Page 26

Page 1

Zmanjπajmo tveganje za nastanek srËno-æilnih bolezni v piËle pol ure na dan! S pravilno skrbjo za svoje srce lahko Ëili, zdravi in zadovoljni doËakamo presenetljivo visoko starost! 30 MINUT NA DAN ZA ZDRAVO SRCE prinaπa najnovejπa spoznanja zdravnikov o povzroËiteljih srËno-æilnih bolezni in uËinkovitih ukrepih za varovanje zdravja. Obogatimo prehrano Sveæa æivila varujejo srce, blaæijo vnetja in napadajo uniËevalne proste radikale. PriroËnik prinaπa πtevilne predloge za zdravo prehrano s Ëim manj predelanih æivil. Znebimo se strupov Toksini, kot so tobak, transmaπËobne kisline, sladkor in nesnaga iz okolja, pustoπijo po naπem telesu. Da ne bi postalo odlagaliπËe nevarnih odpadkov, se pouËimo, kako ga oËistiti. Razmigajmo se Marsikdo se ne giblje zmerno niti pol ure na teden, naπe telo pa je ustvarjeno za akcijo. Tu je nekaj nasvetov, kako lahko v æe tako napolnjen urnik spet vpeljemo zdravo gibanje. Uæivajmo æivljenje Prijateljstvo, odpuπËanje in optimizem so balzam za srce in duπo. Odkrijmo, ali naπ tip osebnosti ogroæa naπe zdravje, in vnesimo v æivljenje veË sreËe in veselja.

ZA ZDRAVO SRCE

14:03

30

3/9/08

30

minut na dan

ZA ZDRAVO SRCE

minut na dan

30M-HEART-COVER-SLO-TISK

Preprost naËrt za obvarovanje pred srËno-æilnimi boleznimi

Z

30 minut  

30 minut na dan za zdravo srce

30 minut  

30 minut na dan za zdravo srce