Page 1


,%NN)N#%$#)N

4L

2M"#I#J-NH 6-'-?%N)

CM)#)N#-IH >) F%*) !)H ,M)#)NA #-IH ;))N MNHE)JK F-N @%I#) F-N C)J#)"/ F)JA ,%N*H &)H ,MF)NIH) )N MN*)JIH) -KK-JH)!)NH5 <)JI+&*MJ()JB :9# E%" ,M)#)N M! !) &))N1 ?M F))" !M')"%$#5 D"I G%H')A F)J #J%$' %# )J )NMJ! F))" ,%NN)N1 *GI *%) "-**)J #M!H 'M)* F-N K-I5.

7-!K :0)"( &-* %# E--JI+&%$NA "%$# !--J OON "-!K MKA ')&-N')N1 )N *-H %I NMG &)H ")G#) F-N I-!)NA E)J#)N !)H ))N ,%NA N)N&G%I-J+&%H)+HB *%) ?%)H !)H))N *-H *J%) IHG#I ,)H)J E)J#)N %N ?M.N 'JMH) JG%!H)5. >) "-!K)N ?%$N F-N *) =%NI) MNHE)JK)J 3)KKM 8M&M5


) #$'50(5> )23-

Ze woonden beneden, tot de bovenbuurvrouw wegging. Nu eten ze boven, slapen ze beneden en vullen ze de rest van de ruimte met boeken. Dit is het dubbele appartement van Chris Herschdorfer, Elvira Wilthagen en hun Spaanse zwerfhond Bleecker. fotoâ&#x20AC;&#x2122;s ;%7 /; ! :9 % *< 7 =% styling en productie !8 8+ ,% 7 "% 7. * <= tekst 8% 1=6. 46 9

'""& %$)"&# %*!"& (""!

&3


6F

,%TT)T#%$#)T

2S"#P#Q-TO :-'-E%T)

;-**)Q D) M)QQ%$*,-Q) "-**)Q ,%$ *) ,S)#)T#-PO %P ')H !--#O *SSQ P!%* 5-N" M-T A)QL)T7 D) ")Q)T #N%RPOS)" M-T KQO%(SQO ?STOL)QR M-T 5%)QQ) 5-N"%T/ "%$#O T%)NL1 !--Q #S!O M-T C"M%Q-.P !S)H *)Q1 >*--Q %P E) -"O%$* &))" EN%T%' SR ')L))PO1 M-T*--Q7.

8-ONNQPO))T D) ,SM)TPO) E%O#-!)Q &))(O ))T T-ONNQPO)T)T -+&O)QL-T* ')#Q)')T7 >=T *) O%$* M-T *) M)QH ,SNL%T' '%T')T L) )O)T ,%$ 3SW-1 ))T Q)PH O-NQ-TO %T K!PO)Q*-! L--Q E) RQ)+%)P ES.T !NNQO$) &-**)T7 0) E%$T )Q ')"%$# -+&O)Q--T ')'--T7. J-T# >D) 3R"%O. #S!O M-T LSSTL%T#)" KTTS7

4S*) #-PO >C)T QS*) MSSQQ--*H #-PO9 "$ %!#7 J%$ &)O ))QPO) MSSQPO)" M-T BQ-T# O)Q @SQPO "))# *%) #")NQ !) &)")!--" T%#P1 !--Q &)O 'Q-RR%') %PI &)O L)Q#O L)"7 8S' ES.T MSSQ*))" M-T ))T -Q+&%H O)+O7. K+&O)Q *) QS*) *)NQ ,)M%T*O E%+& ))T MSSQQ--*QN%!O)1 *--QH T--PO E%$T *) #S)"#-PO )T *) SM)T %T'),SNL*7

<)N#)T,"S# >0) L%"*)T 'Q--' ))T &SNO)T #)N#)T !)O ))T PO-")T ,"-*7 D-T#E%$ *) QN%!O) R-PP)T )Q OL)) V%T#) ,"S##)T %T1 RQ)H +%)P )M)T "-T' -"P &)O OQ-R'-O7 CQ,SM)T &-T'O ))T "-!R )T ))T -(EN%'H #-R %T UUT M-T C"%+-7. D) #)N#)T #S!O M-T BQ)* GSTPO-T N%O KPP)T*)"(O7


/ $&-:5.:F /692

3>>: 7!5F8

,2

@.87D& #F7 EF8=&?%C.87D& F8 3.? AFD? ":>>73.)&: "&1&&87' .B 8F?)8 AFD? 875)&?7&?C.A&: 3&:% !5F87 !&7 >3&:.B A&& ?..: 7>&< #& &&7C.A&:% 87>&B&? 0FD? 3.? )& 3B>>F&?A.:C7 F? (:58% 8&B< ;>F7 A&7 0&8 7&"&% BFDC F? &&? 4505CF *B7> "&=:>=7 &? ?..: *A% 87&:).A 3&:3>&:)<+

Lamp :,L&",!I (--. "! D,L ;H,?I,LFG/ . -6(5 %21"+,$#)-++20,.

Mand 7,L* D,L I,"!%KEF $L *) DKH! D,L ))L F,G5 <,$H 0H,*) 2$)F :)$L =)#5 . --(5 !+,*0,.

A

ls er vrienden langskomen, beginnen Chris Herschdorfer (49) en Elvira Wilthagen (45) in appartement 1 met een borrel. Daarna lopen ze de trap op naar de ruime keuken en de grote tafel van appartement 2. Sinds ze vier jaar geleden het huis van de bovenbuurvrouw erbij kochten, beschikken ze over 180 vierkante meter bij het centrum van Amsterdam. ‘Een luxe, want ieder heeft z’n eigen plek zonder dat het hokkerig voelt.’ Om van de twee appartementen één woning te maken moest er flink worden verbouwd. Twee keukens, twee badkamers en twee hallen voelde toch wat overdreven. (Drie wc’s vonden ze overigens wel handig). De verbouwing gebeurde onder leiding van Frank ter Horst, de enige binnenhuisarchitect die alvast wat schetsen wilde maken zonder er gelijk geld voor te vragen. De belangrijkste voorwaarde: ruimte voor de boeken van Herschdorfer (uitgever, ‘Ik hou enorm van

4&## 3#*3#0,+&## ')$3)" 1#., #0 +&## !)22#0 (/#2$# +/%! &)+ /(#." $.#(#0

alles wat met lezen, schrijven en tekst te maken heeft.’) en de spullen van Wilthagen (marketeer gespecialiseerd in hotelconcepten). Een van de eerste dingen die Ter Horst daarom deed, was een grote open ruimte creëren met daarin een op maat gemaakte boekenkast die de twee appartementen verbindt en opbergplek creëert. Herschdorfer: ‘Na de aankoop van het bovenste appartement was ons huis veranderd, niet alleen qua maat maar ook qua gevoel. Toch hebben we geen nieuw interieur gekocht, maar vooral de oude spullen herverdeeld. We kopen niet zo vaak nieuwe meubels, houden meer van oudere stukken.’ Het Gispen-kastje stond bijvoorbeeld bij de grootvader van Herschdorfer op kantoor, de antieke houten kast is lang geleden met Wilthagen uit Brussel meeverhuisd. En soms is het ook niet erg om iets dubbel te bezitten, bleek. Twee zithoeken kunnen handig zijn, en twee balkons zorgen voor extra licht én geluid in huis: ‘Als het stil is, hoor je de apen van Artis schreeuwen.’

Schuifdeur 1KK* G+%E$'*)EHI,,H #*& ,*+)21 D,L 98=C/ >JJ A >3B +!/ . -((5 2/#&0,.

Kast 0--%$ /-'@GF)""$L&#,GF D,L :,?/ . 4J-5 !)+"#,!+',(&2,0,.


+/

-G@@&@DGFD&@

1?BD8D:.@7 >.".0G@& 1G(& C)B8 F& ?= (& B??=-:6" 87..7' 4?&B F& F& !&&B $"!#< EGF G8 4.@ GF0&:' &@ &: D.@ @G&78 7688&@(??: 4.BB&@< E&7 G8 .BB&&@ &&@ ,:GA& ?A (& -.B687:.(& .$ 7& 87?J&@<*

5,!?AA&B87?&B CE&7 4&&:7G" F..: ?6(& 8,!?AA&B87?&B7F& !&GD 4.@ AGF@ 7.@7& "&D:&% "&@ (G& G@ >.B&G8GK 2??@(&<*

3.=GF7 C#G7 DB&6:G"& 9&:0G8,!& 7.=GF7 -G&(7 ,?@7:.87 ..@ (& 4&B& ..:(&7G@7&@ G@ !&7 !6G8< E&7 -:&@"7 (& 0G7!?&D &,!7 -GF &B% D..:< ;A(.7 !&7 &&@ ":?7& ?=&@ :6GA7& G8' 2GB F& 7?,! &&@ D@688& !?&D A.D&@<*


76

7 $,SL,O% FQ.6

BRO)%$S(S @D(E( 'RO)%$S(S &(+ %# %S <RRN)O(*&M '(#R*&M9 CO E%MM(S +",,)$(N RP9 D,M K%S) %# 'O,PP%'1 J,SM ,"N $( )RRO )( O,!(S S,,O )( ML%S #%$#M1 E%( $( ((ONM )( 'RO)%$S(S !(M )( +",,)H $(N (ORP1 (S ),S P,N )( (*&M( +",,)$(N9 A((" N%!P("1 NMO,# (S S(LH MO,,"9 D,M P,NM +%$ !%$9-

8O%'%S((" MO,P$( @A(M MO,P$( S,,O )( "RH '((O#,!(O %N &(M (S%'( RO%'%S("( ("(!(SM ),M %N RK(O'(+"(K(S K,S )( +R(O)(O%$9 2OR('(O "(%))( &(M S,,O )( RPH #,!(O K,S &(M &L%N9-

Kunstenares Marijke Veen (45) woont in een robuuste verbouwde boerderij in Loosdrecht. ‘Weet je, het is net als met een vent. Je wordt er verliefd op.’ foto’s >I: 4> C =< I/? : BI productie C ;; 0 2I: DI : 3/? B tekst G8 5? ::C 2I: D C5 2C< D C :

-)*"* 0* 0.!#)"!+%%(! $%&!'&0/,


4(

-%KK*K#%$#*K

2J"#G#H.KF 7.'.@%K*

8**! <0* #J@*K E%F IH.#F%A G,&* JD*HC*'%K'*K DJJH **K "*!*K G,&JEC6 =*F %G **K K.A FEEH"%$# !.F*H%.." +.F .+*!F1 C..H+JJH +* C.H!F*JI-H*K'GF &**" 'HJJF %G6/

5IC.H!I"*# <B"G %# *,&F C.H! C%" CJH+*K1 '. %# %K +* #.A ,&*" @%FF*K6 =*F %G '**K ,J!)JHF.-*"* @%FI"..FG1 !..H **K 'J*+* JIA C.H!I"*#6/

3JA+J"%$GF <;# -*K '**K #J#1 !..H GF. C*" D..# %K +* #*EA #*K6 ;# &*- D**" IHJM$F D.K &*F JKFC*HI D.K +* .H,&%F*,F6 :* &J*)F K.EA C*"%$#G F* "JI*K J! JD*H." -%$ F* #EKK*K6 B""*G %G -%KK*K **K GF.I -*H*%#-..H6 ;+*.."6 <5I &*F G,&JJ"-JH+ G,&H%$) %# +%K'*K JI ."G %# '**K I.I%*HF$* #.K D%K+*K1 @J."G F*"*)JJKA KE!!*HG J) +%K'*K +%* %# !J*F #JI*K6 =*F %G *,&F **K FJA+J"%$GF$*6/

9"*EH <?* .H,&%F*,F C%"+* D**" D*HG,&%""*K+* #"*EH*K6 >"# I.K**" !J*GF **K .K+*H* F%KF #H%$'*K1 !..H +.F DJK+*K C%$ F* +HE#6 3J*K &*--*K C* G.!*K !*F &*! '*#JA @*K DJJH .""*H"*% D*HA G,&%""*K+* !.F*H%."*K6 0* #J@*K *H C*" DJJH LLK #.GF+*EH **K *,&F* #"*EH F* '*D*K6 ?.F %G +*@* '*CJH+*K6/


6 $-JC-F% >H/5

BIIF D&C%E

@-J+:<%D %E ))J -JD%)# #-ED$) C%D 9D-"%M7 ;)J BF%)J*%J B-J !%$J !I)*)F &-* ))J -JD%)#A%J#)"7 0) '%J')J ')F)')"* !)D =.J DA))MJ IG G-* I! EGC"")D$)E D) =I)#)J7 4I)J #A-!)J =) *%D !)C,)" D)')J %J 9D-"%M2 )J E+&IJ#)J *-D --J !%$7 1) JI)!)J &)D :*) ,-J+-.7 <-D #"%J#D A)" 9D-"%--JE7 3FI)')F A)F* &)D %J ,I)F*)F%$)J ')? ,FC%#D I! FC%!D) D) ,)? EG-F)J7 8) #CJD )F ))J ,"-* IG ")'')J )J *-J &), $) ))J D-()"7.

66

Openhaardhout 9M+P&//L,&OHIEI/K G/P /"H!%P%H! +P "++L G/P </C+ %PI: ?(; F 7J F 7( -!03 2 D1*: fonq.nl

Bijzettafeltje 4/! 4/! .%$C+II/)+"I$+ G/P 6O"K 6OII+P3 8N F 7D -!3 2 D;D38N: bijzondermooi.nl

‘D

it huis kan tegen een stootje. Het is robuust en krachtig. Allemaal dingen die ik ook wil zijn.’ En daarom besloot kunstenares Marijke Veen (45) deze oude boerderij in Loosdrecht te kopen. Ze woont er nu zes jaar, samen met man, consultant Hans Brouwer (46), en dochter Lotje (3). ‘Weet je, het is net als met een vent. Je wordt er verliefd op. En als je dat moet omschrijven, ja, hoe doe je dat? Ik ben verliefd geworden op een stoer huis. Er is toch niets mooiers?’ Helaas was haar droomhuis niet meer in goede staat. Daarom werd de boerderij bijna in haar geheel afgebroken. Omdat het een monument was, bleven de muren overeind staan. Marijke: ‘Zelfs het dak was eraf! De spanten waren nog wel zichtbaar, maar toen bleek dat die ook niet meer goed waren, dacht ik: jeetje, wat heb ik gekocht?’

765 %:/ !.:0 !$( 9$ ,$:5:" 31:-)'*2 +)5)# %:$ (1." 8:98 9$ 1$'!/ :5 %$ 3)55$5 43 !$/ #415.:0&

De kunstenares gaf vervolgens architect Victor van Velzen opdracht van de oude woonboerderij een ‘open’ en ‘transparant’ huis te maken. En zo geschiedde. Die verbouwing duurde anderhalf jaar. Het huis heeft nu twee vides, een glazen dak en een loopbrug die de vides met elkaar verbindt. ‘Je moet goed met elkaar kunnen opschieten, want in dit huis heb je weinig privacy. Vanaf die brug kijk je recht in de pannen op het fornuis.’ Haar woonstijl? ‘Ik doe maar wat. Alles wat er in staat, vind ik leuk. Het is een combinatie van nieuwe dingen met familiestukken.’ Daarmee refereert ze ook aan het huis: de buitenkant is nog oud, de binnenkant helemaal nieuw. Ook heeft ze een zwak voor geblazen glas en ambachtelijke meubels. ‘Oude ambachten typeren mijn visie op vormgeving: what you see, is what you get.’

Krijtbord AOIOK-&%",+L%$ =L%$I.OL, G/P 5/!OP AL/P#)OLI3 2 7*8: flinders.nl

Kruk >P,HKIL%S"+ #LH# G/P KI+%'+L.H%C+P !+I ++P C%II%P' G/P -O'P/- "++L: @OHK+ BO-IOL ?(N F 8N F 8N -!03 2 (**: detafelvan10.nl


1<@B6B7->5 ;-"-/D>&

*.

waar eten wat kopen

smaak

wat dragen wat doen

E-?D@D&:<757&5 A8: (& ,&"->& "7<>( 3-> (D5 "&% ,<42 !&&$5 &&> 5DC(C& &&> $<5<654% (D< "&/&5&>9 #--7 !&,,&> 2& (D5 <3&7% 5!&%5<:%$-?D@D&% :<757&5 @-5&> ?-B&>9 =&4B&7 (-> &&> 65->(--7($-?D% @D&$<5<' /< &&> ?&5 &&> ,@-42& @4+!5 ?&5 6+!-:&>2<@B&> <: (& -+!5&7"7<>(9)

#&47&> A#& B@&D>& (&47 &> (& <>"&6+!447(& B</DC>&> /DC> ><" 3-> (& 3<7D"& ,&% 2<>&79 0& !&,,&> (D5 (&5-D@ @-5&> /D5% 5&> -@6 !&7D>>&7D>"9)


I9 !)% IU/8

98

?-!T)W CG)H) "-!T)W &%W')W )S -" OVVS*-Q N%$ &%)S #N-!)W NVW)W; G) OVS%') )%')W--S &))(Q H) ,%$ ))W P%QK *S-')S ')#V+&Q; D%$ &))(Q VV# *) VP*) 'S-W%)QO"V)S3 N--S R+&)PS)W %W H-Q)W3 O)SO-W')W *VVS Q)K ')"R; 5V)W N%$ &)Q #V+&Q)W3 &),,)W N) *) !PS)W ')RQPP#Q )W *) Q)')"R ')R+&%"K *)S*;.

J&%W)R) O-H)W CD%)S #V! $) &)Q ')K ,VPN ,%WW)W; G) J&%W)R) O-H)W &),K ,)W %W !%$W VP*)S"%$# &P%R VT *) O)WRQ)SK ,-W# ')RQ--W; BS)W) #S))' H) ))W T--S $--S ')")*)W O-W &--S HPR; 5$-3 N--S H)Q $) *%) *-W W))S= 2) &),,)W H) C)O)W. %W *) W%R ')H)Q; BWQPRR)W H%$W N) -"N))S *S%) $--S O)S*)S;.

EINDELIJK THUIS L%WW)W#%$#)W

Thierry en Irene Beerepoot namen het huis van een kunstenaar over en hadden vier jaar lang geen idee wat ze ermee aan moesten. Tot ze een interieurstyliste inschakelden. fotoâ&#x20AC;&#x2122;s AM< 6AF @? M0B<E M styling en productie F>>1 4M< GM < 5 0 B E tekst 2B?@F 2B5 5FL7::G


3>AC9C:0?8 =0"01E?(

-#

voor thuis 7>>@ *E5E*(: B$( 4E88( A0"( C098 409 ((? E*(( 50? >?1( 982AE98(; +0? *(1( C0?8 E9 >?1( />::(A' (? CA(89' !>(C) 00? *( 0?*(:( C0?8 9800? *( /0?C (? *( 8(A(5E9E(;

Prullenbak ;9$+#!-KI)L. G-P 2)K+O6 :P%OH* 44 "$I)L3 D( +! %OO&3 1 /J(6 ($-'0#)%#"01/513

Bureau BHL)-H ;=)LH!. G-P OH*3 &)#")HL* ,OI)P%OHI6 8)P&I)A /'N +!3 1 5((6 &$,.0+)*&0+.513

Vloerkleed 2O"")P G"O)L#"))* ;7OLF-@. G-P 0H$G)L6 <-P*&)#POOMI3 ? C 4 !3 1 /6/((6 3636*1-!0+-$513

Keukentrap ;B)#GT!. #)H#)PIL-M G-P :9>E6 5N +! %OO&3 1 /N6 64$*5'02

&>?%(:(?8E(98>(A $(1( >6*( .>?%(' :(?8E(98>(A(? !(/' /(? 4( ><?E(64 /(' CA((* @(8 4E8 A((:) 40?8 (: 108 ((? 5(:' 9A(8(?) >6*(:4(89( 98>% ><; $E8 1ED? 16AC( *("(AEDC( 98>(A(?) !(8 409 !(8 400:* >@ 1( >< 8( C0A(%08(:(?;,

H

et appartement van ierry Beerepoot (43) en Irene BeerepootLunter (43) is zo’n twee uur per week netjes. Zodra zonen Rover (11) en Morris (8) thuiskomen, hun tassen op de grond smijten en een potje gaan voetballen in de woonkamer, is het voorbij. ‘Gelukkig hebben we hier weinig prulletjes of dingen die kapot kunnen’, zegt Irene. ‘Dit is een jongenshuis.’ Het gezin woont al meer dan dertien jaar in een voormalig fabriekspand in Amsterdam OudZuid, waar ook zijn agentschap voor reclamefreelancers en haar coachingsbedrijf zijn gevestigd. Beerepoot: ‘Eerst huurden we hier de ruimte achter mijn zaak. Onze badkamer grensde aan de keuken van het kantoor en het kwam geregeld voor dat ik met natte haren naar de telefoon rende.’ Drie jaar later verhuisden ze naar een appartement op de tweede verdieping van hetzelfde pand. Niet alleen zijn werk en privé nu beter gescheiden, deze woning hee bovendien kamers, in plaats

‘We kwamen er niet uit, we waren aan het dansen met het meubilair’

van de ene grote ruimte die we eerst huurden. ‘Veel makkelijker als je kinderen hebt.’ Het duurde vier jaar voor ze zich er echt thuis voelden. ‘Toen we het kochten was het net het huis van Pippi Langkous. Muren in allerlei kleuren, ijzeren KLM-kluisjes in plaats van keukenkastjes. We konden niets veranderen zonder het evenwicht te verstoren.’ Ze hebben het wel geprobeerd. Met een halve Gamma aan verf (‘de muren hebben alle kleuren gehad’) en steeds andere meubels van woonwinkels Neef Louis (vintage) en Loods 5. ‘We konden onze draai niet vinden in de grote woonruimte. We kwamen er niet uit waar de zithoek moest komen’, vertelt Irene. ‘We waren aan het dansen met het meubilair.’ Een interieurstyliste bood uitkomst. Ze kwam met een lage kast waarmee de ruimte in twee hoeken werd gesplitst. Eén om tv te kijken en één om voor de open haard te hangen. ‘In anderhalve week is het hier verbouwd, zijn de plafonds verhoogd en de muren gestuukt. Sindsdien zijn we nooit meer in Loods 5 geweest.’


B8 !*% BP07

waar eten wat kopen

<*J#*R =1* IQR+*R +.K QRM &J%M H*" *N' MKN.# H*N+: 9! &*K H.K '*A*""%'*N K* !.#*R2 &*--*R H* +*A* ".!O*R '*#Q,&K: @* MK%*N*R#QO2 N*,&KM2 %M KCO%M,& 3&%*NNC: @*A* %M I.R 6Q"/M 6QKK*R %R G!MK*ND +.!:/

?.-N%*# =@%K O.R+ %M %R 0)BL '*-QJH+: >*K H.M INQ*'*N **R (.-N%*# H..N 'Q##.MK*R H*N+*R '*!..#K: @*A* KN.O "*%+K R..N +* **NMK* I*N+%*D O%R'2 H..N INQ*'*N +* M&QHNQQ! H.M: @* K*'*"M A.K*R *N ."2 !..N H%$ &*--*R A* '*I*N(+ *R +* &QJK*R Q!"%$MK%R' ".K*R !.#*R:/

88

smaak

wat dragen wat doen <%R+*N#.!*N =@%K %M +* #.!*N I.R 5QI*N *R ;QNN%M: >*K -JN*.J &**(K ." &**" I**" (JR,K%*M '*&.+E &%$ %M I.R QRA* HQQR#.!*N R..N +* #%R+*N#.D !*N I*N&J%M+: @* OQMK*NM &*--*R A* A*"( QO'*&.R'*R:/

F.+#.!*N =@* IQN%'* *%'*R..N &.+ **R &QJK*R -.+#.!*N2 ,Q!D O"**K !*K #N.#*R+* I"Q*N *R **R &QJK*R +QJ,&*,.-%R* *R -.+#J%O: >*K H.M **R K%$+ "*J#2 !..N QO **R '*'*I*R !Q!*RK #QR $* R%*K !**N NQR+"QO*R AQR+*N **R MO"%RK*N %R $* IQ*K K* #N%$'*R: >*K O".MK%, #"**+ &**(K QRA* MKC"%MK* %R @* ) 4KN..K$*M '*#Q,&K: F%$ 3NJR#2 !**R %#:/


binnenkijken

54

HOFHOUDING Het pand van architecten Jan van de Voort en Jotta van Groenewoud in Zaltbommel is bijna af. In de tussentijd beleven ze veel plezier aan de verbouwing. Slow building noemen ze het. foto’s '0#!'+ &% 0 * ( # )0 productie & styling +$$, /0# -0 # 1 * ( ) tekst !0# # + . " " # + # Witjes ‘De witte tegels zie je door het hele huis. Ze heten Friese witjes en we hebben ze in zes tinten wit. We kochten ze bij een Fries tegelfabriekje.’

Tegels ‘De zwarte stenen van de vloer kregen we van een pastoor toen Jan zijn kerk aan het verbouwen was. De witte stenen zijn onder meer uit wasbakken gezaagd. Een tegelzetter heeft ze tussen de zwarte geplaatst’.

Volkskrant Magazine


28 september 2013

55

Bedstee ‘Rechts zie je een bedstee die we in ere hebben hersteld. De blauwe deurtjes vonden we op straat. Ons huis is eigenlijk een grote recycling. We kopen zelden iets nieuws.’

Schilderij ‘We kochten dit schilderij bij het huis. De twee zijn vervlochten met elkaar. Het hing eerder op de schouw.’

Martin Visser ‘De bank is een ontwerp van Martin Visser. Deze komt uit een bejaardentehuis. Het kleed hadden we nog ergens liggen en maakt het geheel vrolijker. In deze kamer zitten we vaak met z’n drieën.’


56

Familieportet â&#x20AC;&#x2DC;Hanneke Gommers, een bevriende kunstenares, schilderde dit familieportret van ons. We zitten hier in de moestuin met de kippen. De muur erachter is Middeleeuws metselwerk.â&#x20AC;&#x2122;

binnenkijken

Volkskrant Magazine


28 september 2013

57

Beelden ‘De beelden bovenop zijn typisch voor hofjes. De gevel dateert uit 1758. Vroeger stond er Oude mannen- en -vrouwenhuis op geschreven. Dat willen we er nu weer op schilderen.’

O

ver het huis van Jan van de Voort (55) en zijn vrouw Jotta van Groenewoud (52) in Zaltbommel is een boek geschreven. Het monumentale huis van de twee architecten en hun kinderen Jan (19) en Cas (16) was in de 15de eeuw een Begijnhof en later een Oudemannen en vrouwenhuis. Jans oom, een historicus, vond dit reden genoeg om er een boekwerk aan te wijden. Het pand met de bijbehorende gebouwen wordt door Jan en Jotta nog steeds ‘het Hof ’ genoemd. Jotta’s broer woont in een van de bijgebouwen op het terrein. Wellicht krijgt hij in de toekomst gezelschap van haar andere

Hangmat ‘Onze jongens zijn echte hangjongeren, ze hangen graag in deze mat. Een heerlijke manier om uit te rusten.’ Meegenomen uit Bonaire, waar Jotta’s ouders wonen.

‘Het idee van samenwonen en elkaar later verzorgen beviel ons steeds meer’

broer. ‘Het idee van samenwonen en elkaar later verzorgen beviel ons steeds meer in de loop der jaren. En we leven nog steeds gescheiden door de grote tuin’, zegt ze. Haar man zag er ook de charme wel van in. ‘Samen in de tuin schoffelen, dat leek me wel wat.’ Al bestaat het schoffelen vooralsnog uit het weghalen van onkruid tussen de stenen. De tuin voldoet nu nog niet aan het beeld dat Jan voor ogen hee. ‘Ik zie dan toch wel een boomgaard met fruitdragende bomen, bloemen en een zwemvijvertje voor me. Misschien heb ik het beeld van mijn

ideale tuin al zo helder in mijn hoofd dat ik het daarom niet eens meer hoef te realiseren’. De historische hal staat ook al jaren op de planning om gesloopt te worden. ‘Op de een of andere manier komt het er niet van.’ Het hee ook allemaal niet zo’n haast. ‘We genieten er meer van om huis geleidelijk te verbouwen in plaats van alles in een keer. Slow building hee als voordeel dat je telkens weer blij kunt zijn met een nieuwe verandering. Alleen het laagje stof van de werkzaamheden mag zichzelf wel opruimen.’


3?BE9E:/@8 >/#/1H@'

,0

waar eten wat kopen

smaak

wat dragen wat doen

)/@E98'B D$'1' 9'8 E4/A HE ?= >/:E8=B//89 8'#'@< $' A'7.'B9 1HG@ 5/@ %/99H@/( !'8 ./@E98'B !''8 6?:H/@/< F'8 8:?E A' //@ ?A*/8 *' A'7.'B9 1? 1/-!8 '@ :?@* 1HG@< $' 9'8 4/9 !''B -?A=B''8< 2/:'@ 4' A'8''@ EB//: A'8 *' 4??@& E/A':<+

)'8?@5B?': D;5': *' !'B' .'@'& *'@5B?': BH#8 .'8?@ */8 *H'@8 /B9 ./BB/98( 1?*/8 !'8 9-!H= 98/& .H'B BH#8< C@ *' 5B?': H9 ??E *' 5B?':5':& 4/:AH@# 5':4':E8< 2' 4HB*'@ @H'8 */8 !'8 .'8?@ ?5':/B 8' 1H'@ 4/9( A//: H@ *' 4??@E/A': !'..'@ 4' !'8 1? #'B/8'@< "':98 !/**'@ 4' !'8 #'5?'B */8 4' ': @?# 4/8 A'' A?'98'@ *?'@( @7 5H@*'@ 4' !'8 4'B =:HA/ 1?<+


/ $PW% IU/8

9=

DROOMBOOT +%WW(W#%$#(W

Sonja ten Boom en Michiel Collenteur wilden een modern en licht woonschip. Ze vonden geen enkele boot geschikt, daarom lieten ze er zelf een bouwen. styling en productie F > > 1 4 M < GM< 5 0 B E fotoâ&#x20AC;&#x2122;s AM < 6A F @ ? M 0 B < E M tekst 2B?@F 2B5 5FL7::G

@,*&(" C:T )( T",,QR N,,S )( #,*&(" D!(S#K AVQP". RQ,,Q3 N%")(W N( ((W %W'(+VPN)( VT(W &,,S); G(H( #,*&(" N,R +()V(") ,"R Q%$)("%$#( VT"VRJ R%W'3 !,,S &%$ %R HV !VV% ),Q N( &(! &(++(W ",Q(W RQ,,W; BW )( N%WQ(S +S,W)Q &%$ ("#( ,OVW) OVVS )( '(H(""%'&(%);-


1>AC8C9-?6 =-"-/F?%

*7

voor thuis

3-8@-? B0% !%,,%? >?8 8+!F< 4%9?>%@' ?--9 (,%A 3-8@-?& '% >?6'%CCF?"89%F$ /F"%9: .> 4>%A'%? 2FE >?8 6FE'%?8 'F6 <9>E%+6: 0% @>%8$ 6%? /%A# 4%%A 'F?"%? 5F6/>%C%?: D>% E% '% ,>>6 4%92-9@6 />?'%9 %%? +4$C%6%A >< 'F%8%A& ,FE4>>9$ ,%%A': ;F%6 '-6 2% !%6 2F%A ><?F%52 @>%86%? 5F64F?'%?& @--9 2% !-''%? 2%A !%6 "%4>%A '-6 2% 4>>9>< AF%<%?:)

Draadstoel =M--*LJP)" :29O5. $Q+"7 #ILL)Q7 6QJGPMN)Q *PPM @))L CM--#!-Q HPPM 3-LJP)7 0 4K?7 !+,"#-!,(-)'1-0-/

Picknicktafel :CP,$JP. N$+#Q$+#J-')"7 C"-*!--J ??O D 8/ +!7 0 ?4&1857 )(1-#-*!##+0-/

W

Booglamp :FM+P. "-!N H-Q <"PL !)J !-M!)M)Q HP)J H-Q E5 #$"P7 ;PP%J) $L H)MB LJ)",--M7 0 /74&(7 !/,**),+#0-/

Zitzak :CI%%")BIN. PIJ*PPM >$J>-# H-Q <-J,PA1 /&O D /(O +!7 0 ?K(7 !')&,$0%,.

aar vind je tegenwoordig nog een vrijstaand huis in hartje Amsterdam? Simpel: op het water. Als Sonja ten Boom (46, freelance filmeditor) en Michiel Collenteur (50, freelance opnameleider) ’s ochtends hun bed uitkomen, duiken ze – als het weer het toelaat – vanaf het terras van hun woonschip zo het water in. Ten Boom: ‘Daarna gaan we pas douchen. Hier voelt elke dag als vakantie.’ Ze besloten tien jaar geleden dat ze een huis op het water wilden. Maar hoe zo’n waterwoning er dan uit moest zien, daar kwamen ze niet uit. Op de Amsterdamse Borneokade liepen ze langse de boot van bewoner en ontwerper Roland Stuij. ‘Een nieuwbouwschip. Een droomboot. Ik had er niet eens aan gedácht dat je zelf een stalen schip kon laten bouwen.’ Dat is

Hier voelt elke dag als vakantie

vast onbetaalbaar, dachten ze. Niet dus. ‘De kosten van een nieuwbouwschip zijn vergelijkbaar met de kosten van een vrijstaand nieuwbouwhuis.’ En dus gaven ze Stuij de opdracht de zogeheten Tasmania te ontwerpen, een modern woonschip van 35 meter lang en 6 meter breed. Ze kochten een ligplaats inclusief een oud woonschip. ‘Dat schip heette De Toekomst. We hebben er van 2007 tot 2011 met veel plezier gewoond. Tot onze eigen boot af was.’ Van buiten oogt de Tasmania hypermodern. Van binnen wat minder. Voor de inrichting koos Ten Boom voor ‘het goede van de jaren zeventig, dat afschuwelijke behang dus niet’. Afgeronde vormen, bruine ribstof en hier en daar een oranje element. ‘Het begon met een set retrolampen van Marktplaats. Daarna werd het een sport om het hele interieur op die manier te doen.’


0 $KR% EP05

waar eten wat kopen

6)

smaak

wat dragen wat doen 3*NN.M ?H"M $* QO **R M,&%O IQQRL -*R $* J**" J.#*N -K%L*R8 =* &*-L &%*N &*L -K%F L*R"*J*R *R +* JN%$F &*%+ J.R **R JN%$F ML..R+* IQR%R'8 1Q+N. &*L !QQ% I**N IQN+L2 D%$R I%$ &%*N L* J%R+*R8/

<*K#*R ?@*L -%RR*RI*N# J.R +* #*K#*R %M J.R ><BH2 +* .(I*NF #%R' %M '*+..R +QQN **R L%!!*N!.R8 @*L %+** JQQN &*L .('*NQR+* #*K#*RF -"Q# #Q!L K%L **R IQQR-".+8 C* QJ*RM D%$R J.R A.'F '*R.K2 'Q*+#QQO J%. ;.N#LO"..LM ..R'*M,&.(L8/

@*NL ?C%L %M QRM #.RLQQN2 !*L .,&L*N%R +* +QQN'.R' R..N +* G9G +%* I* NKRR*R8 C* &*NL*R#QO %M **R *N(MLK#8 ;%$R QO. &**(L &*L &*NL '*F M,&QL*R *R &%$ DQK D%,& +..N **R "*J*R ".R' M,&K"+%' QJ*N &*--*R '*JQ*"+8/

4*LNQ".!O*R ?7RD* N*LNQF%RN%,&F L%R' %M -*'QRR*R !*L +*D* ".!O*R8 ># #Q,&L D*M MLK#M LI**+*&.R+M *R %# JQR+ D* DQ "*K# Q!+.L D* +*D*"(+* JQN! &*--*R ."M +* O.LN%$MOQQNL*R8 :..ML *"#..N "%$#*R D* !**N +*,QN.L%* +.R J*N"%,&L%R'8/


5B

waar eten wat kopen

SMAAK

3L"#I#J.MG 8.'.?%M*

wat dragen wat doen

4".)LM+".!K*M :8%$M &F%I %I ".M' *M I!." ;JF%! 1H -%$ -%$M. ( !*G*J02 D..J+LLJ *J D*%M%' "%,&G %M &*G !%++*M@ '*-%*+ %I6 3*J"%,&@ G%M' %I +..JL! -*@ ".M'J%$#6 9# E%M+ +*?* ".!K*M &**" -%$?LM@ +*JA &*G "%,&G ELJ!G **M !LL% K.GJLLM LK &*G K".)LM+6/

CMG%*#* +*FJ*M :>J DLJ+G !* D*" **MI '*EJ..'+A :<L&2 !L*G $* +* +*FJ*M ML' I,&%"+*@ J*M7/ C""* +*FJ*M %M !%$M &F%I ?%$M LJ%'%@ M**" L) .MG%*#A **M +**" #L!G E.M **M &%IGLJ%I,&* -LFD@ !.G*J%."*M&.M+*" %M =J%*I".M+6/


9=

I8 !--RP IT/8

D%$Q,-"# C0U-"Q N))" 'R-+&J P)VS-V*)V3 %Q UU# *%P S-V* NUURH%)V N-V ))V USQ"-'HU"J *)R )V ))V &%$Q,-"#; G) ,)R'RO%!P) &), %# N)R,UOM* PUP MUUV#)O#)V3 )V &)P N)R"--'*) S"-J (UV* %Q N)RM%$*)R*3 HU*-P *) +UVQPRO+J P%) H%+&P,--R %Q ')J MUR*)V;.

GRACHTENMIX K%VV)V#%$#)V

Bijna alles in het Amsterdamse grachtenpand van ontwerper Thomas van Cruijsen (44) is van eigen hand. De kasten en tafels komen uit zijn meubelmakerij. fotoâ&#x20AC;&#x2122;s AL<6A F @ ? L 0B< E L productie en styling F >>1 4 L< GL< 5 0BE tekst 2B?@F 2B 5 5FK 7: :G

2))'Q+&--" CF)V UR%'%V)") M))'Q+&--" HU-"Q *) 'RU)VP),U)R &)! NRU)')R &-*; CB# &), *)H) ))V $--R U( H)N)VP%)V ')")J *)V ')#U+&P ,%$ ))V O%P*R-')R%$ %V K)N)RJ M%$#; <O *%)VP &%$ -"Q (RO%PQ+&--" )V -"Q &)P VU*%' %Q3 ')J ,RO%# %# &)! -"Q M))'Q+&--";.


)3

.:>A4A5,;2 9,",-C;%

voor thuis

<%1A%; @?; '%-% !:%A -,2 ::5485:;A%>CBA '% A%1A%;6 71 C4 !%2 %%; '%%> 0,; =CB; A,;2::56 ?A !%+ '% :5C"C;%>% /,;'2%$ "%>4 "%+51CA2 C; !%2 ;C%1/% :;2/%58& ,>4 A;C8::" ;,,5 '% #1;*2C% 'C% '%-% 51C=2% ::C2 !,'6(

Postzak 2J=3/I 8/F K/=-E4( @>< 6 @$< ,GC B @+5 3EF)'A 89HHJF#( B 0+5 G'= 89HHJF#C *&##%"0./

Deur *F=J'I' D/F''H)'9A FAC $< G'= )AJ' 8H/I& I'F( :+ 6 00< ,G( B @<<C -)$#$#),0./

T

Vaas ,&%!#) -&"# '$ 8/F 7?9/H?C $< ,G !EE#( )J/G'='A @1 ,G( B @<<C )+)(/+0./

Stoel +(* ?=E'H 8/F %!/AH'? . ;/4 "/G'?( B 0++C '1!',(.$+0./

weeënhalve verdieping voor één persoon, dat is toch veel? ‘Geef mij maar lekker veel ruimte’, zegt Thomas van Cruijsen. ‘Ik houd van ijsberen.’ Alleen de buitenkant van zijn Amsterdamse grachtenpand is nog in originele staat. ‘Dit deel van de stad is beschermd stadsgezicht. De gemeente deed al moeilijk toen ik mijn glas-inloodramen van dubbel glas wilde voorzien.’ De ontwerper/meubelmaker/verzamelaar betrok in 2001 de derde en vierde etage, destijds nog als huurder. Hij gooide de indeling van het huis om. Operatie één: de berging op de vierde etage verbouwen tot woonkeuken. Toen hij twee jaar later de kans kreeg het pand te kopen, voegde hij de tweede verdieping bij zijn huis. Hij versmalde de gang door de muur een halve meter te verplaatsen. Daarachter ontstond bergruimte.

Heel veel is mooi, als je het maar op de juiste manier combineert

‘Want je moet wat, als je je voormalige rommelzolder als keuken gebruikt.’ Vraag hem naar zijn smaak, zijn woonstijl, en er volgt even een stilte – Van Cruijsen vindt veel mooi. ‘Als het maar op de juiste manier wordt gecombineerd.’ Zijn interieur is dan ook een bonte mix: designstoelen van Eames, robuuste kasten van eigen ontwerp, nieuwe en gebruikte materialen. ‘Deze combinatie schept een prettige woonsfeer’, vindt hij. ‘Een hip, glad interieur is niets voor mij. Je moet het gevoel hebben dat hier wordt geleefd.’ Waar mogelijk, ontwerpt en maakt Van Cruijsen zijn meubels zelf. De rest vult hij aan met curiositeiten van over de hele wereld. Zijn douche komt uit Amerika, veel lampen uit Duitsland. Ook wipt hij geregeld aan bij de toko om de hoek, getuige de ‘muur’ van Chinese zeepjes op zijn toilet. ‘Sommigen hebben een luchtverfrisser. Ik heb dit.’


6)

@5 !..IG @K05

A&%M*H* #%GH,& <>%* E..H %M +* ELI! E.M **M 'LF+E%H %H **M ELLI-**"+ +.G #%GH,& "*F# #.M ?%$M8 ;# #I**' &*! ELLI !%$M E*I$..I+.' E.M !%$M -IL*I *M H,&LLM?FH2 GD** !*MH*M +%* JI*,%*H ..MEL*"*M D.G !%$M H!..# %H8/

C(?F%'#.J <>*?* .(?F%'#.J &*%# ?*"( '*NMHG.""**I+8 ;# &.+ +* H".M' #FMB M*M E*I-*I'*M2 !..I D..IL! ?LF %#9 =*G %H "*F# L! +%M'*M G* ".G*M ?%*M8/

1.H#.HG >%G %H !%$M D.H#.HG8 ;+*.."2 D.MG $* +L*G +* +*FI*M +%,&G *M $* ?%*G *I M%#H !**I E.M8 7!+.G &*G **M <M.GG* IF%!G*/ %H2 &*- %# &*! EL""*+%' ".G*M -*G*'*"*M8/

:*I#E"L*I <>*?* D.M+ %H '*B !..#G E.M **M LF+* #*I#E"L*I8 =*G %H **M EI**!+ %+** +.G &%*I +F%?*M+*M !*MH*M LE*I&**M '*"LJ*M &*--*M8 ;# D**G D*" +.G +* J".M#*M 'L*+ H,&LLM'*!..#G ?%$M2 !..I &*G '*+**"G* -%$ !%$M &LL(+*%M+* &*- %# GL,& !..I &LL''".MH '*".#G8 3LLI +* ?*#*I&*%+8/

1.H!.M+ <;# &*- +*?* LF+* JLHG?.# M%*G '*B #L,&G2 !..I *I'*MH '*ELM+*M8 =*G D.H **M "*F# +%M' *M %# &.+ ML' '**M D.HB !.M+8 4IL-"**! LJ'*"LHG8/


(+

waar eten wat kopen

-$3;7/A8"2)73&@$ =?$1 2$5A* )73&@$ A2 0A1"$"$/$8 1$3 $3$ /*8 &$ /$3;7/A8" /*8 :0;A*8* $8 %$38!*3&4 <> !$) !$1 "$>3$"$8 /*8 $$8 779 /*8 :*84 %A@# ,78&$3 .*81 !A@ .*2 *;1A@& 1$"$8 78,$ 3$# ;*1A$4 ?$1 .*2 )A@8* $$8 /3$&$2"$)**34'

-7;>2>3*81 6*"*,A8$

smaak

wat dragen wat doen


7;

E; ,ON%" EP.6

1) "QJ) A<UH%!, %M !%$R (,F JQN%)L) 8N,R$)9 /) &))(L 1%"")!F I")H,R*)N QRL*QQ%* )R *) OQOK",N%L)%L J,R &)L #QR%R'M&K%M ))R QOO)OO)N ')')F J)R9 CR &)L %M RQ' ))R ")##)N *%R' QQ#+-

HERMAN VAN ORANJE G%RR)R#%$#)R

Sinds zijn kindertijd verzamelt Herman Brand (63) alles wat met het Koningshuis te maken heeft. ‘Ik sta bekend als de Oranjegek.’ foto’s ?I :4?C >= I/ @: B I styling en productie C< < 0 2I: DI:3/ @ B tekst 1 @= >C 1@ 3 3CG 588D


+5

0;>A6A7.<4 :.#./C<'

voor thuis

Gieter ?%!%N+, +,%N%ST 8SD/"E7E9SN L/T 3/"/< @T&SM, 1B "%N+P5 &SS'N+ (: -!< 2 B:5*;< ')&$)*#')&$)*3/1

?<!3>)C#C<#62>.# @$'/' C<!3>)C#C<#6& 2>.# A;< B' 2C. )' 1'-6C4' 2.< )$ '$($% !#&&" -'64'>>'<8 :;;C C6 !CB( !D9 ?A !'- '7 #'>CBA )7C' #'A;,!48 "'<4B' 2;;7 ='/'>% '< 41'' ;= 1'# 4' #'2'<8*

Theelepel 0:R /QP%" BR1:0 !+N /).++",%T' L/T G+/NP%H5 4%""+!EJ"+H/T,+P +T >XH%!/< A+T!/"%'+ M%N'/L+ N+P +P+ L/T ,+ NPSSTOK%OO+"%T'< 2 :5*(< !.11)/&+.*($/5,+!.-3/1

Klok (*!%+ )#'&"$ #"S# L/T C"S''D = C"S-#O< J)!+N%TE '+TF BBR H (I H BI -!< 6/T/) 2 1<;**< '1.""%'1.'2+3'.0

Tegeltje 7PSSTOK%OO+"%T' &+P,+T#%T'ON+E '+"N$+< 1; H 1; -!5 2 (5*R -,.0.,)/4$3/1

Z

ijn omgeving noemt hem ‘Herman de Oranjegek’. Herman Brand uit Ermelo (63) heeft in de loop der jaren duizenden Oranjeartikelen verzameld: blikken met Wilhelmina-pepermunt, zilveren lepeltjes, mokken, porseleinen bordjes, vingerhoedjes… Zijn pronkstuk: een koninklijke onderscheiding. Het lintje is van zijn schoonvader, geridderd vanwege vijftien jaar vrijwilligerswerk. Op een kalender na verraadt zijn woonkamer weinig van zijn liefde voor het koningshuis. Daarvoor moet je boven zijn, waar Brand een van de kamers heeft ingericht als Oranjemuseum. Bezoekers ontvangt hij ook, maar die moeten vooraf even bellen, dan maakt hij ruimte vrij zodat zijn visite kan rondlopen. De Oranjes fascineren hem sinds zijn jeugd. Zijn grootmoeder was

De Oranjes fascineren hem sinds zijn jeugd

tegelijkertijd met Wilhelmina jarig en zijn moeder met Juliana. Zij had dan ook een haat-liefdeverhouding met het koningshuis, want op haar verjaardag waren man en zonen altijd weg: ze speelden in de Koninginnedagfanfare. ‘Maar,’ zegt Brand, ‘mijn verzameling vond ze heel mooi.’ Hij deed zijn collectie van de hand toen hij in militaire dienst ging, maar op zijn 30ste sloeg de Oranjekoorts weer hevig toe. Tegenwoordig hoeft hij niet eens meer op zoek; Ermelo en omgeving weet van zijn verzamling en het komt geregeld voor dat kringloopwinkels wat voor hem apart leggen of mensen spullen komen brengen. Ook zijn partner, Jan Geitenbeek (56) helpt mee. Hij struint dagelijks Marktplaats af. Hij is het die het gesprek onderbreekt met de mededeling dat hij een zilveren lepeltje van Juliana heeft ontdekt. ‘Heb je deze al?’


E9 /RQ%" ES25

waar eten wat kopen

6*

smaak

wat dragen wat doen

H"T##+Q ?C+ )TNT L/U 3%"F "+!FJ"+I/U,+Q +U :YI%!/ "%U#P.TL+U #T!N L/U H"T##+Q8 A+N K/P ++U P&TKF !T,+" +U D+ K%",+U &+! K+''TT%+U4 !//Q ,//Q &+. %# ++U PNT#$+ LTTQ '+F PNT#+U80

;TP &//Q ?:YI%!/ &++)N !//Q ++U !%URMUN$+G D+ ,Q//'N &//Q &//Q DT L//# "TP8 C/N PN//N DT '+KTTUN$+P8 J"P D+ PNQ/#P #TU%U'%U %P4 !T+N D+ ,/N +-&N U%+N !++Q ,T+U80

7Q/U$+ >U ,+ KTTU#/!+Q %P K+%U%' TQ/U$+ N+ .+F PR+MQ+U8 H+"/U'F PN+""+U,+U LTTQ ,+ 7Q/U$+F-T""+-N%+ !T+N+U TR ,+ ++QF PN+ L+Q,%+R%U' D%$U8

<Q/UN+U A+Q!/U HQ/U, @"%U#P1 +U =/U B+%N+U.++#G ?C+D+ #Q/UN+U #T!+U M%N 2O9(8 3+ &+..+U D+ LTTQ 9S +MQT TR :/Q#NF R"//NP '+#T-&N8 ># K%" /""+ /QN%#+"+U ,%+ '//U TL+Q &+N #TF U%U'P&M%P M%NDT+#+U +U ,T-M!+UN+Q+U80


(&

waar eten wat kopen

SMAAK

/+-.).*%,' $%!%"0,#

wat dragen wat doen

Te mooi voor de verkoop

H))"* @D) )O#)O )R *) NQ#G #)" E.M)R )O ."3 &)M -))"* &)- %# %R IRMG J)OP)R ')#Q,&M9 A)M %N ))R N,L"PMLLO K.R D%QRFNQN3 *) BO%)#N) 'Q* K.R *) QK)OK"Q)*3 *%) ))R )!!)O O%$#*Q! "))''%)M9 8( ))R )!!)O *O.R#9/

H%RR)R#%$#)R

Marco Zoomers handelt in Japans antiek, zijn vrouw Jelka Wittebol ontwerpt woonaccessoires. ‘Grappig genoeg vormt het samen een harmonieus geheel.’. foto’s >I: 6> C = < I0?: BI productie C; ; 1 4 I: DI : 50? B tekst 2?<= C 2 ?5 5 CH78 8D

=")LO)R @>)"#. %N K)O.RMG JQQO*)"%$# KQQO *) #")LO)R %R QRN &L%N9 0%$ %N *..O 'Q)* %R+ %# -)R #")LO)R-"%R*9/


*$ (&&#! "$'*

%)

/::;@-<&5 ?6;4 !2C4 !&&$3 1&&= &3-"&4' )--5:< =&&@ !&3 :;4 <-@@&=CB@ :< &&; @&2@&;,=:@ C; )& 0::;@-<&5 3& .&3% 3&; D !:&1&; 0& ;C&3 1::5 -==&4 ;--5 )& @&2@&; ,&;&)&;7 A&3 C4 &&; )'"(! %&#$ )C& C;"&5C+!3 C4 -=4 @&2@&;3B&' +:<8=&&3 <&3 "::343&&; &; @::@8=--3B&47*

(:201=:&5 ?#&.& 1=:&5 C4 0--5% 4+!CB;=CB@ :5C"C;&&=7 A&3 C4 &&; &+!3& ,:201=:&5' B& .C&3 .&=$4 0--5 )& =&C)C;" 1-; )& :2)& "-4=-<% 8&; :8 )& ,&"-;& "5:;) =C&8&;7 >; <:% )&5;& -88-53&<&;% 3&; C4 )& @-=& 1=:&5 -=3CB) ,&)&@37 9--5 0CB 1:;)&; !&3 <::C :< !&< 3& =-3&; .C&; .:-=4 !CB C47*


1*

(>99%9<>=<%9

-8;<2<4)90 7)")+>9%

voor thuis

98(*2C$ <$=@$ -C22$)8=% /8)C*3 $: 7*4(8 +88;$43 )CA &$ 0884&$14 0*: !1: "4*(!2$:6*:&5 +88;$43B ?#$ =8(*2C$ 0*: $$: !1C3 C3 )CA:* :$2 ,8 )$=*:"4CA@ *=3 .*2 ,C(! *(!2$4 &$ "$0$= )$0C:&25 >@ .C= $4"$:3 .8:$: .**4 A$ 8; &$ !8$@ $$: @4*:2A$ $: @8E$ @1:2 !*=$:5'

Tafeltennistafel >DA=&?"8=&?& =45(==8 5-$&B5&?% ?D65-$&B *($"-+% 3-? )(D(-6' : *00; .%!<):659;

Schouw @B-66D&C& 6+!=41 5/<& )' +D8+- : #.*; !%0$2'!>66%40=%59;

M

Stoel /')&.,'( +.,!-'(,(# 65=&B 3-? @D56+! @D56+!&?' : 70*; 3,08%959;

Dartbord 9<8=B,--8 A-"% ?&5D6+! (-85,=8(' : 72; />9&%%9">#059;

arco Zoomers (56) en Jelka Wittebol (50) brengen voor hun werk veel tijd in het buitenland door. Zij is eigenaar van een groothandel in woonaccessoires en verdeelt haar tijd tussen Amsterdam en India, waar haar ontwerpen worden geproduceerd. Hij handelt in Japans antiek en vliegt twee á drie keer per jaar naar Japan. Ze sluiten niet uit dat ze met hun zonen Beer (16) en Tobias (8) ooit naar het buitenland verhuizen, maar voorlopig voelen ze zich bevoorrecht met hun woning in hartje Amsterdam. Zoomers: ‘Ik droomde altijd al van een huis aan de gracht.’ Maar: ‘Als we beter hadden nagedacht, was het er misschien nooit van gekomen. We waren nogal naïef en hebben de noodzakelijke verbouwing en de bijbehorende offerte tien keer onderschat.’ Elke vierkante centimeter van het pand moest onder handen genomen worden; alleen de fundering was goed.

‘Het is een beetje rommelig en dat is prima’

De woning is 350 jaar oud. Waar anderen een schutting in de achtertuin hebben, hebben Zoomers en zijn gezin een deel van de oude stadsmuur staan. ‘Vroeger was dit de rand van de stad. De Herengracht is een van de eerste stadsuitbreidingen geweest.’ Zoomers vermoedt dat zijn woning heeft toebehoord aan een bankdirecteur. ‘Het huis van de buren is een voormalig bankgebouw.’ Veel meubels zijn afkomstig van Japanse veilingen. Zoomers heeft ze het huis binnengesleept, ‘ze zijn te mooi om te verkopen’. De dekens en kussens komen van Jelka’s bedrijf. Het lijkt geen logische combinatie: een Japanse sculptuur naast een bedsprei met bloemetjes. Maar het werkt. Zoomers: ‘Het is grappig om te zien dat het toch een harmonieus geheel vormt. Het is een beetje rommelig en dat is prima. Het hoeft allemaal niet zo hip en strak te zijn.’


)$ (&&#! "$')

%*

@/?8>>: EG&8 .&&C) >= )& 4&?98&:./?F 8:&F8 )& //?)/,!8; 5>A9 2>:)8 )& =C/98I, ./.1 2&C 4IH$8I" F&&: =&: )/" )>>: 8>&:I9% 8&? "&$>8>":/$&&:); D::I8/?8< DF 4I?) !&8 ":/==I"-+

(/)F/A&: E*,!8&: )&0& =C//8 I9 )& ./)F/A&: 4/? 3>.I/9; G&8 )&9I"? I9 4/? G/?9 4/? @/A=&?' 4:I&?)&? 4/? >?9 !&..&? !&8 =/8:>>? &:I? "&% .:/?); G&8 I9 &&? 6?I&F 986F;+

@>9A>?/68 E#I8 9,!IC)&:IH !&. IF 4/? &&? 4:I&?) "&% F>,!8 )I& I? 7699I% 9,!& F6?98 !/?% )&C)&; DF 2&&8 ?>" 98&&)9 ?I&8 2I& )& F6?98&?//: I9' >$ !>& )& F>9A>?/68 >= !&8 9,!IC)&:IH !&&8; G&8 2/9 &&? IA=6C9% //?F>>=' 2& 4>?)&? !&8 /CC&.&I A>>I;+

3:/=F/98 E#&0& 8:/=F/98 F2/A IF I? 5/? J:/?,I9,> 8&"&?; DF 4>?) !&A 2//?0I?% ?I"; G&8 2/9 &&? 4/? )& &&:98& 986F% F&? B/=/?9 /?8I&F )I& IF //?9,!/$8&;+


binnenkijken

86

waar eten wat kopen

Langwerpig ‘Ons huis, in een oud bedrijfspand, is lang en smal. Dat is lastig om in te delen. De keuken, de woonkamer en het speelhoekje voor onze dochter Stella is één ruimte. Stella speelt daar ook viool.’

SMAAK

Volkskrant Magazine

wat dragen wat doen

Rode stoel ‘Ik viste deze rode stoel uit de vuilcontainer verderop in de straat. De mooie, chromen poot stak eruit, ik vond het meteen een leuke stoel. Ik heb er zelfs een schilderij mee gemaakt.’


23 november 2013

Portret Onze voormalige buurman, de fotograaf Hendrik Kerstens, maakte dit schilderij van onze dochter. Ze was toen 8 maanden oud. De lijst had ik nog liggen en ga ik binnenkort goud verven.’

87

,+$! ')(" *&&# #&&% %6..".2652".

Bij schilderes Mary Grooteman en haar man Paul de Vries in huis houden ze wel van kleur. foto’s )4$!)- (' 4,*$+4 styling & productie - & & / 3 4 $ 04 $7,*+ tekst !4$$- 1##$-$

Rode bank ‘Mijn favoriete plek in huis is op de rode bank. Dertien jaar geleden waren hoekbanken nog niet zo populair als nu, maar ons rechte huis leende zich daar prima voor.’


binnenkijken

88

Volkskrant Magazine

voor thuis Atelier Mary Grooteman: ‘Dit is mijn atelier thuis. Ik ben dol op het schilderij van het meisje met het rode hemd. Ze heeft iets gezonds, appelachtigs. Het meisje stond model maar ik heb de kleding en muts zelf verzonnen.’

Lamp ‘Copper lamp’ van Steven Banken. Hoogte: 23 cm, € 270. stevenbanken.nl

Stoel ‘Tulip Chair’ van Eero Saarinen voor Knoll, 81 cm hoog. € 1.379. directdesign.nl

Schildersezel Houten schildersezel met opbergruimte en verstelbare houder. O ja, op wieltjes, € 90. vd.nl

Poef ‘Mellow’ poef in paars velours. 90 x 90 x 60 cm, € 423. thevelvetlab.com

I

n dit huis is heel wat afgefeest, zegt schilderes Mary Grooteman (53). Samen met haar man, ict-ondernemer Paul de Vries (54) woont ze in een voormalig bedrijfspand op de begane grond, midden in de Amsterdamse Pijp. De woonkamer en keuken vormen samen een open ruimte, ideaal om veel mensen te ontvangen. ‘Onze witte gietvloer kan gelukkig wel tegen een stootje. Bovendien: als er deukjes en krasjes in komen, worden die na verloop van tijd vanzelf een nieuw patroon.’ Het aantal feesten per maand is sinds de komst van dochter Stella tien jaar geleden wel iets afgenomen. ‘Maar er staat altijd wel een muziekje op.’ De keuken wordt verlicht door een soort cyclaamrood discolicht. ‘Het zijn tl-lampen met een transparante hoes eromheen.’ Grooteman houdt van kleur, met name van de ‘familie rood’ zoals

52&3 73.&/7&-/ 73 "/1&3 1# *4,-) +73' 76 +&&4 .& +11/% $7(!.7"0

zij dat noemt: rood, oranje, paars, roze. De muur in de keuken, op dit moment roze, is net een toverbal; om de zoveel tijd krijgt hij een andere kleur. ‘De inspiratie hiervoor heb ik waarschijnlijk opgedaan tijdens onze vakantie in Mexico. Daar zijn alle huizen felgekleurd, van binnen en buiten.’ Op het bovenste keukenkastje staan potten en vazen. ‘Ik haal ze overal vandaan, de zuurstokroze pot bijvoorbeeld is van de Action, de rode schaal komt uit een vintagewinkel. Het gaat erom dat de kleuren matchen, dan maakt het niet uit waar ik ze koop.’ Het raam in de keuken opent naar de badkamer. ‘Je bent altijd in contact met de keuken, zo kun je tijdens het badderen heel makkelijk een glaasje aangereikt krijgen. Schilderen doet Grooteman in haar atelier in de hal. ‘Daar is het minder gezellig dan in de keuken en woonkamer, maar anders blijf ik de hele avond naar mijn werk staren.’


23 november 2013

waar eten wat kopen

Pa’s kastje ‘Het bruine kastje was van mijn vader. Hij was een amateurschilder. Toen ik het overnam was het besmeurd met verf. Je zag zijn vingerafdrukken er nog in staan. De buitenkant heb ik schoongeboend.’

Stella’s hoekje ‘Dit kleurrijke hoekje is van onze dochter Stella. Al haar speelgoed is daar opgeborgen, zo slingert het ook niet door het hele huis of in haar kamer.’

SMAAK

89

wat dragen wat doen

Antieke kast ‘De witte kast is antiek. Ik kocht hem op mijn 18de toen ik op mezelf ging wonen. Ik was van plan hem in een hippe kleur te verven, maar ik kwam niet verder dan de grondverf.’

Kopie ‘Dit schilderij heb ik geschilderd, maar het is een replica van het werk van de Franse schilder Hippolyte Flandrin. Ik zag het op een ansichtkaart en was gek op de houding, de huid en de anatomie van die jongeman.’

Binnenkijkers | Volkskrant Magazine  

Binnenkijkers door Emmy van Danztig in de Volkskrant Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you