Page 1

6.

razred

ANG

Angleščina AJ SKL E N

Vsebina • DRŽAVE • MOJE NAJLJUBŠE STVARI • PRIDEVNIKI • ČAS • ŠOLSKI PREDMETI • VSAKODNEVNE DEJAVNOSTI • HRANA • MOJ DOM • PROSTI ČAS • VREME • DRUŽINSKI ČLANI

NA

DA MI

O

U

Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 6. razredu osnovne šole

E S LOV ZA BE

1 COUNTRIES

1


Dragi učenec, draga učen ka! Pridruži se Alexu in Lil y na lovu za angleškim i besedami. V zbirki nalog raznovrstne naloge za po imaš na voljo navljanje in utrjevanje angleškega besedišča, ki razredu ali pa tudi že pre se ga učiš v 6. j, npr. na tečaju anglešči ne. V spodnjem kazalu si seznam vseh tem, ki jih lahko ogledaš boš lahko ponovil/a. Vs aka tema ima svojo barvo pomoč pri iskanju ustrezn , kar ti bo v ih vaj in rešitev. Rešitve in preglednico za samoo si se naučil/a, poišči na ceno tega, kar koncu zbirke. Želimo ti veliko veselja in zabave pri reševanju.

CONTENTS 1

COUNTRIES

2

MY FAVOURITE THINGS

3

ADJECTIVES

4

TIME

5

SCHOOL SUBJECTS

6

DAILY ACTIONS

7

FOOD

8

MY HOME

9

FREE TIME

10

THE WEATHER

11

MY FAMILY MEMBERS Of course, they do. You are Alex and I ’m Lily. Welcome!

Hello, everybody. Do you remember us?

1 COUNTRIES

2


3. OGLEJ SI ZEMLJEVID EVROPSKIH DRŽAV. DOPOLNI MANJKAJOČE ČRKE NEKATERIH DRŽAV.

G_____y F____e S___n G____e A_____a I___y S____n H_____y U____d K_____m S______a

4. POVEDI DOPOLNI Z IMENI DRŽAV ALI NJIHOVIMI GLAVNIMI MESTI.

PARIS

ATHENS

VIENNA

MADRID

LJUBLJANA

LONDON

ROME

BUDAPEST

BERLIN

STOCKHOLM

1. Paris is the capital of ___________. 2. __________ is the capital of Greece. 3. London is the capital of the _______________. 4. Berlin is the capital of ____________. 5. __________ is the capital of Italy.

6. __________ is the capital of Austria. 7. Budapest is the capital of ____________. 8. Ljubljana is the capital of _____________. 9. ____________ is the capital of Sweden. 10. ______________ is the capital of Spain.

1 COUNTRIES

2

1 COUNTRIES

3


1.

2 MY FAVOURITE THINGS

POVEŽI IN NAPIŠI.

a skateboard a radio rollerblades trainers

a skateboard

a football a tennis racket a computer a bike a mobile phone a camera a CD player a calculator a cap an MP3 player a watch an umbrella

2 MY FAVOURITE THINGS

11


4. IZ OKVIRJA IZBERI PRIDEVNIKE IN DOPOLNI BESEDNE ZVEZE. KRIŽANKO IZPOLNI TAKO, DA NAPIŠEŠ NJIHOVA NASPROTJA.

happy

interesting

difficult

good

big plane 1. a _____

funny big

noisy

expensive

old awful

2. a _________ boy 7

3. a ___________ idea

2 1

4. an ___________ book

S M A L L

4

3 9

6. a _________ dog

5. an _________ singer

8

5

7. a ___________ homework

10

8. a ________ film

6

9. an ____________ house

10. an ________ book

3 ADJECTIVES

20

3 ADJECTIVES

20


5 SCHOOL SUBJECTS

1. IZ OKVIRJA IZBERI ŠOLSKE PREDMETE IN JIH NAPIŠI POD SLIKE.

Slovene English science history maths technology P.E. (physical education) music choir home economics art geography 2

3

4

5

6

7

8

9

muzsy / Shutterstock.com

1

10

11

5 SCHOOL SUBJECTS

12

31


8 MY HOME

1. IZ OKVIRJA IZBERI BESEDE IN JIH NAPIŠI K USTREZNI ŠTEVILKI. a kitchen a bathroom a hall a toilet a sitting room a garden a garage a balcony

1

a bedroom a dining room

3

2 6

4

5 10

7

8

9

a bedroom 1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 5. __________________ 6. __________________ 7. __________________ 8. __________________

2.

9. __________________ 10. _________________

OBKROŽI. 1. There is a toilet/bathroom.

6. There is a sitting room/bedroom.

2. There is a bedroom/sitting room.

7. There is a kitchen/bedroom.

3. There is a garden/garage.

8. There is a bathroom/bedroom.

4. There is a hall/balcony.

9. There is a sitting room/ dining room.

5. There is a balcony/garden.

10. There is a garden/garage.

8 MY HOME

51


Angleščina Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 6. razredu osnovne šole

• raznovrstne naloge, ki pregledno utrjujejo izbrano besedišče v 11 tematskih sklopih (križanke, labirinti, iskanje besed v mreži, manjkajoče črke, povezovanje, dopolnjevanje besedila ...), • rešitve nalog in strani za samooceno na koncu zbirke.

BE SED AMI

Zbirka nalog za 6. razred vsebuje:

AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog v obliki blokov Angleščina, Na lov za besedami je namenjena ponavljanju in utrjevanju angleškega besedišča, ki ga učenci obravnavajo od 4. do 6. razreda osnovne šole. Besedišče posameznega bloka je razdeljeno po tematskih sklopih, usklajenih z učnim načrtom za posamezni razred.

Z NA LOV

A

Naloge so po vsebini in zahtevnosti primerne tudi za druga starostna obdobja, odvisno od števila let učenja angleščine ter otrokovega predznanja. Avtorica: Marija Hočevar Strokovni pregled: dr. Mateja Dagarin Fojkar Ilustracije: Mojca Lampe Kajtna Urednica: Valentina Praprotnik Lektorica angleškega besedila: Justi Carey Fotografije: Shutterstock

Gradivo je preizkušeno v razredu.

© Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2014 Izdala in založila: Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2014 Za založbo: Peter Tomšič Glavni urednik: Bojan Švigelj Oblikovanje in prelom: Pia Rihtarič, Tomo Resnik Tehnični urednik: Peter Svetek Natisnila: Tiskarna Grafika Soča, d. o. o., Nova Gorica, 2014 1. izdaja, naklada 1800 izvodov CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana  811.111(075.2)(076)  HOČEVAR, Marija, 1979-          Angleščina. Na lov za besedami. Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 6. razredu osnovne šole / [avtorica Marija Hočevar ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - (Brihtna glavca)  ISBN 978-961-01-2527-3  1. Gl. stv. nasl.  273594112 Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

6 DAILY ACTIONS

CENA 7,95 €

www.mladinska.com/sola in www.emka.si

88

Profile for Mladinska knjiga

Angleščina 6, Na lov za besedami  

Zbirka Brihtna glavca

Angleščina 6, Na lov za besedami  

Zbirka Brihtna glavca

Profile for emka