Page 1

EUROFAKTOR S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU

Kraków, dnia 31 sierpnia 2010 roku


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku (w tysiącach PLN)

Śródroczny rachunek zysków i strat ........................................................................................................ 3 Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................................................................. 4 Śródroczny bilans ................................................................................................................................... 5 Śródroczny rachunek przepływów pieniężnych ....................................................................................... 6 Śródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym ................................................................................. 7 1. Informacje ogólne ............................................................................................................................ 8 2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej ..................................................................................................... 8 3. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ................................... 9 4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości ......................................................................................... 10 5. Zmiana szacunków ......................................................................................................................... 12 6. Sezonowość działalności ................................................................................................................ 12 7. Informacje dotyczące segmentów działalności ................................................................................ 12 8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty................................................................................................. 12 9. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty ...................................................................... 12 10. Podatek dochodowy ....................................................................................................................... 12 10.1. Obciążenie podatkowe ......................................................................................................... 12 11. Rzeczowe aktywa trwałe ................................................................................................................ 13 11.1. Kupno i sprzedaż ................................................................................................................. 13 11.2. Odpisy z tytułu utraty wartości ............................................................................................ 13 12. Rezerwy......................................................................................................................................... 13 13. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki .................................................................................. 13 14. Kapitałowe papiery wartościowe .................................................................................................... 14 15. Działalność zaniechana .................................................................................................................. 14 16. Instrumenty finansowe ................................................................................................................... 14 16.1. Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych ...................................... 14 16.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych ................................................................................... 15 17. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym ............................................................................ 16 17.1. Ryzyko stopy procentowej ................................................................................................... 16 17.2. Ryzyko walutowe ................................................................................................................ 17 17.3. Ryzyko kredytowe ............................................................................................................... 17 17.4. Ryzyko związane z płynnością............................................................................................. 21 18. Grupa aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży.............................................. 22 19. Zarządzanie kapitałem .................................................................................................................... 22 20. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.............................................................................. 22 21. Zobowiązania inwestycyjne ............................................................................................................ 23 22. Transakcje z podmiotami powiązanymi .......................................................................................... 23 23. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym .................................................................................... 24

2/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku (w tysiącach PLN)

ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Okres 3 Okres 6 Okres 3 Okres 6 miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy zakończony dnia zakończony dnia zakończony dnia zakończony dnia 30 czerwca 30 czerwca 30 czerwca 30 czerwca 2010 roku 2010 roku 2009 roku 2009 roku (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Nota Działalność kontynuowana Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek

1 148 (55) 1 093

2 445 (109) 2 336

1 890 (316) 1 574

3 528 (316) 3 212

20 (106) (86)

34 (110) (76)

31 (13) 18

73 (27) 46

16

146

146

-

-

16

(3 134)

(3 213)

12 112

10 734

(1 981)

(807)

13 704

13 992

461 (178)

723 (401)

547 (210)

940 (373)

(1 386)

(2 485)

(4 876)

(6 416)

267

-

-

7

(2 817) 515

(2 970) 515

9 165 29

8 150 29

Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej

(3 332)

(3 485)

9 136

8 121

Zysk/(strata) netto za okres

(3 332)

(3 485)

9 136

8 121

podstawowy zysk za rok obrotowy podstawowy zysk z działalności kontynuowanej

(0,67)

(0,70)

1,84

1,64

(0,67)

(0,70)

1,84

1,64

rozwodniony zysk za rok obrotowy rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej

(0,67)

(0,70)

1,84

1,64

(0,67)

(0,70)

1,84

1,64

16

Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu prowizji Wynik z tytułu prowizji Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych Wynik z tytułu działalności operacyjnej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Ogólne koszty administracyjne (w tym amortyzacja) Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych i rezerwy Zysk brutto Podatek dochodowy

10

Zysk/strata na jedną akcję

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 25 stanowią jego integralną część 3/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku (w tysiącach PLN)

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku okres 3 okres 6 okres 3 okres 6 miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy zakończony dnia zakończony dnia zakończony dnia zakończony dnia 30 czerwca 30 czerwca 30 czerwca 30 czerwca 2010 roku 2010 roku 2009 roku 2009 roku (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Nota Zysk / strata netto za okres Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń emerytalnych Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody netto CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES

(3 332) -

(3 485) -

9 136 -

8 121 -

-

-

-

-

(3 332)

(3 485)

9 136

8 121

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 25 stanowią jego integralną część 4/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku (w tysiącach PLN)

ŚRÓDROCZNY BILANS na dzień 30 czerwca 2010 roku Nota

Na dzień

Na dzień

30 czerwca 2010 roku

31 grudnia 2009 roku

(niebadane)

AKTYWA Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

6 466 1 955 831 3 680 -

7 355 2 195 947 3 698 515

8

46 317 43 588 1 291 48 920

49 034 46 539 1 120 27 546

18

470

802

52 783

56 389

49 762 49 609 14 485 12 820 (23 667) (3 485)

53 247 49 609 14 485 12 820 (24 269) 602

49 762

53 247

-

-

3 021 359 2 572

3 142 388 2 239

5 85

515

3 021 52 783

3 142 56 389

11 16, 17

16, 17

SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty Zysk / strata okresu sprawozdawczego Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek oraz dłużne papiery wartościowe Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

17 13, 17

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 25 stanowią jego integralną część 5/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku (w tysiącach PLN)

ŚRÓDROCZNY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku

Nota

okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku (niebadane)

okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku (niebadane)

(2 970)

8 150

3 181 340 203 (16) 2 798 (24) (451) 331 211

(7 533) 146 (10) (7 902) 195 67 (29) 617

46 (14) 32

4 4

330 (99) (100) 131

(848) (848)

374 546 920 -

(227) 796 569 -

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(strata) brutto Korekty o pozycje: Amortyzacja Odsetki i dywidendy, netto Zysk/(strata) na działalności inwestycyjnej Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu należności i aktywów finansowych Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy zapłacony Pozostałe * Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

11

11 11

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zaciągnięcie kredytów bankowych, pożyczek i obligacji Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania

8

* -pozycja obejmuje elementy zmiany stanu grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży i aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 25 stanowią jego integralną część 6/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku (w tysiącach PLN)

ŚRÓDROCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Nota Kapitał podstawowy

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej Pozostałe kapitały rezerwowe ich wartości nominalnej

Zyski zatrzymane/ niepokryte straty Kapitał własny ogółem

Na dzień 1 stycznia 2009 roku Zmiany polityki (zasad) rachunkowości Na dzień 1 stycznia 2009 roku przekształcone

49 609 49 609

14 485 14 485

12 820 12 820

(24 269) (24 269)

52 645 52 645

Zysk/(strata) netto za okres Inne całkowite dochody netto za okres Całkowity dochód za okres Emisja akcji Koszt emisji akcji Płatności w formie akcji Wypłata dywidendy Na dzień 30 czerwca 2009 roku (niebadane)

49 609

14 485

12 820

8 121 8 121 (16 148)

8 121 8 121 60 766

Na dzień 1 stycznia 2010 roku Zysk/(strata) netto za okres Inne całkowite dochody netto za okres Całkowity dochód za okres Emisja akcji Koszt emisji akcji Płatności w formie akcji Wypłata dywidendy Na dzień 30 czerwca 2010 roku (niebadane)

49 609 49 609

12 485 14 485

12 820 12 820

(23 667) (3 485) (3 485) (27 152)

53 247 (3 485) (3 485) 49 762

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 25 stanowią jego integralną część 7/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1.

Informacje ogólne

Eurofaktor S.A. („Spółka”) jest spółka akcyjną z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wrocławskiej 53, której akcje znajdują się w publicznym obrocie. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku. Sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku – nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038155. Spółce nadano numer statystyczny REGON 273038318. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest: · pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane, · pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, · faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów, · administrowanie i ewidencjonowanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi, · zarządzanie rynkiem finansowym, · działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, · doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Eurofaktor S.A. jest Forum XIII Alfa sp. z o.o. Podmiotem dominującym całej Grupy jest Forum XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Dnia sierpnia 2010 roku niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji. Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku, które dnia sierpnia 2010 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji.

2.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2010 roku wchodzili: 1. Prezes Zarządu – Jan Jacek Godłowski 2. Wiceprezes Zarządu – Sławomir Władysław Mokrzycki W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2010 roku wchodzili: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Hajdarowicz 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jadwiga Wiśniowska 3. Członek Rady Nadzorczej – Dorota Hajdarowicz 4. Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Knap W dniu 17 maja 2010 roku zostały złożone Radzie Nadzorczej rezygnacje z pełnienia funkcji oraz udziału w Zarządzie Eurofaktor S.A. z dniem 1 czerwca 2010 roku przez Prezesa Zarządu Pana Michała Golicza oraz przez Wiceprezes Zarządu Panią Agatę Kalińską. Jednocześnie, w tym samym dniu Rada powołała z dniem 1 czerwca 2010 roku Pana Jana Godłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Sławomira Mokrzyckiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

8/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

W dniu 18 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura Rawskiego, odwołując go jednocześnie z funkcji Przewodniczącego Rady, Pana Bogusława Kośmidera, oraz Pana Jana Pamułę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Grzegorza Hajdarowicza na funkcję Przewodniczącego Rady oraz powołało do składu Rady Nadzorczej nowych członków Panią Dorotę Hajdarowicz, Panią Jadwigę Wiśniowską oraz Pana Jarosława Knapa. Do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego skład Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej nie zmienił się.

3.

Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych (tys. PLN). Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, czyli co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Znaczący wpływ na wyniki finansowe Eurofaktor S.A. będzie miała realizacja porozumienia zawartego z Silesia Capital Fund S.A. (opisanego w niniejszym Sprawozdaniu) oraz rezultaty pozostałych postępowań sądowych i działań windykacyjnych prowadzonych przez Eurofaktor S.A. W ocenie Zarządu przedłużająca się finalizacja rozliczeń z głównymi dłużnikami może stanowić dla Spółki utrudnienie w realizacji przyjętych planów rozwoju i jest niekorzystnie postrzegana przez rynek oraz jego uczestników. Koniecznym jest wypracowanie nowych kierunków rozwoju, które pozwolą osiągnąć satysfakcjonujące wyniki z działalności i wzmocnią pozycję rynkową Spółki. Z powodu trwających prac w zakresie nowej koncepcji rozwoju Spółki, w sytuacji przedłużającego się zakończenia rozliczeń z głównymi dłużnikami, Eurofaktor S.A. postanowiła wycofać złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. W dniu 17 czerwca 2010r. do Spółki wpłynęła decyzja Komisji Nadzoru Finansowego na mocy której Komisja na wniosek Eurofaktor S.A. umorzyła postępowanie w sprawie udzielenia powyższego zezwolenia. Dotychczasowa działalność administracyjna Eurofaktor S.A. została przeniesiona do spółki zależnej Eurofaktor Cash Solution sp. z o.o. (ECS), która w oparciu o outsourcing pracowników Eurofaktor S.A., dzierżawę wyposażenia oraz urządzeń znajdujących się w budynku stanowiącym własność Eurofaktor S.A. w Mysłowicach, świadczy na rzecz Eurofaktor S.A. usługi w zakresie m.in. obsługi umów dot. przedmiotu działalności spółki, realizacji programu restrukturyzacji aktywów nieregularnych, prowadzeniu księgowości. ECS wstąpiła również w prawa Eurofaktor S.A. w zakresie świadczenia usług ewidencji analitycznej, administrowania oraz wyceny wierzytelności Funduszu DEBITO. W kolejnym okresie Eurofaktor S.A. prowadzić będzie działalność finansową w rozmiarze dostosowanym do posiadanych środków własnych, a także zmierzać do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Eurofaktor S.A. planuje dalszą współpracę ze spółkami z grupy GREMI, co pozwoli pozyskać do współpracy podmioty zainteresowane finansowaniem Spółki.

9/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

W planach Spółki znajduje się w dalszym ciągu, zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym podpisania z bankiem BRE Bank SA programu emisji obligacji o łącznej wartości 100 mln, pozyskanie środków z emisji obligacji. Aktualnie, w sferze działań Eurofaktor S.A. oprócz kontynuacji bieżącej działalności znajduje się również analiza nowych, konkurencyjnych obszarów działania pod kątem długofalowych inwestycji, które pozwolą wzmocnić pozycję rynkową i zwiększyć wartość Spółki. W zależności od wyników przeprowadzanych analiz Spółka będzie zwiększać swoją aktywność w dotychczasowym profilu działalności lub alternatywnie rozszerzy działalność angażując się w nowe projekty. Po dokonaniu kompleksowych analiz oraz pozytywnym zaopiniowaniu przyjętych kierunków rozwoju przez Radę Nadzorczą, Spółka zmierzać będzie do opracowania nowej długoterminowej strategii działania. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.

4.

Istotne zasady (polityka) rachunkowości

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2010 roku. · MSSF 2 Płatności w formie akcji: grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych – mający zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku. Zmiana ma na celu wyjaśnienie sposobu ujęcia księgowego grupowych transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych. Zastępuje ona KIMSF 8 oraz KIMSF 11. · MSSF 3 Połączenia jednostek (znowelizowany) oraz MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (zmieniony) – mające zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Znowelizowany MSSF 3 wprowadza istotne zmiany do sposobu ujmowania połączeń jednostek mających miejsce po tej dacie. Zmiany te dotyczą wyceny udziałów niekontrolujących, ujmowania kosztów związanych bezpośrednio z transakcją, początkowego ujmowania i późniejszej wyceny zapłaty warunkowej oraz rozliczenia połączeń wieloetapowych. Zmiany te wpływają na wartość rozpoznanej wartości firmy, wyniki prezentowane za okres, w którym nastąpiło nabycie jednostki oraz wyniki raportowane w kolejnych okresach. Zmieniony MSR 27 wymaga, by zmiany udziału w kapitale jednostki zależnej (nieprowadzące do utraty kontroli) były ujmowane jako transakcje z właścicielami. W konsekwencji takie transakcje nie będą prowadziły do powstania wartości firmy ani rozpoznania zysku lub straty. Dodatkowo standard zmienia sposób alokacji strat poniesionych przez jednostki zależne oraz ujmowania utraty kontroli nad nimi. Zmiany do MSSF 3 oraz MSR 27 wpłyną na przyszłe transakcje nabycia lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi a także transakcje z udziałowcami nieposiadającymi kontroli. · MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: spełniające kryteria pozycje zabezpieczane – mający zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Zmiany dotyczą wyznaczenia jednostronnego ryzyka w pozycji zabezpieczanej oraz wyznaczania w określonych sytuacjach, inflacji jako zabezpieczanego ryzyka bądź części ryzyka. · KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom – mająca zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Interpretacja zawiera wskazówki w zakresie ujęcia księgowego transakcji, w ramach których następuje wydanie właścicielom aktywów niegotówkowych w formie dystrybucji rezerw lub dywidendy. · Zmiany do MSSF (opublikowane w maju 2008) – w maju 2008 roku Rada wydała pierwszy zbiór poprawek do publikowanych przez siebie standardów. Zmiany, które Spółka zastosowała od 1 stycznia 2010 to: ◦ MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana: zmiana wyjaśnia, że jeżeli jednostka zależna spełnia kryteria klasyfikacji jako przeznaczona do sprzedaży, wszystkie jej aktywa i zobowiązania są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, nawet jeżeli po transakcji sprzedaży jednostka dominująca zachowa udziały niekontrolujące w tej jednostce zależnej.

10/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN) ·

· · ·

·

· ·

·

Zmiany do MSSF (opublikowane w kwietniu 2009) – w kwietniu 2009 Rada wydała drugi zbiór zmian do publikowanych przez siebie standardów, przede wszystkim w celu usunięcia nieścisłości i niejasności sformułowań. Dla poszczególnych standardów obowiązują różne przepisy przejściowe. ◦ MSSF 8 Segmenty operacyjne: Wyjaśniono, iż aktywa i zobowiązania segmentu należy wykazywać tylko wówczas, gdy aktywa takie i zobowiązania są włączone do miar wykorzystywanych przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych. Ponieważ główny organ Spółki odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych dokonuje przeglądu aktywów i zobowiązań segmentu, Spółka kontynuuje ujawnianie wymaganych informacji w sprawozdaniu skonsolidowanym. ◦ MSR 36 Utrata wartości aktywów: Wyjaśnia, iż największa dozwolona jednostka przyporządkowania wartości firmy nabytej w wyniku połączenia jednostek dla celów testów na utratę wartości to segment operacyjny w rozumieniu MSSF 8 przed zagregowaniem dla celów sprawozdawczości. Zmiana ta nie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki, ponieważ coroczny test na utratę wartości jest przeprowadzany przed zagregowaniem. ◦ MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Wyjaśniono, że opcja wcześniejszej spłaty jest uważana za ściśle powiązaną z umową zasadniczą, jeżeli cena wykonania opcji daje pożyczkodawcy zwrot w kwocie w przybliżeniu równej wartości bieżącej utraconych odsetek za pozostały do końca okres umowy zasadniczej. Pozostałe zmiany do MSR 39 nie miały wpływu ani na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki ani też na zasady (politykę) rachunkowości Spółki. Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później, MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (znowelizowany w listopadzie 2009) – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później, MSSF 9 Instrumenty finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później, KIMSF 19 Konwersja zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później, Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później, Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2010 roku) – część zmian ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku, a część dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE.

Zmiany do powyższych standardów, za wyjątkiem zaktualizowanego MSR 1, oraz przyjęcie powyższych standardów i interpretacji nie spowodowały zmian w zasadach (polityce) rachunkowości, sytuacji finansowej ani wynikach działalności Spółki. Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.

11/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

5.

Zmiana szacunków

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Mimo że przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu jednostki na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Spółka dokonuje na każdy dzień bilansowy szacunku wartości wybranych instrumentów finansowych według metody zamortyzowanego kosztu przy wykorzystaniu efektywnej stopy procentowej. Szacunek ten jest oparty o ustalone w harmonogramach kwoty i terminy oczekiwanych przepływów pieniężnych. Jednostka nie przewiduje, aby zmiana oczekiwanych kwot i terminów realizacji przepływów pieniężnych w możliwym do przewidzenia zakresie powodowała konieczność skorygowania kwot przedstawionych w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym.

6.

Sezonowość działalności

Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Spółki nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.

7.

Informacje dotyczące segmentów działalności

Informacje na temat segmentów działalności są prezentowane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSSF 8.

8.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Dla celów śródrocznego skróconego rachunku przepływów pieniężnych, środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się z następujących pozycji: Na dzień 30 czerwca 2010 roku (niebadane) Środki pieniężne w banku i w kasie Lokaty krótkoterminowe Kredyty w rachunkach bieżących Środki pieniężne w banku i w kasie przypisane działalności zaniechanej

9.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku (niebadane)

64 856 920

45 524 569

920

569

Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty

Zysk netto za 2009 rok został przeznaczony na pokrycie straty za rok 2007. Spółka w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2010 roku oraz do daty sporządzenia skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego nie wypłaciła zaliczek na poczet dywidendy.

10.

Podatek dochodowy

10.1. Obciążenie podatkowe Główne składniki obciążenia podatkowego w rachunku zysków i strat przedstawiają się następująco (niebadane):

12/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

Bieżący podatek dochodowy Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego Odroczony podatek dochodowy Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat

za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 (niebadane)

za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 (niebadane)

za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 (niebadane)

za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 (niebadane)

-

-

29

29

515

515

-

-

515

515

29

29

Rozliczenia podatkowe w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług za 2007 rok oraz styczeń roku 2008 są przedmiotem kontroli UKS. W wyniku prowadzanej kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać skorygowane o dodatkowe zobowiązania podatkowe. W dniu 12 lipca 2010 roku wpłynęły do Spółki decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie dotyczące podatku VAT opisane szerzej w nocie dotyczącej zdarzeń po dniu bilansowym. Zdaniem Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2010 roku nie istnieje ryzyko, które powodowałoby konieczność utworzenia rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe przekraczające kwoty wynikające z otrzymanych decyzji W dniu 17 lutego 2010 roku Eurofaktor S.A. otrzymał od kancelarii prawnej będącej pełnomocnikiem Spółki decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 11 lutego 2010 roku, na mocy której decyzja Dyrektora UKS określająca dodatkowe zobowiązanie Spółki w kwocie 892.961 PLN w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 rok została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia.

11.

Rzeczowe aktywa trwałe

11.1. Kupno i sprzedaż W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku, Spółka nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 14 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku w Spółce nie miały miejsca zwiększenia środków trwałych). W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku, Spółka zbyła składniki rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto 28 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku: 1 tys. PLN) osiągając zysk netto na sprzedaży 18 tys. PLN (2009 rok: 2,5 tys. PLN).

11.2. Odpisy z tytułu utraty wartości W okresie zakończonym 30 czerwca 2010 roku Spółka nie rozpoznała dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych (w analogicznym okresie roku poprzedniego również nie dokonano odpisu aktualizującego).

12.

Rezerwy

Średnia wieku pracowników Spółki oraz ich liczba jest niska, więc Spółka nie rozpoznaje rezerwy na świadczenia emerytalne. Spółka dokonała szacunku wartości rezerwy na odprawy emerytalne jednak, ze względu na nieistotność kwoty, jej wartość nie została ujęta w księgach.

13.

Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki

Na dzień 30 czerwca 2010 roku Spółka nie posiadała kredytów oraz niewykorzystanych linii kredytowych. Na dzień 30 czerwca 2010 roku Spółka posiadała pożyczki od FAZOS S.A. w kwocie 103 tys. PLN i od Jupiter NFI S.A. w kwocie 2.469 tys. PLN.

13/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

W dniu 11 września 2009 roku Spółka zawarła z BRE Bank S.A. umowę dealerską i umowę agencyjną (datowane na dzień 8 września 2009 roku) w zakresie przeprowadzenia przez BRE Bank S.A. programu emisji obligacji na wartość 100.000 tys. zł. Powyższy program przewiduje wielokrotne emisje niezabezpieczonych obligacji, dokonywane przez Spółkę w trybie zlecenia emisji i na zasadach przedstawionych w propozycji nabycia obligacji danej transzy przez okres do dnia 10 września 2012 roku. Zgodnie z postanowieniami umów minimalny termin realizacji praw z obligacji danej transzy wynosi 3 miesiące, a maksymalny termin wynosi 3 lata, chyba że strony uzgodnią inaczej. Emisja obligacji nie będzie miała charakteru oferty publicznej i przeprowadzona zostanie w trybie kierowania propozycji nabycia przez Spółkę do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób.

14.

Kapitałowe papiery wartościowe

Na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz na dzień 30 czerwca 2009 roku Spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu emisji kapitałowych papierów wartościowych.

15.

Działalność zaniechana

W I półroczu 2010 roku Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności.

16.

Instrumenty finansowe

16.1. Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów finansowych Spółki, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań. Kategoria zgodnie z MSR 39

Wartość bilansowa 30 czerwca 2010 31 grudnia (niebadane) 2009

Aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży *

DDS

3 050

Aktywa finansowe dostępne do obrotu

WwWGpWF

3 925

Wartość godziwa 30 czerwca 2010 31 grudnia (niebadane) 2009

3 050

3 050

3 050

3 925

Należności i pożyczki (krótkoterminowe)

PiN

37 982

44 680

37 982

Pożyczki Autocash (długoterminowe)

PiN

630

648

630

44 680 648

Pożyczki Autocash (krótkoterminowe) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

PiN

1 681

1 859

1 681

1 859

PiN

1 291

1 120

1 291

1 120

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

WwWGpWF

920

546

920

546

Zobowiązania finansowe Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki

PZFwgZK

2 572

2 239

2 572

2 239

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe

PZFwgZK

359

388

359

388

Użyte skróty UdtW - Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności WwWGpWF - Aktywa / zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy PiN - pożyczki i należności DDS - Akytwa finansowe dostępne do sprzedaży

* - udziały w Eurofaktor Cash Solution sp. z o.o. o wartości 3.050 tys. zł zaklasyfikowane do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży są wyceniane według ceny ich nabycia.

14/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

16.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w RZiS 2010 (niebadane) Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Zyski / straty Rozwiązanie / z tytułu utworzenie różnic odpisów kursowych aktualizujących

Przychody / koszty z tytułu odsetek

Kategoria zgodnie z MSR 39

Zyski / straty z tytułu wyceny

Zyski / straty ze sprzedaży instrumentów finansowych Pozostałe

Aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do obrotu Należności i pożyczki (długoterminowe) Należności i pożyczki (krótkoterminowe) Pożyczki Autocash (krótkoterminowe) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

-

-

-

146

-

-

PiN

104

-

-

-

-

-

PiN

2 231

-

(2 903)

-

-

-

PiN

100

-

(310)

-

-

-

10

-

-

-

-

-

(109) 2 336

-

(3 213)

146

-

-

WwWGpWF

WwWGpWF

Zobowiązania finansowe Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki PZFwgZK RAZEM

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w RZiS 2009 (niebadane) Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku

Kategoria zgodnie z MSR 39

Przychody / koszty z tytułu odsetek

Zyski / straty Rozwiązanie / z tytułu utworzenie różnic odpisów kursowych aktualizujących

Zyski / straty z tytułu wyceny

Zyski / straty ze sprzedaży instrumentów finansowych Pozostałe

Aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności i pożyczki (krótkoterminowe) Pożyczki Autocash (krótkoterminowe) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

90

-

44

-

-

-

PiN

3 138

-

11 363

-

-

-

PiN

242

-

(205)

-

-

-

PiN

-

-

(468)

-

-

-

58

-

-

-

-

-

(316) 3 212

-

10 734

-

-

-

DDS

WwWGpWF

Zobowiązania finansowe Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki PZFwgZK RAZEM Użyte skróty

UdtW - Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności WwWGpWF - Aktywa / zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy PiN - pożyczki i należności DDS - Akytwa finansowe dostępne do sprzedaży

15/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

17.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Do głównych instrumentów finansowych, które posiada Spółka, należą aktywa finansowe, na które składają się udzielone pożyczki, zakupione wierzytelności, należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.

17.1. Ryzyko stopy procentowej Spółka narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu stopy procentowej wynikające z udzielonych pożyczek oraz zobowiązań z tytułu pożyczek opartych o zmienne stopy procentowe. Analiza wrażliwości na stopę procentową Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów oprocentowanych według zmiennych stóp procentowych posiadanych przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2010 roku i 31 grudnia 2009 roku. Wpływ zmian stóp procentowych WIBOR 1M, WIBOR 3M i WIBOR 6M o +/- 5 punktów procentowych zaprezentowano w ujęciu rocznym lub do terminu wymagalności. Gdyby na dzień 30 czerwca 2010 roku poziom stóp procentowych był wyższy lub niższy od obowiązującego o 5 punktów procentowych, wówczas wynik finansowy brutto Eurofaktor S.A. byłby wyższy lub niższy o 532 tys. zł z tytułu przychodów odsetkowych od pożyczek udzielonych, natomiast z tytułu pożyczek otrzymanych wynik finansowy brutto wzrósłby lub zmalał o 85 tys. zł. Gdyby na dzień 31 grudnia 2009 roku poziom stóp procentowych był wyższy lub niższy od obowiązującego o 5 punktów procentowych, wówczas wynik finansowy brutto Eurofaktor S.A. byłby wyższy lub niższy o 911 tys. PLN z tytułu przychodów odsetkowych od pożyczek udzielonych, natomiast z tytułu pożyczek otrzymanych wynik finansowy brutto wzrósłby lub zmalał o 37 tys. zł.

Pożyczki udzielone

oprocentowane wg WIBOR 1M oprocentowane wg WIBOR 3M oprocentowane wg WIBOR 6M RAZEM

Pożyczki otrzymane

oprocentowane wg WIBOR 3M RAZEM

Saldo pożyczek udzielonych oprocentowanych zmienną stopą % wg stanu na dzień 30.06.2010r. 987 20 272 80 21 339 Saldo pożyczek otrzymanych oprocentowanych zmienną stopą % wg stanu na dzień 30.06.2010r. 2 331 2 331

Stopa WIBOR na dzień 30.06.2010r.

3,64% 3,87% 4,00%

Stopa WIBOR na dzień 30.06.2010r.

3,87%

Wysokość odsetek

69 1 193 4 1 266

Wysokość odsetek

167 167

Wpływ na wynik finansowy w przypadku wzrostu stopy WIBOR o +5% 48 482 2 532 Wpływ na wynik finansowy w przypadku wzrostu stopy WIBOR o +5% 85 85

Wpływ na wynik finansowy w przypadku spadku stopy WIBOR o -5% (48) (482) (2) (532) Wpływ na wynik finansowy w przypadku spadku stopy WIBOR o-5% (85) (85)

16/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

Pożyczki udzielone

Saldo pożyczek udzielonych oprocentowanych zmienną stopą % wg stanu na dzień 31.12.2009r.

oprocentowane wg WIBOR 1M oprocentowane wg WIBOR 3M oprocentowane wg WIBOR 6M

1 237 20 272 930 22 439

RAZEM

Pożyczki otrzymane

Saldo pożyczek otrzymanych oprocentowanych zmienną stopą % wg stanu na dzień 31.12.2009r.

oprocentowane wg WIBOR 3M RAZEM

2 100 2 100

Stopa WIBOR na dzień 31.12.2009r.

3,76% 4,27% 4,39%

Stopa WIBOR na dzień 31.12.2009r.

4,27%

Wysokość odsetek

70 2 475 17 2 562

Wysokość odsetek

74 74

Wpływ na wynik finansowy w przypadku wzrostu stopy WIBOR o +5% 48 856 7 911 Wpływ na wynik finansowy w przypadku wzrostu stopy WIBOR o +5% 37 37

Wpływ na wynik finansowy w przypadku spadku stopy WIBOR o-5% (48) (856) (7) (911) Wpływ na wynik finansowy w przypadku spadku stopy WIBOR o -5% (37) (37)

17.2. Ryzyko walutowe Spółka nie jest narażona na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji ze względu na fakt, iż są one zawierane w walucie krajowej.

17.3. Ryzyko kredytowe Spółka zawiera transakcje wyłącznie z firmami o sprawdzonej pozycji finansowej i akceptowalnym dla Spółki ryzyku. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z udzielanych przez Spółkę pożyczek, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu dokonywanych spłat udzielonych pożyczek oraz ustanawianym zabezpieczeniom, narażenie Spółki na ryzyko niespłacalnych należności finansowych jest nieznaczne. Maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. W związku z podpisanym porozumieniem opisanym poniżej, nastąpiła zmiana ryzyka kredytowego w Spółce. Eurofaktor S.A. posiada wysoki poziom koncentracji ryzyka kredytowego w stosunku do podmiotów, z którymi Spółkę łączą istotne powiązania właścicielskie, gospodarcze i finansowe. (1) W dniu 28 maja 2010 roku pomiędzy Eurofaktor (EFR S.A.), a Silesia Capital Fund S.A.( SCF S.A.), a Slogton Holdings Limited spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (SHL) zostały podpisane dwa porozumienia oraz umowa inwestycyjna mające na celu rozliczenie wymagalnych wierzytelności Eurofaktor S.A. względem Silesia Capital Fund S.A. z tytułu porozumienia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w kwocie 13.800.000,00 PLN należności głównej wraz z odsetkami w wysokości 1.250.387,24 PLN, tj. w łącznej wysokości 15.050.387,24 PLN. Na mocy zawartych warunkowych porozumień, Strony postanowiły, że rozliczenie wymagalnej wierzytelności nastąpi do kwoty 15.049.966,55 PLN poprzez nabycie przez Eurofaktor S.A. łącznie 7.005.964 akcji Technologii Buczek S.A. w upadłości z siedzibą w Sosnowcu (TB S.A.), będących własnością SHL oraz SCF S.A, a stanowiąca różnicę kwota 420,69 PLN zostanie zapłacona przez SCF S.A. na rachunek bankowy Eurofaktor S.A. Wyżej wymienione akcje według stanu na dzień podpisania porozumień i umowy stanowią 79,74% kapitału TB S.A. Zgodnie z postanowieniami zawartych porozumień po przeprowadzeniu konwersji wierzytelności układowych TB S.A. Eurofaktor S.A. stanie się łącznie 41,29 % akcjonariuszem TB S.A. W przypadku gdyby po konwersji wierzytelności na akcje i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału udział EFR S.A. w kapitale zakładowym TB S.A. był niższy niż 41,29 %, SCF S.A. zobowiązuje się sprzedać EFR S.A. taką ilość akcji TB S.A., aby udział EFR S.A. w kapitale TB S.A. wynosił 41,29% za łączną cenę 1 PLN. Jednocześnie w dniu 28 maja 2010 roku EFR S.A., SCF S.A oraz SHL uzgodniły działania zmierzające do wspólnego zrestrukturyzowania Spółki Technologie Buczek S.A. i zwiększenia jej wartości zawierając umowę inwestycyjną stanowiącą integralny element pakietu rozliczeniowego. W umowie

17/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

(2)

określone zostały zasady dalszego zarządzania TB S.A. oraz zasady wspólnego wyjścia z inwestycji po przeprowadzeniu restrukturyzacji spółki. Intencją Stron umowy jest wytyczenie kierunków i zasad działania w ramach wspólnego zaangażowania kapitałowego w TB S.A., tak aby w efekcie zrealizować cele takie jak utrzymywanie stałej relacji pomiędzy posiadanymi przez Strony pakietami akcji TB S.A. oraz zwiększenie wartości majątku TB S.A. Strony po przeprowadzeniu restrukturyzacji opisanej powyżej dopuszczają możliwość wyjścia z inwestycji w TB S.A., która może polegać w szczególności na zbyciu pakietów akcji należących do Eurofaktor S.A. i SCF S.A. na rzecz Inwestora lub wspólnym umorzeniu akcji TB S.A. Opisane powyżej porozumienia i umowa inwestycyjna przewidują kary umowne za naruszenia postanowień w nich określonych, od każdej Strony naruszającej w wysokości 1.000.000,00 EURO za każdy z osobna i wszystkie łącznie przypadki naruszenia zobowiązań. Strony uzgodniły, że całkowite rozliczenie niespłaconych wierzytelności nastąpi w momencie spełnienia się warunków zawartych porozumień, z mocą wsteczną na dzień ich zawarcia. W dniu 26 lipca 2010 roku pomiędzy Eurofaktor S.A., a Silesia Capital Fund S.A, a Slogton Holdings Limited spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji zostało podpisane porozumienie do Umowy inwestycyjnej, opisanej w wyżej. Na mocy zawartego porozumienia Eurofaktor S.A. wyraził zgodę na ustanowienie przez SCF S.A. dalszego zastawu rejestrowego na : - 1.462.019 akcjach TB S.A. obecnie obciążonych zastawem rejestrowym ustanowionym na jego rzecz, na rzecz SHL, - wierzytelnościach pieniężnych wobec TB S.A. wynikających z zawartych pomiędzy Eurofaktor S.A., a SCF S.A. umów faktoringowych, obciążonych zastawem rejestrowym na rzecz Eurofaktor S.A. celem zabezpieczenia przyszłej wierzytelności SHL wobec SCF S.A. w kwocie 14.755.705,85 zł, której powstanie uzależnione jest od spełnienia warunku zawieszającego w postaci uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego TB S.A. w wykonaniu postanowień układu TB S.A. z wierzycielami zawartym w postępowaniu upadłościowym TB S.A. W związku z wyrażoną zgodą w powyższym porozumieniu SCF S.A. oraz SHL ustaliły i oświadczyły, że w razie przejścia akcji TB S.A. przysługujących SCF S.A. na SHL, SHL będzie związany postanowieniami Umowy inwestycyjnej. SCF S.A. oświadczyła ponadto, że będzie ponosiła odpowiedzialność za naruszenia przez SHL postanowień Umowy inwestycyjnej jak za własne działania lub zaniechania, a w szczególności będzie zobowiązana do zapłaty kar umownych opisanych w umowie. Powyższe porozumienia oraz umowa wejdą w życie po spełnieniu się określonego w nich warunku tj. wydania do dnia 30 listopada 2010 roku prawomocnego postanowienia sądu rejestrowego o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego TB S.A. w wykonaniu postanowień układu z wierzycielami zawartego w postępowaniu upadłościowym TB S.A. na warunkach określonych w porozumieniach i umowie. Warunek ten do dnia sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania nie spełnił się. W dniu 22 grudnia 2009 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość Zakładów Metalowych Polmetal sp. z o.o. (ZM Polmetal) obejmująca likwidację majątku. W dniu 4 marca 2010 roku EFR S.A. złożył zgłoszenie wierzytelności wobec ZM Polmetal w postępowaniu upadłościowym w łącznej wysokości 35.322.241,55 PLN. Na kwotę tą składają się głównie wierzytelności wynikające z tytułu umowy o świadczenie usług factoringowych. W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym syndyk masy upadłości podejmował czynności mające na celu sprzedaż majątku ZM Polmetal w drodze przetargu. Z uwagi na fakt, iż oferty przetargowe nie spełniały oczekiwań syndyka masy upadłości majątek ZM Polmetal nie został spieniężony a tym samym EFR S.A. nie został zaspokojony. Kolejny przetarg zostanie zorganizowany pod koniec września 2010 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki oszacował możliwość wpływu środków pieniężnych ze sprzedaży majątku ZM Polmetal przez syndyka masy upadłości biorąc pod uwagę miejsce wpisu na hipoteki nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu oraz dotychczasową historię przebiegu przetargów. Zarząd spodziewa się wpływów z przetargu w kwocie około 4.000.000 PLN. W związku z tym faktem Spółka utworzyła dodatkowy odpis aktualizujący wartość należności od ZM Polmetal w kwocie 2.393.000 PLN.

18/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

(3)

Na dzień 30 czerwca 2010 roku saldo należności wynikających z zawartych umów z podmiotem powiązanym KCI Łobzów sp. z o.o. wynosi 15.411.559 PLN. Na kwotę tą składają się: - należności z tytułu pożyczki konsolidacyjnej 6.327.727 PLN (kwota kapitału 5.650.000 PLN) której termin zapadalności przypada na 31 grudnia 2010 roku. Pożyczka ta zabezpieczona jest wekslem in blanco oraz zastawem na 803 udziałach w spółce Trinity Management sp. z o.o. będących własnością KCI Łobzów sp. z o.o. - odroczona płatność z tytułu sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych DEBITO NSFIZ w kwocie 9.083.833 PLN (kwota kapitału 8.100.000 PLN). Strony ustaliły iż zapłata nastąpi do dnia 30 września 2010 roku. Płatność ta zabezpieczona jest zastawem rejestrowym na 106.375.000 niepublicznych imiennych certyfikatach inwestycyjnych DEBITO NSFIZ, które były przedmiotem transakcji sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2010 roku wartość godziwa zabezpieczeń przewyższa kwotę należności wynikającą z odroczonej płatności. W ocenie Zarządu Spółki uregulowanie należności z tytułu opisanej powyżej transakcji nie jest zagrożone. Spółka klasyfikuje aktywa finansowe na aktywa regularne i aktywa nieregularne (klasyfikacja ta nie obejmuje środków pieniężnych oraz należności z tytułu dostaw i usług). Aktywa regularne to aktywa finansowe, w przypadku których nie wystąpiły przesłanki do określenie utraty ich wartości. Aktywa nieregularne to aktywa finansowe, dla których Spółka utworzyła odpisy aktualizujące ich wartość w związku z niepewnością ich realizacji lub ich realizacja nastąpi z zabezpieczeń. Na poszczególne daty bilansowe Spółka posiadała następujące aktywa finansowe regularne:

Aktywa finansowe regularne, w tym:

Akcje i udziały Udzielone pożyczki Umowy faktoringowe Razem

Na dzień 30 czerwca 2010 roku (niebadane)

Na dzień 31 grudnia 2009 roku

6 975 35 794 477 43 246

3 050 39 162 1 337 43 549

19/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

Aktywa finansowe nieregularne na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz 31 grudnia 2009 roku przedstawiają poniższe tabele: Aktywa finansowe nieregularne na dzień 30 czerwca 2010 roku (niebadane) Wartość brutto Buczek Automotive sp. z o.o. - udziały i inne należności Stabilo Grup sp. z o.o. Polmetal sp. z o.o. - pożyczka i inne należności Forum XIII Alfa sp. z o.o. Aluminum Die-Casting Production sp. z o.o. - inne należności Jopex sp. z o.o. - pożyczka i inne należności Pozostałe aktywa nieregularne Razem

Odpis aktualizujący

Wartość netto

Wartość zabezpieczeń

2 965

2 965

-

brak

9 884

9 884

-

3,3 mln zł

36 086

32 086

4 000

11 mln zł *

5 377

5 355

22

Brak

679

679

-

679 tys. zł

650

650

-

brak

339 55 980

339 51 958

4 022

Aktywa finansowe nieregularne na dzień 31 grudnia 2009 roku Wartość brutto Buczek Automotive sp. z o.o. - udziały i inne należności Stabilo Grup sp. z o.o.

Odpis aktualizujący

Wartość netto

Wartość zabezpieczeń

2 965

2 965

-

brak

9 884

9 884

-

3,3 mln zł

34 421

28 128

6 293

11 mln zł *

5 173

5 173

-

brak

Polfabis sp. z o.o. - pożyczka Aluminum Die-Casting Production sp. z o.o. - inne należności

427

32

395

427 tys. zł

679

679

-

679 tys. zł

Jopex sp. z o.o. - pożyczka i inne należności

651

651

-

brak

73 54 273

73 47 585

6 688

Polmetal sp. z o.o. - pożyczka i inne należności Bonum sp z. o.o. (po połączneniu Forum XIII Alfa sp. z o.o.) - pożyczka i inne należności

Pozostałe aktywa nieregularne Razem

* Hipoteka kaucyjna na nieruchomości produkcyjnej dłużnika do kwoty 8 mln zł, hipoteka przymusowa łączna, kaucyjna na nieruchomościach dłużnika w Zabrzu, Zawierciu, Katowicach oraz w Bielsku Białej do wysokości 28.850 tys. zł, zastawy rejestrowe na ruchomym majątku produkcyjnym dłużnika do kwoty 1,5 mln zł, zastaw rejestrowy na 778 tysiącach akcji Conbelts Bytom S.A. Podane wartości wynikają z podpisanych umów o zabezpieczenia. Wartość godziwa tych zabezpieczeń ustalona została przez syndyka masy upadłości ZM Polmetal na poziomie 11.013 tys. zł. Zarząd Spółki w oparciu o analizę kolejności zaspokojenia z poszczególnych zabezpieczeń oszacował, iż wartość prawdopodobnych wpływów ze sprzedaży zabezpieczonego majątku przez syndyka masy upadłości ZM Polmetal wyniesie 4.000 tys. zł.

20/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN) Wartość brutto

Na dzień 30 czerwca 2010 roku (niebadane) Aktywa finansowe regularne, w tym: - długoterminowe - krótkoterminowe Aktywa finansowe nieregularne, w tym: - krótkoterminowe

Odpis aktualizujący

44 428 3 680 40 748 55 980 55 980

Na dzień 31 grudnia 2009 roku

1 182 1 182 51 958 51 958

Odpis aktualizujący 872 872 47 585 3 827 43 758

Wartość brutto

Aktywa finansowe regularne, w tym: - długoterminowe - krótkoterminowe Aktywa finansowe nieregularne, w tym: - długoterminowe - krótkoterminowe

Wartość netto

44 421 648 43 773 54 273 3 827 50 446

43 246 3 680 39 566 4 022 4 022

Wartość netto 43 549 648 42 901 6 688 6 688

17.4. Ryzyko związane z płynnością Spółka ogranicza ryzyko płynności poprzez bieżący monitoring należności / zobowiązań oraz dywersyfikację źródeł finansowania, co pozwala na bieżąco reagować na nieprzewidziane sytuacje. W 2010 roku ryzyko płynności finansowej było ograniczone, ponieważ Spółka finansowała się głównie kapitałem własnym. Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Spółki na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku według daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności. Na dzień 30 czerwca 2010 roku (niebadane)

Na żądanie

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

Od 1 roku do 5 lat

Powyżej 5 lat

Razem

Oprocentowane kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

-

-

2 572

-

-

2 572

-

359

-

-

-

359

RAZEM

-

359

2 572

-

-

2 931

Na dzień 31 grudnia 2009 roku

Na żądanie

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

Od 1 roku do 5 lat

Powyżej 5 lat

Razem

Oprocentowane kredyty i pożyczki

-

-

2 239

-

-

2 239

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

-

388

-

-

-

388

RAZEM

-

388

2 239

-

-

2 627

21/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

18.

Grupa aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży

Na dzień 30 czerwca 2010 roku (niebadane)

Wartość brutto

Maszyny przejęte od spółki Polfabis sp. z o.o. na podstawie porozumień trójstronnych zawartych w dniu 9 kwietnia 2008 roku i 21 maja 2008 roku pomiędzy Eurofaktor S.A., Polmetal sp. z o.o. i Polfabis sp. z o.o.

(1 178)

400

70

-

70

1 648

(1 178)

470

Wartość Odpis brutto aktualizujący 3 347 (2 545)

Wartość netto 802

RAZEM

Maszyny przejęte od spółki Polfabis sp. z o.o. na podstawie porozumień trójstronnych zawartych w dniu 9 kwietnia 2008 roku i 21 maja 2008 roku pomiędzy Eurofaktor S.A., Polmetal sp. z o.o. i Polfabis sp. z o.o. RAZEM

Wartość netto

1 578

Akcje spółki Forum XIII Delta sp z o.o. Forum XIII Beta S.K.A.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku

Odpis aktualizujący

3 347

(2 545)

802

W 2009 roku, zgodnie z wyceną wykonaną przez rzeczoznawcę ds. ruchomości, maszyny odlewnicze zostały zaktualizowane do wartości godziwej – wartość odpisu aktualizującego wyniosła 2.545 tys. zł, a wartość netto maszyn po aktualizacji – 802 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2010 roku zbyto maszyny o wartości brutto 1 769 tys. PLN, wykorzystując odpowiadający im odpis w kwocie 1 367 tys. PLN. W dniu 29 czerwca 2010 roku nabyte zostało 100% akcji w spółce Forum XIII Delta Forum sp. z o.o. XIII Beta S.K.A. za cenę 70 tys. PLN. Zarząd planuje zbycie tych aktywów w okresie 12 miesięcy od daty nabycia.

19.

Zarządzanie kapitałem

W I półroczu 2010 roku nie nastąpiły istotne zmiany w zarządzaniu kapitałem Spółki w stosunku do polityki Zarządu prowadzonej w 2009 roku.

20.

Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Na dzień 30 czerwca 2010 roku (niebadane)

Na dzień 31 grudnia 2009 roku

Zobowiązania z tytułu solidarnej odpow. podatkowej związane z przejętymi aktywami dłużnika

3 393

3 393

Poręczenie wykonania zobowiązań

3 250

-

Razem zobowiązania warunkowe

6 643

3 393

Stan spraw związanych z zobowiązaniami wobec Urząd Miasta Sosnowiec nie uległ zmianom do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Zgodnie z posiadaną przez Spółkę opinią prawną zawarcie i wykonanie układu z Technologie Buczek SA będzie skutkowało wygaśnięciem zobowiązania podatkowego. Na podstawie zawartego w dniu 1 czerwca 2010 roku warunkowego porozumienia o współpracy, pomiędzy ECS sp. z o.o., Vist sp. z o.o. i Eurofaktor S.A., w którym Eurofaktor S.A. jest poręczycielem, Eurofaktor S.A. zobowiązał się wobec Vist sp. z o.o. do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z w/w porozumienia w sytuacji gdyby nie dokonał tego ECS sp. z o.o. Poręczenie jest udzielone do kwoty 3.250 tys. zł, na okres 5 lat tj. do dnia 1 czerwca 2015 roku.

22/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

21.

Zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 30 czerwca 2010 roku Spółka nie posiada zobowiązań inwestycyjnych.

22.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 i 2009 roku (niebadane):

Podmiot powiązany Jednostka dominująca Spółki 2010 2009 Jednostki zależne 2010 2009 Inne jednostki powiązane 2010 2009

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych

Koszty z tytułu utraty wartości

Zakupy od Należności od Zobowiązania podm.powiązanych podmiotów wobec podmiotów powiązanych powiązanych

186 120

(186) (120)

-

22 -

-

187 239

-

90 -

1 027 1 775

61 -

634 88

(15) -

266 150

17 572 3 278

2 523 22

23/24


EUROFAKTOR S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

23.

Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

W dniu 26 kwietnia 2010 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Eurofaktor Cash Solutions sp. z o.o. Uchwałą nr 3 przeznaczyło zysk netto w kwocie 81 tys. zł na wypłatę dywidendy dla Eurofaktor S.A. W dniu 29 lipca 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eurofaktor Cash Solutions sp. z o.o. uchyliło wyżej wymienioną uchwałę i przeznaczyło zysk netto wypracowany w 2009 roku na zwiększenie kapitału zapasowego. W związku z powyższym oraz brakiem dokonania płatności dywidendy do dnia 30 czerwca 2010 roku w niniejszym sprawozdaniu nie wykazano skutków uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 roku. W związku ze złożonymi przez Eurofaktor S.A. odwołaniami od decyzji UKS w sprawie podatku VAT za okres od stycznia 2007 roku do stycznia 2008 roku, w dniu 2 lipca 2010 roku. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wydał decyzje, na podstawie których utrzymał w mocy wcześniejsze decyzje UKS za okresy od stycznia - lipca 2007 roku oraz od września do grudnia 2007 roku. Decyzje za sierpień 2007 roku oraz styczeń 2008 roku zostały uchylone i przekazane do ponownego rozpoznania. Decyzje zostały doręczone Spółce w dniu 12 lipca 2010 roku. Spółka zobowiązana została do zapłaty podatku wynikającego z w/w ostatecznych decyzji Dyrektora Izby Skarbowej wraz z odsetkami w łącznej kwocie 147.378 złotych. W dniu 13 lipca 2010 roku w/w kwota została zapłacona. Zarząd złożył stosowne odwołania od powyższych decyzji. W dniu 23 sierpnia 2010 roku wpłynęły do Spółki postanowienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia powyższych spraw do dnia 29 października 2010 roku.

Jan Godłowski Prezes Zarządu

Sławomir Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

Kraków, 31 sierpnia 2010 roku

24/24

Samarbeidende lån  

Alle ønsker å ha en feilfri og non stop pengene strømmer i hånden. Og i praktisk tilfeller hvis du har en begrenset lønn og du må kjøpe et h...

Samarbeidende lån  

Alle ønsker å ha en feilfri og non stop pengene strømmer i hånden. Og i praktisk tilfeller hvis du har en begrenset lønn og du må kjøpe et h...

Advertisement