Page 1

IGRA Z ZVOKI NALEPKE NALEPI NA USTREZNE OBRISE GLASBIL.

52

CILJI IN DEJAVNOSTI: • Prepoznavajo mala glasbila, razlikujejo glasbila in nanje igrajo.


ZVOKI NARI©I, KAKO SE OGLA©A GLASBILO.

• Ob sliËicah z barvicami nariπejo, kako se oglaπajo glasbila.

53


KAJ SLI©IM DOMA? OPI©I, KAJ SLI©I© DOMA.

NARI©I.

54

CILJI IN DEJAVNOSTI: • Naπtevajo zvoke, ki jih sliπijo v razliËnih prostorih.


ZVOKI

KAJ SLI©IM V VRTCU? OPI©I, KAJ SLI©I© V VRTCU.

NARI©I.

• Posnemajo, opiπejo naravne zvoke doma in v vrtcu in jih nariπejo. • Likovno ponazorijo hrup, ropot, πum ...

55


PRISLUHNI DEÆJU ... MED POSLU©ANJEM VLECI RAZLI»NE VRSTE »RT.

56

CILJI IN DEJAVNOSTI: • Posluπajo in razlikujejo med jakostjo (glasno — glasneje; tiho — tiπje) posameznih zvokov. Likovno jih upodobijo.


ZVOKI

GLASNO IN TIHO KAR SE OGLA©A GLASNO, OBKROÆI Z KAR SE OGLA©A TIHO, OBKROÆI Z .

• Posluπajo in raziskujejo med glasnimi in tihimi zvoki.

.

57


DOLGE IN KRATKE »RTE

58

CILJI IN DEJAVNOSTI: • Urijo se v vleËenju ravnih poπevnih Ërt.


ZVOKI

• Otroci vleËejo zaporedne dolge in kratke ravne poπevne Ërte. V delo jih usmerjajo pike, ki jih otroci povezujejo.

59


KAJ SLI©I© NA TRAVNIKU? ZAMIÆI IN PRISLUHNI. KAJ SLI©I©? POKAÆI V SMERI ZVOKA.

60

CILJI IN DEJAVNOSTI: • Na travniku miæe posluπajo naravne zvoke in zvoke, ki jih povzroËa Ëlovek. Pokaæejo v smer zvoka.


ZVOKI POSLU©AJ SREDOZEMSKEGA POLJSKEGA MURNA. IZDELAJ MU GOJILNICO.

STEKLENA POSODA

GRELNA ÆARNICA PRST

JABOLKO

KOSMI»I

PASJI BRIKETI

ZA MURNE JE TREBA SKRBETI. HRANI© JIH S KOSMI»I, PASJIMI BRIKETI IN JABOLKOM. NARI©I MURNA.

• Spoznavajo, da se æiva bitja razmnoæujejo, æivijo in umrejo. • Spoznavajo, da se æiva bitja med seboj sporazumevajo. • Gojijo murne. Murne opazujejo in posluπajo.

61


KDO IGRA? IMENUJ GLASBILA.

IZDELAJ.

62

CILJI IN DEJAVNOSTI: • Opazujejo otroke, ki igrajo na glasbila. • Posluπajo zvoke posameznih glasbil. Naredijo stræka iz orehove lupinice.


ZVOKI POVEÆI GLASBENIKA IN GLASBILO.

• S Ërto poveæejo glasbilo in glasbenika.

63

Odprte_strani_Mojzvezek3  

NALEPKE NALEPI NA USTREZNE OBRISE GLASBIL. 52 CILJI IN DEJAVNOSTI: • Prepoznavajo mala glasbila, razlikujejo glasbila in nanje igrajo. NARI©...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you