Page 1


Matjaž Regovec

Potovanje skozi Jungov Mysterium I alkimijski simboli transformacije

Hermes IPAL Založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana Ljubljana, 2012


Naslov Potovanje skozi Jungov Mysterium I – alkimijski simboli transformacije © Hermes IPAL, 2012 Avtor Matjaž Regovec Založba Hermes IPAL Založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana hermes@ipal.si Za založbo Matjaž Regovec Urednica Vesna Kragelj Recenzenta dr. Janek Musek dr. Igor Škamperle

Tisk Štamparija Topalović, Valjevo, Srbija Naklada 500 Cena 44€

Prelom Damjan Kašnar

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 133.52:159.922.2 REGOVEC, Matjaž Potovanje skozi Jungov Mysterium I : alkimijski simboli transformacije / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2012 ISBN 978-961-93111-4-1 262437888

Knjiga je izdana s pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Vse pravice pridržane. Noben del te knjige se ne sme razmnoževati niti razširjati v kakršni koli obliki brez pisnega soglasja založnika. Ljubljana, 2012


Posvetilo To knjigo in celotno zbirko posvečam svojemu očetu – kemiku Florijanu. Zaradi njega sem dobil predpono »al-«.


Zahvala Zahvaljujem se uredniški ekipi, še posebej sodelavki Lučki, ki je potrpežljivo, požrtvovalno in zvesto pretipkavala delo alkimijske študijske skupine in pri tem nikoli ni obupala, urednici Vesni, s katero smo skupaj prekuhali veliko »prime materie«, in ki je vložila ne samo ogromno praktičnega dela, temveč je brez zadržkov darovala svojega izvirnega alkimističnega duha, sodelavki Mii za vztrajno in dosledno lekturo, ki jo je dokončala, čeprav je imela vse življenjske razloge za to, da jo prekine, in pa Damjanu, čigar ustvarjalne ideje so poskrbele, da v našem uredniškem laboratoriju nikoli ni bilo hladno in čigar oblikovalno delo je krona našega skupnega dela. Hvala tudi Igorju za naslovnico ter Marjanu za svetopisemske in Metki za homeopatske prispevke.


Simbolni svet alkimije in njej sorodnih disciplin (astrologija, kabala) posreduje zelo pretanjene in natančne psihološke pomene in koncepte. Danes jih lahko razumemo s pomočjo študij, ki so nastale v zadnjem stoletju, in navidez nepovezano govorico naturalističnih pojmov in podob povežemo s koncepti, ki so jih razvile globinska psihologija, antropologija in religiologija. Podobe, liki in motivi, ki jih knjiga analizira, niso navadni likovni izraz, ampak nosilci pojmov, ki sodijo na področje integralnega razumevanja človeka. Knjiga prikazuje pomen in arhetipsko strukturo imaginativne zavesti, ki so jo omenjene discipline učinkovito prikazovale v svojih tipologijah, ki pa le redko nastopajo v prevladujoči paradigmi sodobne objektivne znanosti. Dr. Igor Škamperle, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predloženo delo je zanimiv prikaz tematike, ki je zajeta v Jungovem opusu, natančneje v zbranem delu št. XIV. Napisano je namreč v dialoški obliki, kot diskurz predavatelja in skupine študentov. S tem pristopom je avtor skušal oblikovati svoje poglede in komentarje k navedeni jungovski tematiki, vendar je to tematiko predstavil skozi pristop sodobne psihološke astrologije in tudi v povezavi z drugimi možnostmi sodobnega psihoanalitskega pristopa. Tako je nastalo delo, ki vsebinsko močno presega naslovno tematiko, saj relektira praktično vso problematiko psihološke astrologije, resda v obliki komentarjev in dialoškega soočanja mnenj. V tem pogledu malce spominja na delo Nastajanje psihologije, ki ga je pred časom napisal Vid Pečjak. Podobno kot pri nekaterih drugih novejših delih Matjaža Regovca, je tudi pri predloženi knjigi močno v ospredju (psiho)analitično obravnavanje in razčlenjevanje simbolike, ki se pojavlja v kontekstu zajete tematike. Prav v analizi ezoterične simbolike, ki se pojavlja v hermetistični tradiciji in je predmet obravnavanja tudi v sodobni psihološki astrologiji, lahko vidimo posebno zanimiv in kreativen prispevek avtorja. Prof. dr. Janek Musek, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani


Kazalo

Predgovor .................................................................

11

Prvo srečanje skupine .............................................

15

Drugo srečanje skupine ..........................................

59

Tretje srečanje skupine ...........................................

99

Četrto srečanje skupine ..........................................

149

Peto srečanje skupine ..............................................

193

Šesto srečanje skupine ............................................

237

Sedmo srečanje skupine .........................................

279

Osmo srečanje skupine ...........................................

321

Deveto srečanje skupine .........................................

367

Deseto srečanje skupine .........................................

415

Indeks pojmov in imen ...........................................

460

Uporabljeni viri .......................................................

479

O Institutu ................................................................

485


Predgovor

»Rodila sem se v hiši, ki stoji ob levem kraku cestnega ipsilona v vasici pod obronki Pohorja. Moj svet se je začenjal in oblikoval v prve podobe s pogledom skozi okno moje sobe, ki je razkrivalo sliko ogromne vrbe, katera je ponosno kraljevala v svojem majhnem kraljestvu med strugo hudourniškega potoka in desnim krakom omenjenega cestnega razkrižja. S perspektive mojega okna je vrba zakrivala jez, katerega šum me je v poletnih nočeh prijetno zazibal v spanec, v času poletnih nočnih neviht pa sem vsa fascinirana strmela in občudovala strele, ki jih je lovilo ogromno drevo in razsvetljevalo tèmo. Na spodnjem delu, kjer sta se cestna kraka združila, pa sta vsaka na svoji strani, včasih v smelem sodelovanju včasih pa v brezbrižnem tekmovanju zvokov in vonjav, dnevno dinamiko narekovali ob potoku stoječa žaga ter prek nje sosedova kovačija. In to je bil moj mali svet, moja čudežna dežela in moja sveta elementarna mandala, ki me je vpeljala tako v raziskovanje življenja kot tudi v spoznavanje in odkrivanje mene same. Medtem ko so se ostali otroci raje podili ob potoku, plezali po drevju in se valjali po žaganju, pa je na moje rosno mlado življenje največji vtis naredil prav vstop skozi 'portal' lesenih črnih vrat, ki so vodila v sosedovo kovačnico. To so takrat bila vrata v moj magični svet, ki je bil zame nedoumljiv in neznansko zanimiv, zato sem lahko cele ure preživela v opazovanju soseda – kovača, kako spretno vihti svoja orodja, tiho kot miška. Še danes lahko v svojem spominu oživim podobo temnega prostora, ki je bil prežet z vonjavami kovin, ognja, dima ter zemlje – da, tudi ze-


mlje, saj ni bilo tal oziroma so tla kovačnice razkrivala golo prst – in z zvoki udarjanja po žarečem železu ter meni zvočno najljubšim trenutkom, ko se je ognjena kovina, predelana v želeno obliko, izpod rok spretnega kovača vsa rdečerazbeljena potopila v vodo, kjer je v trenutku potemnela in se ohladila. Vse skupaj se mi je zdelo kot kakšen čarovniški trik, sosed pa spreten čarovnik. Ker sem v prvih letih svojega življenja tako po cele ure, dan za dnem, preživela v nehotenem treniranju svojega nezavednega sveta, verjetno ni naključje, da so se mi nekega dne, tik preden sem začela obiskovati osnovno šolo, vstopna vrata v kovačijo transformirala v portal prehoda v neko drugo vzporedno realnost. Kakor že neštetokrat sem tudi tistega dne v prvem mraku hotela obiskati svojega priljubljenega mentorja, vendar sem že na vratih srečala nekoga, ki mu je bil sicer zelo podoben, vendar ni bil on. Nekoliko vznemirjena sem zato pozvonila še pri hišnih vratih, kjer mi je odprla kovačeva žena, on pa kasneje povedal, da je kovačijo zaklenil že pred kakšno uro. Ampak jaz sem vztrajala, da sem bila ravnokar tam, da je odprta in da nekdo v njej 'dela'. Vsi trije smo na vrat na nos zdirjali iz hiše, da presenetimo nepridiprava, ki si upa stikati po tujih stvareh, vendar o človeku, s katerim sem se še nekaj minut nazaj pogovarjala, ni bilo ne duha ne sluha, vrata pa, kot je sosed že povedal, zaklenjena in zapahnjena. Vsa zmedena sem se vrnila domov. Spomnim se, da mi je naslednji dan mama povedala, da je dan prej ob mraku preminil kovačev oče, ki je prav tako kot sin opravljal ta plemeniti poklic. Meni, šestletnemu otroku, je bilo takrat seveda popolnoma jasno, da sem dan prej v sosedovi kovačiji govorila prav z njim, svet odraslih pa me niti slučajno ni jemal resno in mi dopovedoval, da sem sanjala. Tako sem skozi niz svojih zelo zgodnjih doživetij v sosedovi kovačiji nehote postala 'čarovnikova' vajenka ter bila sočasno in nevede iniciirana v skrivnosten arhetipski svet 'kovača oblik', ki mi je komaj mnogo kasneje, ko sem bila že dovolj osebnostno 'pregnetena', da sem lahko razumela, začel razkrivati skrivnosti življenja, kozmosa in človeka ter me tako pripeljal najprej tudi na pot astrologije in šele nato tja, kjer se je vse skupaj začelo – k alkimiji.« Pričevanje sodobne alkimistke Taka in podobna pričevanja so verjetno utrinki življenjskih zgodb tistih, ki smo se na jesen pred tremi leti zbrali v študijsko-analitični alkimijski skupini pod mentorstvom Matjaža Regovca, da se skupaj prebijemo skozi znamenito delo C. G. Junga Mysterium Coniunctionis. Kakor je bil v svojih najbolj kriznih letih tudi Jung sam iniciiran v globine nezavednega skozi svojo Rdečo knjigo, ki je nastala kot produkt njegovega lastnega odisejadskega spusta v podzemlje – kot


vemo, je Jung najprej napisal Rdečo knjigo1, šele potem je odkril alkimijo –, tako je najbrž tudi vsak od nas imel neko svojo iniciacijo, ki je kasneje na določeni življenjski točki neizbežno rezultirala k sodelovanju v omenjeni skupini in k odkrivanju skrivnostne alkimije. V skupini smo se dobivali enkrat mesečno, in sicer ob sobotah po tri šolske ure in skupaj z »Jungom« ter s spremljavo komentarjev he Mysterium Lectuers Edvarda F. Edingerja potovali od odstavka do odstavka v iskanju lastnih notranjih podob aktivne imaginacije, s pomočjo katerih smo razreševali in osvobajali svoje nerazrešene konlikte ter ujete delčke psihične energije iz klešč osebnega nezavednega. Kasneje se je izkazalo, da osvobajanje nezavednih psihičnih vsebin s pomočjo alkimijskega simbolizma ni enostavna zadeva, pa čeprav smo v manjši ali večji meri vsi sodelujoči že izkusili podoben način dela, le da z nekimi drugimi orodji arhetipskih sistemov (kot so sanje, tarot ali astrologija). Ko sem razmišljala, zakaj je prav alkimija najbolj katarzična oziroma zakaj srečanje z njo najbolj direktno »zadene«, ter kje je ta očitno razvidna razlika med alkimijo in astrologijo – slednja je kot arhetipski sistem nedvomno najbolj univerzalna, vendar tudi najbolj dostopna, ker je preprosta in jo lahko vsakdo razume –, mi je prišlo na misel, da se je astrologija prav zaradi širše dostopnosti in enostavnosti razumevanja skozi zgodovino »umazala«, saj je s popularizacijo med neposvečene izgubila svoj prvotni namen (ter tudi pomen), medtem ko je alkimija za »navadne smrtnike« ostala v večjem delu nerazumljiva, saj alkimijski simbolizem temelji na paradoksih in vsebuje ogromno rebusnih zank, kar je tudi osnovni razlog, da je skozi zgodovino časa uspela ohraniti svojo arhetipsko »čistost« in s tem tudi večjo udarnost. Zato ni bilo lahko, še posebej ne zame, ki sem se znašla v dvojni vlogi, na eni strani kot aktivna članica skupine in na drugi v vlogi urednice, kjer sem morala celotno snov še enkrat predelati in do potankosti prečesati. Rodilo se je namreč spoznanje, da bi lahko bile naše skupinske diskusije s celotnim diapazonom opisov posameznih aktivnih imaginacij zanimive tudi širše oziroma zunaj naše zaprte skupine, zato je bila odločitev, da se predelano gradivo predstavi tudi v knjižni izdaji (seveda brez imen ali kakršnih koli drugih osebnih podatkov) samo še vprašanje časa. Knjiga, ki je pred vami, je prva v nizu zbirke večih knjig, in je, kakor bodo tudi vse ostale – seveda pod skrbnim vodstvom avtorja Matjaža Regovca in njegovim budnim mentorskim očesom –, rezultat naših skupnih psihičnih naporov, 1 Znamenita Jungova Rdeča knjiga je svojevrstna posebnost prav zaradi tega, ker je nastajala na podlagi njegovega lastnega psihičnega procesa, kjer je s pomočjo aktivne imaginacije najprej opazoval svoje notranje podobe, nato le-te ovekovečil skozi kreativni impulz lastnih slikarij in risb, zraven pa dogajanje vseskozi skrbno in dosledno zapisoval.


sočasno pa tudi vabilo, da se skozi njeno prebiranje v odkrivanje alkimijskih misterijev podate tudi sami. Sestavlja jo deset poglavij ali deset srečanj skupine, v katerih njeni člani v dinamičnem medsebojnem dialogu, kakor tudi v svojevrstnem dialogu z značilnimi alkimijskimi slikami ter verzi,2 odkrivamo osnovne alkimijske zakonitosti, in se prek njih hočeš nočeš približujemo jedru svoje lastne biti. Jung je nekoč zapisal: »V vodnjaku počiva zaklad, in tisti, ki so na poti ozaveščanja, ga bodo poskušali izvleči. Ker pa ne smejo pozabiti, kdo so, v nobenem primeru ne smejo dovoliti izgube zavesti. Ostali bodo torej trdno stoječi na tleh, s tem pa bodo postali ribiči, ki tisto, kar plava v vodi, lovijo s trnkom in z mrežo. Toda vsak ni ribič.«3 Res je, vsi nismo ribiči, vendar za tiste, ki smo kljub vsemu pripravljeni »z mrežo ali s trnkom« loviti svoje lastne imaginativne podobe iz kolektivnega morja nezavednih vsebin, je alkimija sicer zahtevno, vendar zelo primerno orodje. Vso srečo torej in naj bo ulov bogat!

Urednica Vesna Kragelj Ljubljana, maj 2012

2

Vsi prevodi izvornih alkimijskih besedil so avtorjevi.

3 Povzeto po Jung, C. G.: Arhetipi, kolektivno nezavedno, sinhroniciteta, Akademska založba Katedra, Maribor, 1995.


Prvo srečanje skupine 14. 11. 2009

»Iz vseh virov je očitno, da je alkimija darilo Boga, zakrament, misteriozna substanca in hiša vseh tinktur, ki vsebuje štiri elemente oziroma skrivnostni quaternio. Ni konstruirana, temveč izkušena. Je kot nosečnost oziroma skrivnost postajanja. Nastane iz sebe, skozi razvoj od tème k svetlobi, in alkimisti so svoje delo primerjali s potjo Sonca. A alkimija … ni samo božje darilo, temveč tudi njegov strup – ali z drugimi besedami: znanost o nezavednem.«1 C. G. Jung, junija 1941 Matjaž: Lepo pozdravljeni v naši novi alkimijski grupi. Študijska skupina alkimije je namenjena urejenemu teoretičnemu in deloma tudi izkustvenemu raziskovanju prastare hermetične znanosti in dejavnosti, v kateri je C. G. Jung prepoznal osnovne simbolne značilnosti procesa individuacije na eni ter iz nje utemeljil nekatere temeljne principe psihoterapevtskega in psihoanalitičnega procesa na drugi strani. Gre za tri njegova glavna dela, v katerih je simbolika in dinamika alkimije dobro opisana: Psihologija in alkimija (zbrano delo št. 12), Alkimijske študije (zbrano delo št. 13) ter še posebej znameniti Mysterium Coniunctionis (zbrano delo št. 14), s katerim bomo predavanja tudi začeli. Predavanja bodo potekala enkrat na mesec, in sicer v poznih sobotnih popoldnevih oziroma

1

Jung, Carl G. (1941): he Process of Individuation, Alchemy II, str. 68.


16 l Potovanje skozi Jungov Mysterium I večerih v Luni – učilnici IPAL-a na Mestnem trgu 10. Vsakič se bosta odvila dva 90-minutna bloka predavanj, ki jima bo sledila releksija v skupini, ki bo tudi prispevala svoje asociacije ter po želji oziroma možnosti udeležencev tudi kakšen del osebne izkušnje. Jungove teoretične ugotovitve in opise bom povezoval tudi s psihološko astrologijo, in sicer še posebej tam, kjer teh povezav v teoretičnem smislu še ni bilo. Pa začnimo! Tole je naš rojstni horoskop:

Slika 1: Rojstna astrološka karta alkimijske skupine (14. 11. 2009 ob 18.30 v Ljubljani).

Descendent je na galaktičnem centru in to ste vi, ki ste »nasproti« predavatelju (ascendent). Upam res, da mi boste nastavili dobro in ustvarjalno ogledalo. Imamo tudi kotnega Plutona (kateremu pomagajo trije osebni planeti v Škorpijonu), ki je bog alkimije,2 ter kotnega Neptuna. Vsekakor bomo veliko govorili o duhovnosti in transcendenci, saj iz maternice le-te prav gotovo izstopa sinteza alkimijskih nasprotij, kar je naša osnovna téma. Jung na začetku prvega poglavja Mysteriuma najprej obravnava komponente 2 V tradicionalnem smislu je bog ali planet alkimije sicer Merkur oziroma Mercurius, vendar je Pluton kot arhetip preobrazbe prav gotovo nekaj, kar v moderni psihološki astrologiji in psihoanalizi prepoznavamo kot tisto odločilno preobrazbeno komponento tradicionalnega Mercuriusa, ki je v starih časih še niso mogli odkriti na nebu, čeprav je bil že od nekdaj ključna podzemna igura v vseh mitoloških duhovnih izročilih.


Prvo srečanje skupine b 17 coniunctia; osnovno izhodišče je, da bodoči coniunctio pred svojim nastankom oziroma dovršitvijo vsebuje nasprotja. Laboratorijska zahteva je, da morata biti substanci, ki se vključujeta v coniunctio, najprej dovolj prečiščeni, seveda pa morata biti tudi vsebinsko in funkcionalno nasprotni. Prvi možnosti, ki jih Jung omenja na začetku, sta bodisi sovražnost ali ljubezen oziroma privlačnost in odbojnost. Da bi to lahko bili komponenti, iz katerih nastane coniunctio, mora biti oblikovan tako imenovani dualizem oziroma nasprotje. Sledi še nekaj nadaljnjih primerov, ki so zelo zanimivi za razmišljanje, in sicer vlažno – suho (humidum – siccum), hladno – toplo (frigidum – calidum), spodnje – zgornje oziroma nadrejeno – podrejeno (inferiora – superiora), duša – duh oziroma duša in duh nasproti telesu (ali spiritus et anima nasproti coelumu). Potem imamo nebo – zemlja (terra – coelum), ogenj – voda (ignis – aqua), svetlo – temno, aktivno – pasivno (agens – patiens). Sledi plinsko – trdno, dragoceno – poceni (pretiosum – vile), dobro – zlo (bonum – malum), manifestno – okultno, vzhodno – zahodno, ki je zelo znano nasprotje (oriens – occidens). Pojavlja se tudi živo – mrtvo (vivum –mortuum), moško – žensko oziroma maskulino – feminino (masculus – foemina). Ne smemo pozabiti še na najslavnejše ali najznamenitejše oziroma najbolj značilno alkimijsko nasprotje Sol – Luna. Sol je staro alkimijsko ime za Sonce. Luna je staro alkimijsko ime za Mesec. V slovenščini uporabljamo kar pogosto, morda celo večinoma ime Luna, torej izvorno latinsko ime. Zadnji par nasprotij je zelo univerzalen; zato svetili na arhetipski ravni predstavljata, ker sta to hkrati tudi najbolj osnovna in poglavitna astrološka planeta, vse možne vrste nasprotij. ogenj subjektivna percepcija (percepcija via nezavedno) intuicija voda subjektivna evaluacija (via nezavedno) čustvovanje

zrak objektivna evaluacija (via zavest) razum, intelekt

zemlja objektivna percepcija (percepcija via zavest) čutilnost Slika 2: Štirje elementi in psihološke funkcije.


18 l Potovanje skozi Jungov Mysterium I Naslednje, kar je pomembno pri združevanju nasprotij, je, da so le-ta pogosto zložena v quaternio ali četvernost. Najbolj očitna za psihološke astrologe in jungovce je seveda četvernost štirih elementov. Kot nekateri že veste, jih je Jung razdelil na evaluacijsko in percepcijsko os. Le-ta deluje bodisi s pomočjo čutilnosti, ki jo predstavlja zemlja, ali pa s pomočjo intuitivnosti, ki jo zastopa ogenj. Na evaluacijski osi pa imamo bodisi objektivno evaluacijo, ki jo predstavlja element zraka, ali pa subjektivno evaluacijo, ki jo ponazarja element vode (slika 2). Obstaja pa še en tak križ, ki je v alkimiji poleg štirih elementov zelo osnovnega pomena; gre za os suho – vlažno v kombinaciji z osjo toplo – hladno (slika 3). Še en podoben quaternio je sestavljen iz štirih strani neba, kar poznamo tudi v osnovni astrološki postavitvi štirih kardinalnih točk, ki so ascendent, descendent, nebesno dno (Imum Coeli) in sredina neba (Medium Coeli). V čisto »običajnem« zemljepisnem smislu pa gre za osi vzhod – zahod in sever – jug (slika 4). toplo

suho

vlažno

hladno Slika 3: Quaternio suho – vlažno, toplo – hladno.

Medium Coeli (sredina neba) jug

ascendent vzhod

descendent zahod

Imum Coeli (nebesno dno) sever Slika 4: Četvernost štirih astroloških kardinalnih točk in osnovnih smeri neba.


Prvo srečanje skupine b 19 Zakaj je astrološka karta obrnjena ravno nasprotno kot zemljepisna? Če bi se pošalil, bi dejal, da je to zato, da se je Kolumb lahko zmotil in šel odkrit Ameriko. Resnični vzrok pa leži v astronomiji; če hočemo videti planete s severne poloble (kjer je astrologija tudi nastajala), se moramo obrniti proti jugu. Samo na tisti strani neba, kjer je podnevi Sonce, lahko ponoči najdemo tudi planete. Če smo obrnjeni proti jugu, je zato jug zgoraj oziroma »na nebu«. Sredina neba oziroma MC je torej jug. Sever je »pod zemljo« oziroma se zdi, kot da bi bil dejansko »za nami« oziroma pod nami in to je nebesno dno ali Imum Coeli. Vzhod in ascendent sta zato na levi strani, descendent in zahod pa na desni strani astrološke nebesne karte (slika 4). Jung omenja, da se pomembnost križa kot četvernosti nasprotij kaže tudi v tem, da se pojavlja kot sestavina praktično vseh oziroma večine planetarnih oznak in to lahko podkrepim ter nadaljnje obrazložim z nekaj sodobnimi psihološkoastrološkimi ugotovitvami. Križ najdemo najprej že v astroloških simbolih za vse tri osebne planete, to je pri Merkurju, Veneri in Marsu. Očitno je, da psihologija individuuma vsekakor počiva na četverni strukturi osebnega ter kolektivnega nezavednega. Pri Veneri (D) je križ usmerjen proti zemlji, saj je leta gotovo tudi zemeljski planet, v zodiaku namreč vlada stalnemu zemeljskemu znamenju Biku. V psihološki astrologiji jo razumemo kot tisto arhetipsko duševno silo, zaradi katere oblikujemo svoje vrednote, pa tudi vrednosti v povsem materialnem smislu. Pri Merkurju (C), ki tudi vlada zemeljskemu znamenju, in sicer Devici, je nad dušnim krogom, ki ga ima tudi Venera, še polkrog, ki je odprt navzgor. Določen del astrološkega Merkurja prav gotovo povezujemo z razvijanjem praktičnih spretnosti in veščin, ki jih v zodiaku zastopa Devica. Tu torej konkretna in praktična oblika sama zase ni dovolj (v nasprotju z razmerami pri Veneri oziroma Biku), temveč je obrnjena v preseganje same sebe, to je v lastno razgradnjo (spremenljiva kvaliteta Device), na kar kaže polkrog, ki na krogu počiva kot navzgor obrnjena krona. Marsov križ (E), ki je zelo pogosto oziroma večinoma upodobljen kot puščica, je obrnjen navzven in Mars je tudi prvi (in nasploh edini osebni) planet, ki leži zunaj zemeljske krožnice. Križ je tu usmerjen v svet; agresija in nasploh dejavnost, ki ju Mars ponazarja, sta temeljnega pomena, da v življenju delamo nove korake in usvajamo (asimiliramo) nove življenjske izzive in vsebine. Pri Jupitru (F) je križ obrnjen navzgor in Jupiter predstavlja duhovno delo oziroma preboj ali preklop, ki ga moramo opraviti oziroma doseči na sebi oziroma v sebi. Pri Saturnu (G) se križ kaže kot sidro – zato bi Saturna lahko imenovali tudi tisto dimenzijo našega psihološkega in duhovnega doživljanja, kjer je križ nekako »usidran«; iz tega sledi, da gre za


460 l Potovanje skozi Jungov Mysterium I INDEKS POJMOV IN IMEN A Abraham 249, 294, 315, 335 absconditus sponsus 109 Adam 67, 121, 225, 248, 295- 297, 321-322, 348, 419, 434-437 Aelia Laelia Crispis 252-256, 264268, 317, 319, 343, 396, 399-401, 412, 439 Afrodita 217, 272 Agathodaimon 48, 51-57, 74-75 Ahriman 165 aksiom 40, 116 aktivna imaginacija 11, 28, 42, 54, 57, 60-62, 65, 75, 77, 79, 82, 93-96, 99-102, 114, 119-120, 132, 144, 149155, 167-168, 185, 189, 193, 197, 199, 209, 211-215, 218-219, 221, 226-227, 231-232, 234, 237, 239-240, 243, 257258, 260, 262-266, 274, 279-282, 288, 291, 298-300, 303-316, 321-322, 328329, 331, 352-361, 365, 372, 376-379, 389, 400-408, 411-412, 424-425, 430, 439-440, 443-458, 478 albedo (belina) 42-43, 123, 184185, 290, 312 alkimijska: nasprotja 17-37, 4650, 55, 59, 65-67, 72, 79-81, 84, 93, 101, 109, 120, 125, 130-131, 171, 182, 186-187, 199, 208, 238, 261-262, 266, 271-273, 293-294, 298, 308-309, 312, 340, 345, 381, 392, 400-401, 419-424, 432, 437-441, 446, 449 • potilnica 149, 173-174, 179 alkimijski: opus 20, 26, 32, 35, 38, 40, 48, 60, 71, 81, 84-85, 89, 93, 101,

103-105, 107, 115, 118, 123-124, 130131, 138, 140, 147, 177, 183-187, 197, 200, 212, 216, 233, 246, 254-256, 274, 281-282, 286, 288, 328, 341-344, 351, 354, 364, 369, 416, 418-419, 421, 425, 427, 430, 437-439, 449 • strup 15, 39-40, 44-45, 71, 85-86, 92, 96, 103, 143, 154-155, 194, 230, 248, 252-254, 373, 409, 413 alkimijsko kuhanje 22, 24-26, 37, 40, 59, 61-63, 92, 95-96, 140, 182, 282, 288, 329, 369, 421, 429 alkimist 10, 15, 20, 22-28, 31-33, 36-42, 48, 52, 53, 57, 62, 66, 70, 7376, 79-88, 96-97, 99, 103-105, 108, 115, 120, 124, 131, 138, 140, 156, 171, 176-178, 181-183, 186, 188, 191, 203, 208, 210, 221, 225, 227, 229-230, 247, 250-251, 254-256, 258, 272, 282, 300, 326, 329, 337, 344, 347, 369, 395, 419, 420, 422-426, 437, 439, 449, 452, 456, 458 alkimistične vrline 81, 121, 176, 221, 282, 385 amigdala 386 Amru 232-234 analiza sanj 30, 35, 120, 185, 224, 301, 329, 362 anima 17, 79, 89, 96-98, 104-105, 123, 125-126, 144-145, 147, 152, 206207, 250, 261, 268-269, 272, 274-275, 290, 293, 296, 317-318, 339-347, 350355, 358-361, 365, 372, 375-378, 385388, 391-394, 397-399, 412, 424, 436, 438


Potovanje skozi Jungov mysterium I  
Potovanje skozi Jungov mysterium I  
Advertisement