Page 1


Mariana Gurza

Dumnezeu și umbră

Traducere în limba engleză:

George Anca

Editura Singur 2016


Tehnoredactare: Vasile Petrescu Traducere în limba engleză: George Anca Lector: George Anca

Copyright © Mariana Gurza TOATE DREPTURILE REZERVATE AUTORULUI

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României GURZA, MARIANA Dumnezeu şi umbra = God and shadow / Mariana Gurza. - Târgovişte : Singur, 2016 ISBN 978-606-744-132-1 821.135.1-1=111=135.1

Editura SINGUR Telefon: 072-444.35.87 E-mail: dorudancus@gmail.com Web: www.revistasingur.ro Adresa poştală: Asociaţia GRUP MEDIA SINGUR - ALIANŢA ARTELOR, OP 1, Ghişeu 3, CP 19 Târgovişte, Dâmboviţa


Cu dragoste, nepoților mei Miriam Clara Aticia, Maria și Alexandru. To my nieces, Miriam Clara Aticia and Maria, and my nephew Alexandru, with love


Beautiful Lady unto God and shadow

Mariana Gurza touches the grace of poetry by sharing her feelings and experience of parents and children, heroes and saints, Bucovina and Zenon. As melancholy becomes poetic line for Eminescu, and soka (grief) becames sloka (verse) for Valmiki, in the present case shadow becomes litany. Loneliness - of nation and no-longer-nation – carries the resistance through logos, resurrection upon resurrection. One by one, the poems seek each other liturgically, pouring out the domestic-Zenonian piety. ''I was beautiful / when waiting for you.'' (I was beautiful). ''I thought that disguising myself / as light, / as despair, / I would lull to sleep your imagination.'' (The heaven weeps in my heart). ''I thought you know / who I am. / I thought I was /equally / shadow and being.'' (Tell me who I am). ''It came as if I was a bird in flight. / Which one in the God's / counting?'' (Flight amidst clouds). ''you amaze me, friend / with your desire to walk / on traces of the saints / to return toward self.'' (You amaze me, friend). ''Where are you grandpa, forgotten among strangers / thrown into a corner of ground, / did someone put a cross on you, / being Romanian, / or have they mocked you / and made you

ash?'' (Where are you grandpa). ''I ran trembling / toward a vagrant candlestick / just like Zeno. / We surprised each other /wondering in the night...'' (On Zeno's footsteps). „She wants to detonate the selfishness around” (Adrian Dinu Rachieru), „silence will not restrain her soul” (Eleonora Schipor), „lyrics become her universe and redemption” (Nina Ceranu). Without excluding romantic, erotic statements, the poems of Mariana Gurza (with roots in Bucovina, born in Banat, mother of children, and grandmother), almost always bear the literary dimension of Our Father.


Frumoasa doamnă întru Dumnezeu și umbră

Mariana Gurza atinge grația poeziei prin împărtășirea trăirilor sale cu părinți și copii, eroi și sfinți, Bucovina și Zenon. Așa cum la Eminescu melancolia se face vers, la Valmiki soka (durere) devine sloka (verset), aici umbra se face litanie. Singurătatea de neam și nemaineam poartă rezistența prin logos, înviere la înviere. Unul câte unul, poemele se caută liturgic revărsând pietatea domestic-zenoniană. ”Eram frumoasă, / când te aşteptam.” (Eram frumoasă). „Am crezut că travestindu-mă / în lumină, / în disperare / am săţi adorm imaginaţia.” (Cerul plânge în inima mea). „Am crezut că ştii / cine sunt. / Eu mă credeam, / deopotrivă că sunt / şi umbră

şi fiinţă.” (Spune-mi cine sunt). „Se făcea că sunt pasăre-n zbor. / A câta din numărătoarea / lui Dumnezeu?” (Zbor printre nori). „mă uimești, prieten / cu dorinţa ta de a merge / pe urmele sfinţilor, /de a te întoarce spre tine însuţi.” (Mă uimești, prietene). „Unde eşti bunicule, uitat printre străini / aruncat într-un colţ de pământ, / ţi-o fi pus cineva o cruce, / fiind român, / sau te-au batjocorit / şi te-au făcut scrum?” (Unde ești bunicule). „… Alergam înfrigurată / spre un sfeşnic pribeag / întocmai ca Zenon. / Ne-am surprins amândoi / în noapte întrebând...” (Pe urmele lui Zenon) „Vrea să detoneze egoismul din jur” (Adrian Dinu Rachieru), „tăcerea nu-i va zăgăzui sufletul” (Eleonora Schipor), „versurile devin universul şi salvarea sa” (Nina Ceranu). Ne exceptând romanţioase declaraţii erotice, poemele Marianei Gurza (bucovineancă născută în Banat, mamă de copii, bunică), au mai mereu dimensiunile rugăciunii Tatăl Nostru.


Simultaneously, the translator also listened to songs by Frank Sinatra, only choosing a few quasi-mystical recalls written over the years and published in the volumes: Paradox sentimental / Sentimental Paradox, Ed. Augusta, 1998; Gânduri nocturne / Night thoughts, Ed. Augusta, 1999; Nevoia de a sfida tacerea / Need to defy silence, Ed. Augusta, 2000, Lumini şi umbre / Lights and shadows, Ed.Augusta, 2001; Lacrima iubirii / Tears of love, Ed. Artpress, 2003, Ultimul strigăt / Last cry, Eubeea, 2006. George Anca


Traducătorul a ascultat, concomitent, şi cântece de Frank Sinatra, alegând abia câteva fulguraţii cvasi-mistice aşternute de-a lungul anilor şi publicate în volumele: Paradox sentimental, Ed. Augusta, 1998; Gânduri nocturne, Ed. Augusta, 1999; Nevoia de a sfida tăcerea, Ed. Augusta, 2000, Lumini şi umbre, Ed.Augusta, 2001; Lacrima iubirii Ed. Artpress, 2003) . Ultimul strigăt Eubeea, 2006). George Anca


Mariana Gurza

Dumnezeu și umbră


Mariana Gurza - God and Shadow Silent tears Your silent tears silent I gathered in crystal cups. You're beautiful! I wished to give him, to the loved one, mysterious elixir of endless longing. "Love," the flower of true life, envelops you and seethes and now in tender turmoil when we are all sadder... Breeze today is a balm like in each spring love tear has put its kiss in the heart of that who kneels daring to love as they do years in a row, kissing, without seeing, your footsteps, his mind is full of love, the love being you; His "I" is everywhere as we feel it; his eyes sad, sad for too much love, wander in the middle of the night looking for you. Only eternal God can rival the great love of his life ...

10


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Lacrimi tăcute Lacrimile tale tăcute le-am adunat în cupe de cristal. Eşti frumoasă! Aş fi dorit să-i dau lui, celui drag, tainica licoare a dorului nesfârşit. „Iubirea”, floarea vieţii adevărate, te învăluie şi clocoteşte şi acum în tumultul fraged când suntem cu toţii mai trişti… Boarea zilei de azi este un balsam aşa cum în fiecare primăvară lacrima iubirii şi-a pus sărutul în inima celui ce îngenunchează cutezând a te iubi aşa cum o face ani de-a rândul, sărutându-ţi, fără să vezi, urma paşilor, gândul lui este plin de iubire, iubirea fiind tu; „Eul” lui este pretutindeni, aşa cum îl simţim noi; ochii săi trişti, trişti de prea multă dragoste, rătăcesc în miez de noapte căutându-te. Eternul Dumnezeu mai poate rivaliza cu marea dragoste a vieţii lui…

11


Mariana Gurza - God and Shadow Honey, I'll be your shadow I still hope to have a temporary departure, to come back, and be the young woman from the dream. To tell you: See, I did not die, I didn't want to leave you alone with my shadow! Although the death is just a road... Thatfore, I'll never ever die really. It's all a simulacrum of death. It's just charade.

12


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Iubitule, voi fi umbra ta Eu încă mai sper să am o plecare provizorie, să mă pot întoarce, şi să fiu tânăra femeie din vis. Să-ţi spun: Vezi, n-am murit, n-am vrut să te las singur cu umbra mea! Cu toate că moartea e doar un drum… De-aceea, eu n-am să mor niciodată cu adevărat. Totul e un simulacru de moarte. E doar şarada.

13


Mariana Gurza - God and Shadow The falling of stars The passage of time frightens me I do not know whom I should fear the lost youth or old age. I try to fly between the two protecting my wings from the nights' cold and the rivers' rumble. The falling of stars, I perceive it as the flow of an hourglass... Occasionally, I grasp a star or another tucking it away behing a cloud hoping that some day I'll find it once more...

14


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Căderea stelelor Trecerea timpului mă înfioară nu ştiu de cine ar trebui să mă tem; de tinereţea pierdută sau de bătrâneţe. Încerc să zbor între cele două apărându-mi aripile de răceala nopţilor şi de vuietul apelor. Căderea stelelor o percep ca o scurgere de clepsidră… Din când în când, mai prind câte-o stea pitind-o după un nor sperând ca odată să o regăsesc…

15


Mariana Gurza - God and Shadow Let us not wander Your sadness is also mine Passerby! Sad eyes show my Soul. Lord, where was I wrong? Mother? Each day, a new ascent Golgotha. Lord, my hope Salvation. Let us not get lost! Eternity.

16


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Nu ne lăsa să rătăcim Tristețea ta, este și a mea Trecătorule! Ochii triști îmi arată Sufletul. Doamne, unde am greșit? Maică? Fiecare zi, un nou urcuș Golgota. Doamne, nădejdea mea Mântuire. Nu ne lăsa să rătăcim! Veșnicie.

17


Mariana Gurza - God and Shadow Prayer I carry in me Today, I'm caught in the darkness Just prayer I carry in me Unknown between shadows I beg you to forgive my faults... I'm just an offshoot Of thy vine God Strengthen me in faith Raise me through the Sacraments Lord, do not remove us Have mercy and forgiveness We got stuck in the mud By vanities and handling...

18


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Ruga o port în mine Azi, sunt prinsă în tenebre Doar ruga o port în mine Neștiiută, între umbre Te implor, iartă a mele vine... Sunt doar o mlădiță Din vița Ta Doamne Întărește-mă-n credință Înalță-mă prin Sfinte Taine Doamne, nu te îndepărta de noi Ai milă și iertare Suntem înglodați în noroi Prin orgolii și manipulare...

19


Mariana Gurza - God and Shadow I look to the sky Born again, Here I am! I went through an ugly dream’s forks. Unknown by anyone, I encircled in my mute grief. Yet now, o Lord, I am delighted with your gift of new life, for laughing, weeping, fighting, living, like rocks in their immobility.

20


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Mă uit spre cer Născându-mă din nou, Iată-mă! Am trecut prin furcile unui vis urât. Neştiută de nimeni, m-am împresurat în suferinţa-mi mută, Dar acum, Doamne, mă desfăt cu darul tău de viaţă nouă, să pot râde, să pot plânge, să pot lupta, să trăiesc, precum în neclintirea lor stâncile.

21


Mariana Gurza - God and Shadow The heaven weeps in my heart I thought that disguising myself as light, as despair, I would lull to sleep your imagination. I succeeded to glimmer my angel lost from me, searching for me in my gesture of humility.

22


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Cerul plânge în inima mea Am crezut că travestindu-mă în lumină, în disperare am să-ţi adorm imaginaţia. Am reuşit să-mi zăresc îngerul rătăcit de mine, căutându-mă în gestul meu de umilinţă.

23


Mariana Gurza - God and Shadow Tell me who I am I thought you know who I am. I thought I was equally shadow and being. ‘Til I realized that in time’s mirror I was not more than a cry, a peal of laughter, a white dress, a candle flame, a red egg, a piece of wafer, an eye of light.

24


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Spune-mi cine sunt Am crezut că ştii cine sunt. Eu mă credeam, deopotrivă că sunt şi umbră şi fiinţă. Până când mi-am dat seama că-n oglinda timpului nu eram mai mult decât un strigăt, un hohot de râs, o rochie albă, o flacără de lumânare, un ou roşu, o bucăţică de prescură, un ochi de lumină.

25


Mariana Gurza - God and Shadow Flight amidst clouds It came as if I was a bird in flight. Which one in the God's counting? Which one returned by wind? I should be recognized after my wild prattle, after nests hidden in hourglass of the time tax collector.

26


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Zbor printre nori Se făcea că sunt pasăre-n zbor. A câta din numărătoarea lui Dumnezeu? A câta întoarsă de vânt? Pe mine ar trebui să mă recunoască după gânguritul meu sălbatic, după cuiburile ascunse în clepsidra timpului vameş.

27


Mariana Gurza - God and Shadow I weep in the treshold of night In the garden of my soul a singing bird made her nest. It has something of prayer, of call, in her dialogue with jasmine, with wind, with thought... She laid her blue egg in the false golden orbit, and her song cleared like my sight after the first rain of tears.

28


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Plâng în prag de seară în grădina sufletul meu şi-a făcut cuib o pasăre cântătoare. Are ceva de rugăciune, de chemare, în dialogul ei cu iasomia, cu vântul, cu gândul… Şi-a depus oul albastru în orbita de aur fals, şi cântul ei s-a limpezit ca privirea mea după prima ploaie de lacrimi.

29


Mariana Gurza - God and Shadow Enigmatic is all The words sit strangely between life and another world. Abyss? Be it as far as possible! To read about it in books! Now we are here, in the picture with white winter, tomorrow we will be in green-green. Of course apricot trees will as well bloom, will ripen, also the fields will bear fruit as every year. We will be here to collect them. Even pains, transient, will remain alone.

30


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Enigmatic e totul Vorbele se aşază straniu între viaţă şi alt univers. Abisul?! Fie cât mai departe! Să citim despre el în cărţi! Acum suntem aici, în tabloul cu iarna albă, mâine vom în cel cu verdele-verde. Desigur vor înflori şi caişi, se vor coace, câmpiile vor rodi şi ele, ca-n fiecare an. Vom fi aici să le culegem. Durerile, trecătoare, şi ele vor rămâne singure.

31


Mariana Gurza - God and Shadow Obstinacy Do not look back, nothing is to be seen. It's me, a blue shadow gliding slowly on already wedded alleys. Do not listen, it is my thought ground by a green love. You will never hear my whispers metamorphosed in golden grain. Do not look into my eyes: you will see only the night blindness. So... I'll lose myself in labyrinths, pining after your embrace.

32


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Încăpăţânare Nu privi înapoi, n-ai ce vedea. Sunt eu, o umbră albastră alunecând agale pe alei deja nuntite. Nu asculta, e gândul meu măcinat de-o dragoste verde. Nu vei auzi niciodată şoaptele mele metamorfozate în boabe aurii. Nu te uita în ochii mei: vei vedea doar orbirea nopţii. Aşa… eu mă voi pierde în labirinturi, tânjind după îmbrăţişarea ta.

33


Mariana Gurza - God and Shadow You amaze me, friend with your desire to walk on traces of the saints to return toward self. But you don't talk to me about pilgrims splashed with mud. In your interior world you have an answer, as I also have it in gloomy days when everything seems to slip out of my hands.

34


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Mă uimeşti, prietene cu dorinţa ta de a merge pe urmele sfinţilor, de a te întoarce spre tine însuţi. Dar nu-mi vorbeşti despre pelerinii împroşcaţi cu noroi. În lumea ta interioară ai un răspuns, aşa cum şi eu îl am în zilele cernite când totul pare că-mi scapă printre degete.

35


Mariana Gurza - God and Shadow Picture infinity You had ended the book of “war” thus I printed you in my heart, like a star under your thought’s light good to cure the wound of the child that you remained. Tell me what have you seen in another life? Did you succeed to count the stars, to adorn yourself with presented gem? Or did you keep only image of the infinity?

36


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Imaginea infinitului Terminaseşi cartea „răzbelului” aşa mi te-am întipărit în inima mea, ca pe-o stea sub lumina gândului tău bun de pus pe rana copilului ce-ai rămas. Spune-mi ce-ai văzut în altă viaţă ? Ai reuşit să numeri stelele, să te-mpodobeşti cu nestemata dăruită ? Sau ai rămas doar cu imaginea infinitului?

37


Mariana Gurza - God and Shadow Search for self The memory is mimosa pudica today it opens with abnegation, tomorrow is emptied by senses. At each touching man hauls inside searching for itself in the first trace on clay kept in palm by God. Kneeling conceited, at his feet: the earthling

38


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Căutare de sine Memoria e mimoza pudica Azi se deschide cu dăruire, mâine e golită de sensuri. La fiecare atingere omul se strânge-n sine căutându-se în prima urmă din lutul ţinut în palmă de Dumnezeu. La picioarele lui, îngenunchind umil, pământescul.

39


Mariana Gurza - God and Shadow I am afraid for you, son Before being you, son, it was me, it was the luminous longing singing words, luminously singing in my soul. And you came, like a gallop of green green... Therefore, this spring, pin it, my dear, to the lapel and show it to the tomorrow, when those with traveled horses will come to the halt of men.

40


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Mă tem pentru tine, fiule Înainte de a fi tu, fiule, am fost eu, a fost dorul, luminos cântând în cuvinte, luminos cântând în sufletul meu. Şi ai venit, ca un galop de verde crud… De aceea, primăvara asta, prinde-o, dragul meu, la rever şi arat-o zilei de mâine, când bărbaţii, cu caii lor umblaţi, vor veni la popasul bărbaţilor.

41


Mariana Gurza - God and Shadow Green times One evening mother forgot outside the sack with salt the morning was a salt see. Father left his scythe on the edge of this sea and it rusted... First child born that evening had his skin tanned... It was the first sign that time for prayer arrived, to stop for a while and lay it near us heating it like the abandoned child.

42


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Vremuri crude Într-o seară mama a uitat afară sacul cu sare dimineaţa era o mare sărată. Tata şi-a lăsat coasa pe marginea acestei mări şi-a ruginit… Primului copil născut în seara aceea i se argăsise pielea… A fost primul semn că era timpul să ne rugăm, să oprim puţin vremea şi s-o culcăm lângă noi încălzind-o ca pe pruncul părăsit.

43


Mariana Gurza - God and Shadow To wear it myself For the second act now within writing you intend to become the grain of sand that remained on time’s sole which I carry myself every day every season.

44


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Să o port eu însămi Pentru actul doi pe care acum îl scrii îţi propun să devii bobul de nisip rămas pe talpa vremii. Vei afla, din unghiul acela, ce înseamnă povara pe care o port eu însămi în fiecare zi, în fiecare anotimp…

45


Mariana Gurza - God and Shadow Poem in white verse Sign that poetry lives is the white verse which cheated the rhyme. From here poetry starts from this photograph I left at your hand with some oblique lines out of a manuscript from which, dear friend, you torn a page, you burnt it in a cigarette, before getting cured of me

46


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Poezie în vers alb Semn că poezia trăieşte e versul alb care a înşelat rima. De aici începe poezia de la fotografia asta pe care ţi-am lăsat-o la îndemână cu câteva rânduri oblice dintr-un manuscris din care, prieten drag, ai rupt o filă, ai ars-o într-o ţigară, înainte de a te vindeca de mine.

47


Mariana Gurza - God and Shadow Longing Toward His world all bridges have been raised. I had to give toll also to the time, to healing icons, to last horse which has broken the bit. Hot in my hand, the last penny remained like a song on lips when one is surprised by perfect likeness with one from the dream

48


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Dor Spre lumea Lui toate podurile au fost ridicate. Trebuia să dau vamă şi timpului, şi icoanelor vindecătoare, şi ultimului cal ce rupsese zăbala. Ultimul ban, fierbinte din palma mea a rămas ca un cântec pe buze când te surprinde asemănarea perfectă cu cel din vis.

49


Mariana Gurza - God and Shadow Your pain hurts me To not be recognized by us, grandfather's latter disguise was into Prince Charming. He was the same, with his wonder-horse, eternity in front of him, anterior lives backward, other disguises. In one he was like a saint. Grandmother had crocheted for him a cap of pearls, in another a bright halo. Perhaps I met him into a tale, or I saw him on some wall with graffiti, and I wanted him to be my grandfather.

50


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Mă doare… Trasvestiul din urmă al bunicului, ca noi să nu-l recunoaştem, a fost unul şi-n Făt Frumos. Era la fel, cu calul său năzdrăvan, cu eternitatea faţă, în spate cu vieţile anterioare, cu alte travestiuri… Intr-unul era aidoma un sfânt. Bunica croşetase pentru el o tichie de mărgăritar, în alta un nimb strălucitor. Poate că m-am întâlnit cu el într-o poveste, sau poate l-au văzut pe vreun zid cu graffiti, şi-am dorit să fie bunicul meu.

51


Mariana Gurza - God and Shadow Humility I'm like a cloudy leaf Fallen to your feet, Jesus. Only prayers still give me power After so much struggle and sorrow. My beloved child is tried again now And I can not stop the start; I made a twin angel out of my tears To stay with him as stroking. I do not know if saints heard my prayers, But I know that beyond the clouds the saint and gentle sight Watches and is among us.

52


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Smerenie Sunt ca o frunză înnourată Căzută la picioarele tale Iisuse, Doar rugăciuniile îmi dau putere După atâta zbucium şi durere. Mi-e drag copilul meu, azi iarăşi încercat Şi nu-mi pot stăvili pornirea; Din lacrimi un înger am îngemănat Să-i fie lui alături mângâiere. Nu ştiu dacă sfinţii mi-au auzit ruga, Dar ştiu că dincolo de nouri Privirea sfântă şi blajină Veghează şi este printre noi.

53


Mariana Gurza - God and Shadow Show We wind in acrobatic circles, Everyone wants to look more tenacious, We know neither when to stop, But we roll spectacularly. Politics became a poem, Rhyme is mostly paired, Verse is full of promises and nostalgia, Rhythm is alert and stanza already globalized.

54


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Spectacol Ne învârtim în cercuri acrobatice, Fiecare vrea să pară mai tenace, Nu ştim nici când să ne oprim, Dar spectaculos ne rostogolim. Politica a devenit o poezie, Rima este mai mult împerecheată Versu-i plin de promisiuni şi nostalgie, Ritmul e alert şi strofa deja globalizată…

55


Mariana Gurza - God and Shadow Dad, I miss you I miss you, dad, so much I miss you, and, God, hard is the split and I didn't know you'll die wishing you all the time alive. I do not know if ever erred and hardly want you forgive me with reconciled heart I'd be when you rest among the fair.

56


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Tată, mi-e dor de tine Mi-e dor de tine tată, mi-e tare dor şi Doamne, grea este despărţirea, şi n-am ştiut că o să mori, dorindu-te mereu, aievea. Nu ştiu dacă am greşit vreodată şi tare-aş vrea ca să mă ierţi, să fiu cu inima-mpăcată că te-odihneşti printre cei drepţi.

57


Mariana Gurza - God and Shadow Where are you grandpa Where are you grandpa, forgotten among strangers thrown into a corner of ground, did someone put a cross on you, being Romanian, or have they mocked you and made you ash? Stand up from the grave and say what cloth is a cloth in the alienated country, cry as to be heard by Transylvania, Banat, what Bucovina's old the Kingdom would have had! Why did they torture you, poor Romanian, and your soles were beaten, without food, without water, with head downward? Stand up and tell me what did the stranger to you, why are we removed again? What saints are telling you in the depths, how is Chernovtsi doing?

58


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Unde eşti bunicule Unde eşti bunicule, uitat printre străini aruncat într-un colţ de pământ, ţi-o fi pus cineva o cruce, fiind român, sau te-au batjocorit şi te-au făcut scrum? Ridică-te din mormânt şi spune, ce haină e haina în ţara-nstrăinată, strigă cât poţi să te-audă Ardealul , Banatul, ce moş bucovinean ar fi avut Regatul! De ce te-au schingiuit, biet român şi tălpile bătute ţi-au fost, fără hrană, fără apa, Ridică-te şi povesteşte-mi, ce ţi-a făcut străinul de ce ne-am îndepărtat din nou? Ce-ţi spun sfinţii în adâncuri, ce mai face Cernăuţiul?

59


Mariana Gurza - God and Shadow Lone unemployed It's cold in house, his body frost, empty of dreams and hopes, lost, an unemployed walks with frozen tears. It's hard to go farther, when pocket is missing he warps again beautiful lies thinking to what he will put on the table of unreasonable children. And looking again beseechingly to sky, begging the mercy the Christian, he would want a better life, an honest penny, to beg no more in full churches. Again his grant didn't arrive, the age doesn't permit him to work for see, Lord, if one isn't young he does not have any chance left. From time to time a passer by as sad as him put in his hand a penny. You humble unemployed start to cry and run scared to light a candle; for Lord, how well it's among saints when only them one can say what it hurts.

60


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Şomerul singuratic E frig în casă, în trupu-i ger, golit de vise şi speranţe, pierdut se plimbă un şomer cu lacrimile îngheţate. E greu să meargă mai departe, când buzunarul îi lipseşte urzeşte iar minciuni frumose gândindu-se la ce-o să pună iar pe masă copiilor neînţelegători. Şi iar privind cerul rugător cerşind din mila cea creştină ar vrea un trai mai bun, un ban cinstit nu să mai cerşească în bisericile pline. Iar nu i-a venit şomajul, vârsta nu-i permite să muncească, căci vezi doamne, dacă nu eşti tânăr nu mai ai azi nici o şansă. Din când în când un trecător la fel de trist îi pune un bănuţ în mână Sărac şomer, umil începi să plângi şi fugi speriat s-aprinzi o lumânare; căci Doamne, bine-i printre sfinţi când doar lor poţi să le spui ce doare!

61


Mariana Gurza - God and Shadow The hope I'd go to infinity with a pagan song of longing, and in trembling tears I'd sow love; I'd hang among stars with hands of flowers and I'd subdue a world, a world full of errors.

62


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Speranţa Spre infinit m-aş duce cu un cântec de dor păgân, şi-n lacrimi tremurânde, aş semăna iubiri; m-aş prinde printre stele cu mâinile de flori, şi-aş îngenunchia o lume, o lume plină de erori.

63


Mariana Gurza - God and Shadow Indifference Passer by, look around you and tell me what you see. How the eyes of children look like, of old people, how elegant are the mothers, our mothers? What do you feel seeing so much sadness, what do you feel when a poor child comes and begs for a penny for a roll? I wonder what changed us to become so indifferent to those we see daily shivering and distressed by rapid going of the seasons.

64


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Indiferenţă Trecătorule, priveşte în jurul tău şi spune-mi ce vezi. Cum arată ochii copiilor, ai bătrânilor, cât de elegante sunt mamele, mamele noastre? Ce simţi când vezi atâta tristeţe ce simţi când vine un biet copil şi-ţi cere un ban pentru un corn? Mă întreb şi eu ce ne-a schimbat de-am devenit atât de indiferenţi faţă de cei pe care îi vedem zilnic zgribuliţi şi tulburaţi de mersul rapid al anotimpurilor.

65


Mariana Gurza - God and Shadow Manifesto for life Let horses wander on the spread plains Free in the crazy game of other days, Without burdens and heavy chains To feel how life is like. Let flowers grow where it is green And buds kept dewy up to dawn to bear in the sun of green dreams In this life full of errors. Let my thought undefiled scorching of love lost Let my soul clean, And dreams green...

66


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Manifest pentru viaţă Lăsaţi caii să zburde pe câmpiile-ntinse Liberi în jocul nebunesc de altă dată, Fără poveri şi fără lanţuri groase Să simtă ce-i aceea viaţă. Lăsaţi florile să crească unde e verde Şi mugurii păstraţi înrouraţi de zori, Să nască în soarele viselor crude, În viaţa aceasta plină de erori. Lăsaţi-mi gândul neîntinat Dogorind în iubiri pierdute, Lăsaţi-mi sufletul curat Şi visele plăpânde…

67


Mariana Gurza - God and Shadow Unconsciousness Who will get limit of Unconsciousness Now that we are at crossroads? Who will answer for many poor struggling and taking away my dear? We are too little in the great fight, that others do with abrupt start. What will happen to this land When we are giving all at lend? Nothing good left, everything rot? Some desperately sell to unknown; We stay with a smattering of corn crying at Stephen the Great's tomb. Don't we know land feathers given in ages by forefathers? Is for us better with sharks together?

68


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Inconştienţă Limita inconştienţei cine-o va găsi acum când suntem la răscruce? Cine va da răspuns pentru multe sărăcii ce-mi zbuciumă neamul şi îl duce? Suntem prea mici în marea bătălie, pe care alţii o pornesc abrupt. Ce se va-ntâmla cu-această glie când azi dăm totul cu-mprumut? Nu mai avem nimic bun,totu-i putregai? Unii vând străinilor în disperare; Noi rămânem cu bruma noastră de mălai, plângând la mormântul lui Stefan cel Mare. Oare nu ştim să preţuim pământul ce ne-a fost dat din veacuri de strămoşi? Ce trebă-avem noi cu străinul şi cu alţi rechini scorţoşi?

69


Mariana Gurza - God and Shadow Sentimental paradox Man learns in order to be wise; the stupid cultivates vegetables of others without understanding of which the root is and by where the sap flows. The poet writes only to be called a poor scribe at the world's court. People love for they have to love... There is an unwritten law which obliges us to love. But as love became a relation between supply and demand, nobody is sufficiently rich to buy the love...

70


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Paradox sentimental Omul învaţă pentru a fi înţelept; prostul cultivă legumele altora fără a înţelege care este rădăcina şi pe unde curge seva. Poetul scrie doar pentru a fi numit un biet scrib la curtea lumii. Oamenii iubesc pentru că trebuie să iubească… Există o lege nescrisă care ne obligă la iubire. Dar cum iubirea a devenit o relaţie dintre cerere şi ofertă, nimeni nu este suficient de bogat pentru a cumpăra iubirea...

71


Mariana Gurza - God and Shadow Our language Our language, like petals of a rose, I found it into a corner, thrown At a theater wardrobe. I shivered when I saw it; Wilted, Trampled By dirty shoes But with foreign labels. Our language sings alone And suffers Hoping vitamins Pure Romanian. Our language remains sacred Because Up there, in heaven, Someone Blessed it Since the creation of the world.

72


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Limba noastră Limba noastră, ca petalele unui trandafir, am găsit-o într-un colţ, aruncată la garderoba unui teatru. M-am înfiorat când am văzut-o; ofilită, călcată în picioare de încâlţări murdare dar cu etichete străine. Limba noastră doineşte singură şi suferă sperând la o vitaminizare pur Românească. Limba noastră rămâne Sfântă Deoarece, acolo sus, în cer, cineva I-a dat binecuvântarea încă de la facerea lumii.

73


Mariana Gurza - God and Shadow Longing mirror I stand on a hidden shore, you stay hidden in heights. Between us -an ocean will always break us up. Alone I search for the trace of lost steps; Clothed in waves I look to infinity searching... Hope runs on a sunny mast, and the song rests... From lyrics I dared to make harp for my thought from tears longing mirror

74


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Oglinda dorului Eu stau ascunsa pe un ţărm, tu stai ascuns în înălţimi. Între noi – un ocean – Ne va despărţi întotdeauna. Singura caut urma paşilor rătăciţi; înveşmântata-n valuri privesc infinitul căutând… Speranţa aleargă pe un catarg însorit, şi cântecul se odihneşte... Din versuri am îndrăznit să-mi fac harfă gândului din lacrimi oglindă dorului.

75


Mariana Gurza - God and Shadow On Zeno's footsteps I caught sadness in hands and clothed it in tears. I welcomed the smile and I toasted wormwood wine in cups of nostalgia. I hung the longing in my locks and gave color to the night, then I ran... I was afraid. I ran trembling toward a vagrant candlestick just like Zeno. We surprised each other wondering in the night

76


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Pe urmele lui Zenon Am prins tristeţea-n mâini şi-am înveşmântat-o-n lacrimi. I-am dat bineţe surâsului şi am închinat pelin în cupe de nostalgie. Mi-am prins dorul în plete şi i-am dat culoare nopţii, apoi, am fugit... Mă temeam. Alergam înfrigurată spre un sfeşnic pribeag întocmai ca Zenon. Ne-am surprins amândoi în noapte întrebând...

77


Mariana Gurza - God and Shadow Music lover A music lover writes with light strips his thoughts, sowing quietly faith buds. Waits a sunrise, a sunset... Song around, a sad song, bitter song; and the music lover waits. He waits to sip the longing from the jug of red wine and to purify his face into ephemeral mirrors.

78


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Melomanul Un meloman îşi scrie cu fâşii de lumină gândurile, semănând în linişte mugurii credinţei. Aşteaptă un răsărit, un apus ... În jur cântec, un cântec trist, amar; şi melomanul aşteaptă. Aşteaptă să soarbă dorul din carafa cu vin roşu şi să-şi purifice chipul în oglinzi efemere.

79


Mariana Gurza - God and Shadow Only woman? My soul doesn't differ at all from your soul. My heart can have violet blue iridescence, otherwise I don't see why my feet bleed when you bring huge irises and leave them too far from the day in which love should revive

80


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Doar femeie? Sufletul meu nu se deosebeşte cu nimic de sufletul tău. Inima mea poate să aibă irizări viorii, în rest nu văd de ce-mi sângerează picioarele când tu aduci imenşi irişi şi-i laşi prea departe de ziua în care dragostea ar trebui să învie.

81


Mariana Gurza - God and Shadow I was beautiful I was beautiful when waiting for you. But it's been a while since we two rocked on two rainbows, after the rain washed my lips of your kisses. And yet my heart, wrapped in your love, has kept the sacred seal of your loving touch, there, among clouds colors, lightnings wasted by loves.

82


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Eram frumoasă Eram frumoasă, când te aşteptam. Dar a trecut ceva vreme de când noi doi ne-am legănat pe două curcubee, după ce ploaia mi-a spălat buzele de sărutările tale. Şi totuşi inima mea, învelită în iubirea ta, a păstrat pecetea sacră cu care tu m-ai atins cu iubire, acolo, printre nouri, printre culori şi fulgere irosite de iubiri…

83


Mariana Gurza - God and Shadow Sad branches A branch beats in my window like a desolate tear, it doesn't say anything to me, only trembles and I see it more and more wilted. I open the window and feel the coldness of a world’s drop; I cry too, I can not stay silent, but I feel I have nothing to say. Clouds have been nesting at my breast, it's hard to warm them up, they are cold, and I feel my master is only God in heaven.

84


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Ramuri triste Îmi bate în geam o ramură ca o lacrimă pustiită, nu-mi spune nimic, doar tremură şi-o văd tot mai ofilită. Deschid geamul şi simt răceala stropului de lume; plâng şi eu, nu pot să tac, dar simt, că n-am ce-i spune. Norii s-au cuibărit la sân, mi-e greu să-i încălzesc, sunt reci, şi simt că mi-e stăpân doar Domnul cel ceresc.

85


Mariana Gurza - God and Shadow Why Mariana Gurza? At a first glance, of Mariana Gurza’s poetry one might say that it is of an hermeticism which many readers would not understand. Aye, it's much easier to look at today’s poetry through the prism of textualism - but unusually profound poetic lines explode beyond the apparent linguistic seclusion. Perhaps in this resides the factor of hermetism which I do not deny but simply observe (as a part rather than as a whole). I attempt to define the manner of Mariana Gurza’s writing globally instead of referring to the valencies of a single volume, therefore I can opine: although an initial perception when you read the poems, the professorial aura nearly disappears if you let yourself be carried away by the lines with no immediate critical intentions. What could a poet wish for but to emotionally stir the potential reader?, because we live in a world where the sentiment is - according to increasingly common opinions - much easier to be generated on the computer than living lively, at the intensity generated by human beings. It cannot be denied that current technological resources remove the human being from its own poetic expression, thus removing him or her from their artistic side. But it is equally valid that contemporary poetry has been turned into a type of commodity that can be sold or bought as a car wheel, for the sake of giving an example. How could you then possibly convince someone that art is indispensable?

86


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră De ce Mariana Gurza? La o primă vedere, s-ar putea spune despre poezia Marianei Gurza că este de un ermetism pe care mulţi cititori nu l-ar înţelege. Deh, e mult mai uşor să priveşti poezia de azi prin prisma textualismului - dar dincolo de aparenta închistare lingvistică explodează versuri neobişnuit de profunde; poate în asta stă şi coeficientul de ermetism pe care nu-l neg, doar îl observ (ca parte, nu ca întreg). Încerc să definesc global maniera scrisului Marianei Gurza, nu să mă raportez la valenţele unui singur volum, astfel că pot opina: aura profesorală ca primă senzaţie, când îi citeşti poemele aproape că dispare, dacă te laşi purtat de versuri, fără intenţii critice imediate. Ce şi-ar putea dori mai mult un poet, decât să trezească emoţia în potenţialul cititor?, căci trăim într-o lume în care sentimentul este, după tot mai desele păreri, mult mai uşor de generat pe calculator decât trăit pe viu, la intensitatea generată de fiinţa umană. E drept că actualele resurse tehnologice îndepărtează omul de propria sa expresivitate, îndepărtându-l astfel de partea lui artistică – dar tot drept este că poezia contemporană s-a transformat într-un fel de „bun” ce poate fi vândut ori cumpărat precum o roată de maşină, ca să dau un exemplu. Şi-atunci cum să convingi pe cineva că arta este necesară?

87


Mariana Gurza - God and Shadow Various films and media information present art to the world as if it were measurable in the quotas of auction houses, as if it were valuable only when costing a lot of money, and they ignore (willingly or ignorantly) its primordial purpose, that of stirring our being in another manner than the worldly one. Through her poetry, Mariana Gurza courageously opposes the spiritual side to the materialistic one, to the facile "achievement" by materialistic and monetary means of our contemporary world lacking an axis. Should we also consider the spiritual side, that depends only on us. Should we not, we can state like Nietzsche: "If you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you." Ĺžtefan Doru DăncuĹ&#x;

88


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Tot felul de filme şi informaţii mass media spun lumii că arta se măsoară în cotaţii ale caselor de licitaţii, că e valoros numai ce costă mulţi bani, ignorându-se (voit sau din neştiinţă) rostul ei primordial, acela de a ne răscoli fiinţa în alt sens decât cel material. Prin poezia sa, Mariana Gurza opune curajos latura spirituală celei materiale, „realizării” facile prin materialul/financiarul acestor timpuri dezaxate. De vom privi şi partea spirituală – depinde doar de noi. De nu, putem spune ca Nietzsche: „Dacă te uiţi adânc în neant, şi neantul se uită la tine”. Ştefan Doru Dăncuş

89


Mariana Gurza - God and Shadow

90


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Cuprins Beautiful Lady unto God and shadow ..............................................................4 Frumoasa doamnă întru Dumnezeu și umbră .......................................................5 Silent tears ............................................................ 10 Lacrimi tăcute ....................................................... 11 Honey, I'll be your shadow ................................... 12 Iubitule, voi fi umbra ta ........................................ 13 The falling of stars ................................................ 14 Căderea stelelor .................................................... 15 Let us not wander ................................................. 16 Nu ne lăsa să rătăcim ............................................ 17 Prayer I carry in me .............................................. 18 Ruga o port în mine .............................................. 19 I look to the sky .................................................... 20 Mă uit spre cer ...................................................... 21 The heaven weeps in my heart ............................. 22 Cerul plânge în inima mea .................................... 23 Tell me who I am .................................................. 24 Spune-mi cine sunt ............................................... 25 Flight amidst clouds ............................................. 26 Zbor printre nori ................................................... 27 I weep in the treshold of night .............................. 28 Plâng în prag de seară ........................................... 29 Enigmatic is all ..................................................... 30 Enigmatic e totul ................................................... 31 Obstinacy .............................................................. 32 Încăpăţânare .......................................................... 33 You amaze me, friend ........................................... 34

91


Mariana Gurza - God and Shadow Mă uimeşti, prietene ............................................. 35 Picture infinity ...................................................... 36 Imaginea infinitului .............................................. 37 Search for self ....................................................... 38 Căutare de sine...................................................... 39 I am afraid for you, son ........................................ 40 Mă tem pentru tine, fiule ...................................... 41 Green times ........................................................... 42 Vremuri crude ....................................................... 43 To wear it myself .................................................. 44 Să o port eu însămi ............................................... 45 Poem in white verse.............................................. 46 Poezie în vers alb .................................................. 47 Longing................................................................. 48 Dor ........................................................................ 49 Your pain hurts me ............................................... 50 Mă doare… ........................................................... 51 Humility ................................................................ 52 Smerenie ............................................................... 53 Show ..................................................................... 54 Spectacol ............................................................... 55 Dad, I miss you ..................................................... 56 Tată, mi-e dor de tine ............................................ 57 Where are you grandpa ......................................... 58 Unde eşti bunicule ................................................ 59 Lone unemployed ................................................. 60 Şomerul singuratic ................................................ 61 The hope ............................................................... 62 Speranţa ................................................................ 63 Indifference ........................................................... 64 Indiferenţă ............................................................. 65 Manifesto for life .................................................. 66

92


Mariana Gurza - Dumnezeu și umbră Manifest pentru viaţă ............................................ 67 Unconsciousness ................................................... 68 Inconştienţă ........................................................... 69 Sentimental paradox ............................................. 70 Paradox sentimental.............................................. 71 Our language......................................................... 72 Limba noastră ....................................................... 73 Longing mirror ..................................................... 74 Oglinda dorului ..................................................... 75 On Zeno's footsteps .............................................. 76 Pe urmele lui Zenon .............................................. 77 Music lover ........................................................... 78 Melomanul ............................................................ 79 Only woman? ........................................................ 80 Doar femeie?......................................................... 81 I was beautiful ...................................................... 82 Eram frumoasă...................................................... 83 Sad branches ......................................................... 84 Ramuri triste ......................................................... 85 Why Mariana Gurza?............................................ 86 De ce Mariana Gurza? .......................................... 87

93


Mariana Gurza - Dumnezeu şi umbră  
Mariana Gurza - Dumnezeu şi umbră  
Advertisement