Page 15

• 010019TMHH_SLO.qxd

4/9/07

16:34

Page 14

na Grenlandiji veliko redkeje obolevajo za srËnimi boleznimi kot njihovi danski sosedje na ledeni celini. Vzrok za to je pogosto uæivanje rib, ki vsebujejo veliko za srce koristnih maπËobnih kislin omega-3. ©tudija, ki je bila objavljena v reviji The Lancet, pa je pokazala, da imajo prebivalci Krete, ki uæivajo plodove, ki zorijo pod sredozemskim soncem, kot so stroËnice, olivno olje, vino, in veliko rib, 50‡70 odstotkov manj srËnih obolenj kot zahodnjaki, ki se zdravo prehranjujejo, Ëeprav je bila izmerjena raven holesterola

pri KreËanih in ljudeh, ki se prehranjujejo po zahodnjaπko, skorajda enaka. Ko je petnajst let trajajoËa πtudija pokazala, da so prebivalci Krete bolj zdravi kot prebivalci drugih dræav ‡ Finske, nekdanje Jugoslavije, Japonske, preostale GrËije, Italije, Nizozemske in ZDA ‡, so znanstveniki zaËeli preuËevati kretsko prehrano. Posebej zanimivo je, da je umrljivost KreËanov zaradi srËnih obolenj kar za polovico niæja kot pri Italijanih, Ëeprav eni in drugi uæivajo sredozemsko hrano. Vendar so na kroæniku prebivalcev Krete pogosteje ribe.

14

Polno sreËno æivljenje krepi srce.

30 minut  

30 minut na dan za zdravo srce

30 minut  

30 minut na dan za zdravo srce