Page 1

Metal means green Ett initiativ för hållbar utveckling från Emballator Metal Group

RECYCLE

REINVEST

REDUCE

RETHINK


Vi utvecklar förpackningar som gör livet enklare. Life™ är symbolen för ett nytt initiativ som sätter fokus på hållbara förpackningslösningar. En miljöstrategi som står för hållbarhet i hela processen, från ekonomin till ekologin.

Longevity

Innovation

Finance

Environment

En hållbar miljöstrategi

Både miljöförbättringar och

Ekonomi och ekologi går

Valet av förpackning påverkar

måste utgå från det lång-

marknadsfördelar börjar

ofta hand i hand. Båda

miljön. Med Life™-symbolen

siktiga perspektivet. Mate-

med tekniska framsteg.

handlar om att hushålla

och CarbonNeutral-certifiering

rial med hög hållbarhet och

Det är en självklar del i vår

med resurser så effektivt

vill vi göra det enklare för dig

återvinningsgrad är första

strategi och något som

som möjligt. Sparar du

att välja en förpackningslösning

steget på vägen.

genomsyrar allt vi gör.

pengar, så sparar du miljön.

som håller nere miljöpåverkan.

Som en del i satsningen på Life™ har Emballlator Metal Group gått med i The CarbonNeutral Company’s program för att aktivt reducera och kompensera sina utsläpp av koldioxid. I den här broschyren får du läsa mer om våra initiativ för en bättre miljö. Välkommen att kontakta oss för mer information.


Nu gör vi våra förpackningar klimatneutrala I en allt hetare miljödebatt finns en risk att material

är vår nyvunna certifiering som koldioxidneutralt

som sedan länge är etablerade som miljövänliga

företag enligt The CarbonNeutral Company’s

glöms bort. Med Life™ vill vi markera klimat-

globala standard. Därmed är vi världens första till-

vinsterna som finns i metallens höga återvinnings-

verkare av bleckplåtsburkar som klarar de kraven.

barhet och peka ut hur vi som företag ständigt strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Vi vill

Väljer du Emballator Metal Group och Life™, väljer

belysa att de stora investeringar vi gjort för att

du klimatsmarta förpackningar som gör livet

modernisera vår produktionsapparat innebär mer

enklare. I den här broschyren berättar vi mer om

än ekonomiska fördelar. Radikal effektivisering

den oändliga återvinningscirkeln, ren tillverkning

och ny teknik ger energisnålare tillverkning och

och ständiga produktförbättringar.

minskade utsläpp. Men vi stannar inte vid det. Emballator är ett företag som satsar hårt på att utveckla bättre produkter i form av kostnadseffektiva förpackningslösningar med minimal miljöpåverkan. Ett viktigt steg

Ulf Segerqvist, vd och koncernchef Emballator Metal Group

I N N E H Å L L

RECYCLE Metall är världens mest återvunna material. Vägen till en bättre miljö går runt och runt i ett ständigt kretslopp.

REINVEST När vi utvärderar de senaste årens stora investeringar i högre kapacitet, visar det sig att miljön är den stora vinnaren.

REDUCE Mindre spill, lägre vikt och smartare resursanvändning är resultatet av miljöeffektiv produktdesign.

RETHINK Life™ är tecknet för att vi nu lyfter upp vårt ständigt pågående miljöarbete och gör det till en integrerad del av affärsstrategin.

3


RECYCLE

Ett råmaterial för i morgon – och övermorgon

Metall i allmänhet och stål i synnerhet har en lång historia av hållbar utveckling, så låt oss börja med att titta på några exempel.

Över de senaste 40 åren har energiåtgången för att producera ett ton stål minskat med 40 procent. Bara det senaste decenniet har återvinningsgraden ökat med 300 procent – från en redan hög nivå. Stål och plåt är återvinningsbart till 100 procent. Hur många gånger som helst. Utan kvalitetsförluster. Därtill är det stryktåligt och hållbart samt tätt och hygieniskt. Med den ökande miljömedvetenheten talar alltfler fakta för metall som framtidens förpackningsmaterial.


Världens första plåtburksproducent att bli CarbonNeutral® Tack vare att vi aktivt ställer upp på The CarbonNeutral Company’s globala standard för reducerade koldioxidutsläpp, är Emballator Metal Group idag den första tillverkaren av bleckplåtsförpackningar som får bära deras symbol för koldioxidneutrala företag. Certifieringen innebär att vi reducerar våra koldioxidutsläpp till netto noll i enlighet med The CarbonNeutral Company.

5


R E N A FA K TA :

– Stål är 100% återvinningsbart. – Dess magnetiska egenskaper gör det effektivt och enkelt att återvinna.

– 700 ton stål återvinns varje minut världen över. – I snitt återanvänds 2/3 av metallförpackningarna i Europa (i många länder är andelen ännu högre, t.ex. Belgien med 93%).

– Återvinning av stål innebär 80% lägre koldioxidutsläpp jämfört med användning av jungfruligt material.

– Återvinning av stålförpackningar i Europa eliminerar varje år koldioxidutsläpp motsvarande utsläppen

från 1,6 miljoner bilar.

– Metall smälts ner och behöver därför inte vara helt rengjort för att återvinnas.

Återvinning förpackningsmaterial i Europa (2006) 100 90

Återvinningsgrad %

80 70

58%

60

61%

66%

50 40 30

27%

30%

20 10 0

Plast

Kartong (dryck)

Källa: European Professional Associations

Alu. (dryck)

Glas

Stål


RECYCLE

Branschinitiativ driver utvecklingen

Ett återvinningssystem som håller måttet Tack vare sina magnetiska egenskaper kan stål lätt separeras från övrigt avfall och gå tillbaka in i återvinningscirkeln. Stålet betingar dessutom ett värde också som skrot, vilket ger en fungerande återvinningsmarknad med utbud och efterfrågan. Återvinningsprocessen kräver därmed inte heller samma engagemang från konsumenterna för att fungera. Därför är stål det mest återvunna materialet inte bara i Europa utan i hela världen.

2/3 av Europas stålförpackningar återanvänds – och andelen ökar Utvecklingen har gått snabbt och fortsätter i hög fart. I dag återvinns i genomsnitt två tredjedelar av alla stålförpackningar i Europa. En andel som ökar för varje år och det finns redan länder som ligger nära hundra procent.

Ökad återvinning = minskade CO2 -utsläpp

Som företag gör vi mycket för miljön, som bransch kan vi göra mer. I Sverige har Emballator varit med och startat och är delägare i Metallkretsen som idag är en del av FTI (Förpacknings- & tidningsinsamlingen). I Storbritannien verkar MPMA (Metal Packaging Manufacturers Association) och i Europa finns intresseorganisationerna APEAL (Association of European Producers of Steel for Packaging) och Empac (European Metal Packaging). Tillsammans driver vi utvecklingen och verkar för att informera om metallens miljöegenskaper.

Läs mer om vår t engagemang :

100

Återvinningsgrad %

90

w w w. f t i a b . s e

80 70 60

w w w. m p m a . o r g . u k

50 40 30

w w w. a p e a l . o r g

20 10 0

w w w. e m p a c . e u Återvinningsgrad metall

CO 2 -utsläpp

7


Effektiv produktion maximerar kapaciteten och minimerar miljöpåverkan

Under de senaste åren har Emballator Metal Group gjort stora investeringar i sin produktion. Genom moderniseringar och förbättrade processer har vi idag en burktillverkning som räknas till världens mest moderna. Den är effektiv, flexibel och ren. När vi nu börjar se resultaten av de gjorda insatserna, kan vi erkänna att syftet från början till stora delar var ekonomiskt. Det inledande målet var att öka kapaciteten. Den positiva bieffekten är att effektivare produktion också minskar vår miljöpåverkan.

REINVEST


Emballator Metal Group var ett av de första företagen att införa miljöledningssystem enligt ISO 14001 och vi jobbar ständigt för att vara uppdaterade med nya sätt att säkerställa ett gott miljöarbete.

9


Torkugnarnas konstruktion tar miljöhänsyn och alla flyktiga organiska föreningar i lacken förbränns innan de släpps ut i atmosfären. Värmeväxlare reducerar mängden bränsle som krävs för att driva ugnarna.

Uppvärmningen av den nya lagerbyggnaden baseras på värmeåtervinning från tillverkningen.


RECYCLE

REINVEST

Det rena resultatet av investeringar i teknik och kapacitet Investering för investering har vi transformerat vår verksamhet till en modern och energieffektiv process. En mycket synlig – och hörbar – skillnad är skiftet från energikrävande hydraulik och pneumatik till ny energisnål motordrift i de nya produktionslinjerna. Nya utbyggda lager ger högre leveranssäkerhet och har dessutom förbättrat logistiken. Vi har också minskat utsläppen och använder spillvärme från tillverkningen för att värma lokalerna.

Ständiga förbättringar ger minskade utsläpp av lösningsmedel Redan 2007 var reningsgraden av Emballator Metal Groups utsläpp av lösningsmedel 98,3 procent. Ett år senare och med ytterligare en reningsanläggning installerad och i drift var den siffran förbättrad till 99,2 procent. Ständiga förbättringar som har gjort att våra utsläpp av lösningsmedel i dag är nära noll (se diagram). Minskade utsläpp av lösningsmedel

Lösningsmedelsutsläpp %

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Energisparande åtgärder Energi är en ständig knäckfråga för industrin. Den är en förutsättning för verksamheten, men av ekonomiska skäl och för miljöns skull måste resursutnyttjandet hela tiden förbättras. En uppgraderad maskinpark är ett sätt att minska energiåtgången. Låter man sedan spillvärmen från tillverkningen gå till uppvärmning av byggnaden, har man ökat energivinsten ytterligare och minskat sitt behov av olja. Med de senaste årens värmeåtervinning har vi kunnat minska vår oljeförbrukning med 65 procent.

11


REDUCE Produktutveckling med gröna resultat Kretslopp är ett nyckelord i vår miljöstrategi. Produktionen är en del i processen och nästa steg är produkterna i sig. Resultatet och det du som kund möter och använder. Att vi utgår från ett sant återvinningsbart material är självklart vid det här laget. Men vi gör dessutom en rad insatser för att minska miljöpåverkan i flera led. I vår produktutveckling jobbar vi för att anpassa produkterna till en effektiv logistikkedja och underlätta den framtida återvinningen.


Våra koniska burkar är ett bra exempel på miljöeffektiv logistik. Produktens design sparar lastkapacitet och reducerar därmed utsläppen av koldioxid.

13


Sicksackpressar minskar spillet och ökar utnyttjandegraden

Viktminskning krymper klimatavtrycket

Optimerad produktdesign ger logistikfördelar

Stålets främsta miljöegenskap är dess återvinningsbarhet, men det går att göra mycket för att minska miljöavtrycket under materialets väg runt kretsloppet. En viktig faktor som det hänt mycket med de senaste årtiondena är burkvikten: 30 procents minskning på 20 år – utan några hållbarhets- eller prestandaförluster. Resultatet är användarvänligare förpackningar och reducerade utsläpp när stora volymer ska transporteras.

Numera är vår Life™-satsning integrerad i all produktutveckling och vi är övertygade om att innovationer och produktframsteg ger oss nycklarna till framtidens grönare förpackningar. Frågor som utsläpp, effektivitet och rationella transporter är alltid viktiga frågeställningar för våra ingenjörer och designer. Ser vi framåt, finns det fortfarande stora insatser att göra för att minska vår och våra produkters miljöpåverkan. Processen fortsätter.


RECYCLE

REINVEST

REDUCE

Plasthandtagen är enkla att separera från plåtburken så hela förpackningen kan sorteras för återvinning.

För värdefullt att förspilla

Effektiv logistik ger färre transporter

Att hålla nere materialvolymerna vid tillverkningen ger vinster både ekonomiskt och miljömässigt. Övergången från konventionella pressar till sicksackpressar och ändrade stansmönster, har gjort att vi minskar spillet och utnyttjar plåten mer resurseffektivt.

15


Vi gör hela tiden utvärderingar av projekt vi genomför och verksamheten i stort. Vad kan vi förbättra? Går det att minska utsläppen lite till? Helt och hållet? Hur kan vi krympa klimatpåverkan för nästa generation produkter? Miljöförbättringar är en ständigt pågående process och en fråga vi jobbar med i vardagen. I stort som smått. Internt och för hela branschen.

RETHINK Miljön är en högprioriterad fråga för Emballator Metal Group och har varit en del av verksamheten i många år. Med miljöstrategin Life™ vill vi nu tydliggöra våra insatser och göra miljötänkandet till en integrerad del av hela företaget. Från inköp av råmaterial till klimatsmarta tjänsteresor. Life™ visar vägen för en hållbar affärsverksamhet för oss och våra kunder.


RETHINK

Hur kan vi förbättra oss ytterligare? En fråga som utvärderas dagligen. Förutom större insatser i den direkta verksamheten, strävar Emballator Metal Group efter lägre energiförbrukning genomgående i företaget. Till exempel har vi bytt till lågenergilampor i all belysning. 17


RECYCLE

REINVEST

Återvinningsbart material, energi-

som möjligt. Och tekniken utvecklas

effektiv produktion och klimatsmart

och förbättras för varje dag. Vi har

logistik är miljöinsatser som är direkt

redan bytt all belysning och har numera

kopplade till vår kärnverksamhet.

bara lågenergilampor. I enlighet med

Men det går att göra mycket också

ISO 14001 sorterar vi också allt vårt

i administration och stödfunktioner.

avfall för återvinning: papper, wellpapp

Med produktionsenheter och kontor i

och trä (lastpallar) går till återvinning

Sverige, England, Danmark och Fin-

till 100 procent. Allt metallavfall åter-

land, försöker vi använda telefon- och

vinns också fullt ut. Arbetet fortsätter

videokonferenser i så hög utsträckning

och vi jobbar redan med nästa steg.

Listan med Life™-aktiviteter har bara börjat skrivas.

REDUCE

RETHINK


Longevity Hållbarhet, långsiktighet och oändlig återvinning.

Innovation Ständiga förbättringar och tekniska framsteg.

Finance Ekonomi, effektivisering och investeringar.

Environment Minskad miljöpåverkan genom koldioxidneutralisering och genomgående grönt tänkande.

Idé, design och produktion: IPM Ulricehamn. Foto: Patrik Johäll


Vi finns representerade i Norden, Storbritannien och Europa. Besök vår hemsida för aktuella kontaktuppgifter. www.emballator.com

Life™ är Emballator Metal Groups satsning på hållbar utveckling och på förpackningar som minskar miljöpåverkan och gör livet enklare.

Stål är 100% återvinningsbart.

Denna broschyr är tryckt på papper från FSC-märkt trä. FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Emballator Life  

Emballator Life

Advertisement