Page 1

Emir Jelkić u.d.i.a Opekarska 51 a / Ljubljana emir@studiorumena.si +386 41 43 73 83

življenepis / kronološki pregled del 2013 - gradnja Vrtca Mavrica v Brežicah; REALIZACIJA 2012 / 2013- sodelovanje pri štirih natečajih ZAPS, priprava PZI dokumentacije vrtec Mavrica; NATEČAJ 2011- konzultant pri 2 nagrajenih eleboratih za Islamski versko kulturni center v Ljubljani; NAGRADA (3. nagrada arhitektura | avtorji: Maruša Zorec, Martina Tepina, Žiga Ravnikar, Amir Muratović, Uroš Rustja priznanje | avtorji : Tomaž Čeligoj, Robert Dolinar, Blaž Kandus, Tjaša Mavrič, Ana Grk, Alenka Korenjak ) 2011 - 1. nagrada ZAPS natečaj vrtec Mavrica; NAGRADA (avtorji: Breda Bizjak, Lidija Dragišić, Katja Florjanc, Emir Jelkić, Ajda Vogelnik Saje) 02.04.2011 podaljšana pravica za plačilo prispevkov za socialno varnost; MzK 2010 - 1. nagrada ZAPS natečaj vrtec Dobrepolje; NAGRADA (avtorji: Breda Bizjak, Lidija Dragišić, Katja Florjanc, Emir Jelkić, Ajda Vogelnik Saje) 2010- sodelovanje s Scapelab, arh. Marko Studen, IDP Cukrarna; SODELOVANJE 2009, delo na scenografiji (art director) filma v mednarodni koprodukciji “Cirkus Columbia” (r. Danis Tanović); FILM 2008, IDP “Metropolis - Ljubljana” Scapelab, avtorji: Marko Studen, Miha Dobrin; sodelavec; SODELOVANJE 2008, vabljeni arhitekturni natečaj “Soseka Brod - Drage” (soavtorji: Miha Lečnik, Uroš Pust, Jure Balentin); NATEČAJ 2008, vabljeni arhitekturni natečaj “Jelenov klanec – Kranj” soavtorji: Peter Pahor, Uroš Pust; NATEČAJ 02.04.2008 vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in podeljena pravica za plačilo prispevkov za socialno varnost; MzK 2007, urbanistična preverba stadion Bežigrad, (soavtorji: E.Prelovšek, L.Dragišić); AVTORSKI PROJEKT ;2007, urbanistična preverba Squashland, (soavtorji: Rok Klanjšček, Aljaž Lavrič); AVTORSKI PROJEKT Avtor umetniških projektov s področja intermedijskih umetnosti izbranih na razpisih MOL oddelek za kulturo: 2007 - BAR, urbana akcija v okvirju razstave “Vsak človek je lahko kustos”, Moderna galerija (avtorji: N. Oblak, E. Jelkić., P. Marinšek, P. Novak); AVTORSKI PROJEKT 2007 - POET.ring - urbana akcija v okvirju festivala poezije in vina Medana (avtorji: S.Kalan, E.Jelkić, P. Marinšek); AVTORSKI PROJEKT 2006 - ABAA - Abused by an artist, urbana video instalacija, (avtor: E.Jelkić); AVTORSKI PROJEKT 2004 - 2008 sodelovanje z različnimi projektantskimi podjetji - KA studio (arh. Anastasia Korsič), ELEA-Ic (arh. Damjan Bradač, arh. Marjana Žigon); SODELOVANJE 2004. diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani z nalogo “Brv za pešce čez Savo v Tacnu”, mentor prof. dr. Igor Kalčič DIPLOMA


nagrada:

1. nagrada na arhitekturnem natečaju za VRTEC MAVRICA V BREŽICAH (april 2011) POROČILO KOMISIJE:

avtorji:

Elaborat je eden redkih, ki hišo podredi zunanjemu prostoru in jo spretno zasnuje v obliki

Servisni del s kuhinjo je funkcionalno korekten, prav tako zasnova uprave vrtca z navezavo

kontinuirane prostorske zanke, ki obdaja centralno igrišče. Enovita zasnova igrišča, ki se

na službeno jedro. Slabost elaborata je oddaljenost kuhinje od igralnic na vzhodni strani.

Lidija Dragišić, univ. dipl. inž. arh.

začne z obsežnim centralnim atrijem na jugu parcele in se pod traktom 1. nadstropja nadaljuje

Likovna zasnova elaborata je sodobna, enovita in sonaravno zadržana. Reliefna razgibanost

Katja Florjanc, univ. dipl. inž. arh.

vse do severnega dela zemljišča, je komisija ocenila kot eno najboljših, saj v psihološkem

strehe je hkrati velikopotezna in igriva, kot strešna krajina se nadaljuje v sorodno oblikovan

smislu zagotavlja občutek varnosti in povezanosti vseh oddelkov v vrtcu. Gradacija doživetja

relief na igrišču, ki je obdelan z razpotegnjenimi nizkimi vzpetinami. V eno od njih je

zunanjega prostora od introvertiranosti v centralnem atriju, ki je primerna za nižja starostna

vključeno tudi obstoječe zaklonišče. Zunanji izgled objekta je zasnovan s kontinuirano opno,

obdobja, do odprtega ambienta v severnem delu parcele za starejše otroke je skladna s

ki v zalomljeni liniji valovi po obodu objekta in se na vhodih vboči v objekt. Ritmizirana

postopnim širjenjem zavesti otrokove percepcije zunanjega okolja.

razporeditev vertikalnih oken je sodobna in prepričljiva, njena igrivost pa primerna za stavbo

Kvaliteta urbanistične zasnove je tudi v tem, da je prostorska zanka projekta organsko

vrtca.

povezana z obliko lokacije. Njena poteza se iz odmaknjenega severnega igrišča preko široke

Gradbeno je objekt zdrava gradnja v klasični opečno-betonski tehniki, ometana fasada

zelene igralne klančine dvigne na nivo nadstropja in se preko zvezno vzpenjajočih se streh v

objekta je neproblematična. S stališča trajnostne gradnje je objekt ocenjen kot srednje dober.

vzhodnem, južnem in zahodnem traktu postopoma okrog centralnega atrija zaokroži na nivo

Zaradi navedenih kvalitet je komisija elaboratu soglasno podelila 1. nagrado.

strehe 2. nadstropja ter se v zaključku izteče v polprosojno pergolo nadkritega igrišča na

OCENJEVALNA KOMISIJA

strehi objekta. Nadstropni del je smiselno umeščen v SZ kot parcele, kjer je njegova višina Predsednik:

tudi v tem, da je objekt v celoti organiziran nad terenom.

Miha KAJZELJ, univ.dipl.inž.arh.

Parkirišče je organizirano s pretočno enosmerno zanko, njegova longitudinalnost pa omogoča

Ajda Vogelnik Saje, univ. dipl. inž. arh.

Konzultantka za krajinsko arhitekturo: Mateja Račevski Mladenov, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Konzultant za gradbene konstrukcije: Ivo Hafner, univ. dipl. inž. grad.

Konzultant za strojne instalacije:

Konzultant za elektro instalacije: Robert Bizjak, univ. dipl. inž. el.

dobro napajanje vhodov. Parkirna mesta z dolžino 4,6 m so prekratka. Vhodi so urejeni

Namestnica predsednika:

smiselno z dvema širokima, nadkritima in vabečima vhodoma za 1. in 2. starostno obdobje in

Tina BOŽIČNIK. univ.dipl.inž.arh.

primerno umaknjenim službenim vhodom ter dostavo ob severni fasadi, na jugovzhodu pa je

Konzultant za prometno ureditev: Robert Gazvoda

urejen tudi širok peš dostop. Majhno dostavno dvorišče v SZ delu objekta je ena redkih

Člani:

slabosti projekta, dobra pa je njegova pokritost.

prof. Jurij KOBE, univ.dipl.inž.arh.

Notranja funkcionalna zasnova projekta odraža dobro poznavanje tipologije vrtca in z

Anica KUPINA, učiteljica razrednega pouka

inovativnim reševanjem prostorskih zahtev ustvarja dobre funkcionalne povezave ter

Anica HRIBAR, prof. biol.

kvalitetno prostorsko vzdušje. Vse igralnice vrtca se obračajo v centralni atrij, ki je širok in zato dobro osončen. Pri zasnovi igralnic je razmerje širina-globina kvalitetno in zagotavlja

Namestnici članov:

dobro osončenost, prav tako vstopna cona z garderobami in sanitarijami.

Damjana ZAVIRŠEK HUDNIK, univ.dipl.inž.arh.

Igralnice 1. starostnega obdobja so urejene v pritličju in razporejene v vzhodnem in

Patricia ČULAR, univ. dipl. inž. rač.

zahodnem traktu, ki sta na jugu povezana z veznim traktom. Vanj sta umeščena večnamenski skupni prostor in športna telovadnica, zasnova tega dela kvalitetna in zasnovana fleksibilno in

Poročevalki:

zračno. Spremljajoči dodatni prostori se dobro navezujejo na igralnice. Igralnica razvojnega

Alenka KRAGELJ ERŽEN, univ.dipl.inž.arh, za A

oddelka je enakovredno vključena v sosledje ostalih igralnic, zato otroci s posebnimi

Klara SULIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh.za KA

potrebami niso prostorsko izločeni. Igralnice v pritličju imajo V ali JZ orientacijo, slabša pa je osončenost igralnic v kotu, kljub

Izvedenka za trajnostno gradnjo:

temu da je južni trakt nizek in brez napuščev.

mag. Sabina JORDAN, univ.dipl.inž.arh.

Igralnice 2. starostnega obdobja so urejene v nadstropju in dostopne po širokem stopnišču, ki ga je moč uporabljati kot priložnostni avditorij. Igralnice imajo kvalitetno V in J orientacijo

Skrbnica natečaja:

in jim je omogočen dostop na igrišče na strehi, ki se kot most razteza proti vzhodnem traktu.

Mojca STRAŠEK DODIG, univ.dipl. prav.

dovršena in likovno presežna.

Emir Jelkić, univ. dipl. inž. arh.

Rudi Grahek, univ. dipl. inž. str.

najmanj moteča, na ta način pa ne zasenči prostorov v pritličju vrtca. Kvaliteta zasnove je

Zasnova tega dela s povezovalno klančino v smeri severnega igrišča je funkcionalno

Breda Bizjak, univ. dipl. inž. arh. mag.

Konzultant za kuhinjsko tehnologijo: Gregor Dojer, univ. dipl. inž. arh.


Vrtec Mavrica - mednarodna objava: ARCHDAILY

Vrtec Mavrica - razstava: Društvo arhitektov Ljubljana - ARHITEKTURA INVENTURA 2013, Cankarjev dom


Vrtec Mavrica - realizacija (predvideni konec del je maj 2014):


sodelovanje na javnih natečajih: 2013 -VRTEC PEDENJPED (avtorji: B.Bizjak, L. Dragišić, K.Florjanc, E. Jelkić, A. Vogelnik Saje) 2012 - BRV ČEZ LJUBLJANICO MED RIBJIM TRGOM IN GERBERJEVIM STOPNIŠČEM (avtorji: Goran Rupnik, Janja Brodar, Emir Jelkić) -ŠPORTNI OBJEKTI ZA POTREBE SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE TER BIOTEHNIŠKE ŠOLE RAKIČAN (avtorji: B.Bizjak, L. Dragišić, K.Florjanc, E. Jelkić, A. Vogelnik Saje) -ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC (avtorji: B.Bizjak, L. Dragišić, K.Florjanc, E. Jelkić, A. Vogelnik Saje)

RAKIČAN

SLOVENJ GRADEC

PEDENJPED

BRV LJUBLJANICA


sodelovanje pri objavljenih projektih - Hiša v Tnovem

26

(avtorji: P.Marinšek, S.Vrabec, avtor notranje opreme E.Jelkić)

ZAPELJIVKA OB MALEM GRABNU

OBJAVE:

slovENIJA -------------------------------------------------- 27 Hiša v Trnovem Arhitektura: Petra Marinšek; Studio Rumena in Saša Vrabec; Sreda Fotografije: Damjan Švarc -------------------------------------------------lokacija: Ljubljana, Slovenija Izvedba: 2011 -------------------------------------------------Površina: 380 (200 + 180) m2 Pozidanost parcele: 202 m2 Površina parcele: 560 m2 --------------------------------------------------

predviden priključek

KAJ JE DOBRA HIŠA? ------------------------------Dobro arhitekturo opredeljujejo ravnovesje med funkcionalnostjo in estetiko, jasen izraz ter skladnost z naravnim in kulturnim okoljem. Dobro hišo preprosto začutiš. Petra Marinšek; Studio Rumena in Saša Vrabec; Sreda

Mladi arhitektki Petra Marinšek in Saša Vrabec sta hišo zasnovali kot odgovor na zahteve sodobnega urbanega bivanja. Tlorisna organizacija hiše izkorišča dobro orientacijo parcele, ki jo na severu omejuje bližina ceste in stanovanjskih hiš, na jugu pa se odpira na zasebno, zeleno nabrežje Malega grabna. Severni del hiše zavzemajo servisni prostori, bivalni pa se odpirajo proti intimnemu objemu zelenega Malega grabna. -----------------------------------------S previsno zasnovo nadstropja, raztegnjenega čez pritličje, ki sledi gradbenim linijam, sta arhitektki dosegli navidezno manjši volumen hiše. Obenem se hiša tako delno senči. Previs postane vmesni prostor, ki ga zastirajo s čipkami ozaljšana perforirana kovinska senčila. Arhitektka Petra Marinšek pove, da ju je pri zasnovi vodila ideja »mušebaka«, tradicionalne lesene rešetke na oknih bosanske hiše, ki zastira poglede v notranjost, dopušča pa poglede iz hiše. Tako se hiša lahko po potrebi zakrije ali odkrije svoje južno pročelje, zapeljivo odstira tančico, ki ob pogledu iz notranjosti v zunanjost ponuja posebno lepo doživetje igre senčnatih vzorcev in svetlobe. Interier nadaljuje zgodbo o premišljenih detajlih in iskrenih materialih. Stena iz surovega betona, ki povezuje vse etaže hiše, kroji sodoben videz v kombinaciji s hrastovimi talnimi oblogami in minimalistično belo opremo. Arhitektki ob zasnovi hiše še nista vedeli, da bosta v njej prebivali sami. In kako Petra, če se prelevi v vlogo uporabnice hiše, komentira delo arhitektov? Bivanje je udobno, seveda pa bi marsikaj danes izvedla drugače. Projekt je namreč v določenem trenutku pač potrebno končati, vendar je proces oblikovanja živa stvar in ga je težko zaključiti, še doda

revija Hiše , 2013

razstava Hiše sveta, 2013

Ambient št.97, Hiše št.77, Svet nepremičnin 13, Delo in dom 29.01.2014 RAZSTAVA: Hiše sveta, festival BIG arhitektura 2013

revija Ambient, 2011 038

KOTIČEK ZA BRANJE S POLICO, KI JE HKRATI ZAŠČITA.

ambient 97 / november 2011


3D vizualizacije arhitekturnih projektov - HiĹĄa na ViÄ?u (avtorji: A. Vogelnik Saje / K. Florjanc)


3D vizualizacije arhitekturnih projektov - Stanovanje v Ljubljani (avtorj: A.Vogelnik Saje)


3D vizualizacije arhitekturnih projektov - Stanovanje v Rožni dolini - idejan faza (avtorji: E.Jelkić/ P.Marinšek)


3D vizualizacije sejemskih projektov - Brdo pri Kranju / Samsung event (naroÄ?nik: ADREMA d.o.o.)


3D vizualizacije promocijskega pohiĹĄtva - razstavni pult Lekarna Ljubljana (naroÄ?nik: Beiresdorf d.o.o.)


3D vizualizacije industrijskega oblikovanja - farmaceutski izdelki (naroÄ?nik: Berlin Chemie/Menarini)

Emir jelkic cv 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you