Page 6

• 001009TMHH_SLO.qxd

4/9/07

16:32

Page 5

Kratko in jedrnato ‡ je znanstveno utemeljena. Ukvarja se z izjemno resno zdravstveno teæavo: bolezni srca in æilja v Sloveniji predstavljajo 40 odstotkov vzrokov vseh smrti, kar je primerljivo tudi s statistiko v Evropski uniji. Ta priroËnik ponuja naËrt za uspeπen boj proti znaËilnim boleznim srca z jasnim programom, ki je izdelan na osnovi najnovejπih znanstvenih dognanj. V zadnjih letih je bila izjemno uspeπna πtudija Interheart, ki je bila leta 2004 objavljena v britanski medicinski reviji The Lancet. V njej je sodelovalo 30.000 ljudi iz 52 dræav, izsledki pa so pokazali, da preprosto izmerljivi dejavniki tveganja, kot so kajenje, visok krvni tlak, neprimerna prehrana, telesna maπËoba, pomanjkanje vadbe in stres pomenijo 90-odstotno tveganje za prvi srËni infarkt. Avtorji πtudije ugotavljajo, da so vsi ti dejavniki tveganja flspremenljivi«, kar pomeni, da se je tem boleznim z znanjem mogoËe izogniti. Svetovalci, med drugimi dr. Stephen Jenkins, kardiolog v bolniπnici Cromwell v Londonu, in ugledni ameriπki kardiolog dr. Frederic J. Vagnini, v tem priroËniku podrobno razlagajo, kako in zakaj obolevamo za boleznimi srca. NauËili se boste, kako se lahko s pravilnim naËrtovanjem zdravega naËina æivljenja sami obvarujete obolenj srca. PriroËnik ne ponuja hitrih reπitev, ampak postopno napredovanje; marsikateri korak je prav prijeten. Spoznali boste izvrstne jedi za zdravo srce, vaje za pomirjanje in miπiËno moË, okrasne sobne rastline za preËiπËevanje zraka in neobiËajne naËine premagovanja stresa. Æelimo vam, da bi s pravim naËinom æivljenja Ëili in zdravi doËakali visoko starost. Uredniki Reader’s Digesta

OPOMBA BRALCEM Avtorji tega priroËnika so se trudili, da bi bili v njem navedeni podatki toËni in popolni. Vendar se medicina in farmacija nenehno razvijata, in nasveti v njem niso nikakor nadomestilo za strokovno medicinsko pomoË. Pisci, soavtorji, uredniki in zaloæniki tega priroËnika niso odgovorni za morebitne napake in manjkajoËe podatke v njem ali posledice dejanj, ki bi lahko temeljile na informacijah iz tega priroËnika.

30 minut  

30 minut na dan za zdravo srce

30 minut  

30 minut na dan za zdravo srce