Page 1

U HEBT DE MACHT


e

7

aan de regio

LIJST 6

waar en oprecht

Emmanuel

DE BOCK


VOOR EENS EN VOOR ALTIJD VECHTEN VOOR BRUSSEL Ik ben 37 jaar en heb geen vader die minister of volksvertegenwoordiger is. Ik geloof in werken, in inspanning , in verdienste en in het respect voor het gegeven woord. Dit zijn mijn waarden. Dit is waarom ik op 17-jarige leeftijd besloot mij in te zetten voor de politiek. Master in de politieke wetenschappen (ULB) ; met een ?… en een …? in de analyse van de Europese Oprichting op zak, volg ik nu in avondlessen de richting Rechten (UCL). Ik geloof in levenslang leren en in levenslange beroepsvorming. Tijdens mijn studies aan het Dachsbeck lyceum, aan het St. Pieterscollege, aan de ULB en de UCL, heb ik het belang ingezien van het bouwen aan een rechtvaardige, verdraagzame en solidaire samenleving, met respect voor de gemeenschappelijke waarden maar ook voor de verschillen tussen onze persoonlijke geschiedenissen. Gedurende 10 jaar heb ik in een openbaar regionaal en federaal ambt gewerkt vooraleer Brussels volkvertegenwoordiger te worden, als opvolger van Antoinette Spaak, mijn voorbeeld van politieke inzet. Mensen zijn mijn prioriteit en ik haat onrechtvaardigheid en verspilling van het overheidsgeld. Ik wil blijven vechten om het dagelijks leven van de Brusselaars te verbeteren; de tewerkstelling, de huisvesting, de mobiliteit, het goed bestuur en de openheid van bestuur. Er is nog veel werk aan de winkel. Niets is ooit zeker, men moet zich altijd blijven in vraag stellen. Dus, vermits de gelegenheid zich voordoet, bezorg ik u mijn traktaat en zeg ik u : dat u op mij kan rekenen. U bezit de macht om Brussel te veranderen op 25 mei !

Emmanuel De Bock Brusselse volksvertegenwoordiger - Gemeenteraadslid te Ukkel DE BOCK FDF // 3


U HEBT DE MACHT OM DE BELASTING OP ARBEID TE VERMINDEREN In 20 jaar tijd daalde de koopkracht van de Brusselaars met 25%. Inderdaad het gemiddeld Brussels inkomen verminderde van 106% tot 80% van het gemiddeld Belgisch inkomen. Om dit verlies aan ontvangsten door de verarming van de Brusselaars op te vangen, werden de belastingen en taksen verhoogd met 20%. Ondertussen hebben de Brusselaars te kampen met steeds hogere prijzen voor huisvesting. De bevolkingsaangroei, de komst van nieuwe Europese inwijkelingen maar ook van bedreigde personen van nietEuropese origine hebben de dualiteit van de stad versterkt. Registratierechten, successierechten, grondbelasting, belasting op kantoren,op eigendom, rijbelasting, parkeerbelasting, gewestelijke belasting op het gezinshoofd, belasting op het water, gas en elektriciteit, de Brusselaars betalen altijd te veel. Het resultaat is dramatisch: tijdens de afgelopen 5 jaar hebben meer dan 5.000 bedrijven en 50.000 Brusselaars Brussel verlaten om zich te vestigen in Waals en Vlaams Brabant. Elke werknemer die het Gewest verlaat wordt een pendelaar die de gemeenschap geld kost want hij betaalt zijn belastingen elders. Een vicieuse cirkel die moet doorbroken worden.


Voor dit feit geplaatst, kunnen we ofwel de armen laten zakken ofwel ons verzetten en die exodus van werknemers en bedrijven naar de Rand stoppen. Gesteund door Didier Gosuin en Bernard Clerfayt, heb ik een voorstel ingediend om de gewestelijke en gemeentelijke belasting (toegevoegd aan de personenbelasting ) af te schaffen, met als doel de belastingen van alle Brusselaars met 8% te verlagen. Mijn droom is van Brussel een paradijs te maken voor het werk en niet langer een hel voor de werknemers. Ik wil de Brusselaars de koopkracht geven die zorgt dat ze in de stad kunnen blijven wonen, dichtbij hun werk. Op die manier zal iedere Brusselse werknemer tussen 500 en 1.500 euro meer verdienen per jaar, wat het verschil tussen werken en niet-werken zal verhogen en wat de strijd tegen zwartwerk zal helpen. Alle Brusselaars worden gelijkgesteld: ze betalen slechts één belasting: de onroerende voorheffing die we vervolgens zullen kunnen verlagen met 10% dankzij de terugkeer van de middenklasse naar Brussel. De belastingen verlagen en de fiscale grondslag verbreden, alle Brusselaars rechtmatig laten bijdragen , dat is een kwestie van sociale en fiscale rechtvaardigheid. Ik wens “betere belastingen door minder belastingen” om “de terugkeer naar de stad” en om ”het goede leven en het blijven in de stad” aan te moedigen.

EN OM DE KOOPKRACHT TE VERHOGEN DOOR DE MIDDENKLASSE IN BRUSSEL TE HOUDEN DE BOCK FDF // 5


U HEBT DE MACHT OM WERK TE SCHEPPEN Tijdens de 10-jarige regering van SP/PS/CD&V/CDH/GROEN/ECOLO is de werkloosheid uit zijn voegen gebarsten met 21%. Het aantal werkzoekenden is gestegen van 80.000 tot 120.000 terwijl het aantal banen in Brussel steeg van 650.000 tot 700.000. Indien men onze jongeren goed had opgeleid, had men de werkloosheid met de helft kunnen verminderen te Brussel! De regering minimaliseert het probleem van de werkloosheid terwijl één werkloze op twee geen diploma heeft en 30% van de werklozen al langer dan 2 jaar geen werk heeft. In plaats van de echte problemen aan te pakken zoals de vorming, de herwaardering van de opleiding tot pijnpuntberoepen, de strijd tegen sociale dumping en de buitenlandse tijdelijke werknemers, verkiest de Brusselse regering 2/3 van zijn budget voor arbeid te besteden aan het creëren van gesubsidieerde banen. Ik wil onze jongeren een andere toekomst bieden dan werkloosheid. Ik wil volledig inzetten op het onderwijs, de vorming en de talen door middel van bedrijfsstages, ik wil de achterstand tegenover Vlaanderen en Wallonië inhalen en de ononderbroken opleidingen aanmoedigen door ze terug te betalen voor wie slaagt. Ik wil de taalquota bijwerken omdat het niet rechtvaardig is dat de 90% Franstalige Brusselaars slechts toegang hebben tot 70% van de openbare ambten en tot 80% van de budgetten voor vorming. Ik wil het werk aanmoedigen door het rechtvaardig te herwaarderen. Welk nut heeft een werkloosheidsuitkering van 1000 euro terwijl je niet werkt tegenover een salaris van 1.250 euro?Welke boodschap sturen we daarmee naar onze jongeren en naar al wie vroeg opstaat om te gaan werken?


Ik wil de toegang tot Brussel afremmen voor de pendelaarsdie elke morgen onze straten doorkruisen. De mobiliteit en de werkgelegenheid vormen de twee grootste mislukkingen van de regering. De mobiliteit mag niet beperkt blijven tot het aanleggen van fietspaden tussen tramrails, tot het schilderen van trams, taxi’s en verkeerslichten, tot het bestellen van dure studies over een stadstaks of een tarifering per uur, tot het afschaffen van een rijbaan op de grote verkeersaders en op die manier de automobilisten tegen de fietsers uitspelen. Men voert geen mobiliteitsbeleid met massale belastingsheffing door de werknemers 50 euro parkeergeld te laten betalen voor 2 halve dagen. Met het oog op de bevolkingsgroei en de noden in verband met mobiliteit,wil ik onze middelen van openbaar vervoer herdenken en de NMBS en de MIVB dwingen de 19 gemeenten niet langer te misprijzen. Ik zal vechten voor een GEN dat zowel de Brusselaars als de pendelaars bedient. Ik zal de uitbreiding van de metro verdedigen die de tijd van onze verplaatsingen met een derde zal verminderen en die de auto op bepaalde ogenblikken van de dag minder concurrerend zal maken. Ik wil de frequentie van het openbaar vervoer verhogen en zijn veiligheid ‘s nachts.

EN BRUSSEL DOEN BEWEGEN

DE BOCK FDF // 7


U HEBT DE MACHT UW TOEKOMST UIT TE BOUWEN TE BRUSSEL De belangrijkste vrijheid is te kunnen blijven wonen in zijn gemeente, in zijn Gewest. Ik wil alternatieve woonvormen fiscaal aanmoedigen zoals samenwonen, leningen aan verlaagd tarief uitschrijven voor de Brusselaars die de banken niet willen helpen. Ik wil de haalbaarheid van de registratierechten instellen om niet meer twee keer de registratierechten te betalen maar enkel het verschil tussen de eerste en tweede woning als men naar Brussel verhuist en er blijft. Omdat de hoge belastingen op onroerend goed ( registratierechten en successierechten) de markt van het onroerend goed op een onrechtvaardige manier de hoogte injagen, straffen ze zo alle Brusselaars die een onroerend goed willen verwerven. Ik wil ook een rechtvaardiger openbaar woningbeleid voeren met een echte sociale mix in plaats van de systematische concentratie van sociale woningen in dezelfde wijken. Ik wil de oude sociale woningen vernieuwen vooraleer er nieuwe te bouwen. Is het normaal dat de helft van de grote openbare panden leegstaan terwijl de wachtlijst steeds langer wordt? Is het rechtvaardig aan sommigen een sociale woonst te geven tegen 200 euro terwijl ze genieten van een werkloosheidsuitkering van 1.000 euro en anderen die werken en 1.400 euro verdienen 600 euro te laten uitgeven voor een privĂŠ-woning? Ik wil de meest bedreigde mensen helpen uit de logica van de hulpverlening te raken waarin sommigen hen willen opsluiten.


U HEBT DE MACHT GERELAYEERDE


U HEBT DE MACHT KIES JE VERKOZEN


EN OM HET BESTE TE KIEZEN VOOR UZELF Ik vecht voor een sociale en fiscale rechtvaardigheid om de belastingen te verlagen en om de exodus van de middenklasse te stoppen. Ik weiger het nieuwe Plan Wathelet (CD&V/CDH/SP/PS/VLD/MR) van het vluchtig doornemen van de Brusselse problemen. Ik heb de gratis schoolabonnementen voor de MIVB verdedigd, voor alle Brusselaars zonder onderscheid ,terwijl de regering een ander systeem wilde voor Nederlandstaligen en Franstaligen. Ik blijf vechten tegen de overlast van het compostbedrijf, voor veilige voetpaden, voor de uitbreiding van de Metro en voor de aanleg van fietspaden langs het toekomstige GEN. Ik wil de tramtrajecten ondergronds maken en ze vervangen door groene zones zoals de “ramblas” in Barcelona en Madrid, om de stad mooier, groener, sneller, rustiger en minder vervuilend te maken. Ik wil het Koning Boudewijnstadion redden en het bouwen van een nieuw stadion beletten dat de Brusselaars 300 miljoen euro zal kosten. Ik wil dat men het overheidsgeld objectiever aanwendt door het te investeren daar waar het het meest nodig is. Ik weiger elke willekeurige fusie van Brusselse gemeenten die enkel de belastingen verhoogt van de goed bestuurde gemeenten. Ik aanvaard niet dat men meer premies uitdeelt aan de rijken van de arme gemeenten en dat men de armen van de rijke gemeenten in de steek laat. Dat is niet mijn visie op solidariteit. Ik zal steeds vechten tegen belangenvermenging, de “vriendjespolitiek “ en de verspilling van overheidsgeld.

Brusselaar van het jaar. Stem voor uzelf! Ik zet me steeds volledig in. Ik laat nooit los. Ik verdedig Brussel en de Brusselaars. Ik werd genomineerd door Vlan-Vivacité-Sud Presse tot “Brusselaar van het jaar 2014” en werd door Vif en andere tijdschriften “één van de beste volksvertegenwoordigers” genoemd. De jongste volksvertegenwoordiger van de oppositie, ik was de eerste verkozene die op mijn website het geheel van mijn mandaten en lonen publiceerde. DE BOCK FDF // 11


IK HEB U NODIG OM BRUSSEL TE VERANDEREN.

LIJST

N°6

1. Gosuin Didier 3. Clerfayt Bernard 7. De Bock Emmanuel U mag , volgens de wet, op meerdere kandidaten van dezelfde lijst stemmen. Steun dan ook voor volgende kandidaten: Carlo Mendola (22e), Jérôme De Mot (23e), Delphine De Valkeneer (46e), et Martine Payfa (72e).

Emmanuel De Bock Brusselse volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid te Ukkel 0497/59.99.42. – Oude weg 8 – 1180 Brussel emmanueldebock@hotmail.com www.emmanueldebock.be

Verantwoordelijck Uitgever : Emmanuel De Bock – 8, Vieux Chemin à 1180 Bruxelles

Brussel beleven en Brussel laten leven, betekent vechten voor de stad die je koestert om haar zo in beweging te brengen. Ik wil zoveel mogelijk Brusselaars ontmoeten, van mens tot mens of virtueel. Iedereen mag me zijn “ goede ideeën” bezorgen: zijn “ eigen verhaal”, zijn “ likes”, zijn “ hartewensen” maar ook zijn “ groot ongenoegen”. Plaats uw “ Bruxselfies”, uw foto’s, uw video’, op mijn facebook-pagina, en laat ons contact houden voor en na 25 mei. Mijn doel, mijn uitdaging: 5000 Brusselaars ontmoeten tijdens een 500 kilometer- lange tocht gedurende 50 campagnedagen. Ik reken op u. Ik zal in de straten van Brussel aanwezig zijn en verspreid mijn traktaat in alle brievenbussen en aan alle Brusselaars die ik ontmoet. Zelfs indien je geen kiezer bent, interesseert uw mening mij. Spreek erover met al wie u kent en neem deel aan mijn interactieve campagne. SAMEN BEZITTEN WE DE MACHT

U hebt de macht emmanuel de bock verkiezingen 2014  
U hebt de macht emmanuel de bock verkiezingen 2014  
Advertisement