Page 1

ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

ÉpMI-T-EA-01-01/2016_pv1.0 ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET (MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG)

Műszaki és Megfelelőség-igazolási Terv tartalmi és formai követelményei

ÉMI Nonprofit Kft. 2016

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Összeállította és a tervezet előkészítéséért felelős: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A tervezet kidolgozásban közreműködött: Baráth Bettina Viktória Fisi Roland Penninger Antónia Nyiri Szabolcs Tóth Emese Mariann

Az irányelv elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság: Elnök: 

az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium építésügyi feladatok ellátásában közreműködő szakmai vezetője

Tagok: 

Magyar Építész Kamara,

Magyar Mérnöki Kamara,

Magyar Szabványügyi Testület,

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft.,

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.,

Országos Atomenergia Hivatal,

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

képviselője.

Szerkesztette: Baráth Bettina Viktória

A kézirat lezárva: 2017.április Az MSZB által elfogadott Építésügyi Műszaki Irányelv (ÉpMI) elektronikus formában hozzáférhető az Építésügyi Műszaki Adattár honlapján

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

2


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Előszó az ÉpMI-xx-xx-xx/20xx irányelv 1. kiadásához A 2016-2018-as években a KÖFOP program keretében lehetőség nyílik jelentős számú új irányelv kidolgozására és közreadására. Az Építésügyi Műszaki Irányelvek olyan területeken nyújtanak hatékony segítséget, ahol szabványok vagy jogszabályok nem adnak kellő útmutatást. Ezen irányelvek alkalmazása önkéntes, amennyiben azonban szerződés műszaki részében vagy MMT-ben kerül rögzítésre – kötelező érvényű lehet. Az Építésügyi Műszaki Irányelveket az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság által létrehozott munkacsoportok készítik. Az Építésügyi Műszaki Irányelvek elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottakon túl – a) figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait, elemzi az építésüggyel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, valamint b) szükség szerint, de legalább 10 évente felülvizsgálja az építésügyi műszaki irányelveket és tartalmukat indokolt esetben módosítja. Jelen irányelv a Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv (MMT) minőségbiztosítási rendszerbe való integrálását és gyakorlati használatát mutatja be a kivitelezés folyamatában. Ezen irányelv jelentős mértékben támaszkodik az MI-04-411-87: Az építőipari kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése műszaki irányelvre, az MSZ 18766-84: A minőségszabályozás fogalom meghatározásai magyar szabványra, az MI-04-41083: Irányelvek építőipar és az építőanyagipar minőségvédelmére építésügyi ágazati műszaki irányelvre, továbbá a gyakorlatban a mélyépítési beruházások során eredményesen használt 91/2003. (XII.16.) GKM rendeletre, mely az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról. Az ÉMI Nonprofit Kft. egyéb területeken is a szakmai közmegegyezést és műszaki optimumot keresve – további irányelvek megjelentetését tervezi. KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

3


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Tartalomjegyzék 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET .................................................................................. 5 2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ................................................................................. 6 3. FOGALOMMAGYARÁZATOK .............................................................................. 7 3.1. Építőipari minőséggel és a beruházás folyamatával kapcsolatos fogalmak ... 8 3.2. Rövidítések .................................................................................................. 11 4. KÖVETELMÉNYEK ............................................................................................. 11 Általános irányelvek a Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv kidolgozásához ....................................................................................................... 12 4.1. Az MMT célja a résztvevő Felek szempontjából: ......................................... 12 4.2. Az MMT szerepe az átadás-átvételi dokumentációban................................ 12 A kidolgozás szempontrendszere......................................................................... 13 4.3. Az MMT adattartalma................................................................................... 14 4.3.1. Előlap: ...................................................................................... 14 A beruházással kapcsolatos és általános adatokat tartalmazza........... 14 4.3.2. Jelmagyarázat: ......................................................................... 15 Minden a táblázatban szereplő rövidítést tartalmazza. ......................... 15 4.3.3. Az MMT sorai és oszlopai ........................................................ 18 A javasolt táblázat az alábbi kötelező tartalmi elemeket kell hogy tartalmazza. .......................................................................................... 18 4.3.4. Az MMT mátrix létrehozása ..................................................... 19 5. MELLÉKLETEK ................................................................................................... 20 1. sz. melléklet: Felhasznált irodalom ................................................................... 20 2. sz. melléklet: Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó jogszabályok . 20 3. sz. melléklet: Segédletek ................................................................................... 20

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

4


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

1.

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET

Jelen irányelv a közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások esetén alkalmazandó kötelezően, minden egyéb magasépítési kivitelezésnél ajánlott a használata, a beépített termékek és technológiák nyomonkövetésére. A Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv (továbbiakban: MMT) a Technológiai Utasítás (továbbiakban: TU) elválaszthatatlan mellékleteként, az építési folyamatban résztvevő valamennyi dolgozóra vonatkozik a szállítást végzőket és gépkezelőket is beleértve. Az MMT-ben foglaltak megvalósításáért a Kivitelező/Vállalkozó építési helyszínen irányító építésvezetője a felelős. Az MMT-nek a kivitelezés helyén hozzáférhetően az építést közvetlenül irányító vezetőnél kell lennie. Az MMT-ben foglaltaktól eltérni csak a Műszaki Ellenőr/Mérnök engedélyével lehet. Jelen irányelv nem terjed ki a hasonló műszaki szabályozossal már rendelkező területekre. a sajátos építményfajtákra, melyek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet és az Étv. fogalom-meghatározását alapul vételével) az alábbiak: −

közlekedési építmények

hírközlési építmények

vízellátási és vízgazdálkodási építmények,

bányászati építmények,

gáz- és olajipari építmények,

közmű- és energiaellátási építmények,

honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági építmények.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

5


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

2.

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

MMT fogalma MMT egy olyan részletesen kidolgozott szabályozó dokumentum, amely a műszaki és minőségi követelmények betartása érdekében készül és tartalmazza az építmény egyes szerkezeteire, rétegeire, elemeire, anyagaira vonatkozó megfelelőségi követelményeket és a teljes építési folyamatot átfogóan elvégzendő vizsgálatok tervét. Hazai szabályozás Magyarországon 1997-ben született meg az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló LXXVIII. számú törvény, amely pontos meghatározásokat és követelményrendszert ad az épített környezet kialakításával kapcsolatban. A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Rendelete az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól. Célszerű a jogalkalmazók számára egy egyértelmű és közérthető, a jogbiztonságot jobban szolgáló szabályozás létrehozása. Ezen irányelv hiánypótló a szabályozás kiegészítése érdekében. Az építési beruházásoknál rendszeresen, tapasztalható probléma, hogy a készülő épületszerkezetek, építmények nem megfelelő minősége azok tartósságát, esztétikáját, illetve szélsőséges esetben hosszú távon az épületek használhatóságát is negatívan befolyásolják. Az építésügy napjainkban zajló reformjai keretében kitűzött cél az állami építési beruházások, magasépítési beruházások előkészítésének és minőségének javítása, a minőségügyi dokumentáció egységesítése és egyszerűsítése, a projekteken részt vevő kivitelezők munkájának hatékony kontrollja. A fenti célkitűzés érdekében az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat szerint a közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó egységes módszertani rendszer kidolgozása szükséges, továbbá a vonatkozó eljárási szabályok felülvizsgálata az építési beruházások minőségének biztosítása érdekében. A minőségirányítási rendszer eszköze – a Technológia Utasítás (TU) mellékletét képező Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv (MMT) általános használatának bevezetése a magasépítésben is. Természetesen az állami beruházásokon alkalmazott eredményorientált, költséghatékony, de nem túl bonyolult minőségirányítási rendszer egyúttal

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

6


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

példaértékű lehet kivitelezéséhez is.

magán

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

befektetők

által

finanszírozott

építmények

A minőségirányítási rendszer részeként alkalmazott MMT használatával javulhat a megvalósuló építési beruházások minősége, ellenőrizhetősége. Az intézkedés hatására az építési beruházások életciklusa alatt felmerülő költségek is csökkennek, mivel kevesebb utólagos javításra lenne szükség, továbbá dokumentáltan biztosítható lenne a helyes anyagválasztás, és beépítési technológia meghatározás valamint alkalmazás.

3.

FOGALOMMAGYARÁZATOK Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv: olyan szabályozó dokumentum, amely a műszaki és minőségi követelmények betartása érdekében készül és tartalmazza az építmény egyes szerkezeteire, rétegeire, elemeire, anyagaira vonatkozó megfelelőségi követelményeket és a teljes építési folyamatot átfogóan elvégzendő vizsgálatok tervét. Az MMT-nek a kivitelezés során, legkésőbb az adott szerkezeti elem építésének megkezdéséig rendelkezésre kell állnia. Építéshelyi munkavégzés TU és MMT nélkül nem kezdhető! Minőség: A minőség, mint filozófiai kategória a dolgok lényegét jellemző tulajdonságok összessége. Másképp megfogalmazva, valamely dolog minősége azon tulajdonságok összessége, amelyek azzá teszik az adott dolgot, ami. Értékszemléletű megközelítése szerint a minőség valaminek az értékelést is magában foglaló jellege. Az értékeléshez valamilyen szempont szerinti vizsgálat, ill. a vizsgálati szempontok összessége szükséges. A minőség szempontjából nem rangsorolható két hasonló rendeltetésű, de más-más igényeket kielégítő dolog, hiszen a felhasználó dönti el, hogy melyik felel meg az ő igényeinek. A minőség tehát nem összehasonlító értelmű, nem a kiválóság mértékének kifejezésére szolgál és nem is mennyiségi értelmű, azaz nem a műszaki értékelés céljait szolgálja. A termék minősége: az MSZ 553-83 2.szakasz szerint, a termék olyan tulajdonságainak összesége, amelyek alkalmassá teszik, meghatározott szükségletek kielégítésére rendeltetésének megfelelően. Követelmény: Kinyilvánított igény vagy elvárás, amely kötelező. Minőségi követelmény: Egy termék, folyamat vagy rendszer saját jellemzőire vonatkozó követelmény. Megfelelőség: az előírt követelmények teljesülése. Az anyagok, szerkezetek és berendezések számszerűsített, objektíven és ellenőrizhetően meghatározott tulajdonságjellemzőkhöz viszonyítását jelenti. Amennyiben nemzeti szabványokban, ágazati szabályzatokban, műszaki engedélyekben a számszerűsített követelmény-értéket - az előírt vizsgálati mód szerint - az anyag, szerkezet, berendezés teljesíti, úgy az megfelelő.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

7


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Megfelelő termék: az olyan termék, amely kielégíti a rá vonatkozó követelményeket (MSZ 18766-84) Irányítási rendszer: Az irányítási politika és az irányítási célok megfogalmazásához, majd az elfogadott célok hatékony és eredményes módon történő eléréséhez kiépített rendszer. Egymástól kölcsönösen függő vagy egymásra kölcsönösen ható elemek készlete, így az irányítási rendszer az adott szervezet összes elemét egy koherens rendszerbe integrálja annak érdekében, hogy ezáltal a szervezet céljainak mindegyike teljesülhessen. Ezen elemek magukba foglalják a struktúrát, az erőforrásokat és a folyamatokat. Az irányítási rendszer részét képezi a személyzet, a berendezések és a szervezeti kultúra, valamint a dokumentált szakmapolitikák és a folyamatok. A minőség szabályozása: A minőségszabályozás a minőségi követelmények teljesítése érdekében alkalmazott operatív módszerek és tevékenységek összessége. A minőségszabályozás a folyamat vagy a folyamat egyes pontjainak rendszeres figyelése és a nem megfelelő eredmény vagy állapot elérése esetén a szükséges lépések megtétele a követelményeknek való megfelelés elérése érdekében. Vannak olyan kényes építési módok, kivitelezési technológiák, ahol a folyamat állandó figyelése és a körülményéknek megfelelő változtatások végrehajtása szükséges. Ilyen pl. az időjárási feltételek állandó figyelése vagy a szerkezetek nedvességtartalmának mérése, és meghatározott küszöbértékek átlépése esetén valamilyen beavatkozás. Minőségbiztosítás: A minőségbiztosítás mindazon tervezett és rendszeres tevékenységek összessége, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a termék vagy szolgáltatás a megadott minőségi követelményeket kielégítse. A minőségügyi rendszeren belül működik egy adott tevékenység minőségbiztosítási rendszere, és ez a „biztosítéka” annak, hogy a tevékenység eredménye a minőségi követelményeknek megfelelő legyen. A minőségbiztosítás és a minőségszabályozás nem azonos fogalmak, de egymással kapcsolatban vannak. Minőségpolitika: a gazdaságpolitika azon része, amely a termék vagy a szolgáltatás minőségére vonatkozó alaprvető célkítűzéseket, fő feladatokat tartalmazza (MSZ 18766-84) 3.1.

Építőipari minőséggel és a beruházás folyamatával kapcsolatos fogalmak Alapvető jellemzők: (305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet): az építési termék azon jellemzői, amelyek az építményekre vonatkozó alapvető követelményekkel függnek össze. CE jelölés: Amennyiben a termékre vonatkozik egy harmonizált európai szabvány, akkor a gyártó köteles a 305/2011/EU rendelet – CPR (Construction Product Regulation) rendelet szerinti teljesítménynyilatkozatot kiállítani és a CE jelölést elhelyezni a 2013. július 1. után forgalomba hozott termékeihez. A CE jelölés elhelyezésével a gyártók felelősséget vállalnak, hogy az építési termék megfelel a Teljesítmény nyilatkozatban szereplő teljesítménynek, valamint az uniós harmonizációs jogszabályokban megállapított valamennyi alkalmazandó követelménynek. KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

8


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

A 305/2011/EU rendelet szerint a CE jelölés az egyetlen olyan jelölés, amely tanúsítja, hogy az építési termék megfelel a teljesítménynyilatkozatnak és az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében alkalmazandó követelményeknek (ugyanakkor más jelölések is alkalmazhatóak, amennyiben elősegítik az építési termékek felhasználóinak jobb védelmét, és a meglévő uniós harmonizációs jogszabályok nem rendelkeznek róluk). Egyedi műszaki dokumentáció: (305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet): annak igazolására szolgáló dokumentáció, hogy a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló alkalmazandó rendszeren belüli módszereket más módszerekkel helyettesítették, feltéve, hogy az e módszerekkel nyert eredmények megfelelnek a vonatkozó harmonizált szabvány szerinti vizsgálati módszerekkel nyert eredményeknek. Egyedi termék: nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és legyártott építési termék, amely egyetlen, beazonosítható építménybe kerül beépítésre. Elvárt műszaki teljesítmény: az építési termék olyan lényeges terméktulajdonsága, amely az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez szükséges, valamint a terméktulajdonsághoz kapcsolódó elvárt szint, osztály vagy leírás. Élettartam: Rendszer, rendszerelem alkalmazhatóságának időtartamban, működési számban vagy igénybevételi ciklusszámban meghatározott értéke, amely alatt biztosított a biztonsági funkciók teljesülése, valamint azok elvesztésének az öregedéssel járó kockázatnövekménye még nem számottevő a teljes kockázathoz képest. A rendszer vagy rendszerelem gyártásától az üzemből történő kivonásáig eltelt időtartam. Európai műszaki értékelés (ETA - EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT): egy adott építési termékre vonatkozó -önkéntesen kérelmezhető - a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által szabályozott dokumentum, amely egyike a teljesítménynyilatkozat alapját képező dokumentumoknak. Európai Műszaki Értékelés akkor adható ki egy építési termékre, ha arra nem vonatkozik érvényes harmonizált Európai Szabvány (hEN), vagy az a szabványtól jelentősen eltér. Építési termék: (305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet): bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét. Épületszerkezetek: Az építmények önálló rendeltetésű alkotóelemei, amelyek lehetnek új építés vagy felújítás eredményei, illetve takartak vagy takaratlanok. Építési termék teljesítménye: (305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet): a termék releváns alapvető jellemzőire vonatkozó, szintekkel, osztályokkal, illetve leírással kifejezett teljesítménye.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

9


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Építtető az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges engedélyek jogosultja.

megkezdéséhez

és

Építményekre vonatkozó alapvető követelmények: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott alapvető követelmények. Felek: a vállalkozási Vállalkozó/Kivitelező

szerződés

aláírói,

Megbízó/Megrendelő

és

Felelős műszaki vezető: A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szabályozza feladatait, a 13. § szerint az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát – a (8) bekezdésben foglaltak kivételével - felelős műszaki vezető irányítja. Feladatai közé tartozik többek között a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele. Gyártó: (305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet): az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy ilyen terméket terveztet vagy gyártat és értékesít. Hagyományos vagy természetes építési termék: ismert és gyakorolt hagyományos eljárással előállított, az előállítás körzetében helyi felhasználásra szánt, fa, terméskő, föld, agyag, vályog, nád, szalma és más természetes vagy növényi anyagok és az ezekből jellemzően nem sorozatban gyártott építési termékek. Kivitelező: az az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként végző vállalkozó. Lényeges terméktulajdonság: az építési termék olyan teljesítménye, amely a termék tervezett felhasználása során az építményben való elhelyezkedés, az épületszerkezeti szempontból betöltött szerep és a környezeti hatások figyelembevétele mellett az alapvető követelmények teljesülése szempontjából meghatározó és a megfelelő termék kiválasztásához nélkülözhetetlen. Minősítés, Megfelelőségigazolás: Szervezetek, személyek, eszközök, anyagok, gyártási módszerek, technológiák, rendszerek, rendszerelemek, vizsgálatok vagy eljárások alkalmasságának elbírálása a létesítmény biztonságával kapcsolatban, illetve funkciók betöltésére történő jóváhagyást tartalmazó döntés megalapozása céljából. Minősített élettartam: A rendszerek, rendszerelemek környezetállósági minősítése során az üzemi környezet szimulációjakor alkalmazott gyorsított öregítéssel szimulált üzemidő hossza, ami után még az üzemzavari helyzetben vagy földrengéskor az elfogadási kritériumon belül teljesíti funkcióját.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

10


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Építési Műszaki Ellenőr az Megrendelő helyszíni megbízottja, aki az építtető, beruházó képviseletében az építési-szerelési munka folyamatos figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével segíti az építési beruházást. Nemmegfelelőség: Egy vagy több követelmény nem teljesülése esetén egy megállapítás, amely rögzíti egy vagy több minőségi jellemző, vagy irányítási rendszer, rendszerelem eltérését vagy hiányát a meghatározott követelményekhez képest. Nemzeti műszaki értékelés (NMÉ): egy adott építési termékre vonatkozó, Magyarországon érvényes dokumentum, amely egyike a teljesítménynyilatkozat alapját képező dokumentumoknak.(az adott építési termékre vonatkozó más műszaki előírás hiányában) szintek, osztályok vagy leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett felhasználásához kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvető jellemzőket, továbbá meghatározza a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert. Teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja. Amennyiben a termékre vonatkozik egy harmonizált európai szabvány, akkor a gyártó köteles a 305/2011/EU rendelet – CPR (Construction Product Regulation) rendelet szerinti teljesítménynyilatkozatot kiállítani Termékre vonatkozó műszaki előírás: a teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú alapdokumentuma, mely lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés, vagy ennek hiányában nem harmonizált európai szabvány, más magyar szabvány, Magyarország területén elfogadott nemzeti műszaki értékelés, vagy hatályos építőipari műszaki engedély. Tervezett felhasználás: az építési termék gyártója által meghatározott az építési termékre vonatkozó rendeltetés. Tervező: az építtető, illetve erre irányuló megállapodás esetén a fővállalkozó kivitelező a jogosultsággal rendelkező tervezővel a kivitelezési dokumentáció elkészítésére írásbeli tervezési szerződést köt. 3.2.

Rövidítések MB:

Minőségbiztosítás;

MMT: Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv TU: Technológiai Utasítás (meghatározza egy tevékenység szabatos végrehajtását és a végrehajtáshoz szükséges követelményeket, személyzetet)

4.

KÖVETELMÉNYEK

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

11


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Általános irányelvek kidolgozásához

a

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Mintavételi

és

Megfelelőségigazolási

Terv

A Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv (továbbiakban: MMT) az a szabályozó dokumentum, amelyet az Építtető megbízásából a Kivitelező készít a Műszaki és Minőségi Követelmények betartása érdekében és tartalmazza az egyes építési szerkezetekre, rétegekre, anyagokra vonatkozó megfelelőségi követelményeket és a teljes építési folyamatot átfogóan – annak folyamatában és az átvételt megelőzően –, az egyes építési szerkezetre, rétegre, anyagra vonatkozó megfelelőségi követelményeket, az elvégzendő és vizsgálatok tervét. Az MMT-nek a kivitelezés során, legkésőbb az adott szerkezeti elem építésének megkezdéséig rendelkezésre kell állnia. Építéshelyi munkavégzés TU és MMT nélkül nem kezdhető! Az MMT-t olyan részletességgel kell kidolgozni, hogy abból az építés helyszínén – szabványok, műszaki értékelések és egyéb műszaki előírások további vizsgálata, valamint számítási műveletek elvégzése nélkül is – megállapítható legyen a szükséges vizsgálatok és mérések mennyisége, az elkészítendő ellenőrző próbatestek, próbadarabok darabszáma, a vizsgálati eredmények értékelésének módja. 4.1.

Az MMT célja a résztvevő Felek szempontjából:  Megbízó/Beruházó/Ajánlatkérő számára: biztosíthatja az elvárt anyagminőség tisztázását előre, meggyőződhet arról, hogy milyen teljesítményt fog kapni  Kivitelező/Vállalkozó számára: Biztos lehet abban, hogy milyen dokumentumokkal igazolhatja a teljesítését  Műszaki ellenőr/Mérnök/Lebonyolító számára: rendszer szintű elköteleződés a megfelelő minőség és a jogszabályok kielégítése vonatkozásában Egyértelmű, minden Fél által ellenjegyzett követelmények esetén, a Megbízó azt kapja, amit rendelt, a Kivitelező igazolni tudja az elvégzett munka minőségét, minden beruházásban résztvevő Félnek védelmet nyújt!

4.2.

Az MMT szerepe az átadás-átvételi dokumentációban Az MMT tartalomjegyzékként szolgál az átadás-átvételi dokumentáció elkészítésekor. Nagy segítség az átadási dokumentáció összeállításánál, ha a kivitelezés során az MMT sorai végig követésre kerültek a Felek által elvégezték/ elvégeztették az előírt ellenőrzéseket, vizsgálatokat és rendben gyűjtötték az előírt dokumentumokat, melyek a munka folyamatában ellenjegyzésre kerültek a Műszaki Ellenőr/Mérnök által, így a beruházás befejezésekor több dukumentum kvázi kész részminősítésként beemelhető csökkentve ezzel az a

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

12


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

végdokumentáció összeállításának nehézségeit.Nincs szükség újabb részletes ellenőrzésre, hiszen az ellenjegyzett részdokumentáció, már egyszer ellenőrzésre került, elég a dokumetnum „legfrissebb” részeinek átfogó megtekintése. A kidolgozás szempontrendszere A MMT-kben az adott munkarész/szerkezet megfelelőség igazolása az alábbiak alapján történik:  Vonatkozó szabványok (MSZ, MSZ EN, DIN. ISO, stb.) és Műszaki Irányelvek / Műszaki Előírások (ÉMI, ÚME, stb.) a vállalkozási szerződésben meghatározottak szerint – egyedi megállapodás alapján  Projekt műszaki előírások  Kiviteli tervdokumentáció  Technológiai utasítás(ok)  Gyártói előírás(ok)  Alkalmazástechnikai előírás(ok)

 az adott munkarész/szerkezet ellenőrzése, ki által milyen gyakorisággal történik (Vállalkozó, Labor, Geodéta…stb.)

és

 az ellenőrzés/vizsgálat során, kinek kell részt vennie  az ellenőrzés során milyen vizsgálati módszerek kerülnek alkalmazásra. A MMT-kben meg kell adni, hogy az elvégzett vizsgálat/ellenőrzés dokumentálása milyen formában történik.  E-napló bejegyzések  Átadás-átvételi jegyzőkönyvek  Mérési, vizsgálati jegyzőkönyvek  Szakvélemények  Helyszíni szemrevételezési lapok (Egyéb definiált eljárás hiányában a szemrevételezési lapok tartalmazzák az adott munkarész pontos meghatározását és a vizsgálatához szükséges lépéseket) Az MMT kidolgozása során Kivitelezőnek „előre kell gondolkodnia” melyik szerkezetet mikor, mely építési fázisban, hogyan, milyen gyakran kell

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

13


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

ellenőrizni, mikor kell megfelelőséget értékelni és mi alapján minősül beépíthetőnek. Az Építtető/Megrendelő feladata a Kivitelező által benyújtott MMT ellenőrzése/ ellenőriztetése az esetleges véleményeltérések tisztázása, majd azt követő jóváhagyása. A jóváhagyott MMT-nek a kivitelezés során, legkésőbb az adott szerkezeti típus építésének megkezdéséig rendelkezésre kell állnia. Az elvárt magas minőség érdekében építéshelyi munkavégzés TU és MMT nélkül nem kezdhető! Az MMT tartalomjegyzékként szolgál az átadás-átvételi dokumentáció elkészítésekor. 4.3.

Az MMT adattartalma

1. előlap 2. jelmagyarázat 3. táblázatos mintavételi és megfelelőségigazolási terv

4.3.1.

Előlap: A beruházással kapcsolatos és általános adatokat tartalmazza  Beruházó, Beruházás-lebonyolító, illetve projekt menedzser adatai  Kivitelező adatai  Felelős műszaki vezető adatai  Műszaki ellenőr adatai  Nyertes ajánlattevő adatai  Megvalósulás helyszíne (cím, helyrajzi szám)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

14


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

4.3.2.

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Jelmagyarázat: Minden a táblázatban szereplő rövidítést tartalmazza. Vizsgálat/ ellenőrzés jellege

Tárgymutató

TU Technológiai utasítás

az adott tevékenységhez/szerkezethez Technológiai utasítás szükséges(ez általában az MMT első sora, és jóváhagyás a feltétele)

É Építés vizsgálat

közbeni

A gyártás/kivitelezés ellenőrzésére szolgál, de nem a termék végleges minősítése/megfelelőségigazolása, a gyártás folyamata közbeni vizsgálat és megfelelőségigazolás (pl.: zsaluzat méretek, beton terülés mérése… stb.)

M Megfelelőségigazoló vizsgálat

Olyan vizsgálat, ami az átadás étvételi dokumentum része a kész szerkezet értékelésének lényeges dokumentuma

Á Termékátvétel

A leszállított és beépítésre termék/szerkezet dokumentációja

SZ Ellenőri Szakértői vizsgálat

és/vagy jelentés,

Jelentés/vizsgálat (nem feltétlenül kamarai jogosultsággal rendlekező szakértőt takar!), pl az építésvezető, műszaki ellenőr nyilatkozata is lehet

áru

Nem a kivitelező által beszerzett termék, amely beépítésre kerül, pl a Megrendelő biztosítja, és ellenőrzése eltérő rendszerben történik (ritka)!

I Idegen ellenőrzése

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

kerülő

15


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Vizsgálat/ ellenőrzés elvégzője

Tárgymutató

L Akkreditált laboratórium

NAT által akkreditált, a Beruházó által a projektre jóváhagyott laboratórium

A Roncsolásmente s anyagvizsgáló

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálatára minősített érvényes tanúsítvánnyal rendelkező személy (MSZ EN 9712:2012, ill. MSZ EN 473:2008)

M Műszaki ellenőr/Mérnök

Kamarai jogosultsággal rendelkező, a projekthez kapcsolódó műszaki ellenőr. FIDIC projektek esetén a Mérnök látja el a műszaki ellenőri feladatokat az Építettő/Megbízó/Megrendelő képviselője (értelemszerűen minden szakághoz szakági műszaki ellenőr ellenjegyzése szükséges)

V Vállalkozó (Kivitelező)

Nyertes Ajánlatadó (Kivitelező/Vállalkoozó) írásban vagy szóban meghatalmazott képviselője

Gy Termék Gyártó

Egy beszállított termék gyártója/előállítója

G Geodéta

A projekten megbízott geodéta

SZ Külső szakértő

Megbízott, megfelelő rendelkező szakértő

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

jogosultsággal

16


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Vizsgálat/ellenőrzés eredményének dokumentálási módja

Tárgymutató

TNY Teljesítmény nyilatkozat

275/2013 (VII.16) alapján kiállított Teljesítmény nyilatkozat (továbbiakat lásd: fogalom meghatározás)

Sz szállítólevél

Szállítólevél (mely tartalmazza a vonatkozó termék teljeskörű azonosítására szolgáló összes adatot, a kiszállított mennyiséget, a beépítés helyszínét, a beruházás megnevezését)

ÉN Építési bejegyzés

A "vizsgálat/ellenőrzés elvégzője" oszlopban megjelölt résztvevő által tett bejegyzés az építési naplóban

Napló

Jkv Vizsgálati jegyzőkönyv

lehet akkreditált labor által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv, lehet az építési helyszínen felvett a Felek által ellenjegyzett jegyzőkönyv…stb.

NMÉ Nemzeti Értékelés

275/2013 Értékelés

Műszaki

alapján

kiállított

Nemzeti

Műszaki

Ki Külön irat

Egyéb irat, speciális (cél)dokumentum

Szv Szakvélemény

Szakvélemény

M Termék műbizonylat

Egyedi esetekben kiadott műbizonylat más szabályozás alá nem sorolható anyagok esetében

ETA Európai Értékelés

Érvényes ETA Műszaki

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

17


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

4.3.3.

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Az MMT sorai és oszlopai

A javasolt táblázat az alábbi kötelező tartalmi elemeket kell hogy tartalmazza. a. szerkezeti típus/tevékenység tagolásban)

megnevezése

-(munkanem

szerinti

b. szerkezeti elem/tevékenység megnevezése a megfelelőség-igazolási tétel megnevezése c. a megfelelőség-igazolási tétel mennyisége d. vizsgálati szempont hivatkozással* e. vizsgálati módszer hivatkozással* (szükség esetén a mérés elvárt pontosságának a megadása) f. vizsgálati szempontokhoz hivatkozással*

tartozó

követelmény

megadása,

g. fajlagosan elvégzendő vizsgálatok mennyisége h. az összes elvégzendő vizsgálat darabszáma i.

a vizsgálat/ellenőrzés jellege (építés közbeni; megfelelőség-igazoló; termékátvétel, ellenőri és/vagy szakértői jelentés, vizsgálat; idegen áru ellenőrzése)

j.

a vizsgálat/ellenőrzés végzője (akkreditált laboratórium, roncsolásmentes anyagvizsgáló, műszaki ellenőr, vállalkozó (kivitelező/ajánlatadó), termékgyártó, geodéta, külső szakértő)

k. a vizsgálat/ellenőrzés eredményének dokumentálási módja (vizsgálati jegyzőkönyv, megfelelőség-igazolási dokumentumok, építési naplóbejegyzés, teljesítmény nyilatkozat, szállítólevél, nemzetiműszaki értékelés, szakvélemény, európai műszaki értékelés) l.

(felhatalmázás esetén az elvégzendő kontroll/szuperellenőri vizsgálatok darabszáma (jogszabály szerint kijelölt szervezet tölti ki))

*a hivatkozás lehet: szabvány, irányelv vagy konkrét leírás; építési termékek esetében a vonatkozó műszaki előírás (NMÉ, ETA, ÉME, hEN, stb.) A táblázatos formában létrehozott MMT formátumot lásd a mellékletben szereplő 3. számú segédletben A táblázat formája ajánlott (mérete, betűtípusa) nem kötött, a táblázat fejléce viszont nem változtatható.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

18


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

4.3.4.

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Az MMT mátrix létrehozása Az MMT összeállítását úgy kell elvégezni, hogy az adott projekten az összes elvégzendő tevékenység, folyamat, szerkezet a kivitelezés során a szabványoknak és előírásoknak megfelelően ellenőrzésre kerüljön. Az MMT „mátrix” fentieket hivatott lekövetni. Előre megtervezhető az egész projekt folyamatában, hogy mikor, melyik tevékenységhez/szerkezethez szükséges MMT elkészítése. A rendszer a későbbiek folyamán rugalmasan kiegészíthető, amennyiben új technológiák, szerkezetek kerülnek beépítésre. A tevékenységek és a hozzájuk tartozó szerkezeti elemek csoportosítását a beruházás minőségirányítási és műszaki vezetője dönti el, az árajánlatkérő/építtető/beruházó jóváhagyásával, az építés ütemezése, felépítése (épületenként, szintenként, szerkezetenként stb.) és egyéb sajátosságai alapján. Minta MMT mátrixokat lásd a mellékletben szereplő 3. számú segédletben.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

19


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

5.

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Felhasznált irodalom 2. sz. melléklet: Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó jogszabályok 3. sz. melléklet: Segédletek

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

20


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

1. sz. melléklet Felhasznált irodalom Szabványok

[1]

MSZ EN ISO 9000:2015 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár

[2]

MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények (ISO 9001:2015)

[3]

MSZ EN ISO 9002:1996

"Minőségügyi rendszerek. A gyártás, a telepítés és

a vevőszolgálat minőségbiztosítási modellje [4]

MSZ EN ISO 9003:1996

"Minőségügyi rendszerek. A végellenőrzés és a

vizsgálat minőségbiztosítási modellje [5]

MSZ

EN

ISO

9004:2010

A

szervezet

tartós

sikerének

irányítása.

Minőségirányítási megközelítés (ISO 9004:2009) [6]

MSZ

EN

ISO

14001:2015

Környezetközpontú

irányítási

rendszerek.

Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO 14001:2015) [7]

MSZ EN ISO 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). Követelmények (BS OHSAS 18001:2007)

Nemzetközi irodalom [8]

ISO 10005:2005 Quality Management Systems (Minőségirányítási rendszerek)

[8]

FIDIC, piros és sárga könyv

Hazai szakirodalom [10]

POLES JÁNOS: Minőségirányítás az építőiparban, 2006

[11]

Dr. Bálint Julianna: Minőségirányítás és szabványismeret jegyzet, 2001

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

21


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

2. sz. melléklet Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó jogszabályok 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 51/2016. (III. 17.) Korm. Rendelet az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 305/2011 EU rendelet Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

22


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

3. sz. melléklet

Segédletek

Tervezett jogszabály szerinti MMT formátum minta

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

23


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Előlap minta

M.3.1.

dok.szám_verziószám

logó

Beruházás megnevezése:

Megrendelő/Megbízó:

Műszaki Ellenőr/Mérnök: Tervező:

Dokumentum neve:

Példányszám:

1 Változat száma

MINTAVÉTELI ÉS MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSI TERV

Kiadás dátuma

0 1. 2.

Jóváhagyás

Név

Készítette

Ellenőrizte

név aláírás név

név aláírás név

név aláírás név

aláírás

aláírás

aláírás

név

név

név

aláírás

aláírás

aláírás

Dátum

Aláírás

Bírálattal: Bírálat nélkül: Műszaki Ellenőr: Megrendelő:

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

24


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

M.3.2. Jelmagyarázat minta

Jelmagyarázat

Tárgymutató

Vizsgálat/ellenőrzés T= Technológiai utasítás jellege: É= Építés közbeni vizsgálat

M= Megfelelőségigazoló vizsgálat Á= Termékátvétel SZ= Ellenőri és/vagy jelentés, vizsgálat I = Idegen áru ellenőrzése

az adott tevékenységhez/szerkezethez Technológiai utasítás szükséges(ez általában az MMT első sora, és jóváhagyás a feltétele) A gyártás/kivitelezés ellenőrzésére szolgál, de nem a termék végleges minősítése/megfelelőségigazolása, a gyártás folyamata közbeni vizsgálat és megfelelőségigazolás (pl.: zsaluzat méretek, beton terülés mérése… stb.) Olyan vizsgálat, ami az átadás étvételi dokumentum része, a kész szerkezet értékelésének lényeges dokumentuma A leszállított és beépítésre kerülő termék/szerkezet dokumentációja

Szakértői Jelentés/vizsgálat (nem feltétlenül kamarai jogosultsággal rendlekező szakértőt takar!), pl az építésvezető, műszaki ellenőr nyilatkozata is lehet Nem a kivitelező által beszerzett termék, amely beépítésre kerül, pl a Megrendelő biztosítja, és ellenőrzése eltérő rendszerben történik (ritka)!

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Jelmagyarázat

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Tárgymutató

vizsgálat/ellenőrzés L= Akkreditált laboratórium elvégzője: A= Roncsolásmentes anyagvizsgáló M= Műszaki ellenőr

NAT által akkreditált, a Beruházó által a projektre jóváhagyott laboratórium Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálatára minősített érvényes tanúsítvánnyal rendelkező személy (MSZ EN 9712:2012, ill. MSZ EN 473:2008) Nyertes Ajánlatadó (Kivitelező/Vállalkoozó) írásban vagy szóban meghatalmazott képviselője Kamarai jogosultsággal rendelkező, a projekthez kapcsolódó műszaki ellenőr. FIDIC projektek esetén a Mérnök látja el a műszaki ellenőri feladatokat az Építettő/Megbízó/Megrendelő képviselője (értelemszerűen minden szakághoz szakági műszaki ellenőr ellenjegyzése szükséges)

V = Vállalkozó (Kivitelező)

Kivitelező/Vállalkoozó írásban vagy szóban meghatalmazott képviselője

Gy= Termék Gyártó

Egy beszállított termék gyártója/előállítója

G=

A projekten megbízott geodéta

SZ=

Geodéta Külső szakértő

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

Megbízott, megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértő

26


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Jelmagyarázat

Tárgymutató

Vizsgálat/ellenőrzés TNY = Teljesítmény nyilatkozat dokumentálásának módja:

275/2013 (VII.16) alapján kiállított Teljesítmény nyilatkozat

Sz = szállítólevél

Szállítólevél (mely tartalmazza a vonatkozó termék teljeskörű azonosítására szolgáló összes adatot, a kiszállított mennyiséget, a beépítés helyszínét, a beruházás megnevezését)

ÉN = Építési Napló bejegyzés

NMÉ = Nemzeti Műszaki Értékelés

A "vizsgálat/ellenőrzés elvégzője" oszlopban megjelölt résztvevő által tett bejegyzés az építési naplóban Vizsgálati jegyzőkönyv, lehet akkreditált labor által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv, lehet az építési helyszínen felvett a Felek által ellenjegyzett jegyzőkönyv…stb. 275/2013 alapján kiállított Nemzeti Műszaki Értékelés

Ki = Külön irat

Egyéb irat, speciális (cél)dokumentum

Szv = Szakvélemény

Szakvélemény

M = Termék műbizonylat

Egyedi esetekben kiadott műbizonylat más szabályozás alá nem sorolható anyagok esetében

Jkv = Vizsgálati jegyzőkönyv

ETA= Európai Műszaki (vagy Engedély)

Értékelés Évényes ETA

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

27


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

M.3.3. MMT minta

Sor szám

1. 1. 1

Megfelelőségigazolási tétel

f) vizsgálati szempont

d) megnevezése e) (szerkezet, anyag, mennyi tevékenység) sége

megnevezése

hivatkozás (szabvány, irányelv …stb.)

g) vizsgálati módszer

megnevezése

i) Gyako- j) összes Vizsgálat riság elvégzend ő vizsgálat hivatkozás k) jellege l) végzője (szabvány, irányelv …stb.)

m) igazolása/ dokumentá lása

h) vizsgálati szempontokhoz tartozó követűrés telmény

b) szerkezeti típus/tevékenység megnevezése c) szerkezeti elem megnevezése

1. 1.1

1. 1.2

1. 1.3

Jelmagyarázat:

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

28


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Végzi: AL=Akkreditált laboratórium JVL = Jártassági rendszerben megfelelt laboratórium Gy = Gyártó V = Vállalkozó G= Geodéta

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Jellege: A=Alkalmassági M= Minősítő vizsgálat GyV= Gyártásellenőrző vizsgálat T=Típusvizsgálat SZE = Szemrevételezés

Igazolás módja: TNY = Teljesítmény nyilatkozat Sz = szállítólevél ÉN = Építési Napló bejegyzés VJ = Vizsgálati jegyzőkönyv NMÉ = Nemzeti Műszaki Értékelés ML= Mérési lap

3.3.4. TU/MMT mátrix minták

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

29


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

3.3.3.1 TU/MMT mátrix minta Tevékenység típus

Résztevékenységek

TU sorszám

sor megnevezés szám

megnevezés

költségvetési sorszám

verzió szám

költségvetési sorszám

00

00-01 Irtás, föld- és sziklamunka

TU- 00

01

v01

-

-

-

-

00-02 Bontási munkálatok

TU- 00

02

v01

-

-

-

-

01-01 Állványozás

TU- 01

01

v01

-

-

-

-

01-02 Cölöpözés

TU- 01

02

v01

MMT- 01

02

v01

01-03 Szivárgóépítés

TU- 01

03

v01

MMT- 01

03

v01

01-04 Alapozás

TU- 01

04

v01

MMT- 01

04

v01

01-05 Helyszíni beton- és vasbeton munka - TARTÓSZERKEZET

TU- 01

05

v01

MMT- 01

05

v01

01-06 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

TU- 01

06

v01

MMT- 01

06

v01

01-07 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelelése

TU- 01

07

v01

MMT- 01

07

v01

TU- 02

01

v01

-

-

-

02-02 Helyszíni beton- és vasbeton munka - ÉPÍTŐMESTERI MUNKA TU- 02

02

v01

MMT- 02

02

v01

02-03 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

TU- 02

03

v01

MMT- 02

03

v01

02-04 Falazás és egyéb kőműves munka

TU- 02

04

v01

MMT- 02

04

v01

02-05 Vakolás és rabicolás

TU- 02

05

v01

MMT- 02

05

v01

03-01 Szárazépítés 03-02 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése 03-03 Kőmunkák (külső)

TU- 03 TU- 03 TU- 03

01 02 03

v01 v01 v01

MMT- 03 MMT- 03 MMT- 03

01 02 03

v01 v01 v01

01

02

03

Előkészítő munkák

Tartószerkezetek statika

-

Építőmesteri munkák 02-01 Állványozás

Szakipari munkák

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

MMT sorszám

-

verzió szám


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Tevékenység típus sor megnevezés szám

04

05

Ornamentika

Belsőépítészet

Résztevékenységek megnevezés

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

TU sorszám költségvetési sorszám TU- 03 04

MMT sorszám verzió költségvetési szám sorszám v01 MMT- 03 04

verzió szám

03-04 Asztalos munka 03-05 Fémszerkezetű nyílászárók és épületlakatos szerkezetek TU- 03 elhelyezése 03-06 Felületképzés TU- 03

05

v01

MMT- 03

05

v01

06

v01

MMT- 03

06

v01

03-07 Szigetelés

TU- 03

07

v01

MMT- 03

07

v01

03-08 Felvonók

TU- 03

08

v01

MMT- 03

08

v01

04-01 Díszítőszobrász munkák

TU- 04

01

v01

-

-

-

04-02 Díszvakolatok

TU- 04

02

v01

MMT- 04

02

v01

04-03 Terazzo burkolatok

TU- 04

03

v01

MMT- 04

03

v01

04-04 Faburkolatok

TU- 04

04

v01

MMT- 04

04

v01

04-05 Kőmunkák

TU- 04

05

v01

MMT- 04

05

v01

04-06 Fémmunkák

TU- 04

06

v01

MMT- 04

06

v01

04-07 Üvegszerkezetek

TU- 04

07

v01

MMT- 04

07

v01

05-01 Beépített asztalos tételek

TU- 05

01

v01

MMT- 05

01

v01

05-02 Belső ajtók

TU- 05

02

v01

MMT- 05

02

v01

05-03 Öntött mosdók

TU- 05

03

v01

MMT- 05

03

v01

05-04 Lépcsőház- kapaszkodó

TU- 05

04

v01

MMT- 05

04

v01

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

-

v01

31


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

Tevékenység típus

Résztevékenységek

TU sorszám

sor megnevezés szám

megnevezés

költségvetési sorszám

verzió szám

költségvetési sorszám

TU- 06

01

v01

MMT- 06

01

v01

TU- 06

02

v01

MMT- 06

02

v01

06-03 Lakatos szerkezetek

TU- 06

03

v01

MMT- 06

03

v01

06-04 Üvegszerkezetek

TU- 06

04

v01

MMT- 06

04

v01

06-05 Műkő elemek

TU- 06

05

v01

MMT- 06

05

v01

06-06 Felületképzés

TU- 06

06

v01

MMT- 06

06

v01

06-07 Mobília

TU- 06

07

v01

MMT- 06

07

v01

06

Beelsőépítész munkarészekhez 06-01 Szárazépítés tartózó szakipari munkák 06-02 Hideg- és melegburkolat készítése

MMT sorszám verzió szám

07

Konyhatechnológia

07-01 Konyhatechnológia

TU- 07

01

v01

MMT- 07

01

v01

08

Akadálymentesítés

10-01 Akadálymentesítés

TU- 08

01

v01

MMT- 08

01

v01

09

Tető, Díszműbádog

11-01 Ácsmunka

TU- 09

01

v01

MMT- 09

01

v01

11-02 Tetőfedés

TU- 09

02

v01

MMT- 09

02

v01

11-03 Díszmű bádogozás

TU- 09

03

v01

MMT- 09

03

v01

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

32


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Tevékenység típus

Résztevékenységek

12

13

Épületgépészet

Épületvillamosság Közműkiváltások, Közműellátás

TU sorszám

MMT sorszám

költségvetési sorszám

verzió szám

költségvetési sorszám

TU- 10

01

v01

MMT- 10

01

v01

TU- 10

02

v01

MMT- 10

02

v01

12-03 Csapadékvíz elleni és lábazat szigetelések

TU- 10

03

v01

MMT- 10

03

v01

12-04 Alsó falszigetelések

TU- 10

04

v01

MMT- 10

04

v01

12-05 Üzemi víz elleni szigetelések

TU- 10

05

v01

MMT- 10

05

v01

12-06 Homlokzati lefedések

TU- 10

06

v01

MMT- 10

06

v01

12-07 Ablakpárkányok

TU- 10

07

v01

MMT- 10

07

v01

13-01 Vízellátás, csatornázás

TU- 11

01

v01

MMT- 11

01

v01

13-02 Hőellátás, hűtőenergia ellátás

TU- 11

02

v01

MMT- 11

02

v01

13-03 Légtechnika

TU- 11

03

v01

MMT- 11

03

v01

16-01 Erősáram

TU- 12

01

v01

MMT- 12

01

v01

16-02 Gyengeáram

TU- 12

02

v01

MMT- 12

02

v01

17-01 Közműkiváltások

TU- 13

01

v01

MMT- 13

01

v01

17-02 Vízellátás

TU- 13

02

v01

MMT- 13

02

v01

17-03 Csatornázás

TU- 13

03

v01

MMT- 13

03

v01

17-04 Elektromos ellátás

TU- 13

04

v01

MMT- 13

04

v01

17-05 Távközlés ellátás

TU- 13

05

v01

MMT- 13

05

v01

17-06 Víztelenítő mű rekonstrukció

TU- 13

06

v01

MMT- 13

06

v01

sor megnevezés megnevezés szám Épület szerkezetek, 10 12-01 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelelése szigetelések 12-02 Magastető hőszigetelése és párazárása

11

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

verzió szám

33


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

3.3.4.2 TU/MMT mátrix minta

TU, MMT

Iktatási szám

TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSOK

Sorszám Tárgya

MINTAVÉTELI ÉS MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSI TERV Szükséges: X

1. Külső munkák, útépítés

1.

1.1

Felvonulás és munkaterület előkészítő munkálatok

1.2

Ideiglenes út - és járdaépítés

1.3

Talajstabilizásció

1.4

Épület ipari padlója alatti ágyazati réteg építése

1.5

Térburkolás, szegélyépítés

1.6

Védőréteg építése

1.7

Nagyteherbírású burkolat építése

1.8

Ckt réteg építése

1.9

Aszfaltburkolat építése - kötőréteg

X X X X X X X

1.10

Aszfaltburkolat építése - kopóréteg

X

2. Betonszerkezetek

2.2

Monolit vasbeton alapozási munkák - pontalap, talpgerenda készítése, előregyártott kehelynyak elhelyezése CFA cölöpök építése

2.3

Cölöpök integritás vizsgálata

2.4

Előregyártott vasbeton szerkezetek építése

2.5

2.7

Monolit vasbeton falak építése Padló alatti vasbeton szerkezetek (zsompok, aknák, süllyesztékek) építése Általános betonjavítási technológia

2.8

Monolit vasbeton födémek építése

2.9

Hideg időben történő betonozás

2.10

Meleg időben történő betonozás Ipari padló készítése (acélszál erősítésű beton padló, vasbeton padló)

2.1

2

2.6

2.11 2.12

Külső monolit vasbeton műtárgyak építése

X X X X X X X X

3. Kőműves munkák 3

3.1

Falazás

X

3.2

Szerkezeti zsalukő falak építése

X

4. Külső munkák, tereprendezés 4

4.1

Végleges út vízépítési munkái, szegélyépítés

4.2

Külső közművek építése

X X

5. Segédszerkezetek építése 5

5.1

Állványzat építése

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

-


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

5.2

Toronydaru telepítése

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

-

6. Acélszerkezetek

6

6.1

Acélszerkezetek szerelése

6.2

Egyedi alátámasztó acélszerkezet szerelése

6.3

Acélszerkezetű kiváltó építése

6.4

Acélszerkezetek tűzgátló festése

X X X X

6.5

Lakatos szerkezetek készítése (lépcső, korlát)

X

7.1

Tetőszigetelés

7.2

Tetőszigetelés és esővíz elevezető rendszer vizsgálata

X -

7.3

Tetők trapézlemezelése

X

Bitumenes és PVC lemez szigetelések készítése

X

7. Tetőfedés 7

8. Szigetelés 8

8.1

9. Festés, vakolás 9

9.1

Vakolás

9.2

Vasbeton szerkezetek glettelése, festése

9.3

Festés-mázolás, tapétázás

X X X

10. Burkolatok, nyílászárók

10

10.1

Külső burkolati rendszerek kivitelezése

10.2

Rámpaszint-kiegyenlítők és ipari kapuk beépítése

10.3

Ablakok beépítése

10.4

Ajtók beépítése

10.5

Tűzgátló ablakok beépítése

10.6

Árnyékolók felszerelése

10.7

Esztrich beton készítése

10.8

Melegburkolatok készítése

10.9

Hidegburkolatok készítése

X X X X X X X X X

11. Speciális burkolatok 11

11.1

Műgyanta burkolat készítése

X

12. Szárazépítés 12

12.1

Gipszkarton fal építése meglévő épületben

12.2

Álmennyezet építése

X X

12.3

Álpadló építése

X

13.1

Hő- és füstelvezető kupolák beépítése

13.2

Híddaru, darupálya és áramellátás telepítése

13.3

Futómacska telepítése

13.4

Forgódaruk telepítése

13.5

Kikötési pontok telepítése

X X -

Tűzgátló tömítések kialakítása

X

13. Egyéb

13

14. Tűzgátlás 14

14

15. Asztalos munkák 15

15

Irodába kerülő térelválasztó fal és falburkolat szerelése

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

-

35


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-00/2016_pv1.0

16. Gépészet, elektromos munkák

16

16.1

Földelési és villámvédelmi rendszer kiépítése

16.2

Elektromos ellátás, gyenge áram alépítmények

16.3

Erősáramú kábelhálózatok, kábelfektetés

16.4

Beépített tűzvédelmi berendezések kiépítése

16.5

Légcsatorna hálózat szerelése

16.6

Vízvezeték szerelése

16.7

Fűtés-, hűtés csőszerelés

16.8

Kondenzátum elvezetés

16.9

Gázvezeték szerelés

16.10

Tűzgátló lezárások szállítása és szerelése

X X X X X X X X X X

16.11

Textil légcsatornarendszer kiépítése

X

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

36

Profile for ÉMI Nonprofit Kft.

Műszaki és Megfelelőség-igazolási Terv tartalmi és formai követelményei  

Építésügyi Műszaki Irányelv-tervezet

Műszaki és Megfelelőség-igazolási Terv tartalmi és formai követelményei  

Építésügyi Műszaki Irányelv-tervezet

Advertisement