Na život se nečeká – Jaroslav Dušek, Vladimír Kafka

Page 1

JAROSLAV DUŠEK VLADIMÍR KAFKA


Z nabídky nakladatelství Eminent

www.eminent.cz


Nakladatelství Eminent doporučuje


Vznik této knihy byl inspirován přátelskými setkáními Jaroslava Duška a Vladimíra Kafky především při příležitosti jejich společných pořadů HOSTINY a DUŠE K. K vydání ji připravila Irena Nováková Kafková. Nechť je čtenářům radostnou inspirací a třeba i podnětem k životu prospěšné změně.

DOPORUČENÉ INTERNETOVÉ ADRESY WWW.EMINENT.CZ WWW.REGENERACE.CZ WWW.CLEMENSKUBY.CZ WWW.STVORENI.COM


JAROSLAV DUŠEK VLADIMÍR KAFKA

E M I N E N T

2 0 2 3Obsah PŘEDMLUVA — 11 —

·I·

MISTROVSTVÍ ŽIVOTA — 17 —

· II ·

ZEMŘELA JSEM VČERA (NAĎA) — 23 —

· III ·

ZTRÁTA ROVNOVÁHY — 29 —

· IV ·

NEPŘEKÁŽET ŽIVOTU — 35 —

·V·

ŠARLATÁN CHCE DĚDIT (PANÍ POLÁČKOVÁ) — 41 —

· VI ·

ZDROJOVÁ SÍLA ŽIVOTA — 49 —


· VII ·

ODVOLAT BLÍŽÍCÍ SE SMRT (ZDENĚK) — 57 —

· VIII ·

MÍSTO SJEDNOCENÍ — 63 —

· IX ·

ZEVNITŘ VEN (HANKA) — 71 —

·X·

SLOUŽIT ŽIVOTU — 81 —

· XI ·

MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE — 89 —

· XII ·

NEZBLÁZNIT SE Z ROZUMU — 95 —

· XIII ·

S LÁSKOU ZAČÍT U SEBE (IVETA) — 101 —


· XIV ·

STÁT SE LÁSKOU — 109 —

· XV ·

PROJEVIT TOUHU PO ŽIVOTĚ (TOMÁŠ) — 113 —

· XVI ·

BRAMBORA TĚ LEPŠÍM NEUDĚLÁ — 119 —

· XVII ·

VĚRNOST VLASTNÍ DUŠI — 125 —

O AUTORECH — 132 —


w w w.e m i n e n t . c z

Navštivte naše webové stránky Nakladatelství Eminent vydává knihy z mnoha oborů a oblastí, mezi které patří alternativní medicína, mezilidské vztahy, esoterická a duchovní literatura, literatura faktu a umění, psychotronika a zdravý životní styl. Na našich webových stránkách získáte: • přehled novinek • informace o aktualitách a setkáních s autory • speciální výhodnou nabídku:

4 knihy za cenu 2

© 2023 Jaroslav Dušek, Irena Nováková Kafková Edition © 2023 Eminent ISBN 978–80–7281–581–4


Předmluva

S Vladimírem Kafkou jsem se seznámil před lety, když jsem měl křtít jeho knihu Život naživo, kterou vydalo nakladatelství Eminent. Poprvé jsme se setkali v pražské restauraci Olšanka, kde mi předal ještě nesvázané listy připravované knížky. Bavilo mě ji číst, přestože jednotlivé texty byly tehdy v rozložené podobě. I dnes, se značným odstupem, kdy je kniha už dlouho vydaná, mohu s velkým nadšením potvrdit, že je skvělá, dokonce bych řekl mimořádná. I díky ní se ví, že Vladimír se věnuje ladění — nebo chcete-li harmonizaci — lidí, kteří by podle názoru některých vědců či lékařů měli během krátké doby, v řádu týdnů nebo několika málo měsíců, zemřít většinou na závažná onkologická onemocnění. Odborníci těmto pacientům sdělí, že už jim neumějí více pomoci, a pošlou je z nemocnice domů, aby jim poskytli poslední čas na dožití, jak se říká. Vladimír se s těmito jedinci setkává a pracuje s nimi. Jak, to vám na následujících stránkách nejlépe vysvětlí sám. S lehce pozdviženým obočím podotknu, že někteří z těch, kteří by podle mínění lékařů měli zemřít, neumírají, ale žijí ještě mnoho let. Tito Vladimírovi přátelé prošli za jeho asistence a osobní podpory branou smrti tam a zpět. 11


12


Smyslem této naší společné knížky je přiblížit jejich obdivuhodnou cestu a ukázat, odkud a jak čerpali odvahu i potřebnou sílu k životnímu převratu, k absolutní změně vnímání sebe sama a souvislostí života. Tomu, kdo má zájem, může kniha pomoci odhalit zdroje a uzdravující schopnost opravdového odhodlání k zdravému, spokojenému a plnému životu. Vyléčení, kteří svůj příběh statečně zveřejňují na stránkách této knihy, jsou důkazem, že možnosti života jsou neomezené, že každičký lidský jedinec je fascinující unikát a — vpravdě zázrak. Čtěte a sdílejte tu ohromnou úlevu a radost, které člověk zažívá, když projde hranicí mezi životem a smrtí tam i zpět, když se návrat k sobě podaří. JAROSLAV DUŠEK

13·I·

Mistrovství života Nemoc, kterou lidově nazýváme rakovina, je často vnímána jako synonymum nadcházející smrti. Je charakteristická tím, že každého jejího nositele nemilosrdně tlačí dovnitř, do sebe. Všichni, kdo tuto chorobu úspěšně překonali, pohlédli smrti přímo do tváře a určitým způsobem se s ní spojili. Důvěrně ji poznali, prošli její branou, a pokud se dokázali vrátit, v podstatě se podruhé narodili. Mnohdy navzdory tomu, že podle lékařů to bylo nemožné.


Člověk má znát především sám sebe, aby věděl, že prostě není jen stvořená věc (jako nebe, země, slunce, slon atd.), nýbrž něco mezi Stvořitelem a stvořenými věcmi, jakoby obraz, náměstek a služebník svého Stvořitele, i ovšem správce a pán toho, co bylo stvořeno: malý svět a malý bůh. Má umět sám sobě vládnout — jako malý bůh svému malému světu. Proto moudře řekl moudrý muž: Chceš-li být králem, dám ti království; vládni sám sobě. Nutně je třeba, aby člověk věděl, že má být prospěšný sám sobě: to jest nespoléhat na žádné stvoření víc než sám na sebe; nehledat ze žádného stvoření větší potěšení než ze sebe sama — podle onoho rčení: Každý je sám sobě světem, nehledej se nikde mimo. JAN AMOS KOMENSKÝ FILOZOF, TEORETIK PEDAGOGIKY, BISKUP JEDNOTY BRATRSKÉ

Za více než pětadvacet let praxe jsem zažil tolik nejrůznějších návratů zpět do života, že nezbývá než před těmito mistry bytí smeknout pomyslný klobouk. Každý z nich to navíc dokázal svým originálním způsobem — na život totiž neexistuje jediný správný návod. Život se neodvíjí tak, že splníme deset jednoduchých, pro všechny stejných úkolů a veškeré životní okolnosti se v dobré obrátí. Musíme najít vlastní způsob cesty, jak získat a udržet zdraví. Nikoli spoléhat na druhé nebo na takzvaně obecně platné životní nápovědy. Je třeba dokázat to sám. Měl jsem v životě výsadu, že u mnoha her života a smrti jsem mohl být přítomen a směl jsem pomáhat. Pomáhat. Nikoli zachraňovat. Setkávám se především s lidmi s onkologickými onemocněními, kterým představitelé oficiální medicíny určili termín dožití 18


v řádu několika týdnů a propustili je z nemocnic domů — zemřít. Snažím se s nimi spolupracovat na návratu do zdravého života, ale nazývat tuto aktivitu léčitelstvím nebo léčením se mi příčí, protože jde víceméně o člověčenství. Z určitého úhlu pohledu vnímám svůj přístup podobně jako umění, protože pracuji s vnitřní energií člověka a nepoužívám žádný vnější nástroj; pouze sám sebe a otevřené srdce. Pečlivě sleduji jemné nuance a souvislosti mezi duchovním světem a projevem těla každého jedince. Snažím se být v tomto ozdravném procesu jakýmsi průvodcem — inspirovat, motivovat a zároveň nepřekážet volnému proudu života. Nemocem nevěnuji až tolik času. Pozornost upínám spíše k životu, k osobnosti daného jedince, k jeho tvůrčímu potenciálu. To je hlavní rozdíl mezi mým přístupem a přístupem lékařů. Zatímco medicínští odborníci se vehementně zajímají především o nemoc, já získávám prostor pečovat o mocnosti života. Každého se snažím přivést zpět k harmonickému bytí, k sobě, domů, do vědomí. A na této cestě ho s radostí podporuji.

19


Vrátit se vědomě k sobě obnáší totiž jeden podstatný aspekt potřebný pro uzdravení — tvorbu osobní skutečnosti namísto neustálého pasivního ztotožňování se s názory ostatních. Jde o projev vlastního mistrovství života. O vyjádření plného uvědomění si sebe sama a chuti skutečně realizovat to, co jsem nabyl dosavadním poznáním života; a to i ve chvíli doteku smrti. Jakmile se podaří probudit v člověku jeho vnitřní sílu, objevit individuální talent a dát mu konkrétní tvar, pak — promítne-li do něj zároveň lásku — je vyhráno. Většina lidí, s nimiž jsem kdy pracoval, zaživa prošla smrtí. A to doslova. Zúčastnili se jistého druhu zasvěcení, které provedli sami se sebou. Ti, kteří tento obrat do života úspěšně absolvovali, už nežehrají na těžký osud nebo nespravedlivý život. Jsou hrdí, pokorní, veselí, plní opravdovosti, vděku a touhy žít. Stali se vpravdě mistry svých životů.

20


Poměrně početná skupina po­ pulace podléhá mylnému dojmu, že by snad mohli být nemocní. Krásnou knihu o tom napsal chi­ ropraktik Richard Bartlett, jmenuje se Matrix Energetics. Píše v ní, že k nastolení rovnováhy v životě stačí jen slabý dotek, cílený záměr. Poměrně podrobně a přehledně v ní také vysvětluje, že pokud lékař pokládá otázky zaměřené rovnou na potíže nebo bolest typu „Co vás bolí, jaké máte potí­ že?“, každý začne automaticky zaměřovat pozornost právě tímto směrem. Ač zpočátku třeba ani přesně neví, že má zdravotní neduhy a že ho něco bolí. Ča­ sem si ale nějaké najde. Aneb jak píše anglický spiso­ vatel Jerome Klapka Jerome v knize Tři muži ve člunu: „Když jsem si svědomitě prostudoval knihu všech chorob, došel jsem k názoru, že trpím všemi, kromě horečky omladnic.“ Člověk je vlastně postupně naváděn, aby objevoval svoje problémy: kde ho to píchá, kde ho to bolí, zda se mu občas nemotá hlava, jestli to je spíš ráno nebo večer, kolikrát denně se to stane — až se zdravotní potíže najednou skutečně vynoří. Tím, jak navštěvu­ je další a další odborníky, naučí se časem výtečně vy­ jmenovávat sérii svých obtíží a začne vytvářet svou nemoc. J. D.

21


Každý měsíc na novinových stáncích můžete najít časopis, který se od svého založení v roce 1993 stal uznávanou autoritou ve svém oboru. Přináší nejen informace, které si jinde nepřečtete, ale i neotřelé pohledy odborníků na svět kolem nás. REGENERACE je časopis, který svým čtenářům otevírá brány nového poznání. Je připravován předními experty, jako jsou

Pavlína BRZÁKOVÁ • Milan CALÁBEK • Václav CÍLEK Jaroslav DUŠEK • David FREJ • Valdemar GREŠÍK Vlastimil HELA • Jiří JANČA • Marian JELÍNEK Vladislava JIRÁSKOVÁ • Josef JONÁŠ • Clemens KUBY Jiří KUCHAŘ • Beáta a Július PATAKYOVI • Josef SCHRÖTTER Radka SVATOŠOVÁ • Jitka VODŇANSKÁ Vláďa VYTÁSEK…

Regenerace Speciály podrobně rozvádějí dané aktuální téma. Vycházejí 4× ročně. Informace o předplatném najdete na webových stránkách časopisu Regenerace.

W W W. R E G E N E R A C E . C Z


VYBRANÉ TITULY NAKLADATELSTVÍ EMINENT Clemens Kuby

Mental Healing

Tajemství sebeléčení a uzdravení Clemens Kuby je uznávaným evrop­ ským expertem na problematiku men­ tálního léčení, uzdravovacích procesů spuštěných a podporovaných silou naší mysli. Díky dlouholetým zkušenostem a zázraku tzv. spontánního uzdravení, který sám zažil, pochopil, že pozitivní změny a procesy samoléčení se usku­ tečňují duchovní cestou. Jeho kniha nabízí metodu, jak dosáhnout životní proměny a osvobození od tělesných, psychických, pracovních, finančních a vztahových problémů.

Marian Jelínek, Jiří Kuchař

Umění psychické odolnosti V životě je někdy nutné vědomě vystoupit z komfortní zóny, protože kdo se nepoučí z minulosti, je nucen ji opakovat. V této inspirativní knize najdete mnoho autentických příběhů našich současníků i pozoruhodných postav z minulosti. Z některých se staly legendy. Všechny je prožívali lidé, jako jsme dnes my. Když se ráno probudíte, nezbývá vám nic jiného než se s tímto světem vyrovnat. Získat psychickou odolnost za jakýchkoli okolností. Stát se vladařem sami sobě, ať je válka, nebo mír, ať se daří, nebo ne. Je k tomu potřeba řada věcí, i určitá vnitřní vzne­ šenost, protože jak věděl Konfucius: „Malý člověk je vždycky ustaraný.“

www.eminent.cz

4 knihy za cenu 2


JAROSLAV DUŠEK VLADIMÍR KAFKA

K vydání připravila Irena Nováková Kafková www.stvoreni.com Ilustrace Vladimír Kafka — archiv Ireny Novákové Kafkové Foto archiv Ireny Novákové Kafkové a nakladatelství Eminent Editor Miloš Kozumplík Obálka, grafická úprava a typo Adam Friedrich Tisk Akcent tiskárna Vimperk, s. r. o. Vydalo nakladatelství Eminent, P. O. Box 298, 111 21 Praha 1 www.eminent.cz 23/09/15 ISBN 978–80–7281–581–4


Jaroslav Dušek (1961) Improvizátor, divadelní herec a režisér, filmový herec, moderátor, libretista a scenárista. Proslul několika filmovými rolemi, dvěma představeními „Dohod“ a divadlem Vizita. Velice oblíbené jsou jeho pořady DUŠE K , které probíhají v Divadle Kampa. Napsal libreta k operám OPERA LA SERRA , NAGANO a L2: BRÁNA ŽIVOTA! Publikoval řadu knih, které s ním připravila Pavlína Brzáková. Patří k nim ZE MĚ , TVARYTMY a PRVNÍ DOTEK .

Vladimír Kafka (1963—2018) Vystudovaný akademický malíř, spoluzakladatel legendárních výtvarných KONFRONTACÍ NA SVÁROVĚ , umělec významně se podílející na tvorbě české scény minulého století, který vlivem životních okolností podstatně proměnil smysl a směr svého bytí a od roku 1994 se aktivně věnoval lidem s vážnými zdravotními problémy. Umělecký projev původně vkládaný do obrazů tak přenesl do neviditelné tvorby zdraví nesčetného množství lidí, s nimiž více než dvacet pět let spolupracoval.


Vladimír Kafka, jeden z autorů této knihy, věnoval podstatný kus života ladění neboli harmonizaci lidí, kteří podle názorů lékařů měli během velmi krátké doby zemřít, většinou na závažná onkologická onemocnění. Lékařští odborníci těmto pacientům sdělili, že vyčerpali všechny možnosti medicínské pomoci, a poslali je z nemocnice domů takzvaně dožít. Vladimír se pak s takovými jedinci setkával a pracoval s nimi; na stránkách této knihy zjednodušeně vysvětluje jak. Mnozí z těch, kteří měli podle mínění lékařů do několika týdnů zemřít, však dokázali za Vladimírovy asistence úspěšně projít branou smrti tam a zpět a žijí dál mnoho let. Smyslem společné knihy Vladimíra Kafky a Jaroslava Duška je přiblížit obdivuhodnou cestu těchto lidí a ukázat, odkud a jak čerpali odvahu i potřebnou sílu k životnímu převratu, k absolutní změně vnímání sebe sama a souvislostí života. Každému, kdo má zájem, může kniha volně inspirovaná pořadem DUŠE K , odhalit zdroje a fascinující schopnosti opravdového odhodlání ke zdravému, spokojenému a plnému životu. Vyléčení, kteří své životní příběhy statečně zveřejňují na stránkách této knihy, jsou důkazem, že možnosti života jsou neomezené, že každý lidský jedinec je fascinující unikát a vpravdě zázrak. Nechť se pro vás tato kniha stane připomínkou nezdolné síly a krásy mistrovství života, které nosí každý z nás sám v sobě.

www.eminent.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.