Page 1


/ Vs e bi n a /

Shocking Shopping / 7 Reklame, seks in požrtija / 59 Padec Evrope / 121

Opustite vsako upanje, vi, ki vstopate! 

Vse infor­ma­ci­je o knji­gah Zaloæbe Mladinska knji­ga so tudi na inter­ne­tu: www.emka.si CIP — Kataloæni zapis o publi­ka­ci­ji Narodna in uni­ver­zi­tet­na knjiænica, Ljubljana 821.163.6-2 821.163.6.09ZupanËiË M. ZUPAN»I», Matjaž, 1959— Shocking shopping : (tri drame) / Matjaž ZupanËiË ; [spremna beseda Blaž Lukan]. — 1. izd. — Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. — (Nova slovenska knjiga) ISBN 978-961-01-2150-3 260095488 Brez pisnega dovoljenja Zaloæbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobËitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakrπnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru doloËil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.


 1. ADMINISTRATORKA: Vstopite, prosim! JOŽEF: A hoËete, da pustim voziËek zunaj? ADMINISTRATORKA: Vzemite ga s sabo. Zunaj vam ga lahko kdo odpelje! JOŽEF: Saj je vseeno. Je še prazen … ADMINISTRATORKA: Zunaj je norišnica! JOŽEF: Tudi jaz sem ga kar vzel. Priznam. (Tišina.) Nisem imel žetona. HoËem reËi, drobiža. (Tišina.) Bil je prislonjen ob zid. Prazen. Da ne bo pomote. Lahko ga tudi odpeljem nazaj … ADMINISTRATORKA: Samo en trenutek še, Ëe mi dovolite … (Tišina.) JOŽEF: Oprostite … A je kaj narobe? ADMINISTRATORKA: Samo nekaj še preverim … JOŽEF: Prišel sem po kruh in pol pišËanca. NoËem težav. ADMINISTRATORKA: Mi lahko zaupate svoj priimek? JOŽEF: Priimek? Kotnik. ADMINISTRATORKA: Ime? JOŽEF: Jožef. Ampak zakaj … ADMINISTRATORKA: Imate kakšen osebni dokument? JOŽEF: Osebni dokument? Je to potrebno? Zakaj? ADMINISTRATORKA: Takoj boste izvedeli. Ga imate? JOŽEF: Tukaj … izvolite. ADMINISTRATORKA: Hvala. (Tišina.) JOŽEF: Glejte, Ëe se je kdo mogoËe pritožil … ADMINISTRATORKA: Kako ste simpatiËni!

Matjaž ZupanËiË S ho ck i ng S hop p i ng 8/9


JOŽEF: … zaradi voziËka. Veste, noËem težav. Lahko ga odpe­ljem nazaj … ADMINISTRATORKA: Nikakor. Nasprotno. Slikali vas bomo z njim. JOŽEF: Prosim? ADMINISTRATORKA: Slikali vas bomo z njim. JOŽEF: Mene? S tem voziËkom? Zakaj? Saj je prazen … ADMINISTRATORKA: Pa ne bo nikoli veË! JOŽEF: Ne razumem. ADMINISTRATORKA: Gospod Jožef Kotnik, primite se za svoj nakupovalni voziËek, da ne padete: postali ste petdesettisoËi obiskovalec Shocking shopping centra! JOŽEF: PetdesettisoËi … ADMINISTRATORKA: Tako je! Iskrene Ëestitke! JOŽEF: Kaj pa to pomeni? ADMINISTRATORKA: To pomeni, da vam pripada posebna nagrada! JOŽEF: Nagrada? Zame? ADMINISTRATORKA: Tako je! JOŽEF: To je pa preseneËenje. Jaz pa sem se že ustrašil, da je mogoËe kaj narobe … ADMINISTRATORKA: A ste že kakšno dobili v življenju? JOŽEF: To pa ne … ADMINISTRATORKA: Zdaj jo imate! JOŽEF: Da me sluËajno niste s kom zamenjali? To se mi kar naprej dogaja. Kako naj reËem … sem tak bolj splošen tip, Ëe me razumete … ADMINISTRATORKA: Pomote so v sistemu Shocking shop­ ping izkljuËene. JOŽEF: Sistemu? A ni to trgovina?

ADMINISTRATORKA: Seveda je. Brez skrbi. Tudi to. JOŽEF: Kdo pa ste vi, Ëe smem vprašat? ADMINISTRATORKA: Tajnica etažne administracije. (Tišina.) Sicer pa razmišljam o poroki … JOŽEF: A res? A imate fanta? ADMINISTRATORKA: Kako vi zanimivo razmišljate, gospod Kotnik! JOŽEF: Samo vprašam, ko ste ravno omenili … ADMINISTRATORKA: Kar vprašajte. Pri meni dobite vse informacije. Ste že obiskali druge etaže? JOŽEF: Ne. PrviË sem tukaj. Danes sem prišel samo po kruh in pol pišËanca. ADMINISTRATORKA: Kaj vse vas še Ëaka! Na voljo so vam številne ugodnosti, popusti, posebni nakupi na podroËju modnih kolekcij … JOŽEF: Hvala, trenutno niËesar ne potrebujem in … ADMINISTRATORKA: … nove tehnologije, verskih pripomoËkov, pohištva, virtualne perutnine … JOŽEF: Zaenkrat dajem prednost živemu pišËancu … ADMINISTRATORKA: … telesne nege … JOŽEF: In sploh poskušam kaj prihranit, pa je kriza. ADMINISTRATORKA: … sodelovanje v nagradnih igrah, poËit­ niški paketi, poceni zdravniški pregledi … JOŽEF: Hvala, sem zdrav! ADMINISTRATORKA: Brez skrbi. V ordinacijah SSC-ja so še vsakemu kaj našli! JOŽEF: Aja? Tega pa nisem vedel … ADMINISTRATORKA: Tudi tega ne veste, da vam bo nagrado izroËil sam predsednik SSC-ja. Slikali se boste z njim. In s tem voziËkom.

Matjaž ZupanËiË S ho ck i ng S hop p i ng 10/11


JOŽEF: Ampak nisem poËesan! Pa tudi ta obleka … ADMINISTRATORKA: Perfektno izgledate. A veste, kdo je on? JOŽEF: Ne. ADMINISTRATORKA: On je utemeljitelj našega sistema! Ste že slišali za sistem SSC? JOŽEF: Priznati moram, da se ne zanimam za te stvari. ADMINISTRATORKA: NiË hudega. Se bomo mi namesto vas. JOŽEF: To … to je pa res ljubeznivo! ADMINISTRATORKA: Danes se vam je zgodila velika reË! Upam, da ste sreËni! JOŽEF: Seveda. Seveda. A lahko samo vprašam … ADMINISTRATORKA: Zato sem tukaj! JOŽEF: Mi je kar nerodno. (Tišina.) Kakšno nagrado sem dobil? ADMINISTRATORKA: Postali ste Ëlan! (Tišina.) JOŽEF: Kakšen Ëlan? ADMINISTRATORKA: Interni Ëlan družbe Shocking Shop­ ping. To ste! JOŽEF: A to da sem? Nisem vedel. ADMINISTRATORKA: Pravkar ste postali. Samo še tale formular podpiševa … JOŽEF: Kakšen formular? ADMINISTRATORKA: Pristopno izjavo. (Tišina.) JOŽEF: Iskreno reËeno, gospodiËna … ADMINISTRATORKA: Magdalena. JOŽEF: Prosim? ADMINISTRATORKA: Ime mi je Magdalena. JOŽEF: Iskreno, gospodiËna … Magdalena, noËem kakšnih obveznosti …

ADMINISTRATORKA: Obveznosti? To so same ugodnosti! JOŽEF: Ali pa težav … ADMINISTRATORKA: O Ëem govorite? Se sploh zavedate, kaj vse vam pripada kot internemu Ëlanu sistema Shocking shop­ ping? JOŽEF: A to pa najbrž piše na teh listih … ADMINISTRATORKA: Nekaj vam bom zaupala. Na uho. Ko enkrat stopite na naš vlak, ne morete kar tako dol. Zdaj bo šlo samo še naprej! JOŽEF: To je zelo nepriËakovano … ADMINISTRATORKA: Do vrha! JOŽEF: Saj veste … pridem in nabavim, kar potrebujem, grem domov, pa služba, zaenkrat jo še imam, v niË se ne vtikam, rad imam mir. Tak znaËaj. ADMINISTRATORKA: Kako ste simpatiËni! Že dolgo nisem imela tako prijetne stranke! To je Ëisto nekaj drugega kot … (Tišina.) JOŽEF: Kaj? ADMINISTRATORKA: Razmišljam, da bi vas povabila na poroko … JOŽEF: Mene? ADMINISTRATORKA: Zakaj ne? Ste že podpisali? JOŽEF: A brez podpisa pa ne gre? Veste, ne želim biti Ëlan nobene … kako naj reËem. Nisem zelo družben … hoËem reËi, družaben Ëlovek. ADMINISTRATORKA: Nekaj mi povejte. Iskreno. HoËete nagrado? JOŽEF: A jo bom dobil? ADMINISTRATORKA: Saj ste jo že! A jo hoËete ali ne? JOŽEF: Pa dobro, Ëe mi jo že daste …

Matjaž ZupanËiË S ho ck i ng S hop p i ng 12/13


ADMINISTRATORKA: Žal je to pogoj. JOŽEF: Kaj? ADMINISTRATORKA: »lanstvo. To je pogoj, da lahko dvignete nagrado. JOŽEF: Ampak saj ste rekli, da sem jo dobil? ADMINISTRATORKA: Dobili. Ni dvoma. Samo dvigniti je ne morete. A me razumete? JOŽEF: Ne Ëisto. ADMINISTRATORKA: Kako naj vam razložim? To je tako, kot Ëe dobite parcelo na Luni. Vaša je. Ampak nimate prevoza. Danes ste zadeli parcelo na Luni. Interno Ëlanstvo vam omogoËa prevoz. A zdaj razumete? JOŽEF: Kako znate vi vse jasno razložit Ëloveku. ADMINISTRATORKA: Hvala. Zato sem tukaj. JOŽEF: Pravite, da je samo formalnost? ADMINISTRATORKA: »ista formalnost. JOŽEF: Dobro, dajmo to podpisat. ADMINISTRATORKA: Izvrstno. Iskrene Ëestitke! Zdaj ko ste Ëlan, pa podpišite še tole. JOŽEF: Kaj pa je to? ADMINISTRATORKA: Potrdilo, da ste prejeli nagrado. JOŽEF: Ampak saj je še nisem! ADMINISTRATORKA: Seveda ste. JOŽEF: Tukaj pa moram ugovarjat … ADMINISTRATORKA: Prejšnji podpis vam jamËi zanjo. JOŽEF: A prejšnji podpis … ADMINISTRATORKA: Seveda. Pa da ne bo treba še enkrat hodit sem dol. A veste, gor, dol, gor, dol … a ima to kakšen smisel? JOŽEF: Smisel? Seveda ne. Kje podpišem? ADMINISTRATORKA: Tukaj.

JOŽEF: Takole … ADMINISTRATORKA: Imenitno. Kako vam privošËim! Zdaj sva pa res že pri koncu. »aka naju samo še tole. JOŽEF: Kakšna gora papirjev je pa tole? ADMINISTRATORKA: Ne se ustrašit. Podpisala bova samo prvi dve strani. Ostalo so opcije. JOŽEF: Aha. Ostalo so opcije. (Tišina.) Kakšne opcije? ADMINISTRATORKA: SluËajne opcije. V sluËaju, Ëe gre kaj narobe. V kakšnem nesreËnem sluËaju. JOŽEF: Narobe? Ne, ne. To pa ne. ADMINISTRATORKA: Kaj ne? JOŽEF: NoËem, da gre kaj narobe. NoËem težav. ADMINISTRATORKA: Gospod Jožef Kotnik. Kot Ëlanu vam pripadajo številne ugodnosti. To so samo opcije v okviru posameznih Ëlenov pristopnih pogojev. S katerimi ste se itak že strinjali, ko ste podpisali pristopno izjavo. JOŽEF: Toliko je že teh papirjev, ne vem, Ëe se še znajdem … ADMINISTRATORKA: Tukaj podpišite … JOŽEF: Veste, hotel sem samo kupit kruh in pol pišËanca … ADMINISTRATORKA: Zdaj si boste lahko privošËili celega! JOŽEF: No, dobro … ADMINISTRATORKA: Izvrstno. Da ne pozabim, k temu spada še tale formularËek … JOŽEF: Kakšen formularËek? ADMINISTRATORKA: Tukaj so natanËno razvidni pogoji, pod katerimi si boste lahko brezplaËno izbrali prodajni artikel, ki je vpisan v razpredelnici A dva na obrazcu štiriinštirideset skozi pet. Podpišite, da ste seznanjeni, in oba dokumenta držite v roki, ko vas bo sprejel predsednik. JOŽEF: Res se ne znajdem …

Matjaž ZupanËiË S ho ck i ng S hop p i ng 14/15


ADMINISTRATORKA: Vaši podatki so že vneseni. Vi se samo podpišite. JOŽEF: Danes imam še nekaj opravkov … No, dobro … To je pa zdaj vse, a ne? ADMINISTRATORKA: Samo še ena malenkost. JOŽEF: Kakšna malenkost? ADMINISTRATORKA: Anketni list. Ta je pa za interno uporabo. A vidite, da je drugaËne barve? JOŽEF: Meni se zdi isti. ADMINISTRATORKA: Ne, malo bolj na sivo vleËe. Pa še diši. JOŽEF: Diši? ADMINISTRATORKA: Ne verjamete? Povohajte! JOŽEF: A tega pa ni treba podpisat? ADMINISTRATORKA: Ne. To je anonimno. JOŽEF: Zakaj pa gre? ADMINISTRATORKA: Želimo vedeti, kaj vas je prepriËalo, da ste postali naš Ëlan. (Tišina.) JOŽEF: Ne vem, Ëe znam odgovorit na to vprašanje. ADMINISTRATORKA: Seveda znate. Vi znate vse, samo da tega še ne veste! JOŽEF: Dobro, bom poskušal … ADMINISTRATORKA: Gre za to, da vas spoznamo. Gre za to, kdo ste. JOŽEF: Kdo sem? ADMINISTRATORKA: Z vašo pomoËjo bomo izboljšali našo ponudbo. Še veË. Izboljšali bomo pogoje bivanja … (Prideta Folker in Mož v nogavicah.) FOLKER: Sem noter! MOŽ V NOGAVICAH: A si zdaj lahko obujem Ëevlje?

FOLKER: V rokah jih drži! MOŽ V NOGAVICAH: Ampak zakaj? FOLKER: Zato, ker niso tvoji! ADMINISTRATORKA: Folker! Kaj delaš tukaj? FOLKER: Dobil sem ga. Moj je. Kaj ti delaš tukaj? ADMINISTRATORKA: Imam stranko. FOLKER: Jaz tudi. MOŽ V NOGAVICAH: GospodiËna, temu Ëloveku se meša. Moral sem sezut Ëevlje in bos hodit po celi etaži … ADMINISTRATORKA: Folker, to je nepotrebno, kaj bo rekel podpredsednik … FOLKER: Ne mi omenjat podpredsednika, si razumela? MOŽ V NOGAVICAH: (Folkerju.) A lahko vidim vašo legitimacijo? FOLKER: Lahko ti vidiš mojega kurca. MOŽ V NOGAVICAH: Pritožil se bom nad tem postopkom! FOLKER: A sem ti rekel, da me ne živciraj! Sem Ëisto na robu. MOŽ V NOGAVICAH: Imam zveze pri Ëasopisih! FOLKER: Obriši si z njimi svojo usrano rit! MOŽ V NOGAVICAH: Tole bo zadnji dan v vaši službi … ADMINISTRATORKA: Joj. Ne govorite tega. Vi ga ne poznate! FOLKER: »akaj … MOŽ V NOGAVICAH: A vi sploh veste, kdo sem jaz? FOLKER: »akaj. »akaj. A ti meni groziš? MOŽ V NOGAVICAH: Nobenemu ne grozim. Zaenkrat še ne. Ampak Ëe se ne boste takoj zaËeli drugaËe obnašat, vam obljubim, da … FOLKER: Ti boš mene uËil, kako se je treba obnašat? Pa ti veš, kdo plaËuje, kar ti tukaj nakradeš? MOŽ V NOGAVICAH: To bo pomota. Jaz sem bogat Ëlovek. Meni ni treba krast.

Matjaž ZupanËiË S ho ck i ng S hop p i ng 16/17


FOLKER: V teh novih Ëevljih si hotel iti ven! MOŽ V NOGAVICAH: Ni res! FOLKER: Kje imaš stare? MOŽ V NOGAVICAH: Nobenih starih ni. FOLKER: A da jih ni!? Kaj imaš pa tukaj v žepih? MOŽ V NOGAVICAH: To so moje stvari, vas niË ne briga … FOLKER: Pokaži, kaj imaš! MOŽ V NOGAVICAH: Zakaj pa zdaj to? FOLKER: Daj reklc sem, takoj! A boš a ne boš? Pa Ëevlje drži v roki! Roko pa drži takole! Aha. Kaj je pa to? Pa to? ADMINISTRATORKA: (Jožefu.) Se opraviËujem. To je muËna scena. »e hoËete, lahko poËakate zunaj … JOŽEF: Ja, zelo rad, saj sem že vse dopoldne tukaj … FOLKER: Nikamor! Nobeden ne gre ven! (Možu v nogavicah.) Pa tole?! A si to prinesel od doma? MOŽ V NOGAVICAH: To … to sem nameraval plaËat. Nekdo mi je odpeljal voziËek, pa sem dal v žep. JOŽEF: Se opraviËujem. Nisem vedel, da je bil vaš … FOLKER: Ne boš ti mene imel za idiota! (Mu zvije roko na hrbtu.) MOŽ V NOGAVICAH: Kaj mi delate? ADMINISTRATORKA: Raje priznajte! Lepo prosim! Ne ga jezit! FOLKER: Ja. Ne me jezit. No? MOŽ V NOGAVICAH: Dobro. Samo spustite me … ADMINISTRATORKA: Folker, spusti ga! FOLKER: No? Boš kaj rekel? (Tišina.) MOŽ V NOGAVICAH: Moram vam povedat … da jaz za to ne odgovarjam.

FOLKER: Kdo pa potem? Gospod bog? MOŽ V NOGAVICAH: A lahko dobim suknjiË? Samo malo? Hvala. (Mu da list papirja.) Izvolite. FOLKER: Kakšen papir je to? Kje si pa to ukradel? MOŽ V NOGAVICAH: Tukaj piše. FOLKER: Kaj piše? MOŽ V NOGAVICAH: Sem v diagnozi. FOLKER: Kje si? MOŽ V NOGAVICAH: V diagnozi. Tukaj piše. FOLKER: Magdalena, a me ta zajebava? MOŽ V NOGAVICAH: Se opraviËujem za neprijetnosti. ADMINISTRATORKA: (Folkerju.) Pokaži meni. Kaj ima to? FOLKER: Pa koga kurca briga, kaj ima to. (Tišina.) Kaj ima to? ADMINISTRATORKA: Berem, Folker. A dovoliš, da preberem? FOLKER: (Možu v nogavicah.) Drži Ëevlje v rokah! ADMINISTRATORKA: To ima od zdravnika. FOLKER: Od koga?! ADMINISTRATORKA: Od zdravnika! FOLKER: Danes ga bo šele rabil! ADMINISTRATORKA: Ta gospod ima težavo v glavi. MOŽ V NOGAVICAH: To pa ne. To ste pa narobe prebrali! JOŽEF: A lahko jaz pogledam? Sem medicinski tehnik. MOŽ V NOGAVICAH: Zdaj se že vsak tehnik spozna na medicino … JOŽEF: HoËem vam pomagat! Ampak Ëe noËete … Tudi jaz noËem težav … ADMINISTRATORKA: (Folkerju.) A lahko pogleda? FOLKER: Naj pogleda. JOŽEF: Hvala. (Tišina.) Ja. Seveda. Ta gospod je kroniËno nesposoben …

Matjaž ZupanËiË S ho ck i ng S hop p i ng 18/19


FOLKER: To se vidi, za to ne rabiš papirja! JOŽEF: … da bi se uprl kraji predmetov, ki niso nujno potrebni ali zaželeni. FOLKER: A prav slišim? A me misliš tudi ti zajebavat? JOŽEF: Se opraviËujem. To piše. Približno. FOLKER: Jebeš približno! ADMINISTRATORKA: Folker! Gospod je vljuden s tabo! FOLKER: Magda, jaz sem na koncu z živci! ADMINISTRATORKA: Tak si, odkar te poznam. FOLKER: Ampak je lahko še hujše. Še veliko hujše. Te opozarjam! ADMINISTRATORKA: Veš kaj, jaz res ne vem veË, Ëe bi se poroËila s tabo … FOLKER: Ne govori mi tega. Samo tega mi ne govori! ADMINISTRATORKA: (Jožefu.) Se vam opraviËujem, takoj bomo uredili to neprijetnost … FOLKER: Kaj se imaš ti temu kurcu za opraviËevat? ADMINISTRATORKA: Spravljaš me v zadrego pred stranko! (Jožefu.) Res mi je neprijetno … JOŽEF: MogoËe bi pa vseeno poËakal zunaj? Ali pa Ëe kar grem? ADMINISTRATORKA: Samo sekundo. Prosim. Ne ga jezit. Pomagajte mi, da mu razloživa. FOLKER: Ne rabita vidva meni niË razlagat. Jaz vem, kdo je to Sizif! JOŽEF: O Ëem pa govori? ADMINISTRATORKA: NiË, niË. To je ena njegova mantra. (Folkerju.) Poslušaj, kaj ti Ëlovek razlaga! (Jožefu.) No? JOŽEF: V tem gospodu je neka … neka napetost … ADMINISTRATORKA: A vi berete, ali govorite na pamet? JOŽEF: Neka napetost, ki se sprosti šele potem, ko nekaj ukrade. FOLKER: A mi hoËeš povedat, da tip krade za sprostitev?

MOŽ V NOGAVICAH: Ni res! To je ena sama mora. FOLKER: Tip krade zato, da se sprosti. MOŽ V NOGAVICAH: Vi tega ne razumete! FOLKER: Ne ti meni, kaj jaz razumem! MOŽ V NOGAVICAH: Dobro, Ëe smo opravili, bi pa zdaj šel … FOLKER: Zapri gobec! Nikamor! (Jožefu.) Kaj si to naložil? JOŽEF: Ta Ëlovek je potreben posebne obravnave. FOLKER: Jo bo dobil. Brez skrbi. JOŽEF: Da ne bo pomote. NoËem se vmešavat. ADMINISTRATORKA: Folker. Razumi, da si ne more pomagat. FOLKER: »akaj. A mi hoËeš ti nekaj povedat? A mi hoËeš povedat, da ima tip potrdilo, da lahko krade? A mi hoËeš to povedat? ADMINISTRATORKA: To ne … FOLKER: Že spet isto! Cele dneve jih lovim. Komaj, da kaj pojem vmes. Ampak na koncu se vsi ti kurci izmažejo. Vsi do zadnjega. Ampak enkrat se bo to nehalo! MOŽ V NOGAVICAH: (Jožefu.) Oprostite za tisto prej. Hvala, ker pomagate. Samo ta Ëlovek je oËitno premalo inteligenten, da bi razumel, kako … FOLKER: Kaj si rekel? ADMINISTRATORKA: Tega mu ne bi smeli reËi! FOLKER: Jaz sem premalo inteligenten? Ti preklet kurc, za koga se pa imaš? A ti veš, kdo je bil Sizif? MOŽ V NOGAVICAH: A lahko zdaj obujem Ëevlje in grem? FOLKER: Magdalena, jaz nisem v redu. ADMINISTRATORKA: Folker, obljubim ti, da se bova poroËila, samo umiri se! FOLKER: Jaz ne morem veË! Jaz bom potegnil Ërto. ADMINISTRATORKA: Enkrat si jo že, pa veš, kako se je konËalo! To ne pelje nikamor!

Matjaž ZupanËiË S ho ck i ng S hop p i ng 20/21

Shocking shopping  

Z igrami Shocking shopping (dobitnico Grumove nagrade za leto 2011), Reklame, seks in požrtija ter Padec Evrope vstopimo v svet, ki ni več z...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you