Page 1

Zbirka nalog za 2. razred osnovne šole

Avtorici:

Alenka Rot Vrhovec Simona Gomboc Ilustracije:

Tanja Komadina


Slovenščina, zbirka nalog za slovenščino v 2. razredu osnovne šole Avtorici: Ilustracije: Urednica:

Alenka Rot Vrhovec, Simona Gomboc Tanja Komadina, Polona Lovšin (str. 62, 63) Aleksandra Lutar Ivanc

© Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2014 Izdala in založila: Za založbo: Glavni urednik:

Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2014 Peter Tomšič Bojan Švigelj

Oblikovalka: Oprema: Natisnila:

Pia Rihtarič Pia Rihtarič Tiskarna Grafika Soča, d. o. o., Nova Gorica, 2014

Naklada: 1800 izvodov 1. natis

Vse informacije o knjigah Mladinske knjige Založbe lahko dobite tudi na spletnih straneh: www.mladinska.com/sola in www.emka.si CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6(075.2)(076) ROT Vrhovec, Alenka Slovenščina. Zbirka nalog za 2. razred osnovne šole / Alenka Rot Vrhovec, Simona Gomboc ; ilustracije Tanja Komadina. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - (Brihtna glavca) ISBN 978-961-01-3370-4 1. Gomboc, Simona, 1979274393088

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela in njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.


RAZLAGA IKON

NAPIŠI.

PREČRTAJ.

POBARVAJ.

POVEŽI.

OBKROŽI.

BERI.

NARIŠI.

TEŽJA NALOGA.


2 1

1

Preberi imena. Prevleci

in

.

Katero ime je vsiljivec? Obkroži ga. Prevleci in napiši

. Poveži sličice z besedami.

4


Prevleci ali dopiĹĄi

. Preberi besede in poveĹži enake.

papiga

akrobat copata

kitara

Preberi besedilo. Pobarvaj

in

O Ä?em govori besedilo?

5

.


1

1

Preberi imena. Prevleci črke.

Katero ime ima samo en zlog? Obkroži ga. Besedam dopiši

. Napiši besedo mama.

6


Dopiši

. Besede poveži s slikami.

Preberi besedilo. Pobarvaj

in

.

Katero žival imajo Mlakarjevi? Obkroži sliko.

7


VAJA DELA MOJSTRA Preberi besede. Sestavi jih v rime in prepiši s pisanimi črkami.

mama

vami

vam

nama

nami

nam

V mreži poišči spodaj napisana imena. Pobarvaj okenca, v katerih bi morala biti velika pisana črka.

Napiši še katero ime, ki ga najdeš v mreži.

16


V besedah se skrivajo imena iz znanih črk. Poišči jih in prepiši s pisanimi črkami.

siva

malina

kumina

Preberi slikopis. Kako je ime živalim? Na črte napiši imena.

Nia ima

. Ivi ima VINI

. NUMI

Ima Amina

? Nima. Ima MUNI

. MA N I

Prepiši del slikopisa s pisanimi črkami.

17


62


63


Profile for Mladinska knjiga

Slovenščina 2, Zbirka nalog za 2. razred osnovne šole  

Zbirka Brihtna glavca

Slovenščina 2, Zbirka nalog za 2. razred osnovne šole  

Zbirka Brihtna glavca

Profile for emka