Het regenwater, na een grondige reiniging, voedt deze bron dat een water rijk aan gas en minerale zouten van 37,5° biedt. Terme di Saturnia is een resort gebouwd met materialen die het milieu en de lokale tradities respecteren. Ook verrijkt met de prachtige travertin marmer die een zekere elegantie geeft. Service: Bar / Restaurant / Fietsen / excursies / Fitness / Tuin / Massages / Minigolf / Parking / Dakterras / Solarium / SPA / Zwembad / Tennis / Wi-Fi / Feestzaal / met handicap / Lift / Kamerservice: Ontbijt op de kamer / Airconditioning / Badjas / Satelliet TV / Kluisje / Hydro-massagebad / Ligging: Lago di Bolsena 60,2 km / Tavernelle 61,2km / Orvieto 77,9 km / Montepulciano 83,1 km / Firenze luchthaven 204 km / Bruxelles 1.387 km.

Uw voordeel: EB15 30 dagen vooraf

68

www.emozioni.be


LUCCA

Lucca - Hotel Ilaria & Residenza dell’Alba In een voetgangersstad vind je Ilaria net op de grens: je kan er met jouw auto toekomen en die parkeren in de tuin. Vanaf hier ga je te voet of per fiets op ontdekking in dit stedelijke juweeltje, Lucca genaamd. Het hotel biedt een attente service en de kamers zijn comfortabel ingericht. Dit hotel beschikt ook over drie restaurants in de stad: elk van hen stelt een zeer goede keuken voor, maar verschilt in stijl. Service: Baby room / Bar / Lift / excursies / Vergaderzaal / Parking / Solarium / Wi-Fi / Ontbijtbuffet Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Satelliet TV Ligging: Lucca / Luchthaven Firenze 70 km / Pisa 20 km / Viareggio 28 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS259B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

41 k 3 pers. k classic

Suite

Max nr pers 2 2 3 2 02/11-29/12 66.30 79.70 62.20 133.30 01/01-31/03 B 01/08-31/08 89.80 104.50 76.40 156.80 01/04-31/07 01/09-11/09 97.80 111.20 83.10 164.80 C 15/09-28/10 30/12-31/12 Korting: 10% bij min 2 nachten en 15% bij min 3 nachten in periode A Toeslag: private parking 15 euro per nacht • WWW.EMOZIONI.BE/TOS259B A

Ponsacco - Casale le Torri Casale Le Torri is een oud landhuis op een heuvel omringd door wijngaarden en olijfbomen en heeft de typische structuur van de Toscaanse landhuizen weten te behouden. Casale Le Torre biedt alle comfort om uw verblijf nog aangenamer te maken: zwembad, parking, vergaderzaal en een televisiekamer. Het restaurant serveert typische streekgerechten. Bij Casale le Torri kunt u kiezen tussen een verblijf in het hotel of in de residentie. Dankzij de gunstige ligging kan je van hieruit mooie uitstappen maken naar het noorden, naar het Etruskische gebied in Toscane of aan de Riviera. Service: Vergaderzaal / Restaurant / Zwembad / Wi-Fi / Bar / Fietsen / Glutenvrij / Tuin / met handicap / Parking / Huisdieren toegelaten / Kamerservice: Airconditioning / Minibar / Ontbijt op de kamer / Ligging: Pisa 30 km / Lucca 57 km / Viareggio 63km / Firenze 65 km / Siena 94 km / Bruxelles 933 km.

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS395B

13 k 2 pers. k standaard

1 pers. k standaard

Max nr pers

4

1

A

07/01-27/06 30/08-31/12

57.60

64.30

B

28/06-29/08

85.80

93.80

Korting: 100% kind 0-12j/2 volw.; 3de bed volw. 50%; 4de bed kind 3-12j 50% Toeslag: HP 29 euro • WWW.EMOZIONI.BE/TOS395B Uw voordeel: 3+1 van 07/01-28/06 + 30/08-31/12

69


RIVIERA TOSCANA

Marina di Pietrasanta - Versilia Palace Prijs per persoon per nacht in half pension

63 k

TOS036B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Max nr pers

3

2

3

A

26/04-05/06 14/09-27/09

67.70

73.00

87.80

B

06/06-26/06 31/08-13/09

83.80

92.50

105.90

C

27/06-07/08 24/08-30/08

113.90

126.00

138.00

D

08/08-23/08

151.40

160.80

172.90

E

28/09-01/11

46.20

54.30

63.70

Dit kleine stadje aan de Tosacaanse Riviera was zeer dierbaar voor Jean-Michel Folon: deze belgische artiest woonde er geruime tijd. Het aangename stadje ligt vlakbij Forte dei Marmi, waar u de schoonheid van de Riviera terugvindt, zonder snobisme. Hotel Versilia Palace ligt vlak tegenover de zee en biedt haar gasten alle comfort. Service: Wi-Fi / Bar / Lift / Parking / Restaurant / SPA / Zwembad / Kamerservice: Kluisje / Airconditioning / Satelliet TV / Minibar / Ligging: Aan het strand / Forte dei marmi 3 km / Lucca 29 km / Pisa 38 km / Levanto 75 km / Florence en San Gimignano 110 km / Brussel 1134 km /

Korting: 100% kind/2 volw. 0-4j, 50% 5-8j, 30% 9-12j, 20% volw.; babybed 0-2j gratis Opmerking: huisdieren gratis • WWW.EMOZIONI.BE/TOS036B Uw voordeel: EB5 30 dagen vooraf, 3+1 van 26/4-06/06 en 14/09-28/11; 6+1 van 06/06-27/06 en 24/08-14/09

Forte dei Marmi (Lu) - California Park Hotel Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS344B

C

Max nr pers 03/05-30/05 13/09-01/01 31/05-27/06 30/08-12/09 28/06-25/07

D

26/07-22/08

A B

2 pers. k standaard

40 k

2 pers. k classic

2 pers. k deluxe

2

2

2

1

128.60

138.00

163.50

213.10

142.00

150.10

191.60

227.80

207.70

262.60

292.10

320.30

243.90

305.50

320.30

361.80

Opmerking: Honeymoon : fles Spumante bij aankomst op de kamer • WWW.EMOZIONI.BE/TOS344B

70

1 pers. k classic

Forte dei Marmi is de meest prestigieuze plaats aan de Toscaanse Riviera. Tussen de dennebomen en in dit exclusief kader hebben vele beroemdheden ervoor gekozen om hier hun vakantie door te brengen. Het dorp werd geboren rond een oude pontil uit de XVI eeuw. Gebruikt om marmer te importeren. Deze ingredienten leggen U de exclusiviteit van uw verblijf uit : California Park is een oase van rust. Ondergedompeld in een park van 10.000 m2, is het 300 m van de zee en 2 km van een 18 hole golfterrein gelegen. Het restaurant stelt een regionale keuken voor met elementen van de italiaanse keuken. Service: Feestzaal / Bar / Tuin / Vergaderzaal / Restaurant / Snack bar / Zwembad / Fietsen / Fitness / Internetpunt / Parking / Tennis / Wi-Fi / Kamerservice: Satelliet TV / Airconditioning / Balkon / Hydro-massagebad / Ligging: Pisa 4,2 km / Lucca 23,3 km / Viareggio 25,3 km / San Gimignano 80,9 km / Firenze aéroport 88,6 / Firenze 96,1 km / Siena 165 km / Brussel 1.181 km.

www.emozioni.be


Umbria

Het groene hart van Italië is de bijnaam van deze regio zo gelijk en toch zo verschillend van de “omvangrijke” buur. Het hart definieert haar centrale ligging op het schiereiland. Het hart is ook het symbool van de spiritualiteit binnen de mens en Umbrië is zeker het spirituele centrum van ons land. Het is in Assisi waar Francesco Bernardone werd geboren, veel later werd hij religieus, stichter van de franciscaner en tegenwoordig baas van Italië. Met San Francesco, werd ook Santa Chiara, oprichter van de Clarissen ge-

www.emozioni.be

boren in Assisi. Cimabue, Pietro Cavallini en misschien Giotto werkten de decoratie van de basiliek van de Heilige af. Vele plaatsen zijn bedevaartsoorden in Umbrië: Assisi (beneden de “Portiuncola” van Sint Franciscus is nog steeds zichtbaar), Cascia met Santa Rita. Maar soms zijn echte edelstenen discreter, zoals de prachtige kerk van Santa Chiara in Assisi. Het groene hart verwijst ook naar de groene en de vruchtbare natuur. Deze ligging tussen de

heuvels en de Apennijnen met een gematigd klimaat is altijd een groot voordeel geweest voor de landbouw en de veeteelt: Het is zo dat men in Umbrië tegelijkertijd kan proeven van een landelijke, eenvoudig en heerlijke keuken. Een ander grote buur veroorzaakt veel bezorgdheid in het rustige Umbrië: te midden van oorlogen en invallen op het toekomstige Italiaanse kapitaal, hebben verschillende dorpen een defensieve positie bij de top van de bergen aangenomen. Dit is hoe de echte wonderen zoals Todi, Gubbio en anderen werden geboren.

71


UMBRIA

Nocera Umbra (PG) - Corte del lupo 13 k UMB377B

2 pers. k standaard

Max nr pers

2

A

01/01-30/06 01/09-31/12

40.20

B

01/07-31/07

53.60

C

01/08-31/08

67.00

• WWW.EMOZIONI.BE/UMB377B

Umbrië is het groene hart van Italië. Oostwaarts worden de reliefs steeds belangrijker door de Apennijnen. Aan de voet van deze regio, fascinerend en wild, bevindt zich de agriturismo Corte del Lupo. Ideaal voor een ontspannende vakantie te midden van de natuur en aan de rand van het zwembad, vergezeld van een prachtig landschap of … zeer actief, met de mogelijkheid om paard te rijden, rafting te doen of deltavliegen. Corte del Lupo is een echte agriturismo : dit wordt weerspiegeld in de keuken op basis van lokale producten. Gelegen tussen Gubbio, Assisi en Spello is Corte del Lupo ook de ideale plaats om deze regio te ontdekken. Service: Glutenvrij / Speelruimte voor kinderen / Restaurant / Solarium / degustatie van lokale produkten / Wi-Fi / Kamerservice: Terras / Ligging: Dorp 6 km / Assisi 26 km / Spoleto e Grotte di Frasassi 50 km / Perugia 62 km / Trasimeno Meer 70km / Norcia 88km / Brussel 1390km

Montesperello di Magione - Relais Cantico della Natura Agriturismo Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

Max nr pers

2

Communicating rooms 4

2

2

1

01/01-30/04 01/05-30/09 24/12-07/01

85.40

53.60

90.50

120.60

100.50

90.50

65.30

100.50

130.70

120.60

UMB278B

A B

12 k

2 pers. k superior

Junior suite

Korting: 100% kind 0-10j/2 volw. Toeslag: 3de bed 39 euro; degustatiemenu 47 euro Opmerking: Huisdieren toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/UMB278B

72

Suite

1 pers. k standaard

Zonder twijfel de ideale omgeving voor een verblijf als koppel of met familie. Men kan uitstappen doen om deze schitterende omgeving te ontdekken en tegelijkertijd genieten van deze biologische agriturismo. Het is een charmant huis met zicht op het Trasimeense meer en op enkele km’s van het nabijgelegen Toscane. Lid van Ecoworldhotel, is het een Service: Bar / Restaurant / Ontbijtbuffet / Kerk (Huwelijken) / zwembad / Paardrijden / Massages / Parking / Sauna Kamerservice: Airconditioning / Kluisje / ADSL Ligging: Trasimeno meer 4 km / Perugia 18 km / Castigline del Lago 31 km / Assisi 40 km / Arezzo 62 km / Siena 94 km

www.emozioni.be


UMBRIA

Mystiek Umbria Sommigen schrijven het mystieke karakter van het gebied toe aan zijn ongerept landschap, aan de diepe link tussen mens en natuur. De mystiek heeft niets te maken met de tijdelijke geest van de Romeinse Curie, vanwaar Umbrië afhing : het is aangeboren en ouder. De iconische figuur is natuurlijk San Francesco : de man die met de dieren sprak (verbinding met de natuur). Ook bekend (maar weinig mensen weten dat hij in Umbrië geboren is, in Norcia) is San Benedetto, stichter van de kloosterorde, de belangrijkste in de middeleeuwen. Men zou ook nog Santa Chiara of Santa Rita kunnen vermelden, maar het doel is hier alleen maar om het geestelijke karakter van Umbrië te benadrukken, waaraan men gevoelig is, ongeacht hun geloof, op voorwaarde gevoelig te zijn voor deze puur natuurlijke omgeving.

Perugia - Villa di Monte Solare Monte Solare is de belangrijkste heuvel die het Trasimeno meer omringd. In 1989 is op dit domein de patricische villa en zijn oude boerderijen omgetoverd tot luxe hotel, omgeven door olijfgaarden, bomen en wijngaarden. Filippo en Rosi Lannarone hebben hier een oase van charme en rust weten te creeëren voor hun gasten. De Spa & Beauty Farm « Le Muse » biedt schoonheidsbehandelingen, een groot gamma aan masssages en exclusieve ontspanningscursussen aan. Uiteraard kan je hier ook overheerlijk eten genieten va typische tradizionele streekgerechten. Een kindermenu of speciale aandacht schenken voor speciale diëten is geen uitzondering. Service: Ontbijtbuffet / Parking / Restaurant / Sauna / Schoonheidssalon / Tuin / Wellness / Wi-Fi / Zwembad / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Assisi 5km / Perugia 28km / Todi 50km / Norcia 52km / Trasimeno Meer 65km / Siena 105km / Roma198km /

www.emozioni.be

S Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt UMB149B

2 pers. k 2 pers. k classic superior

Suite

Max nr pers

2

2

2

A

01/10-31/12

74.90

76.90

99.50

B

01/05-31/05 01/06-30/06 01/09-30/09

74.90

C

01/03-30/04

D

01/07-31/08

25 k 2 pers. k Family deluxe 2

2

1 pers. k classic 1

113.10 135.70

94.50

85.40

110.60 125.60 135.70

94.50

74.90

85.40

110.60

126.00

94.50

99.50

119.60 134.70 150.80 160.80

125.60

150.80

Korting: 100% kind/2 volw 0-2 jaar, 30% kind/2 volw 3-12 jaar, 50% 2de kind/2 volw 2-12 jaar • WWW.EMOZIONI.BE/UMB149B Uw voordeel: EB10 voor 31/3, 3=2 van 02/01 -27/03 en 04/11-31/12, 5=4 in A en 7=6 in B

73


UMBRIA

Todi Perugia - Tenuta di Canonica Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A B

2 pers. k superior

13 k

UMB349B

2 pers. k standaard

Max nr pers 15/03-14/06 15/09-30/11 15/06-14/09

2

3

4

4

1

87.90

100.50

115.60

128.10

154.10

100.50

113.10

128.10

135.70

174.20

Junior suite

J. Suite Garden

1 pers. k standaard

Toeslag: HP 39 euro; 3de bed kind 33 euro; 3de bed volw. 39 euro Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten in B • WWW.EMOZIONI.BE/UMB349B

In hartje Umbrië ligt la Tenuta di Canonica. Het bevindt zich op nauwelijks 6 km van Todi, belangrijke historische stad in Umbrië en op minder dan 100 km van Rome. Het was een oude wachttoren, met smaak aangepast tot een charmehotel. Weinig kamers en een exclusieve tuin maken van la Tenuta een ideaal verblijf om te ontspannen. Het panorama op de vallei van de Tiber is uniek. Op het domein (tenuta) van 22 ha, zijn er bossen, fruitbomen en een prachtige olijfgaard. Dit is ideaal voor diegenen die een verblijf in de natuur willen combineren met een exclusieve omgeving. Door zijn centrale ligging kan men zowel het noorden als het zuiden van Umbrie ontdekken. Service: Bar / Glutenvrij / Kooklessen (vanaf 2 personen) / Panoramisch restaurant / Parking / Rest met tafel buiten / Restaurant / Snack bar / Solarium / Zwembad / Vespa / Wi-Fi / Feestzaal /

Poreta - Borgo Della Marmotta Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt UMB118C

A B

Max nr pers 11/04-17/04 22/04-23/05 31/08-09/11 18/04-21/04 24/05-30/08

11 k

2 pers. k classic

2 pers. k superior

Bilo

Quadri

2

3

2

4

59.50

74.40

116.20

138.90

74.40

94.20

138.90

161.50

Toeslag: Babybed 7 euro/d; 3de bed 33 euro pp/dag; lunch 21 euro pp/dag Opmerking: Prijs voor bilo en quadri zijn per nacht voor een min van 7n; kleine huisdieren 13 euro/dag • WWW.EMOZIONI.BE/UMB118C

74

De “Borgo della Marmotta” is gelegen aan de rand van het middeleeuws dorpje Poreta en is door de eeuwen heen nog even charmant dankzij de geslaagde restauraties. Vandaag telt het resort 12 kamers en 7 suites/apartmenten. Il Borgo della Marmotta zorgt ervoor dat je je snel thuis voelt dankzij haar elegantie en comfort, discrete en vriendelijke service, aandacht voor de kinderen. Bovendien is dit charmant hotel de perfecte uitvalbasis om zowel de natuur als de cultuur van Umbria te verkennen. Dit alles zorgt ervoor dat je een geslaagd verblijf beleeft Service: Bar / Ontbijtbuffet / Paardrijden / Parking / Restaurant / Wi-Fi / Zwembad / Kamerservice: ADSL / Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV /   Ligging: Spoleto 8 km / Assisi 40 km / Norcia 43 km / Perugia 52 km / Trasimeno meer 76 km / Rome 170 km / Florence 250 km / Brussel 1413 km

www.emozioni.be


UMBRIA

De watervallen van Marmora Het Noorden van Umbrië met Perugia, Assisi en het Trasimeense Meer, heeft altijd meer toeristen aangetrokken dan het Zuiden. Toch heeft het Zuiden ook interessante aantrekkingspunten. Spoleto is niet alleen een mooie stad maar ook organisator van het Festival « dei due mondi ». Er zijn ook prettige locaties zoals Amelia en Narni. Als ik klein was sprak men over « onze Niagara » in de Nerarivier, een waterval van 165 meter hoogte en één van de grootste in Europa. De naam « Marmora » komt van de aanwezigheid van kalkzouten in de rotsen die langs de waterval liggen. Men zei dat het marmer was (« marmo » in het Italiaans).

Spoleto - Dei Duchi Spoleto is een stad met een rijk verleden : gedurende een periode speelde het hertogdom Spoleto een belangrijke administratieve rol in het politieke Italië. De stad is onder impuls van Maestro Menotti zetel geworden van het festival « dei due mondi » waar muziek en spektakel de Europese culturele wereld verenigt met de Amerikaanse. Het hotel bevindt zich in een tuin en kijkt uit over het Romeinse Theater. Het ligt midden in het hartje van de stad en is een ideale uitvalsbasis om de stad en het Zuiden van Umbrië te ontdekken. Het restaurant biedt een regionale keuken van optimale kwaliteit. Service: Bar / Fitness / Ontbijtbuffet / Parking / Restaurant / Tuin / Wi-Fi / Fietsen / Speelruimte voor kinderen / Solarium / met handicap / Lift / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Ontbijt op de kamer Ligging: Spoleto 230 m / Norcia 44 km / Assisi 48 km / Perugia 64 km / Trasimeno 109 km / Roma 131 km / Brussel 1410 km.

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A B

2 pers. comfort K

75 k

UMB393B

2 pers. k classic

Max nr pers 02/01-26/06 14/07-28/12 27/06-13/07

2

2

2

3

1

50.00

55.60

61.20

83.40

36.10

72.30

83.40

100.10

133.40

55.60

2 pers. k superior

3 pers. k classic

1 pers. k classic

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; 50% kind 4-12j Toeslag: HP26; euro; VP 44 euro • WWW.EMOZIONI.BE/UMB393B

75


Le Marche

Altijd was dees verlaten top mij dierbaar, En deze heg, die schier naar alle kanten De blikken afsluit van de verste kimmen.

76

Deze verzen zijn het begin van een poëzie, de mooiste van de Italiaanse literatuur: Het oneindige van Giacomo Leopardi. Hoewel het een universeel thema is, de menselijke beperkingen op het oneindige, verwijst hij naar de heuvel die zich in zijn geboortestad Recanati bevindt. Hier is een belangrijk eerbetoon aan hem opgedragen. Mooie steden zoals Recanati zijn er in overvloed in le Marche (Marken) : Ascoli Piceno en haar magische plaatsjes, Macerata en haar openlucht opera, Tolentino, Piobbico. Maar het stadje dat domineert en het symbool van de mooiste Italiaanse kunststeden meer dan waard is, is zonder enige twijfel Urbino. Titiaan en Raphael werkten er, in een tijdsperk waarin le Marche van Mon-

tefeltro één van de favoriete plaatsen was van beroemde kunstenaars die op zoek waren naar een goede sponsoring. Land van cultuur en land van de strijd, zoals die tussen Gioacchino Murat en de Oostenrijkers in 1815 in de buurt van het kasteel de la Rancia (Borgo Lanciano). Niet ver van Borgo Lanciano bevindt zich één van de wonderen van le Marche, de grotten van Frasassi (zie pag. 65). Meer richting kust krijg je prachtige landschappen te bewonderen zoals in Conero dichtbij Ancona. Als laatste hebben we het nog even over de muziek: vaderland van Gioacchino Rossini en Beniamino Gigli. Le Marche is een ideale bestemming voor lyrische muziekliefhebbers.

www.emozioni.be


Marche

Grotte di Frasassi In de gemeente Genga, in het hart van de Apennijnen, bestaat er een ondergronds paradijs, namelijk de grotten van Frasassi. Hoewel er al opzoekingen verricht werden in de periode tussen de twee wereldoorlogen, gebeurde de eerste belangrijke ontdekking in 1948 met het eerste deel van de Grotta del Fiume. Speleologen vonden in de jaren ‘70 een kleine opening waaruit sterke luchtstromingen kwamen. Door een kei in deze opening te laten vallen, ontdekten ze een holte van meer dan 100 m diepte. Inderdaad, zij ontdekten de Grotta del vento, die “Abîme d’Ancôme” werd gedoopt. Het is op dit ogenblik het meest indrukwekkende deel van het bezoek: 180 m lang, 100 m breed en 200 m diep. Met een ingenieus bedacht lichtspel kan je genieten van de schoonheid van de stalactieten en stalagmieten. In samenwerking met de speleologen van Frasassi kan je avonturentrajecten voor beginners meemaken. Dankzij een loopbrug kunnen de toeristen een prachtig gegidst bezoek brengen aan de grot.

Castelraimondo - Borgo Lanciano In Borgo Lanciano heeft men het gevoel zich in een enerzijds exclusief en anderzijds vriendelijk dorp te bevinden; de voorzichtige restauratie van oude boerderijen heeft een middeleeuws aspect gecreëerd met modern comfort. U bent hier in een natuurlijke en artistieke omgeving van grote waarde : vlakbij het Kasteel van Lanciano, de prachtige omgeving van de Monti Sibillini en een paar kilometer verder naar beneden de grotten van Frasassi. De stranden van de Marche bevinden zich op een klein uurtje rijden. Service: Bar / Tuin / Parking / Restaurant / Snack bar / Zwembad / Wellness / Vergaderzaal / SPA / Ligging: Perugia 30 km / Assisi 39 km / Trasimeno meer 45 km / Gubbio 65 km / Spoleto 76 km / Rome 170 km / Florence 250 km / Brussel 1413 km

S Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt MAR119B

2 pers. k superior

Max nr pers 2 07/01-18/04 22/04-10/08 A 75.00 18/08-31/10 03/11-26/12 19/04-21/04 11/08-17/08 B 79.70 01/11-02/11 27/12-31/12 Korting: 100% kind 0-11j/2 volw. Toeslag: HP 32.50 euro; VP 65 Euro • WWW.EMOZIONI.BE/MAR119B

37 k

2 pers. k executive

Junior suite

1 pers. k superior

2

2

1

79.70

89.80

99.20

89.80

99.80

109.90

Uw voordeel: Toegang SPA gratis (kinderen niet toegelaten)

www.emozioni.be

77


Marche

Montecalvo in Foglia [PU] - Casa Bucolica Ca’ Virginia Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

24 k

MAR208B

2 pers. k standaard

Max nr pers

2

A

01/03-30/06 01/09-31/10

55.40

B

01/07-31/08

72.60

Toeslag: Babybed 20 euro/n; kind 3-12j 33 euro/n • WWW.EMOZIONI.BE/MAR208B Uw voordeel: 6+1 voor 31/01; gratis toegang tot de SPA

Het country house Ca’ Virginia is in de heuvels van Montefeltro gelegen, in de regio van Urbino. Het is een landelijk huis van de XIV eeuw, gerestaureerd met lokale materialen. Volledig autonoom op het vlak van energie, verdient Ca’ Virginia de definitie van « green hotel area ». De kamers zijn voorzien van alle modern comfort met inachtneming van het rustieke aspect van de streek. In de schuur hebben de eigenaars een wellness-centrum gerealiseerd. Het restaurant stelt een avondmaal voor met een keuzemenu van drie gerechten en ‘s middags een snack op basis van verse gegrilde groenten, pizza of focaccia. Ca ’Virginia is ook het paradijs voor fietsliefhebbers : inderdaad, het maakt deel uit van de gecertificieerde Road bike Holidays hotels. Service: Met handicap / Lift / Fitness / Tuin / Parking / Huisdieren toegelaten / Speelruimte voor kinderen / Mogelijkheid tot wijndegustatie / Rest met tafel buiten / Snack bar / Solarium / SPA / Zwembad / degustatie van lokale produkten / Wellness / Wi-Fi /

Montefiore dell’Aso (AP) - Agriturismo La Campana Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt MAR406C

11 k 2 pers. k standaard

Max nr pers

2

A

01/01-31/05 01/09-31/12

44.20

B

01/06-31/07

57.00

C

01/08-31/08

69.80

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; 50% 3-10j; 3de/4de bed volw. 10% Toeslag: Babybed 10 euro (ter plaatse te betalen) Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/MAR406C

78

S

In het zuiden van de Marche heb je een regio die alle belangrijkste bezienswaardigheden van het hele schiereiland samenvat: kunststeden, zee, bergen. Het betreft Piceno, waarvan Ascoli de waardige hoofdstad is. Maar van hier kan je naar Macerata en Tolentino in het noorden. Het agriturismo Le Campane is ontstaan door een herstructurering van twee voormalige “Casali” uit de negentiende eeuw. Een beetje in de hoogte gelegen wat leidt tot verfrissende briesjes tijdens de warme zomerdagen. Het is de ideale oplossing voor degenen die houden van gezinsvakanties in een authentieke landelijke omgeving in de Marche. Service: Fietsen / Speelruimte voor kinderen / Zwembad / Tennis / Restaurant / Continentaal ontbijt / met handicap / excursies / Tuin / Vergaderzaal / Parking / Huisdieren toegelaten / Solarium / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Minibar / Balkon / Ligging: Dorp 5km / San Benedetto 16km / Fermo 33 km / Ascoli Piceno 53 km / Macerata 70km / Ancona e Loreto 80 km / Brussel 1411 km

www.emozioni.be


Abruzzo

De Abruzzen grenzen aan Latium, de Marken, de Adriatische Zee en de hoge toppen van de Apennijnen. Het landschap varieert van 0 m hoogte aan zee tot de 3000 m hoge top van de Gran Sasso en biedt zowel een symfonie van prachtige landschappen en uitzichten als een perfecte mix van natuur, cultuur en een grote dosis authenticiteit. Historische steden zoals l’Aquila en Chieti, kuststadjes zoals Vasto en Roseto, 100 dorpjes met hun witte stranden, kronkelende straa tjes en uitgestrekte wijngaarden, boulevards beplant met palmbomen maken van de Abruzzen een ideale bestemming voor iedereen: van gezinnen tot fietsers, van wandelgroepen tot motorrijders, enz.

www.emozioni.be

De Vibratavallei situeert zich in het Noordoosten van de Abruzzen en strekt zich uit over een vallei waar de gelijknamige rivier stroomt, de zogenaamde Vibrata en stroomt tot de grens met de Marken. De Vibratavallei bestaat uit een twaalftal dorpen. Oorspronkelijk kleine heuvelachtige of vissersdorpjes die er in geslaagd zijn een groot deel van hun traditie en authenticiteit te behouden. De talrijke wijn- en olijfgaarden wisselen elkaar af op de zonovergoten heuvels en op heldere dagen kunnen we genieten van de zon die uit de Adriatische Zee rijst. Alba Adriatica, Tortoreto en Martinsicuro zijn gelegen aan de zee en hebben lange, witte stranden en een bijna 15km-lange zeedijk. De andere 9 dorpen Sant’Omero, Corropoli,

Sant’Egidio, Ancaramo, Nereto, Torano, Civitella del Tronto en Colonella, zijn in de heuvels gelegen en sommigen onder hen hebben nog oude stadsmuren of wachttorens. Colonella is geografisch gelegen op de grens tussen de Marken en de Abruzzen. Al wandelend door het pittoreske dorpje adem je een zuivere lucht in en ontdek je een aantrekkelijke dorpskern met haar typische steegjes en pleintjes met kleine cafeetjes waar je een espresso drinkt en ondertussen een praatje maakt met vrienden. De steile straatjes en lange trappen brengen je dan naar het hoogste punt van het dorp met haar klokkentoren en een adembenemend uitzicht over het glooiende landschap.

79


abruzzo

De mooiste dorpen van Italië Sinds 2001 is er een vereniging in Italië die een beetje in de architectuur en de stedenbouw is wat de slow-food in de gastronomie is : verdediger van de authentieke waarden, het herstel van de kwaliteit in het alledaagse. Zo omvat de vereniging « I borghi più belli d’Italia » meer dan 12 jaar in zijn lijst de dorpen die hun oude stedelijke harmonie bewaard hebben, maar die ook aan hun bewoners een goede levenskwaliteit bieden. Wij hebben dit voor U getest en kunnen bevestigen dat de selectiecriteria streng zijn en dat het de moeite waard is om te vertrouwen op dit label. Van Orta San Giulio tot Moneglia, van Santo Stefano di Sessanio tot Bosa. In Abruzzo hebben wij o.a. Castel del Monte ontdekt. Gebouwd rond een vesting die het omringende landschap domineert, bewaart dit dorp zijn oude charme en is een belangrijke halte om te bezoeken in deze regio… zoals de andere mooiste dorpen van Italië.

Roseto Degli Abruzzi - Roses Prijs per persoon per nacht in kamer in vol pension ABR114B

A B C D E

Max nr pers 10/05-13/06 07/09-30/09 14/06-27/06 31/08-06/09 28/06-11/07 12/07-08/08 24/08-30/08 09/08-23/08

88 k

2 pers. k standaard

Family Suite

White Suite

Roses Suite

5

5

5

5

74.40

84.40

109.60

129.70

80.40

90.50

115.60

135.70

85.50

95.50

120.60

140.70

90.50

105.60

125.70

145.80

122.60

132.70

157.90

178.00

Korting: 50% kind 2-12j/2 volw., +12j 30%; 6.5 euro voor half pension Toeslag: Kind 0-2j/2 volw. 25 euro (maaltijden volgens verbruik ter plaatse te betalen) Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten; betalend strand; meer details betreffende toeslagen op www.emozioni.be • WWW.EMOZIONI.BE/ABR114B

Dit hotel heeft een schitterende locatie: ligt direct aan een privé-strand en heeft ook een grote tuin van 20.000 m2 vol eeuwenoude olijfbomen, palmbomen en andere mooie planten. Hier kom je tot rust, ver van het dagdagelijkse lawaai, en vind je plezier en relax aan één van de 2 zwembaden. Alle kamers beschikken over een balkon, tot een grootte van 40 m2. Het restaurant serveert heerlijke streekgerechten, en je kan zowel buiten als binnen eten. Service: Ontbijtbuffet / Parking / Solarium / Tuin / Wi-Fi / Zwembad / SPA / Kamerservice: ADSL / Airconditioning / Kluisje / Satelliet TV / Terras / Zeezicht / Ligging: Aan het Strand / Roseto Degli Abruzzi 2 km / Pescara 40 km / Ascoli Piceno 67 km / Ancona 128km / GranSasso 87km / Rome 230 km / Brussel 1455 km

Uw voordeel: EB10 voor 30/04

80

www.emozioni.be


abruzzo

Colonnella - Villa Susanna degli Ulivi Dit is een zeer elegant en verzorgd wellness hotel gelegen tussen bergen en zee. Mooie kamers uitgerust met een terras van circa 15m2 om te kunnen genieten van een adembenemende zonsopgang. Het restaurant serveert typische streekgerechten met een rijk en gevarieerd groentenbuffet. Dit charmant familiehotel is geschikt voor ieder die op zoek is naar een typische Italiaanse ervaring. Service: Vergaderzaal / Continentaal ontbijt / Parking / Wellness / Wi-Fi / Zwembad / Huisdieren toegelaten / Lift / Massages / Paardrijden / Panoramisch terras met Jacuzzi / Restaurant / Sauna / Tuin / Uitgerust strand / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Terras / Zeezicht / Ligging: Zee 3 km / Ascoli Piceno 34 km / Civitella del Tronto 42 km / Pescara 71 km / Ancona 95 km / Macerata 80 km / Rome 230 km / Brussel 1420 km

S Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

27 k

ABR113B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

Junior suite

Max nr pers

2

2

2

A

01/02-20/06 01/10-28/12

52.70

63.40

73.00

B

23/08-30/09 21/06-04/07

73.70

84.40

95.10

C

05/07-08/08

95.10

107.20

117.90

D

09/08-22/08

117.90

128.60

138.00

Korting: 50% kind 0-5j/2 volw.; kind 6-11j/2 volw., 3de bed 10% Toeslag: HP 21 euro/p; babybed 20 euro/dag Opmerking: Strand ter plaatse te betalen; kleine huisdieren toegelaten 5 euro/d • WWW.EMOZIONI.BE/ABR113B Uw voordeel: Gratis Wifi

Alba Adriatica - Meripol Familietradities maken van ‘Meripol’ een warm en gastvrij hotel waar iedereen zich zeer snel welkom en thuis voelt. Dit hotel komt onmiddellijk uit op de promenade. Ook heeft dit hotel een overheerlijke keuken waar je als gast zeer snel het gevoel krijgt dat je daadwerkelijk op vakantie bent. Van hieruit kan je lange wandelingen maken langs het strand of op de avenue waar je op tijd en stond een drankje kan nuttigen in één of andere gezellige bar. Service: Bar / Ontbijtbuffet / Parking / Restaurant / Tuin / Zwembad / Kamerservice: Airconditioning / Kluisje / Minibar / Terras / Ligging: Ascoli Piceno 34 km / Civitella del Tronto 44 km / Pescara 65 km / Ancona 100 km / Macerata 86 km / Rome 230 km / Brussel 1426 km

Prijs per persoon per nacht in vol pension ABR112B

54 k 2 pers. k standaard

2 pers. k deluxe

Junior suite

Max nr pers

4

3

5

A

05/04-13/06 06/09-30/09

66.30

78.40

86.40

B

14/06-30/06 30/08-05/09

75.40

83.40

95,173.50

C

01/07-01/08 23/08-29/08

88.40

100.50

108.50

D

02/08-08/08 19/08-22/08

100.50

112.60

120.60

E

09/08-18/08

115.60

127.60

135.70

Korting: 40% kind/2volw. 0-5j, 30% kind/2 volw. 6-12j, 3de bed 20%, half pension 6.5 euro Toeslag: Verblijf minder dan 3 nachten 20% Opmerking: uitgerust strand GRATIS, ligbed 4 euro • WWW.EMOZIONI.BE/ABR112B Uw voordeel: FAMILY PLAN 2 volw.+ 2 kind. (0-12j) = 3

www.emozioni.be

81


abruzzo

Trabucchi De « Trabucchi » zijn oude « machines om te vissen » typisch voor de kusten van Abruzzo. Langs een houten brug komt U in een kamer vanwaar antennes vertrekken. Deze antennes houden netten vast en worden bediend door een weegsysteem om naar boven of naar beneden te gaan. Van fenicische oorsprong, werden de « Trabucchi » in de oudheid gebruikt om te vissen zonder op zee te moeten gaan. De netten werden verplaatst door de vissers die zo probeerden om de visscholen te vangen. Onlangs werden de « Trabucchi » verlaten omdat de regio Abruzzo besloten had ze toe te vertrouwen aan restaurateurs. Vandaag wordt er een typische keuken op basis van vis geserveerd, in een prachtig kader (de plaatsen zijn beperkt, reservatie is aangeraden).

Francavilla al Mare (Chieti) - Villa Maria Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt ABR355B

A B C

Max nr pers 01/01-31/05 13/09-27/12 01/06-08/08 23/08-12/09 09/08-22/08

87 k

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

1 pers. k standaard

2 pers. k deluxe

2

2

1

2

60.30

93.80

93.80

120.60

73.70

107.20

107.20

134.00

80.40

113.90

120.60

140.70

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; 50% 3-12j; +12j 20% Toeslag: HP 32.50 euro pp/dag • WWW.EMOZIONI.BE/ABR355B Uw voordeel: EB10 30d vooraf in A+B, 45d vooraf in C; 6+1 in A+B

82

S

Het Villa Maria resort is in de buurt van Francavilla al Mare gelegen. In een zeer verzorgde omgeving vindt U hier een ideale uitvalsbasis om U te ontspannen in het mooie wellness-centrum, uit te rusten aan het zwembad of te genieten van het strand van Francavilla. Maar het is ook een goede uitvalsbasis om de streek te verkennen, in het zuiden in de provincie van Chieti, het binnenland met de parken van Majella en Gran Sasso en in het noorden de provincie Teramo. Villa Maria biedt ook een restaurant met lokale gerechten en heeft ook aandacht voor uw welzijn. Service: Met handicap / Lift / Uitgerust strand / excursies / Fitness / Garage / Tuin / Verwarmd overdekt zwembad / Parking / Shuttle / Wi-Fi / Vroegboekkorting / Gratis nachten /

www.emozioni.be


Lazio

Lazio is een regio in Midden-Italië waar natuur en geschiedenis nauw zijn verbonden. Barokse Kerken, villa’s van de 17e eeuw, middeleeuwse dorpjes en de pracht van het oude Rome concurreren met de charme en de schoonheid van het landschap. In het noorden van Rome begint de provincie Viterbo en de Etruskische landerijen, van Tarquinia naar het Bolsena meer.

www.emozioni.be

Ten zuiden van Rome, ontdekt u de Riviera Ulysses, een aantal prachtige stranden en rotsachtige landtongen, zoals de rotsachtige kaap van Sperlonga en meer in het bijzonder de beroemde grot van Tiberius. De ontdekking van Lazio begint in Rome, de hoofdstad. “Vacanze romane” zingt een Italiaanse groep, al lachende over de clichés die verwijzen naar Rome: Anita Eckberg in de Tre-

vifontein die schreeuwt: “Marcello!”, koffie Rosati en het hoofdkwartier van de heer Ripley… die van de droom! Behalve dat... de droom daar vóór u staat; wandel te voet van Palazzo Farnese naar de Galleria Borghese (neem uw tijd en een koffieboon omhuld door chocolade bij Greco). Dit is de metropool om te voet te ontdekken.

83


Roma

De speciale sfeer van deze oude wereldstad is het resultaat van eeuwen geschiedenis beleefd in het centrum van de wereld, waar verschillende beschavingen samenkomen. Sinds het alarm van de ganzen van het Capitool die de stad redde van de avonturiers van Brenno, tot aan de inval van de Italiaanse troepen aan “Porta Pia”, waardoor Rome

de hoofdstad werd van het nieuwe Italië, de geschiedenis van Rome bevat een deel van de wereldgeschiedenis. De antieke wereld, de renaissance, het neoclassicisme en de barok vormen samen een fascinerend geheel. In de kleine verborgen straatjes of op de typische markten vind je nog de volkse ziel van Rome, zoals in de moderne meesterwerken van Rossellini of De Sica.

Excursies (prijs per persoon)

na Viarum » genoemd dank zij de nieuwe technieken waarmee deze weg werd aangelegd. De « Villa Farnesina » met de fresco’s We stellen u hier algemene excursies voor van Raphaël is ook interessant. De villa ligt die u ter plekke kan doen. Wij kunnen ook aan de voet van de Fontanone, waar men voor u een privé-gids regelen die u een halop de middag de drie kanonschoten kan ve of hele dag kan rondleiden. horen. De heuvel van Gianicolo die je een adembenemend uitzicht biedt over de stad Het vaticaan – de Sixtijnse Kapel en de en bovendien ook een mooi park en botaniBasiliek (buitenkant) sche tuin heeft. Beneden komt u in Trasteduur 4 uur € 47.50 vere met haar prachtige kerken van Santa De rijke collectie van de Paus en de magniCecilia en Santa Maria. Aan de andere kant fieke kapel. De excursie vermijdt het lange van de Tiber kan u de Santa Maria in Cosaanschuiven. medin bezoeken en een beetje verder richting centrum San Giorgio in Velabro. Deze Het oude Rome intimistische kerken getuigen van stroom duur 4 uur € 49.30 tegenwaarts in Vaticaanstad. Niet te verEen wandeling langs de sites die getuigen geten zijn ook de Galleria Borghese (enkel van de grootsheid van het oude Rome : Comet reservatie) en zijn unieke kunstwerken losseum, Forum Romanum en Capitool van Canova, Caravaggio en Titiaan. Het hart van Rome Geschenkforfait duur 3 uur € 32.00 Wij kunnen voor u weekends naar Rome orPiazza Navona, het Pantheon, de Trevifontein ganiseren inclusief avondmaal en excursie. de symbolische plaatsen van de hoofdstad.

Onze favorieten

Rome heeft een waaier aan bezienswaardigheden. Als de Oudheid u boeit kan u de Thermen van Caracalla en de Via Appia bezoeken. Deze laatste werd ook « Regi-

84

Transfers

Vanaf Fiumicino of Ciampino een privéwagen voor 1 à 3 personen met chauffeur, prijs per traject (luchthaven – hotel in de stad of buiten) : € 49.80

www.emozioni.be


roma

Roma - Regno

S

De familie Quarta baat sedert lange tijd hotels uit in Rome. In Hotel Regno zal U dit professionalisme ervaren, in een elegant gebouw op een unieke locatie. U logeert hier aan de ene zijde op enkele stappen van de Trevi fontein en aan de andere zijde van de Spaanse Trappen, langs de zeer centraal gelegen Via del Corso. Service: Ontbijtbuffet / Snack bar / Garage / Wi-Fi / Kamerservice: ADSL / Airconditioning / haardroger / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Centrum / Vaticaan 2.3 km / Colloseo 1.8 km / Piazza di Spagna 500 m / Piazza Navona 1.3 km / metro 1 km

Roma - GH del Gianicolo Het Grand Hotel Gianicolo is een 4* hotel, gebouwd in een oude villa. Naast elegant en functioneel te zijn, biedt dit hotel een aantal belangrijke voordelen: het bevindt zich op de Gianicolo, een woonwijk in Rome, in een rustige ligging en toch in de stad. Gianicolo is één van de heuvels die Rome beheerst en biedt u dus een prachtig uitzicht over de stad. Daarenboven beschikt dit hotel over een zwembad in de tuin, wat interessant is in het warme seizoen. Ten slotte, dit hotel bevindt zich op de grens van de ZTL zone en biedt parkeergelegenheid. Dus als u een rondreis in Lazio maakt, dan is dit een ideale plaats in Rome om te verblijven Service: Tuin / Panoramisch terras met Jacuzzi / Zwembad / Bar / Restaurant / Feestzaal / met handicap / Lift / Vergaderzaal / Parking / Wi-Fi / Kamerservice: Hydro-massagebad / Minibar / Satelliet TV / Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Kluisje / Ligging: Trastevere 900 m / Roma 4,8 km / Piazza di Spagna 6 km / Vaticano 6,6 km / Brussel 1,485 km.

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LAZ338B

48 k

2 pers. k standaard

3 pers. k standaard

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

1

A

03/01-28/03 01/11-27/12

58.30

46.90

100.50

B

29/03-31/10 28/12-02/01

77.10

60.30

140.70

Toeslag: HP 28.60 euro (3 gangen), 41.60 euro (4 gangen) • WWW.EMOZIONI.BE/LAZ338B

85


roma

Roma - Rose Garden Palace Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LAZ046B

A B

Max nr pers 02/01-30/04 01/07-07/09 01/11-15/11 01/05-30/06 08/09-31/10

65 k

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

3 pers. k deluxe

Quari deluxe

1 pers. k superior

2

2

3

4

1

123.30

152.10

120.60

94.10

174.20

144.70

173.50

134.90

104.90

231.80

Korting: 100% kind 0-3 j/2 volw. Opmerking: Kind 3-12j in triple op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/LAZ046B Uw voordeel: Honeymoon : fles spumante

Roma - Dei Borgognoni

S

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LAZ045A

51 k

2 pers. k standaard

Hotel Rose Garden Palace bevint zich in het centrum van Rome, vlakbij de Via Veneto, ter hoogte van de Amerikaanse Ambassade : een bevoorrechte ligging voor wie van de luxe van de Via Veneto houdt, bekend om zijn ontmoetingen. Het hotel dankt zijn naam aan de rozentuin. De hedendaagse esthetiek, de architectuur en de gemeenschappelijke ruimtes vormen een aangenaam contrast met de bloemrijke tuin, verrijkt met moderne originele sculpturen. Service: Vergaderzaal / Ontbijtbuffet / Restaurant / Verwarmd overdekt zwembad / Wellness / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Minibar / ADSL / Flatscreen / Ligging: Centrum / Vaticaan 4.2 km / Colloseo 1.6 km / Piazza di Spagna 700 m / Piazza Navona 2.3 km / metro 650 m

2 pers. k superior

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

1

A

01/01-31/01 16/07-05/09

107.70

131.40

194.60

B

01/02-31/03 16/11-28/12

111.20

134.80

208.50

C

01/04-15/07 06/09-15/11

133.40

150.10

243.30

D

29/12-05/01

146.00

166.80

243.30

Korting: 100% kind 0-4j/2 volw. Toeslag: 3de bed 39 euro op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/LAZ045A

Ondergebracht in een klein paleisje van ‘700 geniet Hotel Dei Borgognoni van een zeer goede ligging om zich naar Trinità dei Monti, Piazza di Spagna of Piazza Navona te begeven. Desondanks zijn centrale ligging geniet het toch van de rust in de Via Bufalo. De tuinen van Villa Borghese bevinden zich op 5 min lopen. Hier vindt u in het hartje van de stad, rustige en kalme plekjes en waant u zich in een andere wereld. Service: Vergaderzaal / Garage / Bar / Huisdieren toegelaten / Wi-Fi / Continentaal ontbijt / Snack bar / Kamerservice: ADSL / Minibar / Airconditioning / Satelliet TV / Kluisje / Ligging: Centrum / Vaticaan 2.8 km / Colloseo 1.8 km / Piazza di Spagna 450 m / Piazza Navona 1 km / metro 450 m

Uw voordeel: EB10 60 dagen vooraf van 01/01-31/03 + 16/07-05/09 + 16/11-28/11

86

www.emozioni.be


roma

Het is mode ... of niet. Toen ik Alvise voor de 1e keer zag, moet ik bekennen, dacht ik “nog een concessie die denkt dat Italianen zich enkel roekeloos voortbewegen per Vespa op de wegen in de hoofdstad”. Later, toen hij begon te praten over de FIAT 500, dacht ik “dat is authentiek!”. Op de Appia Antica gaan, de Regina Viarum met een gids en een oude 500, dit is wat echt waar is. Dus begonnen we allemaal te denken aan dingen die je kunt doen gedurende een rondleiding met een FIAT 500: een kookles of een wijnproeverij. Kortom, na de Slow-Food hier de Slow-Reizen.

Trevi, Roma - Bernini Bristol Het Hotel Bernini Bristol dankt zijn prestige gedeeltelijk aan zijn uitzonderlijke ligging aan de Piazza Barberina met zijn « Fontana del Tritone ». Hier begint ook de beroemde Via Veneto en via de Via del Tritone komt U in het monumentale centrum van de stad. Het hotel biedt zowel klassieke als moderne kamers, met alle comfort maar vooral met een schitterend zicht op Rome, het mooiste museum van de wereld. In de wellness kan U zich ontspannen Service: Garage / Ontbijtbuffet / Wellness / Dakterras / Restaurant / Bar / Wi-Fi / Glutenvrij / Fitness / Verwarmd overdekt zwembad / Massages / Sauna / SPA / Zwembad / Feestzaal / met handicap / Lift / Kamerservice: Airconditioning / Flatscreen / ADSL / Kluisje / Minibar / Ontbijt op de kamer / Ligging: Centrum / Vaticaan 3.6 km / Colloseo 1.3 km / Piazza di Spagna 700m / Piazza Navona 1.6 km / metro 50m

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LAZ047C Max nr pers

2 pers. k 2 pers. k 2 pers. k classic superior deluxe 2

2

127 k Junior suite

Suite

1 pers. k classic

2

2

1

2

A

02/01-31/03 01/08-07/09

141.90 154.80 161.30 516.00 619.20 239.90

B

01/04-30/04 01/07-31/07

154.80 167.70 174.20 541.80 657.90 252.80

C

30/12-01/01 01/05-30/06 08/09-31/10

212.90

225.80

232.20

657.90

864.30

310.90

Korting: 100% kind 0-12j/2 volw. (niet in classic kamer) • WWW.EMOZIONI.BE/LAZ047C Uw voordeel: EB10 30d vooraf (enkel in classic + superior); 3+1 in C

87


castelli romani E CIOCIARIA

Arpino - Cavalier D’Arpino Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LAZ392B

2 pers. k standaard

3 pers. k standaard

Max nr pers 2 3 02/01-31/07 33.50 28.10 01/09-23/12 Toeslag: Gratis WIFI, parking en klein dieren Opmerking: Augustus, Paas en speciaal WE op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/LAZ392B A

28 k 4 pers. Kamer

1 pers. k standaard

4

1

25.70

44.20

Arpino is een zeer pittoresk dorpje in de Ciocaria, bekend uit de beroemde film “la Ciociara” (De boerin op blote voeten) van Vittorio De Sica met Sophia Loren. Bovendien was Marcello de bekendste vertegenwoordiger van familie Mastroianni en was van hier afkomstig. Dit is een charmant dorpje waar in het centrum dit historische pand ligt waarin het hotel is gevestigd. Dit hotel wordt door een familie gerund en u wordt hier zeer hartelijk ontvangen. De kamers zijn ruim; ’s morgens bakt ‘la mama’ de taarten voor het ontbijt. Cavalier d’Arpino is een ideale plaats als u houdt van het meer authentiek toerisme met contact met de lokale bevolking. Service: Tuin / Massages / met handicap / Lift / Family / Vergaderzaal / Parking / Huisdieren toegelaten / Kamerservice: Ontbijt op de kamer / Kluisje / Airconditioning / Ligging: Sora 10 km / Frosinone 28 km / Cassino 40 km / Formia Gaeta e Sperlonga 72 km / Roma e Casera 100 km / Napoli 130 km

Frascati - Villa Vecchia Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LAZ271A

2 pers. k standaard

Family

96 k 3 pers. k standaard

Max nr pers 2 2 3 01/01-31/03 A 01/07-31/08 55.60 51.40 52.80 01/11-29/12 01/04-30/06 B 76.50 62.60 73.00 01/09-31/10 Korting: 100% kind 0-2j/2 volw., 50% 3-12j, 30% 13-16j Toeslag: HP 22 euro; babybed 12 euro (ter plaatse te betalen) Opmerking: Family room = 4p • WWW.EMOZIONI.BE/LAZ271A

1 pers. k standaard 1 90.40 111.20

Uw voordeel: EB10 voor 15/04 van 04/05-21/09; 6+1 alle periodes behalve in classic kamer

88

Net buiten Rome bevindt zich een beschermd gebied voor haar artistieke en natuurlijke schoonheid : de « Castelli Romani ». Een aangenaam klimaat, schitterende landschappen en boeiende dorpen maken hier een aangename bestemming van, een beetje verstikt door een omvangrijke buur. Villa Vecchia is onstaan door herstructurering van een oude Villa. Het is samengesteld uit het hotel, een weelderig park, een terras met zicht op de « Castelli Romani », zicht op Rome en een wintertuin met planten en sculpturen. Service: Feestzaal / Bar / Ontbijtbuffet / Lift / excursies / Tuin / Verwarmd buitenzwembad / Vergaderzaal / Restaurant / Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / haardroger / Kluisje / Satelliet TV Ligging: Monte Porzio Catone 900 m / Frascati 4 km / Roma Termini 30 km / Ciampino 24 km / Fiumicino 48 km

www.emozioni.be


lazio mare

Sperlonga - Aurora Hotel Aurora ligt direct aan het strand van Sperlonga, een beach resort, op minder dan 2 uur rijden van Rome of Napels. Het is een oase van vrede voor zij die rust en ontdekking willen afwisselen. De ruime en lichte kamers en de gemeenschappelijke ruimtes geven een eerbetoon aan de zee: overal hangen onderwaterfoto’s die de schoonheid van de plaats illustreren. Service: Ontbijtbuffet / Parking / Tuin / Kamerservice: Satelliet TV / Airconditioning / Minibar / haardroger / Ligging: Strand / Gaeta 15 km, Cassino 60 km / Frosinone 70 km / Napels 121 km / Rome 149 km / Brussel 1583 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LAZ049C

2 pers. k standaard

2 pers. k zeezicht

Max nr pers

2

2

A

01/04-31/05 15/09-31/10

61.30

70.00

B

01/06-30/06 27/08-14/09

72.50

83.80

C

01/07-03/08

88.80

101.30

D

04/08-26/08

102.50

115.00

Korting: 100% kind/2 volw 0-3 jaar Toeslag: 3e bed 30% (niet mogelijk in zeezichtkamer) Opmerking: honden toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/LAZ049C Uw voordeel: 6+1, 12+2 28/3-15/6 en 15/9-31/10

Latina - Oasi di Kufra L’Oasi di Kufra is een hotel en residentie in Sabaudia, 90 km ten zuiden van Rome. Omringd door het natuurreservaat van Circeo, is het een soort van landengte tussen het meer Sabaudia en de Tyrrheense Zee. Het privé-strand voor het hotel is duidelijk een zandstrand. De stijl is eigentijds en mediterraans met bijzondere aandacht voor natuurlijk licht. Sabaudia is één van de meest populaire badplaatsen in Lazio en zeker de belangrijkste van de Riviera di Ulisse. Het restaurant “Il Tamarisco” serveert regionale en nationale specialiteiten op hoog niveau. Service: Bar / Fietsen / Uitgerust strand / Fitness / Tuin / Massages / Restaurant / Sauna / Wi-Fi / kapper en schoonheidssalon / Vergaderzaal / Parking / met handicap / Lift / Family / Kamerservice: Ontbijt op de kamer / Kluisje / Hydro-massagebad / Ligging: Aan het strand / Terracina 22 km / Sperlonga 43,2 km / Frosinone 54,6 km / Gaeta 58,8 km / Roma 99km / Brussel 1591 km.

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LAZ399B

A B C D

Max nr pers 03/01-17/04 22/04-16/05 21/09-27/12 18/04-21/04 17/05-20/06 31/08-20/09 21/06-08/08 24/08-30/08 09/08-23/08

120 k

2 pers. k standaard

2 pers. k deluxe

Suite

1 pers. k standaard

2

2

2

1

65.40

231.20

311.60

85.50

91.50

306.60

387.00

131.70

109.10

356.80

437.20

169.40

407.10

487.50

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; 50% kind 3-6j, 20% kind 7-12j Toeslag: Babybed 20 euro; zeezicht 20 euro pp/dag Opmerking: Single op aanvraag; kleine huisdieren toegelaten 35 euro/dag • WWW.EMOZIONI.BE/LAZ399B

89


tuscia

Viterbo - Alla Corte Delle Terme Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension LAZ400B

Standard

Max nr pers A

01/01-31/12

ma - vr za - zo

Country

23 k Elegance

Gold

2

2

2

2

75.40 90.50

90.50 105.60

100.50 115.60

130.70 160.80

Korting: 10% voor alle SPA behandelingen Toeslag: Shuttle naar de termen Opmerking: HP = keuze tussen middag en avondmaal • WWW.EMOZIONI.BE/LAZ400B Uw voordeel: Gratis Wifi; shuttle naar de termen

Alla Corte delle Terme is een resort op het platteland in Lazio. Dit verzorgde, rustieke hotel weet zich perfect te integreren in het omringende landschap. Het is niet ver van Viterbo, Bagnaia (met haar prachtige Villa Lante) en Capraia (met haar mooie Palazzo Farnese). Om niet nog andere wonderen van deze regio op te noemen. Op twee minuten rijden zijn er de Terme dei Papi Corte (een pendeldienst van het hotel brengt u er zelfs in badjas), waar u in alle periodes van het jaar kan genieten van het thermisch zwembad. Kortom, cultuur, vrede en welzijn zijn de sleutelwoorden van dit huis. Service: Bar / Glutenvrij / Tuin / Vergaderzaal / Parking / Restaurant / Snack bar / Zwembad / Wi-Fi / Huisdieren toegelaten / SPA / Kamerservice: Kluisje / Airconditioning / Koelkast / Hydro-massagebad / Jacuzzi / Satelliet TV / Badjas / Ligging: Viterbo 4km / Bolsena meer 25km / Orvieto e Tarquinia 44,4 km / Civitavecchia 58,5 km / Roma100km / Brussel 1423 km.

Tarquinia - Agriturismo Valle Del Marta Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

13 k

LAZ144B

2 pers. k classic

2 pers. k deluxe

1 pers. k classic

Max nr pers

2

2

1

A

08/01-17/04 22/04-31/05 01/10-19/12

73.20

88.80

83.60

B

18/04-21/04 01/06-30/09 20/12-07/01

78.40

88.80

88.80

Toeslag: Kind 2-10j/2 volw. 21 euro, 3de bed 31 euro; HP 26 euro, VP 51 euro • WWW.EMOZIONI.BE/LAZ144B

90

Hotel Valle del Marta is gelegen in een spectaculair natuurlijk landschap in de vallei van de Marta rivier en bevindt zich naast de prachtige middeleeuwse stad Tarquinia. Vanuit dit hotel geniet je van de wijngaarden, de mediterrane vegetatie en de platte uitgestrekte velden. Deze Villa is het ideale hotel als je een vakantie wil doorbrengen waar cultuur, kunst en gastronomie centraal staan, en dit in een ontspannen sfeer. Service: Bar / Massages / Ontbijtbuffet / Parking / Restaurant / Sauna / Tuin / Wellness / Zwembad / Kamerservice: Airconditioning / Flatscreen / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Tarquinia 1,5 km / Strand 6 km / Bolsena Meer 40 km / Viterbo 45 km / Rome 90 km / Terni 94 km / Grosseto 84 km / Brussels 1471 km

www.emozioni.be


Campania

Het wonder van deze regio, die de 3e Italiaanse metropool is, bevindt zich in een relatief beperkt gebied waar waardevolle bezienswaardigheden zijn: Amalfi, Positano, Pompeii, Herculaneum. De eilanden Capri en Ischia zijn bekend, maar minder gekend in de wereld is het prachtige eiland Procida, die de Golf van Napels omsluit. De sleutel om dit alles te begrijpen is volgens ons ... Napels. Een stad waar belangrijke kunstwerken tentoongesteld worden. Kortom Napels is een groot artistiek en cultureel erfgoed. Vergeet ook niet de essentie zelf van hoe het volk leeft (de manieren). Wenst u meer te weten willen komen over Napels, volstaat een bezoekje

www.emozioni.be

brengen absoluut niet. Je zou er enkele dagen moeten leven, winkelen in Via Medina, in San Gregorio Armeno wandelen op zoek naar een typisch kerststalletje voor bij u thuis, vis eten of een echte traditionele pizza eten, een bezoek brengen aan kapel van San Severo, enz.

van Napels omsluit. Sorrento is een aangename stad waaruit meerdere excursies mogelijk zijn. Slechts een paar kilometer verderop verstoppen de Monti Lattari (bergen) de prachtige “Amalfitaanse kust” met haar dorpen verzonken tussen de zee en de bergen, zoals sieraden in een jurk.

Eenmaal als u het prachtig uitzicht vanuit het klooster van San Martino heeft bewondert, weet u ook snel de Spaanse wijk te appreciëren alom gekend voor zijn smalle straatjes. “Wat hoopt u terug te vinden in Londen, Parijs of Wenen? Dat zal u vinden in Napels. Het is het lot van Europa om Napels te worden. “(Curzio Malaparte). Langs de kust naar het zuiden vindt u het schiereiland Sorrento, dat de prachtige baai

Het zuiden van Campania verdient zeker ook een bezoek: het nationaal park van Cilento, de prachtige natuur, de opgravingen van Paestum en de stranden van Palinuro. Niet te vergeten het Koninklijk Paleis van Caserta. Campania is een magische streek die u zal verrassen net zoals u verrast zou zijn, mocht u voor het heilig vuur van de Vesuvius staan.

91


Napoli

Bent u al geweest in Napels of heeft u er enkel maar over horen praten ? In het eerste geval, zeker als u ter plaatse hebt gelogeerd, dan kent u ongetwijfeld het levendige en het menselijke van deze metropool. U heeft de historische schatten ontdekt en gewandeld in de alleszeggende wijken ; en u heeft ook een spektakel bijgewoond in het mythische theater San Carlo. U heeft de baai van Na-

pels en het klooster van San Martino bewonderd. En tot slot heeft u ook de historische pizzeria van Margaretha van Savoye ontdekt. In het tweede geval kan u gemakkelijk een onderscheid maken tussen degenen die erover praten en degenen die nooit voet aan wal zetten.

Don’t miss Deze lijst is niet volledig en ook niet onuitputtend, maar het zijn volgens ons de TO DO’s als u Napels bezoekt:

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

92

San Carlo Theater : één van de belangrijkste in Italië voor wat muziek betreft Archeologisch Museum : een magniefieke verzameling uit de Romeinse periode Museum Capodimonte : pinacothèque en Vlaamse wandtapijten San Severo Kapel : Is een religieus verrassend juweel (zou Maupassant gezegd hebben) San Gregorio Armeno : of tussen kunstenaars en beeldhouwers Het klooster van San Martino: onbekend en toch zo wondermooi door haar kunstwerken en ligging Piazza Plebiscito : het hart van de stad Galerie Vittorio Emanuele Campi Flegrei en Cuma: secundaire vulkanisme en Griekse archeologie, Solfatara en Pozzuoli Pompei en Herculanum : archeologische Romeinse sites, de belangrijkste na Rome Sant’Antonio di Posillipo en haar wondermooie panorama’s Vesuvius : 1 170 m hoogte enkel op de hoogste niveaus

www.emozioni.be


napoli

Napoli - Il Convento Hotel Il Convento ligt op enkele stappen van de Via Toledo,de grote commerciĂŤle slagader van het centrum van Napels, halfweg het Palazzo Reale en het historisch centrum van de stad. Service: Ontbijtbuffet / Wi-Fi / Garage / Huisdieren toegelaten / Kamerservice: Minibar / Satelliet TV / Airconditioning / Kluisje / haardroger / Waterkoker / Ligging: Centrum / Luchthaven Napels 10 km / Luchthaven Rome Fiumicino 247 km / Pompei 28 km / Amalfitaanse kust 75 km / Paestum 105 km

S Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

15 k

CAM051A

1 pers. k standaard

2 pers. k standaard

Junior suite

Max nr pers

1

3

2

A

01/01-28/02 01/11-31/12

76.50

41.70

55.60

B

01/03-31/03 01/07-31/08

79.20

48.70

62.60

C

01/04-30/06 01/09-31/10

83.40

62.60

72.30

Korting: 100% 3e en 4e bed kind/2 volw. 0-12 jaar in junior suite Opmerking: prijzen feestdagen op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/CAM051A

Napoli - Palazzo Turchini

S

Palazzo Turchini ligt aan de zeer centrale Via Medina, op een steenworp van de voornaamste bezienswaardigheden van de stad : van Maschio Angioino tot San Francesco di Paola, het San Carlo theater en de stadswijk Spaccanapoli. Beschut door een oud paleis, biedt het een oase van rust aan zijn gasten. Service: Garage / Continentaal ontbijt / Vergaderzaal / Bar / Kamerservice: Minibar / Satelliet TV / ADSL / Airconditioning / Kluisje / Ligging: Centrum / Luchthaven Napels 10 km / Luchthaven Rome Fiumicino 247 km / Pompei 28 km / Amalfitaanse kust 75 km / Paestum 105 km

www.emozioni.be

93


Napoli

Napoli - Renaissance Mediterraneo Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k deluxe

CAM266A Max nr pers A

01/04-30/04

B

02/01-31/03 01/07-10/09

C

01/05-30/06 11/09-31/10

ma - do vr - zo

ma - do vr - zo

222 k 2 pers. k executive

3 pers. k deluxe

1 pers. k deluxe

2

2

3

1

70.90 63.20

118.80 99.40

62.60 57.70

120.90 118.20

64.60

99.40

58.40

120.90

98.00 68.10

126.50 99.40

80.60 61.20

157.10 120.90

Korting: 100% kind 0-12j/2 volw. Toeslag: Parking 22 euro/d ter plaatse te betalen • WWW.EMOZIONI.BE/CAM266A

Napoli - Grand Hotel Vesuvio Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

L 160 k

CAM053B

2 pers. k standaard

Junior suite

Suite

1 pers. k standaard

Max nr pers

3

3

2

1

A

01/11-28/12 03/01-31/03 01/07-31/08

128.00

243.20

318.30

241.20

B

01/04-30/06 01/09-31/10

156.80

268.00

361.80

304.20

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw. Opmerking: 3de bed op aanvraag; alle suites zijn met zeezicht • WWW.EMOZIONI.BE/CAM053B

94

Hotel Renaissance Mediterraneo is gesitueerd in het hart van Napels, op een steenworp van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Het is sinds 1958 een van de meest bezochte hotels van Napels. De verbouwingen waren klaar in 2005 en heeft het hotel zijn oude elegantie teruggegeven (van de vorige ??? periode blijven enkel de grote ruimten over) Op de 10de etage is een solarium met jacuzzi voor een moment van relax. Er zijn ook familiekamers met voldoende ruimte voor 4 personen. Service: Baby room / Feestzaal / Bar / Ontbijtbuffet / Lift / Fitness / Vergaderzaal / Parking / Restaurant / Solarium / Wi-Fi Kamerservice: ADSL / Airconditioning / Badjas / Ontbijt op de kamer / haardroger / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Waterkoker / Hydro-massagebad Ligging: Napels luchthaven 6 km / Pompei 27 km / Amalfitaanse kust 60 km / Paestum 100 km

Het Grand Hotel Vesuvio is een exclusief adresje in Napels. De italiaanse zanger Enrico Caruso beschouwde het als « zijn huis » in Napels. Het ligt tegenover de zee, op enkele stappen van Castel dell’Ovo, Piazza Plebiscito, Palazzo Reale en het Teatro San Carlo. Na de oorlog werd het volledig verbouwd tot de vereiste 5-sterren. Afgezien van het comfort van de kamers, beschikt het hotel ook over het gerenomeerde « Caruso Roof Garden » restaurant. Service: Ontbijtbuffet / Wellness / Verwarmd overdekt zwembad / Baby room / Vergaderzaal / Bar / Panoramisch restaurant / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Satelliet TV / Minibar / Kluisje / Ligging: Centrum / Luchthaven Napels 10 km / Luchthaven Rome Fiumicino 247 km / Pompei 28 km / Amalfitaanse kust 75 km / Paestum 105 km

www.emozioni.be


sorrento

Sorrento - Hotel Cristina Cristina is het ideale hotel voor diegenen die op zoek zijn naar een goed comfort, een goede service, een prachtige locatie en een goede prijs willen. Haar positie in de woonwijk Sant’Agnello garandeert rust, uitzicht op de baai van Napels met de Vesuvius en de mogelijkheid om te voet naar het centrum te wandelen (1,2 km). Vanuit het zwembad kunt u het omringende landschap bewonderen. Het panoramische restaurant biedt een kwaliteitskeuken. Kortom dit hotel is ideaal voor gezinnen en het beschikt ook nog over een betaalparking. Service: Bar / Ontbijtbuffet / Lift / Buitenzwembad / Parking / Restaurant / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Kluisje / Ligging: Sorrento centrum 2 km / Amalfi 30 km / Napels 58 km / Paestum 99 km / Napels Luchthaven 50 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension 2 pers. k classic

CAM242B

A

1 pers. k classic

Max nr pers

3

1

10/03-30/12

93.80

140.70

2 pers. k zeezicht

1 pers. k standaard

Korting: 3de bed kind 2-12 j 20 euro/dag Toeslag: babybed 0-2 j 13 euro/dag Opmerking: parking op aanvraag 20 euro/dag • WWW.EMOZIONI.BE/CAM242B

Sant’ Agata - Gh Due Golfi De naam is afgeleid van het feit dat het hotel op een hoogte ligt op het schiereiland Sorrento en domineert aldus twee baaien: in noordelijke richting de baai van Napels en in zuidelijke richting de Amalfitaanse kust. Dit is ongetwijfeld een troef, voor het landschap maar voor de rust. Het hotel is onlangs gerenoveerd en de kamers hebben allemaal een balkon ofwel met uitzicht op de baai van Napels ofwel met zicht naar de tuin waar het zwembad is. Het is ideaal voor diegenen die in familie deze regio wensen te bezoeken en houden van een rustig hotel met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Service: Parking / Bar / Restaurant / Snack bar / Zwembad / Lift / Tuin / Dakterras / Solarium / Tennis / Kamerservice: Balkon / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Airconditioning / Ligging: Sorrento 8 km / Amalfitaanse kust 16 km / Capri 40 minuten (hovercraft) / Pompei 33 km / Ercolano 48 km, Vesuvio 54 km / Luchthaven Napels 58 km / Paestum 106 km

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAM189B

67 k

2 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

1

A

20/03-17/04 19/10-31/10

49.00

62.60

84.30

B

18/04-22/05

62.60

76.20

97.90

C

23/05-07/08 24/08-04/10

70.00

83.60

112.20

D

08/08-23/08

83.60

97.20

125.80

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; kind 3-12j 50%; 3de bed volw. 30% Toeslag: HP 14 euro/p/d, ze zicht 14 euro Opmerking: Honeymoon : fles spumante in de kamer • WWW.EMOZIONI.BE/CAM189B Uw voordeel: EB5 voor 31/03; 6+1 van 20/03-31/10

95


sorrento

Sorrento - Grand Hotel la Favorita Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

85 k

CAM054A

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Max nr pers

2

2

2

A

01/04-01/08 17/08-31/10

118.20

140.40

147.30

B

02/08-16/08

141.80

162.60

171.00

Korting: 100% kind/2 volw 0-2 jaar, 45% kind/2 volw 2-12 jaar, 10% 3de bed. Opmerking: minimum verblijf 3 nachten, single op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/CAM054A Uw voordeel: EB10 voor 31/3

Sorrento - Imperial Tramontano Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAM057B

2 pers. k classic

2 pers. std k garden view

S 115 k

2 pers. k zeezicht

Het Grand Hotel La Favorita is zeer centraal gelegen in hartje Sorrento. Vanop het grote terras strekt het uitzicht zich uit over de oogverblindende baai van Napels, met de vulkaan Vesuvius aan de horizon. Het hotel bevat zeven verdiepingen, waarvan de kamers met panoramisch zicht en kamers met zicht op de oude stad zich over 4 verdiepingen verdelen. Alle kamers zijn elegant, licht en ruim en smaakvol ingericht. De vloer in aardewerk van Vietri verleent een zowel elegante als lichte sfeer. Service: Vergaderzaal / Ontbijtbuffet / Garage / Bar / Zwembad / Wi-Fi / Kamerservice: Flatscreen / ADSL / Airconditioning / Minibar / Kluisje / haardroger / Ligging: Centrum / Strand 100 m / Amalfitaanse kust 18 km / Capri 40 minuten (hovercraft) / Pompei en Ercolanium 40 km / Vesuvio 43 km / Luchthaven Napels 55 km / Paestum 100 km

Junior suite zeezicht

Max nr pers 3 3 3 3 10/03-30/04 A 108.50 114.60 123.30 179.60 26/10-21/12 01/05-20/05 B 118.60 129.30 158.80 227.10 01/10-25/10 21/05-30/06 C 130.70 138.70 170.90 241.20 01/08-31/08 01/07-31/07 D 146.70 163.50 194.30 277.40 01/09-30/09 Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; 10% min. 3n van 10/03-30/04 + 01/10-21/12 Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten; single + 3de bed + suite op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/CAM057B

Hotel Tramontano is een bijzonder adresje in Sorrento : bekende liedjes zijn gecomponeerd geweest op het terras, vooraanstaande personen hebben er gelogeerd (Milton, Goethe, Shelly en Keats), maar de charme van dit hotel is wel juist de schitterende ligging: rechttegenover de zee en de Vesuvius op de achtergrond. Service: Ontbijtbuffet / Zwembad / Uitgerust strand / Tuin / Restaurant / Bar / Kamerservice: Airconditioning / Flatscreen / Kluisje / Minibar / haardroger / Ligging: Centrum / Strand 100 m / Amalfitaanse kust 18 km / Capri 40 minuten (hovercraft) / Pompei en Ercolanium 40 km / Vesuvio 43 km / Luchthaven Napels 55 km / Paestum 100 km

Uw voordeel: 3+1 tussen 10/3-30/4 en 01/11-18/12

96

www.emozioni.be


sorrento

Vico Equense - Hotel & Spa Capo la Gala Dit hotel beschikt over alle ingrediënten voor een geslaagde vakantie in de streek van Sorrento: de zee met kristalhelder water, de architectuur in mediterrane stijl, in harmonie met de natuur, de comfortabele kamers en de kwaliteit van het restaurant (1 Michelin ster) … en u. Het gebouw dateert uit de jaren ’50 en Enzo en Marité zagen hierin het hotel van hun dromen. Het hotel geniet van een prachtligging en is op slechts 10km van Sorrento en Pompei. Relax en ontdekking liggen hier binnen handbereik. Service: Ontbijtbuffet / Parking / Solarium / Zwembad / Bar / Restaurant / Privé Yacht / SPA / Kamerservice: Minibar / Airconditioning / Satelliet TV / Kluisje / haardroger / Waterkoker / Ligging: Zee (strandplatform op de rotsen) / Sorrento 10 km / Luchthaven Napels 44 km / Pompei 16 km / Amalfitaanse kust 19 km / Ercolanium 32 km / Vesuvio 40 km / Paestum 92 km

Sorrento - Grand Hotel Excelsior Vittoria

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

22 k

CAM058B

2 pers k com zeezicht

2 pers. k sup zeezicht

2 pers. k Privilege

Max nr pers

3

2

3

A

19/04-30/04 11/10-19/10

103.90

147.40

184.30

B

05/05-31/05 01/10-10/10

140.70

170.90

211.10

C

01/05-04/05 01/06-30/09

187.60

251.30

281.40

Korting: 100% kind/2 volw 0-3 j Toeslag: 3de bed kind/2 volw. 4-12 j 62 Euro, 3de bed volw. 110 euro • WWW.EMOZIONI.BE/CAM058B

L

Dit is een van The Leading Hotels of The World. Het dateert van het begin van de 14de eeuw en is verspreid over 3 gebouwen. In dit hotel geniet de gast van een absoluut luxe adresje in Sorrento: de elegante sfeer, de salons met de oorspronkelijke versiering in neoklassieke stijl, de professionaliteit van het personeel, de uitmuntende keuken en de schitterende ligging. Een lift verbindt het hotel met de haven, vanwaar de boten naar Capri vertrekken. Service: Zwembad / Parking / Ontbijtbuffet / Tuin / Wellness / Bar / Restaurant / Lift / Kamerservice: Minibar / Kluisje / haardroger / Satelliet TV / Airconditioning / Ligging: Centrum / Strand 100 m / Amalfitaanse kust 18 km / Capri 40 minuten (hovercraft) / Pompei en Ercolanium 40 km / Vesuvio 43 km / Luchthaven Napels 55 km / Paestum 100 km

www.emozioni.be

97


COSTIERA AMALFITANA

Positano - Villa Franca Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAM060C

2 pers. k standaard

37 k

2 pers. k superior

2 pers. k dlx zeezicht

1 pers. k standaard

Max nr pers 2 2 2 1 07/01-27/03 66.30 76.90 98.80 110.00 01/11-22/12 01/04-16/04 B 22/04-05/05 88.10 121.30 165.00 153.80 16/10-31/10 17/04-21/04 C 131.90 187.50 252.50 220.00 06/05-15/10 Toeslag: Babybed 20 euro (ter plaatse te betalen); 3de bed op aanvraag Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/CAM060C A

Uw voordeel: EB5 voor 30/3; 6+1 alle periodes

Positano is één van de magische dorpjes langs de Amalfitaanse kust. Dit dorpje met vele kleurrijke huisjes klimt op de bergwand, alsof het uit de zee rijst. Villa Franca geniet van een ideale ligging: ter hoogte van het dorp kijkt het uit over de ganse baai en biedt tegelijkertijd een oase van rust. Het interieur is gekenmerkt door een intens licht, te wijten aan de witte muren en de grote ramen in alle gemeenschappelijke ruimtes van het hotel, vanwaar men een betoverend zicht heeft. Service: Ontbijtbuffet / Restaurant / Zwembad / Wellness / Wi-Fi / Parking / Kamerservice: Airconditioning / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / haardroger / Klein Balkon / Ligging: Centrum 5 minuten te voet / Strand 10 minuten te voet / Amalfi 15 km / Pompei 35 km / Sorrento 18 km / Ercolanium 50 km / Vesuvio 56 km / Paestum 89 km / Luchthaven Napels 63 km

Vietri sul Mare (SA) - Paradiso Relais Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAM390C

A B C D

Max nr pers 29/03-30/05 25/10-14/11 31/05-04/07 27/09-24/10 05/07-01/08 30/08-26/09 02/08-29/08

22 k

2

3

2 pers. k dlx zeezicht 3

103.70

115.20

138.20

207.40

122.20

134.40

158.70

231.70

145.30

158.10

181.80

289.90

158.10

177.30

201.00

315.50

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Junior suite 3

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw. Toeslag: HP 78 euro; HP kind 3-12j 52 euro; AI 156 euro • WWW.EMOZIONI.BE/CAM390C Uw voordeel: EB10 30 dagen vooraf; 6+1 in BB; honeymoon 20% in deluxe en zeezicht

98

Relais Paradiso is een van de juweeltjes uit de collectie Ragosta: biedt haar gasten luxe en comfort op unieke locaties. Relais Paradiso is gelegen aan het einde of begin van de Amalfitaanse kust, vlakbij het pittoreske dorpje Vietri, bekend om haar mediterrane tegels. Zowel het hotel als de residentie bieden hun gasten een onvergelijkbaar uitzicht op de Golf van Salerno en de Amalfitaanse kust. Het is ideaal gelegen voor diegenen die op zoek zijn naar een exclusieve en intieme plek ... mooie suites met spa op de kamer en een privé terras. Mogelijkheid voor een all Inclusive behandeling. Service: Shuttle / Bar / Tuin / Massages / Parking / Restaurant / Dakterras / Solarium / Zwembad / Lift / Huisdieren toegelaten / Kamerservice: Minibar / Terras / Airconditioning / Ontbijt op de kamer / ADSL / Kluisje / Ligging: Vietri 2 km / Salerno 5 km / Amalfi e Ravello 20 km / Pompei 27 km / Positano 35 km / Vesuvio 40 km / Napoli, Sorrento en Paestum 56 km

www.emozioni.be


COSTIERA AMALFITANA

Kamermuziek … in openlucht Ravello is een typisch dorpje aan de Amalfitaanse Kust. Op 315 meter hoogte domineert dit stadje Minori, Maiori en een groot stuk van de Thyreense zee. Sinds enkele jaren is dit stadje dè plaats om openluchtmuziek te beluisteren. Villa Rufolo is tot op vandaag hét theater voor symfonische concerten en kamermuziek en qua akoestiek en sfeer is dit theater uniek ! Tijdens een symfonisch concert heb je de indruk dat de musici zweven met de zee als achtergrond, daarom is de mooie tuin met zijn intieme hoekjes voor mij eerder geschikt voor kamermuziek.

Ravello - Bonadies (Ravello) Ravello Bonadies, gehuisvest in het oude Augustijner klooster (1100), kent een 100-jarige traditie en staat bekend voor een uitstekende gastvrijheid. Het is de ideale bestemming voor alle romantische zielen. Hier kan je je exclusief ontspannen en genieten van adembenemende panorama’s. Geniet ook van superlekkere mediterraanse maaltijden die zorgvuldig bereid zijn met dagdagelijkse verse produkten. Dit restaurant is één van de vele troeven van dit hotel. Service: Bar / Vergaderzaal / Ontbijtbuffet / Parking / Restaurant / Wi-Fi / Zwembad / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Strand 6 Km / Amalfi 9 km / Salerno 29 km / Sorrento 38 km / Pompei 51 km / Paestum 78 km / Luchthaven Napels 81 km

Prijs per persoon per nacht in halfpension CAM123A

34 k 2 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

2

1

A

01/03-30/04 16/10-23/12

62.60

90.40

B

15/05-15/06 01/10-15/10

72.30

100.10

C

16/06-30/09

86.20

114.00

Korting: 3de bed: 100% kind/2volw 0-2j, kind/2volw 2-12j 30%, kind/2 volw +12 jaar 10% Opmerking: verblijf minimum 3 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/CAM123A Uw voordeel: 13+1

www.emozioni.be

99


capri

La Residenza Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A B

Max nr pers 11/04-24/04 06/10-09/11 25/04-16/05 22/09-05/10

C

17/05-31/07 01/09-21/09

D

01/08-31/08

2 65.70 69.70 83.80 95.10

2 pers. std k garden view 2 79.10 82.40 105.20 115.90

K std zeezicht en balcon 2 98.50 102.50 113.20 124.00

2 pers. k dlx zeezicht 2 153.40 156.80 188.30 203.00

109.90 146.10

120.60 160.80

135.30 182.90

232.50 292.10

146.10

160.80

175.50

292.10

2 pers. k standaard

CAM064B

ma - do, zo vr - za ma - do, zo vr - za ma - do, zo vr - za ma - do, zo vr - za

86 k

Het eiland Capri kreeg als bijnaam “het blauwe eiland” (l’Isola Azzurra) en deze bijnaam verklaart grotendeels haar schoonheid: een buitengewone weerspiegeling van de zee, het mooie mediterrane licht en de bloeiende vegetatie. Hotel La Residenza bevindt zich op 200m van de befaamde “Piazetta” in het dorpje Capri. De kamers in mediterrane stijl, de lokale keuken, het zwembad en het solarium verlenen u de perfecte rust en ontspanning. Service: Restaurant / Ontbijtbuffet / Zwembad / Kamerservice: Airconditioning / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Ligging: Centrum (Piazzetta) 5 minuten te voet / Napels 45 minuten hovercraft / Sorrento 20 minuten hovercraft / Anacapri 3,2 km

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw. Toeslag: 3de bed op aanvraag Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten en 4 in augustus • WWW.EMOZIONI.BE/CAM064B Uw voordeel: EB10 bij minimum 4n en niet geldig in D

Casa Morgano Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAM065C

A B

Max nr pers 01/04-22/05 29/09-31/10 23/05-28/09

27 k

2 pers. k superior

2 pers. k dlx zeezicht

Junior suite zeezicht

1 pers. k superior

3

3

3

1

148.80

195.00

241.20

277.20

200.40

287.40

369.60

380.40

Opmerking: Kinderen jonger dan 15 jaar niet toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/CAM065C

100

Casa Morgano is een boetiekhotel en bezit alle kenmerken van de villa’s van Capri: een typische architectuur, geel en blauw betegelde vloeren, sprankelend marmer en … veel licht, overal licht. Het ligt op wandelafstand van de zeer mondaine Piazzetta. Het restaurant aan het zwembad stelt de authentieke keuken « Caprese » voor … maar het aperitief op de Piazzetta blijft een belangrijk ritueel. Service: Wi-Fi / Restaurant / Ontbijtbuffet / Fitness / Kamerservice: Airconditioning / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Ligging: Centrum 550 m / Napels 45 minuten hovercraft / Sorrento 20 minuten hovercraft / Anacapri 3,5 km

www.emozioni.be


ischia

Villa Durruelli Ischia is de thermale hoofdstad van Zuid-Italië. Villa Durrueli is mooi gelegen tussen Ischia Porto en Ischia Ponte vlakbij het park “Mirtina Arena” (tuin) en het theater (vooral tijdens het zomerseizoen). De kamers zijn ingericht in een mediterraanse stijl en voorzien van alle modern comfort. De Beauty Farm en de SPA zijn uitgegroeid tot één van de meest beroemde in Ischia omwille van de talrijke behandelingen en de gevarieerde vochtige zone. Het restaurant serveert traditionele gerechten: “ischitana” en “campana”. Service: SPA / Zwembad / Bar / Tuin / Verwarmd overdekt zwembad / Massages / Restaurant / Solarium / Wellness / Snack bar / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Centrale verwarming / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Ligging: Napels : Hovercraft 45’ / bootverbindingen naar : Sorrento / Capri / Procida

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k standaard

CAM260B

A B C

Max nr pers 04/05-29/05 21/09-18/10 18/04-03/05 30/05-01/08 24/08-20/09 02/08-23/08

35 k

2 pers. k superior

2 pers. k sup zeezicht

1 pers. k standaard

2

2

2

1

67.70

81.10

87.80

95.10

93.10

106.50

113.20

120.60

126.00

139.40

146.10

158.10

Korting: 30% kind 4-10j /2 volw., 20% 3de bed Toeslag: HP 16 euro; babybed 0-2j 20 euro, stranduitrustingen 19 euro/k/n Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten in B en 7 in C • WWW.EMOZIONI.BE/CAM260B Uw voordeel: EB10 40 dagen vooraf, EB15 60 dagen vooraf

Hotel & Spa Il Moresco Dit 5-sterren hotel omgeven door dennenbomen ligt in de meest sfeervolle zone van Ischia. Het is een paradijselijk hoekje afgesloten aan de buitenkant door een grote muur in lava-steen, met aan de binnenkant grote ruimtes, gezellige patio’s en bloemrijke tuinen. De thermale zwembaden zijn gerenommeerd op Ischia. Gelegen vlakbij de elegante Corso Vittoria Colonna biedt het hotel de frisse atmosfeer van een typische mediterraanse villa. Service: Ontbijtbuffet / Tuin / SPA / Verwarmd overdekt zwembad / Zwembad / Uitgerust strand / Parking / Bar / Restaurant / Kamerservice: Airconditioning / Satelliet TV / Kluisje / Minibar / Klein Balkon / haardroger / Ligging: Ischia porto 3 km / Winkelstraten 1,5 km / Napels Hovercraft 45’ / Bootverbindingen naar Sorrento / Capri / Procida

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAM063B

A B C

Max nr pers 18/04-31/05 01/10-19/10 01/06-31/07 01/09-30/09 01/08-31/08

2 pers. k 2 pers. standaard comfort K

68 k Junior suite

Garden Suite

1 pers. k standaard

2

2

2

2

1

115.90

149.40

220.40

301.50

185.60

148.70

182.20

250.60

359.10

221.10

186.30

214.40

282.70

428.80

261.30

Korting: 100% kind 0-1 j/2 volw., 50% kind 2-12 j; 20% + 12j Toeslag: HP 26 euro Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten in A/B en 5 nachten in C • WWW.EMOZIONI.BE/CAM063B Uw voordeel: Honeymoon : fles spumante en bloemen bij aankomst

101


cilento

het natuurlijke reservaat van cilento Men blijft dikwijls te veel in het noorden zodat men helaas deze streek niet ontdekt die nochtans één van de mooiste is van Campanië. Er is het “Parco Nazionale” dat een uitgestrekt gebied omvat, gesitueerd ten zuiden van Paestum, het zeegebied van Agropoli tot Santo Marini di Camerota langs Palinuro. De bewoners zeggen dat zij de beroemde Amalfi-kust niet benijden. Deze route is compleet anders en hett maakt deze streek werkelijk uniek: kreken, zandstranden en hoge kapen wisselen elkaar af. Het binnenland is een bergachtige zone, puur, met een weelderige vegetatie en prachtige dorpen. Cilento is een unieke parel aan de wonderbare collier die Campanië is.

Marina di Camerota - Park Hotel Cilento Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAM244B

28 k

2 pers. k classic

3 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

1

A

20/09-30/09 15/04-09/06

47.60

31.80

59.10

B

10/06-29/06 06/09-19/09

52.30

47.00

73.20

C

30/06-24/07 30/08-05/09

62.30

56.10

85.90

D

25/07-07/08

77.40

69.70

108.30

E

23/08-29/08

97.50

87.80

136.50

F

08/08-22/08

107.50

96.80

150.50

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; 30% kind 4-9j; 3de bed volw. 20% Toeslag: Half pension 21 euro; single +40% • WWW.EMOZIONI.BE/CAM244B

In het zuidelijk deel van Campania vind je in Cilento een Nationaal Park, een beschermd natuurgebied gecreërd ter bescherming van de prachtige natuur, maar ook omwille van de gekende tradities en de authenticiteit van deze regio. Park Hotel Cilento is ideaal gelegen om deze regio te ontdekken en om eens te genieten van de stranden aan de kust. Het restaurant heeft de naam gekregen die verwijst naar een oude pers om olijfolie te maken (= “Vecchio Frantoio”). Het is tevens het symbool van de regionale keuken. Service: Bar / Uitgerust strand / excursies / Tuin / Paardrijden / Parking / Restaurant / Snack bar / Solarium / watersporten / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Ligging: Luchthaven Napels 180 km / Salerno 125 km / Paestum 80 km / Velia 42 km / Maratea 52 km

Uw voordeel: EB10 voor 31/3; 3+1 en 6+2 in A, 6+1 in C

102

www.emozioni.be


Puglia

Gelegen in de Adriatische Zee strekt Puglia zich uit over een lengte van 450 km beginnende van Gargano tot aan Santa Maria di Leuca, het meest zuidelijke punt. De omtrek telt bijna 1 000 km kust. Het binnenland loopt van een bijna berglandschap « Foresta Umbra » over in een heuvelachtig en vlak grondgebied.

velachtige landschappen gedomineerd door witte kalksteen. Het is dus geen toeval dat de meest representatieve stad van deze streek bekend staat als de witte stad: Ostuni. Hier op het platteland zal u merken dat deze landelijke gebouwen Trulli worden genoemd. Prachtige stranden begeleiden u naar het uiterste zuiden: Salento.

Haar fysieke locatie en haar geografische ligging hebben bijgedragen tot een economische en culturele ontwikkeling van deze regio, die zeer verschillende bezienswaardigheden biedt: kunststeden (Lecce, Trani en Ostuni) en wondermooie landschappen (Gargano of Salento). Gargano zal u verrassen omwille van haar natuur: de kusten worden gekenmerkt door baaien en witte kliffen, die een speciaal effect geven aan de Adriatische Zee. Langs de kust zijn pittoreske dorpjes: Vieste, Peschici, Rodi, Mattinata. In het achterland vind je de Foresta Umbra, een uniek voorbeeld van de mediterraanse bossen.

De hoofdstad van Salento, Lecce, is één van de mooiste Italiaanse kunststeden. Meesterwerk van barok gemaakt van gele zandsteen, de steen van de zon. Maar Salento is ook een symbolische plaats: voor de kust van Santa Maria di Leuca ontmoeten twee zeeën elkaar, de Ionische en de Adriatische. De stranden en baaien zijn hier prachtig. Het is echt een genot om te verdwalen in het binnenland en uiteindelijk aan te komen in een charmant dorpje zoals Gallipoli.

Naar het zuiden toe, komen we aan in het imperiale Puglia. De naam is afgeleid door het feit dat meerdere steden of dorpen in dit gebied gekoppeld zijn aan de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Canosa, Barletta om er al 2 op te noemen. Maar het is de exoterische Castel del Monte, die het keizerlijke karakter geeft aan dit gebied: het is ontworpen volgens de wil en ideeën van Frederic II, de “Stupor Mundi”. Het is in het achterland waar de uitgestrekte vlakte van Tavoliere plaats maakt voor het Murgia plateau, een verzameling van bergachtige en heu-

www.emozioni.be

103


puglia mare

Ostuni - Rosamarina Resort

Dit gebouw in mediterrane stijl is gebouwd in een natuurlijk kader, rijk aan palmbomen en eeuwenoude olijfbomen. Het biedt met de diensten van een 4* resort een mooi zwembadcomplex. Op 300m van het hotel bevindt zich een fijnzandstrand, dat men kan bereiken met een treintje of via een natuurpad. Het strand is uitgerust met parasols en ligbedden. In hoogseizoen is er ook een andere zone voorzien op een platform in hout op de aangrenzende rotsen. De formule « Soft All In » bevat het verblijf, het ontbijt, het middagmaal in buffetvorm, het avondmaal met bediening aan tafel met een voorgerecht en dessertenbuffet, water en een karaf locale wijn ; in de bar kan men van 10h tot 23h niet-alcoholische dranken (limonades en cola), fruitsap, icetea en granita verkrijgen (geen bediening aan tafel). In het hoofdrestaurant zijn de tafels toegewezen voor de duur van het verblijf in het gezelschap van andere gasten. Van 30/6 tot 8/9 is het restaurant « Pontile » vlakbij het strand alle dagen open, behalve op zondag, waar U porties pizza en een saladebuffet kan verkrijgen (verplichte reservatie, max 100 zitplaatsen).

Prijs per persoon per nacht in soft all inclusive PUG272B

240 k

2 pers. k classic

2 pers. comfort K

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

1

A

18/05-07/06 14/09-28/09

48.20

53.60

73.70

B

08/06-21/06 07/09-13/09

54.30

60.30

87.10

C

22/06-05/07 31/08-06/09

66.30

73.70

107.20

D

06/07-02/08 24/08-30/08

84.40

93.80

134.00

E

03/08-09/08

108.50

120.60

174.20

F

10/08-23/08

120.60

134.00

187.60

Korting: 3de en 4de bed kind +3j/2 volw. 50%; HP 8 euro Opmerking: Minimum verblijf 5 n in periode A, B, C en D; 7n in E en F (zondag-zondag) • WWW.EMOZIONI.BE/PUG272B Uw voordeel: EB 3de bed gratis voor 31/3; gratis babybed 0-3j, maaltijden inbegrepen; Uitgerust strand gratis

Service: Animatie / Feestzaal / Bar / Bilo (2 per) / Ontbijtbuffet /

Uitgerust strand / excursies / Fitness / Tuin / kapper en schoonheidssalon / Buitenzwembad / Massages / Vergaderzaal / Parking / Restaurant / Solarium / Tennis / Trilo (4 pers) / Trilo (6 pers) / Wi-Fi Kamerservice: Strandlakens / Ontbijt op de kamer / Koelkast / Veranda (tafel en stoelen) Ligging: Ostuni 10 km / Alberobello 38 km / Brindisi luchthaven 38 km / Bari luchthaven 91 km

104

www.emozioni.be


puglia mare

Torre Canne - Canne Bianche Een wit gebouw, waarbij de ruimtes u doet terugdenken aan de typische architectuur. Slechts op 60 m van de zee, dichtbij de zandduinen van Torre Canne, (Canne Bianche is het mediterrane charme archetype en de voortdurende fusie tussen open en gesloten ruimtes). De kamers zijn modern uitgerust en het restaurant serveert regionale en mediterrane gerechten (bediening aan tafel). Het wellness-centrum is zeer goed gestructureerd en biedt een perfecte meerwaarde. Service: Bar / Fietsen / Glutenvrij / Duiken / Fitness / Tuin / Golf Club / Restaurant / Sauna / Snack bar / SPA / Parking / Wi-Fi / Feestzaal / met handicap / Lift / Vergaderzaal / Kamerservice: Ontbijt op de kamer / Airconditioning / Kluisje / haardroger / Jacuzzi / Minibar / Satelliet TV / Hydro-massagebad / Ligging: Ostuni 17,5 km / Alberobello e Martina Franca 29,5 km / Brindisi luchthaven 46 km / Bari luchthaven 83 km / Lecce 84,5 km / Bruxelles 1.852 km.

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

55 k

PUG331B

2 pers. k standaard

2 pers. k sup zeezicht

Junior suite zeezicht

J.S zeez. en balcon

Max nr pers

2

2

2

2

A

29/03-17/05 22/09-02/11

87.10

100.50

123.30

162.10

B

18/05-14/06 08/09-21/09

104.50

123.30

150.10

186.30

C

15/06-12/07

123.30

139.40

156.80

210.40

D

13/07-02/08 25/08-07/09

136.70

156.80

174.20

231.80

E

03/08-24/08

168.80

180.90

215.70

297.50

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; 50% 3-12j; 20% 12-18j; 10% volw. Opmerking: Minimum verblijf 3n in D en 7n in E • WWW.EMOZIONI.BE/PUG331B

Torre Canne (Brindisi) - Del Levante In de badplaats Torre Canne, bijna halverwege tussen Bari en Brindisi (dichtstbijzijnde), is Hotel del Levante sinds lange tijd het meest bekende hotel. Haar reputatie heeft ze te danken aan haar service service en de kwaliteit van het restaurant. Ook de ligging van het hotel, direct aan het strand, speelt ook een belangrijke rol. Dit hotel in klassieke stijl is onlangs gerenoveerd en is zeer elegant. Tijdens de In de zomer biedt het hotel haar gasten wat “soft” animatie. Service: Bar / Glutenvrij / Massages / Parking / Speelruimte voor kinderen / Restaurant / Snack bar / Solarium / Tennis / Wi-Fi / Lift / Uitgerust strand / Zwembad / Animatie / Fietsen / met handicap / excursies / Fitness / Tuin / kapper en schoonheidssalon / Kamerservice: Zeezicht / Airconditioning / Kluisje / Ligging: Ostuni 17,5 / Martina Franca e Alberobello 29,5 km / Brindisi luchthaven 46 km / Bari 66 km / Matera 92 km / Trani 117 km / Bruxelles 1852 km.

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

149 k

PUG367B

2 pers. k standaard

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

1

A

03/01-17/04 23/04-02/05 28/09-28/12

61.00

84.40

B

03/05-23/05 31/08-27/09

77.10

107.20

C

18/04-22/04 24/05-13/06

83.80

119.30

D

14/06-08/08 24/08-30/08

95.10

139.40

E

09/08-23/08

126.60

188.90

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; 3de+4de bed kind 3-8j 50%; 8-12j 30%; volw. 20% Toeslag: Zeezicht 16 euro in A/B/C; 24 euro in D/E Opmerking: Min. verblijf 3n; 7n in E; huisdieren niet toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/PUG367B

105


puglia deluxe

Savelletri di Fasano (Brindisi) - Borgo Egnazia Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG332C

A B C D E

Max nr pers 07/01-17/04 04/11-29/12 18/04-23/05 07/09-03/11 24/05-03/07 04/07-31/07 25/08-06/09 01/08-24/08

Bella

Splendida

184 k

Magnifica

Suite

Bella singola

2

2

2

2

2

115.00

146.30

251.30

680.00

362.50

193.80

230.00

345.00

680.00

205.00

240.60

282.50

402.50

836.90

456.30

287.50

319.40

455.00

993.80

550.00

303.10

340.00

476.30

1,046.30

581.30

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; dubbel single use 20 euro/nacht Toeslag: HP 65 euro in A/B; 78 euro in C; 91 euro in D/E; kind 3-12j 50% Opmerking: minimum verblijf 4n in D, 7n in E; huisdieren niet toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/PUG332C

Borgo Egnazia is in haar totaliteit een hele ervaring: luxe, comfort, authenticiteit en tradities. Deze ingrediënten zijn hier ideaal gemengd, waardoor het verblijf in Borgo een unieke ervaring wordt. Opgetrokken rond een echte stad, geeft het je de indruk van het leven zoals “thuis” ... maar in Puglia. De zee, de zwembaden overdekte en buiten, een wellness, gastronomische restaurants waar u kooklessen kan volgen... om een paar voorbeelden uit het leven van dit exclusieve resort aan te kaarten. Service: Baby room / Bar / Fietsen / SPA / Fitness / Sauna / Zwembad / Wi-Fi / Golf Club / Verwarmd overdekt zwembad / Mini Club (4-11) / Restaurant / Tennis / Duiken / Uitgerust strand / Huisdieren toegelaten / Gratis nachten / Kamerservice: Strandlakens / ADSL / Balkon / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Zeezicht / Terras / DVD / Ontbijt op de kamer / Ligging: Martina Franca e Alberobello 26 km / Ostuni 32,2 km / Bari 57 km / Brindisi luchthaven 60km / Matera 89 km / Trani 108 km / Bruxelles 1,820 km.

Uw voordeel: 3+1 tot 30/4 (behalve van 18-21/04)

Savelletri di Fasano - Masseria San Domenico Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A B C

47 k

PUG245C

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Junior suite

Max nr pers

2

2

2

2

27/10-25/12 28/03-15/06 09/09-26/10 16/06-08/09

167.50

185.00

241.30

336.30

Suite

224.40

274.40

330.60

420.60

292.50

346.30

388.80

525.60

Toeslag: 3de bed op aanvraag; HP 35 euro (ter plaatse te betalen); babybed 35 euro/dag (ter plaatse te betalen) Opmerking: Single en andere suites op aanvraag; minimum verblijf 3 nachten; kinderen welkom vanaf 12 jaar • WWW.EMOZIONI.BE/PUG245C Uw voordeel: EB10 voor 30/4 bij minimum 3 nachten (behalve van 10/0820/08); HP=BB bij min 5n (behalve juli+augustus)

106

Een oude uitkijktoren, omgevormd tot een versterkte boerderij in 1966, is nu een exclusief en elegant hotel, Masseria San Domenico genaamd, en is gelegen aan de kust. Zo kan je een duik nemen in het zwembad in de olijfgaard, of in het met zeewater gevuld zwembad gelegen tussen de rotsen of in de zee zelf. Er is nabij de ingang van het hotel een klein strand. Dit hotel heeft zeer ruime en elegante kamers en kijken uit op de tuin. Je kan ook hier golf spelen (18 holes) met uitzicht op zee. Service: Bar / Lift / Uitgerust strand / excursies / Fitness / Tuin / Golf Club / Verwarmd buitenzwembad / Massages / Restaurant / Sauna / Snack bar / SPA / Tennis / Wellness / Wi-Fi / Feestzaal / kapper en schoonheidssalon / Vergaderzaal / Parking / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / DVD / haardroger / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Hydro-massagebad / Ligging: Luchthaven Brindisi 52 km / luchthaven Bari 75 km / Ostuni 24 km / Alberobello 31 km / Martina Franca 28 km / Lecce 91 km

www.emozioni.be


puglia deluxe Masseria Het woord “Masseria” wat verschillende hotels in Puglia introduceert, komt van het feit dat het hotel gebouwd is als gevolg van een herstructurering van een oude Masseria, namelijk een oude versterkte boerderij. Inderdaad, “masserie “ waren echte landelijke dorpen, bijna geheel verlaten of veranderd in de afgelopen eeuw. Twee elementen liggen aan de basis van hun geboorte. Eerst de Grieken die in Italië zijn aangekomen, die belang hechtten aan een stad en de agora als een sociale aggregatieplaats. Het tweede element was de noodzaak om opnieuw de enorme verlaten latifundia terug te winnen. Dus de edelen bouwden deze versterkte boerderijen, bereid om de boeren te ontvangen, die gedurende bepaalde periodes werkten op de boerderij (seizoensgebonden). Het woord is afgeleid van het woord Masserie “massere”, een bewaker.

Savelletri di Fasano (Brindisi) - Masseria Torre Coccaro Het is een versterkte boerderij uit de XVI eeuw. Oorspronkelijk werd het gebouwd rond een wachttoren om mensen te beschermen tegen de aanvallen van Saraceense piraten. De gebouwen worden omgeven door olijfbomen en johannesbroodbomen, waarvan de geneeskrachtige eigenschappen ooit zeer populair waren. In deze context, met respect voor de natuur en de oorspronkelijke architectuur, werd dit luxe hotel gebouwd op een echte exclusieve plaats waar de rust, de grootte van de ruimtes en de harmonie zorgen voor een echte vakantie aan de hotelgasten. Het zwembad, wordt verwarmd in de tussenliggende seizoenen, heeft een jacuzzi hoek. Op 3 km heb je het strand voorzien van een tuinhuisje. Masseria Torre Coccaro is de ideale vakantiebestemming voor wie op zoek is naar discrete luxe op het platteland Service: Bar / Uitgerust strand / Fitness / Tuin / Golf Club / Parking / Speelruimte voor kinderen / Restaurant / SPA / Zwembad / Wi-Fi /

L

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG368C

Junior suite

J. Suite deluxe

2

2

2

2

1

190.00

205.60

265.00

343.10

248.80

224.40

258.10

315.60

518.80

315.00

265.00

313.10

393.80

695.60

397.50

2 pers. k 2 pers. k superior deluxe

Max nr pers 2 07/01-17/04 A 23/04-30/04 145.00 29/09-28/12 01/05-04/07 B 178.10 18/04-22/04 C 05/07-31/08 219.40

33 k Orange Garden Suite

1 pers. k superior

Toeslag: Babybed 33 euro; 3de bed kind 3-12j 117 euro; 3de bed volw. 182 euro (niet in Sup. kamer) Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/PUG368C Uw voordeel: EB10 voor 28/2 bij min 7n (uitgezonderd juli-aug)

www.emozioni.be

107


puglia imperiale

Andria - Biomasseria Lama di Luna Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A B

11 k

PUG127B

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

Family Suite

Wellness Suite

Max nr pers 11/04-31/07 02/09-02/11 01/08-01/09

2

2

2

2

85.80

91.10

123.30

160.80

96.50

101.80

134.00

171.50

Korting: 100% kind/2 volw 0-6j; +6j 52 euro Toeslag: HP 39 euro ter plaatse te betalen Opmerking: verblijf minimum 3 nachten in B; kleine huisdieren op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/PUG127B Uw voordeel: EB10 voor 31/03 in A

Lama Di Luna Biomasseria, een uniek versterkt en gerenoveerd landgoed uit de 19e eeuw, ligt aan de rand van Alta Murgia Nationaal Park en biedt luxe kamers en suites, uitgerust met een open haard en originele stenen muren. Gasten kunnen genieten en urenlang ontspannen in de tuin voorzien van een groot zwembad met veel ligstoelen en hangmatten. Ook heb je een een BBQ en tafeltennis. Ontbijt is in buffetstijl en omvat biologische streekproducten zoals kaas, jam, taarten en yoghurts. Service: Tuin / Massages / Parking / Zwembad / degustatie van lokale produkten / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Terras / Ligging: Castel del Monte 18 km / Trani 37 Km / Lago di Varano 43 km / Manfredonia 75km / Matera 80 km / Bari 90 km / Vieste 131 km

Trani - San Paolo al Convento Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG128B A

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

3 pers. k standaard

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

3

1

01/01-31/12

76.40

81.70

61.60

126.00

Toeslag: 3de bed 40 euro/nacht • WWW.EMOZIONI.BE/PUG128B

108

33 k

Dit hotel is ontstaan in het oude klooster van Banabiti daterend uit 1400. Gasten van het hotel kunnen genieten van een schitterend panorama dankzij de uitmuntende positie waar het hotel zich bevindt. De Romaanse kathedraal, de pittoreske haven, de belvedere tuinen en de diepblauwe zee maken het plaatje compleet. Het ontbijt wordt aangeboden in de oude kapel. In het restaurant van het hotel kunt u lunchen, diners en recepties van welke aard ook boeken. Service: Bar / Parking / Restaurant / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Ligging: Centrum en zee 50 m / Adria 15 km / San Giovanni Rotondo 30 km / Castel del Monte 31 km / Bari 46 km / Manfredonia 94 km / Matera 100 km / Vieste 150 km

www.emozioni.be


gargano

Monte Sant’Angelo - Palace Hotel San Michele Het zeer recent gerestaureerde hotel Palace San Michele bevindt zich in Monte Sant’Angelo, de historische hoofdstad van de Kaap, nabij Castello Svevo Normanno. Dit hotelcomplex, genesteld op een heuvel met uitzicht op de Golf van Manfredonia, ligt op een prestigieuze locatie waar u kan genieten van een prachtig panorama. U kan niet anders dan wegdromen bij het zien van de kobaltblauwe zee. Dit hotel is de perfecte verblijfplaats als u belang hecht aan beroemde gastronomie, aandacht voor gasten, rust en ontspanning. Service: Bar / Ontbijtbuffet / Restaurant / Tuin / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Ligging: Centrum 1 km / Mattinata 6 km / Zee 20 km / San Giovanni Rotondo 25 km / Lago di Varano 43 km / Vieste 55 km / Bari 157 km / Castel del Monte 123 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k standaard

PUG125B

A B C

Max nr pers 06/09-20/12 02/01-20/06 21/06-01/08 23/08-05/09 02/08-22/08

76 k

Junior suite

Suite

1 pers. k standaard

2

2

2

1

71.00

80.40

97.80

87.10

91.10

91.10

107.20

101.80

91.10

101.80

117.90

112.60

Korting: 100% kind 0-8j/2 volw. (maaltijden ter plaatse te betalen); 50% kind 8-15j Toeslag: HP 26 euro, VP 46 euro; eindschoonmaak 40 euro (ter plaatse te betalen) Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/PUG125B Uw voordeel: Honeymoon 10% + spumante en fruit op de kamer

Mattinata - Villa Scapone Villa Scapone bevindt zich in een hoek van Gargano. Een ideale plek als u op zoek bent naar een vakantie waarbij stilte, unieke verfijning, sfeer, volledige ontspanning en absolute rust belangrijke troeven zijn. Hier wordt u volledig ondergedompeld in de ongerepte natuur. De passie voor goed eten zorgt ervoor dat het personeel werkt op topniveau inzake kwaliteit en service. Dit hotel is ook aan te raden voor kleine recepties en conventies. Service: Bar / Restaurant / Tennis / Solarium / Wi-Fi / Zwembad / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Minibar / Satelliet TV / Terras / Ontbijt op de kamer / Ligging: Zee 2 km / Mattinata 6 km,Monte San Angelo 25 km / Vieste 32 km / San Giovanni Rotondo 43 km / Lago di Varano 52 km / Bari 161 km / Brindisi 75 km / Castel del Monte 117 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG126B

A B C D E F

Max nr pers 01/04-13/06 08/09-04/11 16/06-04/07 31/08-07/09 05/07-01/08 25/08-30/08 02/08-09/08 19/08-24/08 10/08-18/08

25 k

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

3 pers. k standaard

Junior suite

Suite

2

2

3

2

2

42.20

57.60

57.60

73.70

84.40

52.90

68.30

68.30

84.40

111.20

63.00 68.30

79.10 84.40

79.10 84.40

95.10 100.50

132.70 132.70

79.10

95.10

95.10

111.20

148.10

116.60

132.70

132.70

148.10

191.00

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw. Toeslag: HP 33 euro Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten; huisdieren niet toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/PUG126B Uw voordeel: EB10 voor 30/04

www.emozioni.be

109


riviera dei trulli

Alberobello - La Chiusa di Chietri Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A B

144 k

PUG129C

2 pers. k low cost

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

Max nr pers 01/04-02/05 14/09-31/10 03/05-12/09

2

2

2

3

37.20

43.40

49.60

54.60

44.60

53.30

59.50

64.50

Trullo

Korting: 100% kind 0-12j/2 volw.; 3de bed kind +13j 30%; 4de bed kind 3-12j 50%; +13j 30% Toeslag: HP 21 euro; single 22 euro Opmerking: Uitgerust strand op 20km • WWW.EMOZIONI.BE/PUG129C Uw voordeel: EB25 voor 30/04; EB15 voor 30/6 bij verblijf vanaf 31/08; 6+1

La Chiusa di Chietri is een 4-sterren hotel, het hele jaar open en gelegen in een prachtig mediterraans park van 10 hectaren. Hier geniet je van een welverdiende vakantie in rust, stijl en in alle comfort. Je kan zelfs kiezen of je wenst te slapen in een moderne kamer of in een typische “Trulli”. Ook hier kan je zorgeloos terecht voor banketten, ceremonies, vergaderingen en congressen. Het is een toplokatie om Puglia te ontdekken. Service: Bar / Fitness / Ontbijtbuffet / Parking / Restaurant / Sauna / Tuin / Uitgerust strand / Wellness / Wi-Fi / Zwembad / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Alberobello 4 km / Castellana 9 km / Martina Franca 14 km / Monopoli 22 km / Ostuni 30 km / Bari 51 km / Brindisi 75 km / Lecce 112 km / Castel del Monte 117 km / Trani 101 km

Ostuni - Masseria Cervarolo Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG237B

A B C D

Max nr pers 01/03-26/03 23/09-23/12 27/03-30/06 01/07-28/07 26/08-22/09 30/07-25/08

17 k

2 pers. k classic

2 pers. k superior

Junior suite

1 pers. k standaard

2

2

2

1

83.10

99.20

114.60

138.70

93.80

109.20

130.00

156.40

101.80

117.30

138.00

169.80

132.70

148.70

172.20

221.10

Korting: Dubbel single use 20% Toeslag: 3e en 4de bed in junior suite 74 euro; babybed 13 euro ter plaatse te betalen Opmerking: Minimum verblijf 3n in C en 7n in D • WWW.EMOZIONI.BE/PUG237B

110

Niet ver van Ostuni vind je Masseria Cervarolo. De doorgevoerde renovatie had twee doelstellingen: het herstellen van het authentieke aspect en het aanbieden van een kwalitatief ontvangst. Dit is uiteraard gelukt: het meubilair verwijst soms naar arme of boerenkunst, maar de kamers bieden alle modern comfort. Masseria Cervarolo beschikt over een wellness-centrum, een zwembad en serveert lekkere gerechten. Service: Feestzaal / Bar / Ontbijtbuffet / Kerk (Huwelijken) / Kooklessen (vanaf 2 personen) / excursies / Tuin / Golf Club / Buitenzwembad / Vergaderzaal / Parking / Mogelijkheid tot wijndegustatie / Restaurant / Dakterras / Solarium / Zwembad / Tennis / Wellness / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / haardroger / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Luchthaven Brindisi 36 km / luchthaven Bari 95 km / Ostuni 2 km / Alberobello 34 km / Martina Franca 25 km / Lecce 75 km

www.emozioni.be


riviera dei trulli

De Trulli Als U met de auto door de vallei van Itria rijdt, zal U meerdere trulli tegenkomen. Kegelvormige hutten met een gewelf in steen met bovenaan een sluitsteen. Ze worden overtroffen door het pinakel met als primaire doel het gewelf vast te haken. Het embleem van het pinakel is de handtekening van de meester kleermaker of « trullista ». Zelfs de symbolen die op het dak geschilderd zijn behoren meer aan de verbeelding van de inwoners dan aan een exoterisch specifiek doel. Het lijkt erop dat de periode van dit soort hutten dateert uit de feodale periode, wanneer de meester de boeren verplichtte om huizen te bouwen zonder kalk of mortel zodat ze gemakkelijk konden afgebroken worden indien nodig. In de meest zuidelijke regio van Salento was het dialect voor deze landelijke hutten « Truddu » en hiervan moet de huidige naam trullo komen. Omdat zijn specifieke vorm het onmogelijk maakte om verdiepingen te bouwen, werden deze hutten vaak samengesteld door verscheidene kamers, elk deel op dezelfde manier : zo was het mogelijk om (tot op heden) een kern te zien bestaande uit een aantal koepels (maximum twaalf). In ieder geval was het steeds de huisvesting van één gezin. De grootste concentratie van Trulli is in Alberobello en Locorotondo. Tegenwoordig zijn de meeste van deze trulli toegewezen aan andere toepassingen : restaurants, hotels, ambachtelijke winkels.

Brindisi - Masseria Torre Del Diamante Masseria was vroeger een versterkte boerderij. Voorzien om boeren te laten logeren in de weken van het zware werk, beschikt over meerdere ruimtes perfect geïntegreerd in het omliggende platteland. Torre del Diamante is het resultaat van een respectvolle restauratie. De belangrijkste kenmerken zijn: rust, natuur en de zee. Inderdaad, normaal gezien zijn de Masserie (authentieke) in het achterland, maar Torre del Diamante ligt op 15 minuten rijden van de stranden van Torre Canne. Het biedt twee formules: kamer en ontbijt of een verblijf van minimum een week. Service: Bar / Ontbijtbuffet / Golf Club / Paardrijden / Parking / Restaurant Wi-Fi / Tuin / Minigolf / Kamerservice: Airconditioning / Kluisje / Satelliet TV / Ontbijt op de kamer / Hydro-massagebad / Ligging: Ostuni 19 km / Monopoli 22,4 / Martina Franca 25 km / Alberobello 28,4 km / Bari luchthaven 82 km / Lecce 87 km / Matera 91 km / Trani 116 km / Bruxelles 1,850 km.

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG290B

20 k Bilo Suite

Max nr pers

4

A

07/01-24/05 22/09-28/12

69.00

B

25/05-05/07 01/09-21/09

85.10

C

18/08-31/08 07/07-09/08

116.60

D

10/08-17/08

158.80

Korting: 100% kind 0-3j/2volw. Toeslag: Babybed 13 euro/dag; HP 33 euro in A+B; 46 euro in C+D Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten 52 euro ter plaatse te betalen • WWW.EMOZIONI.BE/PUG290B Uw voordeel: 4+1 van 25/5-4/10; 5+1 van 05/07-13/09

www.emozioni.be

111


il salento

Gallipoli - Masseria Li Foggi Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG369B

2 pers. comfort K

13 k

1 pers. k classic

App. Superior

App. Deluxe

Max nr pers 2 1 4 4 28/04-30/04 A 06/05-29/05 65.70 76.40 97.80 120.60 21/09-12/10 16/04-27/04 B 04/06-01/08 87.10 109.90 97.80 120.60 07/09-20/09 01/05-05/05 104.50 131.30 142.00 C 30/05-03/06 02/08-06/09 Korting: 100% kind 0-4j/2 volw.; 50% 4-12j; 10% +12j in A+B, niet in C Toeslag: Single 33 euro in B, 52 euro in A, niet mogelijk in C; babybed 13 euro ter plaatse te betalen Opmerking: Kleine huisdieren op aanvraag, 30 euro/d ter plaatse te betalen • WWW.EMOZIONI.BE/PUG369B

Masseria Li Foggi bevindt zich in Salento, niet ver van de prachtige Ionische stranden van Gallipoli (1 km). Het is een gebouw uit de vijftiende eeuw. Gerestaureerd met respect voor de traditie. Het biedt kamers en appartementen. De luxe appartementen hebben altijd twee slaapkamers en soms twee badkamers. Masseria Li Foggi is de ideale oplossing als u een vakantie aan zee wenst, op een unieke plaats, met een matig budget en vooral in een authentieke omgeving. Service: Fietsen / Tuin / Parking / Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning / Balkon / Minibar / Kluisje / Satelliet TV Ligging: Gallipoli 6,8 km / Lecce 44,7 km / Otranto 72,7 km / Brindisi luchthaven 88 km / Ostuni 121 km / Monopoli 151 km / Bruxelles 1,979 km.

Otranto - Tenuta Centoporte Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG282C

A B C D

Max nr pers 20/04-31/05 01/10-20/10 01/06-30/06 16/09-30/09 01/07-31/07 02/09-15/09 01/08-01/09

37 k

2 pers. k standaard

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. K sup deluxe

2

2

2

2

58.00

68.00

78.10

86.90

78.10

86.90

107.10

115.90

102.10

115.90

136.10

144.90

121.00

136.10

144.90

170.10

Korting: 50% kind 4-10j/2 volw.; 30% +11j; dubbel single use 50% in A/B/C Toeslag: HP 39 euro en babybed 20 euro (ter plaatse te betalen) Opmerking: Minimum verblijf 3n in B/C en 7n in D

• WWW.EMOZIONI.BE/PUG282C Uw voordeel: 2+1 van 20/04-01/06 + 20/09-20/10

112

Tenuta (in het italiaans = domein) Centoporte is een betoverend resort, temidden van eeuwenoude olijfbomen (typische beplanting van het landschap van Salento), langs de route die Otranto met Giurdignano verbindt, gekend gehucht omwille van zijn Dolmen en Menhirs. De naam komt uit de resten van het nabijgelegen klooster van de honderd poorten. Het is een oude « masseria », ideaal voor diegenen die van rust en intimiteit houden, zonder afstand te doen van de zee van Otranto. Het restaurant stelt een traditionele keuken voor van zeer goede kwaliteit. Service: Bar / Ontbijtbuffet / Lift / excursies / kapper en schoonheidssalon / Verwarmd buitenzwembad / Massages / Restaurant / Snack bar / Solarium / Wi-Fi Kamerservice: ADSL / Ontbijt op de kamer / haardroger / Minibar / Satelliet TV Ligging: Otranto 4 km / Lecce 40 km / Gallipoli 50 km / Brindisi luchthaven 90 km

www.emozioni.be


Basilicata e Calabria

Het zuiden van het groot schiereiland eindigt met twee weinig bekende regio’s, die toch prachtige schatten verbergen. Het meest machtige element is hier ongetwijfeld de natuur. Laten we beginnen met de zee. In Basillicata vind je in de streek rond Metaponto de fijnste gouden zandstranden. Het is geen toeval dat de Grieken er als eersten aanmeerden.

re helling is de stad Tropea de meest gekende. In het binnenland is de natuur ook fantastisch. De witte kalksteen vormt dikwijls canyons in Basilicata. Tussen de twee regio’s is er het natuurreservaat van Pollino in de Apennijnen, een paradijs voor de liefhebbers van bergen en natuur. Meer naar het zuiden bieden de wouden van Sila een uniek ecosysteem.

De kust volgend, vind je prachtige Calabrische kreken van Capo Rizzoto, waar kiezel en zand mekaar afwisselen. Heel dikwijls betekent een dennenbos de aanwezigheid van de zee, die een prachtige turquoize kleur heeft. Langs de ande-

Het verbazingwekkende van deze regio’s is hun laag toeristisch karakter (behalve aan de kusten). De dorpen in het binnenland zijn een ware ontdekking voor wie houdt van authenticiteit. De hoofdstad van Basilicata, Matera, is

www.emozioni.be

bekend voor de wijk Sassi, onlangs herkend als patrimonium van de Unesco. De Griekse sites, de kunststeden,… , waar enkele jaren geleden de archeologen het grote geluk hadden om twee bronzen beelden van 2 meter hoog te ontdekken. In de hele wereld blijven er slechts 5 over. De Romeinen maakten van deze bronzen beelden wapens. Drie bevinden zich in Italië, waarvan twee ervan, de mooiste, hier in Calabrië.

113


BASILICATA

Sassi en calanchi In 1993, toen deze site tot het werelderfgoed van de Unesco werd toegevoegd, werd men getroffen door dit stedelijke ecosysteem dat eigenlijk het resultaat was van een samenwerking van mens en natuur. Het voorhistorische leven werd hier vereeuwigd in grotten, rotsschilderingen en rotskerken. De bewoners van de « Sassi » werden geëvacueerd als gevolg van de bevolkingsgroei gedurende de laatste eeuwen. Vandaag zijn de « Sassi » een toeristische site met ambachtslieden en enkele hotels. De « Calanchi » zijn een fenomeen van klei- en kalkbodem : het water vloeit naar beneden in voren die met de tijd steeds dieper werden en uiteindelijk complexe vertakkingen vormden. In Aliano in Basilicata hebben zij uitzonderlijke tekeningen gemaakt.

Matera - Matera - La Casa di Lucio Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt BAS136B

A

7k

2 pers. k deluxe

Junior suite

Max nr pers

2

2

2

07/01-21/12

95.10

116.60

142.00

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw. Toeslag: Babybed 20 euro, ter plaatse te betalen Opmerking: 3de bed op aanvraag; huisdieren niet toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/BAS136B

114

Suite

Relais La Casa di Lucio is gelegen in de oude wijken van Matera in het hart van i Sassi en is het resultaat van een opmerkelijke renovatie van oude woningen. Het is een perfect voorbeeld van de “gemeenschappelijke structuur”, waarin de historische huizen zijn verdeeld over binnenplaatsen, straatjes en trappen. Het restaurant serveert typische traditionele seizoensgebonden gerechten op basis van biologische produkten. Service: Ontbijtbuffet / Parking / Restaurant / Tuin / Bar / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Ligging: Matera centrum / Miglionico 21km / Metaponto 48 km / Taranto 70 km / Calanchi 84 km / Bari 80 km / km Brindisi 140 km

www.emozioni.be


CALABRIA

Capo Vaticano - La Bussola Hotel La Bussola is ideaal voor een lang verblijf of een verblijf met het gezin in een vriendelijke omgeving, als u niet van de grote resorts houdt, maar u wel voorzieningen voor uw kinderen wil hebben. De ligging is panoramisch én strategisch: u kan het dorp te voet bereiken (650 m), terwijl u met de trein (900 m) naar Tropea, Pizzo Calabro, Scilla of zelfs Reggio Calabria kan reizen. Van hieruit kunt u ook excursies op zee maken (Tropea Capo Vaticano of Eolische Eilanden). U wordt met een shuttle naar het strand gebracht. Service: Zwembad / Animatie / Bar / Ontbijtbuffet / excursies / Parking / Huisdieren toegelaten / Restaurant / Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning / Balkon / Ontbijt op de kamer / haardroger / Kluisje / Ligging: Luchthaven Lamezia Terme 58 km / Tropea 95 km / Cosenza 120 km / Isola di capo Rizzuto 67 km / Reggio Calabria 140 km

Prijs per persoon per nacht in half pension

32 k

CAL240B

2 pers. k standaard

3 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

A

31/03-01/06 06/09-11/11

40.10

36.90

B

02/06-04/07

49.40

46.20

C

05/07-01/08

66.90

62.40

D

23/08-05/09

80.30

74.90

E

02/08-22/08

109.90

102.60

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; 20% 4-15j; 3de bed volw. 15% Toeslag: Babybed 8 euro/dag ter plaatse te betalen Opmerking: Vol pension en BB op aanvraag; Family = 2 volw. + 2 kind. tot 10j minimum 7n • WWW.EMOZIONI.BE/CAL240B

Tropea - Tropis Tropea is de belangrijkste badplaats aan de Tyrreense kust van Calabrië. Bovendien is het ook een leuke en gezellige stad, op tien minuten wandelen van het historisch centrum. Het hotel heeft zeer grote kamers en is een ideaal uitgangspunt voor meerdere excursies. Dit hotel serveert zeer goede regionale gerechten met linken naar de nationale keuken. Een ander pluspunt voor dit hotel is het strand van Tropea wat gedomineerd wordt door een Kerk. Service: Wi-Fi / Bar / Uitgerust strand / Fitness / Massages / Restaurant / Solarium / SPA / Zwembad / met handicap / Lift / Ontbijtbuffet / Parking / Shuttle / Wellness / Kamerservice: Ontbijt op de kamer / Kluisje / haardroger / Minibar / Satelliet TV / Hydro-massagebad / Ligging: Centrum Tropea 500m / Capo Vaticano 10km / Pizzo Calabro 30km / Lamezia Terme (‘uchthaven) 60km / Scilla 80km / Reggio Calabria 93km / Stilo 100km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAL371B

A B C D E

Max nr pers 12/04-02/05 11/10-03/11 03/05-13/06 27/09-10/10 14/06-18/07 06/09-26/09 19/07-08/08 23/08-05/09 09/08-22/08

115 k

2

3

1 pers. k sup zeezicht 1

4

4

49.60

54.90

59.00

64.30

71.00

56.30

61.60

65.70

72.40

80.40

63.00

68.30

72.40

80.40

88.40

2 pers. k 2 pers. standaard comfort K

Junior suite

Suite

76.40

81.70

85.80

95.10

104.50

111.20

116.60

120.60

139.40

151.40

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; kind 4-12j 20%; 3de bed volw. 10% Toeslag: HP 20 euro, VP 39 euro; babybed 11 euro; DUS 13 euro • WWW.EMOZIONI.BE/PCAL371B Uw voordeel: EB10 voor 31/03

www.emozioni.be

115


Pizzo Calabro - Pizzo Village Club

De Pizzo Bravo is gelegen aan de Tyrreense kust, vrijwel op een prachtig zandstrand, wat gescheiden wordt door en aangenaam dennenbos. Dit resort is karakteristisch gebouwd en telt twee verdiepingen. Het is perfect geĂŻntegreerd met de vegetatie en komt tot aan het dennenbos. Het hotel ligt op 25 km van de luchthaven van Lamezia en is een goede uitvalsbasis om de regio te ontdekken. In het centrale gedeelte van het resort vind je de receptie, het restaurant, het Wellness-centrum, fitness en een spelotheek. Ter beschikking voor de hotelgasten is er ook een zwembad met whirlpool, een kinderbad en een openlucht amfitheater. Hoewel de meeste personeelsleden van Italiaanse oorsprong zijn, zijn er voldoende medewerkers die internationle gasten hartelijk verwelkomen en helpen. Dit is de ideale plek voor families, die willen vertoeven in een Italiaanse omgeving en genieten van de voordelen van een resort

Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension CAL137A

252 k 2 pers. k standaard

1 pers. k standaard

Max nr pers

4

1

A

24/05-06/06 14/09-21/09

52.70

52.70

B

07/06-27/06 31/08-13/09

56.70

56.70

C

28/06-25/07 24/08-30/08

70.20

87.80

D

26/07-01/08 17/08-23/08

83.70

101.30

E

02/08-16/08

98.60

116.10

Korting: 100% kind 0-12j/2 volw.; 2de kind 0-2j 100%, 2-12j 50% Toeslag: HP 11 euro; AI 20 euro Opmerking: Huisdieren niet toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/CAL137A Uw voordeel: 12+2 van 25/05-29/06 + 24/08-20/09

Service: Bar / Internetpunt / Junior Club (+12) / Mini Club (4-11) / Ontbijtbuffet / Restaurant / Snack bar / Uitgerust strand / Wellness / watersporten / Kamerservice: Airconditioning / Kluisje / Minibar / Ligging: Luchthaven Lamezia Terme 25 km / Tropea 42 km / Cosenza 90 km / Isola di capo Rizzuto 100 km / Reggio Calabria 115 km

116

www.emozioni.be


CALABRIA

Maida Catanzaro - Agriturismo Costantino Boerderij Costantino is ontstaan uit passie voor het landelijke leven van weleer. Door het volgen van de verhalen uit haar jeugd wilde mevrouw Costantino het oude boerendorp nabootsen, met een prachtig resultaat. Uiteraard bieden de Casale en de andere delen in het gebouw alle comfort in die tijdgeest: prachtig zwembad, regionaal restaurant, comfortabele kamers en mediterrane tuin. Service: Wi-Fi / Kooklessen (vanaf 2 personen) / Fitness / Speelruimte voor kinderen / Restaurant / Dakterras / Zwembad / Fietsen / Tuin / Bar / met handicap / Parking / Huisdieren toegelaten / excursies / Kamerservice: Airconditioning / Minibar / Satelliet TV / Ontbijt op de kamer / Balkon / haardroger / Waterkoker / Terras / Veranda (tafel en stoelen) / Ligging: Lamezia Terme (Luchthaven) 10 km / Zee en Pizzo Calabro 17 km / Tropea 57km / Capo Vaticano 67km / Capo rizzuto e le Castelle 80 km / Stilo 100 km / Scilla 1130 km / Reggio Calabria 134 km

S Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAL402B

12 k

2 pers. k superior

3 pers. k superior

4 pers. Kamer

Max nr pers

2

3

4

A

01/01-30/04

32.70

28.50

26.40

B

01/05-30/06 01/09-30/09

35.20

30.20

27.70

C

01/07-31/08

40.20

33.50

30.20

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw. Toeslag: Babybed 7 euro; 3de bed kind 2-12 j 20 euro Opmerking: Huisdieren toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/CAL402B

Le Castella - Baia Degli Dei Aan de Ionische kust van Calabrië vind je het hotel Baia degli Dei, een ideaal resort voor gezinnen die zich willen ontspannen in een unieke natuurlijke omgeving. In de buurt van het vissersdorp Castella met uitzicht op het Aragonese kasteel ligt Baia degli Dei, voornamelijk bekend bij de Italianen zelf. Diegenen die dus graag in een resort vertoeven en het Italiaanse aspect graag willen beleven vooral op het culinaire gebied (de keuken van Calabrië), zal hier volop genieten. Service: Bar / Duiken / Uitgerust strand / excursies / Fitness / Tuin / kapper en schoonheidssalon / Massages / Parking / Restaurant / Snack bar / Solarium / SPA / Zwembad / Tennis / watersporten / Wellness / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Zeezicht / Terras / Ligging: Luchthaven Lamezia Terme 80 km / Isola di capo Rizzuto 10 km / Tropea 134 km / Cosenza 142 km / Reggio Calabria 203 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en vol pension CAL241B

2 pers. k standaard

221 k Junior suite

Suite

Max nr pers

2

2

2

A

13/09-04/10 03/05-04/07

74.00

95.50

100.80

B

05/07-18/07 06/09-12/09

86.20

107.70

113.00

C

30/08-05/09 19/07-08/08

107.10

133.90

139.30

D

23/08-29/08

117.60

144.40

149.70

E

09/08-15/08

156.80

188.90

194.30

Korting: 60% kind 4-12j/2 volw.; 50% kind 13-17j; 30% 3de bed volw.; HP 13 euros Toeslag: Zeezicht 20 euro/d; babybed 13 euro/dag; kleine huisdieren 90 euro/week Opmerking: Single op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/CAL241B Uw voordeel: EB10 voor 14/04; Gratis Club Card

www.emozioni.be

117


Sicilia

“Ken je het land waar de citroenen bloeien?” schrijft Goethe. Tijdens zijn reis naar Italië, op zoek naar de bron van de schoonheid, is dit Duitse genie verrast door dit complexe eiland. De verschillende heerschappijen hebben hun sporen nagelaten, die vertellen over zowel de geschiedenis van het eiland als van de Middellandse Zee. En inderdaad, Goethe schreef dat Sicilië de sleutel is om de rest van Italië te begrijpen. Voor ons is Sicilië een te ontdekken continent, een regio waar je nooit moe zult worden van een landschap, een site … want enkele kilometers daarna is er reeds iets anders. Van de zoutmeren van Trapani tot het vuur van de Etna, van barokke steden tot de ruines van Selinunte, van de tempelvallei tot de Normandische kathedralen is Sicilië alles wat Maupassant schreef in

118

de Palatijnse kapel : Sicilië is “ de parel (…) de meest verrassende ooit gedroomd door menselijke gedachte.” De oude geschiedenis heeft het vaak over conflicten en dankzij de historici die ons de geschillen rapporteren weten we dat Oost-Sicilië, gekoloniseerd door de Grieken altijd min of meer in oorlog was met de Fenicische voorposten van West-Sicilië. De Grieken vertegenwoordigden de hoogste graad van beschaving: ze werkten op het land, deden aan landbouw. Daarmee in tegenstelling waren de Fenicieërs van Carthago koop- en zeelieden. Dit dualisme, tussen het economisch meer geavanceerde Oost-Sicilië en West-Sicilië, is ook vandaag nog te zien. Catania wordt beschouwd als de

economische hoofdstad van het eiland, terwijl Palermo de administratieve hoofdstad is. Sicilië bevindt zich op de scheiding van de continentale platen van Afrika en Europa ter hoogte van Messina en deze factor verklaart het vulkanisme op het eiland. De Etna, met een oppervlakte van 1500km2 en 3300m hoogte is één van de meest actieve vulkanen ter wereld. Maar elders op het eiland, namelijk aan de Noordkust is de eilandenarchipel van de Eolische eilanden, land van wind en vuur, met Vulcano en Lipari als de belangrijkste eilanden, maar vooral de vulkaan op Stromboli, die bijna om de 20 minuten uitbarst.

www.emozioni.be


RESORTS

Giardini Naxos - Naxos Beach Resort

Het Naxos Beach Resort is een toeristisch complex, volledig geïntegreerd in het dorp van Giardini Naxos, zeer gekend beach resort aan de voet van Taormina. De ligging is gewoonweg ideaal: makkelijk bereikbaar langs de autostrade die Catania met Messina verbindt, aan zee gelegen en de vulkaan Etna op de achtergrond. Het resort neemt een oppervlakte van 14 ha in, waar het hotel, de bungalows (villette) en de gemeenschappelijke delen harmonieus omringd zijn door citrusbomen en bloemen die samen een mooie mediterraanse tuin vormen. In het midden van het vakantiedorp bevinden zich de receptie, de hotelkamers, 2 bars en ook twee van de vier zwembaden en de toegang tot het strand, alsook het restaurant Stella Marina. Het derde zwembad is een van de parels van het resort: het betreft een zwembad met olympische vormen en afmetingen, met een zuidoost gericht solarium in teak. (Ernaast is er een plonsbadje voor de allerkleinsten). De restaurants zijn van zeer goede kwaliteit: in de twee hoofdrestaurants “Oasys” en “Parco” zijn de 3 hoofdmaaltijden in buffetvorm. De keuken stelt een kaart voor die wordt verrijkt met regionale producten met speciale aandacht voor de allerkleinsten. “Stella Mare” is vlakbij het strand gelegen en enkel geopend in het hoogseizoen: voor de lunch (enkel op reservatie) kan men hier à la carte eten (korting voor gasten in half pension), het diner is voorbehouden aan gasten die in “superior villette” verblijven. “Casa del Massaro” is een klassiek restaurant in lavasteen: hier kan men genieten van een typische traditonele keuken. ‘s Morgens serveert men hier ook het ontbijt voor de de gasten van de “Superior Villette”. ‘s Avonds kan men hier à la carte eten en 2x per week pizza (te reserveren en de pizza is inbegrepen in de prijs van het half pension, dineren à la carte is mits toeslag). Het Naxos Beach Resort is een absolute aanrader voor families, die houden van animatie, die graag sport beoefenen maar ook excursies willen doen of Taormina bezoeken: in 10 minuten bereikbaar met de lijnbus vanaf het resort.

Prijs per persoon per nacht in half pension SIC084B

A B C D E

Max nr pers 12/04-09/05 27/09-11/10 10/05-13/06 20/09-26/09 14/06-18/07 30/08-19/09 19/07-08/08 16/08-29/08 09/08-15/08

2 pers Villette classic

170 k 2 pers Villette superior

1 pers Villette classic

2 pers. k classic

2

2

1

2

67.00

N. A

100.50

76.40

83.10

113.90

124.60

92.50

92.50

121.90

138.00

101.80

96.50

126.00

144.70

105.90

139.40

172.90

209.00

148.70

Korting: 100% kind/2 volw. 0-2j, 85% 2-6j, 50% 6-12j Toeslag: Vol pension (op HB) 24 euro, AI (op HB) 37 euro Opmerking: prijzen en voordelen geldig voor een verblijf van minimum 7 nachten, prijs op aanvraag bij korter verblijf • WWW.EMOZIONI.BE/SIC084B Uw voordeel: EB30 voor 31/1, EB20 voor 28/2, EB10 voor 30/4 (voorschot EB 50%); 65+ 5% off (cumuleerbaar met EB); honeymoon 20% off

Service: Uitgerust strand / Vergaderzaal / excursies / Baby Club (1-3) / Mini Club (4-11) / Junior Club (+12) /

Kamerservice: Kluisje / Balkon / Satelliet TV / haardroger /

Airconditioning / Minibar / stoelen en linnendroger / Waterkoker / Badjas / Ligging: Strand / Luchthaven Catania 53 km / Station van Taormina 4 km / Taormina centrum 6 km / Etna Sud Rifugio Sapienza 49 km / Lipari 133 km (via Milazzo) / Agrigento 210 km / Syracuse 112 km

www.emozioni.be

119


RESORTS

Campofelice di Roccella - Dolcestate Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension

60 k

SIC348C

2 pers. k standaard

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

1

A

01/04-31/05 22/09-11/11

57.60

85.80

B

01/06-30/06 15/09-21/09

67.80

96.00

C

01/07-02/08 25/08-14/09

81.90

110.10

D

03/08-24/08

96.00

124.20

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; 3de bed kind 3-13j 25%; 3de bed volw. 20% Toeslag: HP 14 euro; VP 28 euro • WWW.EMOZIONI.BE/SIC348C

Dit resort ligt op 15 minuten rijden van Cefalù. Gebouwd in de stijl van een mediterraans dorp, ligt het rond een centrale binnenplaats waar de gasten onthaald worden. De kamers zijn ruim en comfortabel en zijn ingericht met typische mediterrane materialen. In de tuin is er een prachtig zwembad en ook hier vinden de animatieactiviteiten plaats. Het is de ideale plek voor families die op zoek zijn naar een charme resort. Service: Animatie / excursies / Internetpunt / Vergaderzaal / Mini Club (4-11) / Parking / Restaurant / Snack bar / Zwembad / Wi-Fi / Fietsen / Ontbijtbuffet / Tennis / Glutenvrij / met handicap / Lift / Tuin / Speelruimte voor kinderen / Solarium / Kamerservice: Badjas / Koelkast / haardroger / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Ontbijt op de kamer / Ligging: Cefalù 17,3 km / Palermo 53,3 km / Monreale 59 km / Palermo luchthaven en Caltanissetta 83 km / Messina 179 km / Acireale 182 km / Bruxelles 2.309 km.

Cefalù - Costa Verde Prijs per persoon per nacht in kamer en vol pension SIC360B

2 pers. k standaard

380 k 2 pers. k zeezicht

1 pers. k standaard

Max nr pers

4

2

1

A

03/04-27/06 30/08-22/10

57.60

61.60

80.40

B

28/06-11/07 23/08-29/08

62.30

66.30

85.10

C

12/07-01/08 16/08-22/08

69.00

73.00

93.10

D

02/08-15/08

93.80

97.80

116.60

Korting: HP 4 euro; 2de bed kind 2-12j 40%; 3de+4de bed kind 2-6j 100%; 7-12j 40% Toeslag: AI kind 7-12j 13 euro; +13j 21 euro • WWW.EMOZIONI.BE/SIC360B

De ligging van het hotel Costa Verde is uniek : iets voor Cefalu, een heuvel met uitzicht op de zee. Het is een functioneel gebouw uit de jaren ‘80. De kamers zijn ruim en de kamers met uitzicht op zee bieden u een adembenemend panorama (magische zonsondergang). De animatie is in een goed verstaanbaar Frans. Costa Verde biedt een gevarieerde keuken en een goede kwaliteit. Het strand ligt met de shuttledienst op 15 minuten van het hotel. Aan de uitgang van het hotel is een prachtig waterpark met een wellness-centrum. Service: Animatie / Feestzaal / Bar / Ontbijtbuffet / Speelruimte voor kinderen / Restaurant / Sauna / Shuttle / Snack bar / Solarium / SPA / Zwembad / Tennis / watersporten / Wellness / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Balkon / Ontbijt op de kamer / Koelkast / haardroger / Kluisje / Satelliet TV / Zeezicht / Klein Balkon / Terras / Ligging: Cefalù 7 km / Palermo 66,6 km / Monreale 72,3 km / Salina 92 km / Palermo luchthaven 93,3 km / Caltanissetta 98 km / Bruxelles 2318 km.

Uw voordeel: welcome drink

120

www.emozioni.be


resorts RESORTS

Siracusa - Arenella Resort Het Arenella Resort ligt op een domein van 70 ha, 10km ten zuiden van Syracuse. Het is een groene oase tussen de stad en de zee. Het grote voordeel van dit hotel is de mogelijkheid om zowel te genieten van de zee, de resort sfeer (voor zij die dit wensen) en de ligging in één van de mooiste streken van Sicilië, om van hieruit interessante excursies te kunnen maken zoals Syracuse, Noto, Pachino, Modica, enz. Bovendien is er een wellness centrum dat gratis is voor de gasten die de formule ARENELLA SUPERIOR LIFE kiezen. Service: Uitgerust strand / Bar / Fietsen / met handicap / Lift / excursies / Fitness / Tuin / Verwarmd overdekt zwembad / Parking / Speelruimte voor kinderen / Restaurant / Zwembad / Tennis / watersporten / Wi-Fi / Kamerservice: Kluisje / Airconditioning / Satelliet TV / haardroger / Ligging: Plage 500 m / Syracuse 10 km / Noto 25 km / Réserve de Vendicari 30 km / Gela 58 km / Ragusa 80 km / Catania Lucthaven 75 km / Agrigento 130 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension SIC085A

A B C D E

460 k 2 pers. k standaard

Max nr pers 16/03-19/04 29/09-26/10 20/04-31/05 15/09-28/09 01/06-05/07 08/09-14/09 06/07-02/08 25/08-07/09 03/08-24/08

2 pers. k superior

4

3

54.40

77.50

61.20

84.30

74.80

97.90

92.50

115.60

125.10

148.20

Korting: 100% kind 0-11j/2 volw.; 2de kind 0-11j 50%; 3de bed volw. 30% Toeslag: VP 11 euro; AI 22 euro; single sup. 13 euro pp/n Opmerking: Huisdieren toegelaten 46 euro/week • WWW.EMOZIONI.BE/SIC085A Uw voordeel: 12+2 van 16/03-13/07 + 07/09-12/10

Terrasini (PA) - Città del Mare Dit resort, niet ver van Palermo, staat bekend om de verschillende glijbanen die telkens naar een zwembad leiden om vervolgens te kunnen eindigen in de zee. Dit resort beschikt naast deze zwembaden ook nog over een Olympisch zwembad wat verwarmd wordt in de tussentijdse seizoenen. De kamers zijn verdeeld over het mediterraanse domein. Een internationaal animatieteam houdt zich bezig met sportieve en ontspannende activiteiten. U kan kiezen uit twee formules: PLUS VILLAGE, u logeert in een kamer met uitzicht op de zee en men heeft toegang tot alle restaurants en VILLAGE, de kamers bieden uitzicht op de zee, maar vooral op het domein. Service: Bar / Restaurant / Zwembad / Lift / Massages / Sauna / Wellness / Duiken / Minigolf / Snack bar / Tennis / Kamerservice: Airconditioning / Balkon / Kluisje / Satelliet TV / Terras / Ligging: Palermo luchthaven 19 km / Monreale 30 km / Segesta 38 km / Erice 73 km / Cefalu 109 km

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer in vol pension SIC184B

2 pers. k classic

800 k 3 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

1

A

30/03-24/04 26/09-24/12

50.90

46.90

65.70

B

25/04-29/05

53.60

50.90

69.70

C

30/05-24/07 29/08-25/09

61.60

57.60

80.40

D

25/07-28/08

72.40

68.30

93.80

Korting: 100% 3de en 4de kind/2 volw. 0-13j, 40% 5de bed; HB 5 euro pp/ nacht Toeslag: Plus formule + 30% ( =zeezicht + restaurant à la carte); babybed 5 euro (ter plaatse te betalen) Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/SIC184B

121


CEFALU

Cefalù - Alberi del Paradiso Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC090C A B C D E

Max nr pers 03/01-28/03 29/03-23/05 05/10-18/10 24/05-04/07 28/09-04/10 05/07-01/08 05/09-27/09 02/08-23/08

55k

2 pers. k standaard 2 66.90

2 pers. k deluxe 2 93.10

Junior suite 2 116.30

2 125.00

1 pers. k standaard 1 96.30

82.50

110.00

133.80

145.00

131.30

100.00

127.50

150.00

163.80

152.50

118.80

146.30

170.00

182.50

178.80

130.00

156.30

186.30

207.50

210.00

Suite

Korting: 50% kind 2-12j/2 volw.; 3de bed volw. 30%; babybed 11 euro Toeslag: Half pension 35.10 euro van 03/01-05/07 + 27/09-18/10, 41.60 in alle andere periodes Opmerking: Minimum verblijf 2n van 24/05-01/08 + 23/0803/10; min verblijf 3n van 02/08-22/08 • WWW.EMOZIONI.BE/SIC090C

Alberi del Paradiso is een uniek hotel en niet alleen voor Cefalu : gebouwd in mediterrane stijl, in een tuin waar 3 stromen doorlopen en waar nog historische molens te vinden zijn, is dit hotel een virtueel voorbeeld van de streek. Het is gebouwd met respect voor de geschiedenis en de omgeving. Dankzij zijn ligging in het stadje kan U genieten van zowel het centrum als van het privé- strand. Service: Wi-Fi / Uitgerust strand / Speelruimte voor kinderen / Golf Club / Zwembad / SPA / Tennis / Restaurant / Bar / Tuin / Fietsen / excursies / Fitness / Massages / Parking / met handicap / Lift / Gratis nachten / Kamerservice: Kluisje / Satelliet TV / Minibar / haardroger / Ontbijt op de kamer / Hydro-massagebad / Ligging: Strand (shuttle) / Cefalu centrum 2 km / Luchthaven Palermo 98 km / Luchthaven Catania 179 km / Palermo 70 km / Agrigento 155 km / Piazza Armerina 129 km

Uw voordeel: 6+1 van 03/01-04/07 + 27/09-18/10

Castelbuono - Relais Sant’ Anastasia Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC403B

A B C D E

Max nr pers 02/01-18/04 03/11-23/12 19/04-31/05 20/09-02/11 01/06-11/07 25/08-19/09 12/07-08/08 18/08-24/08 09/08-17/08 24/12-01/01

29 k

2 pers. k classic 2

2 pers. k deluxe 2

Junior suite 2

2

1 pers. k classic 1

69.70

84.40

95.10

109.90

87.10

81.70

96.50

107.20

121.90

96.50

92.50

107.20

117.90

132.70

107.20

101.80

117.90

127.30

142.00

117.90

112.60

127.30

138.00

154.10

127.30

Suite

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; 50% 3-11j; 30% +12j Toeslag: HP 47 euro, VP 81 euro Opmerking: Honeymoon : fles wijn bij aankomst • WWW.EMOZIONI.BE/SIC403B

Castelbuono is een heel pittoresk dorpje, gelegen in de Madonie, de hoogste bergketen in Sicilië (naast de Etna). Relais Sant’Anastasia werd gebouwd op de grondvesten van een oude Benediktijnerabdij gesticht in 1100 door aarsthertog Roger, die de Moslims overwon in 1092 en toen gouverneur was van Sicilië. Het is een huis dat zijn banden met de streek heeft bewaard. Er is zelfs nog een kelder waarin men streekwijnen kan proeven. De kamers zijn zeer comfortabel en voorzien van alle comfort ondanks de oude constructie, Er zijn twee restaurants waar u kan genieten van een regionale keuken van hoge kwaliteit. Service: Fietsen / Kerk (Huwelijken) / met handicap / excursies / Fitness / Tuin / Paardrijden / Massages / Vergaderzaal / Parking / Solarium / Zwembad / Wi-Fi / Bar / Snack bar / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / haardroger / Satelliet TV / Ligging: Cefalu 12km / Palermo 80km / Milazzo 100km / Catania e Agrigento 170km

Uw voordeel: EB10 voor 31/03; 2+1 in A/B, 3+1 in C, 4+1 in D, 6+1 in C

122

www.emozioni.be


CEFALU Cefalù (PA) - Palamara

De familie Palamara had de mogelijkheid dit oude klooster te restaureren en er hun zomerverblijf van te maken. Tijdens de verbouwingen werd de oorspronkelijke architectuur volledig bewaard en gerespecteerd en men creeërde de sfeer van een klein dorp. U heeft echt de indruk te logeren in een klein gehucht, dat zich heeft ontwikkeld rond een centrale binnenplaats waar een kapel ligt, het huis van de meester en andere landelijke gebouwen die dienst doen als receptie. U geniet van de rust op een terrein van 2 hectare, beplant met olijf- en citroenbomen. Villa Palamara ligt op een afstand van 5 km van Cefalù, op 70 km van Palermo en heeft een panoramisch uitzicht over de «Rocca » van Cefalù. Het zand- en keienstrand bevindt zich op 800 m (vrije ingang), winkels en restaurants in het centrum van Cefalù. De 5 appartementen (4 Bilo (twee kamers), 1 Trilo (drie kamers) zijn ruim, voorzien van verwarming en modern ingericht. De Villa stelt 2 formules voor : Apart hotel met prijzen voor minimum 3 nachten logies en ontbijt of enkel logies in een appartement voor een verblijf van minimum 7 nachten. Het is een ideale lokatie voor gezinnen die zee, relax, intimiteit en toch wensen te ontdekken.

Prijs per persoon per nacht in logies SIC366B

18 k

La Car- L' AlbaIl FranLe Scale La Torretta L' Anona bonaia nello toio

Max nr pers

2

6

3

2

2

1

A

16/03-30/03

37.20

55.80

37.20

74.40

46.50

27.90

B

01/04-24/05 29/09-02/11

41.80

60.40

39.50

51.10

28.80

27.90

C

25/05-14/06 15/09-28/09

46.50

65.00

41.80

55.80

31.60

33.50

D

15/06-05/07 25/08-14/09

55.80

74.30

46.50

65.00

35.30

33.50

E

06/07-24/08

69.70

83.60

64.90

74.40

41.00

44.60

Korting: 100% kind 0-4j/2 volw.; 50% kind 4-7j, 30% kind 8-12j Toeslag: BB 10 euro pp; extra bed 13 euro pp Opmerking: Minimum 3 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/SIC366B

Service: Kerk (Huwelijken) / Tuin / Parking / Mogelijkheid tot deelname aan landbouwactiviteiten / Solarium / Zwembad /

Kamerservice: Airconditioning / Balkon / Koelkast / Satelliet TV / Zeezicht / Terras /

Ligging: Cefalù 12,4 km / Palermo 83 km / Monreale 88,8 km / Caltanissetta 102 km / Palermo luchthaven 110 km / Bruxelles 2.284 km.

www.emozioni.be

123


Taormina

Letojanni - Park Hotel Silemi Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

48 k

SIC066B

2 pers. k standaard

2 pers. k zeezicht

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

1

A

22/09-25/10 19/04-30/06

64.30

75.00

101.80

B

01/07-08/08 27/08-21/09

67.00

77.70

107.20

C

09/08-26/08

104.50

115.20

167.50

Korting: 50% kind 3-12j/2 volw.; 3de bed volw. 20% Opmerking: Voorschot 50% • WWW.EMOZIONI.BE/SIC066B

Park Hotel Lido Silemi ligt aan de noordzijde van het vissersdorp Letojanni, aan de voet van Taormina. De charme van dit hotel is vooral te danken aan de ligging “met de voeten in ‘t water”. De kamers aan de strandzijde hebben allen een balkon-terras dat uitkijkt op de Ionische zee en het vasteland. Vóór het hotel bevinden zich het zwembad en het strand (mengeling van keitjes en zand). Ook het restaurant van het hotel serveert een goede traditionele keuken. Service: Ontbijtbuffet / Restaurant / Zwembad / Parking / Uitgerust strand / Vergaderzaal / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Minibar / Satelliet TV / Balkon / Ligging: Letojanni 500 m / Taormina (parking Lumbi) 6,8 km / Luchthaven Catania 67 km / Etna (1920 m) 55 km / Alcantara 60 km, Milazzo 85 km

Uw voordeel: EB15 van 25/04-30/06 + 21/09-25/10 bij een verblijf van minimum 7 nachten

Forza d’Agrò - Baia Taormina

S

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC067B

60 k

2 pers. k classic

2 pers. k sup zeezicht

2 pers. k dlx zeezicht

Junior suite zeezicht

2

2

2

2

54.90

68.30

87.10

113.90

B

Max nr pers 12/04-02/05 04/10-25/10 03/05-01/08

77.70

91.10

109.90

136.70

C

02/08-22/08

93.80

107.20

127.30

154.10

A

Korting: 100% kind 0-11 j/2 volw (basis BB), 20% 3de bed Toeslag: HB 32 euro Opmerking: Single op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/SIC067B

Baia Taormina ligt tegen een bergwand die in de Ionische zee duikt, een schitterende ligging! De architectuur is laagbouw, in de stijl van de streek. Het hotel ligt op 10 min met de wagen van Taormina: dicht genoeg om het gemakkellijk te bereiken en ver genoeg om te genieten van een rustige en ontspannende plek. De zwembaden, het kleine strand (steentjes en zand, tussen de rotsen) en het restaurant zijn allen lokaties die een prachtig uitzicht bieden of ongeëvenaarde momenten van rust. Service: Ontbijtbuffet / Restaurant / Uitgerust strand / Wellness / Parking / Huisdieren toegelaten / Bar / Zwembad / Kamerservice: Airconditioning / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Zeezicht / Ligging: Taormina (Lumbi) 9,8 km / Forza d’Agrò 5 km / Alcantara 20 km / Luchthaven Catania 70 km / Etna (1920 m) 58 km / Messina 54,8 km

Uw voordeel: EB10 voor 31/3

124

www.emozioni.be


Taormina

Taormina - Il Piccolo Giardino Dit is een zeer interessant adres in het hoge Taormina. In de eerste plaats door de ligging, net boven de zeer centrale Corso Umberto, een centrale autovrije straat. Vervolgens door de kwaliteit van het hotel: onlangs geopend. Piccolo Giardino biedt inderdaad een hoger niveau voor een comfort van een 3 * hotel. Het is een klein hotel met een bijna persoonlijke service. Het restaurant serveert lokale gerechten van goede kwaliteit. Het is ideaal voor degenen die willen verblijven in een exclusieve plek en gelijkertijd willen genieten van een paar ontspannende momenten. Service: Wi-Fi / met handicap / Duiken / Tuin / Golf Club / Massages / Mogelijkheid tot wijndegustatie / Dakterras / Sauna / Solarium / Zwembad / Kamerservice: Airconditioning / Satelliet TV / Hydro-massagebad / Ligging: Taormina 500 m / Etna 66,5 km / Catania luchthaven 66,5 km7 / Lipari 136 km / Bruxelles 2,205 km.

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

35 k

SIC359C

2 pers. k standaard

2 pers. std k garden view

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

1

A

01/03-31/03 01/10-31/10 01/11-30/11

68.80

81.30

81.30

B

01/04-30/06

78.10

90.60

90.60

C

01/07-30/09

93.80

106.30

106.30

2 pers. k deluxe

1 pers. k standaard

Toeslag: HP 29 euro; 3de bed 42 euro • WWW.EMOZIONI.BE/SIC359C

Giardini-Naxos Messina - Hellenia Yachting Giardini di Naxos is een gemeente in het zuiden van Taormina. Het dankt zijn naam aan de eerste Grieken die hier aankwamen in de gelijknamige Griekse stad. Dichtbij Taormina heb je een vissersdorp dat zich ontwikkelde tot een wijk, Recanati, wat vooral bezet werd door hotels. Het voordeel van een verblijf in Recanati is dat je gemakkelijk uitstappen kan gaan doen en je verblijft aan het strand. Hotel Hellenia Yachting, één van de beste 4 * hotels in Recanati, heeft een schitterende ligging. Een elegant hotel aan de kust, dat beschikt over een eigen strand, ruime en zeer moderne kamers alsook over een restaurant van hoge kwaliteit. Service: met handicap / Lift / kapper en schoonheidssalon / Internetpunt / Parking / Restaurant / Dakterras / Zwembad / Wellness / Wi-Fi / Ontbijtbuffet / Kamerservice: Airconditioning / Kluisje / haardroger / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Alcantara 10 km / Taormina 12,6 km / Acireale 36 km / Catania luchthaven en Etna 60,5 km / Siracusa 112 km / Bruxelles 2.210 km.

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC347C

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

112 k

Max nr pers 2 2 2 1 04/01-30/05 A 68.80 80.00 97.50 108.80 20/09-23/12 31/05-01/08 B 81.30 96.30 115.00 126.30 23/08-19/09 02/08-22/08 C 88.80 108.80 125.00 136.30 24/12-03/01 Korting: 100% kind 0-6j/2 volw.; kind 7-12j 50%; 3de bed volw. 30% Toeslag: HP 26 euro Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/SIC347C Uw voordeel: EB10 voor 30/04; 6+1 in A+B; Honeymoon : fles spumante op de kamer

125


Taormina

Villa Angela Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

21 k

SIC068B

2 pers. k deluxe 2

2

2

2

102.50

116.60

127.30

160.80

B

Max nr pers 18/04-30/04 02/10-05/11 01/05-31/05

111.90

125.30

134.00

171.50

C

01/06-01/10

127.30

140.70

160.80

193.00

A

2 pers. k superior

Junior suite

Suite Da Vinci

Korting: 100% kind 0-6j/2 volw.; kind 7-12j 50%; 3de bed volw. 30% Toeslag: HP 26 euro Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/SIC068B Uw voordeel: EB5 voor 31/03 min 3n.; 6+1 van 18/04-24/04 + 13/1031/10

Monte Tauro

S

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC069C

2 pers. k standaard

2 pers. k classic

100 k Junior suite

1 pers. k standaard

Max nr pers 2 2 2 1 26/10-13/11 A 93.80 107.50 150.00 138.80 20/03-28/03 B 29/03-02/05 114.40 121.90 180.00 161.30 03/05-09/08 128.80 137.50 196.30 187.50 C 10/08-18/10 19/10-25/10 Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; 50% kind 3-12j; 3de bed volw. 30% (vanaf classic) Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/SIC069C Uw voordeel: EB10 voor 31/3 min 7n.; honeymoon : spumante + fruit in de kamer bij aankomst

126

Het stadje Taormina ligt op de Monte Tauro : aan de zuidelijke kant heb je een onvergetelijk zicht op de Etna en de baai van Naxos en aan de noordelijke kant kijk je uit op het continent en op de oude charme van het stadje. Jim Kerr,de zanger van de Simple Minds, werd verliefd op Taormina en kwam in 1995 op het idee om er een intiem hotel te bouwen waar de gasten zich thuisvoelen: niet te groot, met kamers die uitkijken op de zee en met een terras om van deze magische ligging te kunnen genieten. Service: Restaurant / Huisdieren toegelaten / Zwembad / Ontbijt­buffet / Parking / Bar / Kamerservice: Airconditioning / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Terras / Zeezicht / Ligging: Taormina (Porta Catania) 700 m te voet / Taormina zee 2,8 km / Giardini di Naxos 4,5 km / Letojanni 6,1 km / Messina 20 km, Etna Sud (1 920 m) 47 km / Milazzo 50 km

Dit hotel is een bouwkundig wonderkind. Het is als het ware, tegen de bergflank “gekleefd”. De receptie bevindt zich op het gelijkvloers en voor de kamers moet u met de lift naar beneden gaan, met op het laagste niveau het zwembad en de bar. Dankzij deze ligging zijn alle kamers naar de zee gericht (de klassieke kamers bevinden zich op het einde van het gebouw en hun zicht is vaak beperkt door de vegetatie). Het restaurant serveert oude tradities met nieuwe trends. Service: Vergaderzaal / Ontbijtbuffet / Restaurant / Zwembad / Uitgerust strand / Parking / Bar / Kamerservice: Minibar / Kluisje / Satelliet TV / ADSL / Ligging: Centrum / Luchthaven Catania 55 km / Giardini di Naxos 5 km / Messina 20 km / Etna Zuid (1920 m) 58 km / Letojanni 5,1 km / Milazzo 50 km /

www.emozioni.be


Taormina

Taormina - The Ashbee Het was Kolonel Shaw-Hellier die de opdracht gaf aan een Engelse architect Charles Robert Ashbee om een gebouw te zetten in de stijl “Art and crafts” in het begin van de twintigste eeuw. Zo ontstond deze prachtige villa, omgeven door een park waar de citrusbomen een lokaal tintje geven aan deze ‘Britse’ context. De ligging is uniek: prachtig uitzicht van Calabria tot aan de Ionische kust van Sicilië, gemakkelijk te bereiken met de auto (via Noord Taormina), op wandelafstand van het historisch centrum van Taormina en de autovrije Corso Umberto. In dit hotel heb je echt een oase van rust. De kamers zijn modern uitgertust. In het restaurant St George eet je zeer gastronomisch. Service: Bar / Zwembad / Wi-Fi / met handicap / Lift / Parking / Restaurant / Ontbijtbuffet / Fitness / Tennis /

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k classic

SIC358C A

25 k

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Suite

Max nr pers

2

2

2

2

01/01-31/12

152.50

211.30

245.00

430.00

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; 3de bed kind 3-11j 88.50 euro/n; 3de bed volw. 123.50 euro/n Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/SIC358C

Taormina (ME) - Plage Resort De grote troef van deze parel van de Ragosta Hotel Collection is haar positie : Taormina is een stadje gelegen op de Monte Tauro met aan zijn voet de feeërieke baai en het eilandje Isola Bella. Deze baai en dit eilandje maken deel uit van een natuurreservaat en La Plage Resort ligt in … dit reservaat : rechtover Isola Bella in een tijdloos kader. Design-stijl en onopvallend maar perfect geïntegreerd in het landschap. Bovendien liggen de kamers zowel in het centrale gebouw als in bungalows. Service: Uitgerust strand / Bar / Restaurant / Continentaal ontbijt / excursies / Massages / Parking / SPA / Duiken / Fitness / Tuin / Dakterras / Solarium / Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning / Balkon / Hydro-massagebad / Satelliet TV / Ontbijt op de kamer / Kluisje / Ligging: Strand / Taormina (kabelbaan) 50 m te voet / Giardini di Naxos 5 km / Messina 20 km / Etna Zuid (1920 m) 58 km / Letojanni 5,1 km / Milazzo 50 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC389C

A B C D E

Max nr pers 01/04-02/05 18/10-31/10 03/05-13/06 04/10-17/10 14/06-18/07 20/09-03/10 19/07-01/08 30/08-19/09 02/08-29/08

61 k

2

2

2

2 pers. k dlx zeezicht 2

137.60

166.40

196.50

286.70

329.60

176.60

213.80

300.80

362.20

176.60

213.80

300.80

362.20

199.00

219.50

344.30

501.80

221.40

250.20

362.20

505.60

Bungolow

156.20 156.20 165.10 183.00

2 pers. tuinzicht

Bungalow seaview

Suite zeezicht 4

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; honeymoon 20% in A+B Toeslag: HP 78 euro; HP kind 3-12j 59 euro Opmerking: Minimum verblijf 5 nachten in E • WWW.EMOZIONI.BE/SIC389C Uw voordeel: EB10 voor 31/3; 6+1 in A/B/C

www.emozioni.be

127


ETNA

De Etna, een te ontdekken universum De Etna is een echt universum om te ontdekken, vooral omwille van zijn hoogte (3300 m) en het bovenste gedeelte. Men vertrekt vanaf de zuid- of noordkant en van daaruit klimt men tot de centrale kraters. De maximumhoogte die men kan bereiken is tot op 3 000 m hoogte. Dit is zeker de moeite waard ! De kegel strekt zich uit over een oppervlakte van 1 500 km², heeft meer dan duizend kleine kraters bezaaid over het landschap vanaf 700 m hoogte en een caldera van bijna 1 000 m diepte, de Valle del Bove. Er zijn 4 verschillende botanische regio’s te beginnen bij de fruitbomen en wijngaarden tot op een hoogte van 700 m en bevolkt door het dubbele aantal inwoners in vergelijking met het gemiddelde bevolkingsaantal in die streek. Tenslotte is het te weinig enkel het bovenste deel te bezoeken en daarom raden we u aan er een volledige dag aan te wijden en een excursie met een 4x4 te maken om zo een volledig beeld van de vulkaan te hebben, van de Valle del Bove tot aan Alcantara. U kan ook genieten van een authentieke agriturismo op de helling van de vulkaan.

Santa Venerina - Agriturismo Tenuta San Michele Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC072B A

2 pers. k standaard

128 k

2 pers. k superior

Family

Max nr pers

2

3

4

1

01/01-30/12

54.90

60.30

57.60

73.70

Korting: 100% kind 0-4j/2 volw; 50% 4-16j; 30% 16-18j Toeslag: HP 29 euro; kind 4-9j 13 euro, kind 9-16j 18.20 euro • WWW.EMOZIONI.BE/SIC072B Uw voordeel: EB10 60 dagen vooraf

128

1 pers. k standaard

Dit hotel behoort toe aan de nobele familie Scammacca del Murgo, op internationaal niveau gekend in de wijnsector omwille van de productie van een rode Etna wijn, de Murgo. Deze familie heeft met efficiëntie haar 3 domeinen gemoderniseerd. Hier logeren betekent niet alleen een comfortabel en charmant verblijf maar ook proeven van de lokale produkten. San Michèle is ook een oase van rust: niet ver van Catania kan u hier genieten van een moment van ontspanning. Service: Continentaal ontbijt / Restaurant / Zwembad / Parking / Bar / Kamerservice: Airconditioning / Minibar / Satelliet TV / haardroger / Ligging: Etna (Santa Venerina), Aci Reale 11 km / Etna Sud (1 920 m) 20 km / Catania (centrum) 25 km / Luchthaven Catania 30 km / Taormina 28 km / Giardini di Naxos 28 km, Siracusa 100 km

www.emozioni.be


sicilia barocca

Barok Sicilië In 1669 verwoest een hevige aardbeving Zuid-Oost-Sicilië. Bij de wederopbouw ontstond er een wedstrijd bij de nobele families om het beste paleis te bouwen en de belangrijkste gezinnen zorgden ook voor de heropbouw van de Kerk. Zo ontstonden er ware juweeltjes zoals bijvoorbeeld het stadje Modica. U moet de weg nemen van de berg naar San Giorgio om volop te genieten van de vele trappen die leiden naar San Giorgio. Of Ragusa Hybla, die plotseling precies magisch verschijnt, wanneer u het plateau van de hyblaea bergen doorkruist. De films “The Leopard” en “the Godfather II” werden hier opgenomen. Noto is anders: de site van deze oude veroordeelde stad werd meer geschikt, de stad werd herbouwd Ex Novo dichter bij de zee. Zo ontstond er in Noto een buitengewoon esthetisch wonder: barok trouwde met het neoclassicisme, het witte en het zwarte, de geboren culturen en stijlen in contrast de één met de andere, in Noto werd er een samenhang gecreëerd uniek in de wereld.

Noto - Masseria degli Ulivi Binnen het oud landelijk domein was de “Masseria” oorspronkelijk het huis van de eigenaar en de boeren die voor hem werkten. Op dit moment zijn de gebouwen gerenoveerd en verrijkt met extra ruimtes voor het comfort van de bezoekers. De eeuwenoude olijfboom geeft haar naam aan deze versterkte boerderij, vandaag omgevormd tot een charmant hotel. U bent hier op het platteland, in barok-Sicilië, op een half uur rijden van Syracuse. Service: Restaurant / Tennis / Zwembad / Bar / SPA / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Luchthaven Catania 80 km / Siracusa 33 km / Ragusa 60 km / Piazza Armerina 109 km / Noto 10 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC186B

2 pers. k standaard

35 k

3 pers. k standaard

4 pers. Kamer

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

4

1

A

21/09-26/10

50.30

46.90

40.20

80.40

B

15/04-30/05 31/05-18/07 07/09-20/09 19/07-08/08 25/08-06/09 09/08-24/08

55.30

50.10

42.50

90.50

60.30

53.60

45.20

100.50

65.30

56.80

47.60

110.60

90.50

73.70

60.30

170.90

C D E

Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.; 25% voor verblijf van min. 7n; 15% min. 5n.; 10% min. 3n. Toeslag: HP 32 euro; kinderbed 12 euro Opmerking: Minimum verblijf 2n en 7n in E • WWW.EMOZIONI.BE/SIC186B Uw voordeel: EB10 60 dagen vooraf bij min 2n.

www.emozioni.be

129


siracusa

Agriturismo Case Damma Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

8k

SIC211B

2 pers. k standaard

3 pers. k standaard

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

1

A

02/01-28/03 01/09-20/12 22/04-30/06

42.90

52.30

56.30

B

01/07-31/08 12/04-21/04

48.20

60.30

63.00

Korting: 100% kind./2 volw. 0-2j; 50% 2-6j; 30% 6-10j Toeslag: Half pension 21 euro verplicht in B Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten in B; kooklessen mits betaling • WWW.EMOZIONI.BE/SIC211B

Case Damma is een charmante boerderij en beschikt over tweepersoons- en familiekamers (allemaal met badkamer), een mooi zwembad, een traditioneel restaurant met mogelijkheid tot wijnproeverijen en kooklessen. De boerderijligt op een paar kilometer van de stad Syracuse, de oude hoofdstad van Grieks Sicilië en tot een half uur van de andere stranden. Het is ideaal voor een tussenstop in de regio, maar de schoonheid van deze agriturismo zal u verleiden tot een langer verblijf. Service: excursies / Tuin / Paardrijden / Parking / Huisdieren toegelaten / Speelruimte voor kinderen / Restaurant / Zwembad / degustatie van lokale produkten / Kamerservice: Airconditioning / Koelkast / Ligging: Luchthaven Catania 68 km / Siracusa 10 km / Noto 32 km / Ragusa 71 km / Taormina 123 km

Principe di Fitalia Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC076B

A B C

Max nr pers 07/01-28/02 01/11-22/12 01/03-15/05 16/09-31/10 01/01-06/01 16/05-31/07 01/08-31/08 01/09-15/09

2 pers. k standaard

2 pers. k deluxe

21 k

3 pers. k standaard

4 pers. Kamer

2

2

3

4

2

62.80

75.40

57.00

51.50

165.80

67.90

80.40

61.00

55.30

165.80

80.40

85.40

73.70

66.60

165.80

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw. Toeslag: Babybed 13 euro; 3de bed kind 2-8j 26 euro; HP 46 euro Opmerking: Minimum verblijf 7 nachten in augustus • WWW.EMOZIONI.BE/SIC076B

130

Suite

Het hotel ligt net buiten de stad, op 800m van de zee. Hier kan u een charmeverblijf combineren met de rust van de zee en het bezoek van het oude thuisland van Archimedes. Rond het hotel in een prachtige tuin van palmbomen, olijfbomen en bloemen, vindt u het zwembad en de wellness. Het interieur is een mix van traditie en modernisme: antieke meubels, smeedijzeren elementen en oude schilderijen voegen zich samen met de schakeringen van licht en kleur. Service: Vergaderzaal / SPA / Ontbijtbuffet / Parking / Zwembad / Restaurant / Bar / Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Zee 800 m / Syracuse (centrum) 4 km / Noto 26 km / Luchthaven Catania 66 km / Modica 59 km / Raguse 89 km / Taormina 125 km

www.emozioni.be


AGRIGENTO

San Leone - Baia di Ulisse Baia di Ulisse ligt in de wijk San Leone, een strand in Agrigento, op 4 km van de tempelvallei. Geherstructureerd in 2008 met respect voor de lokale traditie door de juiste keuzen van materialen. Dit hotel biedt een zeer goed niveau qua comfort en alle kamers hebben een klein balkon met uitzicht op zee of op de tuin. Het heeft een eigen zandstrand en een wellnesscentrum. Dit is een ideaal adres als je Agrigento en de allermooiste avenue van de wereld wil leren kennen en ook wilt genieten van enkele ontspannende momenten aan de zee. Service: Bar / Restaurant / Uitgerust strand / Fitness / Sauna / Zwembad / met handicap / Parking / Wi-Fi / Ontbijtbuffet / excursies / Internetpunt / Huisdieren toegelaten / Speelruimte voor kinderen / Wellness / Kamerservice: Ontbijt op de kamer / Airconditioning / Kluisje / haardroger / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Agrigento 13,2 km / Caltanissetta 63 km / Marsala 143 km / Segesta 138 km / Catania luchthaven 166 km / Bruxelles 2.395 km.

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC346C

2 pers. k standaard

2 pers. k deluxe

92 k Suite

Max nr pers 2 2 2 29/09-31/12 49.90 139.50 254.70 01/01-23/03 24/03-01/06 B 57.60 147.20 262.40 08/09-28/09 02/06-27/07 C 64.00 153.60 268.80 25/08-07/09 Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; kind 3-12j 40%; 3e bed volw. 10% • WWW.EMOZIONI.BE/SIC346C A

1 pers. k standaard 1 73.00 87.00 99.80

Agrigento - Villa Athena Villa Athena werd gebouwd toen de archeologische site van Agrigento nog niet bestond, wat haar unieke actuele positie verklaart. Het gebouw is in neoclassisistische stijl en temidden van een immense tuin in de Tempelvallei wat een uitzonderlijke uitzicht geeft op de tempels. Het hotel is onlangs volledig gerestaureerd en voorzien van alle nodige comfort voor een hotel op dit niveau. Neem een bad onder het wakende oog van Hera Lacinia. Service: Bar / Restaurant / Ontbijtbuffet / Internetpunt / Snack bar / Zwembad Kamerservice: ADSL / Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV Ligging: Luchthaven Catania 165 km / luchthaven Palermo 179 km / Agrigento 6 km / Piazza Armerina 100 km / Caltanisetta 60 km

L Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC190C

2 pers. k classic

2 pers. k superior

Max nr pers 2 2 07/01-28/02 A 70.60 89.40 01/11-21/12 01/03-31/03 B 117.50 131.30 22/12-28/12 01/01-06/01 C 01/04-31/10 136.30 168.80 29/12-31/12 Korting: 100% kind 0-2j/2volw.; 50% 3-12j Toeslag: 3de bed +12j op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/SIC190C

27 k 2 pers. k deluxe

Junior suite

2

2

112.50

112.50

155.00

155.00

183.10

183.10

Uw voordeel: 3+1 in A+B

www.emozioni.be

131


SICILIA OCCIDENTALE

Eilanden in natuurreservaten Het westelijke deel van Sicilië heeft verrassende natuurschatten. Eerst en vooral de archipel van de Egadische eilanden. Dit zijn drie eilanden in de buurt van Trapani : Marettimo, Levanzo en Favignana. Dankzij hun ligging maken zij deel uit van de complexe tonijnvisvangst die een belangrijk deel uitmaakt van de lokale economie. Vooral Favignana is gekend omwille van haar stranden ; Cala Rossa is het mooiste. Op Sicilië zelf is er de baai van San Vito Lo Capo, achter de Monte Giuliano, met haar kristalhelder water en fijn goudkleurig zand dat aan de mooiste stranden van Sardinië doet denken. Vlakbij er ook de Riserva dello Zingaro, een waar paradijs voor trekkers. Hier bevindt zich Scopello, een zeer geliefd oord bij Sicilianen die niet houden van een zandstrand.

Marsala - Baglio Oneto Resort Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC086C

48 k

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Max nr pers

3

3

3

A

07/01-31/03 03/11-20/12

44.50

54.00

63.50

B

01/04-16/04 05/05-10/06 01/09-02/11 21/12-28/12

50.80

61.00

71.80

C

17/04-04/05 11/06-31/07 29/12-06/01

63.50

74.30

84.50

D

01/08-31/08

76.80

85.70

95.90

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw. Toeslag: 3de bed kind 3-12j 22.10 euro; 3de bed volw. A 31.20 euro, B 35.10 euro, C 44.20 euro, D 50 euro; HP 32.50 euro Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten; kleine huisdieren toegelaten • WWW.EMOZIONI.BE/SIC086C

Het woord “Baglio” betekent een vestingsboerderij met een groot binnenhof. Met haar schitterend uitzicht op de zee en de archipel van Stagnone, geniet het hotel van een strategische ligging in het westen van Sicilië. De kamers zijn eenvoudig bemeubeld en hebben allemaal een terras of een kleine patio. Het restaurant, La Calandra, serveert een lokale keuken en de wijnkelder van het hotel is een referentie in de regio voor haar rijkdom aan zeldzame en heerlijke wijnen. Service: Zwembad / Restaurant / Bar / Vergaderzaal / Parking / Wi-Fi / Kamerservice: Kluisje / Satelliet TV / Minibar / haardroger / ADSL / Airconditioning / Ligging: Zee 10 minuten / Luchthaven van Palermo 105 km / Marsala 12 km / Erice 35 km / Segesta 39 km / Selinunte 56 km

Uw voordeel: 6+1 in C en D, 3+1 in A en B. EB10 30 dagen vooraf

132

www.emozioni.be


SICILIA OCCIDENTALE

San Vito Lo Capo - Capo San Vito Capo San Vito is een dorp aan de zee, aan de rand van het natuurreservaat van Zingaro. Het strand ligt in een beschutte kleine baai dankzij het voorgebergte van Monte Cofano. Hier heb je een fijnkorrelig goudzandstrand en kristalhelder water. Capo San Vito is een 4 * charmehotel die je op en top laat genieten van deze betoverende plek, met haar eigen strand, haar typisch restaurant en een wellnesscentrum. Dit is ideaal voor wie op zoek is naar top Siciliaanse stranden. Service: Wi-Fi / Bar / Fietsen / Glutenvrij / Duiken / Uitgerust strand / excursies / Tuin / Massages / Restaurant / Dakterras / Snack bar / SPA / Tennis / Feestzaal / met handicap / Lift / Vergaderzaal / Parking / Kamerservice: Ontbijt op de kamer / Airconditioning / Ligging: Trapani 38,5 km / Segesta 61,6 km / Marsala 74,6 km / Palermo luchthaven 85,7 km / Agrigento 187 km / Bruxelles 2463 km.

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC362C

A B C

Max nr pers 28/03-19/04 05/05-23/05 27/09-09/11 20/04-04/05 24/05-13/06 14/09-26/09 14/06-13/09

34 k

2 pers. k deluxe

2 pers. k dlx zeezicht

3 pers. k deluxe

Junior suite

2

2

3

4

71.90

89.30

75.00

138.20

106.90

137.50

88.30

197.60

170.20

195.80

134.40

285.40

Korting: 100% kind 0-10j/2 volw. Toeslag: HP 42 euro Opmerking: HP verplicht in B+C; minimum verblijf 4n in B, 7n in C • WWW.EMOZIONI.BE/SIC362C

PRETTI RESORT Het eiland Favignana is het grootste van de Egadische eilanden en ook het eiland dat de meeste bezienswaardigheden bevat. Op een klein eiland verblijven is een unieke ervaring omdat de tijd oneindig lijkt en men ten volle van zijn verblijf geniet. Favignana biedt een aantal stranden en kreken, het ene al mooier dan het andere. Pretti Resort is een appartementencomplex BILO en suites ingericht op een uiterst charmante manier en gelegen in het hart van het eiland tegen de haven met een prachtig uitzicht over Levanzo. Oorspronkelijk was het gebouw verbonden met de belangrijkste bezigheid van het eiland : het verwerken en bewaren van de rode tonijn en andere vissoorten. Service: Bar / Fietsen / met handicap / Duiken / Tuin / Parking / Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning / Kluisje Ligging: Catania (luchthaven)* 130 km / Palermo (luchthaven)* 199 km, Milazzo 50 minuten Hovercraft / Milazzo 1h30 ferry / Vulcano 10 minuten Hovercraftr / Salina 40 minuten Hovercraft / Stromboli 1h50 Hovercraft

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC405C

16 k

Superior Suite

Suite deluxe

Exclusive Suite

Max nr pers

2

2

2

A

20/04-31/05 29/09-31/10

100.80

126.00

138.60

B

01/06-05/07 15/09-28/09

138.60

157.50

170.10

C

06/07-31/07 01/09-14/09

170.10

189.00

201.60

Korting: 100% kind 0-5j/2 volw. Toeslag: 3de en 4de bed kind + volw. 59 euro pp • WWW.EMOZIONI.BE/SIC405C

133


palermo

Street food Palermo is de internationale hoofdstad van de “street food”. Het is hier dat men een echt typische maaltijd kan laten maken langs de weg. Laten we beginnen met “pane e panelle”, een gevuld gezouten pannenkoekenbroodje op basis van kikkererwtenmeel. U kan de “cazzilli” toevoegen, dat men gemakkelijk zou kunnen beschrijven als aardappelkroketten. Uiteraard kan u een kleine pizza (pizzetta) eten, een gebakken of een gefrituurde “calzone”, maar de koningin van de street food is wel de “arancina”. Een rijstbal gevuld met vlees of room, die doet denken na het frituren aan een kleine appelsien (vandaar de naam). Voor de dapperste is er “pani ca mevusa”: een sandwich met gesneden rundsvlees en ricotta.

Grand Hotel Villa Igiea Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A B

2 pers. k superior

124 k

SIC088C

2 pers. k classic

Max nr pers 01/01-31/03 01/11-31/12 01/04-31/10

3

3

3

3

3

77.50

89.90

108.50

220.10

496.00

108.50

120.90

139.50

251.10

558.00

2 pers. k deluxe

Junior suite

Premium Suite

Korting: 100% kind 0-12j/2 volw.; 3de bed 53 euro Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/SIC088C Uw voordeel: 10% minimum verblijf 3 nachten; 3+1 (niet cumuleerbaar)

134

Villa Igiea is een historische residentie die oorspronkelijk een villa uit de liberty periode was. Afgezien van het comfort en de professionaliteit die voortvloeien uit een jarenlange traditie, biedt het hotel haar gasten een oase van rust, waar zij kunnen genieten van een wonderbaarlijke tuin, het uitzicht op de baai en ontspanning aan het zwembad. Het restaurant stelt een traditionele keuken voor, met een originele en geraffineerde toets. Service: Vergaderzaal / Zwembad / Bar / Parking / Restaurant / Fitness / Kamerservice: ADSL / Kluisje / Satelliet TV / Minibar / haardroger / Airconditioning / Ligging: Palermo centrum 2,5 km / Monreale 12 km / Luchthaven Palermo 15 km / Erice 85 km / Segesta 62 km / Cefalu 80 km

www.emozioni.be


PALERMO

Ambasciatori Het Ambasciatori ligt in het centrum van Palermo, in het zeer centrale Via Roma. Dit historisch gebouw is volledig gerenoveerd met oog voor elegantie en smaak, wat een zeer gezellige sfeer creërt en dit hotel beschikt over comfortabele kamers. De voordelen van dit hotel zijn de positie, de service en het prachtige terras, vanwaar u de belangrijkste bezienswaardigheden van Palermo tijdens uw ontbijt kunt bewonderen. Service: Wi-Fi / Bar / Continentaal ontbijt / Fitness / Kamerservice: ADSL / Airconditioning / Ontbijt op de kamer / Ligging: Centrum / Monreale 12 km / Luchthaven Palermo 33 km / Erice 115 km / Segesta 80 km / Cefalu 66 km

S Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

24 k

SIC214A

2 pers. k standaard

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

1

A

07/01-15/03 01/11-26/12

34.80

62.60

B

16/03-31/10 27/12-31/12

48.70

83.40

• WWW.EMOZIONI.BE/SIC214A Uw voordeel: gratis Wifi

Porta Felice Gelegen in het hart van Palermo, in één van de oudste delen van de stad, de beroemde Kalsa, in de buurt van de zee. U bent hier op een steenworp afstand van echte plaatsen zoals het Paleis Abatelli of het oratorium van San Lorenzo. Het is een ideaal hotel voor diegenen die liever verblijven in de “buik” van de stad dan in het hart. Het interieur is designer stijl en de kamers zijn zeer ruim. Belangrijk is de wellness-ruimte: een oase van rust in het hart van de stad. Service: Bar / Lift / Ontbijtbuffet / Vergaderzaal / Parking in de buurt / Wellness / Kamerservice: Airconditioning / Balkon / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Ligging: Centrum, Luchthaven Palermo 32 km / Monreale 11 km / Erice 93 km / Segesta 66 km / Cefalu 69 km

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC185B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

33 k Suite

1 pers. k classic

Max nr pers 2 2 2 1 03/01-31/03 A 60.30 69.70 108.50 97.80 01/07-31/08 01/04-30/06 B 68.30 79.10 116.60 132.70 01/09-31/10 Korting: 100% kind 0-3j/2 volw.,50% kind 3-8j/ 2 volw, 3de bed 30% • WWW.EMOZIONI.BE/SIC185B Uw voordeel: 4+1 in A en B

135


Collectieve transfers Deze vinden plaats op zaterdag. Het kan gebeuren dat u op de luchthaven van Catania of in Milazzo moet wachten. In het algemeen hoeft u niet langer dan één uur te wachten.

Prijs per persoon per rit Catania of Taormina - Lipari of Vulcano en vv Catania of Taormina - Salina of Panarea en vv Catania of Taormina - Stromboli of Filicudi of Alicudi

76.00 Eur 85.60 Eur 99.00 Eur

Privé Transfers Een chauffeur wacht bij de uitgang van uw vlucht en begeleidt u naar Milazzo om de boot te nemen naar het eiland die u hebt gekozen.

Prijs per wagen per traject Catania of Taormina – Milazzo Catania of Taormina – Milazzo

1/3 personen 4/8 personen

Toerisme is een beetje als een avontuur en misschien ook wat plezier hebben. Maar vermits we de bestemmingen van onze klanten zeer goed kennen, kennen we ook heel goed de risico’s die aan sommige reizen verbonden zijn. De Eolische Eilanden zijn, zelfs in het hoogseizoen, onderworpen aan de grillen van de “lage Tyrrheense Zee” (stormen die uit het niets opkomen, maar niet lang duren). Niets ernstigs, maar soms kan een transfer of een bezoek als gevolg van het weer worden uitgesteld. Daarom staan onze medewerkers op het eiland ook steeds klaar om in te grijpen en het programma indien nodig aan te passen.

179.00 Eur 241.00 Eur

Transfers à la carte

Overtocht Milazzo Eilanden – priijs per persoon per traject Lipari / Vulcano / Salina / Panarea Stromboli / Filicudi / Alicudi

Het Meest EMOZIONI

29.00 Eur 38.60 Eur

Wij kunnen voor u transfers tussen de eilanden organiseren vanuit andere bestemmingen (Napels, Messina), enz…

Hotel Mea Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC210B

A B C D E

Max nr pers 01/03-19/04 27/09-31/10 20/04-24/05 13/09-26/09 25/05-05/07 01/09-12/09 06/07-02/08 25/08-31/08 03/08-24/08

37 k

2

2 pers. k sup zeezicht 2

4

5

58.60

80.70

100.80

117.20

68.70

90.80

110.90

132.70

78.70

100.80

120.90

148.30

93.80

115.90

136.00

172.00

129.00

151.10

171.20

224.90

2 pers. k standaard

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw. Toeslag: HP 29 euro; babybed 16 euro • WWW.EMOZIONI.BE/SIC210B

Suite zeezicht

Family

Hotel Mea maakt deel uit van de keten Aeolian Charme Hotels, die zich onderscheidt door zijn kleurenpalet, materialen en typische eolische architectuur, met opvallend gebruik van wit, ruimte en terrassen in harmonieuze lijnen. Hotel Mea biedt eveneens een keuken van streekproducten en huisgemaakte gerechten aan. Op enkele stappen van het historische centrum kan je genieten van een mooi uitzicht op het kasteel en de Marina Lunga. Service: Wi-Fi / Feestzaal / Bar / Ontbijtbuffet / Lift / excursies / Tuin / Verwarmd buitenzwembad / Vergaderzaal / Restaurant / Solarium / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / haardroger / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Hydro-massagebad / Ligging: Catania (luchthaven)* 130 km / Palermo (luchthaven)* 199 km / Milazzo 50 minuten vleugelboot / Milazzo 1h30 ferry / Vulcano 10 minuten vleugelboot / Salina 40 minuten vleugelboot / Stromboli 1u50 vleugelboot

Uw voordeel: 6+1 in standard kamer BB

136

www.emozioni.be


lipari

Lipari - Villa Enrica Villa Enrica is gelegen op een heuvel op 1 km van het centrum van Lipari, in de gemeente Serra. Haar voornaamste troeven zijn de kalmte en het panorama dat men van daar hoog kan bewonderen. U kan ook wandelen in het platteland van Lipari, op de paden die leiden doorheen de wijngaarden en de typische culturen van de eilanden. Alle kamers beschikken over modern comfort en sommige hebben ook een kitchenette. De eolische architectuur vervolledigt het beeld van een kleine charme hotel, met uitzicht op de hoofdstad van de eilanden. Service: Bar / Ontbijtbuffet / excursies / Tuin / Buitenzwembad / Snack bar / Solarium Kamerservice: Airconditioning / Minibar / Kluisje / TV Ligging: Catania (luchthaven)* 130 km / Palermo (luchthaven)* 199 km / Milazzo 50 minuten vleugelboot / Milazzo 1h30 ferry / Vulcano 10 minuten vleugelboot / Salina 40 minuten vleugelboot / Stromboli 1u50 vleugelboot

S Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k standaard

SIC275B

A B C D

Max nr pers 16/04-30/05 13/09-20/10 31/05-04/07 01/09-12/09 05/07-01/08 25/08-31/08 02/08-24/08

11 k

3 pers. k standaard

Quadri

Family

2

3

2

4

53.60

69.70

82.10

72.00

63.70

85.10

100.20

87.10

78.70

105.20

123.30

107.20

113.90

150.40

178.20

147.40

Toeslag: HP 26,80 euro in A, B en C, 32 euro in D en E; babybed 0-2j, kind 3-10j 10 euro/n in A en B, 20 euro in C, 30 euro in D en E Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten; 4de bed op aanvraag • WWW.EMOZIONI.BE/SIC275B Uw voordeel: EB10 60 dagen voor aankomst; 3+1 in A, B en C; 6+1 in A, B, C en D

Città di Lipari - Tritone Hotel Tritone ligt in een rustige wijk van Lipari, een levendige Eolische hoofdstad, op 5 minuten lopen van Marina Corta, een kleine haven wat tevens een beeje de ziel is van het eiland. Dit hotel ontstond onder leiding van een familie van een bekend restaurant op het eiland. Hier heb je een oase van rust, een zwembad en een wellness-centrum in het hart van de eilandengroep. Het restaurant serveert gerechten op het hoogste niveau. Een pendelbus brengt u naar het prive-strand in het nabijgelegen dorp Canneto. Service: Bar / Lift / excursies / Vergaderzaal / Parking / Huisdieren toegelaten / Rest met tafel buiten / Restaurant / Wi-Fi / Duiken / Massages / Sauna / Kamerservice: Strandlakens / Badjas / Koelkast / haardroger / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Ligging: Lipari 450 m / Cefalù 186 km / Giardini naxos 185 km / Etna 189 / Catania luchthaven 188 km / Bruxelles 2.237 km.

www.emozioni.be

38 k SIC364B

A B C D

Max nr pers 01/04-30/05 18/10-31/10 01/06-30/06 07/09-17/10 01/07-01/08 25/08-06/09 02/08-24/08

2 pers. k classic

2 pers. comfort K

2 pers. k deluxe

Suite

1 pers. k classic

2

2

2

2

1

80.40

85.80

91.10

313.60

117.90

91.10

96.50

101.80

335.00

128.60

107.20

112.60

117.90

356.40

150.10

150.10

155.40

160.80

377.90

203.70

137


vulcano sromboli

Stromboli Messina - La Sirenetta Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

50 k

SIC143C

2 pers. k classic

2 pers. k superior

1 pers. k classic

Max nr pers

2

2

1

A

15/04-15/06 21/09-15/10

74.80

93.20

88.60

B

16/06-01/08 24/08-20/09

93.20

120.80

107.00

C

02/08-22/08

125.40

138.00

143.80

Toeslag: HP 25 euro Opmerking: Minimum verblijf 7n • WWW.EMOZIONI.BE/SIC143C Uw voordeel: 6+1 in C en D, 3+1 in A en B. EB10 30 dagen vooraf

La Sirenetta, ondergedompeld in een weelderige tuin van mediterraanse vegetatie, is een echte groene oase in het midden van het wilde landschap van het vulkanische eiland. De nog steeds actieve rokende vulkaan, Stromboli, is de vuurtoren van de Middellandse Zee, en wordt omringd door kleine zwarte zandstranden bedekt met, olijfbomen, citroenbomen en prachtige bloemen. Vóór het hotel bevindt zich één van de 22 zwarte zandstranden van het eiland. Service: Bar / Parking / Restaurant / Zwembad / Wi-Fi / Solarium / Ontbijtbuffet / met handicap / excursies / Tuin / Tennis / Kamerservice: Minibar / Satelliet TV / Airconditioning / Centrale verwarming / Kluisje / Ontbijt op de kamer / Ligging: Lipari 1h50 vleugelboot / Milazzo 3h20 vleugelboot / Naples 11 h (ferry) / Catania (luchthaven)* 130 km / Palermo (luchthaven)* 199 km / *TotMilazzo

Lipari - Therasia Resort Sea & Spa Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC273C

2 pers. k classic

Max nr pers

2

97 k

2 pers. 2 pers K 2 pers. J.S zeez. Suite k dlx k sup com zee en balcon zeezicht zeezicht zeezicht zicht 2

2

2

2

2

A

11/05-31/05 14/09-30/09

118.80 137.50 146.90 180.00 221.90 250.00

B

01/06-27/06

137.50 151.30 184.40 203.10 245.60 273.80

C

28/06-01/08 23/08-12/09

165.60

D

02/08-22/08

189.40 203.10 240.60 287.50 315.60 348.80

175.00

203.10

240.60

278.10

311.30

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; kind 2-12j 50%; +12j 30% Toeslag: HP 58.50 euro; kind 2-12j 39 euro • WWW.EMOZIONI.BE/SIC273C

Vulcano is het tweede belangrijkste eiland van de eilandengroep, en ook het meest zuidelijke. Het eiland bestaat uit een vulkanische kegel, de Fossa Grande en een tweede kleinere Vulcanello, verbonden met het grootste deel door een landengte. Aan de kust van Noord-Vulcanello heb je het Therasia Resort, een elegant gebouw in eolische stijl. Het is een echte oase van rust: recht voor je heb je het eiland Lipari, verderop heb je het eiland Alicudi en meer in het westen het eiland Filicudi, Panarea en Stromboli maken het plaatje compleet (de silhouet van Salina zit verborgen achter Lipari). Service: Bar / Ontbijtbuffet / Duiken / Lift / Restaurant / Sauna / Solarium / SPA / Wellness / Wi-Fi / Parking / Fietsen / Internetpunt / Minigolf / Kamerservice: ADSL / Airconditioning / Balkon / Ontbijt op de kamer / Kluisje / Satelliet TV / Hydro-massagebad / Badjas / Koelkast / haardroger / Minibar / Ligging: Vulcano 7 km / Taormina 125 km / Acireale 158 km / Cefalù 181 km / Catania luchthaven 183 km / Bruxelles 2.231 km.

Uw voordeel: EB10 bij min. verblijf van 3n voor 30/04; 6+1 in A, B + C

138

www.emozioni.be


Sardegna

Sardinië is het tweede grootste eiland van de middellandse zee en een echt paradijs voor natuurliefhebbers. 1040 km kust, de witte stranden in het zuid-oosten, kreken omringd door granietrotsen met een smaragdgroene kleur in het noord-oosten; Burchtdorpjes in het noorden, de steile woeste kust in het oosten en de kleine baaien in het zuiden, waar flamingo’s komen rusten tijdens de migratieperiode, op de stranden van Cagliari en Pula.

Zelfs zijn keuken met een « culurgiones », een grote gevulde ravioli met aardappel en munt, spoort U aan om de tijd te nemen en te genieten van die heerlijke geuren. Sardinië is een eiland, niet enkel geografisch, maar ook en vooral cultureel. Een universum waar het leven zijn tempo nam, waar diverse culturen elkaar ontmoet hebben, maar toch hun eigen identiteit behouden hebben : van het catalaans, het sardisch tot het genuaans, zijn alle dialecten die op het eiland gesproken worden echte talen.

Maar Sardinië is niet alleen zee : het binnenland met zijn onbesmette landschappen, zijn oude lokale cultuur en traditie, biedt U een wereld vol van kleuren, geuren en schoonheid.

www.emozioni.be

139


sardegna Forte Village resort

Het Forte Village resort ligt aan de zuidwestkust van Sardinië tussen Pula en Capo Spartivento. Er zijn 8 elegante hotels verspreid over een oppervlakte van 25 ha. Alle accomodaties zijn ingericht met kleuren en materialen typisch voor de regio, uitgerust om te voldoen aan zelfs de meest veeleisende gasten. Forte Village biedt U een persoonlijke en exclusieve vakantie, een veilige omgeving waar uw « privacy » wordt beschermd; een unieke omgeving ook dankzij een bijzonder rijke, tropische en mediterrane vegetatie; een gunstig klimaat dankzij de bergen die de kust beschermen tegen de wind.

Restaurant en bar

Een ruime keuze aan restaurants (21) en bars (14) in hoogseizoen. Er zijn restaurants die een italiaanse keuken voorstellen, typische restaurants (sardisch, braziliaans en japans), gastronomische restaurants (gehouden door sterren-chefs), een pizzeria en een pasta restaurant.

Thalasso del Forte

Fitness en welzijn in één van de mooiste spa’s ter wereld. Geniet van exclusieve thalassotherapiebehandelingen: een parcours van zes zeewatervijvers, massages en ontspannende of verkwikkende behandelingen in open lucht, een hammam, een sauna, ultra-moderne faciliteiten. Een exclusieve samenwerking met Villa Stuart kliniek bekend binnen het sportmilieu op hoog niveau (na operatie).

Animatie

Leisure land biedt de mogelijkheid om verschillende sporten te beoefenen, van go-kart tot beach-volley. Children city voor de allerkleinsten. Van 2-12 jaar: een fantastische wereld om hun creativiteit, expressie, vriendschap, ... aan te moedigen.

Forte Village Sport Academy

Dankzij de samenwerking met de top van de wereldsport, biedt Forte Village aan zijn gasten (volwassenen en kinderen) de mogelijkheid om opleidingen op hoog niveau te volgen : tennis met Enqvist en Bjorkman, rugby met Healey en Greenwood, voetbal met de « Chelsea soccer school », en ook basket, dans en golf. Natuurlijk kan men ook nog andere sporten beoefenen, bijvoorbeeld in de vele faciliteiten van het resort.

Logement

Behalve voor de Villa Forte, is het logement voorzien in half pension met het ontbijt en het avondmaal in het toegewijde restaurant. Alle kamers zijn voorzien van : airconditioning, LCD TV, haardroger, minibar en kluisje. De aangegeven specificaties betreffen alleen de basisuitrusting. Voor meer informatie kan U de website www.emozioni.be raadplegen.

Villa del Parco & Spa – The Leading Hotels of the World Il Villaggio

Een oase van groen, ideaal gelegen in het midden van het resort. Ideaal voor families met kleine kinderen. Logement: 158 bungalows

Le Palme

Een zeer ontspannen oase, ontworpen voor families met grotere kinderen, meer onafhankelijk. Logement: 140 bungalows

Il Borgo Aan de rand van het resort gelegen op een hoogte. Ideaal voor families of oudere mensen. Logement: 42 bungalows met patio of balkon

In het midden van een dennenbos biedt dit hotel haar gasten een VIP ontvangst en directe toegang tot de Spa. Logement: 25 dubbels deluxe en 22 bungalows met patio, dvd

Hotel Castello

Dit is een traditioneel hotel niet ver van de zee gelegen en omringd door een dennenbos. De kamers hebben zicht op de tuin of zeezicht. De Castello Suites bevinden zich op de 4de en 5de verdieping van het hotel, bieden een VIP-service en frontaal zeezicht. Logement: 181 kamers

Le Dune – Fine Hotels & Resorts

Vlakbij de zee, is Le Dune ideaal voor families die comfort zoeken, privacy en een VIP-service. Logement: 39 bungalows deluxe, 24 suites, patio, tuin of terras

Waterfront Suites – The Leading Hotels of the World Unieke locatie met zicht op zee en een VIP-service. Logement: 12 suites, DVD, Hi-Fi

Royal Pineta

Terwijl nog midden in het dorp, ligt Royal Pineta in een rustige omgeving. Voor gezinnen die het comfort van een 5* willen. Logement: 102 kamers (dubbel of tripel)

140

Villa Forte & Villa Lydia – The Leading Hotels of the World

Villa die kan worden onderverdeeld in twee suites met VIP-service.

Logement in B&B.

Forte Village is een complexe realiteit : U vindt de prijzen en meer informatie op www.emozioni.be

www.emozioni.be


sardegna Marina di Capitana - AW Sighientu Life Hotel & Spa

Direct aan het strand, in Marina di Capitana, tussen Cagliari en Villasimius, ligt het AW Sighientu Life Hotel & Spa, in een betoverend decor met zicht op de Engelenbaai. Het hotel is gebouwd met natuurlijke materialen zoals steen, hout en canvas. De stijl is tot in het kleinste detail verzorgd : het etnische meubilair geeft een charmante uitstraling aan de gebouwen. De binnentuinen met waterspelen kondigen de Thalasso Sighientu aan, het thalasso centrum voor lichaamsverzorging. Het zwembad heeft een natuurlijke vorm dat de rots eromheen volgt ; het kijkt uit over het strand en ligt vlak naast de sportieve zone. Omringd door beplanting en verschillende soorten vogels maakt het kader compleet. De restaurants stellen een lokale keuken voor, met een buffet dat tegemoetkomt aan de gunsten van de allerkleinsten.

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SAR168B A B C D E F

Max nr pers 14/09-26/10 30/03-26/04 27/04-07/06 07/09-13/09 08/06-28/06 24/08-06/09 29/06-12/07 13/07-02/08 17/08-23/08 03/08-16/08

220 k

2 pers. k standaard 2

2 pers. k zeezicht 2

2 pers. k superior 2

1 pers. k standaard 1

58.30

71.70

98.50

58.30

71.00

84.40

111.20

71.00

83.80

97.20

124.00

113.20

89.80

103.20

130.00

119.30

109.90

123.30

150.10

139.40

135.30

148.70

175.50

164.80

Korting: 100% kind 0-11j/2 volw.; 50% 2de kind 0-11j; 3de bed volw. 30% Toeslag: FB 16 euro, AI 24 euro Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten, 46 euro/week • WWW.EMOZIONI.BE/SAR168B Uw voordeel: 12+2 van 30/03-06/07 + 24/8-12/10 (niet voor standard kamer)

Service: Bar / Parking / Restaurant / Snack bar / Wi-Fi / Zwembad Kamerservice: Airconditioning / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV /

Ligging: Strand / Luchthaven Cagliari 23 km / Cagliari 21 km / Villasimius 34 km / Costa Rey 40 km / Barumini 79 km / Chia Laguna 77 km.

www.emozioni.be

141


sardegna Isola Rossa - Hotel Marinedda Thalasso & Spa

S

Hotel Marinedda ligt op enkele honderden meters van het prachtige strand van Marinedda en op 1 km van Isola Rossa, klein karakteristiek vissersdorpje in de Golf van Asinara (Noord Sardinië). Isola Rossa is een romantisch en fascinerend plaatsje, met zijn klein haventje in rode graniet en zijn houten vissersbootjes, zijn Aragonese toren, zijn rustige promenade langs de zee, zijn winkeltjes, zijn piano bars, zijn prachtige stranden en zijn beroemde zonsondergang. Zijn ligging is uniek : gelegen tegenover één van de mooiste panorama’s vanSardinië, op een heuvel die naar een mooi strand leidt, op slechts 250 m van het groot zwembad van het hotel, waar ook de bar is, het restaurant en het prestigieus Thalasso Centrum & Spa. Hotel elegante en geraffineerde Marinedda Hotel is de ideale keuze voor wie een vakantie zoekt, gewijd aan wellness en ontspanning, voor koppels maar ook voor families. Het charmante strand kan men te voet bereiken, er zijn 2 mooie zwembaden, een wellness centrum met verschillende baden, alsook een kinderopvang. Na het avondmaal worden er avonden georganiseerd met piano bar en spektakels.

Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension SAR166C

A B C D

2 pers. k standaard

Suite of royal

142 k President

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

4

4

1

17/05-13/06 06/09-27/09

96.20

114.40

158.60

135.20

114.40

137.80

210.60

174.20

140.40

169.00

265.20

231.40

161.20

244.40

356.20

265.20

14/06-27/06 30/08-05/09 28/06-01/08 23/08-29/08 02/08-22/08

Korting: 100% kind 0-1j/2 volw.; 50% kind 2-16 j. (niet geldig in standard kamer) Toeslag: zeezicht pp/n 13 euro in A, 18.50 in B, 21 in C, 26 in D; BRUNCH MEDITERRANNEE 26 euro Opmerking: Minimum verblijf 7 nachten (korter verblijf op aanvraag) • WWW.EMOZIONI.BE/SAR166C Uw voordeel: EB15 voor 31/03, EB10 voor 30/4, kind 0-11j gratis met 1 volw. (behalve in D)

Service: Bar / Ontbijtbuffet / Restaurant / Snack bar / Tuin / Zwem-

bad / Thalasso & Spa Kamerservice: Airconditioning / Badjas / haardroger / Kluisje / Minibar / Satelliet TV / Strandlakens / Terras / Ligging: Luchthaven Olbia 80 km / Luchthaven Alghero 80 km / Isola Rossa 1 km / Santa Teresa di Gallura 48 km / La Maddalena 65 / km / Castel­sardo 30 km / Porto Torres 59 km / Cagliari 256 km

142

www.emozioni.be


sardegna Palau - Hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa

Capo d’Orso is een zeldzaam juweel dat in de heuvels ligt aan de Noordoostkust van Sardinië. Bijna verstopt in het prestigieuze park van Cala Capra, biedt dit hotel een oase van rust en intimiteit aan de gasten. Je hebt de indruk dat alles speciaal voor jou is ontworpen, dat het strand en verschillende kreken van jou en alleen van jouw vakantie zijn. Vanuit de jachthaven Delphina kan men boottochten maken naar de archipel Maddalena, één van de zeeparadijzen van Sardinië. De kamers hebben een heel hoog comfortgehalte maar toch met respect voor de omliggende natuur. Ook het wellnesscenter is heel professioneel. Een speciale vermelding voor de restaurants Paguro (zeeterras-gegrilde vis) en Olivastri (terras in een eeuwenoude olijfgaard-romantische en elegante sfeer) waar je kan genieten van een heerlijke mediterrane keuken.

Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension SAR195C

Service: Garage / Ontbijtbuffet / gratis Parking / Restaurant / Bar / Golf Club

/ Thalasso & Spa / Zwembad / Duiken / gratis Wi-fi enkel aan de receptie, restaurant Il Paguro en bar L’Approdo Kamerservice: Airconditioning / Badjas / Balkon / Kluisje / Strandlakens / Minibar / Ligging: Luchthaven Olbia 40 km / Palau 5 km / La Maddalena 12 km / Punta Sardegna 8 km / Santa Teresa di Gallura 29 km

2 pers. k classic

2 pers. k deluxe

84 k Junior suite Family Suite

Max nr pers

2

2

2

4

A

24/05-30/05 20/09-27/09

126.00

138.60

163.80

189.00

B

31/05-06/06 13/09-19/09

138.60

151.20

176.40

201.60

C

07/06-13/06 06/09-12/09

151.20

163.80

189.00

214.20

D

14/06-27/06 30/08-05/09

189.00

214.20

239.40

264.60

E

28/06-01/08 23/08-29/08

226.80

252.00

277.20

302.40

F

02/08-22/08

289.80

315.00

378.00

403.20

SAR195C

J. S. Executive

Junior Suite Cardinal

President

1 pers. k classic

Max nr pers

2

2

2

1

A

24/05-30/05 20/09-27/09

189.00

201.60

277.20

189.00

B

31/05-06/06 13/09-19/09

201.60

214.20

340.20

201.60

C

07/06-13/06 06/09-12/09

214.20

226.80

365.40

226.80

D

14/06-27/06 30/08-05/09

264.60

277.20

428.40

315.00

E

28/06-01/08 23/08-29/08

302.40

315.00

529.20

428.40

F

02/08-22/08

403.20

428.40

655.20

529.20

Korting: 100% kind 0-1j/2 volw.; 50% +2j (niet in classic kamer) Toeslag: Zeezicht pp/n 21 euro in A/B/C, 32 in D/E, 40 in F • WWW.EMOZIONI.BE/SAR195C Uw voordeel: EB15 voor 31/03, EB10 voor 30/4, 1 volw.+1 kind 0-11j betalen 1x prijs DUS (behalve in F)

www.emozioni.be

143


sardegna

Santa Teresa Gallura - Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa

Dit hotel ligt ten noorden van Palau, aan de rand van het Nationaal Maritiem Park van de Archipel van La Maddalena en recht tegenover het charmante onbewoond eiland Spargi. Het oudste gedeelte van het hotel was vroeger het eerste toeristische dorp van Sardinië : gesticht in 1958 door de eigenaar van de vallei, een pionier in het sardijnse toerisme. De schoonheid van de streek en de kwaliteit van de hotelinfrastructuur leverde het hotel een erkenning vanwege de President van de Republiek. In 2005 werd het complex volledig gerenoveerd door Delphina, met respect voor de natuur en in perfecte harmonie met het originele concept van het dorp, ontwikkelt door zijn stichter. Valle dell’Erica heeft een unieke ligging (tussen baaien van wit zand en rotsen gevormd door de wind) en ook dankzij meerdere kleine baaien die rust en intimiteit garanderen. Ideaal voor koppels, in een intieme en romantische omgeving, maar ook voor families met kinderen, dankzij de grote groene zones waar de allerkleinsten in alle veiligheid kunnen spelen, in de mini club en aan het fantastische zwembad.

Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension SAR093C

2 pers. k standaard

2 pers. k classic

252 k President Spargi

Junior Suite Erica

Max nr pers

2

2

2

2

A

24/05-30/05 13/09-20/09

127.00

139.70

279.40

165.10

B

31/05-13/06 30/08-12/09

139.70

152.40

342.90

190.50

C

14/06-27/06

177.80

190.50

449.60

228.60

D

28/06-01/08 23/08-29/08

203.20

215.90

508.00

266.70

E

02/08-22/08

254.00

266.70

635.00

330.20

SAR093C

Giglio benessere

Junior Suite Mirtilla

Orchidea Benessere

Max nr pers

2

2

2

A

24/05-30/05 13/09-20/09

165.10

177.80

177.80

B

31/05-13/06 30/08-12/09

190.50

203.20

203.20

C

14/06-27/06

228.60

254.00

254.00

D

28/06-01/08 23/08-29/08

266.70

292.10

292.10

E

02/08-22/08

330.20

368.30

368.30

Korting: 100% kind/2 volw 0-1j, 50% +2j (niet mogelijk in superior) Toeslag: Zeezicht pp/n 21 euro in A/B, 30 euro in C/D, 35 euro in E; wellness 30 euro; gratis golflessen tot 17j • WWW.EMOZIONI.BE/SAR093C Uw voordeel: EB15 voor 31/03, EB10 voor 30/4, 1 volw +1 kind 0-11j betalen 1x prijs DUS (behalve in E)

144

Service: gratis Wi-Fi / gratis Parking / Baby Club (1-3) / Bar / Golf Club /

Wellness Thalasso & Spa / gratis Mini Club (3-9) en Junior Club (10-13) / Ontbijtbuffet / Tuin / Zwembaden / Kamerservice: Kluisje / Veranda (tafel en stoelen) / Airconditioning / Satelliet TV / haardroger / Strandlakens / Badjas / Ligging: Luchthaven Olbia 55 km / Luchthaven Alghero 130 km / Santa Teresa di Gallura 12 km / La Maddalena 25 km / Porto Torres 98 km / Cagliari 298 km

www.emozioni.be


sardegna

Oliena - Su Gologone

S

In hartje Sardinïe, in de regio Supramonte, ligt hotel Su Gologone. De buitengewone natuur nodigt uit tot mooie wandelingen en Hotel Su Gologone biedt niet enkel een oase van rust maar is met haar wellness centrum en haar activiteiten om de natuur te ontdekken een waar oord van herbronning. De kamers combineren de landelijke Sardische architectuur met alle modern comfort. Het restaurant is één van de populairste van Sardinië. Service: Fitness / Zwembad / Wellness / Tennis / Baby Club (1-3) / Restaurant / Bar / Minigolf / Quad / Vergaderzaal / Kamerservice: Airconditioning / Satelliet TV / haardroger / Kluisje / Ligging: Luchthaven Olbia 98 km / Luchthaven Alghero 152 km / Nuoro 18 km / Costa Smeralda 128 km / Cala Gonone 26 km / Cagliari 198 km

Guspini - Tarthes De « Costa Verde » is de meest woeste en authentieke kust van Sardinië. In het oostelijke deel niet ver van Oristano is dit een uniek uitgangspunt voor het bezoeken van magnifieke plekje zoals Tharros en Piscinas. Hotel Tarthes is een comfortabel 4* hotel, maar respecteert ook traditie en mediterrane architectuur : een authentieke keuken, een wellnesscenter en een variatie aan stranden zijn de belangrijkste troeven van dit hotel. Service: Wi-Fi / Baby room / Feestzaal / Bar / Ontbijtbuffet / Lift / excursies / Fitness / Tuin / Verwarmd buitenzwembad / Paardrijden / Massages / Vergaderzaal / Parking / Restaurant / SPA / Tennis / Wellness / Kamerservice: Airconditioning / Balkon / Ontbijt op de kamer / haardroger / Minibar / Kluisje / Satelliet TV / Hydro-massagebad / Ligging: Strand 25 km / luchthaven Cagliari 57 km / Oristano 45 km / Pula 83 km

S Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SAR248B

2 pers. k classic

2 pers. k deluxe

38 k Junior suite

Suite

Max nr pers

2

2

2

2

A

01/05-31/05 08/09-29/09

75.40

85.40

105.50

125.60

B

01/06-15/07 01/09-07/09

85.40

99.50

115.60

135.70

C

16/07-07/08 18/08-31/08

99.50

115.60

125.60

145.70

D

08/08-17/08

108.50

119.60

135.70

156.80

Korting: 50% kind 3-9j/2 volw., 30% 10-13j enkel in Junior Suite; dubbel single use 30 euro Classic, 35 euro Deluxe Toeslag: babybed 0-3j 13 euro; HB 45.50 euro Opmerking: minimum verblijf 2 nachten • WWW.EMOZIONI.BE/SAR248B Uw voordeel: EB10 voor 30/4, 6+1 behalve in D

www.emozioni.be

145


sardegna

Pula - Villa del borgo Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SAR218C

A B C D E

Max nr pers 01/01-30/04 01/10-31/12 01/05-31/05 01/06-30/06 01/09-30/09 01/07-31/07 01/08-31/08

12 k

2 pers. k classic 2

2 pers. k superior 2

Junior suite 2

2

1 pers. k classic 1

65.00

85.00

105.00

162.50

84.50

70.00

90.00

110.00

140.00

91.00

80.00

100.00

120.00

160.00

104.00

100.00 110.00

120.00 130.00

140.00 150.00

190.00 200.00

150.00 165.00

Suite

Korting: 50% 3de en 4de bed Opmerking: Voordelen gelden voor een verblijf van minimum 7 nachten en niet cumuleerbaar • WWW.EMOZIONI.BE/SAR218C Uw voordeel: 65+ 15% off bij minimum 7 nachten; Honeymoon 15% off bij minimum 7 nachten

Villasimius - Stella Maris

S

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SAR219B

A B C D E

Max nr pers 17/04-16/05 01/10-03/11 17/05-06/06 13/09-30/09 07/06-18/07 23/08-12/09 19/07-01/08 02/08-22/08

50 k

2

2 per. classic seaview 2

150.80

165.80

214.10

238.20

286.40

170.90

195.60

252.60

276.00

376.50

211.10

251.90

327.00

378.60

506.50

231.20 268.00

276.00 321.60

356.40 418.80

413.40 481.10

577.50 690.10

2 pers. k classic

Een voormalig herenhuis volledig geherstructureerd en aangepast naar de noden van een hotel, en bevindt zich in een oase van groen in het zuiden van Sardinië. De belangrijkste voordelen zijn de omgeving, de positie (uitstapjes naar Pula, Cagliari, Carloforte, Chia, Piscinas, Barumini, enz.), de eenvoudige elegante ruime kamers en de rust die hier overheerst. Een speciale vermelding voor de originaliteit van het SPA-concept, dat begint met het recupereren van artesische putten in de tuin wat enerzijds een natuurlijke sfeer van ontspanning en comfort creërt en anderzijds de natte zone aankondigt. Service: Bar / Ontbijtbuffet / excursies / Fitness / Golf Club / Paard­rijden / Massages / Parking / Dakterras / Solarium / SPA / Zwembad / Thermaal centrum / Wi-Fi / Kamerservice: Airconditioning / Ontbijt op de kamer / haardroger / Minibar / Terras / Ligging: Luchthaven Cagliari 41 km / Cagliari 39 km / Pula 5 km / Villasimius 86 km

2 pers. k deluxe

Junior suite

Presidential

2

2

2

Korting: 3de en 4de bed kind 3-12j 30%; 20% honeymoon en 65+ (minimum 7n) Toeslag: Babybed 20 euro; 3de bed kind 3-12j 30%; 3de bed volw. 25% • WWW.EMOZIONI.BE/SAR219B

De stranden van Villasimius zijn de mooiste onder de grote stranden van Sardinië. Stella Maris ligt op een benijdenswaardige positie, op steenworp afstand van een privé-strand met fijn wit zand. Bovendien is er een prachtige tuin en alle kamers hebben uitzicht op de zee of op de natuur; de verdiende awards getuigen van bijzondere aandacht aan service. Speciale vermelding voor het panoramische restaurant. Service: Bar / Ontbijtbuffet / Vergaderzaal / Panoramisch restaurant / Parking / Restaurant / Zwembad / Wi-Fi / Golf Club / Kamerservice: Airconditioning / Balkon / haardroger / Jacuzzi / Minibar / Satelliet TV / Zeezicht / Veranda (tafel en stoelen) / Ligging: Luchthaven Cagliari 56 km / Cagliari 50 km / Villasimius 4 km / Pula 84 km / La Maddalena 68 km

Uw voordeel: EB10 voor 31/3

146

www.emozioni.be


CONDIZIONI GENERALI DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

Stranden, langs de Adriatische en de Middellandse kusten, onder de mooiste van Europa, dorpjes waar de terrasjes tot leven komen in de avondkoelte, steden die getuigen van een roemrijk verleden door hun architectuur en hun historische overblijfsels, grandioze landschappen, een immense culturele en artistieke rijkdom, altijd levendige tradities, een zonnige doch fijne keuken waaraan elke regio, van de Alpen tot Sicilië, haar persoonlijke toets weet te geven, schitterende wijnen, hartelijke mensen, de “dolce vita”; dit alles heeft Italië voor u “in petto”. Er zijn duizenden redenen om ons prachtig land te ontdekken. Italië betekent levenskunst en verrukking, emoties waarvan u heel lang de herinnering zult blijven koesteren, zoals Goethe en Stendhal het ons voordeden. Marco Montini Directeur Italiaanse Nationale Dienst voor Toerisme Belux

Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. Artikel 2 Promotie 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering; c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract. Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. Artikel 5 Totstandkomen van het contract 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Artikel 6 De Prijs 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. Artikel 7 Betaling van de reissom 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11. Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. 2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen. Artikel 13 Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing. Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Artikel 16 klachtenregeling 1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Artikel 17 Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02/206.52.38 fax: 02/206.57.74 e-mail: verzoening.gr@skynet.be Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: - telefoon: 02/206 52 37 (9u tot 12 u) - fax: 02/206 57 74 - Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel - e-mail: clv.gr@skynet.be Verant. uitgever : Gennaro Bilotta en Toni Arioti EMOZIONI© van Mundomania bvba / Nieuwkerkenstraat, 29 / B-9100 Sint Niklaas Lic 7091 / BE 080 988 996

SPECIFIEKE VOORWAARDEN EMOZIONI Artikel 1 : de prijs 1. De prijzen zijn per persoon per nacht (behalve anders vermeld in de prijzentabel) ; de diensten die inbegrepen zijn, zijn vermeld in de tabellen. De vermeldingen « laagseizoen », middenseizoen » en « hoogseizoen » verwijzen naar de prijs per persoon in een dubbelkamer, respectievelijk van de laagste naar de hoogste. De kortingen in de rubriek « uw voordeel » zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld. 2. Emozioni is niet verantwoordelijk voor kosten die voortvloeien uit vertragingen wegens weersomstandigheden, technisch defect, stakingen, oorlog of uurswijzigingen. 3. De prijzen die telefonisch medegedeeld worden door onze reservatiedienst zijn onderworpen aan wijzigingen. De prijzen van onze geschreven offertes zijn onderworpen aan beschikbaarheid bij reservatie. 4. Dossierskosten van 5 euro per persoon voor reservaties zoinder transport van minder dan 7 nachten (deze kosten hebben geen betrekking op de kosten van de leveranciers die medegedeeld zullen worden op moment van reservatie) met een maximum van 20 euro per dossier. 5. Dossierskosten voor reservatie van evenementen zoals een concert, een opera of een sportevenement zullen bij reservatie medegedeeld worden. 6. De prijzen zijn gebaseerd op de transportkosten en brandstoffen gekend op datum van de publicatie van de brochure (februari 2012) 7. Een voorschot van 30% is verschuldigd bij reservatie (75% indien het een korting « Early booking » betreft) met een minimum van 150 euro per persoon. Het saldo is een maand voor afreis verschuldigd Artikel 2 : Formaliteiten 1. Voor Italië, deel uitmakend van het Schengenbied, kunnen reizigers voorzien van een identiteitsbewijs dat geldig is in Belgie naar Italië reizen zonder specifieke formaliteiten. Reizigers van niet belgische nationaliteit dienen bij het Italiaans Consulaat te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen ; een verblijfsvergunning is geen identiteitsbewijs. Voor reizen van minderjarigen dienen de ouders of anderen kennis te nemen van de vereiste formaliteiten bij hun gemeente. Zij moeten in ieder geval in het bezit zijn van een identiteitsbewijs met foto. 2. Huisdieren moeten in regel zijn met de hygiëne- eisen en vaccinatie. Emozioni aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of problemen vanwege de vervoerder. Artikel 3 : Bagage Gelieve kennis te nemen van het reglement voor wat objecten betreft die niet in de bagage of in de cabine mogen vervoerd worden. Voor elk object buiten standaard formaat gelieve ons te informeren, zelfs indien het binnen het toegelaten gewicht is (bijv fietsen, golfclubs, enz) In geval van verlies of beschadiging moet de reiziger een verklaring bij de betreffende vervoersmaatschappij invullen : zonder dit document is het onmogelijk een compensatie te bekomen. Artikel 4 : Uurroosters De vermelde uurrroosters zijn indicatief. Zij kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan buiten onze wil. Artikel 5 : Annulatie en wijzigingen door de reiziger De reiziger kan op elk ogenblik vragen om zijn reis te annuleren of te wijzigen ; de kosten daaruit voortvloeiend zijn de volgende (te betalen zelfs indien de annulatie te wijten is aan heirkracht of een ongeval). De kosten die de touroperator al heeft gemaakt voor de reservering en die niet terugbetaalbaar zijn (vliegtickets, spektakels, enz.) zijn te betalen en zijn niet opgenomen in de onderstaande vermelde sancties. Wijziging hotel (sancties per persoon) Administratieve wijziging (bijv naamswijziging) 25 Euro Wijziging reservatie tot 8 weken voor aankomst 25 Euro* 55 dagen – 28 dagen 50 Euro* 27dagen– 15 dagen 100 Euro* Vanaf 14 dagen voor vertrek 125 Euro* Annulatie hotel (sancties per persoon) Annulatie reservatie tot 8 weken voor aankomst 50 euro 55 dagen – 28 dagen 30%* 27 dagen – 15 dagen 50%* 14 dagen - 7dagen 75%* Vanaf 6 dagen voor vertrek 100% Andere wijzigingen (sancties per persoon) Wij zullen de kosten aanrekenen die aangerekend worden door de provider plus 25 euro administratieve kosten. *in deze kosten zijn de verschillende tarieven voortvloeiend uit de wijziging niet inbegrepen en voor annulatie zal een minimum van 50 euro per persoon gefactureerd worden. Artikel 6 : Verantwoordelijkheid 1) Emozioni is niet verantwoordelijk voor onvoorziene omstandigheden, zoals nieuwe reglementen of bestellingen, ongevallen, epidemieën, oorlogen, enz, alle gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van de Touroperator inbegrepen en onverwachte toeslagen zowel voor het transport als voor de accomodatie. 2) Deze brochure werd opgesteld volgens de informatie die wij tot 6 maanden voor zijn publicatie verkregen. Indien er wijzigingen mochten zijn met betrekking tot de aangeboden diensten zal Emozioni een Errata opstellen (zie artikel 9) 3) Bouwwerkzaamheden : het is altijd mogelijk dat er in de omgeving van uw hotel werkzaamheden aan de gang zijn om de snelwegen te verbeteren of andere redenen. Emozioni kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 4) Vluchtwijzigingen : eventuele wijzigingen kunnen geschieden, dikwijls onaangekondigd, met als gevolg het verlies van uw correspondentievlucht : Emozioni zal U assisteren in samenspraak met de luchtvaartmaatschappijen, waarvan het reglement toepasselijk zal zijn in dit specifiek geval. Artikel 7: Klachten 1) De lokale vertegenwoordiger, waarvan de gegevens vermeld zijn op de reisdocumenten, moet onmiddellijk door de reiziger geïnformeerd worden indien er een eventueel probleem is. 2) Terugbetaling voor niet geleverde diensten moeten door de provider ter plaatse verzekerd worden. 3) Voor elk geschil, niet opgelost door de geschillencommissie is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd. Artikel 8 : Kleine huisdieren Vliegtuig : het transport van kleine huisdieren (max 5 kg) in cabine is onderworpen aan een aanvraag bij de luchtvaartmaatschappij die kan weigeren vanwege interne aanverwante redenen of veiligheidsregels. Hotels : In bepaalde hotels zijn kleine huisdieren (max 5 kg) toegelaten (vermeld in de beschrijving) ; in ieder geval zijn huisdieren nooit toegelaten in het restaurant of aan het zwembad. Artikel 9 : Errata Bepaalde informatie in deze brochure kan een wijziging ondergaan hebben na publicatie van de brochure maar voorkomend in zijn geldigheidsperiode : Emozioni zal in dit geval aan alle reiskantoren een Errata versturen die ook op zijn website www.emozioni.be zal verschijnen.


Boek een reis met en

win een koelkast* van Smeg! * Model FAB28, geldt alleen voor de basiskleuren. Info en reglement op: nlbe.emozioni.be/ win-een-smeg-koelkast

INDIVIDUELE- EN GROEPSREIZEN YOUR STYLE OF TRAVEL

FAB28RIT1

§ 12130583

Koelkast stijl jaren ’50 met vriesvak Energieklasse A++

SMEG BELGIUM NV Industriezone Puurs 560 Schoonmansveld 12 2870 Puurs Tel. 03 8609696 Fax 03 8860666 www.smeg.be info@smeg.be

01/01/2014 01/01/2015

Profile for EMOZIONI

Emozioni 2014 italia nl  

Vakantie brochure Italia 2014

Emozioni 2014 italia nl  

Vakantie brochure Italia 2014

Advertisement