Page 1

A C I T À M INFOR Emma Aguilar Elena Montaner Ariadna López


Hardware i software El hardware o maquinari és el conjunt de les seves parts físiques. Es classifica per la situació i funció. La major part del maquinari de l'ordinador no es veu per fora, ja que està muntat a dins (cables, circuits, etc.) La placa mare (motherboard) Les principals parts d'un hardware UCP (unitat Central de Procés)

A més dels components electrònics del maquinari central, també hi ha elements electromecànics. Disc dur Gravadora CD Gravadora DVD


A l'exterior hi ha els perifèrics d'entrada

I sortida

Impressora Monitors Altaveus

Teclat Ratolí Webcam Escànner


Classificació del software (posa exemples) El software és el conjunt de programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna feina a l'ordinador. El software s'executa dins el hardware. Es classifica en tres grups: 1.

Programari de sistema: desvincula a l'usuari i al programador dels detalls de l'ordinador en particular que s'usi, aïllant-lo de: memòria, discs, ports i dispositius de comunicacions, impressores, pantalles, teclats, etc.

2.

Programari de programació: és el conjunt d'eines que permeten al programador desenvolupar programes informàtics d'una manera pràctica.

3.

Programari d'aplicació: permet als usuaris dur a terme una o diverses tasques específiques.


Hi ha altres classificacions possibles i altres possibles tipus de programes: ● ● ● ● ● ● ●

- El microprogramari (firmware) és el programari específic que controla un dispositiu (un mòdem, una unitat de DVD...) - El programari portàtil, és aquell que es pot introduïr, extreure i executar-se en qualsevol maquinari. - Les biblioteques, fan funcions comunes dins el sistema operatiu, que són utilitzades des d'altres programes. - Les aplicacions són programes que executa un usuari amb una funció concreta; calculadora, processador de textos, fulls de càlcul, videojocs, missatgeria...


Elements d'un ordinador 1. Monitor 2. Placa mare 3. Unitat central de Procés 4. Memòria 5. Targeta d'expansió 6. Font d'alimentació 7. Disc òptic 8. Disc dur 9. Ratolí 10. Teclat


Definició i elements del sistema operatiu (I)

- Monitor: El constitueixen una pantalla , que enseña la imatge de totes les funcions de l'ordinador. - Placa mare: és la targeta de circuïts impresos encarregada de interconectar tots els dispositius interns. - La unitat central de procés(CPU): és un component de l'ordinador encarregat de interpretar i executar instruccions i processar dades. - Memoria: és l'espai de entrada / sortida on es guarden els datos del ordenador. - Targetes d'expansió: són dispositius amb circuits integrats i controladors.


Definició i elements del sistema operatiu (II) - Font d'alimentació: és un dispositiu que converteix la tensió alterna de la xarxa de subministrament. - Disc òptic: és una superficie amb forma de circular de policarbonat on es guarda informació dins. - Disc dur: és on s'emmagatzema la memòria. - Ratolí: és un dispositiu electric, que apunta i te facilitats en manejar... - Teclat: és la eina de l'ordinador que et permet escriure textos dins del PC.


Definició de xarxa. Avantatges de treballar en xarxa. Definició de targeta de xarxa.

- Una de les xarxes que coneixem es l'Internet també dit com a "Ethernet". - Una xarxa és un grup d'ordinadors connectats. - Una targeta de xarxa és una targeta d'expansió que s'introdueix dintre de l'ordinador amb una o més obertes externes , per on es connectat el cable de la xarxa.


EMMA Mitjans de transmissi贸(aire i cables).Hardware necessari per fer connexions amb cadascun.


Tipus de xarxes segons l'extensió. Clau WEB ●

LAN: És una xarxa d'àrea local. La podem trobar en qualsevol empresa.

MAN: És una xarxa metropolitana.

WAN: És una xarxa d'àrea estesa.


Segons la velocitat:

Xarxa d'àrea local (LAN): És una xarxa que es limita a una àrea petita, com un sol eficici, o un avió.

Xarxa d'àrea metropolitana (MAN): És una xarxa d'alta velocitat o (banda) i que dona cobertura a una àrea extensa.

Xarxa d'àrea àmplia (WAN): És una xarxa que s'extén per una àrea extesa.


Tipus de xarxes Segons la disposició física dels cables i els nodes tenim les següents topologies de xarxes:


Topologia en bus ●

Consistex a connectar totes les estacions en bus comunes.

AVANTATGES ●

El seu avantatge es que no fa falta que es connectin totes les estacions a la xarxa.

Per una altra banda es més fàcil incrementar o desincrementar el nombre d'estacions a la xarxa.

Els paquets de la xarxa arriben a totes le estacions, i aquestes han de recogir només la seva informació.


DESAVANTATGES

● ● ●

Es difícil d'administrar.

El seu rendiment disminueix en afegir-hi nodes.

Si la fallada un node es díficil detectar-ho

Té una longitud de cable i nombre d'estacions limitades.


Topologia en estel ●

La topologia en estel consisteix a connectar les xarxes a un node comú.

Aquesta es una variant de la tipología en bus, el node s' encarrega de substituir les dades entre diferents estacions.

Depenent del element utilitzat com a node les dades arriben a totes o nomès a l' estació adequada.

En l'actualitat es el sistema més estés


AVANTATGES ●

Senzilla d'implementar i estendre.

Més econòmica.

La fallada d'un node no afecta a la resta.

Fàcil d'administrar.

Facilitat per detectar-hi fallades als enllaços.

Gran ample de banda entre enllaços.


DESAVANTATGES

La longitud de cable i nombre d'estacions són limitades.

El seu cost és car.

El rendiment disminueix a l'afegit-hi nodes.

La fallada del node central deshabilita tota la xarxa.


Topologia mixta Les topologies mixtes s贸n aquelles en les quals s'aplica una barreja entre una altre topologia. Podem trobar dos tipus: Estel - Buss i Estel - Anella


Topologia en anella ●

Consisteix en connectar les estaciones una en sèrie amb l'altre donant lloc a un anella tancat.

La informació te que pasar d'una estació a una altre fins que arribi al destinatari de la mateixa.

AVANTATGES ●

El creixement del sistema té un mínim impacte en el rendiment.

Tots els nodes tenen el mateix accés.

Cada node actua com a repetidor, això permet que la xarxa tingui una gran extensió.


DESAVANTATGES

Normalment és la més cara.

La fallada d'un node afecta la resta.


Topologia en doble anell AVANTATGES - Permet cobrir distĂ ncies mĂŠs llargues que altres topologies.


Topologia en arbre La topologia en arbre es una desenvolupament de la interconnexi贸 de varies xarxes en estel.


Topologia en malla Cada node está connectat amb un o més nodes. D'aquesta manera quan enviem el missatge es buscará la ruta més adient.

AVANTATGES - Té alta disponibilitat. - Si falla un node hi poden haver-hi altres rutes alternatives. ● DESAVANTATGES - És més cara que altres topologies.


Definició i comparació de switch (commutador) i hub (concentrador) ●

Un switch o commutador és un dispositiu que permet agrupar un conjunt de dispositius en un mateix segment de xarxa.

Un hub o concentrador s un aparell de xarxes que permet agrupar un conjunt d'ordinadors i fer que passin pel mateix cable.

És a dir, el commutador envía la informació a un sol destí, metre que el concentrador la envia a diferents ordinadors.


Mitjans de transmissió(aire i cables).Hardware necessari per fer connexions amb cadascun. Per a la connexió d’una xarxa local es poden fer servir diferents mitjans: ●

Cable trenat: Aquest tipus de cable està format per vuit fols de color protegits per una funda de plàstic.Per conectar-lo es fan servir terminals RJ-45, els quals es poden unir els cables de forma directa o creuada.

Cable coaxial: Es pot fer servir el tipus RG-58, està format per un fill conductor central recovert per un plàstic aïllant, una malla metàlica i un blindatge extern.

Es fa servir per a xarxes amb pocs llocs sense concentrador ni conmutador. Nomès permet la topología en anella o en bus.


Fibra òptica: Fa servir impulsos de llum per transmetre les dades. Està formada per un nucli de fibra de vidre o plàstic recobert per una sèrie de materials que impedeixen les pèrdues de senyal i protegeixen les fibres perquè no es trenquin.


Hardware necessari per connectar-se a Internet. Per connectar-se a iternet es requereix un proveednor de serveis Internet (ISP) y un hardware determinat.

ISP. Un ISP proporciona acces a Internet. La manera de contratar una conta amb un ISP es igual que el utilitzat per contratar el servei telefènic o altres serveis públics.

Hardware. Para una conexión de banda ancha, como línea de suscriptor digital (ADSL) o cable, se necesita un módem ADSL o por cable.

● Per a una conexió de banda ample, com un línea de suscriptor difital (ADSL) o cable, es necessita un node ADSL o per cable.


Xarxes sense fil. Connexions wireless. SSID.

Les xarxes sense fil són aquelles que es comuniquen per un medi de transmissió no guiat (sense cables) mitjançant ones electromagnètiques. La transmissió i la recepció es realitza a través d'antenes.


Protocols de xarxa a Windows. Protocols: ● Banyan Virtual Integrated Network Service (VINES) Ethernet ● Banyan VINES Token Ring ● Control de vínculo de datos (DLC, Data Link Control) de Microsoft ● DLC de 32 bits de Microsoft

INFORMÁTICA  
INFORMÁTICA  

En este trabajo hablamos sobre la tecnología informática de hoy en día.

Advertisement