Page 1

Praktisch • Waar en hoe een aanvraag indienen Een aanvraag voor een subsidie in het kader van het reglement “GoneWest” moet worden ingediend (zowel elektronisch als op papier) aan de hand van het officiële en ondertekende aanvraagformulier. Alle formulieren kan je downloaden op www.west-vlaanderen.be/cultuur De aanvraag moet worden ingediend bij: Programmasecretariaat 100 jaar Groote Oorlog Streekhuis Esenkasteel Woumenweg 100 8600 Diksmuide E-mail: GoneWest@west-vlaanderen.be • Procedure Nadat de aanvraag is ingediend, stuurt het programmasecretariaat de aanvragers een ontvangstmelding en wordt nagegaan of het dossier volledig is. Indien nodig, vragen we de aanvrager om bijkomende stukken of aanvullende informatie. Deze moet worden bezorgd uiterlijk 14 dagen na het versturen van de ontvangstmelding. Alle aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de provinciale adviescommissie “GoneWest”. Deze adviescommissie komt samen in een periode van 2 maanden na de vervaldag voor de indiening van de subsidiedossiers. Vervolgens beslist de deputatie, op advies van de commissie. Nadat de deputatie heeft beslist, wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van de al dan niet toekenning van de subsidie.

• Contact Streekhuis Esenkasteel GoneWest@west-vlaanderen.be Tel : 051 55 02 52

De volledige tekst van het reglement, de visietekst en de bijbehorende toelichting vind je op www.west-vlaanderen.be/cultuur

Reglement Gone West Ondersteuning van culturele projecten en evenementen in West-Vlaanderen


Foto’s: Flanders Field Museum Ieper

Wat is het reglement GoneWest?

Wie Wat Wanneer?

• “GoneWest”?

• Wie kan een aanvraag indienen?

GoneWest is de titel voor de artistieke herdenking van de Eerste Wereldoorlog van de Provincie West-Vlaanderen die loopt in de periode 2014-2018. Erwin Mortier schreef hiervoor een visietekst, een Letter of Intent, die het project GoneWest definieert.

- individuen, feitelijke verenigingen en vzw’s gevestigd in West-Vlaanderen; - individuen, feitelijke verenigingen en vzw’s gevestigd buiten de Provincie West-Vlaanderen, indien zij een duidelijk aantoonbaar West-Vlaams partnerschap kunnen aantonen; - lokale besturen (gemeentebesturen, autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunales voor zover zij over culturele doelstellingen beschikken) uit de provincie West-Vlaanderen

• Doelstelling? Met dit reglement wil de Provincie een belangrijke impuls geven aan de ontwikkeling van culturele projecten en evenementen die worden opgezet specifiek naar aanleiding van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in de periode 2014-2018. Algemene doelstelling is om West-Vlaanderen op de nationale en internationale kaart te plaatsen op het gebied van de artistieke herdenking. De provincie wil het cultureel aanbod stroomlijnen, stimuleren en optimaliseren via een gerichte subsidiëring van imagoversterkende projecten en evenementen. Hiervoor wordt het tijdskader van de GoneWest-cultuurprogrammatie gehanteerd.

• Tijdskader programmatie Er wordt gestreefd naar een evenwichtig en complementair aanbod in een concentratieperiode voor elk herdenkingsjaar Voor de verschillende jaren werden volgende periodes vastgelegd : 2014: 16 oktober tot 24 december: Van de Slag aan de Ijzer tot de Kerstbestanden 2015 17 april tot 24 mei: Dulce et decorum est pro patria mori / Het is een zoete eer om voor het vaderland te sterven 2016: 1 tot 30 september: Van het Westelijke front geen nieuws 2017: 31 juli tot 11 november: Stop de waanzin! 2018: 1 juli tot 31 augustus: De zomer van ‘18 Elk binnen dit provinciaal reglement goedgekeurd project dient zijn opening, première of startmoment in te lassen binnen de GoneWest-kalender. Het provinciebestuur houdt zich het recht voor de subsidiegenieter kalenderafspraken op te leggen, dit om te voorkomen dat te veel activiteiten op dezelfde data plaatsvinden.

• Wat kan er verkregen worden? Een subsidie van maximum 50 % van de reële kosten van het project met een maximumbedrag van 25.000 euro. Projectkosten komen retroactief in aanmerking indien gemaakt ten vroegste vanaf het kalenderjaar dat voorafgaat aan het project. • Wanneer moet een aanvraag worden ingediend? - - - - - -

op 1 april 2012: voor projecten die zullen plaatsvinden in kalenderjaar 2014 en ­volgende; op 1 april 2013: voor projecten die zullen plaatsvinden in kalenderjaar 2014 en v­ olgende; op 1 april 2014: voor projecten die zullen plaatsvinden in kalenderjaar 2015 en ­volgende; op 1 april 2015: voor projecten die zullen plaatsvinden in kalenderjaar 2016 en v­ olgende; op 1 april 2016: voor projecten die zullen plaatsvinden in kalenderjaar 2017 en ­volgende; op 1 april 2017: voor projecten die zullen plaatsvinden in kalenderjaar 2018. Voorwaarden en criteria vind je in het reglement “GoneWest”

Een waaier van projectideeën : In aanmerking komen culturele projecten en evenementen die betrekking hebben tot de domeinen van de kunsten, cultuurparticipatie, creatie of cultureel erfgoed (bvb. tentoonstellingen) zoals beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, literatuur, film,…

GoneWest  
GoneWest  

folder reglement GoneWest

Advertisement