Page 10

• 001009TMHH_SLO.qxd

4/9/07

16:32

Page 9

Zdaj naπa jetra ogroæa prehrana s preveË maπËobe, saj je ne zmorejo koristno izrabiti, zato jo predelajo v πkodljive molekule holesterola z nizko gostoto, ki se nabirajo v æilnih stenah in povzroËajo bolezni. Bitko s holesterolom moramo zato zaËeti æe v ranem otroπtvu, traja pa naj vse æivljenje. Starπi, uËitelji in javne osebnosti so pomemben del boja zoper tveganje za srËna obolenja. Zavedati se namreË moramo, da je vloga kardiologov podobna vlogi gasilcev: na prizoriπËe pridejo πele, ko je bolezen æe oËitna, in se spopadejo z dvema, tremi ali celo πtirimi desetletji telesnega zanemarjanja. O pomenu prepreËevanja priËa tudi dejstvo, da pri kar 40 odstotkih bolnikov, ki umrejo zaradi srËnega infarkta (miokardni infarkt), ni nikakrπnih opozorilnih znakov za bolezen. Med njimi jih 4060 odstotkov umre v prvih dveh urah od zaËetka napada, pogosto πe preden pridejo do zdravniπke pomoËi. Do kardiologa prispe manj kot pet odstotkov ærtev nenadnega srËnega zastoja. Ta neprijazna dejstva opozarjajo na nujnost prepreËevanja bolezni srca in æilja, πe preden izbruhnejo. PriroËnik 30 minut na dan za zdravo srce je zasnovan kot preprost naËrt, kako lahko moËno zmanjπamo tveganje za pojav srËnih obolenj. Strokovnjaki poudarjajo, da ni nikoli prepozno zaËeti skrbeti za srce; celo po vrsti let zanemarjanja se zdravje æil lahko izboljπa, Ëe se odloËimo za zdravo prehrano in telesno vadbo. Raziskave zadnjih let poudarjajo, da je najpomembnejπe soËasno odpravljanje vseh dejavnikov tveganja. SrËno-æilne bolezni so vzrok za 41 odstotkov vseh smrti v Evropski uniji in za 52 odstotkov smrti med ljudmi, starejπimi od 85 let. Dokazano je, da bi lahko z upoπtevanjem v tej knjigi predstavljenih nasvetov to πtevilo vsaj prepolovili.

Dr. Stephen Jenkins, sodelavec Londonskega kraljevega zdravniπkega zdruæenja (FRCP) SVETOVALEC KARDIOLOG

30 minut  

30 minut na dan za zdravo srce

30 minut  

30 minut na dan za zdravo srce