Page 1

WATERVISIE 2030


1 Introductie 4 2 Terugblik & Vooruitblik 6 3 Ontwikkelingen & Kansen 9 4 Onze Watervisie 2030 10 5 Hoogwaterveiligheid op niveau 12 6 Watersysteembeheer 13 7 Afvalwaterbeheer 15 8 Hoe het waterschap verandert 16 Bibliografie 20 Beeldmateriaal 21 Index 24


1. Introductie Water raakt ons allemaal. Dagelijks hebben we ermee te maken. Thuis, op school, op het werk en in onze vrije tijd. Voor de één is water vanzelfsprekend - dat het schoon is, uit de kraan komt en door de rivieren en beken stroomt. De ander staat er bij stil dat deze ‘kwaliteiten’ er niet vanzelf zijn. Er moet elke dag opnieuw aan worden gewerkt. Met als doel het water schoon te houden en te zorgen dat het gebruikt en beleeft kan worden. Door mensen, door bedrijven, door de samenleving als geheel. Waterschap Rijn en IJssel heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het water. We hebben wettelijk vastgelegde taken die aangeven wat de maatschappij van ons verwacht. Namelijk: bescherming tegen hoogwater, beheer en onderhoud van watergangen, en zuivering van het afvalwater. Op die manier houden we ‘droge voeten’ en blijft het oppervlaktewater schoon. We beheren het regionale watersysteem op een manier die past bij het huidige gebruik van het water, de bodem en de ruimte in onze regio: OostGelderland en Zuid-Overijssel. Die verantwoordelijkheid voor water nemen we graag. In deze Watervisie 2030 laten we zien hoe we dat doen en welke richting voor de toekomst we daarin kiezen. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor water geven we in deze visie aan hoe we het toekomstig waterbeheer in onze regio vorm en inhoud willen geven. Wij vinden het nodig om naar onze omgeving duidelijk te maken hoe Waterschap Rijn en IJssel om wil gaan met actuele maatschappelijke ontwikkelingen, die invloed hebben op het water en dus op ons werk. We onderscheiden er vier: klimaatverandering, duurzaamheid, vergrijzing en recessie, en informatisering. Door in deze ontwikkelingen nú richting te kiezen geven we aan waar u op kunt rekenen en waar we zelf voor aan de lat willen staan. Deze Watervisie gaat niet alleen over óns werk, maar ook over het verbinden daarvan met het werk van anderen. ‘Water als verbindend element’ is het motto van deze watervisie, vanuit onze overtuiging dat we - door ons werk te koppelen aan andere doelen, functies en opgaven in de regio - samen verder komen.


Hoofdkantoor Doetinchem

Boerderij


waterzuivering

Natuurgebied


Informatie-samenleving De informatisering in onze samenleving is een ontwikkeling die steeds nieuwe communicatiemogelijkheden schept en daardoor leidt tot nieuwe manieren van werken. Communicatielijnen worden korter en de uitwisseling van informatie verloopt sneller. Organisaties worden daardoor eerder op hun taken en verantwoordelijkheden aangesproken en moeten zich verantwoorden naar buiten toe. Als waterschap hebben we te maken met risico’s, waar meer op wordt gelet en die sneller tot maatschappelijke onrust leiden - bijvoorbeeld lokale wateroverlast of een calamiteit op een rioolzuiveringsinstallatie. We moeten ons daarom beter verantwoorden en daarbij aangeven tot welk niveau we als waterschap ‘droge voeten’ en schoon water kunnen bieden. Daarover zullen we duidelijker moeten zijn dan nu. We kunnen in het waterbeheer niet alle taken en ‘zorgen’ op ons nemen, of blijven nemen, maar geven vanuit onze kennis en ervaring wel de kaders aan. Voor burgers, bedrijven en organisaties biedt dit tegelijk kansen om samen te werken in medegebruik van het watersysteem. Belangen en doelen van anderen versterken het waterbeheer. Internet en de sociale media zetten we in om op een interactieve manier met onze stakeholders en doelgroepen te communiceren en samen te werken.  

Waterschap Rijn

& IJssel

376k were r s nem

Waterschap Rijn

& IJssel

376k were r s nem

Waterschap Rijn

& IJssel

376 werk ers nem


Sociaal-economische ontwikkeling De sociaal-economische ontwikkeling, zowel landelijk als regionaal, raakt veel partijen in de regio, ook het waterschap. Daarbij denken we aan de vergrijzing, die leidt tot ‘krimp in de Achterhoek’, en de stagnerende economie. Voor overheidsinstanties betekent dit onder andere minder inkomsten uit belastingheffing en het onbenut blijven van bedrijventerreinen en woonlocaties. De herschikking in de ruimtelijke ordening die daardoor op ons af komt is echter niet alleen een bedreiging, maar biedt ook kansen voor bijvoorbeeld waterberging. Bezuinigingen bij provincies en het Rijk betekenen voor ons concreet dat er minder mede-financiering is voor de hoogwaterbescherming langs de grote rivieren en voor projecten met natuurdoelen. Om als waterschap tegen aanvaardbare kosten te kunnen blijven werken zoeken we naar nieuwe allianties, zodat we kosten kunnen delen en tegelijkertijd samen effectiever kunnen zijn dan alleen. Ook een herschikking in onze uitvoeringstaken, bijvoorbeeld door deze op te schalen of af te schuiven naar de markt, sluiten we niet uit. De sociaal-economische ontwikkeling dwingt ons kortom tot een herbezinning op taakomvang en effectiviteit van werken, waardoor samenwerking met anderen noodzakelijk is.  

Watervisie_Dummy_A4_03.pdf  

Watervisie boekje test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you