Page 1

ANGLE{KO-SLOVENSKI SLOVENSKO-ANGLE{KI ITALIJANSKO-SLOVENSKI SLOVENSKO-ITALIJANSKI FRANCOSKO-SLOVENSKI SLOVENSKO-FRANCOSKI RUSKO-SLOVENSKI SLOVENSKO-RUSKI

D MODERNI

44,96 €

slovar

{PANSKO-SLOVENSKI SLOVENSKO-{PANSKI

MODERNI

slovar NEMŠKO-SLOVENSKI SLOVENSKO-NEMŠKI SLOWENISCH-DEUTSCH DEUTSCH-SLOWENISCH


A B C D E F G H I J K L M Ă‘ N O P Q R S T U V W X Y Z

nemski banfi moderni.indb 2

6.1.2010 12:57:12


nemski banfi moderni.indb 3

A B C D E F G H I J K L M Ă‘ N O P Q R S T U V W X Y Z

6.1.2010 12:57:12


A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

Urednica Mirjam Beranek © Cankarjeva založba - Založništvo d. o. o.

Vse informacije o knjigah Cankarjeve založbe lahko dobite tudi na internetu:

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.112.2’374=163.6 811.163.6’374=112.2 BANFI, Robert Nemško-slovenski in slovensko-nemški moderni slovar = Deutsch-slowenisches und slowenisch-deutsches modernes Wörterbuch /[avtor Robert Banfi]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010. - (Moderni slovarji) ISBN 978-961-231-739-3 1. Gl. stv. nasl. 2. Vzp. stv. nasl. 247893504 Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

nemski moderni.indb stran 4banfi NEM-SLO moderni4 slovarji.indd 2

6.1.2010 2:13:19 12:57:12PM 11/13/09


UVOD Ta knjiga vsebuje dva slovarja: nemško-slovenskega in slovenskonemškega. Delo vključuje najpogosteje rabljeno besedišče, vsakdanje fraze in termine. Slovarskemu delu je dodan oris slovnice obeh jezikov in seznam najpogosteje rab­ljenih nemških glagolov. V nemško-slovenskem delu slovarja imajo samostalniki oznako za spol, v oklepaju pa so dodane morebitne končnice v rodilniku ter končnice za množinsko obliko. Najpogosteje rabljeni nemški glagoli, navedeni v tem slovarju, so še enkrat zbrani na koncu knjige, in sicer skupaj s podatki o glagolski prehodnosti ter z oblikami za 3. osebo ednine sedanjika, imperfekta in perfekta. Navedena je tudi izbira pomožnega glagola v perfektu (haben oziroma sein). Najpogosteje rabljeni pridevniki imajo v oklepaju dodani obliki za primernik in presežnik. V slovensko-nemškem delu slovarja so besede v iztočnici oprem­ ljene z naglasi. Samostalniki imajo oznake za spol in po potrebi tudi za število.

ar = s

ku, i,

nemski banfi moderni.indb 11/13/09 2:13:19 PM 5

Založba

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

6.1.2010 12:57:12


A B C D E F G H I J K L M Ă‘ N O P Q R S T U V W X Y Z

nemski banfi moderni.indb 6

6.1.2010 12:57:12


VSEBINA

Oznake in krajšave  8 NEMŠKO-SLOVENSKI MODERNI SLOVAR DEUTSCH-SLOWENISCHES MODERNES WÖRTERBUCH  11 Pojasnila za uporabo  13 Seznam simbolov  14 Osnovne značilnosti nemškega jezika  15 SLOVENSKO-NEMŠKI MODERNI SLOVAR SLOWENISCH-DEUTSCHES MODERNES WÖRTERBUCH  363 Die Hauptmerkmale der slowenischen Sprache  365 NEMŠKI GLAGOLI – DEUTSCHE VERBEN  775

nemski banfi moderni.indb 7

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

6.1.2010 12:57:12


A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

OZNAKE IN KRAJŠAVE adj adv

Adjetiv Adverb anat anatomija arh arhitektura astr astronomija avto avtomobilizem biol biologija bot botanika cerk cerkveno ekon ekonomija el elektrotehnika etw etwas f feminin fig figurativno fil filozofija film film fin finance fiz fizika geog geografija geom geometrija gl glagol glas glasba gled gledališče interj Interjektion intrans v intransitives Verb jmdm jemandem jmdn jemanden kem kemija konj Konjunktion kr kratica, krajše kul kulinarika ling jezikoslovje, lingvistika lit literatura m samostalnik ­moškega spola; maskulin

nemski banfi moderni.indb 8

mat med

medm met mit mn mod gl mod v n part I. part II. pl pog pol pom povr gl präp prät prav predl predp pret del pron rač ref v rel sam sed del sg slabš sr subs šp štev teh tisk

matematika medicina medmet meteorologija mitologija množina modalni glagol Modal Verb Neutrum Partizip I. Partizip II. Plural pogovorno politika pomorstvo povratni glagol Präposition Präterit pravo predlog predpona pretekli deležnik Pronomen računalništvo reflexives Verb religija samostalnik sedanji deležnik Singular slabšalno samostalnik sred­ njega spola Substantiv šport števnik tehnika tisk

6.1.2010 12:57:12


trans v um v vez voj vulg zahl

nemski banfi moderni.indb 9

transitives Verb umetnost Verb veznik vojska vulgarno Zahlwort

zaim

zast zgod zool

ž

žarg

zaimek zastarelo zgodovina zoologija samostalnik ženskega spola žargon

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

6.1.2010 12:57:12


A B C D E F G H I J K L M Ă‘ N O P Q R S T U V W X Y Z

nemski banfi moderni.indb 10

6.1.2010 12:57:12


nemski banfi moderni.indb 11

A B C D E F G H I J K L M Ă‘ N O P Q R S T U V W X Y Z

6.1.2010 12:57:13


A B C D E F G H I J K L M Ă‘ N O P Q R S T U V W X Y Z

nemski banfi moderni.indb 12

6.1.2010 12:57:13


POJASNILA ZA UPORABO Gesla so natisnjena v krepkem tisku. Podgesla in besedne zveze so natisnjeni v polkrepkem, stavčni primeri pa v ležečem tisku. Prevedki so našteti glede na pogostnost rabe. Pomeni so med seboj ločeni s podpičji. Razločevalni pomeni in dodatna pojasnila so v okroglih oklepajih in ležečem tisku. Nemške iztočnice so brez naglasov. Slovenske iztočnice imajo naglas v glavi gesla oziroma za tildo, če se naglas prestavi na zadnji samoglasnik. Samostalniki imajo v obeh delih slovarja naveden spol. Ponovitve besed iz iztočnice so pri navajanju besednih zvez označene s tildo (~), v stavčnih primerih pa so iztočnice izpisane v celoti.

nemski banfi moderni.indb 13

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

6.1.2010 12:57:13


A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

SEZNAM SIMBOLOV  smerni trikotnik (prazen)

uvaja primere rabe, in sicer besedne zveze

 smerni trikotnik (poln)

uvaja primere rabe, in sicer stavčne primere

 kvadratek

uvaja podiztočnico s povratnim glagolom

→ puščica usmerja na drugo iztočnico -

črtica ničto obrazilo za rodilnik ali množino

– dolga črtica pridevnik se ne stopnjuje |

rezaj meja med predpono in podstavo sestavljenega glagola oziroma med osnovo in končnico samostalniške in pridevniške besedne vrste

~ tilda nadomešča besedo iz iztočnice

nemski banfi moderni.indb 14

6.1.2010 12:57:13


Osnovne značilnosti nemškega jezika ABECEDA Nemščina ima 26 črk: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Poleg naštetih črk pozna še posebno črko ß, različice s preglasom (t. i. Umlaut) in diftonge ä (v besedi Gäste) ai (v besedi Laib) ö (v besedi Töpfe) au (v besedi laut) ü (v besedi Stück) äu ( v besedi Häuser) ei (v besedi Wein) eu (v besedi Europa) Člen Nemščina pozna tri različne vrste členov, ki stojijo pred samostalniki, in sicer določne, nedoločne in zanikane člene. Določni člen der za moški spol (der Mann) die za ženski spol (die Frau) das srednji spol (das Kind) die vsi samostalniki v množini ne glede na spol v ednini (die Eltern) Zanikani člen kein za moški spol (kein Mann) keine za ženski spol (keine Frau) kein srednji spol (kein Kind) keine vsi samostalniki v množini ne glede na spol v ednini (keine Eltern)

nemski banfi moderni.indb 15

Nedoločni člen ein za moški spol (ein Mann) eine za ženski spol (eine Frau) ein za srednji spol (ein Kind) množina je brez člena ne glede na spol v ednini (Eltern)

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

6.1.2010 12:57:13


16

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

SAMOSTALNIK Ženskega spola so vsi samostalniki, ki imajo končnice: -heit (die Freiheit) -keit (die Möglichkeit) -ung (die Übung) -tät (die Universität) -ion (die Union) -ie (die Energie) Vsi ti samostalniki dobijo v množini končnico -en. Srednjega spola so vsi samostalniki, ki imajo končnice: -chen (das Mädchen) -zeug (das Flugzeug) -lein (das Fräulein) Številni samostalniki se lahko uporabljajo tudi brez člena, npr.: –  imena: Hallo, Anna! –  skupna imena: Nehmen Sie Milch und Zucker? – večina mest in držav: Ich komme aus Ljubljana. Ich wohne in Slowenien. Množinske končnice: –  n/-en (die Lampe, die Lampen; die Lektion, die Lektionen) –  -e/Umlaut + e (der Tisch, die Tische; der Stuhl, die Stühle) –  -s (das Baby, die Babys) –  -er/-Umlaut er (das Ei, die Eier; das Land, die Länder) – –/Umlaut (der Computer, die Computer; der Vater, die Väter) Samoglasniki a, o, u se v množini pogosto spremenijo v ä, ö, ü. Nekateri samostalniki nimajo edninske oblike (npr. die Leute) ali nimajo množinske oblike (npr. der Zucker, der Reis) Nemščina pozna štiri sklone: imenovalnik (Nominativ), rodilnik (Genitiv), dajalnik (Dativ) in tožilnik (Akkusativ). Sklanjanje določnega člena: ednina moški spol Nominativ der Mann Genitiv des Mann(e)s Dativ dem Mann Akkusativ den Mann

ženski spol die Frau der Frau der Frau die Frau

srednji spol das Kind des Kindes dem Kind das Kind

množina Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ

die Frauen der Frauen den Frauen die Frauen

die Kinder der Kinder den Kindern die Kinder

nemski banfi moderni.indb 16

die Männer der Männer den Männern die Männer

6.1.2010 12:57:13


17

Sklanjanje nedoločnega člena: ednina moški spol Nominativ ein Mann Genitiv eines Mann(e)s Dativ einem Mann Akkusativ einen Mann

ženski spol eine Frau einer Frau einer Frau eine Frau

srednji spol ein Kind eines Kindes einem Kind ein Kind

Množina: pred samostalnikom ni člena. Sklanjanje negativnega člena: ednina moški spol Nominativ kein Mann Genitiv keines Mann(e)s Dativ keinem Mann Akkusativ keinen Mann

ženski spol keine Frau keiner Frau keiner Frau keine Frau

srednji spol kein Kind keines Kindes keinem Kind kein Kind

množina Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ

keine Frauen keiner Frauen keinen Frauen keine Frauen

keine Kinder keiner Kinder keinen Kindern keine Kinder

ZAIMEK Osebni zaimki ednina Nominativ 1. oseba ich 2. oseba du 3. oseba er/sie/es

Dativ mir dir ihm/ihr/ihm

Akkusativ mich dich ihn/sie/es

množina 1. oseba 2. oseba 3. oseba vikalna oblika

Dativ uns euch ihnen Ihnen

Akkusativ uns euch sie Sie

keine Männer keiner Männer keinen Männern keine Männer

Nominativ wir ihr sie Sie

Svojilni zaimki ich meindu deiner seinsie ihres seinwir unserihr euersie ihrSie Ihr-

nemski banfi moderni.indb 17

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

6.1.2010 12:57:13


18

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

PRIDEVNIK Šibka sklanjatev pridevnika in samostalnika (z določnim členom) ednina moški spol ženski spol srednji spol Nominativ der alte Mann die junge Frau das kleine Kind Genitiv des alten Man- der jungen Frau des kleinen nes Kindes Dativ dem alten der jungen Frau dem kleinen Mann Kind Akkusativ den alten Mann die junge Frau das kleine Kind množina moški spol Nominativ die alten Männer Genitiv der alten Männer Dativ den alten Männern Akkusativ die alten Männer

ženski spol die jungen Frauen der jungen Frauen den jungen Frauen die jungen Frauen

srednji spol die kleinen Kinder der kleinen Kinder den kleinen Kindern die kleinen Kinder

Mešana sklanjatev pridevnika in samostalnika (z nedoločnim členom) ednina moški spol ženski spol srednji spol Nominativ ein alter Mann eine junge Frau ein kleines Kind Genitiv eines alten Man- einer jungen eines kleinen nes Frau Kindes Dativ einem alten einer jungen einem kleinem Mann Frau Kind Akkusativ einen alten eine junge Frau ein kleines Kind Mann Krepka sklanjatev pridevnika in samostalnika (brez člena) ednina moški spol ženski spol srednji spol Nominativ alter Mann junge Frau kleines Kind Genitiv alten Mannes junger Frau kleinen Kindes Dativ altem Mann junger Frau kleinem Kind Akkusativ alten Mann junge Frau kleines Kind množina Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ

nemski banfi moderni.indb 18

moški spol alte Männer alter Männer alten Männern alte Männer

ženski spol junge Frauen junger Frauen jungen Frauen junge Frauen

srednji spol kleine Kinder kleiner Kinder kleinen Kindern kleine Kinder

6.1.2010 12:57:13


19

Stopnjevanje pridevnika – pravilno stopnjevanje POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV (osnovnik) (primernik) (presežnik) lustig lustiger am lustigsten / der/die/das lustigste frisch frischer am frischesten / der/die/das frischeste schnell schneller am schnellsten / der/die/das schnellste normal normaler am normalsten / der/die/das normalste Pridevniki, ki dobijo v primerniku in presežniku preglas: stark stärker am stärksten / der/die/das stärkste jung jünger am jüngsten / der/die/das jüngste groß größer am größten / der /die/das größte a: alt, arg, arm, hart, kalt, krank, lang, nah, warm, scharf, schwach, schwarz, stark o: grob, groß, hoch u: dumm, gesund, jung, klug, kurz Pri končnicah -el in -er odpade v komparativu e: dunkel dunkler am dunkelsten / der/die/das dunkelste teuer teurer am teuersten / der/die/das teuerste Nepravilne oblike pridevniškega stopnjevanja gern / lieb lieber am liebsten / der/die/das liebste gut besser am besten / der/die/das beste nah näher am nächsten / der/die/das nächste viel mehr am meisten / der/die/das meiste hoch höher am höchsten / der/die/das höchste ŠTEVNIK Glavni števniki 0 null 1 eins 11 elf 2 zwei 12 zwölf 3 drei 13 dreizehn 4 vier 14 vierzehn 5 fünf 15 fünfzehn 6 sechs 16 sechzehn 7 sieben 17 siebzehn

nemski banfi moderni.indb 19

21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig

40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 80 achtzig 90 neunzig 100 hundert

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

6.1.2010 12:57:13


20

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

8 acht 9 neun 10 zehn

18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig

28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig

200 zweihundert 300 dreihundert 400 vierhundert 500 fünfhundert 600 sechshundert

700 siebenhundert 800 achthundert 900 hundert 1000 tausend 1.000.000 eine Million

Vrstilni števniki 1. eins 2. zwei 3. drei 4. vier 5. fünf 6. sechs 7. sieben 8. acht 9. neun 10. zehn 11. elf 12. zwölf 13. dreizehn 14. vierzehn 15. fünfzehn 16. sechzehn 17. siebzehn 18. achtzehn 19. neunzehn 20. zwanzig 21. einundzwanzig 22. zweiundzwanzig 23. dreiundzwanzig 24. vierundzwanzig 25. fünfundzwanzig 26. sechsundzwanzig 27. siebenundzwanzig 28. achtundzwanzig 29. neunundzwanzig 30. dreißig 40. vierzig 50. fünfzig 60. sechzig 70. siebzig

die/der/das erste die/der/das zweite die/der/das dritte die/der/das vierte die/der/das fünfte die/der/das sechste die/der/das siebte die/der/das achte die/der/das neunte die/der/das zehnte die/der/das elfte die/der/das zwölfte die/der/das dreizehnte die/der/das vierzehnte die/der/das fünfzehnte die/der/das sechzehnte die/der/das siebzehnte die/der/das achtzehnte die/der/das neunzehnte die/der/das zwanzigste die/der/das einundzwanzigste die/der/das zweiundzwanzigste die/der/das dreiundzwanzigste die/der/das vierundzwanzigste die/der/das fünfundzwanzigste die/der/das sechsundzwanzigste die/der/das siebenundzwanzigste die/der/das achtundzwanzigste die/der/das neunundzwanzigste die/der/das dreißigste die/der/das vierzigste die/der/das fünfzigste die/der/das sechzigste die/der/das siebzigste

nemski banfi moderni.indb 20

6.1.2010 12:57:13


Ausrüstung

53

ren ~ počivati na lovori-

kah

Ausrüstung subs die [–, ‑en] oprema; (tekstil) (o)ple-

menitenje

aus|rutschen intrans v spodrsniti  aus der Hand ~ zdrsniti iz rok Aussage subs die [–, ‑n] izjava; pričevanje; (umet­ niško, publicistično) sporo-

čilo

aus|sagen trans/intrans v

povedati, izjaviti; sporo-

čiti, sporočati  vor Gericht ~ pričati pred

sodiščem

aus|schalten trans v izklopiti, odklopiti  den Strom ~ izklopiti elek-

triko

Ausschalter subs der [‑s, –]

izklopno stikalo

Ausschank subs der [‑(e)s, Ausschänke] točenje;

(lokal) bife; točilni pult aus|scheiden trans v izlo-

čiti, izločati  intrans v izstopiti; (pri tekmovanju) biti izločen aus|schimpfen trans v ozmerjati aus|schlafen intrans/ref v naspati se  trans v prespati (kaj) Ausschlag subs der [‑s, Ausschläge] (na koži) izpuščaj; odklon, odmik  den ~ geben biti odločilen; der Wurzelausschlag koreninski izrastek aus|schlagen trans/intrans v izbijati, izbiti; premakniti se; (zadnja ura) odbiti; (ogenj) pogasiti; brcati;

nemski banfi moderni.indb 53

aussein

udarjati  eine Bitte ~ odbiti prošnjo ausschlaggebend adj odločilen aus|schließen trans v zakleniti ven; šp diskvalificirati; izključiti ausschließlich adj izključen ausschließlich adv izključno Ausschluss subs der [‑es, Ausschlüsse] izključitev, diskvalifikacija  unter ~ der Öffentlichkeit za zaprtimi vrati aus|schneiden trans v izrezati, izrezovati Ausschnitt subs der [‑s, ‑e] izrez, detajl; odlomek  ~ aus der Zeitung izrezek iz časopisa aus|schreiben trans v izpisati, izpisovati; razpisati  eine Quittung ~ izstaviti potrdilo; Preise ~ razpisati nagrade Ausschreitung subs die [–, ‑en] nasilje; izgred Ausschuss subs der [‑es, Ausschüsse] odbor, komisija; mesto izstopa izstrelka; odbirek aus|schütten trans v stresti, izliti aus|sehen intrans v izgledati  Er sieht viel jünger aus. Izgleda (videti je) veliko mlajši.; Es sieht nach Regen aus. Izgleda, da bo dež. Aussehen subs das [‑s, brez pl] videz, podoba  nach dem ~ po videzu aus|sein intrans v kon­čati se; ugasniti; biti zunaj

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

6.1.2010 12:57:17


außen

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

54

Ausstellung

außen adv zunaj  von aussichtslos adj brezizgleden, brezupen ~ od zunaj Außenminister subs der [‑s, aus|siedeln trans v izseliti –] minister za zunanje zadeve

Außenpolitik subs die [–,

‑en] zunanja politika Außenseite subs die [–, ‑n]

zunanja stran

außer präp razen; poleg; izven  ~ Kurs setzen

vzeti iz obtoka

außerdem adv razen/poleg

tega; sicer pa

außergewöhnlich adj nena-

vaden, neobičajen

außerhalb präp + gen zunaj  ~ der Stadt wohnen

stanovati zunaj/izven mesta

äußerlich adj zunanji;

po­vršinski

äußern trans v izraziti,

izražati  sich ~ ref v izraziti se, izreči se außerordentlich adj izreden, nenavaden äußerst adv skrajno; iz­ jemno  aufs Äußerste skrajno, do kraja Äußerung subs die [–, ‑en] izjava, izrek; izraz aus|setzen trans/intrans v (čoln) spustiti; izpostaviti; prekiniti; določiti  einen Preis ~ razpisati nagrado; sich einer Gefahr ~ izpostaviti se nevarnosti Aussicht subs die [–, ‑en] razgled, pogled; možnost  gute/schlechte ~en haben imeti dobre/slabe možnosti/izglede; in ~ nehmen načrtovati

nemski banfi moderni.indb 54

(se)

Aussöhnung subs die [–,

‑en] sprava, pomiritev

aus|sortieren trans v izlo-

čiti; izdvojiti

aus|spannen trans v razpeti; napeti; (konja) iz-

preči  intrans v izpreči, sprostiti se aus|spielen trans v izigrati Aussprache subs die [–, ‑n] izgovarjava; razprava aus|sprechen trans/intrans v izgovoriti; izreči  sich ~ ref v pogovoriti se; zaupati se  sich ~ für/gegen jmdn/etw izreči se za koga/kaj (proti komu/čemu) Ausspruch subs der [‑s, Aussprüche] izrek; sodba, sklep Ausstattung subs die [–, ‑en] oprema, oprava; (v gledališču) dekoracija aus|stehen trans/intrans v prestati, prenašati; biti razstavljen  jmdn/etw nicht ~ können ne prenašati koga/česa aus|steigen intrans v izstopiti; izkrcati se; fig umakniti se aus|stellen trans v razstaviti, razstavljati; (znak) postaviti; (listina) izstaviti, izdati; (stroj, naprava) izklopiti  Fallen ~ nastavljati pasti Ausstellung subs die [–, ‑en] razstava; (listina) izdaja

6.1.2010 12:57:17


aussterben

55

aus|sterben intrans v izu-

mreti, izumirati

aus|strahlen trans/intrans

v izžarevati; oddajati, pošiljati v eter

aus|strecken trans v izte-

gniti

 sich ~ ref v iztegniti se aus|suchen trans v izbrati;

prebirati; preiskati

Austausch subs der [‑es, –]

izmenjava; zamenjava

aus|tauschen trans v izme-

njati; zamenjati aus|teilen trans v (raz)­de­ liti  das Essen unter Obdachlose ~ razdeliti hrano med brezdomce; Karten ~ (raz)­deliti karte; Sakramente ~ deliti zakramente Auster subs die [–, ‑n] ostriga aus|tragen trans v raznašati; donositi; izbojevati  ein Kind ~ donositi otroka; Gerüchte ~ raznašati/širiti govorice/čenče Australien subs (das) [‑s, –] Avstralija Australier subs der [‑s, –] Avstralec Australierin subs die [–, ‑nen] Avstralka australisch adj avstralski aus|treten trans v (čevlje) razhoditi; (poti) shoditi  eine Zigarette ~ pohoditi cigareto  intrans v izstopiti; iti na stranišče; uhajati  aus der partei ~ izstopiti iz stranke Austritt subs der [‑s, ‑e] izstop; uhajanje; izliv  ~ von Blut izliv/izteka-

nemski banfi moderni.indb 55

ausweisen

nje krvi; die Austrittser‑ klärung izstopna izjava aus|trocknen trans v (iz)­ su­šiti, presušiti  intrans v izsušiti se, presihati aus|üben trans v izvrševati, opravljati, imeti  Druck ~ izvajati pritisk; eine Funktion ~ izvrševati/ opravljati funkcijo; einen Beruf ~ opravljati poklic; Wirkung ~ učinkovati Ausverkauf subs der [‑s, Ausverkäufe] razprodaja ausverkauft adj razprodan Auswahl subs die [–, ‑en] izbira, izbor; šp selekcija aus|wählen trans v izbirati, izbrati aus|wandern intrans v izseliti se auswärtig adj zunanji auswärts adv zunaj; navzven  ~ essen jesti zunaj (v restavraciji) aus|waschen trans v izpirati, izprati aus|wechseln trans v zamenjati, izmenjati Ausweg subs der [‑s, ‑e] izhod ausweglos adj brezizhoden, brezupen aus|weichen trans v izogniti se, izogibati se  einer Antwort ~ izmikati se odgovoru Ausweis subs der [‑es, ‑e] izkaznica  die Ausweis‑ kontrolle kontrola dokumentov aus|weisen trans v izgnati; izkazati se; (blago) deklarirati  einen Ausländer ~ izgnati tujca

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

6.1.2010 12:57:17


Ausweisung

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

56

 sich ~ ref v legitimirati se  ~ als izkazati se kot;

sich mit einem Ausweis ~ izkazati se, legitimirati

se

Ausweisung subs die [–, ‑en] izgon

Ausweitung subs die [–, ‑en] razširitev

auswendig adv na pamet  ein Gedicht ~ lernen

naučiti se pesem na pamet aus|werten trans v oceniti, ovrednotiti; analizirati  Energie ~ izkoriščati/ uporabiti energijo; Fra‑ gebögen ~ obdelati vprašalnike Auswertung subs die [–, ‑en] ocena, ovrednotenje; uporaba; analiza aus|wirken ref v učinkovati, delovati  einen Teig ~ pregnesti testo; sich ~ auf etw učinkovati/ vplivati na kaj Auswirkung subs die [–, ‑en] učinek, učinkovanje; vpliv; posledica  eine wesentliche ~ ha‑ ben imeti bistven vpliv aus|zahlen trans v izplačati, izplačevati  sich ~ ref v izplačati se aus|zählen trans v (pre)­ šteti, odšteti; (otroška igra) izštevati aus|zeichnen trans v označiti, označevati; odlikovati; počastiti  mit einem Preis ~ dati nagrado  sich ~ ref v odlikovati se; izkazati se

nemski banfi moderni.indb 56

Autor

Auszeichnung subs die [–, ‑en] oznaka, označba,

etiketa; priznanje, odličje  mit ~ z odliko, z odličnim uspehom aus|ziehen trans v izvleči; raztegniti; sleči/sezuti  den Mantel/die Schuhe ~ sleči plašč/sezuti čevlje  intrans v oditi; izseliti se  aus der Wohnung ~ izseliti se iz stanovanja  sich ~ ref v sleči se Auszubildende subs der/die [‑n, ‑n] vajenec/vajenka Auszug subs der [‑s, Aus‑ züge] izvleček, ekstrakt; odlomek; bančni izpisek; izselitev Auto subs das [‑s, ‑s] avtomobil  ~ fahren voziti avtomobil; voziti se z avtomobilom Autobahn subs die [–, ‑en] avtocesta, avtomobilska cesta Autobiographie subs die [–, ‑n] avtobiografija Autofahrer subs der [‑s, –] voznik avtomobila Autofahrerin subs die [–, ‑nen] voznica avtomobila Automat subs der [‑en, ‑en] avtomat Automation subs die [–, –] avtomatizacija automatisch adj avtomat­ ski, avtomatičen autonom adj avtonomen, neodvisen Autonomie subs die [–, ‑n] avtonomija, neodvisnost Autor subs der [‑s, ‑en] avtor

6.1.2010 12:57:18


Autorin Autorin subs die [–, ‑nen]

avtorica

autoritär adj avtoritaren Autorität subs die [–, ‑en]

avtoriteta

Autoschlange subs die [–,

‑n] kolona avtomobilov

nemski banfi moderni.indb 57

57

Azubi

Autostopp subs der [‑s, –] avtostop  per ~ reisen

potovati na avtostop Axt subs die [–, Äxte] se­kira Azubi kr  der/die Auszubil‑ dende vajenec/vajenka

A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z

6.1.2010 12:57:18


ANGLE{KO-SLOVENSKI SLOVENSKO-ANGLE{KI ITALIJANSKO-SLOVENSKI SLOVENSKO-ITALIJANSKI FRANCOSKO-SLOVENSKI SLOVENSKO-FRANCOSKI RUSKO-SLOVENSKI SLOVENSKO-RUSKI

D MODERNI

44,96 €

slovar

{PANSKO-SLOVENSKI SLOVENSKO-{PANSKI

MODERNI

slovar NEMŠKO-SLOVENSKI SLOVENSKO-NEMŠKI SLOWENISCH-DEUTSCH DEUTSCH-SLOWENISCH

nemsko slovenski moderni slovar za internet  

M O D E R N I SLOWENISCH-DEUTSCH DEUTSCH-SLOWENISCH NEMŠKO-SLOVENSKI SLOVENSKO-NEMŠKI A B C D E F G H I J K L M Ñ N O P Q R S T U V W X Y Z...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you