Portfolio

Page 1

2004

1

E-Eðitim A.Þ. [Bilimer|NewHorizons] Pazarlama Yöneticisi

Dünyanýn en büyük BT eðitim kurumu olan NewHorizons ile master franchisee anlaþmasý Kurumsal kimlik oluþturulmasý ve yönetimi Pazarlama faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetimi Sporsorluk faaliyetlerinin yönetimi Medya planlama ve satýnalma Ürün geliþtirme Kampanya yönetimi

MEHMETEMÝNKELEKÇÝ

2001

2005

Bimsa Uluslararasý Ýþ, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Þ. E-Ýþ Çözüm Yöneticisi Proje Yöneticisi 07/2007 - 08/2008 Bimsa CRM Projesi Proje Tanýmý: Bimsa Satýþ ve Pazarlama süreçlerini MS CRM uygulamasý üzerinde tanýmlamak ve devreye almak. Görev Tanýmý: Proje Yönetimi, MS CRM danýþmanlýðý 08/2006 - 06/2007 Pratis, E-Satýnalma Platformu Proje Tanýmý: Oracle Exchange kullanan Pratis E-Satýnalma Platformunu tamamen .Net ortamýna taþýmak ve geliþtirmek. Proje için Tübitak tan Teþvik almak. Görev Tanýmý: Proje Yönetimi, Görsel Tasarým danýþmanlýðý 08/2005 - 08/2006 Otomax, Ýkinci El Otomobil Satýþ Platformu, Borusan Elektronik Proje Tanýmý: Web üzerinde ikinci el otomobil satýþ platformunun kurulmasý. Görev Tanýmý: Proje Yönetimi, Görsel Tasarým danýþmanlýðý 06/2006 - 12/2006 Borusan Holding Doküman YönetimiProjesi, Borusan Holding Proje Tanýmý : Moreum Döküman Yönetim Sistemi platformunun kurulmasý. Görev Tanýmý: Proje Yönetimi 10/2006 - 12/2006 Borusan Holding Finans Portali Analiz Projesi, Borusan Holding Proje Tanýmý : Borusan Holding kuruluþlarýmýn kullanacaðý bir finans portali için analiz yapýlmasý. Görev Tanýmý: Proje Yönetimi, Görsel Tasarým danýþmanlýðý

03.06.1972, Ankara

Yüksek Teknoloji Merkezi A.Þ. Genel Sanat Yönetmeni-þirket Ortaðý

Ürün geliþtirme Uluslarasý SiteCosmos Projesi, proje yöneticisi ve görsel yönetmen

1999

Yüksek Teknoloji Merkezi Ltd.Þti. Yaratýcý Yönetmen

Doðan Yayýn Holding için Arabam.com projesi Borusan Boru web sitesi ve Borunun hikayesi projesi Borusan Holding þirketleri için web sitesi geliþtirme projesi Lafarge Grubu þirketleri için web sitesi geliþtirme projesi Yurt içinde, Almanya da ve Amerika daki bir çok þirket için web sitesi tasarýmý

1998

Mos Ajans Yaratýcý Yönetmen

1998

Ajans Teleskop Görsel Tasarým Danýþmanlýðý - Editör

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi için Ýstanbul un Altýn Yýllarý adlý 4 ciltlik kitabýn editörlüðü ve tasarým danýþmanlýðý

1998

Aziz Duran, Yerel Seçim Kampanyasý Genel Yönetmen

Genel kampanya konseptinin belirlenmesi Görsel materyallerin tasarlanmasý ve hazýrlanmasý

Sinanaða Mh. Çýrçýr Cd. No 7/6 Handan Ap. Fatih Ýstanbul

212 534 5643 532 432 9333 eminkelekci@gmail.com


1996

2

2002

Adapazarý Belediyesi Sanat Danýþmaný

Yerel Yönetimler Fuarý için stant tasarýmý ve uygulamasý Kurtuluþ Haftasý þenlikleri Organizasyonu (Sakarya Valiliði ile birlikte) Belediye Hizmetleri Tanýtým Kampanyalarý Süreli Yayýnlar Yerel TV ler için Reklam Filmleri Adapazarý Belediyesi Prodüksiyon Merkezi nin kuruluþu (Halen faaliyettedir)

Adapazarý Büyükþehir Belediyesi Amblem Yarýþmasý Büyük Ödül

(Juri Üyeleri: Marmara Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Gürsel Sakarya Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu Marmara Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aykut Özbay Maltepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Cemalettin Mutver Sakarya Güzel Sanatlar Derneði (SAGÜSAD) temsilcisi Hýfýz Kavrayýþ)

1995

1999

1994

1997

Macworld Dergisi Editör

ART - Adapazarý Radyo Televizyon Genel Müdür Yardýmcýsý

Radyopak 99.9 Kurucu - Genel Yayýn Yönetmeni Virüs Radyo þovu, yapým ve sunum Yeni Baþlayanlar için Mehmet Emin Kelekçi Radyo þovu, yapým ve sunum Radyopak Bir Yaþýnda Konserleri organizasyonu

1993

Masaüstü Yayýncýlýk Eðitimi Adapazarý Belediyesi Personeline Masaüstü Yayýncýlýk Eðitimi

1997

Karma Karikatür Sergisi ASM Sanat Merkezi

VPC Bilgisayar - Pazarlama Kurucu Kiþisel iletiþim cihazlarý (Çaðrý cihazý, el telefonu, araç telefonu) pazarlama Tanýtým materyallerinin hazýrlanmasý

1996

1992

Gözyaþý Kiþisel Karikatür Sergisi Adapazarý

Zafer Reklam Grafiker Basýlý reklam ürünleri tasarýmý Outdoor reklam ürünleri tasarýmý

Anahtar Kiþisel Karikatür Sergisi ASM Sanat Merkezi

1990

1991

Ajans Mavera Kurucu - þirket Ortaðý Basýlý reklam ürünleri tasarýmý

Lisans Marmara Üniversitesi,

Ýlahiyat Fakultesi Felsefe bölümü

Yabancý Dil Ýngilizce Orta

Kurs ve seminerler Proje Yönetimi Eðitimi Ýstanbul Kurumsal Geliþim

MS CRM 4.0 Eðitimi Microsoft Türkiye

MS CRM 3.0 Customization Sertifikasý Microsoft

NLP ile Liderlik R. þafak Keklik

NLP ile Satýþ Teknikleri R. þafak Keklik

Genel Sanat Eðitimi

Ressam Yusuf Taktak Atölyesi

Karikatür

Karikatürist Osman Suroðlu, ASM Sanat Merkezi

New Media

Sabri Varol, Bilkom

Türk Sosyolojisi

Prof Dr. Sami þener, Türk Sosyolojisi Çalýþma Grubu


PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ


PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ

2001 Kurumsal Kimlik Çalýþmasý Yüksek Teknoloji Merkezi A.Þ. Biliþim Sektörü

2002 Logo Asfarma Ýlaç Sektörü

2001 Kurumsal Kimlik Çalýþmasý Yüksek Teknoloji Merkezi A.Þ. Biliþim Sektörü

2002 Logo Field Force Management System Ýlaç Sektörü

2002 Logo ATL AERO Havacýlýk Sektörü

2003 Logo 4T Biliþim Hizmetleri Biliþim Sektörü

2002 Logo Golkick.de / Almanya Biliþim Sektörü

2002 Adapazarý Büyükþehir Belediyesi Amblem Yarýþmasý Büyük Ödül Jüri üyeleri: Prof. Dr. Barbaros Gürsel Marmara Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu Sakarya Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aykut Özbay Marmara Üniversitesi Öðretim Üyesi Cemalettin Mutver Maltepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Hýfýz Kavrayýþ Sakarya Güzel Sanatlar Derneði (SAGÜSAD) temsilcisi


PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ 2002 Websitesi Conacom.de / Almanya Biliþim Sektörü

2002 Logo Conacom Consulting / Almanya Biliþim Sektörü

2003 Logo Aksu Metal

2003 Logo Genç Giriþimciler Derneði STK

2002 Websitesi Arabam.com Biliþim Sektörü

2002 Logo Aero Plus Havacýlýk Sektörü

2002 Websitesi Arena.com.tr Biliþim sektörü

2003 Logo Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Araþtýrma Merkezi


PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ

2005 Logo Bimsa A.Þ. 30. yýl Logosu Biliþim Sektörü

2005 Desen Bimsa A.Þ. Kurumsal dokumanlarýnda kullanýlmak üzere desen çalýþmasý Biliþim Sektörü

2006 Konsept Tasarýmý Bimsa A.Þ. 2008 Kick off toplantýsý salon düzeni, sunumlar ve video gösterimleri için 2008 Logo Engelim Üretimime engel deðil Genç Sabancý Sosyal Sorumluluk Projesi

2006 Websitesi Bimsa A.Þ. Biliþim Sektörü

2008 Logo Bimsa A.Þ. için inovasyon logosu Biliþim Sektörü


PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ 2007 Önerilen Logo Adresimegelsin.com Biliþim Sektörü

2007 Kabul Edilen Logo Adresimegelsin.com Biliþim Sektörü 2007 Teþekkür kartý Adresimegelsin.com Biliþim Sektörü

2007 Amblem Adresimegelsin.com Biliþim Sektörü

2007 Web Sitesi Adresimegelsin.com Biliþim Sektörü


PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ

1999 Logo Radyopak Radyo, Yayýncýlýk

1993 Logo Pakajans Yayýncýlýk, Reklamcýlýk

1999 Logo Adapazarý Ýnsani Yardým Komitesi STK

2002 Logo Adapazarý Kültür Merkezi Sosyal Tesis

1999 Yeni Baþlayanlar Ýçin Mehmet Emin Kelekçi Programý için desen çalýþmasý Radyopak Radyo, Yayýncýlýk


PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ

2003 Logo taslaklarý Devkon Consulting / Almanya Biliþim Sektörü 2007 Logo Artý Düþünce Platformu STK

2002 Logo Doktor Hattý saðlýk Sektörü

2002 Logo Pritus Trading Uluslararasý Ticaret

2003 Logo Devkon Consulting / Almanya Biliþim Sektörü

2002 Logo Yücetaþ Consulting Biliþim Sektörü

2002 Logo Javadili.com Biliþim Sektörü

2004 Kurumsal Kimlik Çalýþmasý Cogito Executive Search & Selection Ýnsan Kaynaklarý

2002 Logo Özbaylar.de / Almanya Turizm sektörü

2002 Websitesi Özbaylar.de / Almanya Turizm sektörü


PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ

2005 Marka / Kurumsal Kimlik Çalýþmasý Turquart Geleneksel Sanat Ürünleri

2007 Marka / Kurumsal Kimlik Çalýþmasý Neways Tekstil Sektörü

Fatih Akyýl dýz

2002 Logo Güneþ Döner / Almanya Gýda Sektörü

2002 Websitesi (Döner in hikayesi) Güneþ Döner / Almanya Gýda Sektörü


PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ 2008 Etiket Cici Bebe Tekstil Konfeksiyon 2007 Desen Aydede

2007 Desen / Hayvanlar Neways Tekstil Sektörü

2001 Kurumsal Kimlik Çalýþmasý Yüksek Teknoloji Merkezi A.Þ. Biliþim Sektörü

2007 Desen / Hayvanlar Neways Tekstil Sektörü

2004 Tebrik kartý Kurban Bayramý

2004 Desen Lale

2004 Desen Ýstanbul


PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ

2008 Kurumsal Kimlik Çalýþmasý Stoper Yalýtým Ürünleri Üretimi

2008 Logo Stoper Yalýtým Ürünleri Üretimi

2008 Logo Drita e re / Makedonya Eðitim

2005 Logo Asam STK

2008 Logo Ýpeksoy Tekstil Sektörü 2006 Kurumsal Kimlik Çalýþmasý Alp Yapý Ýnþaat Sektörü


PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ

2008 Logo / Marka Çalýþmasý Ýstanbul Konut GYO

2008 Logo Rast Akademi Müzik, Eðitim

2008 Kurumsal Kimlik Çalýþmasý Rast Akademi Müzik, Eðitim 2008 Logo Çilek Medya Medya


PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ

2004 Kurumsal Kimlik Çalýþmasý E-Eðitim A.Þ. - Bilimer Eðitim Sektörü

2004 Kurumsal Kimlik Çalýþmasý Gülümseyen Yarýnlar Projesi, E-Eðitim A.Þ. Eðitim Sektörü

2004 Kurumsal Kimlik Kýlavuzu Bilimer, E-Eðitim A.Þ. Eðitim Sektörü


2008 Kurumsal Kimlik Kýlavuzu Termopanel Yalýtým Ürünleri Üretimi

2008 Kurumsal Kimlik Kýlavuzu Termopanel Yalýtým Ürünleri Üretimi

2008 Kurumsal Kimlik Kýlavuzu Termopanel Yalýtým Ürünleri Üretimi

2008 Kurumsal Kimlik Kýlavuzu (Uygulama Örneklerinden) Termopanel Yalýtým Ürünleri Üretimi

PORTFOLIO MEHMETEMÝNKELEKÇÝ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.