Page 1

Sekretariat Panitia : Komplek DKI Blok DD-5, RT 010/RW 004 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat Telp. 021-585 4278


Kepada Yth. Bapak/ibu/saudara/i Muslimin & Muslimat

Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. Dalam rangka membantu penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, kami menawarkan kepada seluruh kaum muslimin di mana saja Anda berada, agar dapat mempercayakan ZISWAF melalui yayasan kami. Insya Allah, penyaluran dana ZISWAF akan sampai kepada yang benarbenar membutuhkan. Demikian penawaran ini kami sampaikan. Atas kepercayaan dan perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Yayasan Al-Mubarak Panitia ZISWAF Ramadhan 1431 H


xxxxxxxxxxxxxxx Muqadimmah

Ambilah zakat dan sebagian harta, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (QS. Taubah: 103) Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Sehingga zakat merupakan pokok ajaran Islam yang penting dan strategis. Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: "Islam dibangun atas lima rukun, syahadat tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa ramadhan." Lebih gamblang lagi bahwa zakat erat hubungannya dengan shalat. Bahkan keduanya sulit dipisahkan satu dengan yang lain sehingga Ab u B a k a r ra . d a l a m s u at u p i d ato nya mengungkapkan: "Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah kewajiban atas harta."

Dalam beberapa penjelasan, zakat adalah sebuah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syariat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Sedangkan infak yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya adalah kafarat, nadzar, zakat dan lain-lain. Sedangkan infak sunnah antara lain adalah infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam dan lain-lain. Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Shadaqah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah memberi jawaban kepada orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah, beliau bersabda: "Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir adalah shadaqah, setiap tahlil adalah shadaqah, amar ma'ruf adalah shadaqah, nahi munkar adalah shadaqah, dan menyalurkan syahwat pada istri adalah shadaqah." Syarat Harta yang Wajib Dizakati

Diantara beberapa hikmah yang kita dapat dari membayar zakat adalah: 1. Sebagai instrumen syariat Islam yang bersifat sosial dengan memberikan bantuan kepada yang berhak menerimanya. 2. Sebagai pilar amal jama’i di antara agniya dengan mujahid dan da’i yang sedang melaksanakan tugas paling utama dalam Islam sehingga merasa tenang dalam menjalankan tugas dan keluarga yang ditinggalkan.

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: I . Harta yang halal dan baik 2. Harta produktif 3. Milik penuh dan berkuasa menggunakannya 4. Mencapai nishab (batas minimal) 5. Surplus dari kebutuhan primer dan terbebas dari hutang 6. Haul (sudah berlalu setahun)

3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk seperti kikir, egois, serakah dan lain-lain. 4. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberik an olehNya.

wwwwwwwwwwwwwww


xxxxxxxxxxxxxxxx Jenis Zakat dan Harta yang Wajib Dizakatkan 1. Zakat Fitrah Para ahli hadits telah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw dari Ibnu Umar: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin." Sedangkan Imam Syafi'i berhujjah dengan hadits riwayatnya melalui Muhammad bin Ali Al Baqir: "Bayarlah zakat fitrah dari semua orang yang menjadi tanggung jawabmu. " Pendapat Imam yang tiga dan jumhur ulama tentang syarat wajibnya zakat fitrah adalah: a. Islam b. Ada kelebihan dari makanannya dan makanan orang yang wajib diberinya nafkah pada hari dan malam hari raya dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumah tangganya, dan kebutuhan pokoknya.

Nishab perhiasan adalah sebesar ukuran mata uang (emas 85 gram), zakatnya 2,5% dan dihitung setelah satu tahun (haul). b. Zakat Ternak (Unta, Sapi/Kerbau, Kambing) i. Nishab dan zakat unta sesuai ijma ulama adalah: Jumlah Unta 5 - 9 ekor 10 - 14 ekor 15 - 19 ekor 20 - 24 ekor

Zakatnya I ekor kambing 2 ekor kambing 3 ekor kambing 4 ekor kambing

ii. Nishab dan zakat sapi/kerbau sesuai dengan pendapat masyur yang diambil dari empat mahzab adalah : Sapi/Kerbau 30-39 ekor 40-59 ekor 60-69 ekor 70-79 ekor

Zakatnya I ekor anak sapi jtn/btn usia 1 th I ekor anak sapi jtn/btn usia 2 th 2 ekor anak sapi jantan 2 ekor anak sapi btn usia 2 th + sapi jantan usia 1 th

Ketentuan pembayaran zakat fitrah sebagai berikut: 1. Dengan beras sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter per orang 2. Dengan uang sebesar harga beras yang biasa dikonsumsi per orang 2. Zakat Maal (Kekayaan) a. Zakat Mata Uang (Emas, Perak dan Perhiasan) Nishab emas adalah 20 mitsqal (Âą85 gram), zakatnya 2,5 % dan dihitung setelah satu tahun (haul). Nishab perak adalah 200 dirham (Âą 595 gram), zakatnya 2,5 % dan dihitung setelah satu tahun (haul).

iii. Nishab dan zakat kambing/domba sesuai hadits riwayat Anas ra. dan ijma ulama adalah : Kambing/domba 40-120 ekor 121-200 ekor 201-399 ekor 400-499 ekor 500-599 ekor

Zakatnya I ekor 2 ekor 3 ekor 4 ekor 5 ekor

wwwwwwwwwwwwwwww


xxxxxxxx c. Zakat Perniagaan

PROFIL YAYASAN AL-MUBARAK

Firman Allah swt dalan Al Qur'an surat Al-Baqarah 267: Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian dari hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian. Hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Daud dan sumber Samra bin Jundab : " Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual " Nishab dan besarnya zakat harta perniagaan dihitung sesuai dengan emas. d. Zakat Tanaman (Hasil Pertanian dan Buah-buahan) Nishab hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5% wasaq (± 653 Kg). Jika diairi dengan air hujan atau sungai, zakatnya 10% tiap satu nishab. Jika diairi sendiri, zakatnya 5% tiap satu nishab. e. Zakat Barang Tambang dan Rikaz (Harta Karun) Emas dan perak yang didapat dari hasil tambang harus langsung dizakatkan sebanyak 2,5% sedangkan barang (Emas atau Perak) yang didapat dari rikaz (harta karun), zakatnya sebanyak 20% Zakat dikeluarkan tanpa mensyaratkan haul. f. Zakat Penghasillan atau Profesi Nishab penghasilan tetap, gaji, upah dan sejenisnya dihitung seperti nishab tanaman. zakatnya sebesar 2,5% langsung dikeluarkan tanpa mensyaratkan haul. sedangkan nishab dan zakat hadiah, bonus dan sejenisnya sebesar 10% tanpa mensyaratkan haul.

wwwwwwww

Visi Terwujudnya Lembaga Pendidikan yang islami, modern dan menjadi pilar pembangunan masyarakat. Misi • Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang mampu melahirkan lulusan yang soleh, cerdas, trampil, sehat dan berguna. • Menjadikan Yayasan Al-Mubarak sebagai fasilitator dan dinamisator amar ma'ruf nahi munkar. • Menjadikan Yayasan Al-Mubarak sebagai pusat da'wah dan unsur pengubah masyarakat. SUSUNAN PENGURUS YAYASAN AL-MUBARAK Pendiri Ketua Umum Ketua I Ketua II Ketua III Sekretaris 1 Sekretaris II Bendahara

: : : : : : : :

Ust. H. Mardani Muhammad KH. Buchori Yusuf, Lc, MA Ust. Ayi Mujayini, S.IP Ir. Junaedi Masil Dipl. Ing. Ir. Candisar, MH Widodo, SH Jamaludin A,Md Abdul Ghofur, SAg


YAYASAN AL-MUBARAK Program Pendidikan Formal : RA/TKIT, MI/SDIT, MTs/SMPIT, (dalam proses : SMK/SMUIT dan Institut). Non Formal : Belajar membaca & menghafal Al-Qur'an, Bhs. Arab, Kajian Ilmu Islam, Bimbingan Belajar. Program Pelatihan dan Konsultasi : Quantum Teaching, Quantum Pelatihan Learning, Pelatihan Berwirausaha. Konsultasi : Syariah, Tarbiyah, Manajemen Da'wah, Manajemen Masjid dll. Program Sosial • Pendidikan Anak Yatim/Piatu • Fakir/Miskin • Beasiswa • Kegiatan Da 'wah dan Sosial • Insentif Guru dan Da’i • Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan ibadah

STRUKTUR PANITIA ZISWAF 1431 H YAYASAN AL-MUBARAK Ketua Bendahara Anggota

: : :

Nix Hendri, SE Wisnu Harjito, S.Kom Arry Syarief Beni Fachruri Dodi Setioadi Hidayatullah Suhermansyah Triyono Hajid

Cara Melakukan Penyetoran ZISWAF : 1. Langsung diantar ke Sekretariat Panitia 2. Menghubungi Panitia : • Nix Hendri - 0812 9985 381 • Rizky - 021 3222 3684 3. Melalui Bank a/n Wisnu Hardjito : Bank Syariah Mandiri NoRek. 060.700.8733 Bank BCA No.Rek 228.1267.614 peruntukan ziswaf mohon di infokan ke panitia atau sms ke nomor : 0813 8828 6133

LAPORAN ZISWAF TAHUN 1430 H YAYASAN AL-MUBARAK PENERIMAAN Zakat Maal Zakat Profesi Zakat Fitrah Fidyah Infak Shodaqoh Kafalah Yatim Infak Pendidikan Kafalah Du'at Infak Dunia Islam Jumlah Penerimaan

79,056,500 47,457,000 24,644,250 9,155,000 17,994,000 14,494,700 1,900,000 445,000 2,905,500 198,051,950

PENGELUARAN Penyaluran Zakat Honor Amilin Operasional Kafalah Yatim Kafalah Dua'at Kajian Islam & Ceramah Ansyithoh Ramadhan Infaq Dunia Islam Kegiatan Sosial Jumlah Pengeluaran

122,628,250 1,900,000 5,400,000 14,494,700 3,550,000 25,200,000 6,000,000 3,579,000 15,300,000 198,051,950

Proposal ZISWAF 1431 H  
Proposal ZISWAF 1431 H  

Proposal ZISWAF Ramadhan 1431 H Yayasan Al-Mubarak Jakarta