Page 1

Izobraževalna gradiva

ZA SLOVENŠČINO v osnovni šoli od 6. do 9. razreda

Ilustracije: Igor Šinkovec

20 18/ 19


SPOŠTOVANI UČITELJI IN UČITELJICE SLOVENŠČINE! Ludwig Wittgenstein je konec 19. stoletja zapisal znamenito misel: Meje mojega jezika so meje mojega sveta. Toda ali to velja tudi v današnjem globalnem svetu, ki se zdi brez mej in v katerem smo vsi lahko povezani z vsemi? Svet je resda postal globalen, a naše prve podobe, opomenjanje sveta, so nastale v maternem jeziku, zato ima vaše poslanstvo poučevanja materinščine poseben pomen. Pri tem vam kot sodobna založba z več kot 70-letno tradicijo stojimo ob strani. Uveljavljena berila, ki smo jih nadgradili z izvrstnimi zvočnimi berili, so kakovostna zakladnica kanonskih besedil. Verjamemo v kakovost, zožen nabor v čim tanjšem zvezku ne bo nikdar zmogel zgraditi široke književne razgledanosti sodobnih učencev. K njej še posebej prispeva tudi zbirka Domače branje, ki jubilejno, 10. obletnico izhajanja praznuje z izidom izvrstne in samosvoje pesniške antologije dr. Igorja Sakside in Roka Trkaja Kla kla klasika. Za poučevanje neumetnostnih besedil so vam na voljo potrjeni tiskani učbeniki ter prenovljeni samostojni delovni zvezki. Temeljna učna gradiva podpirajo digitalni samostojni delovni zvezki in potrjeni i-učbeniki na portalu za učitelje www.ucimte.com, kjer lahko najdete tudi letne in dnevne priprave, rešitve, posnetke in drugo podporno gradivo. V letošnjem letu smo učnim gradivom od 7. do 9. razreda dodali učne liste za vsak tematski sklop ter preglednice in miselne vzorce. Za učence smo na portalu www.ucimse.com pripravili več kot 500 interaktivnih nalog, ki so namenjene utrjevanju učne snovi. V Pravopisnici od 6. do 9. razreda urijo svojo pravopisno zmožnost, ob obravnavi nalog pa lahko sistematično rešujejo tudi točno določene naloge, ki se prilegajo poglavjem samostojnega delovnega zvezka za vsak razred. Skupaj z urednico Aleksandro Lutar Ivanc vam želiva, da bi vam bilo ob dobrih tiskanih učnih gradivih in premišljeni digitalni podpori naše založbe poučevanje slovenščine radosten izziv in strokovni privilegij. Z branjem potujemo onkraj sebe, kot družba pa onkraj meja naših kognitivnih kapacitet in kulturnih domen. Karkoli preberemo, se vključi v našo zavest, v vse, kar vemo, občutimo, povzamemo, upamo in si zamišljamo … Srečno!

Mag. Alenka Kepic Mohar, vodja sektorja Učbeniki

GRADIVA PRIPRAVLJAMO V SODELOVANJU S STROKOVNJAKI IN UČITELJI PRAKTIKI • • • • • • • • • • • • • •

Milena Čuden, učiteljica slovenskega jezika na OŠ Matija Čopa v Kranju, nekdanja glavna ocenjevalka komisije za NPZ Berta Golob, pisateljica, pesnica, nekdanja knjižničarka in učiteljica mag. Mateja Hočevar Gregorič, učiteljica slovenskega jezika na OŠ Šempas mag. Mojca Honzak, učiteljica slovenskega jezika na OŠ Riharda Jakopiča Jana Janša, učiteljica slovenskega jezika na OŠ Jožeta Moškriča dr. Metka Kordigel Aberšek, redna profesorica za predmetno področje didaktika slovenskega jezika in književnosti, Oddelek za razredni pouk, Pedagoška fakulteta, Univerz v Mariboru Tatjana Košak, dolgoletna učiteljica slovenskega jezika Miha Mohor, dolgoletni predstojnik ZRSŠ OE Kranj in nekdanji profesor slovenskega jezika dr. Nataša Pirih Svetina, predavateljica na Centru za slovenščino kot tuji jezik, Univerza v Ljubljani dr. Igor Saksida, redni profesor za področje slovenske književnosti, izredni profesor za področje didaktike slovenščine, Oddelek za razredni pouk, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, recenzent učnega načrta za slovenščino in predsednik Državne komisije za Cankarjevo tekmovanje Jože Skaza, učitelj slovenskega jezika na OŠ Šentvid dr. Vida Udovič Medved, izredna profesorica v pokoju za predmetno področje didaktika slovenščine, Oddelek za razredni pouk, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem dr. Jerica Vogel, docentka za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani Tina Žagar Pernar, učiteljica slovenskega jezika na OŠ Naklo

LAŽJE DELO ZA UČITELJE, VEČ PESTROSTI ZA UČENCE!

Da bodo učenci tudi vam sledili odprtih ust, uporabljajte interaktivne učbenike in delovne zvezke, popestrite pouk z učnimi listi, video posnetki, preizkusi znanja … , sebi pa olajšajte delo z dnevnimi in letnimi pripravami, primeri dobrih praks itd. Več o portalu na straneh 14–15.

Pouk lahko popestrite tudi z zanimivimi interaktivnimi nalogami s portala Učimse.com, s katerimi bodo učenci lahko tudi na domačem računalniku utrjevali in poglabljali učno snov. Več o portalu na straneh 16–17.


GRADIVA, KI ZAGOTAVLJAJO USPEH NA NPZ IN DOBRO BRALNO PISMENOST

6. RAZRED POTRJENO KOT i-UČBENIK

7. RAZRED POTRJENO KOT i-UČBENIK

8. RAZRED

POTRJENO KOT i-UČBENIK

g. RAZRED Ponudba velja za šolsko leto 2018/19.

POTRJENO KOT i-UČBENIK

UGODNOSTI ZA UČITELJE!

• kakovostno dodatno gradivo na www.UCIMte.com (učne priprave, učni listi, izobraževalni filmi in zvočni posnetki …) • interaktivni SDZ in učbeniki na www.UCIMte.com • interaktivne naloge za vse razrede na www.UCIMse.com • celoletna naročnina na revijo PIL v vrednosti 55,20 € • brezplačen komplet osebnih tiskanih gradiv za vsak razred

Z ODLIČNO PODPORO za delo v razredu


6. RAZRED

Cena: 17,40 € 9789610106593 Avtorji: Berta Golob, dr. Vida Medved Udovič, Miha Mohor, dr. Igor Saksida, mag. Mojca Hribar

VIR: Berilo 6, Kdo se skriva v ogledalu?

BERILO 6, Kdo se skriva v ogledalu?

TISKANO GRADIVO

Pester izbor umetnostnih besedil, privlačen za mlade bralce

ZVOČNO BERILO

za drugo triletje Cena: 12,90 € 3831022466355

UČBENIK Cena: 14,90 € 9789610139591

VIR: Berilo 6, Kdo se skriva v ogledalu?

POTRJENO KOT i-UČBENIK

Avtorici učbenika in SDZ-jev: mag. Mateja Hočevar Gregorič, Milena Čuden

Duhovite ilustracije izvrstnih slovenskih avtorjev

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. DEL Cena: 8,40 € 9789610144953

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2. DEL

Didaktični instrumentarij

Cena: 8,40 € 9789610144960

4

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

Slike so simbolične.


GRADIVO NA SPLETU - ZA LAŽJE DELO

@

USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

 Berilo 6, letne in dnevne učne priprave  Slovenščina 6, letne in dnevne učne priprave  i-učbenik Slovenščina 6  interaktivni samostojni delovni zvezek Slovenščina 6,

Več o portalu ucimse.com na 15. strani.

VIR: Slovenščina 6, samostojni delovni zvezek 1. del

1. in 2. del  Slovenščina 6, samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del, rešitve nalog  Slovenščina 6, učni listi in preverjanje znanja  Slovenščina 6, besedila za poslušanje in gledanje  Slovenščina 6, "banka" neumetnostnih besedil

Ob kratkočasnih interaktivnih nalogah učenci:  na zabaven in dinamičen način ponavljajo že pridobljeno znanje,  z interaktivnimi igrivimi nalogami utrjujejo novo znanje,  z novim pravopisnim kvizom utrjujejo svoje znanje.

Preglednice za bolj sistematičen pouk slovničnih pojmov

Razlage in opredelitve jezikovnih pojmov

SLOVENŠČINO 6 ODLIKUJEJO:  motivacijski nagovori in opredelitve učnih ciljev,  pravopisni/pravorečni opomnik, jezikovni kotiček, samostojno delo za usvajanje pojmov,  preglednice slovničnih/pravopisnih/jezikovnih pojmov za sistem naučenega,  na koncu tematskega sklopa razdelek PREVERI SVOJE ZNANJE za dodatno preverjanje znanja,  diferencirane naloge za utrjevanje znanja in spodbujanje pisanja s poudarkom na tvorjenju besedil,  »evalvacijski listi« Česa sem se naučil/a? za ocenjevanje usvojenega znanja in izdelavo načrta za izboljšave.

GLAVNI RAZLOGI "ZA" Najboljša gradiva za slovenščino, ki sistematično obravnavajo izobraževalne cilje. Poudarek je na branju z razumevanjem in uporabi različnih bralnih strategij, primernih starostni stopnji učencev. 5


7. RAZRED

Cena: 17,90 € 9789610108313 UPORABLJA GA KAR

67 % SLOVENSKIH UČITELJEV

Avtorji: Berta Golob, mag. Mojca Honzak, dr. Vida Medved Udovič, Miha Mohor, dr. Igor Saksida

VIR: Slovenščina 7, samostojni delovni zvezek 1. del

BERILO 7, Sreča se mi v pesmi smeje

TISKANO GRADIVO

Izčrpne definicije

ZVOČNO BERILO

za tretje triletje Cena: 12,90 € 3831022466379

Povzetek učne snovi v obliki miselnega vzorca

UČBENIK

POTRJENO KOT i-UČBENIK

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

Avtorice učbenika in SDZ-jev: dr. Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak

VIR: Slovenščina 7, samostojni delovni zvezek 1. del

Cena: 14,90 € 9789610108085

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del Cena: 8,40 € 9789610108092

Zanimiva neumetnostna besedila

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2 . del Cena: 8,40 € 9789610118091

6

Uvodna motivacija

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

Slike so simbolične


GRADIVO NA SPLETU - ZA LAŽJE DELO

@ USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

Ob kratkočasnih interaktivnih nalogah učenci:  na zabaven in dinamičen način ponavljajo že pridobljeno znanje,  z interaktivnimi igrivimi nalogami utrjujejo novo znanje,  z novim pravopisnim kvizom utrjujejo svoje pravopisne zmožnosti. Več o portalu ucimse.com na 15. strani.

VIR: Berilo 7, Sreča se mi v pesmi smeje

 Berilo 7, letne in dnevne učne priprave  Slovenščina 7, letne in dnevne učne priprave  i-učbenik Slovenščina 7  interaktivni samostojni delovni zvezek Slovenščina 7, 1. in 2. del  Slovenščina 7, rešitve nalog iz samostojnih delovnih zvezkov  Slovenščina 7, besedila za poslušanje in gledanje  Slovenščina 7, "banka" neumetnostnih besedil  učni listi za utrjevanje znanja po vsakem obravnavanem tematskem sklopu  preglednice in povzetki učne snovi

Premišljen izbor besedil

UČBENIK IN SAMOSTOJNA DELOVNA ZVEZKA  Izvirna zasnova učbenika in delovnih zvezkov je v skladu s sodobnimi izsledki jezikovne didaktike in zahtevami nacionalnih preizkusov znanj v 6. in 9. razredu.  Izbor sodobnih in zanimivih neumetnostnih besedil z ustvarjalnimi izzivi za nadgradnjo novega znanja. BERILO  Odlikujeta ga tehten izbor književnih odlomkov in izvirna likovna nadgradnja.  Bogatijo ga domišljen didaktični del ob pesmih in odlomkih iz književnih del in izvirni predlogi za pobralne dejavnosti.

Razlaga neznanih besed

GLAVNI RAZLOGI "ZA" Pretehtan izbor književnih odlomkov, daljša neumetnostna besedila, temeljite definicije in povzetki učne snovi vodijo do dolgotrajnega znanja in uspešno opravljenega NPZ-ja, ki presega povprečje na nacionalni ravni. 7


8. RAZRED Cena: 17,90 € 9788611158983 UPORABLJA GA KAR

75 % SLOVENSKIH UČITELJEV

Avtorji: mag. Mojca Honzak, dr. Vida Medved Udovič, Miha Mohor, dr. Nataša Pirih Svetina

VIR: Berilo 8, Dober dan, življenje

BERILO 8, Dober dan, življenje

TISKANO GRADIVO

Premišljen izbor

ZVOČNO BERILO

za tretje triletje Cena: 12,90 € 3831022466379

UČBENIK Cena: 14,90 € 9789610132011

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

VIR: Berilo 8, Dober dan, življenje

POTRJENO KOT i-UČBENIK

Avtorice učbenika in SDZ-jev: dr. Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del

Duhovite ilustracije izvirnih slovenskih ilustratorjev

Cena: 8,40 € 9789610135685

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2 . del

Razlaga neznanih besed

Cena: 8,40 € 9789610135692

8

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

Slike so simbolične


GRADIVO NA SPLETU - ZA LAŽJE DELO

@ USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

Ob kratkočasnih interaktivnih nalogah učenci:  Berilo 8, letne in dnevne učne priprave  Slovenščina 8, letne in dnevne učne priprave  na zabaven in dinamičen način ponavljajo že pridobljeno znanje,  i-učbenik Slovenščina 8  z interaktivnimi igrivimi nalogami utrjujejo novo znanje,  interaktivni samostojni del. zvezek Slovenščina 8, 1. in 2. del  z novim pravopisnim kvizom utrjujejo svoje pravopisne zmožnosti.  Slovenščina 8, rešitve nalog iz samostojnih­­­ ­­­­­delovnih zvezkov Več o portalu ucimse.com na 15. strani.  Slovenščina 8, besedila za poslušanje in gledanje  Slovenščina 8, "banka" neumetnostnih besedil

Jasne in poglobljene definicije

VIR: Slovenščina 8, samostojni delovni zvezek, 2.del

 učni listi za utrjevanje znanja po vsakem obravnavanem tematskem sklopu  preglednice in povzetki učne snovi

UČBENIK IN SAMOSTOJNA DELOVNA ZVEZKA  Sistematično razvijanje vseh sporazumevalnih zmožnosti.  Premišljen izbor aktualnih in zanimivih besedil z raznovrstnimi nalogami, ki pripravljajo učenca na uspešno opravljanje nacionalnega preizkusa znanja. BERILO  Literarna vzgoja temelji na povezovanju književnih odlomkov z doživljajskim svetom učencev.  Domišljena didaktična zasnova z usmerjevalnimi vprašanji, navodili za oblikovanje besedila, razlagami pojmov in kratkimi življenjepisi avtorjev.

Zanimivo neumetnostno besedilo

Raznovrstne naloge

GLAVNI RAZLOGI "ZA" Pretehtan izbor književnih odlomkov, daljša neumetnostna besedila, temeljite definicije in povzetki učne snovi vodijo do dolgotrajnega znanja in uspešno opravljenega NPZ-ja, ki presega povprečje na nacionalni ravni. 9


g. RAZRED

TISKANO GRADIVO

VIR: Berilo 9, berilo Skrivno življenje besed

BERILO 9, Skrivno življenje besed Cena: 17,90 € 9789610125280 UPORABLJA GA KAR

77 % SLOVENSKIH UČITELJEV

Avtorji: mag. Mojca Honzak, dr. Vida Medved Udovič, Miha Mohor, dr. Nataša Pirih Svetina

Premišljen izbor besedil

ZVOČNO BERILO

za tretje triletje Cena: 12,90 € 3831022466379

UČBENIK Cena: 14,90 € 9789610132028 Avtorice učbenika in SDZ-jev: dr. Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak

VIR: Berilo 9, Skrivno življenje besed

POTRJENO KOT i-UČBENIK

Razlaga neznanih besed

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del Cena: 8,40 € 9789610126546

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2 . del

Premišljen didaktični instrumentarij, tudi navodila za govorni nastop

Cena: 8,40 € 9789610126553

10 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

Slike so simbolične


GRADIVO NA SPLETU - ZA LAŽJE DELO

@ USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

 Berilo 9, letne in dnevne učne priprave  Slovenščina 9, letne in dnevne učne priprave  i-učbenik Slovenščina 9  interaktivni samostojni delovni zvezek

Slovenščina 9, 1. in 2. del

 Slovenščina 9, rešitve nalog iz samostojnih

Ob kratkočasnih interaktivnih nalogah učenci:  na zabaven in dinamičen način ponavljajo že pridobljeno znanje,  z interaktivnimi igrivimi nalogami utrjujejo novo znanje,  z novim pravopisnim kvizom utrjujejo svoje pravopisne zmožnosti. Več o portalu ucimse.com na 15. strani.

delovnih zvezkov  Slovenščina 9, besedila za poslušanje in gledanje  Slovenščina 9, "banka" neumetnostnih besedil

VIR: Slovenščina 9, samostojni delovni zvezek, 1. del

Zanimivi tematski sklopi

UČBENIK IN SAMOSTOJNA DELOVNA ZVEZKA  Aktualna in raznovrstna neumetnostna besedila, ki upoštevajo miselni in doživljajski svet sodobnih najstnikov.  Povzetek celotne snovi za slovenščino od 1. do 9. razreda v nazornih preglednicah; priprava na uspešno opravljanje nacionalnega preizkusa znanja.  Dodatne naloge Vaja dela mojstra ob zaključku vsakega tematskega sklopa. BERILO  Izbor odlomkov kanonskih besedil slovenske in svetovne književnosti.  Obsežno didaktično gradivo z zanimivimi nalogami za raziskovanje.

Priklic predznanja, napoved učnih ciljev

GLAVNI RAZLOGI "ZA" Sistematično razvijanje različnih bralnih učnih strategij in povzetek celotne snovi za osnovno šolo vodita do trdnega znanja in uspešno opravljenega NPZ-ja, ki presega povprečje na nacionalni ravni. Vključeno je tudi formativno spremljanje učenja. 11


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA ZBIRKA 10 let izhajanja

NOVO KLA KLA KLASIKA z zgoščenko Cena: 19,95 € 9789610143765

TISOČ IN ENA NOČ Cena: 24,94 € 9789610135609

MATILDA Cena: 24,94 € 9789610106449

MODROST PRAVLJIČNE ŠKOLJKE izbor svetovnih narodnih pravljic Cena: 24,94 € 9789610133735

TRI IGRE z zgoščenko Cena: 19,95 € 9789610113461

Več o vsebinah in drugih knjigah na

ALIČINE DOGODIVŠČINE V ČUDEŽNI DEŽELI Cena: 22,95 € 9789610513770

STARE GRŠKE BAJKE Cena: 24,94 € 9789610108177

KDO POJASNI KRASNE BASNI

SREČNI KRALJEVIČ IN DRUGE PRAVLJICE

Cena: 24,94 € 9789610126416

Cena: 24,94 € 9789610133728

PETNAJSTLETNI KAPITAN

LETEČA UČILNICA

Cena: 29,95 € 9789610121121

Cena: 22,95 € 9789610113447


U

O

ZBIRKA

ALBUMI IN PRIROČNIKI

AJ SKL EN

Zvezki vsebujejo naloge za ponavljanje in utrjevanje znanja. Z njihovo pomočjo učenci lažje razumejo tudi zahtevnejšo snov, se bolje pripravijo na preizkuse znanja in izboljšajo učni uspeh. Naloge se razlikujejo po stopnji zahtevnosti. Vsi zvezki imajo v sredini rešitve. ŠOLSKI ALBUM SLOVENSKIH KNJIŽEVNIKOV

ŠOLSKI ALBUM SVETOVNIH KNJIŽEVNIKOV

Cena: 24,94 € 9788611175027

Cena: 24,94 € 9789610117094

PRIPRAVA NA NPZ

NOVO

IZID MAREC 2018

SLOVENŠČINA Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole Cena: 7,95 €

DOBER DAN, KNJIŽEVNOST

SLOVENŠČINA 6, zbirka nalog z rešitvami za pripravo na NPZ v 6. razredu Predvidena cena: 8,95 €

9789610121213

9879610151364

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

Zbirka nalog z rešitvami za 7. razred osnovne šole

Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole

Cena: 7,95 €

Cena: 7,95 €

9789610115465

9789610121237

ALBUM SVETOVNIH KNJIŽEVNIKOV SVETOVNI SODOBNIKI

Cena: 14,90 € 9788611161228

Cena: 24,94 € 9789610105862

LITERARNE ZGODBE IZ SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI

LITERARNE ZGODBE IZ SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 27,95 € 9789610121909

Cena: 27,95 € 9789610105855

PRIPRAVA NA NPZ

NOVO KAKO SE (NA)UČITI? Cena: 24,94 € 9789610149316

Slike so simbolične

NOVO

NOVO

IZID SEPTEMBER 2018

SLOVENŠČINA, po korakih do odličnega znanja Predvidena cena: 24,99 € 9789610150602

IZID APRIL 2018

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA 9,

Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole

zbirka nalog z rešitvami za pripravo na NPZ v 9. razredu

Cena: 7,95 €

Predvidena cena: 8,95 €

9789610121220

9789610151357

13


CELOSTNA PODPORA UČITELJEM INTERAKTIVNA GRADIVA BREZPLAČNO ZA UČITELJE, ki uporabljajo učna gradiva založbe Mladinska knjiga.

PORTAL UPORABLJA VEČ KOT 10.000 UČITELJEV!

Podpora za učitelje Gradiva pripravljajo učitelji z dolgoletnimi izkušnjami, izbirajo pa jih strokovnjaki v skladu z najnovejšimi didaktičnimi smernicami. Dodatna učna gradiva vam skrajšajo priprave na pouk in omogočajo celovito podporo v vseh korakih: od priprave do izvedbe.  letne in dnevne učne priprave  preizkusi znanja  priročniki za učitelje  izobraževalni filmi  zvočni posnetki  rešitve nalog  učni listi, preglednice  dodatne vsebine in izobraževalna gradiva  aktualne informacije o novih izdajah, seminarjih, izobraževanjih, posebnih ponudbah

14

Interaktivni učbeniki in samostojni delovni zvezki Uporabljate jih kot dopolnilo tiskanim gradivom. Z njimi hitreje pritegnete pozornost učencev, jih lažje motivirate, bolj so pripravljeni sodelovati in si več zapomnijo.  interaktivno reševanje nalog in sprotno preverjanje rešitev  poslušanje zvočnih posnetkov in ogled zanimivih izobraževalnih filmov  možnost celostranskega prikaza slik  dodajanje zaznamkov za lastno rabo, beležk, izpostavljanje vsebine, podčrtovanja …  povezave na interaktivne naloge na portalu za učence UČIMse.com


USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

ZABAVNO JADRANJE PO MORJU ZNANJA!

BREZPLAČEN DOSTOP DO NALOG za učenke in učence, ki uporabljajo samostojne delovne zvezke založbe Mladinska knjiga.

BREZPLAČEN DOSTOP DO VSEH PREDMETOV IN VSEH RAZREDOV

za učitelje, ki uporabljajo učna gradiva založbe Mladinska knjiga.

Privlačen in sodoben portal z zabavnimi interaktivnimi nalogami Portal je v prvi vrsti namenjen samostojnemu delu učencev, vendar so naloge primerne tudi za skupno delo v razredu: za utrjevanje, preverjanje znanja, kot dejavnost za motivacijo in popestritev …  Skupaj več kot 3500 nalog različnih tipov, razdeljenih po razredih in predmetih  Kratkočasne naloge, ki pritegnejo  35.000 registriranih uporabnikov  Naloge, usklajene z učnim načrtom  Motivacijsko nagrajevanje pravilno rešenih nalog  Unovčevanje prejetih zlatnikov (interaktivne igre, izobraževalne vsebine ...)  Tedenske nagradne igre  Privlačna podoba, kakovostne ilustracije in prikupni liki slovenskega ilustratorja Igorja Šinkovca

Do portala lahko z aktivacijsko kodo dostopate učenci in učitelji, ki uporabljate delovne zvezke Mladinske knjige. Aktivacijska koda je natisnjena v delovnih zvezkih. Učitelji lahko do nalog neposredno dostopate tudi s portala UČIMte.com. oz. i-samostojnih delovnih zvezkov.

15


Ilustracije: Igor Šinkovec

Monika Jagodič Gobec vodja Prodaje in promocije izobraževalnih vsebin Telefon: 01 241 3168 E-naslov: monika.jagodic@mkz.si

SVETOVALCI ZA UČNA GRADIVA Marija Lampret

Nina Žibert

vodja strokovnih svetovalcev za izobraževalne vsebine 01 241 35 70 / 051 361 215 marija.lampret@mkz.si

Del Ljubljane z okolico, Gorenjska 041 828 951 nina.zibert@mkz.si

Sara Slokan

Andrej Janžekovič

Ljubljana z okolico, Zasavje 031 791 733 sara.slokan@mkz.si

Maribor z okolico 040 279 551 andrej.janzekovic@mkz.si

Katarina Kumar Kristančič

Petra Ozimič

Primorska, Notranjska 031 371 567 katarina.kumar@mkz.si

Prekmurje, zgornja Štajerska, Koroška 041 388 140 petra.ozimic@mkz.si

Vanja Kovačič Dolenjska, Posavje, Bela krajina 031 446 858 vanja.kovacic@mkz.si

Ada Čakš

© Mladinska knjiga

Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige

ZA PREDSTAVITEV IN OGLED GRADIV NA ŠOLI, INFORMACIJE ALI POMOČ NAS POKLIČITE ALI NAM PIŠITE!

Seznam svetovalcev za učna gradiva najdete na www.mladinska.com/kontakti.

KJE LAHKO NAROČITE IN KUPITE UČBENIKE? • pri šolskih zastopnikih (seznam in kontaktne podatke vseh zastopnikov najdete na spletni strani www.mladinska.com/kontakti) • v knjigarnah Mladinske knjige Trgovine, d. o. o. • v založbi: 01 241 33 22 • e-pošta: oskrbaPO@mkz.si • na www.emka.si

spodnja Štajerska, Savinjska 040 230 223 ada.caks@mkz.si

Profile for Mladinska knjiga

Izobraževalna gradiva za slovenščino v osnovni šoli od 6. do 9. razreda  

Katalog za šolsko leto 2018/19

Izobraževalna gradiva za slovenščino v osnovni šoli od 6. do 9. razreda  

Katalog za šolsko leto 2018/19

Profile for emka