Page 1

Emmaus, ulica Kaczmarskiego 7/9/1, 53-656 Wrocław , biuro@emmaus.org.pl Statut Emmaus – tekst jednolity Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1. Emmaus jest stowarzyszeniem niezależnym wyznaniowo i politycznie; w dalszych postanowieniach niniejszego statutu nazywane będzie Stowarzyszeniem. § 2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującej Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. "Prawo o Stowarzyszeniach" (Dz. U. nr 20. póz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. § 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. § 4. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami i osobami w celu realizacji celów statutowych. § 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. § 6. Zakazane jest Stowarzyszeniu dokonywanie czynności polegających na: 1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 2) przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia; 4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji § 7. 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej oraz ochrony środowiska. 2. Dla realizacji swego celu Stowarzyszenie podejmuje samodzielnie, bądź inicjuje i wspiera zadania w zakresie: 1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku, 3) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej i działalności charytatywnej, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, 4) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty w zakresie określonym w pkt 1-3. § 8. 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) wspieranie w dążeniu do samowystarczalności osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej; 2) podejmowanie działań mających na celu wsparcie procesu powrotu do społeczeństwa osób spychanych na margines społeczny; 3) prowadzenie działalności mającej na celu zapewnienie samowystarczalności finansowej oraz pomoc osobom potrzebującym; 4) organizowanie akcji solidarnościowych na rzecz potrzebujących w kraju i za granicą; 5) prowadzenie akcji informacyjnych oraz promowanie idei solidarności międzyludzkiej; 6) promowanie wolontariatu — pokazywanie sposobów pomagania potrzebującym. 2. Zarząd uchwali regulamin działalności Stowarzyszenia określając jej zasady oraz przedmiot w sposób zapewniający grupom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dążenie do samowystarczalności. Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki § 9. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) zwyczajnych 2) wspierających 3) honorowych. § 10. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna (pełnoletni obywatel polski oraz cudzoziemiec mający lub nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), która zaakceptuje statut Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnej deklaracji i zostanie przyjęta uchwalą Zarządu Stowarzyszenia. § 11. Do praw członka zwyczajnego należy: 1) korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego; 2) uczestniczenie w zebraniach Stowarzyszenia, w tym w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym; 3) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia; 4) korzystanie z rekomendacji, pomocy i doradztwa Stowarzyszenia.

1


Emmaus, ulica Kaczmarskiego 7/9/1, 53-656 Wrocław , biuro@emmaus.org.pl § 12. Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 1) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwal władz Stowarzyszenia; 2) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia; 3) opłacanie składek członkowskich — z obowiązku tego zwolnieni są członkowie honorowi; 4) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia. § 13. 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zaakceptuje statut Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji. 2. Do praw członka wspierającego należy wykonywanie pracy społecznej oferowanej przez innych członków Stowarzyszenia, a także korzystanie z praw określonych w § 11 pkt 3-4. 3. Do obowiązków członka wspierającego należy oferowanie pracy społecznej w pierwszej kolejności pozostałym członkom Stowarzyszenia oraz wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń, a także wykonywanie obowiązków określonych w § 12 pkt 1 i 3-4. § 14. 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia. 3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwal władz Stowarzyszenia. § 15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich; 2) skreślenia z listy członków przez Zarząd w przypadku nie wywiązania się z obowiązków członkowskich; 3) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia; 4) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego — osobę prawną. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia takiej uchwały członkowi skreślonemu lub wykluczonemu. Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia § 16. Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków 2) Zarząd 3) Komisja Rewizyjna § 17. 1. Kadencja władz trwa trzy lata. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Komisji Rewizyjnej, Komisji przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 2. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Można je przeprowadzić w głosowaniu jawnym, jeżeli za wnioskiem w tej sprawie opowie się większość obecnych na Zebraniu. 3. Uchwały władz podejmuje się zwykłą większością głosów. 4. Podejmowanie uchwał dopuszczalne jest także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie władz zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Ani członkiem Zarządu, ani członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. § 18. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Zebranie Walne Członków zwoływane przez jest przez Zarząd raz w roku. 3. Zawiadomienie o zwyczajnym Zebraniu Walnym Członków powinno być doręczone upoważnionym członkom co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. § 19. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 1) ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia; 2) udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu; 3) ustalanie wysokości składek członkowskich obciążających członków zwyczajnych; 4) nadawanie godności członka honorowego; 5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 6) podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu; 7) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz — w przypadku ustąpienia członków powyższych organów w trakcie trwania kadencji — uzupełnienie ich składu; 8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przekazaniu majątku likwidowanego Stowarzyszenia; 9) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. § 20. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 1) z własnej inicjatywy, 2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 3) na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku o obrady nad sprawami, do których zostało zwołane. § 21. 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. 2. Zarząd może wybrać ze swego grona prezesa Zarządu, a także jednego lub większą liczbę wiceprezesów Zarządu.

2


Emmaus, ulica Kaczmarskiego 7/9/1, 53-656 Wrocław , biuro@emmaus.org.pl 3.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez dowolnego członka Zarządu albo prezesa Zarządu, jeśli został wybrany — nie rzadziej niż raz na kwartał. Przy podejmowaniu uchwał, w wypadku równości głosów, rozstrzyga głos członka zarządu, który przewodniczy posiedzeniu albo prezesa Zarządu, jeśli został wybrany. § 22. Do kompetencji Zarządu należy: 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia; 3) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie; 4) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków; 5) zwoływanie Walnych Zebrań Członków; 6) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia; 7) przyjmowanie, skreślanie lub wykluczanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz skreślanie lub wykluczanie członków wspierających Stowarzyszenia; 8) powoływanie i odwoływanie kierowników grup oraz ich zastępców; 9) uchwalanie regulaminów wewnętrznych; 10) tworzenie i rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych; 11) uchwalanie statutów terenowych jednostek organizacyjnych; 12) powoływanie i odwoływanie członków zarządów terenowych jednostek organizacyjnych; 13) podejmowanie uchwał w przedmiocie osobowości prawnej terenowych jednostek organizacyjnych; 14) obciążanie składkami członków, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę. § 23. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech członków. 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza gospodarki finansowej Stowarzyszenia; 2) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi; 3) występowanie w razie potrzeby z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; 4) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 2) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.”. Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia § 24. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się: 1) Wpływy ze składek członkowskich; 2) Dotacje, darowizny, spadki i zapisy; 3) Wpływy z działalności statutowej; 4) Dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5) Wpływy ze zbiórki publicznej. § 25. 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz do zaciągania przez Stowarzyszenie zobowiązań majątkowych, wymagane jest działanie członka Zarządu lub pełnomocnika. 2. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. 3. Odwołać pełnomocnictwo, niezależnie od jego rodzaju, może każdy członek Zarządu. Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia § 26. 1. Uchwalę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania. 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia oraz zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. Rozdział VII. Struktura organizacyjna § 27 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne, które działają na podstawie niniejszego Statutu. 2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są oddziały i grupy. § 28 1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Statutu oraz przepisów prawa grupa nie może liczyć więcej członków niż to jest konieczne dla prowadzenia przez grupę działalności umożliwiającej jej dążenie do samowystarczalności. 2. Przekroczenie liczby członków, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody Zarządu. 3. Grupy tworzy i rozwiązuje Zarząd na wniosek co najmniej 15 osób nie będących członkami Stowarzyszenia albo z własnej inicjatywy. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać listę kandydatów na członków grupy wraz z uzasadnieniem oraz informację o ustanowionym przez wnioskodawców pełnomocniku.

3


Emmaus, ulica Kaczmarskiego 7/9/1, 53-656 Wrocław , biuro@emmaus.org.pl 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1.

2. 3.

1. 2. 3.

4. 5.

1. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

Od uchwały o odmowie utworzenia grupy przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia takiej uchwały pełnomocnikowi wnioskodawców. W przypadku grupy tworzonej przez Zarząd z jego własnej inicjatywy stosowną listę kandydatów na członków grupy Zarząd ustali przed jej utworzeniem. § 29 Oddział obejmuje jedną lub większą liczbę grup ze swego terenu działania. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną. Odziały tworzy i rozwiązuje oraz rozstrzyga w przedmiocie nadania im osobowości prawnej Zarząd na wniosek co najmniej jednej grupy albo z własnej inicjatywy. Przepisy § 27 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio. § 30 W granicach przewidzianych prawem oraz niniejszym Statutem każda terenowa jednostka organizacyjna działa w oparciu o swój własny statut, który określa w szczególności: 1) teren działania i siedzibę terenowej jednostki organizacyjnej; 2) zakres działania terenowej jednostki organizacyjnej; 3) władze terenowej jednostki organizacyjnej, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje; 4) sposób finansowania działalności terenowej jednostki organizacyjnej. Zarówno oddział jak i grupa obowiązana jest posiadać zarząd. Uchwała Zarządu o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej obejmuje jej Statut oraz skład zarządu. Rozdział VIII. Kapitał żelazny § 31 Część majątku Stowarzyszenia (kapitał żelazny), jaką Zarząd ustali, nie może być celowo naruszona. Kapitał żelazny może być w całości lub części dzielony na odrębne fundusze z przeznaczeniem ich dochodów na odrębne zadania, jakie Zarząd uzna za odpowiednie ze względu na cel Stowarzyszenia określony niniejszym Statutem. Mogą być tworzone fundusze z przeznaczeniem na świadczenia dla byłych lub obecnych członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, jego pracowników i wolontariuszy o charakterze motywacyjnym oraz związane z przejściem na emeryturę, niezdolnością do pracy, ubezpieczeniami lub innymi tego rodzaju świadczeniami, na które wolno łącznie przelewać aktywa kapitału żelaznego w części nie przekraczającej w roku obrotowym 5% średniej wartości kapitału żelaznego za poprzedni rok obrotowy, a także jego dochody w kwocie nie przekraczającej w roku obrotowym 10% dochodów za poprzedni rok obrotowy. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do członków organów osób prawnych będących członkami Stowarzyszenia lub wchodzących w skład organów Stowarzyszenia. Jeśli Zarząd uzna to za celowe kapitał żelazny może być przeniesiony na własność innej osoby w celu pomnażania w interesie Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem jednak, że nie będzie ono się odbywać w sposób nie dający się pogodzić z celami Stowarzyszenia. Rozdział IX. Fundusz wsparcia § 32 Część majątku Stowarzyszenia, jaką Zarząd ustali, tworzy fundusz wsparcia. Wydatki funduszu wsparcia — zarówno zwrotne jak i bezzwrotne — dokonywane są wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia oraz osób, o których mowa w § 7 ust. 1 Statutu, przy czym z samego tytułu członkostwa nie przysługuje roszczenie ani co do pierwszeństwa, ani co do kwoty wydatków. Zarząd ustali regulamin funduszu wsparcia kierując się w szczególności zasadą wyrażoną w art. 1 Uniwersalnego Manifestu Ruchu Emmaus przyjętego w Bernie 24 maja 1969 roku przez Międzynarodowe Zgromadzenie Ruchu Emmaus. Rozdział X. Rada § 33 Rada jest organem opiniodawczym zapewniającym ciągłość Zarządu Stowarzyszenia. Rada: 1) opiniuje kandydatów na członków Zarządu; 2) opiniuje propozycje zmian statutu Stowarzyszenia; 3) wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 4) inspiruje programy: a) realizowania celu Stowarzyszenia, b) tworzenia wartości możliwych do zaoferowania sponsorom lub donatorom Stowarzyszenia; 2) inspiruje kierunki działań finansowych i inwestycyjnych Stowarzyszenia; 3) stoi na straży nienaruszalności kapitału żelaznego. § 34 Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w sprawie zmian Statutu pozytywnie zaopiniowanych przez Radę. Walne Zebranie Członków powołuje w skład Zarządu kandydatów pozytywnie zaopiniowanych przez Radę. Do kompetencji Rady należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada jest uprawniona i obowiązana zwołać niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu. § 35 Rada składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych w pierwszym jej składzie przez Walne Zebranie Członków. Jeżeli Rada składa się z jednego członka, wykonuje on wszystkie uprawnienia Rady zgodnie z przepisami niniejszego Statutu. Przepisy o Radzie stosuje się odpowiednio. Nowych członków Rady w miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla poszerzenia składu Rady, powołuje Rada.

4


Emmaus, ulica Kaczmarskiego 7/9/1, 53-656 Wrocław , biuro@emmaus.org.pl 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Wyłącznie Rada może odwołać członka Rady, jednak członka Rady, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów prawa, niniejszego Statutu lub regulaminu Rady odwołać może także Walne Zebranie Członków. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, a także jednego lub większą liczbę wiceprzewodniczących Rady. § 36 Posiedzenia Rady zwołuje dowolny członek Rady. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady. Podejmowanie uchwał przez Radę dopuszczalne jest także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały Rady zapadają większością głosów. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. Rada może uchwalić swój regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

5

Statut Emmaus  
Statut Emmaus  

Statut Emmaus, stowarzyszenia z siedzibą we Wrocławiu, wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000273527

Advertisement