Page 1

Emma Logan

Darker than Blue for woodwind sextet Score in C

Copyright Š 2014 Emma Logan Music


Duration: 6'30" 3

Score in C

Written for the 2014 Fresh Inc Festival and the Fifth House Ensemble Premiered June 2014 at Constellation, Chicago, IL

Darker than Blue for woodwind sextet Emma Logan (b. 1990)

Andante; a sense of calm

° 4 Flute & 4 w

42 ˙

44 w

& 44 #w

42 ˙

44

4 &4 w

42 #˙

44 w

œ

? 44 w

˙ 42

44 w

œ

42

44

q = 72

p

Oboe

p

Clarinet in Bb

p

Bassoon

p

Horn in F

Piano

=

4 ¢& 4 w

{

p

4 &4

q = 72

∑

? 44

∑

& 44 #w

˙

4 &4 w

p

p

∑

w

pp

w

p

˙

œ

w

#w

Œ

˙™

Œ

˙™ n

w

43 ˙

#w

43 ˙

mf

#˙ ™

mf

mf

∑

∑

∑

˙

mp

˙

43

42 ˙

˙™ 43

44 #-œ

Œ

42 ˙

43 #˙ ™

44 -œ

Œ

44 -œ

Œ

42 ˙

™ 43 ˙ p

mf

mf

™ 43 #˙

44 -œ

Œ

42

43

44

Œ

˙

mp

Copyright © Emma Logan Music 2014

˙™

p

mf

œ-

mf

44

Œ

44

Œ

44

Œ

44

n

n

44

∑

44

˙

42

mp

˙ ˙

mp

42 ˙

Œ

n

mp

mf

44

n

∑

43

Œ

n

43 ˙

#w ∑

mp

p

43 ˙

∑

w

w

∑ n

Œ

w

∑

p

mp

mp

44

43 ˙

mf

w

44

œ

mp

?4 w 4

4 ¢& 4# w

42

mp

p

Hn.

∑

mp

p

Bsn.

42

w

p

Cl.

˙

∑

w

mf

Andante; a sense of calm

7 ° 4 Fl. & 4 w Ob.

n

#˙ ™

œ

˙ mp

˙

mp

42 42 42 42


4

° 2˙ Fl. & 4

14 ,4 4w

13

Ob.

Cl.

Bsn.

,

& 42 ˙

n

,

& 42 ˙

n

,

?2 ˙ 4

2 Hn. ¢& 4

p

n

n

,

˙

n

43 ˙ ™

w

˙™

44

#-˙

œ

44 w

w

43 œ

44 #w

w

™ 43 ˙

˙™

44

44 w

˙-

43 ˙ ™

˙™

44

43 ˙ ™

˙™

44

p

p

p

44

w

˙

w

p

Œ

Œ

44

= ° 4 Fl. & 4 œ 18

n

Ob.

Cl.

34 #˙ ™

∑ ∑

™ 43 ˙

?4 4œ

Œ

Ó

∑

4 ¢& 4 œ

Œ

Ó

∑

{

n

? 44 Ó

44 ˙

pp

Ó

n

44 w

pp

Œ

& 44 Ó

Pno.

∑

& 44 œ

n

Hn.

Ó

w & 44

n

Bsn.

Œ

20 43 ˙ ™

43 #˙ ™

44 w

w

43 ˙ ™

44

pp

Œ Œ

mf

espressivo

œ œ

œ œ

con P sempre

˙ ˙

20 ˙ 43 ˙

Œ

43 ˙˙

Œ

w

w

44 Ó

œ # œ #œ œ #œ #œ

44 Ó

˙ ˙

p

#œ #œ

p

n

w

pp

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ #œ

w

Ó

44 #w

pp

œ œ

#w

3

3

œ œ

##œœœœ ‰ œJ mf

#œ #œ

w w

“œ” œ œ œ œœ œ œ p


5

° #-œ. œ ˙™ Fl. & 23

mp

p

-œ. œ ˙ ™ & mp

Cl.

Bsn.

Hn.

?

mp

¢& œ œ ˙™ -.

{

=

mp

?

& ˙™

44 ˙

&

44

Bsn.

Ϫ -

mp Hn.

?

∑ ∑

44 44

˙

œ œ ˙ ™™ œ œ ˙

30 w

˙

Ó

pp

mp

˙

pp

w

w

Ó

Ó

43

∑

n

p

Œ

n

˙

˙™

n

mf

˙ #˙˙ ˙

∑

Ó

˙˙ #˙

∑

p

#˙ ™ #˙ ™

43 43

p

œ J ‰ ™ ˙

mp

Ó

43

j œ ‰ #˙ ™

p

∑

∑

n

w

∑

30 Ó

∑

mp

pp

œ-. œ ˙

43

˙™

Ó

∑

mp

n

mp

#w

43

mp

pp

pp

mp

43

œ-. œ ˙

mp

j ˙™ œ ‰

#w

∑

43

mp

#w

#w

n

∑

pp

mf

Ó

n

-. 43 #œ œ ˙

#w w w #w w

mp

pp

n

n

œ œ œœ œ ˙ œ ˙ œ œ

mp

n

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

{

44 w 44

¢& ˙ ™ &

Pno.

j œ œ

˙

Ó

Ó

Ó

w

∑

44 ˙

?

n

p

∑

˙™

n

w

∑

28

Cl.

w

w

° Fl. & ˙™

Ob.

w

n

p

<“> w ww &

Pno.

w

#w

œ-. œ ˙™ mp

pp

w

p

43 œ œ ˙ -.

˙

n

p

& œ œ ˙™ -.

Ó

∏∏∏∏∏∏∏

Ob.

∑

#w

43

p

Œ

43

n

#œ œ #œ #œ œ # œ 3

œ œ

43 43


6

° 3 ˙™ Fl. & 4

44 w

˙ 42

3 ˙™ &4

44 w

42 ˙

33

Ob.

mf

mf

n

Cl.

Bsn.

{

3 &4

˙™ ˙™

mp

p

& 44 Π& 44 Π?4 4w

Pno.

4 ¢& 4

{

w

˙™ ˙™

œ #œ œ #œ

44 ˙ ˙

˙ ˙

-œ. œ ˙

n

, , ,

˙

p

42

w

#w

w

mp

mf

∑

4 &4

∑

∑

“” ˙™ ˙™

? 44

∑

∑

Ϊ

mf

œ

˙™

molto espres.

œ™ œ™ œ œ ˙ œ œ ˙

44 44 n

∑

∑

∑

43

44 44

˙™

44

˙™ 43 p

44

p

Πn

43 ˙ ™

44

43 ˙™

44

43

44

n

p

˙™ œ œ

44

∑

mf

mp

44

mp

#w j n œ-. ˙

n

˙™

mf

œ ˙ œ ˙ J

œ. -

˙™

mp

Ϊ

43 ˙

mf

w

∑

p

43 Œ

44

˙™

w

mp

mf

43 #˙ ™

43

∑

w

w

˙™

p

36 43

∑

mp

œ-. œ ˙ p

™ 43 ˙

Ó

n

#w

w

∑

p

42

#˙ #˙ w

pp

Hn.

42

44

38

Bsn.

44

mf

° 4w Fl. & 4

Cl.

42 ˙

n

?3 4œ œ =

Ob.

44 #w mf

˙™

,

˙ 42

mf

?3 ™ 4˙

3 Hn. ¢& 4

Pno.

44 #w

3 & 4 ˙™

, 36 43

œ

mf

œ #˙ œ #˙ J

˙™

œ 34 œ œœ ˙˙ œ #œ 3 ˙ œ #œ 4 ˙

44 œ œ

44


43 ° 4 ˙™ Fl. & 4

Ob.

Cl.

& 44

-œ. œ 44w ˙™

œ

mp

Hn.

& 44 œ #˙ ™

w

? 44 w

w

Pno.

4 ¢& 4

{

˙

n

∑

w

∑

∑

w w

#˙ #˙

w w

j ‰ œœ œœ #˙ #˙

w w

™ 43 ˙

44 #w

42 ˙

44 #w

& 42 ˙

43 #˙ ™

44 w

˙ 42

44 n w

U #w

44 w

42 ˙

44 w

U w

44 Ó

42 #˙

44 w

U

44 #w

U w

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Pno.

43 ˙ ™

& 42 ˙

{

f

™ 43 #˙

?2 ˙ 4

2 ¢& 4

f

43

˙

#˙f

44 w

˙™

42

˙

42

mf

42

mp

∑

f

mf

˙

˙ ˙

U nw

mp

mp

mp

42 ˙

mp

f

42

n

n

n

w

mp

42

2 #œ-. œ 4

˙™ ˙

° 2˙ Fl. & 4 48

mf

w

w

n

#œj ˙ #œ ˙

=

œ

˙™

w

n

? 4 Ϫ 4 Ϫ

˙™

w

44

-œ. œ 42

˙™

n

Œ

Ó

<“> 4 #w & 4 #w

˙™

n

w

œ

mf

mp

Bsn.

˙™

œ

˙™

˙

7

42

∑

44

42

∑

44

42

∑

44

42

∑

44

42

∑

44

n

n

2 &4

∑

43

∑

44

∑

42

∑

44

∑

∑

42

∑

44

? 42

∑

43

∑

44

∑

42

∑

44

∑

∑

42

∑

44


8

{

55 4 &4

Pno.

“” ˙™ Œ™

œ

œ ˙ J

œ

?4 4

{

& 44 œ œ œ #˙ ?4 Œ 4

œ

3

3

46 #w ™ w w ™™

43

˙™ 46 #˙˙ ™™

œ œ œ# œ ˙ J 3

∑

44

∑

&

∑

44

∑

&

∑

44

∑

?

∑

44

∑

∑

44

∑

Bsn.

Hn.

{

3

Œ

˙

#w p

44 œ

#œ #œ œ ˙

p

44 œ

#œ ˙ œ J 3

44

∑

w poco p

mp

w poco p

w w

p

Œ

3

w

p

p

#œœœœ 3 œœœœ ˙˙˙˙ & J ? ˙

∑

poco p

mp

#w w

poco p

w

#ww w w p

w n#ww w

poco p

mp

mp

#w w #w w #w w ww

Œ

44

œ 43 #œ Œ

44

43

∑

œ#œ ˙ œ 43 3

Œ

U ˙™

Œ

U #˙ ™

Œ

U #˙ ™

Œ Œ

mp

Uw ###w w w

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Pno.

¢&

43

#˙ ™

° Fl. &

Cl.

63 3 44 œ œ œ œ #œ ˙ J mp more intense

= 65

œ 3 #˙ J 4

œ œ œ #˙ ‰ J

P freely

60

Ob.

œ œ œ #œ œ ™

##˙œ ™ œ œ #œ Œ

p wandering; con espress.

=

Pno.

œœ # œ ˙ œ œ œ #˙

f

w wU w w

#U ˙™ U ˙™

mf

n

mf

n

mf

n

mf

n

mf

n


Pno.

9

=

?

∑

Pno.

?

{

=

∑

42

44

poco rit.

∑

∑

∑

∑

∑

78 q = 63 > Œ ‰ œJ ˙

Œ

‰ œj ˙ > p

Œ

78 q = 63 œ ˙™ ‰ #œœJ ˙˙ ™™

∑

∑

pp

w “‘

p

w

œ °

ø

∑ œ

˙™ ˙™

>œ ˙ ‰ J

Œ

‰ bœj ˙ >

Œ

p

œœ ˙˙ ™ ‰ b œ ˙ ™™ J poco cresc. ™ bœœœ ˙˙˙ ™™ œ

∑ œ

p

Œ

p

#œœœ ˙˙˙ ™™™

∑

˙™ b 44 ˙ ™

Slower, but with a little bite

& ?

˙˙ 24 ˙˙

Slower, but with a little bite

° Cl. & ¢

# ˙˙ ˙˙

mp falling; con espress.

76

Bsn.

˙ n#˙˙˙

∏∏∏∏

# ˙˙˙˙

∏∏∏∏

{

70# ˙˙ # ˙˙ &

ø

b œœ ‰ œ J nœœœ œ

w w

b >œ ˙ ‰ J

45

p

45

‰ œj ˙ > p ˙˙ ™™ ˙™

45

˙˙ ™™ ˙™

ø

45

° 5 Fl. & 4

∑

43

∑

∑

44 Ó

Ob.

& 45

∑

43

∑

∑

44

Cl.

5 &4

43

∑

∑

44 Ó

43

∑

∑

44

∑

42

43

∑

∑

44

∑

42

81

Bsn.

nw

Œ

mp

n

? 45 w

Œ

mp

Hn.

Pno.

n

5 ¢& 4

{

∑

5 œœ ˙˙ & 4 ‰ n œJ ˙ ? 45

mp

bœ “‘

b œ ˙™

# œœœœ

Œ

ppp like an echo...

Œ

j 43 ‰ bbœœœ ˙˙˙ p

œ ˙ 43 œ bœœ ˙˙ “‘ °

cresc.

ø

œ “‘

œ œ

44

œ n

mf

bw ø

42 42

∑

44 ‰ nœœ ˙˙ ™™ œJ ˙™

‰ nœœœ ˙˙˙ J

Œ

Œ

œ

n

L.H.

ppp

42

42 42


34 ˙ ™

° 2˙ Fl. & 4

10

85

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

mp

2 &4 ˙ ?2 4

∑

2 ¢& 4

∑

& 42

∑

œ 43 ‰ nœœJ

∑

43

{

° Fl. &

90

Cl.

Bsn.

Hn.

Pno.

˙™

mp

43 Œ

˙™

˙˙ ˙

œ ‰ nœœ J

˙ ˙˙

œ

˙

œ °

˙

q = 68

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

?

∑

¢&

∑

{

w

mp

Œ

œ

n

Ó

n

44 w w w #w

∑

mf

44 w w

∑

ø

Slightly faster with a groove

&

90

mf

nœ ø

Ó

n

44 w

cresc.

Œ

œ

44 Ó

∑

Ó ∑

mf

∑

Œ

∑

44 w

43

p

n

44

∑

43 ˙™

=

Ob.

∑

mp

œ

mf

43

∑

? 42

44 w

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Pno.

& 42

˙™

∑ œ

Œ

mp

∑

œ 3

œ #œ J

3

œ J

œ

œ nœ œ bœ J J 3

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Slightly faster with a groove q = 68

j & Œ bœœœœ ˙˙˙˙ ™™™™ p ? bbœœœ ˙˙˙ ™™™ bœ J 3

3

°

Œ ∫ œj b œ œ 3 bœ bœ J ø 3

3

˙˙ ™™™ ˙ ˙™

j Œ bœœœ ˙˙˙ ™™™ nœ ˙ ™ bbœœ ˙˙ ™™™ nœ ˙ bœ J 3

cresc.

ø

3

Œ ∫ œj b œ œ 3 bœ bœ J 3

ø

˙˙ ™™™ ˙ ˙™

œ


11

° Fl. & 94

Ob.

- œ œ bœ œ œ ˙ nœ.

∑

Cl.

j & Œ b>œ ˙™

w

p

Bsn.

mp

? Œ bœJ ˙™

nw

n

mp

n

3 p

Hn.

¢&

{

∑

∑

b >œ j & Œ nbœœœœ œœœœ nœJ bœ œJ œ 3

Pno.

?

=

3

b3bœœ ˙˙ ™™ nœ ˙ ™ bœ J

98

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

3 &4 Œ ? 43 Œ

3 ¢& 4 Œ

{

? 43

ø

œ

3

44 44

j œ ˙

p

#œ ˙ J

3 p 3

j œ ˙

3 3

œ ˙ J

bnœœœœ

b -œ

3

mp

∑

∑

43

∑

43

∑

43

∑

43

∑

43

∑

43

j bœœœ ˙˙˙ ™™™ nœ ˙ ™

3

42

43

43

43

43

∑

∑

42

43

44

ø

mp

3 3

œœœ ˙˙˙ ™™™ J

42

bœ ˙ J

42

bœ “‘

˙ ∑

˙

n

43

44

44 Œ

bœ ˙ J

mf

44 w w

3

b˙™

43 ˙ 34 ˙

w

>j3 > b∫ œœ œœ

43

3 43 Œ b∫œœj œœ œ ˙

bœ ø

˙

42

∑

n

43

42 ˙ 24 # ˙

p

Œ # œœœ ˙˙˙ J

44 -œ

∑

& 43 Œ

Pno.

ø

Œ

43

∑

b3bœœ ˙˙ ™™ nœ ˙ ™ bœ J ø

bœ ˙ ™ bœ J 3

∑

& 43

b∫œœ

j Œ b ∫œœ ˙˙ œ ˙™ 3

3

ø

° 3 Fl. & 4

3

∑

n

3

™ 43 ˙

nœ œ nœ b˙

3

3

mp

& w

œ

j œ-. œ # -œ. œ J 3

3

˙™

<n> œœ ˙˙ 34 Œ b œœJ ˙˙ 3

43

mp 3

ø

bœ ˙ J

ø


12

° Fl. &

∑

42 n˙

44

w

&

∑

n˙ 42

44

œ

42 b˙

44

Ó

42 ˙

44

w

42

44

102

Ob.

Cl.

Bsn.

mf sempre legato

Œ

& ˙ ˙ ?

n

Œ

n Hn.

Pno.

¢&

{

Œ

œ

?

42

cresc.

œ

œ ˙ J

3

106

Bsn.

Hn.

& 43 ?3 4

œ

Ó

Œ

j b œ-.

Œ

ø

œ

°

˙

mp

œ

sempre legato

43

bœœ œœ œ œ œ J

-œ œ ‰ œœ œœ

43

3

˙™

3

3

ø

˙™ b˙˙˙ ™™

mf

ø

˙™ ˙™

3

3

œ

œ

œ

mf

espres.

espres.

Πn

Œ

3

-. œ bœ J

mf

˙™ œ

42 42 42

mp

3

∑

œ ˙ œ ˙ J

œ œ

œ

œ ˙ J

43

43

mf

œ>œ j œ bœœœ œœœ J Œ

∑

œœ

œ

3

43

‰ œœ -

œ

3

Œ bœœj œœ

œ

∑

mf

Œ

43

œœœ 3 œœ ˙˙ œ bœ ˙ J

˙™ Œ

˙™

œ

Œ

3

107

f

ø

44 bœœ

Ó

mf

? 43 bb˙˙˙

bœ œ J

˙™

∑

3 ¢& 4

œ

mf

b˙ ™

3

˙

3

œ

w

b b œœ 44 b œœ

107 Œ œ. J

˙

3 &4

{

ø ∑

b˙˙ 3 &4 ˙

Pno.

˙

3 24 Œ bbœœœœ œœœœ J

3

° 3 Fl. & 4

Cl.

j b œ-. œ

j & Œ œœ ˙˙ bb œœ ˙˙

=

Ob.

3

43

∑

42 42

b˙™ mp

Œ

3

j bnœœ ˙˙ œ ˙

42

cresc.

bbœœœ ˙˙˙ bœ J “‘ ø 3

42


Fl.

° 2 n˙ &4

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

, œ

& 42 œ

44 n˙

?2 4 n˙

44 ˙

{

?2 4

=

° Fl. & 114

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

mf

44

˙

bbœœœ œœœ J U ∑

& ?

&

f

˙™

˙ 3

w

44 œ ø

115 43

3

œ

“” b w bb w w ww

œœ-œœ -œ œœ

b œœ ˙˙ bœ ˙ J

&

∑

∑

44

f

˙

j bœ ˙ f

n# ww w w ø

∑

Œ

3

43

∑

∑

44

∑

Œ

3

U ∑

43

∑

∑

44

∑

Œ

3

U ∑

43

∑

∑

44

∑

Œ

3

U ∑

43

∑

∑

44

∑

Œ

3

U ∑

115 Distant; con rubato q = 52 34 bb˙˙˙ ™™™ ™ b ˙˙˙˙ ™™ ™ mp

U ∑

?3

4

˙™ °

b˙˙ ™™

bw 44 ww

44

bw w w

ff

ff

“” Œ

3

ff

ff

œœ 24 œœœ

Œ

œœœ 24 œ

Œ

j U bœ ˙™ œ U ˙™ J

p

n

p

n

p

n

p

n

U j nœ ˙ ™ U œ ˙™ J U j œ ˙™

p

3

œ

ff

U 42 ˙ U 42 ˙

f

Distant; con rubato q = 52

œ

13

24 U ˙

f

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

{

˙™

œ

bb œœœœ ˙˙˙˙ 44 Œ J

3

U ∑

¢&

œ

U ˙

U 42 ˙

f

3

3

bœ ø

42

mp

&

&

Pno.

œ

& 42 ˙

2 ¢& 4

w

44 œ

bnœœœ œœœ 2 Œ &4 J

Pno.

˙

, bœ 44

110

n œœ œœ œ œ J œ b œœ J

U ˙˙ ™™ ˙™

nU ˙˙ ppp

n

Darker than Blue (2014)  
Darker than Blue (2014)  

woodwind sextet

Advertisement