Page 1

KAZENSKO PRAVO


©  Urad­ni list Re­pub­li­ke Slo­ve­ni­je, 2013. Vse pra­vi­ce pri­dr­ža­ne. Brez pi­sne­ga do­vo­lje­nja za­lož­ni­ka je pre­po­ve­da­no re­pro­du­ci­ra­nje, di­stri­bui­ra­nje, jav­na priob­či­tev, pre­de­la­va ali dru­ga upo­ra­ba te­ga av­tor­ske­ga de­la ali nje­go­vih de­lov v ka­kr­šnem ­ko­li ob­se­gu ali po­ stop­ku, vključ­no s fo­to­ko­pi­ra­njem, ti­ska­njem ali shra­ni­tvi­jo v elek­tron­ski ob­li­ki. Ta­ko rav­na­nje je, ra­ zen v pri­me­rih iz 46. do 57. čle­na Za­ko­na o av­tor­ski in so­rod­nih pra­vi­cah, kr­ši­tev av­tor­ske pra­vi­ce.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 343.2(497.4)(075.8) KAZENSKO pravo. Splošni del / Ljubo Bavcon ... [et al.]. - 6. izd., 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013 ISBN 978-961-204-503-6 1. Bavcon, Ljubo 265110016


URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

dr. Ljubo Bavcon dr. Alenka Šelih dr. Damjan Korošec, dr. Matjaž Ambrož, dr. Katja Filipčič

KAZENSKO PRAVO SPLOŠNI DEL

Šesta izdaja

Recenzenta: dr. Zvonko Fišer dr. Katja Šugman Stubbs

Ljubljana 2013


Delo je posodobljena in dopolnjena izdaja učbenika iz leta 2009. Avtorji so si delo razdelili takole: Dr. Ljubo Bavcon, zaslužni profesor, je pregledal, posodobil in dopolnil: – drugi del, prvo poglavje, tretji razdelek – Mednarodno kazensko pravo kot vir kazenskega prava – poleg navedenega je avtor prispeval tudi dopolnitve v prvem delu učenika glede mednarodnega kazenskega prava Dr. Alenka Šelih, zaslužna profesorica, je pregledala, posodobila in dopolnila: – tretji del, tretje poglavje, šesti razdelek – Stek kaznivih dejanj in sedmi razdelek – Razlaga kazenskega zakona – četrti del, prvo poglavje – Pojem kazenskih sankcij – četrti del, drugo poglavje – Kazni – četrti del, peto poglavje – Varnostni ukrepi – četrti del, šesto poglavje – Individualizacija kazenskih sankcij – četrti del, sedmo poglavje – Poglavitne značilnosti izvrševanja kazenskih sankcij – četrti del, osmo poglavje – Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem – šesti del – Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja Dr. Damjan Korošec, redni profesor, je pregledal, posodobil in dopolnil: – tretji del, prvo poglavje – Pojem in definicija kaznivega dejanja – tretji del, drugo poglavje – Temeljno o ravnanju in njegovi posledici (razen razdelka Vzročna zveza) – tretji del, tretje poglavje – Določenost v zakonu – izpolnjenost biti kazenskopravne norme (razen razdelkov Stek kaznivih dejanj in Razlaga kazenskega zakona) – tretji del, četrto poglavje – Protipravnost Dr. Katja Filipčič, izredna profesorica, je pregledala, posodobila in dopolnila: – drugi del, drugo poglavje – Veljavnost kazenskega zakona – četrti del, tretje poglavje – Odmera kazni – četrti del, četrto poglavje – Sankcije opozorilne narave – četrti del, deveto poglavje – Pravne posledice obsodbe in rehabilitacija – četrti del, deseto poglavje – Ugasnitev kazni – peti del – Mladoletniško kazensko pravo Dr. Matjaž Ambrož, izredni profesor, je pregledal, posodobil in dopolnil: – prvi del – Kriminaliteta in kazensko pravo – drugi del, prvo poglavje – Viri kazenskega prava (razen razdelka Mednarodno kazensko pravo kot vir kazenskega prava) – drugi del, tretje poglavje – Temeljna načela kazenskega prava – tretji del, drugo poglavje, četrti razdelek – Vzročna zveza – tretji del, peto poglavje – Krivda – tretji del, šesto poglavje – Elementi krivde – tretji del, sedmo poglavje – Odgovornost za hujšo posledico – tretji del, osmo poglavje – Zmote – tretji del, deveto poglavje – Pripravljalna dejanja in poskus – tretji del, deseto poglavje – Storilstvo in udeležba


Vsebina

PREDGOVOR K VI. IZDAJI 23 PREDGOVOR K V. IZDAJI 25 PREDGOVOR K IV. IZDAJI 27

Prvi del: KRIMINALITETA IN KAZENSKO PRAVO

29

Prvo poglavje: DEVIANTNA RAVNANJA IN SOCIALNOPATOLOŠKI POJAVI 30 I. DEVIANTNA RAVNANJA 31 II. KAZNIVA RAVNANJA 32 1. Pojem kaznivega ravnanja 32 2. Pojem kaznovalne sankcije 32 III. KRIMINALITETA 33 1. Pojem kriminalitete 33 2. Kriminaliteta kot poseben družbeni pojav 34 IV. DOMNEVE O DRUŽBENIH IN INDIVIDUALNIH VZROKIH KRIMINALITETE 34 V. DRUŽBENO ODZIVANJE NA KRIMINALITETO 35 1. Nastanek in pojem kazni ter njene naloge 35 2. Novejše zamisli o družbenem reagiranju zoper kriminaliteto 37 VI. KRIMINALITETA V SLOVENIJI 38 1. Gibanje in struktura kriminalitete 38 2. Nekateri podatki o storilcih kaznivih dejanj 40 3. Nekaj podatkov o kaznovalni politiki sodišč 40 Drugo poglavje: KAZNOVALNO PRAVO 42 I. SISTEM IN KLASIFIKACIJA KAZNIVIH RAVNANJ V SLOVENSKEM PRAVNEM SISTEMU 43 1. Delitev kaznivih ravnanj 43 2. Poglavitna merila za razvrščanje kaznivih ravnanj 43 II. ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH KATEGORIJ KAZNIVIH RAVNANJ 44 1. Disciplinski prestopki 44 2. Prekrški 44 3. Kazniva dejanja 45 III. RAZMERJA MED POSAMEZNIMI KATEGORIJAMI KAZNIVIH RAVNANJ 46 Tretje poglavje: KAZENSKO PRAVO 48 I. POJEM KAZENSKEGA PRAVA IN NJEGOVE DRUŽBENE FUNKCIJE 49 II. RAZMERJE MED MORALO IN KAZENSKIM PRAVOM 50

5


kazensko pravo

III. RAZMERJE MED POLITIKO IN KAZENSKIM PRAVOM IV. DELITVE KAZENSKEGA PRAVA 1. Kazensko materialno in kazensko procesno pravo 2. Kazensko izvršilno in organizacijsko pravo 3. Splošno in posebno kazensko pravo, redno in izredno kazensko pravo 4. Mednarodno kazensko pravo

51 52 52 52 53 53

Četrto poglavje: KAZENSKO PRAVO IN ZNANOST O KRIMINALITETI 58 I. KAZENSKO PRAVO IN KAZENSKOPRAVNA ZNANOST 59 II. DRUGE ZNANOSTI O KRIMINALITETI 59 1. Kriminologija 59 2. Kriminalitetna politika 60 3. Penologija 61 4. Kriminalistika 62 5. Sodna ali forenzična medicina 62 6. Sodna ali forenzična psihiatrija 63 7. Psihologija 63 Peto poglavje: RAZVOJ KAZENSKEGA PRAVA 64 I. UVODNO POJASNILO 65 II. DRUŽBENI ODZIV ZOPER PROTIDRUŽBENA DEJANJA V PRASKUPNOSTI 66 III. NASTANEK DRŽAVE IN PRVI KAZENSKOPRAVNI PREDPISI 66 IV. KAZENSKO PRAVO ZGODNJEGA KRŠČANSTVA IN FEVDALIZMA DO RENESANSE 68 V. NOVE ZAMISLI O KAZENSKEM PRAVU V DOBI DUHOVNIH PRIPRAV NA MEŠČANSKO PREOBRAZBO DRUŽBE 69 1. Splošne filozofske in socialnofilozofske zamisli 69 2. C. Beccaria in vpliv novih idej na spremembe kazenske zakonodaje 18. stoletja 70 VI. FRANCOSKA REVOLUCIJA IN NJEN VPLIV NA NADALJNJI RAZVOJ KAZENSKEGA PRAVA 71 1. Revolucionarni kazenski zakonik iz leta 1791 71 2. Razvoj kazenskega prava v nemških deželah 72 3. Kazensko pravo v dobi utrjevanja meščanske družbene ureditve 73 VII. SOCIOANTROPOLOŠKA ALI ITALIJANSKA ŠOLA DRUŽBENE OBRAMBE 75 1. Družbene okoliščine 75 2. Statistične, sociološke in ekonomske raziskave 75 3. Antropološke raziskave 76 4. Poglavitni nazori socioantropološke šole 77 1)  Znanstvena koncepcija 77 2)  Filozofska koncepcija 77

6


Vsebina

3)  Kriminalitetnopolitična koncepcija 78 4)  Kazenskopravna koncepcija 78 5. Kritična ocena stališč socioantropološke šole 79 VIII. SOCIOLOŠKA ŠOLA 80 IX. EKLEKTIČNA ŠOLA IN VELIKA EVROPSKA ZAKONODAJNA REFORMA 81 1. Temeljni koncepti eklektične šole 81 2. Evropska zakonodajna reforma 82 3. Totalitarni odklon v kriminalitetni politiki 82 X. OBDOBJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI IN GIBANJE ZA NOVO DRUŽBENO OBRAMBO 84 XI. NAJNOVEJŠE TEŽNJE V RAZVOJU KRIMINALITETNOPOLITIČNIH ZAMISLI IN KAZENSKEGA PRAVA 86 Šesto poglavje: KRATEK PREGLED ZGODOVINE KAZENSKEGA PRAVA NA SLOVENSKEM I. KAZENSKO PRAVO DO NASTANKA JUGOSLAVIJE LETA 1918 II. KAZENSKO PRAVO JUGOSLAVIJE MED SVETOVNIMA VOJNAMA III. KAZENSKO PRAVO MED DRUGO SVETOVNO VOJNO, TUJO OKUPACIJO IN NARODNOOSVOBODILNO VOJNO IV. KAZENSKO PRAVO JUGOSLAVIJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI IN SLOVENSKO KAZENSKO PRAVO 1. Obdobje neposredno po osvoboditvi 2. Splošni del kazenskega zakonika iz leta 1947 3. Kazenski zakonik SFRJ iz leta 1951 4. Kazenski zakon SFRJ in kazenski zakon SR Slovenije iz leta 1977 5. Slovenski kazenski zakonik iz leta 1994 in njegove spremembe

88 89 89 89 91 91 92 92 93 94

Drugi del: KAZENSKI ZAKONIK IN KAZENSKA ZAKONODAJA 97 Prvo poglavje: VIRI KAZENSKEGA PRAVA 98 I. MATERIALNI IN FORMALNI VIRI KAZENSKEGA PRAVA 99 II. USTAVA KOT VIR KAZENSKEGA PRAVA 99 III. MEDNARODNO KAZENSKO PRAVO KOT VIR KAZENSKEGA PRAVA 100 IV. ZAKON KOT NEPOSREDNI VIR KAZENSKEGA PRAVA 102 1. Kazensko pravo je zakonsko pravo 102 2. Kazenski zakonik, kazenski zakon in kazenska zakonodaja 102 3. Kazenskopravna norma ali kazenski zakon 103 4. Splošni in posebni del kazenskega zakonika 104 5. Stranska kazenska zakonodaja 105 V. DRUGI VIRI KAZENSKEGA PRAVA 105 1. Drugi zakoni, podzakonski predpisi in splošni akti 105 2. Običaji, sodna praksa in kazenskopravna znanost 106

7


kazensko pravo

Drugo poglavje: VELJAVNOST KAZENSKEGA ZAKONA 108 I. OSEBNA VELJAVNOST KAZENSKEGA ZAKONA 109 1. Pojem osebne veljavnosti 109 2. Posebna osebna veljavnost 110 3. Izključitev osebne veljavnosti kazenskega zakona 111 II. KRAJ IN ČAS IZVRŠITVE KAZNIVEGA DEJANJA 111 1. Kraj izvršitve kaznivega dejanja 112 2. Čas izvršitve kaznivega dejanja 112 III. ČASOVNA VELJAVNOST KAZENSKOPRAVNE NORME (KAZENSKEGA ZAKONA) 113 1. Začetek in konec veljavnosti kazenskega zakona 113 2. Prepoved veljavnosti kazenskega zakona za nazaj in uporaba milejšega zakona 114 3. Ugotavljanje, kateri zakon je milejši 115 4. Uporaba časovno omejenih zakonov 116 5. Sočasna veljavnost splošnega dela kazenskega zakonika in drugih kazenskih zakonov 117 IV. KRAJEVNA VELJAVNOST KAZENSKEGA ZAKONA 118 1. Pojem krajevne veljavnosti kazenskega zakona 118 2. Veljavnost slovenskega kazenskega zakonika za kazniva dejanja, storjena v Sloveniji – teritorialno načelo 119 1)  Vsebina načela 119 2)  Veljavnost kazenskega zakonika za kazniva dejanja, izvršena na domačem zrakoplovu in domačem plovilu 120 3. Veljavnost slovenskega kazenskega zakonika za kazniva dejanja, storjena v tujini 121 1)  Realno načelo 121 2)  Aktivno personalitetno načelo 122 3)  Pasivno personalitetno načelo 122 4)  Univerzalno načelo 123 Tretje poglavje: TEMELJNA NAČELA KAZENSKEGA PRAVA 125 I. NAČELO LEGITIMNOSTI IN OMEJENOSTI REPRESIJE 126 1. Pojem in ustavnopravna podlaga načela legitimnosti represije 126 2. Načelo legitimnosti in omejenosti represije v kazenskem zakoniku 128 II. NAČELO ZAKONITOSTI 129 1. Pojem in nastanek načela zakonitosti 129 2. Načelo zakonitosti v Ustavi in v Kazenskem zakoniku 129 3. Varstvo človekovih pravic, svoboščin in njegovega dostojanstva 130 4. Elementi načela zakonitosti 131 1)  Prepoved uporabe običajnega prava 131 2)  Prepoved retroaktivne uporabe kazenskega zakona 131 3)  Zahteva, da mora biti kazenski zakon določen 132 4)  Prepoved analogije 132

8


Vsebina

III. NAČELO HUMANOSTI 1. Ustavnopravna podlaga in pojem načela humanosti 2. Načelo humanosti v materialnem kazenskem pravu IV. NAČELO SUBJEKTIVNE ALI KRIVDNE ODGOVORNOSTI 1. Vsebina načela subjektivne ali krivdne odgovornosti 2. Odgovornost za posledico kot nasprotje načela odgovornosti za krivdo V. NAČELO INDIVIDUALIZACIJE KAZENSKIH SANKCIJ 1. Pojem in razvoj načela individualizacije 2. Pravičnost in smotrnost kot dva poglavitna namena individualizacije kazenskih sankcij

Tretji del: KAZNIVO DEJANJE IN KAZENSKA ODGOVORNOST

133 133 133 135 135 136 137 137 138 141

Prvo poglavje: POJEM IN DEFINICIJA KAZNIVEGA DEJANJA 142 I. SOCIALNI IN MORALNO-ETIČNI POJEM KAZNIVEGA DEJANJA 143 II. PRAVNI POJEM IN KONCEPCIJE KAZNIVEGA DEJANJA 144 1. Abstraktni pojem kaznivega dejanja in njegova vsebina 144 2. Formalno-materialna koncepcija kaznivega dejanja 145 3. Objektivno-subjektivna koncepcija kaznivega dejanja 147 III. SPLOŠNI POJEM KAZNIVEGA DEJANJA 148 1. Pojem in vrste splošnega pojma kaznivega dejanja 148 2. Glavne postaje na poti do trenutno najbolj razvitega splošnega pojma kaznivega dejanja 151 3. Splošni pojem kaznivega dejanja v sodobnem slovenskem kazenskem pravu 152 1)  Ravnanje, ki izpolnjuje bit kaznivega dejanja 152 2) Protipravnost 153 3) Krivda 154 4. Vzroki za razvoj in funkcijske prednosti nadrobno razmejenih večdelnih splošnih pojmov kaznivega dejanja 155 Drugo poglavje: TEMELJNO O RAVNANJU IN NJEGOVI POSLEDICI 158 I. RAVNANJE 159 1. Funkcije ravnanja 159 2. Sodobne teorije o ravnanju 160 II. STORITEV IN OPUSTITEV 161 1. Storitvena in opustitvena kazniva dejanja 161 1)  Splošno o razmejitvi med storitvijo in opustitvijo 161 163 2)  Prava opustitev 3)  Neprava opustitev 165 2. Izvršitvena ravnanja 171 1) Splošno 171 2)  Posebej pri opustitvah 171

9


kazensko pravo

III. POSLEDICA 1. Pojem prepovedane posledice 2. Poškodba in ogrozitev kazenskopravno zavarovane dobrine 3. Konkretna in abstraktna nevarnost IV. VZROČNA ZVEZA 1. Pojem vzročne zveze v kazenskem pravu 2. Teorije o vzročni zvezi 1)  Teorija o enakem pomenu vseh vzrokov in pogojev (ekvivalenčna teorija) 2)  Teorija adekvatnosti 3. Prekinitev vzročne zveze 4. Teorija objektivne pripisljivosti 5. Posebnosti pri opustitvenih kaznivih dejanjih

174 174 175 176 178 178 180 180 181 183 184 185

Tretje poglavje: DOLOČENOST V ZAKONU – IZPOLNJENOST BITI KAZENSKOPRAVNE NORME 187 I. BIT KAZNIVEGA DEJANJA V RAZMERJU DO POJMOV DOLOČENOST V ZAKONU, PRAVNA KVALIFIKACIJA IN NEPRAVO 189 II. SESTAVINE KAZENSKOPRAVNE NORME (KAZENSKEGA ZAKONA) 191 1. Dispozicija 191 1)  Opisne dispozicije 192 2)  Enostavne dispozicije 192 3)  Alternativne dispozicije 192 4)  Blanketne dispozicije 193 5)  Objektivni pogoj kaznivosti 193 2. Sankcija 196 III. VRSTE KAZNIVIH DEJANJ 196 1. Storitvena in opustitvena kazniva dejanja 196 2. Poškodbena in ogrozitvena kazniva dejanja 197 3. Enoaktna in večaktna kazniva dejanja 197 4. Enostavna in sestavljena kazniva dejanja 197 5. Trajajoča kazniva dejanja in kazniva dejanja stanja 198 6. Splošna in posebna kazniva dejanja glede možnega storilca 199 7. Lastnoročna kazniva dejanja 199 8. Politična kazniva dejanja 200 IV. POSEBNE MODALITETE KAZNIVIH DEJANJ 202 1. Temeljno kaznivo dejanje 203 2. Privilegirane in kvalificirane oblike kaznivih dejanj 203 3. Delictum sui generis 204 V. POJEM, FUNKCIJE IN KATEGORIJE KAZENSKOPRAVNIH DOBRIN 204 1. Pojem kazenskopravne dobrine 204 2. Nekaj vzorčnih spoznanj o kazenskopravni dobrini v sodobnem kazenskem pravu 205 3. Funkcije kazenskopravne dobrine 206

10


Vsebina

4. Kategorije kazenskopravnih dobrin 5. Objekt kazenskopravnega varstva 1)  Posebni objekti kazenskopravnega varstva 2)  Posamezni objekti kazenskopravnega varstva 3)  Predmet napada VI. STEK KAZNIVIH DEJANJ 1. Pojem in pomen steka 2. Navidezen idealni stek 1)  Odnos specialnosti 2)  Odnos subsidiarnosti 3)  Odnos konsumpcije 3. Navidezen realni stek 1)  Sestavljeno kaznivo dejanje 2)  Nekaznivo predhodno dejanje 3)  Nekaznivo naknadno dejanje 4)  Kolektivno kaznivo dejanje 5)  Nadaljevano kaznivo dejanje VII. RAZLAGA KAZENSKEGA ZAKONA 1. Pomen pravil o razlagi pravnih predpisov za kazensko pravo 2. Vrste razlage kazenskega zakona 3. Metode (sredstva) za razlago kazenskega zakona 1)  Jezikovna metoda 2)  Logična metoda 3)  Sistematična metoda 4)  Primerjalna metoda 5)  Zgodovinska metoda 6)  Teleološka metoda 7)  Racionalna metoda 4. Ekstenzivna in restriktivna razlaga kazenskega zakona

207 207 208 209 209 210 210 211 211 212 213 215 215 215 215 216 216 220 220 220 221 221 222 222 222 223 223 224 224

Četrto poglavje: PROTIPRAVNOST 226 I. POJEM PROTIPRAVNOSTI 227 1. Materialna in formalna protipravnost 227 2. Materialna protipravnost – bistvo protipravnosti kot elementa splošnega pojma kaznivega dejanja 228 3.  Sistematizacija meril upravičenosti 229 II. SILA IN GROŽNJA 230 1. Dva pravna pomena pojmov sile in grožnje 230 2. Vrste sile in grožnje 230 1)  Absolutna sila 231 2)  Kompulzivna sila 231 3) Grožnja 232 3. Učinki kompulzivne sile in grožnje 232

11


kazensko pravo

III. SILOBRAN 1. Pojem silobrana 2. Sestavine silobrana 1) Napad 2) Obramba 3. Prekoračeni silobran IV. UPRAVIČLJIVA SKRAJNA SILA 1. Pojem skrajne sile 2. Nadrobneje o upravičljivem učinku skrajne sile v svetu in v Sloveniji 3. Sestavine skrajne sile 1) Nevarnost 2)  Odvračanje nevarnosti V. UPRAVIČLJIVA KOLIZIJA DOLŽNOSTI VI. PRIVOLITEV OŠKODOVANCA IN SORODNI INSTITUTI 1. Privolitev oškodovanca 2. Domnevana privolitev (potencialnega) oškodovanca VII. MEDICINSKI POSEGI VIII. NEKATERI DRUGI PRIMERI IZKLJUČEVANJA PROTIPRAVNOSTI 1. Samopoškodba 2. Poškodbe pri športu 3. Zapoved nadrejenega

232 232 233 233 235 238 240 240 240 243 243 246 247 248 248 251 253 255 255 255 256

Peto poglavje: KRIVDA 259 I. SUBJEKT KAZNIVEGA DEJANJA IN SUBJEKTIVNE PRVINE KAZNIVEGA DEJANJA 260 II. POJEM KRIVDE V KAZENSKEM MATERIALNEM PRAVU 261 1. Splošno o pojmu krivde 261 2. Krivda in kazenska odgovornost 263 III. TEORIJE KRIVDE 264 1. Psihološko in normativistično pojmovanje krivde 264 2. Normativno-psihološko pojmovanje krivde 266 Šesto poglavje: ELEMENTI KRIVDE 268 I. PRIŠTEVNOST 269 1. Pojem prištevnosti in njegov razvoj 269 2. Neprištevnost 270 1)  Biološki pogoji neprištevnosti 270 2)  Psihološki pogoji neprištevnosti 271 3. Bistveno zmanjšanja prištevnost 273 4. Ugotavljanje neprištevnosti oziroma bistveno zmanjšane prištevnosti 274 1)  Vloga sodnopsihiatričnega izvedenca 274 2)  Naloga sodišča 275 5. Actio libera in causa 276

12


Vsebina

II. NAKLEP l. Pojem naklepa 2. Direktni naklep 1)  Zavestna sestavina direktnega naklepa 2)  Voljna sestavina direktnega naklepa 3. Eventualni naklep 1)  Zavestna sestavina eventualnega naklepa 2)  Voljna sestavina eventualnega naklepa 4. Ugotavljanje naklepa 1)  Naklep in narava nekaterih kaznivih dejanj 2)  Kaj mora zajeti storilčeva zavest pri naklepu 3) Namen 5. Posebne oblike naklepa III. MALOMARNOST 1. Pojem malomarnosti 2. Zavestna malomarnost 3. Razmejitev med eventualnim naklepom in zavestno malomarnostjo 4. Nezavestna malomarnost 5. Kriteriji za razmejitev nezavestne malomarnosti od naključja 1)  Objektivni kriteriji 2)  Subjektivni kriteriji 6. Malomarnostna kazniva dejanja IV. ZAVEST O PROTIPRAVNOSTI 1. Pomen in vsebina zavesti o protipravnosti 2. Aktualna in potencialna zavest o protipravnosti 3. Položaj zavesti o protipravnosti znotraj krivde V. RAZLOGI OPRAVIČLJIVOSTI IN OPRAVIČLJIVA SKRAJNA SILA 1. Splošno o razlogih opravičljivosti 2. Opravičljiva skrajna sila

278 278 279 279 280 280 281 281 283 283 283 283 285 286 286 287 288 289 290 291 292 293 295 295 296 297 298 298 299

Sedmo poglavje: ODGOVORNOST ZA HUJŠO POSLEDICO 302 I. KVALIFICIRANO KAZNIVO DEJANJE IN KAZNIVO DEJANJE, KVALIFICIRANO S HUJŠO POSLEDICO 303 II. ODGOVORNOST ZA HUJŠO POSLEDICO 304 III. NEKATERA SPORNA VPRAŠANJA ODGOVORNOSTI ZA HUJŠO POSLEDICO 305 Osmo poglavje: ZMOTE 307 I. POJEM ZMOTE 308 II. DEJANSKA ZMOTA 308 1. Dejanska zmota v ožjem pomenu 309 2. Dejanska zmota v širšem pomenu (zmota o okoliščinah izključitve protipravnosti) 310 3. Zmota o okoliščinah izključitve krivde 311

13


kazensko pravo

4. Zmota o okoliščinah izključitve kaznivosti 5. Druge vrste dejanske zmote III. PRAVNA ZMOTA 1. Pojem pravne zmote in njeni učinki 2. Presoja izogibnosti pravne zmote 3. Razmejitev dejanske zmote v ožjem pomenu in pravne zmote v nekaterih posebnih primerih

311 312 314 314 316 317

Deveto poglavje: PRIPRAVLJALNA DEJANJA IN POSKUS 318 I. NEPRAVO RAVNANJA IN POSLEDICE KOT PRAVILO, NEPRAVO RAVNANJA KOT IZJEMA 319 II. STOPNJE PRI URESNIČEVANJU NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA 319 III. PRIPRAVLJALNA DEJANJA 321 1. Pojem pripravljalnih dejanj 321 2. Pripravljalno dejanje kot posebno kaznivo dejanje (delictum sui generis) 322 3. Kaznivost pripravljalne faze nekaterih kaznivih dejanj (delictum preparatum) 322 4. Delikt lotevanja 323 IV. IZVRŠITVENA DEJANJA IN POSKUS 324 1. Pojem izvršitvenih dejanj in poskusa 324 2. Kaznivost poskusa 325 3. Razmejitev med pripravljalnimi dejanji in poskusom 326 4. Razmejitev med poskusom in dokončanim kaznivim dejanjem 328 V. NEPRIMEREN POSKUS 329 VI. PROSTOVOLJNI ODSTOP 330 1. Pojem prostovoljnega odstopa od dokončanja kaznivega dejanja in pogoji zanj 330 2. Nekavzalni prostovoljni odstop 332 3. Drugo samostojno kaznivo dejanje, izvršeno med poskusom 333 Deseto poglavje: STORILSTVO IN UDELEŽBA 335 I. SPLOŠNA POJMA STORILSTVA IN UDELEŽBE 336 II. NEKAJ TEMELJNIH INFORMACIJ O ODZIVANJU MEDNARODNEGA KAZENSKEGA PRAVA NA SKUPINSKO IN ORGANIZIRANO KRIMINALITETO 338 III. POSREDNO STORILSTVO 339 1. Ravnanje sredstva ne izpolni zakonskega opisa kaznivega dejanja 340 2. Sredstvo ne ravna protipravno 340 3. Sredstvo ravna brez krivde ali pa z zmanjšano krivdo 341 4. Sredstvo nima lastnosti, ki jo za storilca zahteva zakon (delicta propria) 342 5. Sredstvo deluje znotraj organiziranega aparata moči 342 IV. SOSTORILSTVO 343 1. Pojem sostorilstva 343 2. Kriteriji za prepoznavanje sostorilstva 343

14


Vsebina

3. Krivda sostorilcev 345 4. Nujno sostorilstvo 345 5. Prostovoljni odstop in upoštevanje osebnih razmerij, lastnosti in okoliščin 346 V. UDELEŽBA V OŽJEM POMENU 347 1. Pojem udeležbe v ožjem pomenu in njeni temeljni pravni problemi 347 2. Skupni in splošni pogoji udeležbe v ožjem pomenu 348 VI. NAPELJEVANJE 350 1. Pojem in pogoji napeljevanja 350 2. Kaznivost napeljevanja 351 3. Napeljevanje kot posebno kaznivo dejanje 352 VII. NEUSPELO NAPELJEVANJE 352 1. Pojem in pravna narava neuspelega napeljevanja 352 2. Kaznivost neuspelega napeljevanja 353 VIII. POMOČ 354 1. Pojem in pravna narava pomoči 354 2. Oblike pomoči 355 3. Dve pravni naravi pomoči po storjenem kaznivem dejanju 356 4. Kaznivost pomoči 357 5. Pomoč kot posebno kaznivo dejanje 358 IX. KAZNIVOST ORGANIZATORJEV IN ČLANOV HUDODELSKIH ZDRUŽB 358 1. Pojem in pravna narava organiziranja hudodelskih združb 358 2. Oblike hudodelskih združb 361

Četrti del: KAZENSKE SANKCIJE

363

Prvo poglavje: POJEM KAZENSKIH SANKCIJ 364 I. KAZENSKE SANKCIJE KOT ENA IZMED OBLIK REAKCIJE PROTI KRIMINALITETI 365 1. Bistvo kazenskih sankcij 365 2. Razvoj kazenskih sankcij 366 II. SODOBNI POGLEDI NA KAZENSKE SANKCIJE 368 1. Funkcije kazenskih sankcij 368 2. Sistemi kazenskih sankcij 370 III. SISTEM KAZENSKIH SANKCIJ V VELJAVNEM KAZENSKEM PRAVU 371 1. Splošne značilnosti 371 2. Značilnosti posameznih vrst kazenskih sankcij 372 3. Splošni namen in meje kazenskih sankcij 373 Drugo poglavje: KAZNI 375 I. TEORIJE O KAZNI 376 1. Pravni temelj kazni 376 2. Namen in pomen kaznovanja 377

15


kazensko pravo

II.

SISTEM KAZNI V VELJAVNEM KAZENSKEM PRAVU 1. Splošne značilnosti 2. Namen kazni III. VRSTE KAZNI IN POGOJI ZA NJIHOVO IZREKANJE 1. Problem smrtne kazni 2. Kazen zapora 3. Denarna kazen 4. Prepoved vožnje motornega vozila

381 381 383 384 384 386 389 392

Tretje poglavje: ODMERA KAZNI 394 I. POJEM ODMERE KAZNI V OKVIRU INDIVIDUALIZACIJE KAZENSKIH SANKCIJ 395 II. SPLOŠNA PRAVILA ZA ODMERO KAZNI (OLAJŠEVALNE IN OBTEŽEVALNE OKOLIŠČINE) 397 1. Pojem olajševalnih in obteževalnih okoliščin 397 2. Vrste olajševalnih in obteževalnih okoliščin 398 III. POVRATEK 400 1. Pojem povratka 400 2. Vrste povratka 402 3. Povratek po veljavnem kazenskem pravu 403 IV. ODMERA KAZNI ZA KAZNIVA DEJANJA V STEKU 404 1. Načini odmere kazni za kazniva dejanja v steku 404 2. Odmera kazni za kazniva dejanja v steku po veljavnem kazenskem pravu 404 V. ODMERA KAZNI OBSOJENCU, VŠTEVANJE PRIPORA IN PREJŠNJE KAZNI 405 1. Odmera kazni obsojencu 405 2. Vštevanje pripora in prejšnje kazni 406 VI. OMILITEV KAZNI 407 1. Pojem omilitve kazni 407 2. Meje omilitve kazni 408 3. Omilitev kazni brez omejitev 409 VII. ODPUSTITEV KAZNI 409 Četrto poglavje: SANKCIJE OPOZORILNE NARAVE 411 I. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 412 II. POGOJNA OBSODBA IN NJENI RAZLIČNI SISTEMI 412 1. Pojem pogojne obsodbe 412 2. Sistemi pogojne obsodbe 413 III. POGOJNA OBSODBA PO VELJAVNEM KAZENSKEM PRAVU 414 1. Pojem in namen pogojne obsodbe 414 2. Pogoji za izrek pogojne obsodbe 415 1)  Pogoji, povezani z določitvijo kazni 415 2)  Pogoji, povezani z namenom pogojne obsodbe 416

16


Vsebina

3. Pogoji in obveznosti, ki jih sodišče lahko naloži pogojno obsojenemu 4. Preklic pogojne obsodbe 5. Določitev oziroma izrek kazni pri preklicu pogojne obsodbe 6. Roki za preklic pogojne obsodbe IV. POGOJNA OBSODBA Z VARSTVENIM NADZORSTVOM 1. Pojem in pogoji za izrek 2. Navodila in njihova izbira 3. Svetovalec in njegova dejavnost 4. Posledice neizpolnjevanja navodil 5. Varstveno nadzorstvo obsojenca na pogojnem odpustu V. SODNI OPOMIN 1. Pojem in značilnosti sodnega opomina 2. Pogoji za izrek sodnega opomina 3. Posledice sodnega opomina

417 418 420 420 421 421 422 423 423 424 424 424 424 425

Peto poglavje: VARNOSTNI UKREPI 426 I. VARNOSTNI UKREPI V SISTEMU KAZENSKIH SANKCIJ 427 1. Nastanek in razvoj varnostnih ukrepov 427 2. Pojem in namen varnostnih ukrepov 430 3. Storilčeva nevarnost kot merilo za uporabo varnostnega ukrepa 432 4. Razmerje med varnostnimi ukrepi in kaznijo 433 II. SISTEMATIKA IN VRSTA VARNOSTNIH UKREPOV PO VELJAVNEM KAZENSKEM PRAVU 435 1. Sistematika varnostnih ukrepov 435 2. Vrste varnostnih ukrepov 435 3. Izrekanje varnostnih ukrepov 436 III. POSAMEZNE VRSTE VARNOSTNIH UKREPOV PO KAZENSKEM ZAKONIKU 437 1. Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu 437 2. Obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti 440 3. Prepoved opravljanja poklica 441 4. Odvzem vozniškega dovoljenja 442 5. Odvzem predmetov 444 Šesto poglavje: INDIVIDUALIZACIJA KAZENSKIH SANKCIJ 446 I. POJEM IN RAZVOJ INDIVIDUALIZACIJE KAZENSKIH SANKCIJ 447 1. Pojem indivudualizacije kazenskih sankcij 447 2. Razvoj individualizacije kazenskih sankcij 448 II. POGLAVITNI SISTEMI IN SREDSTVA ZA INDIVIDUALIZACIJO KAZENSKIH SANKCIJ 450 III. SISTEM, SREDSTVA IN MOŽNOSTI ZA IZBIRO PRIMERNE KAZENSKE SANKCIJE PO VELJAVNEM KAZENSKEM PRAVU 452

17


kazensko pravo

Sedmo poglavje: POGLAVITNE ZNAČILNOSTI IZVRŠEVANJA KAZENSKIH SANKCIJ I. KRIMINALITETNOPOLITIČNI POMEN IZVRŠEVANJA KAZENSKIH SANKCIJ II. VODILNA NAČELA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ PO VELJAVNEM KAZENSKEM PRAVU 1. Načelo zakonitosti 2. Načelo humanosti 3. Načelo prevzgoje in resocializacije 4. Načelo individualizacije III. POGOJNI ODPUST 1. Pojem pogojnega odpusta 2. Pogoji za uporabo pogojnega odpusta 3. Preklic pogojnega odpusta IV. POMOČ OBSOJENCEM PO PRESTANI KAZNI

454 455 456 457 457 458 458 459 459 460 461 462

Osmo poglavje: ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJANJEM 463 I. POMEN IN PRAVNA NARAVA ODVZEMA PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJANJEM 464 1. Pojem in namen odvzema premoženjske koristi 464 2. Pravna narava odvzema premoženjske koristi 465 3. Odvzem protipravne premoženjske koristi in organizirana kriminaliteta 465 II. NAČIN ODVZEMA PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJANJEM 466 1. Odvzem premoženjske koristi storilcu in vsakemu drugemu prejemniku te koristi 466 2. Odvzem premoženjske koristi drugim osebam 466 3. Odvzem premoženjske koristi pravni osebi 467 4. Odvzem premoženja zaradi kaznivih dejanj, izvršenih v hudodelski združbi 468 5. Odvzem premoženja, pridobljenega v zvezi s kaznivim dejanjem 468 6. Domneva brezplačnosti 469 III. VARSTVO OŠKODOVANCA 469 Deveto poglavje: PRAVNE POSLEDICE OBSODBE IN REHABILITACIJA 471 I. PRAVNE POSLEDICE OBSODBE 472 1. Pojem in pravna narava pravnih posledic obsodbe 472 2. Vrste pravnih posledic obsodbe 473 3. Trajanje pravnih posledic obsodbe 476 II. REHABILITACIJA 477 1. Pojem rehabilitacije 477 2. Rehabilitacija po veljavnem kazenskem pravu 478

18


Vsebina

III. IZBRIS OBSODBE IV. DAJANJE PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

479 480

Deseto poglavje: UGASNITEV KAZNI 482 I. ZASTARANJE 483 1. Pojem zastaranja 483 2. Nezastarljivost kazenskega pregona in izvršitve kazni za najtežja kazniva dejanja 484 3. Zastaranje kazenskega pregona 484 1)  Pojem in roki 484 2)  Potek rokov 485 3)  Zadržanje zastaranja 486 4)  Pretrganje zastaranja 487 4. Zastaranje izvršitve kazni 488 1)  Pojem in roki 488 2)  Potek rokov 489 3)  Zadržanje zastaranja 489 5. Zastaranje izvršitve varnostnih ukrepov 489 II. AMNESTIJA IN POMILOSTITEV 490 1. Skupne značilnosti amnestije in pomilostitve 490 2. Amnestija 491 3. Pomilostitev 492

Peti del: MLADOLETNIŠKO KAZENSKO PRAVO

495

Prvo poglavje: MLADOLETNIŠKO PRESTOPNIŠTVO IN NJEGOVO KAZENSKOPRAVNO OBRAVNAVANJE 496 I. MLADOLETNIŠKO PRESTOPNIŠTVO 497 1. Pojem mladoletniškega prestopništva 497 2. Značilnosti mladoletniškega prestopništva 498 3. Sedanja spoznanja o dejavnikih mladoletniškega prestopništva 500 II. VLOGA KAZENSKEGA PRAVA PRI OBRAVNAVANJU MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA 502 1. Razvoj kazenskopravnega obravnavanja mladoletnikov 502 2. Kazensko pravo kot eno izmed sredstev za preprečevanje in obravnavanje mladoletniškega prestopništva 505 3. Načela in usmeritve pri obravnavanju mladoletniškega prestopništva, ki izhajajo iz mednarodnih dokumentov, in njihov vpliv na zakonodajne spremembe 506 III. TEMELJNE ZNAČILNOSTI VELJAVNEGA MLADOLETNIŠKEGA KAZENSKEGA PRAVA 507 1. Razvoj mladoletniškega kazenskega prava v Sloveniji 507 2. Posebni kazenski zakon za mladoletnike 509 3. Mladoletnikova prevzgoja kot temeljni namen uporabe vzgojnih ukrepov 510 4. Starostne skupine mladoletnikov 511

19


kazensko pravo

5. Številnost vzgojnih ukrepov 6. Spremenljivost vzgojnih ukrepov

512 512

Drugo poglavje: VZGOJNI UKREPI IN KAZNI ZA MLADOLETNIKE 514 I. VRSTE VZGOJNIH UKREPOV 515 1. Razvrstitev vzgojnih ukrepov in splošna merila za njihovo uporabo 515 2. Ukor 516 3. Navodila in prepovedi 516 4. Nadzorstvo organa socialnega varstva 521 5. Oddaja v vzgojni zavod 522 6. Oddaja v prevzgojni dom 523 7. Oddaja v zavod za usposabljanje 523 8. Pogojni odpust v času izvrševanja zavodskega vzgojnega ukrepa 524 II. IZBIRA VZGOJNEGA UKREPA 525 1. Temeljno merilo pri izbiri vzgojnega ukrepa 525 2. Sprememba odločbe o vzgojnih ukrepih in ustavitev njihovega izvrševanja 526 3. Izrekanje kazenskih sankcij polnoletnim za kazniva dejanja, ki so jih storili kot mladoletniki 528 1)  Izrekanje kazenskih sankcij polnoletnim, ki so storili kaznivo dejanje kot mlajši mladoletniki 529 2)  Izrekanje kazenskih sankcij polnoletnim, ki so storili kaznivo dejanje kot starejši mladoletniki 529 III. KAZNI ZA MLADOLETNIKE 531 1. Namen kazni za mladoletnike 531 2. Kazen mladoletniškega zapora 532 1)  Splošni pogoji za izrek mladoletniškega zapora 532 2)  Odmera kazni mladoletniškega zapora 534 3)  Izvršitev kazni mladoletniškega zapora 536 3. Denarna kazen za mladoletnike 538 1)  Splošni pogoji za izrek denarne kazni za mladoletnike 538 2)  Odmera denarne kazni za mladoletnike 539 3)  Izvršitev denarne kazni za mladoletnike 540 4. Izrek stranskih kazni in varnostnih ukrepov za mladoletnike 540 1)  Izrek stranskih kazni 540 2)  Izrek varnostnih ukrepov 540 Tretje poglavje: MLAJŠI POLNOLETNI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ 541 I. BIOPSIHIČNE IN SOCIALNE ZNAČILNOSTI MLAJŠIH POLNOLETNIH OSEB 542 II. POLOŽAJ MLAJŠIH POLNOLETNIH V VELJAVNEM KAZENSKEM PRAVU 543 1. Pogoji za uporabo nekaterih vzgojnih ukrepov 543 2. Vrste vzgojnih ukrepov, ki se lahko izrečejo mlajšim polnoletnim 543 3. Izrek kazni in varnostnih ukrepov mlajšim polnoletnim 544

20


Vsebina

Šesti del: ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA 545 I.

RAZLOGI ZA NASTANEK ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA 547 II. NAČINI PRAVNEGA UREJANJA ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA 547 1. Kratek zgodovinski prikaz 547 2. Kazenska odgovornost pravnih oseb v pravnih aktih mednarodnih organizacij 548 3. Koncepti odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja 549 III. ZAKONSKA UREDITEV ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA 550 1. Splošno 550 2. Kazenska odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja 551 3. Temelji kazenske odgovornosti pravne osebe 551 4. Kazniva dejanja, za katera velja kazenska odgovornost pravnih oseb 552 5. Kazni in druge sankcije za pravne osebe 552 Literatura

553

Stvarno kazalo 567

21


Kazensko pravo  

»Potreba po novi, šesti izdaji učbenika je nastala, ker je bilo treba učbenik prilagoditi noveli KZ-1B, ki je posegla tudi na področje sploš...

Kazensko pravo  

»Potreba po novi, šesti izdaji učbenika je nastala, ker je bilo treba učbenik prilagoditi noveli KZ-1B, ki je posegla tudi na področje sploš...