Page 1

Mártírsírok kutatása Boldog Sándor István ereklyéi

NÖRI F ÜZETEK 21.


NÖRI Füzetek A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) fontosnak tartja a tevékenységi köréhez kapcsolódó helyszínek (nemzeti és történelmi emlékhelyek, nemzeti sírkert, fontos műemlékek), továbbá az emlékezettel és annak ápolásával összefüggő témák bemutatását. Az alsorozatokra tagolódó, egységes megjelenésű kiadványsorozat célja, hogy az érdeklődő közönség számára elérhető áron rövid, ám tartalmas tájékoztatást nyújtson Magyarország kulturális helyszíneiről.

Mártírsírok kutatása Boldog Sándor István ereklyéi

Kegyeleti kultúra SOROZAT Az elmúlás feldolgozása a véges emberi lét egyik legnagyobb kihívása. A temetkezés és a gyász szokásainak változása az egyetemes kultúrtörténet része. A kegyeleti kultúra körébe tartozik mindaz, ami ös�szefügg ezzel az összetett szokásrendszerrel (világképek, rítusok, tárgyak). Az élők a gyász elmúltával sem feledkeznek meg halottaikról, ezért az emlékezet és annak ápolása is szorosan hozzátartozik. A halál természeti törvénye formálta szokások idővel erkölcsi paranccsá, emberi törvénnyé váltak. A kegyeletnek nemcsak az egyén, hanem a nagyobb közösségek szempontjából is jelentősége van: a közösségi emlékezet hat a közösségi tudatra, legyen szó nemzeti, felekezeti, regionális vagy kisebbségi közösségekről. A történelmi személyiségek által képviselt értékek közösségi tudatban tovább élő hatásának, emlékének megőrzése az utókor feladata. A NÖRI FÜZETEK alsorozatának célja, hogy a NÖRI működésével összhangban a kegyeleti kultúrához tartozó témák felvonultatásával hozzájáruljon a nemzeti gyász és emlékezés hagyományainak, kultúrájának terjesztéséhez, nemzetünk nagyjai emlékezetének megőrzéséhez, valamint a kegyeleti emlékhelyek ismertségéhez.

nöri füzetek 21. [ K e g y e l e t i k u lt ú r a ]

Nemzeti örökség intézete B u da p es t, 2 01 9


A kommunista diktatúra áldozatai

legrejtettebb, hátsó részébe, ahol a kegye-

A második világháborút követően Magyar-

tot – a kivégzett köztörvényes bűnözők-

országon a kommunista párt szerezte meg

höz hasonlóan – a 298-as parcellába te-

a hatalmat, amely a totalitárius sztálinis-

mették el, majd miután 1951-ben az betelt,

Radnainé dr. Fogarasi Katalin, főigazgató

ta diktatúra kiépítésével párhuzamosan

a mellette lévő 301-es parcellát kezdték

megkezdte a politikai ellenfeleivel való le-

használni. Közismert, hogy ide temették

szerkesztő Gyökös Eleonóra

számolást. A meghurcoltak és a politikai

az 1956-os forradalom és szabadságharc

foglyok számát nehéz lenne megállapítani,

utáni megtorlás mártírjait is. A sírhelyeket

de sok tízezer főre becsülhető. A kivégzett

sok esetben jeltelenül hagyták, és a teme-

személyek száma hozzávetőlegesen meg-

tőkönyvbe sem jegyezték be az adatokat,

határozható. 1962-ig pártutasításra több,

de az is előfordult, hogy álnevet tüntettek

mint ötszáz emberen hajtottak végre kon-

fel. Az eljárás célja az volt, hogy sírhely hi-

cepciós perekben hozott halálos ítéletet.

ányában örök feledésre ítéljék még az áldo-

A kivégzések általában kötél által történ-

zat emlékét is. Sándor István alakja azon-

tek a Fő utcai Katonai Börtönben, illetve

ban sokak emlékezetében megmaradt, így

a Kozma utcai Kisfogházban. A holtteste-

amint arra lehetőség nyílt, megkezdődtek

ket titokban szállították el az Új köztemető

a kegyeleti sírkutatások.

Kiadja a

Felelős kiadó

Szöveg Tóth Zsolt Borítókép Boldog Sándor István Pogány Gábor Benő formázta szolnoki szobrának részlete Fotók Csány Márton (18. oldal) Kapusi Zoltán (12., 16. oldal) Nagy Balázs (borítóbelső) Nemzeti Örökség Intézete (9., 15. oldal)

let mellőzésével földelték el a halottakat, gyakran tömegsírokba. A legtöbb áldoza-

Archív képek Don Bosco Szalézi Társasága (10–11. oldal) Fortepan (4. oldal) Susa Éva (6. oldal) Tipográfia és tördelés Make IT Online N yo m da i e l ő k é s z í t é s é s k i v i t e l e z é s DUNA-MIX Kft. 2600 Vác, Barabás M. u. 1. Felelős vezető: Szakolczai Lóránt ügyvezető igazgató

Nemzeti Örökség Intézete © 2019 ISSN 2630-8061 (NÖRI FÜZETEK) | ISSN 2676-9190 (KEGYELETI KULTÚRA) ISBN 978-615-5890-24-6 Az Új köztemető 301-es parcellája elhanyagolt állapotban, 1988


M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

A 301-es parcella mártírsírjainak kutatása

lyik zugában fekszenek… Eljön az ideje annak,

az exhumálást és a történelmi jelentőségű

Igazságügyi kutatómunka

hogy a magyar társadalom követelje a megtor-

újratemetést követően – a társadalmi ér-

lás áldozatainak – halottainak és élőknek –

deklődés hatására – folytatódott a parcella

1989 tavaszán, a Történelmi Igazságtétel

teljes erkölcsi, politikai és jogi rehabilitálását.

további sírjainak feltárására.

Bizottság (TIB) felhívását követően vette

Nemzetünk szellemi és lelki megtisztulásának

kezdetét a 301-es parcella egyes sírjainak

feltétele ez.” – hirdette a TIB 1988-ban meg-

A Nagy Imre és társai földi maradványa-

munkát végeztek: kegyeletsértő módon el-

feltárása. „Három évtizede rejtegeti a Rákos-

jelent társadalmi felhívása.

it kereső, első kutatócsoport tagjai között

temetett személyek nyughelyeit nyitották

A szakértők kegyeleti vagy másképpen humanitárius jellegű igazságügyi kutató-

volt Szabó Árpád és Harsányi László igaz-

meg abból a célból, hogy az ott nyugvókat

lájának bokorrengetege az 1956. november

Az Igazságügyi Minisztérium által megin-

ságügyi orvosszakértők, Kralovánszky Alán

azonosítsák és méltó módon temessék

negyedikén kezdődött bosszúszomjas ne-

dított kutatómunka elsődleges célja Nagy

régész és Nemeskéri János antropológus

újra. Ebben az esetben a kutatók az igaz-

osztálinista restauráció sok száz áldozatát.

Imre miniszterelnök és mártírtársai meg-

professzorok. Már az ő munkájukat is segí-

ságügyi tudományok módszereivel dolgoz-

Hozzátartozók előtt még azt is titkolják, hogy

találása, valamint maradványaik azonosí-

tette Susa Éva igazságügyi biológus-antro-

nak, vagyis az önálló tudományágak illetve

övéik melyik gödörben, a sivár rabtemető me-

tása volt. Miután ez eredményre vezetett,

pológus szakértő, aki a további feltárásokért

segédtudományok módszereit igazságügyi

felelős szakértői csoport tagjaként, majd

célok elérése érdekében alkalmazzák az

vezetőjeként, illetve egyéb kutatási ered-

igazságszolgáltatás és a bűnügyi szerve-

ményeivel a 301-es parcella meghatározó

zetek megbízottjaiként, főként bizonyítási

kutatójává vált. A második szakértői csoport

vagy humanitárius céllal. Kiemelten fontos

tagja volt Kralovánszky Alán mellett Éry Kin-

a történettudomány, a régészet és az antro-

ga antropológus, valamint Kovács László és

pológia szerepe.

keresztúri köztemető eldugott 301-es parcel-

Szőke Mátyás régész is. Amennyiben a kutatók nem ismerik a kereA szakértők munkája számos eredményt

sett sír helyét, úgy az igazságügyi kutató-

hozott. 1989 és 2016 között a 301-es par-

munka – a történeti kutatatás módszereinek

cellában eltemetett áldozatok közül 50

alkalmazásával – kiterjedt adatgyűjtéssel

személy földi maradványait sikerült azono-

veszi kezdetét. Ez a kommunista diktatúra

sítani. Emellett Susa Éva vezetésével az Új

áldozatai kapcsán elsősorban a temető- és

köztemető más parcelláiban, elsősorban

börtönnyilvántartások vizsgálatára kiter-

a 298-asban, továbbá a sopronkőhidai,

jedő irattári gyűjtőmunkát, továbbá olyan

a márianosztrai és a váci rabtemetőben

kutatást jelent, ami főként a Belügyminisz-

is sikeres kegyeleti kutatómunkát valósí-

térium, a történeti levéltárak anyagai, illetve

tottak meg több sírhely megtalálásával és

a vonatkozó visszaemlékezések, beszámo-

a bennük nyugvók azonosításával, ami to-

lók áttekintésével valósulhat meg. Emellett

vábbi 34 személyt jelentett.

jelentőséggel bírhatnak a térinformációs anyagok – például térképek, dokumentált

Az 1989-es exhumálások kezdete, a szakértői bizottság tagjai a résztvevőkkel

06

Nöri füzetek 21.

K e gy e l e t i k u lt ú r a

07


M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

térinformációk, légifelvételek, talaj és vege-

elcsomagolni. Ezt követik az utólagos, la-

tációs felmérések – adatai.

boratóriumban elvégzendő antropológiai vizsgálatok, amelynek legfőbb célja a sze-

Az összegyűjtött adatok elemzését, értel-

mélyazonosítás. Az igazságügyi antropoló-

mezését követően kezdődik meg a terep-

gus szakértő munkája két részből tevődik

munka. Első lépésben a helyszínen értel-

össze: az általános és az egyedi jellemzők

mezik az adatokat, majd ezek alapján hatá-

leírása. Az előbbiek közé tartozik a cson-

rozzák meg a sír feltételezett helyét, azaz

tok emberi eredetének vizsgálata, a fekvési

azt, hogy hol kezdjenek ásni. A feltárások

idő, a morfológia nem, az elhalálozási kor,

során nemcsak az ásatási technikák és

a testmagasság, az alkat, a földrajzi válto-

módszerek bírhatnak jelentőséggel, hanem

zat meghatározása. Az egyedi jellemzők

a feltárt test elhelyezkedése, illetve annak

kutatásának

elmozdítása után az összes kutatói tevé-

a speciális antropológiai módszerek alkal-

kenység. Ezért a feltárást régészeti mód-

mazásán túl a személyes adatoktól is függ.

szerekkel hajtják végre. A jelenleg alkal-

Minél több adat áll tehát a kutató rendelke-

mazott eljárás több, mint százéves múltra

zésére a vizsgált személlyel kapcsolatban,

visszatekintő finomhangolás és tesztelés

annál nagyobb az esélye, hogy azonosíta-

eredménye, amelyet a szisztematikus régé-

ni tudja az elhunytat. Az egyedi jellemzők

szeti keresésre, az összefüggések, a jelen-

leírása egyrészt morfológiai (traumatikus

ségek és a jellegzetességek felismerésére,

elváltozások vizsgálata, személyazonosí-

dokumentálására, illetve mintavételre fej-

tás a koponya alapján – arcrekonstrukció,

lesztettek ki. A kutatók a leleteket minden

szuperimpozíciós vizsgálat, stb.), másrészt

esetben in situ, azaz eredeti fellelési helyze-

anyagvizsgálati módszerekkel, például ge-

nevéhez köthetőek. Legutóbb a Katolikus

ben nevelték, de nagy hatást gyakoroltak

tükben örökítik meg, ugyanis a felszedéssel

netikai (DNS) vizsgálatok alapján valósul-

Egyház által boldoggá avatott Sándor Ist-

rá az egyházközösségüket vezető ferences

a lelőhely elpusztul. Ezt követően a lelete-

hat meg. A személyazonosítást segítheti

ván szalézi szerzetes földi maradványait

rendi szerzetesek is. Erős hite és elkötele-

ket gondosan felszedik és elcsomagolják

az igazságügyi odontológus munkája is, a

azonosították.

ződése a katolikus egyház iránt már gyer-

további vizsgálatokra. A tárgyi leletek egy-

koponyalelet fogazatának szakszerű vizs-

mekkorában megmutatkozott. Tagja volt

részt bizonyító erejűek lehetnek, másrészt

gálata.

a helyi keresztény ifjúsági szervezetnek,

eredményessége

azonban

a személyazonosítást is segíthetik. A 301-es parcella sírjainak kutatása ugyan A csontleleteket igazságügyi – orvos

nem szisztematikusan, hanem eseti meg-

Boldog Sándor István sírjának feltárása

Boldog Sándor Istvánról

és aktívan jelen volt a plébánia életében

majd segéd- és szakmunkásként dolgozott.

is. A polgári iskola elvégzése után kitanulta a vasesztergályos és rézöntő szakmát,

vagy biológus – antropológus emeli ki

bízások alapján, de napjainkban is folyta-

Sándor István 1914. október 26-án született

a sírból, aki lehetőségei szerint igyekszik

tódik. Ezek a kutatások elsősorban Susa

Szolnokon, római katolikus családban. Szü-

Mindeközben körvonalazódott benne, hogy

Éva igazságügyi antropológus szakértő

lei, akárcsak két öccsét, vallásos szellem-

fiatalok nevelésével szeretne foglalkozni.

azokat egyénenként külön válogatni és

08

Nöri füzetek 21.

K e gy e l e t i k u lt ú r a

09


M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

Ennek érdekében a ferencesek közvetítésé-

szalézi életét. Jelöltidejében a Don Bosco

hazatért. Ismét a szalézi nyomdában kez-

vel 1936-ban felvételét kérte a Don Bosco

Nyomdában dolgozott. Miután letelt a pró-

dett dolgozni, miközben a helyi Katolikus

Szalézi Társaságába, ahol befogadásra ta-

baideje és nyomdászinasi tanulmányait

Iparos- és Munkásifjak Országos Egyesüle-

lált. A röviden Szalézi Társaságnak neve-

is befejezte, 1938-ban megkezdte a novi-

te csoport vezetését is elvállalta. 1946-ban

zett, Don Bosco Szent János által alapított

ciátust Mezőnyárádon. 1940-ben tette le

tette le örökfogadalmát a szalézi rendben.

(1859) rend az ifjúság intézményes keretek

első, még ideiglenes szerzetesi fogadal-

A nyomdának helyet adó épületben, a Cla-

között történő oktatására és nevelésére

mát. 1942-ben besorozták a Magyar Kirá-

risseumban működött a rend nevelőinté-

szerveződött, 1913 óta van jelen Magyaror-

lyi Honvédségbe. A második világháború

zete és cserkészotthona is. Sándor István

szágon.

során több hadszíntéren, a Don-kanyart is

aktív szerepet vállalt az itteni fiatalok ne-

megjárva híradósként teljesített szolgála-

velésében. 1950-ben megvonták a szer-

Sándor István a tartományfőnökségén, Rá-

tot. 1944-ben Németországban esett ha-

zetesrendek

kospalotán, a Clarisseumban kezdte meg

difogságba, ahonnan a következő évben

magyarországi

működési

engedélyét, de ő „Krisztus tanítása szerint” tovább folytatta a nevelőmunkát, immáron illegalitásban. A pártőrségbe toborzott szegénysorból származó fiatalok közül voltak, akik tovább tartották a kapcsolatot egykori nevelőjükkel, lelki vezetőjükkel, így Sándor Istvánnal is. Többek között ebből az okból az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) 1951-ben már megfigyelte Sándor Istvánt. Ekkor elöljárója megszervezte szökését nyugatra, de ő nem akarta magukra hagyni a rá bízott fiatalokat, ezért elállt a disszidálástól. Fő-

Sándor István fiatalkori portréja

városba való visszatérését követően Kiss

lálra ítélték, majd 1953. június 8-án az ítéle-

István álnéven dolgozott egy üzemben.

tet végrehajtották. Tanúvallomások szerint a börtönben ő tartotta a lelket cellatársai-

1952. július 28-án tartóztatták le. Az ÁVH

ban. Elmélyült hitével, hűségével és kitar-

fogságában többszörösen megkínozták,

tásával sokak példaképévé vált. A szalézi

hamis vallomásra kényszerítették. Tizenöt

rendben különösen, de az egész Katolikus

fogolytársával együtt állították bíróság elé.

Egyházban világszerte nagy tisztelet övezi

Az úgynevezett „pártőrség-perben” Sándor

emlékét. Ferenc pápa engedélyével Sándor

Istvánt – egy ÁVH-s tiszttel és egy altiszttel

Istvánt 2013. október 19-én nagy tömeg

együtt, demokrácia elleni szervezkedés és

előtt avatták boldoggá Budapesten, a Szent

hűtlenség bűntette miatt – kötél általi ha-

István-bazilika előtt.

Sándor István (jobb oldali álló alak) szüleivel és testvéreivel

10

Nöri füzetek 21.

K e gy e l e t i k u lt ú r a

11


M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

Boldog Sándor István mártírtársairól

ség-perben” ítélték halálra. A perbe fogott

jének tekintette, felnőttként is tartotta vele

Csány Márton elhatározta, hogy megpró-

többi ÁVH-s vádlotthoz hasonlóan politika-

a kapcsolatot. Ő volt a szaléziakhoz vezető

bálja azonosítani a sírt. Felkereste Susa

ilag kiábrándultak voltak, és hangot adtak

láncszem, akiket a koncepciós perben egy

Évát és B. Varga Judit történészt, akikkel

Sándor István mellett még öt másik sze-

a rendszert kritizáló nézeteiknek. ÁVH-s lé-

magasabb, egyházi szintű állam elleni ös�-

közösen elkezdte összegyűjteni az addigi

mélyt végeztek ki a Fő utcai börtönben

tükre a szabad Magyarországért tevékeny-

szeesküvésbe akartak belekeverni.

kutatási eredményeket. Az adatok össze-

1953. június 8-án. A szalézi szerzetest és

kedtek. Zana, elvált szülők gyermeke volt,

két, ÁVH-szolgálatban lévő személyt, Zana

a Városmajorból költözött édesanyjával

Ezen a napon hajtották végre a halálos íté-

megtalálására. A kezdeményezést P. Áb-

Albert (1931–1953) őrmestert és Farkas

Rákospalotára, ekkor kezdett szalézi ora-

letet további három személyen. A vád sze-

rahám Béla, a szalézi rend magyarországi

Ferenc (1925–1953) hadnagyot a „pártőr-

tóriumba járni. Sándor Istvánt lelki vezető-

rint Hautzinger József (1928–1953), Káldy

tartományfőnöke is felkarolta. A kutató-

Gyula (1925–1953) és Zalatnai Tivadar

munkát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és

(1914–1953) magyar politikai és katonai

a Terror Háza Múzeum is támogatta.

vetése alapján esély mutatkozott a sírhely

helyzetre vonatkozó információkat szolgáltattak ki nyugati államoknak, illetve Hautz-

B. Varga Judit vizsgálta meg az Állambiz-

inger és Káldy több emigránst segített az

tonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában

ország elhagyásában. Ők is, akárcsak Sán-

fellelhető vizsgálati jegyzőkönyveket, va-

dor István és társai koncepciós per áldo-

lamint a Zana Albert és társai iratanyagot.

zatai, az ellenük hozott ítélet az 1990. évi,

Boldog Sándor István kivégzésének napja

úgynevezett második semmisségi törvény

korábban is ismert volt, de a történész kiku-

hatálya alá tartozik.

tatta, hogy ugyanezen a napon a Fő utca 41. szám alatti kórházban természetes halállal meghalt egy dr. Tiplich János nevű 66 éves

A sír azonosítása

személy, akit 1953. június 25-én temettek el

Sándor István 301-es parcellán belüli,

cellájában. (Halála előtt vizsgálati fogság-

feltételezett sírját a Nemzeti Emlékhely

ban volt. Tiltott határátlépés és kémkedés

és Kegyeleti Bizottság már 2009-ben

vádjával tartották őrizetben, halála körül-

a nemzeti sírkert részeként védetté nyilvá-

ményei tisztázatlanok.) A temetői főkönyv

nította, nevét pedig a 301-es parcella em-

bejegyzése szerint dr. Tiplichet a 301-es

léktábláján örökítette meg. A jeltelen sír

parcella 2. sorának 34. sírjába temették. A

pontos helye a parcellán belül valójában

szomszédos számú sírhelyek vonatkozá-

ismeretlen volt. Többször próbálkoztak már

sában a temetőkönyvben nem található be-

a megtalálásával eredménytelenül. A ku-

jegyzés. Azonban egy 1964-es kihantolási

tatás azonban új lendületet vett 2017-ben,

jegyzőkönyvben az áll, hogy ezen a helyen, a

amikor Boldog Sándor István tisztelője,

37. sírban emberi maradványokat – hat bon-

többedmagával az Új köztemető 301-es par-

A parcellakő, háttérben a 2014-ben megújult gyászpark részletével

12

Nöri füzetek 21.

K e gy e l e t i k u lt ú r a

13


M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

colatlan koponyát találtak, amely négy fiata-

lógus és genetikus szakértő látta el a hely-

különítették el a koponyákat, megkülönböz-

labb és két idősebb személytől származhat.

színi embertani vizsgálatokat.

tetve a két legfiatalabb, a két „középkorú”

(1964-ben az államhatalom megbízásából tizenöt szociáldemokrata politikus földi maradványait kutatva négyszáz sírt tártak fel a 301-es és a 298-as parcellában, valamint

és a két legidősebb személy maradványait.

A csontmaradványok vizsgálata

a váci rabtemetőben. Ennek az exhumálás-

A rendelkezésre álló információk szerint a hat kivégzett személy között a két 39 éves volt a legidősebb, az egyikük Sándor István. Ezért, a két legidősebb ko-

nak egyik jegyzőkönyvében szerepelt a 301-

A szakértők a csontmaradványokat még

rúnak ítélt koponyából (az 5-ös és 6-os

es parcella 2. sorának 37-es sírjára vonatko-

a feltárás napján a Nemzeti Szakértői és

számmal jelzett koponyák) biztosítottak

zó bejegyzés.)

Kutató Központ Genetikai Szakértői Intézet,

fogakat a DNS-vizsgálathoz. A kivégzett

Referencia-minta Vizsgáló Osztályára szál-

személyekről rendelkezésre álltak test-

1953. június 8-án Sándor Istvánon kívül még

lították további antropológiai és genetikai

magassági adatok, ami alapján tudni le-

öt másik személyt végeztek ki a Fő utcai

vizsgálatok elvégzése céljából. (Az intézet

hetett, hogy Sándor István az egyik leg-

börtönben. Susa Éva az általa létrehozott

jelenleg abban az egykori börtönépületben

alacsonyabb személy volt a kivégzettek

adatbázis felhasználásával és a parcella fel-

működik, amelyben Sándor Istvánt kivégez-

között. Ezért a két legrövidebb, vagyis a leg-

tárása során szerzett tapasztalatai alapján

ték.) A tömegsír jellegéből, illetve az 1964-es

alacsonyabb testmagasságot prediktáló

arra a következtetésre jutott, hogy az egy

exhumálással járó bolygatásokból adódóan

combcsontból (1-es és 2-es számmal jelölt

napon elhunytak holttesteit, így dr. Tiplich

a csontleletek rendezetlenül, nem anatómi-

combcsontok) vettek mintát a DNS-vizsgá-

Jánosét és a hat kivégzettét is a 301-es par-

ai rendben voltak fellelhetők a sírban, tehát

lathoz.

cella 2. sorában kell keresni (utóbbiaké lesz

nem lehetett megállapítani, hogy az adott

a 301-2-37. sír). Susa Éva kutatási anyagai

koponyához mely csontok tartoznak. Ezért

A fogak és a combcsontok DNS-vizsgála-

és az általa készített geodéziai felmérés se-

az antropológiai vizsgálatokat a legtöbb in-

ta eredményes volt, azokból a szakértők

gítségével meghatározta a sír feltételezett

formációt hordozó csontokon, a koponyákon

Y-kromoszomális és sejtmagi DNS-profilt

helyét. A nyughely kegyeleti-régészeti feltá-

végezték el. A vizsgálat célja az volt, hogy

tudtak kimutatni. Referenciaként, Sándor

rására 2018. november 12-én került sor Sző-

a hat koponya közül ki tudják zárni azokat,

Istvántól 1950-ből és testvérétől, Sándor

ke Mátyás régész irányításával, a Nemzeti

amelyek biztosan nem lehetnek Boldog

Jánostól 1942-ből és 2003-ból származó

Örökség Intézete (NÖRI) engedélyével. Az

Sándor Istvánhoz tartozók, és minél jobban

borítékokat és bélyeget (nyálminta) hasz-

alapos előkészítő munka és a pontos mé-

leszűkítsék azoknak a maradványoknak

náltak, amelyekből szintén sikeresen tudtak

rések eredményeként a kijelölt, majd feltárt

a számát, amelyeket aztán genetikai mód-

Y-kromoszomális és sejtmagi DNS-profilt

kutatóárokban egyből sikerült megtalálni

szerekkel is megvizsgálnak. A morfológiai

felállítani. Az így kimutatott genetikai tu-

a hat koponyát és a hozzájuk tartozó csont-

nem meghatározás eredményeként meg-

lajdonságokat kellett összehasonlítani egy-

maradványokat. A feltáráson Susa Éva és

állapították, hogy a maradványok mind-

mással. A kizárólag férfiakban megtalálha-

a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ kép-

egyike férfitől származik. Az elhalálozási

tó Y-kromoszóma – az esetleges mutációt

viselője, Dudás Eszter igazságügyi antropo-

korbecslés során három korcsoport szerint

leszámítva – változatlanul öröklődik apáról A kiemelt csontok helyszíni vizsgálata

14

Nöri füzetek 21.

K e gy e l e t i k u lt ú r a

15


M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

fiúra, vagyis a férfiágon rokon férfiak Y-kromoszómája azonos genetikai tulajdonságokat hordoz. A szakértők tehát azt várták, hogy édestestvérek lévén, Sándor István és Sándor János azonos Y-kromoszomális genetikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A várt eredmény beigazolódott, ugyanis az összehasonlító vizsgálatok eredményeként megállapították, hogy a Sándor István által 1950-ben, a Sándor János által 1942-ben és 2003-ban írt és feladott borítékokból, valamint a 2-es combcsontból és az 5-ös koponyából kimutatott Y-kromoszomális DNS-profil minden genetikai tulajdonságban azonos. A teljes bizonyosság érdekében a szakértők a sejtmagi DNS-profilokat is összehasonlították egymással. Az egypetéjű ikreket kivéve nincs két olyan személy, akik ugyanazokkal a sejtmagi DNS-tulajdonságokkal rendelkeznek. Az összehasonlítás eredményeként azonos DNS-profilt mutattak ki a Sándor Istvántól származó borítékból, illetve a 2-es combcsontból és az 5-ös koponyából. Az antropológiai és a genetikai vizsgálatok eredményeként tudományosan azonosították Boldog Sándor István koponyáját és két combcsontját. A további ereklyék azonosítása céljából végzett vizsgálatok során Boldog Sándor István két felkarcsontját és két sípcsontját sikerült még azonosítani. A 301-es parcella részlete napjainkban

16

Nöri füzetek 21.

K e gy e l e t i k u lt ú r a

17


M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

Az ereklyék és az egykori sírhely sorsa

Sándor István koponya-ereklyéjét a Claris-

Az azonosítást követően Pierluigi Camero-

közi Eucharisztikus Kongresszus missziós

ni szalézi szerzetes, posztulátor, a Szentek

keresztjébe is jut majd relikvia. Az ereklyé-

Ügyeinek Kongregációjának tagja kijelentet-

ből – lehetőség szerint – igyekeznek majd

te, hogy Boldog Sándor István azonosított

küldeni a kérelmezők templomaiba, kegyhe-

csontmaradványai már ereklyének tekinthe-

lyeire. A többi csontmaradvány további sor-

tők, noha a Szentszék általi hivatalos erek-

sáról a NÖRI gondoskodik: Boldog Sándor

lyévé nyilvánítási folyamat még nem zárult

István azonosított csontjain, vagyis az erek-

le. A szalézi rend kérelme alapján a sírból

lyéin kívüli földi maradványait, illetve már-

származó csontok feletti rendelkezési jogo-

tírtársai csontjait a végtisztesség megadá-

kat gyakorló NÖRI, a Nemzeti Emlékhely és

sa mellett visszatemeti a 301-es parcella

Kegyeleti Bizottsággal egyetértésben úgy

2. sorának 37. sírjába.

M á r t í r s í r o k k u t a t á s a . B o l d o g S á n d o r I s t vá n e r e k ly é i

NÖRI FÜZETEK

seum épületében kívánják elhelyezni, de Szolnokra és a 2020-as budapesti Nemzet-

határozott, hogy a Boldog Sándor Istvántól származó azonosított csontokkal, azaz az

(A Csontmaradványok kutatása című fejezet

ereklyékkel a Don Bosco Szalézi Társasága

Dudás Eszter igazságügyi antropológus és ge-

szabadon rendelkezhet. A szaléziak Boldog

netikus szakértő beszámolója alapján készült)

M EG JE L E NT [FIUMEI ÚTI SÍRKERT] 1. Az Apponyi-hintó 6. Batthyány-mauzóleum 7. Deák-mauzóleum 8. Kossuth-mauzóleum 13. Az első világháborús emlékmű 14. Ganz-mauzóleum 16. Falsírboltok 17. Nemzeti Emlékezet Múzeuma

[NEMZETI EMLÉKHELYEK] 2. Fiumei úti sírkert 3. Mohács 5. A Nemzeti Gyászpark és a Kisfogház 9. Pannonhalma 10. Az Országház és környéke

[TÖRTÉNELMI EMLÉKHELYEK] 4. Széphalom 11. Sárospatak 12. Vizsoly 15. Keszthely 18. Visegrád 20. Muhi

[KEGYELETI KULTÚRA] 21. Mártírsírok kutatása. Boldog Sándor István ereklyéi

[SALGÓTARJÁNI UTCAI ZSIDÓ TEMETŐ] 19. Lajta Béla művei a temetőben

T E RVE Z E T T M EGJEL EN ÉSEK [FIUMEI ÚTI SÍRKERT] Árkádsorok Művészparcellák [TÖRTÉNELMI EMLÉKHELYEK] Fertőd Gödöllő Szeged

[NEMZETI EMLÉKHELYEK] Eger Esztergom Salgótarjáni utcai zsidó temető [SALGÓTARJÁNI UTCAI ZSIDÓ TEMETŐ] Nagyobb síremlékek és mauzóleumok [KEGYELETI KULTÚRA] A gyász illemtana Zsidó temetkezési szokások

Boldog Sándor István neve a kommunista megtorlás vértanúi között a 301-es parcella dísztábláján

18

Nöri füzetek 21.

Megvásárolható a Fiumei úti sírkert Infópontjában, illetve egyes emlékhelyeken. www.nori.gov.hu | facebook.com/nemzetioroksegintezete

19


A 2013-ban boldoggá avatott Sándor István (1914–1953) szalézi szerzetest 1953. június 8-án végezték ki koncepciós per áldozataként. Az Új köztemető 301-es parcellájában jeltelen tömegsírba temették el öt másik sorstársával együtt. Sírhelyét csupán 2018-ban sikerült azonosítani kegyeleti sírkutatás keretében végzett multidiszciplináris kutatómunka eredményeként, egy elkötelezett szakértői csoportnak köszönhetően. Boldog Sándor István csontmaradványait azóta már a Katolikus Egyház ereklyéiként tisztelik.

[Kegye l eti kultúra]

Profile for Nemzeti Örökség Intézete

Mártírsírok kutatása - Boldog Sándor István ereklyéi  

Mártírsírok kutatása - Boldog Sándor István ereklyéi  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded