Page 1

มิรายญิ

สก๊อยสาวพลังจิต | 0 |


มิรายญิ

สก๊อยสาวพลังจิต มิรายญิ เขียน จัดพิมพ์ในรู ปแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์โดย MiRAYEBOOK (facebook.com/mirayebook) พิมพ์ครั?งแรก มกราคม ๒๕๕๔ พิมพ์ครั?งทีC ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พิมพ์ครั?งทีC ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พิมพ์ครั?งทีC ๔ กันยายน ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุ ง) สงวนลิขสิ ทธิบางประการตามสัญญาอนุญาต ครี เอทีฟ คอมมอนส์ ทีC CC BY-NC-ND 3.0 อนุ ญ าตเฉพาะให้ มี ก ารเผยแพร่ ทาง อิ น เตอร์ เ น็ ต โดยแสดงทีC ม า หรื อ ดาวน์ โ หลดเพืC อ อ่ า นเป็ นการ ส่ วนตัวเท่านั?น ห้ามดัดแปลงส่ วนหนึC งส่ วนใดอันเป็ นการละเมิด รวมถึงห้ามตีพิมพ์รูปเล่มเพืCอทําซํ?าสําหรับจําหน่ ายในเชิ งพาณิ ชย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูเ้ ขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

สก๊อยสาวพลังจิต | 1 |


มิรายญิ

อารั มภบทผู้เขียน สก๊ อยสาวพลังจิต เป็ นเพียงเรืC องทีCแต่งขึ?นเท่ านั?น หากจะมี ส่วน เกีC ยวข้องกับบุ คคล สมาคม หรื อเหตุ การณ์ จริ งแต่ ประการใด ก็ นับ ว่ า อัศ จรรย์ยCิง เพราะเดิ ม ที มิ ไ ด้ต? ัง ใจให้ข ้อ งเกีC ย วใด ๆ ทั?ง โดยตรงและโดยอ้อม มิรายญิ

สก๊อยสาวพลังจิต | 2 |


มิรายญิ

1

สองปี ต่อมา...พวกมันสิ บคนก็ออกมาจากสถานพินิจ สัตว์นรกทีC ชอบใช้ชีวิตบนสองล้อ พวกมันพากันเร่ งเครืC องฮึ ม มาเย้ยเธอถึง ถนนเส้นตัดผ่านหน้าบ้าน ตั?งใจแหกปากส่ งเสี ยงเอะอะมะเทิCง คง หวังอยากให้เธอแหวกม่านดูพวกมันจากบนห้องนอนชั?นสอง ซึC งก็ เป็ นดังทีCพวกมันหวัง เธอแหวกม่านออกไม่เยอะ พอให้มีช่องสอด สายตาลอบมองจากต่างลงไป ก็เห็นพวกมันอยูร่ ิ มถนนฝัCงตรงข้าม กําลังแสดงกิริยาตํCาทราม ทั?งกอดรัดฟั ดเหวีCยงกับผูห้ ญิงในกลุ่ ม สู บบุหรีC พ่นควัน ฮึมเครืC องยนต์ดงั ทว่าเธอคงเผลอแง้มม่ านออกเยอะไป พวกมันถึ ง ได้ท ัน สังเกต สะกิดเรี ยกกันอยู่สองสามครั?ง พวกมันก็พากันหันมาทาง ห้องนอนเธอแล้วยกนิ?วกลางให้ จากนั?นพวกมันปรบมือสรวลกัน สนุ ก ราวกับ สะใจเป็ นทีC สุ ด ทีC ไ ด้ม าเย้ย หยัน เธอถึ ง ทีC นีC ทํา เอา ความรู ้สึกทั?งหมดปรีC ข? ึ นมาจุกทีCทรวงอก เธอหายใจไม่ออกและ ลํา ไส้ ก็ ข มวดแน่ น ราวกับ จะเค้น เอาทุ ก อย่ า งข้า งในให้ พ รวด ออกมารวดเดียว สก๊อยสาวพลังจิต | 3 |


มิรายญิ

มือเธอตวัดม่านปิ ดและพร้อมกันได้กรี ดร้องสุ ดเสี ยง แล้ว หลังจากนั?นเธอก็ไม่รู้ตวั อีกเลยว่าเกิดอะไรขึ?น ทุกอย่างมืดไปหมด รู ้แค่ได้ยินเสี ยงพ่อกับแม่แว่วมาจากทีCไกล ๆ รู ้แค่น? าํ เสี ยงของทั?ง สองแสดงถึงความตกใจ แล้วในอีกไม่กีCวนิ าทีต่อมาเธอก็รู้ว่าสมอง มึนตึง หู อ?ือ นัยน์ตามืดบอด มีเพียงจมูกได้กลิCนเหม็นเปรี? ยวจาก เศษอาหารทีCอว้ กเปรอะเต็มตัว กับอีกความรู ้สึกคือเหมือนถูกเขย่า ตัวแรง ๆ แค่น? นั แล้วเธอก็จมลงสู่ ความมืดอันลึกสุ ดห้วง ทุกอย่าง นั?นมืดสนิท แต่เสี ยงฮึมเครืC องยนต์ของพวกมันกลับยิงC ดังชัดเจน... ลืมตาตืC นขึ?นมาอีกครั?ง แสงขาวพร่ าบนเพดานสาดสู่ นัยน์ตา จน ต้องกระพริ บถีCหลายทีเพืCอปรับสายตาให้คุน้ ชิ น ครั?นหันไปเห็น เสาห้อยนํ?าเกลื อ ใกล้กบั หัวเตี ยงมี สายระโยงระยางพาดมาเจาะ ข้อมือถึงได้รู้ว่าตัวเองอยู่โรงพยาบาล เมืCอเธอเบือนหน้ากลับมาก็ เห็นพ่อกับแม่กาํ ลังลุกจากเก้าอี?เดินมายืนข้างเตียง เรี ยกชืCอและถาม เธอว่าเป็ นอะไร เกิดอะไรขึ?น ร้องทําไม อาการดีข? ึนหรื อยัง ได้ยิน เช่ นนั?นแล้วนํ?าตาเธอไหลอาบสองแก้ม เธอทั?งเจ็บใจ ทั?งไม่เข้าใจ ว่าทําไมคนเลวถึ งได้รับการคุ ม้ ครองอย่า งถูกต้อ งตามกฎหมาย หรื อกฎหมายไม่ได้มีไว้ปกป้ องคนดี ในเมืCอเป็ นเช่นนี? เธอจะทําดี ไปทําไม สก๊อยสาวพลังจิต | 4 |


มิรายญิ

2

สองวันต่อมา เธอออกจากโรงพยาบาล ทว่าระยะนี?คล้ายว่าเธอได้ ยินเสี ยงหัวเราะคิกคักแว่วดังอยูต่ ลอด เสี ยงหัวเราะนั?นแหลมสู งแต่ ในทีก็แหบแห้ง หลับตาเมืCอไรก็ได้ยิน มันทําให้เธอนอนไม่หลับ เธอกลัว มันฟังไม่เหมือนเสี ยงคน น่ากลัวจะเป็ นเสี ยงเย้ยหยันทีCดงั มาจากอีกภพภูมิ เธอต้องเปิ ดไฟในห้อง อาศัยความสว่างช่ วยกด ข่มความกลัวไม่ให้ประทุ แต่กลายเป็ นว่าแสงไฟเรืC อหลังผ้าม่านยิงC ทําให้พวกริ ยาํ ทีCจบั กลุ่มอยู่ฝัCงตรงข้ามถนนได้รู้ว่าเธอยังไม่หลับ นอน พวกมันทั?งสิ บยังตามมาราวีเธอ ซิC งสองล้อมาจับกลุ่มฝัC ง ตรงข้า มถนน พวกมัน ต้อ งการเยาะเย้ย เธอ จึ ง ส่ ง เสี ย งโห่ ฮ าปา ประทัด บางครั?งก็ตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคําทีCราวกับเธอเป็ นโสเภณี พวกมันอยากให้เธอได้ยินและต้องการตอกยํ?าให้รู้ว่ากฎหมายไร้ ค่าต่อพวกมันแค่ไหน ไม่ว่าจะคุกหรื อสถานพินิจก็เป็ นดังC มหา วิทยาเลวให้พวกริ ยาํ ตําบอนเช่ นมันได้เข้าไปกินข้าวฟรี จากเงิ น ภาษี ป ระชาชน ซํ?ายัง ได้เ รี ย นรู ้ ส ารพัด สารพัน ศาสตร์ ทีC ช่ ว ย สก๊อยสาวพลังจิต | 5 |


มิรายญิ

เพิCมพูนความสามารถให้สามานย์ยงCิ ๆ ขึ?นไป พวกมันโหวกเหวก จนพ่อกับแม่เธอต้องช่ วยกันโทรหมายเลขฉุ กเฉิ นแจ้งตํารวจ แต่ก็ เปล่ าประโยชน์ เพราะกว่าตํารวจจะมาพวกมันก็แห่ กนั ไปหมด เธอถึ งได้รู้ว่าชี วิตมันไม่ เหมื อนกับหนังไทยทีC ตาํ รวจมาตอนจบ แล้วผูร้ ้ายก็ถูกจับ แต่ชีวิตจริ งมันมีต่อหลังจากผูร้ ้ายถูกจับ คือวันทีC มันพ้นโทษออกมา หลังจากพวกมันตะบึงสองล้อไปพ้นจากถนนหน้าบ้าน เธอก็จมลง สู่ ความเงี ยบ แล้วในความนิC งงันพลันเธอได้ยินเสี ยงหัวเราะแว่ว ก้อง เสี ยงปี ศาจ เสี ยงทีCทาํ ให้เธอหวาดผวาจนต้องคุดคูบ้ นทีCนอน คลุมโปง กอดเข่าตนเองในห้องมืด ตัวสัCนและร้องไห้ เธอไม่รู้ว่า เสี ยงหัวเราะเยาะนั?นเธอทําไม แต่เธอก็กลัวจนสัCนไปถึงขั?วหัวใจ ไม่ รู้ ว่ า เวลาผ่ า นไปนานแค่ ไ หน แต่ ม ั น เนิ บ นาบใน ความรู ้สึก เสี ยงนั?นเริC มแจ่มชัด หัวเราะถีCข? ึน และดังมากขึ?น เธอ พยายามมองหาต้นเสี ยงอยู่หลายครั?ง แต่อย่างไรก็ไม่เจอ คล้ายว่า เสี ยงนั?นมันดังก้องอยู่ในหัวสมอง สุ ดท้ายเมืCอระงับความกลัวไว้ ไม่ไหว เธอจึงกรี ดร้องสุ ด...แต่ไม่มีเสี ยง มันดังเพียง อึ?ก! ในลําคอ แล้วก็ขาดห้วงไปเหมื อนเส้นเสี ยงขาด พลันนั?นความมื ดภายใน ห้องเกิดเข้มข้นขึ?น ประหนึCงนํ?าทะเลสี ดาํ ทะลักท่วมห้อง ดึงเธอให้ จมสู่ กน้ บึ?งอันดํามืดทีCกลืนกินจนเธอหายใจไม่ออก แม้ทีแรกเธอ สก๊อยสาวพลังจิต | 6 |


มิรายญิ

คิ ด เพี ย งหายใจไม่ อ อกก็ดี เธอจะได้ต าย ๆ ไปให้พ ้น จากโลก โสโครกทีCมีแต่คนโสมม ทว่าท้ายทีCสุดความหวาดกลัวทีCยCิงใหญ่ ทีCสุดก็ปลาบเข้าหา ความกลัวตาย มันแล่นปรีC ในจิตใจ ทําให้เธอ ต้อ งฝื นหายใจให้ไ ด้ ทางจมู ก ไม่ ก็ต ้องทางปาก พยายามสู ด หา อากาศเข้า ปอด ทว่ า รอบตัว เหมื อ นเป็ นสุ ญ ญากาศ หรื อ นีC คื อ สัญญาณว่าเธอจะต้องตาย ไม่เอาแล้ว...เธอคิด เธอกลัว เธอยังไม่อยากตาย และท่ามกลางความหวาดหวันC ถึ งขีดสุ ดนั?นเอง จู่ ๆ ความมืดใน ห้องเกิดบิดตัวหมุนวน บรรยากาศวูบไหวคล้ายมีม่านนํ?าปกคลุม ทีCสุดแล้วก็มีอากาศไหลเวียน ตามติดด้วยเสี ยงหัวเราะกังวาน เสี ยง นั?นเล็กแหลมประหนึCงนกแก้วชัวC ร้ายทีCจงใจเปิ ดเผยถึงความมีเล่ห์ กระเท่ห์ และมันพูดกับเธอ “ความชัวC ร้ายจะมอบพลังให้ ฉันให้พลังจิตกล้าแกร่ งและ ชัวC ร้ายกับเธอได้ อยากได้มนั ไหม?” แต่ ส่ายสายตามองหาต้นเสี ยงเท่ าไรก็ไม่ เห็ นใครอืC น ใน ห้องมีเธอเพียงลําพัง และราวกับปากเพยิบไปเอง เธอได้โต้ตอบ กับมัน “ถ้ามีความชัวC แล้วฆ่าคนได้ ฉันก็อยากได้มนั ไว้!” “เธออยากทําอย่างนั?น แน่นะ?” “แน่สิ! ฉันอยากได้ความชัวC เอาไว้พิพากษาความชัวC !” “งั?นเธออาจได้ตามทีCขอ เพียงแต่...มีขอ้ แลกเปลีCยน" สก๊อยสาวพลังจิต | 7 |


มิรายญิ

“แลกเปลีCยน...กับอะไร?” “ความดีท? งั หมดในชีวติ เอาให้ฉนั ...ถ้าเธอยอม” “แต่แกคือความชัวC ร้าย จะเอาความดีไปทําไม?” เธอแย้งมัน แต่มนั ยังไม่ตอบทันที เอาแต่ส่งเสี ยงหัวเราะ เล็กแหลม ทีCแท้เสี ยงหัวเราะทีCดงั ก้องในหัวหลายวันมานี? ก็คือเสี ยง ของมัน และมันหัวเราะจนพอใจก่อนถึงตอบเธอ “ก็กินไงล่ะ! ความดีคือสุ ดยอดอาหารโอชะ” “งั?นก็เอาสิ ! ฉันให้” เธอยินดีแลกเปลีCยน “ความดีทีCไม่เคยช่วยอะไรฉันได้แบบ นี?! อยากกินก็กินไป กินให้หมดเลยยิงC ดี!” พักเดียวมันก็ส่งเสี ยงจ๊อบแจ๊บให้ได้ยนิ จากนั?นมันพูด “เธอได้แล้วในสิC งทีCตอ้ งการ และขอให้เธอโชคดี ฮิ ๆ” มันทิ?งเสี ยงหัวเราะไว้เบา ๆ พลันบรรยากาศทีCราวกับเป็ น มิติแปลกประหลาดในห้องได้สลาย ทุกอย่างกลับมาเป็ นปกติ ข้าว ของเครืC องใช้และไฟยังสว่างเหมือนเดิมไม่ผิดเพี?ยน คงมีเพียงสิC ง หนึC งทีC ต่ า งไปจากเดิ ม คื อ เธอรู ้ สึ กว่ า ตัว เองตกอยู่ ใ นอํา นาจ บางอย่าง และเธอแน่ใจว่ามันชัวC ร้ายพอให้เธอตัดสิ นใจได้กระทํา การใด ๆ ได้อย่างสาแก่ใจ จนเธอถึงกับเผลอหัวเราะออกมาด้วย นํ?าเสี ยงเล็กแหลมเดียวกับเจ้าปี ศาจตนนั?น มันถึงเวลาแล้ว ทีCเธอจะ เอาคืน สก๊อยสาวพลังจิต | 8 |


มิรายญิ

3

ในคืนต่อมา พวกมันก็ยงั แห่ กนั มาอีก ยิCงวันนี? พ่อกับแม่เธอไม่อยู่ ต้องไปธุระบ้านญาติ หากเป็ นเธอในยามปกติกค็ งต้องผวาพวกมัน จนแทบประสาทเสี ย กลัวพวกมันจะรู ้ว่าไม่มีใครอยู่บา้ นแล้วพา กันบุกเข้ามาฉุดกระชากเธอไปทําเหมือนเมืCอสองปี ก่อน แต่ตอนนี? ความกลัวเช่นว่านั?นมันไม่มีอีกแล้ว ไม่มีแม้แต่เสี? ยว เธอกล้าเดินลงจากห้องนอน เปิ ดประตูบา้ นออกไปประจัน กับพวกมัน สัตว์นรกสิ บชีวิตทีCชอบใช้ชีวิตบนสองล้อ พอเห็นเธอ เดิ นพ้นประตูบา้ นออกมายืนริ มถนน พวกมันก็กู่ร้องสะใจกันยก ใหญ่ จิกหัวด่าว่าเธอเป็ นอีต่าง ๆ นานา ยิงC สายตาของพวก สบแล้ว เธอรู ้ทนั ทีว่ามองเธอตํCายิCงกว่าโสเภณี เพราะอย่างน้อย ๆ คุณเธอ เหล่านั?นก็ยงั ทําเพืCอแลกกับเงิน แต่นีCเธอไม่ใช่ ขอเพียงพวกมันเข้า มาใช้กาํ ลังลงมือ ก็สามารถหาความสุ ขจากเธอได้ฟรี ๆ กระนั?นพวกมันก็ยงั ดูเชิงอยูฝ่ ัCงตรงข้าม มีถนนสองช่องทาง คันC กางไว้ พวกมันคงคิดอยูว่ ่าอีผหู ้ ญิงคนนี?กล้าดียงั ไงถึงได้ลงจาก บ้า นมาเผชิ ญ หน้า ด้ว ยตัว คนเดี ย ว พวกมัน เหลี ย วซ้ า ยแลขวา สก๊อยสาวพลังจิต | 9 |


มิรายญิ

เหมือนดูให้แน่ใจว่าเธอมาคนเดียวจริ งหรื อไม่ แต่เธอกลับเป็ นฝ่ าย ปรีC เข้าหาเอง เดินข้ามถนนไปอีกฟาก ตรงไปหาหนึCงในพวกมันทีC จําได้ว่าเป็ นหัวโจก หน้าตามันยังเลวได้เหมือนก่อนพ้นโทษจาก สถานพินิจไม่มีผิด ดิC งไปหามันแล้วเธอกระโดดขึ?นคร่ อม ซ้อน ท้ายมัน “ไปสิ ...” เธอพูดเพียงสั?น ๆ แต่ พวกมันตี ความกันไปยก ใหญ่ ยิงC ท่าทีตอนคุยกัน ดูแล้วเหมือนปลาไหลริ กรี? จะได้น? าํ “อีนีCสวยแล้วยังใจถึงอีกว่ะลูกพีC” หัวโจกได้ยนิ ทีCลูกน้องพูดก็เลิกคิ?วให้ก่อนจะหันมาถามเธอ “ติดใจอยากไปกับพวกกูอีกล่ะสิ อี...” มันเรี ยกจิกหัวเธอ แต่เธอก็ไม่พูดอะไรมาก ทําแค่พยักหน้า เบา ๆ ขาน “อืม” ในลําคอ “ห่า! แล้วทีตอนนั?นทําสะดีดสะดิ?งนะมึง” จากนั?นพวกมันก็เฮสรวล เอ็ดตะโรนัดแนะกันต่าง ๆ นานา ซึCงเธอพอจะจับความได้วา่ อีกเดีnยวพวกมันจะนัดกันไปแข่ง พวกมันออกรถตะบึงพาเธอมาถึงจุดนัดหมายทีCชานเมืองอันเป็ น สถานทีCทีCมีถนนกว้างขวางให้ใช้ต่างสนามแข่งขัน ไม่นานสัตว์นรกอีกแก๊งก็มาสมทบ พวกมันมีกนั สิ บห้าคน ยังไม่นบั รวมผูห้ ญิงอีกสามคนทีCพาซ้อนมาด้วย แล้วพอพวกทีCมา ใหม่ เห็ นเธอเข้า ก็พากันจ้องเธอตาไม่กระพริ บ โดยเฉพาะกลุ่ ม สก๊อยสาวพลังจิต | 10 |


มิรายญิ

ผูช้ ายทีCเห็นสายตาก็รู้ว่ามองอย่างโลมเลีย ส่ วนผูห้ ญิงอีกสามคน ปราดสายตามองเหยียดเธอตั?งแต่หวั จรดเท้า จากนั?นก็มีคนตะโกน “เฮ้ย เด็กใหม่แก๊งมึงเหรอวะ?” หัวโจกฝัCงเธอฟังแล้วถึงกับยักคิ?วให้ “ก็อีนีCแหละ ทีCแม่งส่ งกูไปเรี ยนต่อสถานพินิจ” “เอ้า! เหี?ยกเอ๊ย แล้วแบบนี?ไม่มีปัญหาเหรอวะ อย่าหาคุกมา ให้กนู ะเว้ย” “ถ้ามีปัญหากูคงไม่พามาด้วยหรอก มึงจะแข่งหรื อไม่แข่ง ชนะก็เอาอีนีCไป แต่ถา้ มึงแพ้กเ็ อาอีสามตัวนันC มา” “ไอ้ห่าสามแลกหนึCง นีCมึงเอาเปรี ยบกูไปรึ เปล่า” “งั?น มึ ง แหกตาแล้วยังไม่ เ ห็ นเหรอว่าอี ส ามตัว นั?น มัน ได้ ครึC งนึงของอีนีCรึเปล่า หอกเอ๊ย!” พวกมัน หัน มามองเป็ นการใหญ่ เธอรู ้ สึ ก ได้ใ นทัน ที ว่ า สายตาพวกนั?นมันพยายามจะมองให้ทะลุเสื? อยืดกับกางเกงขาสั?นทีC สวมใส่ ตั?งใจจ้องจนแทบจะจินตนาการได้ถึงทุกสัดส่ วน “หุ่นสุ ดติง! ถ้าไม่เอากูเสี ยดายแย่!” มันตอบ การแข่งจึงเริC มขึ?น พวกมันตกลงแข่งกันห้ารอบ ตัดสิ นแพ้ ชนะกันด้วยจํานวนสามในห้า ณ ถนนชานเมืองเส้นนี? ทีCมีความ พิเศษคือ เป็ นถนนสายเก่ าไม่ผ่านย่านชุ มชนและเปลีC ยว จึ งไม่ มี ใครอยากขับ ผ่า นนัก ส่ ว นใหญ่ จ ะเลีC ย งไปใช้ส ายใหม่ ทีC ต ัด เข้า สก๊อยสาวพลังจิต | 11 |


มิรายญิ

ชุมชนโดยตรง ทําให้ยงCิ ดึก ถนนเส้นนี?กย็ งิC โล่ง เหมาะจะใช้ในการ ประชันขันแข่ง และบิดกันให้ฮึมสนันC จนเมืCอจบการแข่งขัน หัวโจกฝัCงเธอก็เป็ นฝ่ ายชนะ พวกมัน ได้ผูห้ ญิงมาอีกสามคน รวมเธอด้วยเป็ นสีC จากนั?นจึงพากันไปทีC บ้านพักของพวกมัน แต่ยงั ก่อน ยังไม่ลงมือกับพวกมันตอนนี?หรอก...เธอคิด

สก๊อยสาวพลังจิต | 12 |


มิรายญิ

4

หลายคืนแล้ว ทีCกลายเป็ นว่าเธอต้องพยายามหาวิธีเล็ดลอดสายตา พ่ อ แม่ เพืC อ ตามไปซ้อ นท้า ยพวกมัน ต้อ งแอบย่อ งเงี ย บลงจาก ห้องนอน ไขกุญแจบ้านอย่างเบามื อไม่ ให้มีเสี ยงผิดปกติ แล้วก็ ต้องกลับมาก่อนรุ่ งสาง ก่อนพ่อกับแม่จะตืCน แต่คืนนี?เธอมาก่อนพวกมัน เพราะเธอรู ้มาว่าพวกแก๊งทีCเคย แพ้วนั ก่อนจะมาขอท้าคืนเพืCอกูห้ น้า เธอรู ้ มันไม่ใช่ ศกั ดิศรี บา้ บอ อย่างทีCอวดอ้างอะไร เพราะอันทีCจริ งพวกมันก็แค่อยากได้เธอ และ เธอมาถึงเป็ นคนแรกตามคาด เดินสํารวจรอบบริ เวณ กะเกณฑ์เอา ว่าพวกมันน่าจะเริC มแข่งกันจากจุดไหนมาถึงจุดไหน เธอมันC ใจว่า วันนี?เธอพร้อมแล้วจะกระทํากับพวกมัน โดยเฉพาะการแข่งในคืน นี?เป็ นไปอย่างเอิกเกริ ก เป็ นการแข่งทางตรงและถนนก็กว้างพอให้ แข่งพร้อมกันทีมละสามคน ฝ่ ายมาท้านั?นใจร้อน จึงคิดขอตัดสิ น กัน ในการแข็ง ขัน นัด เดี ย ว กติ ก าคื อ ลงสนามฝ่ ายละสาม แข่ ง ทางตรง ขอแค่ฝ่ายไหนสักคนได้เข้าเส้นชัยก่อนก็ถือว่าชนะยกทีม เธอรอวินาทีทีCการแข่งขันจะเริC มอย่างใจจดใจจ่อ สัตว์นรกหกตัว สก๊อยสาวพลังจิต | 13 |


มิรายญิ

เรี ยงหน้ากระดานบนสองล้อ หัวโจกของพวกมันอยูช่ ิดกันสองคัน กลาง ส่ วนทีCเหลือนั?นอยู่ถดั ออกมาซ้ายและขวาตามลําดับ คนให้ สัญญาณยืนริ มถนนห่ างไม่มาก ชู ปืนเหนี ยวไกลันC ปั ง! เสี ยงนั?น เป็ นสัญญาณให้พวกมันบิดจนมิด เร่ งเครืC องพาสองล้อทะยานออก ชนิ ดเอาเป็ นเอาตาย เธอจ้องมองพวกมันทุกคน จ้องมองอย่างไม่ วางตา แล้วชัCวอึดใจ หัวของพวกมันก็หลุดกระเด็น คอกับลําตัว ขาดจากกัน เลือดกระเซ็น สองล้อพุ่งไถล พลิกควําC กระจัดกระจาย ในขณะทีC คนอืC น ๆ ซึC งไม่ ได้ร่วมแข่ งด้ว ยกํา ลัง ตกใจกับ ภาพทีC เ กิ ด ขึ? น ก็ ค งมี แ ต่ เ ธอทีC หั ว เราะร่ าออกมาอย่ า งสาแก่ ใ จ หัวเราะด้วยเสี ยงแหลมอย่างเสี ยงปี ศาจ ในทีCสุดเธอก็ได้ใช้พลังอัน ชัวC ร้ายทีCรอมานาน พวกสารเลว...เธอคิ ด เพราะพวกมัน ปล่ อ ยให้เ ธอต้อ ง เสี ยเวลาไปหลายวัน เปลืองตัวไปหลายคืน แต่เธอก็ได้เอาคืนอย่าง สาสม พวกมันตะลีตะลานกัน หนีกนั กระเจิดเจิงอย่างผึ?งแตกรัง ในทีCสุดความชัวC ก็ถูกพิพากษาด้วยความชัวC ตามทีCเธอหมาย มันC ได้เห็นหัวสัตว์นรกกลิCงกะโค่โล่กบั พื?นแล้วเธอถึงกับระเบิด เสี ยงหัวเราะ แต่มนั ฟั งคล้ายเสี ยงกรี ดร้องเสี ยมากกว่า เธอเดินไป เตะหัวพวกมัน กระโดดยําC ไปบนกองเลือดของพวกมัน... อย่างสาแก่สะใจ สก๊อยสาวพลังจิต | 14 |


มิรายญิ

5

รุ่ งขึ?น...โทรทัศน์ฉายให้เห็นภาพผูป้ ระกาศข่าวสวมชุดสู ทภูมิฐาน สี หน้าเคร่ งเครี ยดกับเนื?อข่าวทีCกาํ ลังเอ่ยถึง “ต้องเรี ยกว่าสะเทือนขวัญกันทีเดียวครับ คืนวานนี?มีมือมืด แอบเอาเส้นลวดไปขึงไว้ระหว่างเสาไฟฟ้ าบนถนนย่านชานเมือง เหตุ ก ารณ์ น? ี ทํา ให้ มี เ ยาวชนนั ก ซิC ง หรื อ ทีC เ รี ย กกัน ว่ า เด็ ก แว้น เสี ยชี วิตด้วยกันถึงหกศพ แล้วทีCน่าตกใจก็คือตํารวจพบว่าทั?งหมด เป็ นฝี มือของเด็กผูห้ ญิงวัยรุ่ นอายุเพิCงย่างสิ บเจ็ด กฎหมายเยาวชน จึงมีผลคุม้ ครอง ไม่ว่าเธอจะมีอาการทางจิตตามทีCผเู ้ ป็ นพ่อกับแม่ ได้กล่าวอ้างไว้หรื อไม่กต็ าม...”

สก๊อยสาวพลังจิต | 15 |


มิรายญิ

-Psycho ZapGirl-

สก๊อยสาวพลังจิต | 16 |


มิรายญิ

สก๊อยสาวพลังจิต | 17 |

สก๊อยสาวพลังจิต  

Psycho ZapGirl