Page 3

Naslov izvirnika: La mano de Fátima © 2009, Ildefonso Falcones de Sierra

©Za izdajo v slovenščini Založba Mladinska knjiga, d. d., Ljubljana 2009. Vse pravice pridržane.

Prevedeno iz originalne izdaje; Random House Mondadori, Barcelona 2009.

Prevedla Barbara Pregelj

Vse informacije o knjigah Založbe Mladinska knjiga lahko dobite tudi na internetu: emka.si

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.134.2-311.6 FALCONES, Ildefonso Fatimina dlan / Idelfonso Falcones ; [prevedla Barbara Pregelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Oddih) Prevod dela: La mano de Fátima ISBN 978-961-01-1616-5 255341312 Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje,­distri­bu­iranje,­ javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Fatimina dlan  

Španija v 16. stoletju. Hernando je plavooki sin moriske, ki ga je pri trinajstih oskrunil španski duhovnik. V okolju prikrite muslimanske s...

Fatimina dlan  

Španija v 16. stoletju. Hernando je plavooki sin moriske, ki ga je pri trinajstih oskrunil španski duhovnik. V okolju prikrite muslimanske s...