Page 1

  Prof. Dr. M. Emin Arat


S u  n  u  ş  


Marmara Üniversitesi'nin  Değerli  Öğre2m  Üyeleri,     130  yıllık  köklü  geçmişi  ve  70  binin  üzerindeki  lisans  ve  lisansüstü  öğrencisi  ile  ülkemizin  en  büyük  beş   üniversitesi   arasında   yer   alan   Marmara   Üniversitesi'nin   mensubu   olmanın   haklı   gururunu   taşımaktayız.   Çağdaş   uygarlık   seviyesini   aşmayı   hedefleyen   Türkiye'de   yükseköğre2min   amiral   gemilerinden   biri   olan   üniversitemiz,   geniş   kitlelere   sağladığı   yükseköğre2m   olanağı   ile   ülkemiz   kalkınmasına   hizmet   eden   beşeri   sermaye   donanımının   gelişmesine   büyük   katkı   sağlamaktadır.   Marmara   Üniversitesi   tarihsel   süreçte   ye2ş2rdiği   mezunları   ile   Cumhuriye2mizin   bugünlere   gelmesinde   büyük   katkılar   sağlamışLr.   Marmara   Üniversiteliler   olarak   bugün,   ülkemizin   vizyonuyla   uyumlu   kaliteli   yükseköğre2m   sunma   ve   nitelikli  nesiller  ye2ş2rme  sorumluluğunun  bilincindeyiz.     Mezunu   olmaktan   onur   duyduğum,   önce   öğrencisi   sonra   mensubu   olarak   otuz   yılı   aşkın   bir   süredir   akademik   çalışmaların   yanında,   her   düzeyde   görev   aldığım   Marmara   Üniversitesi'nde   edindiğim   idari   tecrübelerin   verdiği   güven   ve   sorumluluk   anlayışıyla,   rektör   adayı   olmaya   karar   verdim.   Adalet,   liyakat,   tarafsızlık,   dürüstlük,   şeffaflık   ve   kaLlımcılık   yöne2m   anlayışımızın   temel   prensiplerini   oluşturacakLr.   21.  yüzyılda  öncü  ve  güçlü  Marmara  Üniversitesi'nin  inşası  için  desteğinizi  esirgemeyeceğinize  inanıyor,   Üniversitemize   hizmet   yarışı   olarak   değerlendirdiğimiz   seçim   sürecinin   cen2lmenlik   içinde   ve   e2k   değerlere  uygun  geçmesini  diliyorum.     Sevgi  ve  saygılarımla,         Prof.  Dr.  M.  Emin  ARAT  


Yöne)m Anlayışımızın  Temel  İlkeleri  


Ø   Adil,  güvenilir,  tarafsız,  liyakate  önem  veren,  bilime  ve  bilim  insanına  saygılı  bir   yöne2m.   Ø     KaLlımcı  demokrasiyi  özümsemiş,  üniversite  içindeki  farklı  siyasal  ve  ideolojik   görüşleri  bir  zenginlik  olarak  gören  ve  tümünü  kucaklayan  bir  yöne2m.   Ø     Adalet,  eşitlik,  özgürlük,  hukukun  üstünlüğü  gibi  evrensel  ilkeleri  benimseyen,   ulusal  ve  manevi  değerlere  saygılı  bir  yöne2m.   Ø     Atatürk'ün  "eği2mdir  ki  bir  mille2  ya  özgür,  bağımsız,  şanlı,  yüce  bir  toplum   halinde  yaşaLr  ya  da  esarete  ve  yoksulluğa  sürükler"  sözünün  bilincinde  bir   yöne2m.   Ø     İnovasyona  önem  veren  bir  yöne2m.   Ø     Öğre2m  elemanlarının  kadro  ve  özlük  sorunlarına  duyarlı  ve  özlük  haklarının   iyileş2rilmesi  için  çalışan  bir  yöne2m.  


Yöne)m Anlayışımızın  Temel  İlkeleri  


Ø   Akademik  ve  idari  personelin  mesleki  gelişimini  destekleyen  bir  yöne2m.  

Ø   Öğrencilerin  sorun  ve  taleplerini  çözmeyi  hedefleyen  bir  yöne2m.   Ø      Üniversitenin   öncelikli   ve   ivedi   ih2yaçlarına   süratli   çözümler   üreten   bir   yöne2m.   Ø     Tüm  Marmara  üniversitesi  paydaşlarının  beklen2lerine  açık,  dinleyen,  duyarlı   ve  çözüm  üreten  bir  yöne2m.   Ø      Üniversitede   birimlerin   özerkliklerine   ve   yerinden   yöne2m   ilkesine   saygılı   bir   yöne2m.   Ø     Üniversitenin  insan  ve  finansal  kaynaklarını  akademik  birimler  arasında  adaletli   dağıtan  bir  yöne2m.   Ø     İhale  süreçlerini  şeffaflaşLran  bir  yöne2m.   Ø      İdari   Personel   görevlendirmelerinde   kanunlara   ve   liyakate   önem   veren   bir   yöne2m.  


Kurumsal Hedef  ve  Poli)kalar  


Ø   Kurumumuz,  verdiği  eği2min  kalitesi  sayesinde  yurt  içi  ve  yurt  dışındaki  kamu  

veya özel  sektörde  mezunları  öncelikle  tercih  edilen  bir  Üniversite  haline   ge2rilecek2r.  

Ø   Marmaralılık  aidiyet  duygusu  geliş2rilecek2r.   Ø     Mezunlarla  olan  ilişkiler  güçlendirilecek2r.   Ø     Üniversitenin  stratejik  hedeflerine  uygun  davranmak  konusunda  kurumsal   kültür  oluşturulacakLr.   Ø     Üniversitenin  sosyal  sorumluluk  projeleri  çeşitlendirilecek2r   Ø     Marmara  Üniversitesi'nin  kurumsal  kimliği  güçlendirilecek2r.   Ø     Üniversitenin  tüm  mensuplarının,  herhangi  bir  bankanın  zorunlu  müşterisi   haline  ge2rmeden,  yemekhane,  kütüphane  vb.  hizmetlerden  faydalanabilmesini   sağlayacak  Marmara  Üniversitesi  elektronik  kimlik  karL  uygulamasına  geçilecek2r.  


Eği)m –  Öğre)me  İlişkin           Hedef  ve  Poli)kalar    


Ø   Üniversitemizin  dünyanın  saygın  üniversiteleri  arasında  yer  alması  sağlanacakLr.  

Ø    Üniversitenin   uluslararasılaşLrma   hedefine   uygun   olarak,   dünya   ölçeğinde   bilimsel  ve  kültürel  ilişkiler  geliş2rilecek2r.   Ø      Üniversite   sınavında   Marmara   Üniversitesi'ni   daha   yüksek   yüzdelik   dilimlerden   öğrencilerin  tercih  etmesini  sağlamak  için  yeni  stratejiler  belirlenecek2r.   Ø      Evrensel   değerleri   özümsemiş,   insanlığa   ve   ülkesine   yararlı   kuşaklar   ye2ş2rilecek2r.   Ø     Türkçe  eği2m  yapılan  birimlerde  yabancı  dil  öğre2mi  güçlendirilecek2r.   Ø      Yabancı   dil   hazırlık   sınıflarındaki   öğre2m   kalitesini   iyileş2rmek   için   Yabancı   Diller  Yüksekokulu  yeniden  yapılandırılacakLr.   Ø      Öğre2m   programlarının   uluslararası   akreditasyon   sağlama   girişimleri   teşvik   edilip  desteklenecek2r.   Ø     Öğre2m  kalitesini  arLrmak  için  öğre2m  üyesi  mo2vasyonu  güçlendirilecek2r.   Ø      Üniversite   iş   dünyası   ilişkilerini   güçlendirerek   öğre2min   uygulama   yönü   geliş2rilecek2r.  


Eği)m –  Öğre)me  İlişkin           Hedef  ve  Poli)kalar    


Ø    Çi\   anadal   ve   yandal   uygulamasında   ortaya   çıkan   sorunlar   çözülerek   söz   konusu  programlar  geliş2rilecek2r.   Ø      Yeni   tezsiz   yüksek   lisans   programları   açılacak   ve   mevcut   talep   gören   programların  farklı  yerleşkelerde  de  açılması  sağlanacakLr   Ø     Tezsiz  yüksek  lisans  programlarında  uzaktan  eği2m  teşvik  edilecek2r.   Ø      MÜSEM   bünyesindeki   sürekli   eği2m   programları   ih2yaçlar   doğrultusunda   çeşitlendirilecek  ve  mevcut  programlar  farklı  yerleşkelerde  de  açılacakLr.   Ø      Üniversitemiz   vakıfları   ile   işbirliği   içinde   Marmara   üniversitesi   okulları   (okulöncesi,  ilk  ,  orta,  lise)  kurulacakLr.   Ø      Kurulacak   Marmara   Üniversitesi   Okullarında   Atatürk   Eği2m   Fakültesi   ve   Fen-­‐ Edebiyat  Fakültesi  öğre2m  elemanlarına  uygulama  olanağı  sağlanacakLr.   Ø      Sağlık   ve   teknik   bilimler   alanlarında   merkezi   araşLrma   laboratuvarları   açılacakLr.   Ø      Öğre2m   kalitesinin   yüksel2lmesi   için   kalabalık   derslerin   kotalı   gruplara   bölünmesi  uygulaması  sağlanacakLr.  

Emin hoca kitapcik  
Advertisement